Pravilnik o trošarinama

NN 1/2017 (2.1.2017.), Pravilnik o trošarinama

Ministarstvo financija

1

Na temelju članka 115. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/13, 32/13, 81/13, 100/15, 120/15 i 115/16) ministar financija donosi

PRAVILNIK O TROŠARINAMA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje postupanje u primjeni Zakona o trošarinama (u daljnjem tekstu: Zakon).

II. KRETANJE TROŠARINSKIH PROIZVODA U SUSTAVU ODGODE PLAĆANJA TROŠARINE

Trošarinski dokument

Članak 2.

(1) Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz članaka 8. i 9. Zakona dozvoljeno je samo uz primjenu elektroničkog trošarinskog dokumenta (u daljnjem tekstu: e-TD) u Sustavu kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS sustavu – engl. Excise Movement and Control System).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju iz članka 8. stavka 1. točke 2. Zakona kretanje trošarinskih proizvoda koje se u cijelosti odvija na teritoriju Republike Hrvatske dozvoljeno je uz papirnati prateći trošarinski dokument iz članka 11. stavka 2. Zakona, odnosno u slučaju iz članka 12. stavka 8. Zakona uz primjerak papirnatog ispisa uvozne carinske deklaracije po kojoj su trošarinski proizvodi pušteni u slobodan promet – podnesene elektroničkom razmjenom podataka ili temeljem knjigovodstvenog zapisa kada se primjenjuje pojednostavnjeni postupak puštanja robe u slobodan promet iz carinskog skladišta tipa »D« ili privatnog carinskog skladišta uz uvjet da je korisnik odobrenja za primjenu pojednostavnjenog postupka ujedno i ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, odnosno oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju iz članka 18. stavka 1. Zakona kada se kretanje odvija između trošarinskih skladišta istog ovlaštenog držatelja trošarinskog uz odobrenje nadležnog carinskog ureda za pojednostavnjenje postupka, kretanje se dokumentira uobičajenim trgovačkim ispravama.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kretanje energenata koji se koriste kao pogonsko gorivo za namjene iz članka 101. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona, a koje se u cijelosti odvija na teritoriju Republike Hrvatske na način da se energenti otpremaju iz trošarinskog skladišta neposredno u zrakoplov, odnosno plovni objekt ili plovilo dozvoljeno je bez primjene e-TD-a. e-TD se neće zahtijevati niti u situacijama kada se energenti koji se koriste kao pogonsko gorivo za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 1. Zakona isporučuju javnim tijelima za potrebe tih tijela (odnosno radi obavljanja djelatnosti koja nije komercijalna), neovisno o tome otpremaju li se energenti iz trošarinskog skladišta neposredno u zrakoplov koji je registriran za potrebe javnih tijela ili se otprema vrši prijevoznim sredstvima iz trošarinskog skladišta do mjesta opskrbe.

(5) Neovisno o odredbama stavka 4. ovoga članka, ako se opskrba plovnih objekata ili plovila energentima koji se koriste kao pogonsko gorivo za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. Zakona ne vrši neposredno u plovni objekt ili plovilo, nego prijevoznim sredstvima iz trošarinskog skladišta do mjesta opskrbe, kretanje se u skladu sa stavkom 1. ovoga članka mora odvijati uz primjenu e-TD-a. Trošarinski obveznici koji vrše opskrbu su u tom slučaju dužni podnijeti e-TD za svaku isporuku pogonskog goriva te carinskom uredu nadležnom prema mjestu opskrbe dostaviti najkasnije petog radnog dana od dana završetka kretanja, odnosno isporuke energenata dokumentaciju potrebnu za pravilan završetak kretanja radi unošenja u računalni sustav.

(6) U smislu stavaka 4. i 5. ovoga članka smatra se da se energenti otpremaju iz trošarinskog skladišta neposredno u zrakoplov, odnosno plovni objekt ili plovilo ako se isporuka energenata obavlja iz trošarinskog skladišta koje je smješteno na području (unutar) zračne luke ili luke cjevovodima ili internim prijevozom u okviru te zračne luke, odnosno luke bez napuštanja tog područja. U svim drugim slučajevima se smatra da se energenti ne otpremaju iz trošarinskog skladišta neposredno u zrakoplov, odnosno plovni objekt ili plovilo (npr. isporuka energenata koja se obavlja iz trošarinskog skladišta koje se nalazi izvan područja luke prijevoznim sredstvima – autocisternama do luke u kojoj se vrši opskrba).

(7) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kretanje duhanskih prerađevina te alkohola i alkoholnih pića koje se odvija na teritoriju Republike Hrvatske iz trošarinskog skladišta do carinskog skladišta dozvoljeno je uz uobičajenu komercijalnu ispravu. Kretanje duhanskih prerađevina te alkohola i alkoholnih pića koja su prodana u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama putnicima koji putuju u treću državu ili treći teritorij dozvoljeno je bez primjene e-TD-a.

Elektronički trošarinski dokument

Članak 3.

(1) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta iz članka 12. stavka 1. i članka 13. stavka 1. Zakona, odnosno registrirani pošiljatelj iz članka 13. stavka 1. Zakona podnose nacrt e-TD-a sustavu Carinske uprave najranije sedam dana prije datuma otpreme trošarinskih proizvoda naznačenog na e-TD-u, a najkasnije na dan otpreme, koristeći Sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda.

(2) Računalni sustav Carinske uprave vrši elektroničku provjeru podataka u nacrtu e-TD-a i ako su podaci ispravni dokumentu dodjeljuje jedinstvenu referentnu oznaku (u daljnjem tekstu: JRO).

(3) e-TD koji sadrži JRO iz stavka 2. ovoga članka je dokument kojim se dokazuje da se u njemu navedene vrste i količine trošarinskih proizvoda kreću u sustavu odgode plaćanje trošarine.

(4) U odnosu na strukturu i sadržaj elektroničkih poruka koje se razmjenjuju putem Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda te pravila i postupaka kojih se treba pridržavati prilikom razmjene tih poruka, kao i u odnosu na strukturu papirnatih dokumenata koji se koriste u slučaju nedostupnosti računalnog sustava iz članka 15. i 16. Zakona primjenjuju se odredbe Uredbe Komisije (EZ-a) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine (SL L 197, 29.7.2009., str. 24.), u daljnjem tekstu: Uredba Komisije br. 684/2009, koja je izmijenjena i dopunjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1221/2012 od 12. prosinca 2012. kojom se mijenja i dopunjuje Uredba (EZ) br. 684/2009 s obzirom na podatke podnesene putem računalnih postupaka za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine (SL L 349, 19. 12. 2012., str. 9.), Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 76/2014 od 28. siječnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 684/2009 u pogledu podataka koje je potrebno podnijeti u okviru računalne obrade postupka za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine (SL L 26, 29. 1. 2014., str. 4.) i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/379 od 11. ožujka 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 684/2009 u pogledu podataka koje je potrebno podnijeti u okviru računalne obrade postupka za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine (SL L 72, 17. 3. 2016., str. 13.).

E-kretanje – razmjena elektroničkih poruka

Članak 4.

(1) U slučaju iz članka 12. stavka 1. i članka 13. stavka 1. Zakona računalni sustav Carinske uprave vrši elektroničku provjeru podataka u nacrtu e-TD-a. Ako podaci nisu ispravni računalni sustav Carinske uprave o tome šalje elektroničku poruku sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, odnosno registriranom pošiljatelju. Ako su podaci ispravni računalni sustav Carinske uprave dokumentu dodjeljuje JRO te šalje:

1. elektroničku poruku validacije podataka sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta i sustavu primatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, kada se kretanje odvija u skladu s člankom 12. Zakona ili

2. elektroničku poruku validacije podataka sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, odnosno registriranom pošiljatelju i računalnom sustavu nadležnog tijela države članice odredišta koji istu šalje sustavu primatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta ili registriranom primatelju ili povremeno registriranom primatelju, kada se kretanje odvija u skladu s člankom 13. Zakona.

(2) Kada se trošarinski proizvodi otpremaju do mjesta na kojem trošarinski proizvodi napuštaju teritorij Europske unije, računalni sustav Carinske uprave, ako su podaci ispravni, dokumentu dodjeljuje JRO te šalje:

1. elektroničku poruku validacije podataka sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, kada se trošarinski proizvodi otpremaju u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom 3. Zakona ili

2. e-TD računalnom sustavu nadležnog tijela države članice Europske unije (u daljnjem tekstu: država članica) kojoj će biti podnesena izvozna carinska deklaracija u skladu s člankom 161. stavkom 5. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 – država članica izvoza, kada se trošarinski proizvodi otpremaju u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom 1. alinejom 4. Zakona.

(3) U slučaju kada primatelj u Republici Hrvatskoj šalje računalnom sustavu Carinske uprave potvrdu o primitku u skladu s člankom 12. stavkom 6., odnosno člankom 13. stavkom 5. Zakona, računalni sustav Carinske uprave vrši elektroničku provjeru podataka u potvrdi o primitku. Ako podaci nisu ispravni računalni sustav Carinske uprave o tome šalje elektroničku poruku sustavu primatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, odnosno registriranom primatelju ili povremeno registriranom primatelju. Ako su podaci ispravni računalni sustav Carinske uprave sustavu primatelja potvrđuje da je potvrda o primitku obrađena i evidentirana u Sustavu kontrole kretanja trošarinskih proizvoda i o tome šalje:

1. elektroničku poruku sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, kada se kretanje odvija u skladu s člankom 12. Zakona ili

2. elektroničku poruku računalnom sustavu nadležnog tijela države članice otpreme koji istu šalje sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta ili registriranom pošiljatelju, kada se kretanje odvija u skladu s člankom 13. Zakona.

(4) Povremeno registrirani primatelj u Republici Hrvatskoj koji prima trošarinske proizvode iz druge države članice šalje računalnom sustavu Carinske uprave potvrdu o primitku u skladu sa stavkom 3. ovoga članka. Iznimno, samo u posebno opravdanim slučajevima, nadležni carinski ured može potvrditi završetak kretanja koristeći računalni sustav ako od povremeno registriranog primatelja prihvati dokaz o završetku kretanja.

(5) U situacijama iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika nadležni carinski ured prema mjestu isporuke potvrđuje završetak kretanja koristeći računalni sustav, temeljem dokumentacije koju su trošarinski obveznici koji vrše opskrbu plovnih objekata ili plovila dužni dostaviti najkasnije petog radnog dana od dana završetka kretanja, odnosno isporuke energenata. Dokumentacija potrebna za pravilan završetak kretanja mora biti u skladu sa dokumentacijom propisanom posebnim propisom kojim se uređuju uvjeti i način oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu.

Mjesto direktne isporuke

Članak 5.

(1) Mjesto direktne isporuke odobrava nadležni carinski ured ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta i registriranom primatelju na temelju pisanog zahtjeva sa naznačenim mjestima direktne isporuke i njihovim identifikacijskim oznakama (maksimalno 10 alfanumeričkih znakova). U odobrenje se upisuje adresa mjesta direktne isporuke i pripadajuća identifikacijska oznaka.

(2) Mjestom direktne isporuke u Republici Hrvatskoj iz članka 14.a Zakona smatra se mjesto različito od lokacije trošarinskog skladišta te mjesta primitka trošarinskih proizvoda određenog odobrenjem za registriranog primatelja.

(3) Za mjesto direktne isporuke može se odobriti prostor koji udovoljava sljedećim kriterijima:

1. odgovarajući prostor na teritoriju Republike Hrvatske sa prostorno-operativnim kapacitetima i logističkim svojstvima mjesta primitka, uključujući odgovarajući sustav mjerenja za trošarinske proizvode koji se zaprimaju (skladišni i/ili proizvođački prostor)

2. prostor koji je u vlasništvu, odnosno zakupu/najmu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili registriranog primatelja, a koje je različito od mjesta primitka navedenog u trošarinskom odobrenju, odnosno odobrenju za registriranog primatelja (npr. benzinske postaje, pogon oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda i sl.) i/ili prostor koji nije u vlasništvu ili stvarnom posjedu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili registriranog primatelja (lokacija krajnjeg kupca)

3. prostor koji posjeduje sustav računovodstvenog praćenja poslovanja i vođenja evidencija i

4. prostor u kojem se može osigurati provedba nadzora.

Rezervni postupak (fallback)

Članak 6.

(1) U slučaju kada je računalni sustav nedostupan, pošiljatelj u Republici Hrvatskoj može započeti kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu rezervnog postupka u skladu s člankom 15. stavkom 1. i 2. Zakona. Papirnati dokument iz članka 15. stavka 1. točke 1. Zakona mora nositi oznaku »Rezervni postupak – Prateći dokument za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine«.

(2) Obrazac A dokumenta iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu 1 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) U slučaju kada je računalni sustav nedostupan, a pošiljatelj tijekom kretanja trošarinskih proizvoda mijenja mjesto odredišta, pošiljatelj može izmijeniti mjesto odredišta uz primjenu rezervnog postupka u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona. Pošiljatelj dostavlja presliku papirnatog dokumenta koji mora nositi oznaku »Rezervni postupak – Prateći dokument za promjenu odredišta«.

(4) Obrazac B dokumenta iz stavka 3. ovoga članka tiskan je u Prilogu 2 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(5) U slučaju nemogućnosti podnošenja potvrde o primitku, odnosno potvrde o izvozu iz razloga nedostupnosti računalnog sustava, primatelj, odnosno carinsko tijelo kod kojeg su obavljene izvozne formalnosti postupa u skladu s člankom 16. Zakona. Papirnati dokument iz članka 16. stavka 1. i 4. Zakona mora nositi oznaku »Rezervni postupak – Potvrda o primitku/Potvrda o izvozu«.

(6) Obrazac C dokumenta iz stavka 5. ovoga članka tiskan je u Prilogu 3 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Papirnati prateći trošarinski dokument

Članak 7.

(1) Papirnati prateći trošarinski dokument (u daljnjem tekstu: PTD) iz članka 11. stavka 2. Zakona ispostavlja pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta prije otpreme trošarinskih proizvoda iz svog trošarinskog skladišta u pogon oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda (u daljnjem tekstu: oslobođeni korisnik) i podnosi ga na propisanom obrascu u četiri primjerka, i to:

1. prvi primjerak pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta zadržava za sebe i svoju evidenciju

2. drugi, treći i četvrti primjerak prate pošiljku trošarinskih proizvoda do primatelja – oslobođenog korisnika koji provjerava pošiljku i ovjerava prijem pošiljke na svim primjercima te drugi primjerak zadržava za sebe i svoju evidenciju

3. treći primjerak primatelj vraća pošiljatelju

4. četvrti primjerak primatelj – oslobođeni korisnik bez odlaganja dostavlja nadležnom odredišnom carinskom uredu.

(2) Iznimno, kada se trošarinski proizvodi otpremaju iz pogona oslobođenog korisnika u trošarinsko skladište uz prethodnu suglasnost nadležnog carinskog ureda na odgovarajući način se primjenjuje stavak 1. ovoga članka.

(3) PTD mora biti ispisan tiskanim slovima tako da upisane podatke nije moguće brisati niti ispravljati. Svako prazno polje ili polje koje se ne mora popuniti mora biti precrtano tako da nije moguće ništa dopisivati. Brisanje ili prepravljanje napisanog nije dopušteno.

(4) Za sve primjerke papir mora biti bijele boje, formata 210 mm x 297 mm (A4) s najvećim odstupanjem od pet mm manje ili osam mm više u pogledu dužine.

(5) Na PTD-u se mogu upisati tri zasebna opisa trošarinskih proizvoda koji moraju pripadati istoj kategoriji trošarinskih proizvoda.

(6) Obrazac PTD s uputama za popunjavanje tiskan je u Prilogu 4 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Pojednostavnjeni postupak

Članak 8.

(1) Za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine na području Republike Hrvatske između trošarinskih skladišta istog ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta nadležni carinski ured može u skladu s člankom 18. stavkom 1. Zakona odobriti pojednostavnjenje postupka.

(2) Pojednostavnjeni postupak je postupak u kojem se kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine dokumentira uobičajenim trgovačkim ispravama u skladu s člankom 2. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

(3) Pojednostavnjeni postupak se može provoditi samo uz prethodno odobrenje nadležnog carinskog ureda navedeno u trošarinskom odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište.

(4) Prilikom kretanja trošarinskih proizvoda u pojednostavnjenom postupku trošarinske proizvode prati trgovačka isprava koja mora sadržavati:

1. oznaku »Pojednostavnjeni postupak kretanja trošarinskih proizvoda«

2. broj isprave

3. mjesto i datum otpreme

4. trošarinski broj skladišta otpreme i skladišta odredišta

5. vrstu i registracijsku oznaku prijevoznog sredstva

6. evidencijski broj instrumenta osiguranja i

7. količinu, vrstu i trgovački naziv trošarinskih proizvoda prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife.

(5) Trgovačka isprava iz stavka 2. ovoga članka izdaje se u tri primjerka, i to:

1. prvi primjerak trošarinsko skladište otpreme zadržava za sebe i svoju evidenciju

2. drugi i treći primjerak prate pošiljku do trošarinskog skladišta odredišta koje provjerava pošiljku i ovjerava prijem te drugi primjerak zadržava za sebe

3. treći primjerak trošarinsko skladište odredišta vraća trošarinskom skladištu otpreme.

(6) Nadležni carinski ured može u skladu s člankom 18. stavkom 1. Zakona odobriti pojednostavnjenje postupka i u drugim opravdanim slučajevima kada se kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine u cijelosti odvija na teritoriju Republike Hrvatske. Ne dovodeći u pitanje odredbe iz stavka 2., 4. i 5. ovoga članka, kretanje se može dokumentirati i drugim ispravama koje nadležni carinski ured odobri u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.

Primitak vina od strane malog proizvođača vina iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine

Članak 9.

Primatelj u Republici Hrvatskoj, koji je prethodno ishodio odobrenje za primitak vina u sustavu odgode plaćanja trošarine, a koji prima vino iz druge države članice od strane malog proizvođača vina koji je sukladno propisima nadležnog tijela te države članice izuzet od obvezujućih zahtjeva vezanih uz proizvodnju, skladištenje i kretanje vina u sustavu odgode plaćanja trošarine, u obvezi je obavijestiti nadležni carinski ured o primljenim količinama vina u roku od pet radnih dana od dana primitka putem obavijesti o primitku vina u sustavu odgode plaćanja trošarine s vinskim dokumentom od malog proizvođača vina iz druge države članice na Obrascu O-PMPV koji je tiskan u Prilogu 5 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

III. KRETANJE TROŠARINSKIH PROIZVODA PUŠTENIH U POTROŠNJU (IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA)

Pojednostavnjeni papirnati prateći trošarinski dokument

Članak 10.

(1) Kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj, a koji se otpremaju u komercijalne svrhe u drugu državu članicu, dozvoljeno je uz pojednostavnjeni papirnati prateći trošarinski dokument (u daljnjem tekstu: PPTD), odnosno komercijalni dokument sukladno članku 19. Zakona.

(2) Primjerak Obrasca PPTD s uputama za popunjavanje, koji se može koristiti kao pojednostavnjeni papirnati prateći trošarinski dokument, tiskan je u Prilogu 6 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) PPTD mora biti ispisan tiskanim slovima tako da upisane podatke nije moguće brisati niti ispravljati. Svako prazno polje ili polje koje se ne mora popuniti mora biti precrtano tako da nije moguće ništa dopisivati. Brisanje ili prepravljanje napisanog nije dopušteno.

(4) Za sve primjerke papir mora biti bijele boje, formata 210 mm x 297 mm (A4) s najvećim odstupanjem od pet mm manje ili osam mm više u pogledu dužine.

Obavijest o namjeravanom primitku/otpremi trošarinskih proizvoda

Članak 11.

(1) Primatelj koji u skladu s člankom 19. stavkom 5. i 6. Zakona prima trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici, kao i prodavatelj ili njegov porezni zastupnik iz članka 20. stavka 3. Zakona podnose nadležnom carinskom uredu obavijest o namjeravanom primitku trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u drugoj državi članici na Obrascu O-PP koji je tiskan u Prilogu 7 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Pošiljatelj koji u skladu s člankom 19. stavkom 3. i 8. Zakona otprema trošarinske proizvode puštene u potrošnju u Republici Hrvatskoj, kao i prodavatelj iz članka 20. stavka 2. Zakona podnose nadležnom carinskom uredu obavijest o namjeravanoj otpremi trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj na Obrascu O-OP koji je tiskan u Prilogu 8 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Primitak vina od strane malog proizvođača vina iz druge države članice izvan sustava odgode

Članak 12.

U slučaju kada primatelj u Republici Hrvatskoj, koji je ishodio odobrenje za primitak vina u statusu primatelja iz članka 21. stavka 1. točke 4. Zakona, prima vino iz druge države članice od strane malog proizvođača vina koji posluje izvan sustava odgode plaćanja trošarine u obvezi je obavijestiti nadležni carinski ured o namjeravanom primitku vina na Obrascu O-PP koji je tiskan u Prilogu 7 ovoga Pravilnika.

IV. POSEBNOSTI KRETANJA VINA PROIZVEDENOG OD STRANE MALOG PROIZVOĐAČA VINA

Članak 13.

(1) Kretanje vina proizvedenog od strane malog proizvođača vina iz članka 67. Zakona na teritoriju Republike Hrvatske dozvoljeno je uz prateću dokumentaciju propisanu posebnim propisima ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

(2) Kretanje vina proizvedenog od strane malog proizvođača vina iz članka 67. Zakona, a koje se otprema u sustavu odgode plaćanja trošarine u drugu državu članicu primatelju koji u skladu sa zakonodavstvom te države može primiti vino u sustavu odgode plaćanja trošarine ili do mjesta u drugoj državi članici na kojem vino napušta teritorij Europske unije, dozvoljeno je uz prateći dokument iz Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 od 26. svibnja 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu vinogradarskog registra, obveznih izjava te prikupljanja informacija za praćenje tržišta vina, dokumenata koji prate pošiljke proizvoda od grožđa i vina i evidencija koje se vode u sektoru vina (SL L 128, 27. 5. 2009., str. 15.), kako je zadnje izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 314/2012 od 12. travnja 2012. o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 555/2008 i (EZ) br. 436/2009 u pogledu dokumenta koji prate pošiljke proizvoda od grožđa i vina i evidencija koje se vode u sektoru vina (SL L 103, 13. 4. 2012., str. 21.), odnosno uz vinski dokument.

(3) Mali proizvođač vina koji u skladu sa stavkom 2. ovoga članka otprema vino u drugu državu članicu podnosi nadležnom carinskom uredu prije otpreme vina obavijest o namjeravanoj otpremi vina u sustavu odgode plaćanja trošarine s vinskim dokumentom iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu na Obrascu O-OMPV-vinski dokument koji je tiskan u Prilogu 9 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Neovisno o odredbi iz stavka 2. ovoga članka, a u skladu s odredbama članka 67. stavka 4. Zakona, mali proizvođač vina može ishoditi odobrenje nadležnog carinskog ureda za otpremu vina u sustavu odgode plaćanja trošarine u drugu državu članicu ili do mjesta u drugoj državi članici na kojem vino napušta teritorij Europske unije s e-TD-om uz primjenu računalnog sustava iz članka 11. Zakona, odnosno odobrenje da nadležni carinski ured može, u ime i za račun malog proizvođača vina podnijeti nacrt e-TD-a koristeći računalni sustav iz članka 11. Zakona.

(5) Odobrenje iz stavka 4. ovoga članka može zatražiti osoba koja u smislu članka 75. stavka 5. ovoga Pravilnika ima ovlaštenje za rad u statusu malog proizvođača vina, odnosno osoba koja ispunjava uvjete za malog proizvođača vina iz članka 67. stavka 1. i 2. Zakona te članka 75. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika. Zahtjev za izdavanje odobrenja za otpremu vina u sustavu odgode plaćanja trošarine s e-TD-om podnosi se najkasnije sedam dana prije planirane otpreme vina u sustavu odgode plaćanja trošarine u drugu državu članicu, odnosno zajedno sa prijavom za upis u registar trošarinskih obveznika. Zahtjev za izdavanje odobrenja malom proizvođaču vina za otpremu vina u sustavu odgode plaćanja trošarine s elektroničkim trošarinskim dokumentom na temelju članka 67. stavka 4. Zakona o trošarinama se podnosi na Obrascu Z e-TD-MPV koji je tiskan u Prilogu 10 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(6) Zahtjev za izdavanje odobrenja za otpremu vina u sustavu odgode plaćanja trošarine s e-TD-om ovjeren od strane nadležnog carinskog ureda smatra se odobrenjem za otpremu vina u sustavu odgode plaćanja trošarine u drugu državu članicu ili do mjesta u drugoj državi članici na kojem vino napušta teritorij Europske unije s e-TD-om. Odobrenje se izdaje osobi koja je već ishodila status malog proizvođača vina u smislu članka 75. stavka 5. ovoga Pravilnika.

(7) Odobrenje iz stavka 6. ovoga članka prestaje vrijediti na zahtjev nositelja odobrenja ili ako nadležni carinski ured ukine odobrenje.

(8) Nadležni carinski ured ukida odobrenje iz stavka 6. ovoga članka ako nositelj prestane ispunjavati uvjete za malog proizvođača vina iz članka 67. Zakona te ako je odobrenje bilo izdano na temelju netočnih podataka.

(9) Mali proizvođač vina – nositelj odobrenja iz stavka 6. ovoga članka mora najkasnije sedam dana prije otpreme o svakoj otpremi vina na mjesto odredišta iz članka 67. stavka 4. Zakona, odnosno stavka 4. ovoga članka podnijeti nadležnom carinskom uredu obavijest o namjeravanoj otpremi vina u sustavu odgode plaćanja trošarine s elektroničkim trošarinskim dokumentom iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu na Obrascu O-OMPV-e-TD koji je tiskan u Prilogu 11 ovoga Pravilnika, kao i dostaviti podatke u skladu s Uredbom Komisije br. 684/2009.

(10) Na temelju podataka iz stavka 9. ovoga članka nadležni carinski ured podnosi nacrt e-TD-a u ime i za račun malog proizvođača vina – nositelja odobrenja iz stavka 6. ovoga članka. Nadležni carinski ured dostavlja malom proizvođaču vina – nositelju odobrenja podatak o JRO e-TD-a, kao i ispis e-TD-a za otpremu pošiljke vina za koju su dostavljeni podaci u skladu sa stavkom 9. ovoga članka.

(11) Iznimno, nadležni carinski ured može malom proizvođaču vina posebno odobriti da koristi računalni sustav iz članka 11. Zakona za otpreme vina u sustavu odgode plaćanja trošarine u drugu državu članicu ili do mjesta u drugoj državi članici na kojem vino napušta teritorij Europske unije. Mali proizvođač vina je dužan naznačiti u zahtjevu iz stavka 5. ovoga članka namjeru korištenja računalnog sustava iz članka 11. Zakona za otpreme vina na navedena odredišta.

(12) Mali proizvođač vina koji otprema vino u skladu s člankom 11. ovoga Pravilnika temeljem odobrenja nadležnog carinskog ureda, mora prije otpreme vina ispuniti uvjete za elektroničku razmjenu podataka o kretanju trošarinskih proizvoda.

(13) Kretanje vina proizvedenog od strane malog proizvođača vina, a koje se otprema u drugu državu članicu primatelju koji posluje izvan sustava odgode plaćanja trošarine mora biti popraćeno PPTD-om iz članka 10. ovoga Pravilnika. Mali proizvođač vina mora prije otpreme vina o tome obavijestiti nadležni carinski ured na Obrascu O-OP koji je tiskan u Prilogu 8. ovoga Pravilnika.

V. UTVRĐIVANJE GUBITAKA ILI MANJKOVA

Članak 14.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta i oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda oslobođeni su plaćanja trošarine na trošarinske proizvode za utvrđene gubitke ili manjkove trošarinskih proizvoda za koje se dokaže da se mogu pripisati nepredviđenim slučajevima ili višoj sili, odnosno da su gubici ili manjkovi neodvojivo povezani sa svojstvima proizvoda nastalim tijekom proizvodnje, skladištenja i prijevoza i ako su priznati od strane nadležnog carinskog ureda.

(2) Gubici ili manjkovi trošarinskih proizvoda smatraju se porezno priznatim gubitkom ili manjkom koji su nastali:

1. u procesu proizvodnje (tehnološki manjak) tijekom poslovne godine i/ili

2. tijekom skladištenja i prijevoza proizvoda koji s obzirom na osobine proizvoda nastaju kaliranjem, lomom, kvarom ili rastepom, a porezna osnovica za priznavanje gubitaka ili manjkova je količina trošarinskih proizvoda smještena u trošarinskom skladištu tijekom poslovne godine.

(3) Gubici iz stavka 2. točke 2. ovoga članka mogu se utvrđivati:

1. neposredno nakon nastajanja ili

2. godišnjim popisom (inventurom) zaliha proizvoda ili u kraćim rokovima ako se provodi popis zaliha proizvoda i tijekom poslovne godine.

(4) Gubitke ili manjkove iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje trošarinski obveznik i o tome sastavlja zapisnik kojeg je obvezan dostaviti nadležnom carinskom uredu u roku od pet dana od sastavljanja te prikazati u mjesečnom izvješću za mjesec kada je utvrđen.

(5) Gubici ili manjkovi trošarinskih proizvoda iz stavka 2. ovoga članka smatraju se porezno priznatim gubitkom ili manjkom najviše do visine utvrđene posebnim propisima ili na temelju tehničkih propisa koji vrijede za pojedinu vrstu trošarinskih proizvoda ili drugih dokumenata sastavljenih temeljem jednog od europskih standarda.

(6) Gubici ili manjkovi trošarinskih proizvoda nastali uslijed nepredviđenog slučaja ili više sile, osim provalne krađe, priznaju se do visine utvrđene očevidnikom nadležnog tijela za procjenu šteta.

(7) Od plaćanja trošarine oslobođeni su trošarinski proizvodi koje ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta i oslobođeni korisnik koriste kao uzorke za analizu za probnu proizvodnju, odnosno za kontrolu kvalitete proizvoda u svrhu utvrđivanja i provjere sastava, svojstava, kvalitete ili drugih karakteristika proizvoda te za znanstvene svrhe radi pridobivanja podataka bitnih za industrijska ili komercijalna istraživanja u količinama propisanim posebnim propisima. Središnji ured može na posebni zahtjev trošarinskom obvezniku i drugim pravnim i fizičkim osobama koje prodaju označena plinska ulja rješenjem odobriti korištenje označenog plinskog ulja uz oslobođenje od plaćanja trošarine u svrhu provedbe kontrole kvalitete prema posebnim propisima. To rješenje se dostavlja i osobi koja pruža usluge podrške sustavu za nadzor potrošnje označenog plinskog ulja radi usklađivanja evidencija o potrošnji.

(8) Od plaćanja trošarine oslobođeni su trošarinski proizvodi koje ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta i oslobođeni korisnik unište pod carinskim nadzorom, a što se ne može izvršiti bez prisustvovanja ovlaštenog službenika nadležnog carinskog ureda.

(9) O namjeri uništenja trošarinskih proizvoda osobe iz stavka 8. ovoga članka dužne su nadležnom carinskom uredu najkasnije tri dana prije planiranog uništenja proizvoda podnijeti prijavu za uništenje u pisanom obliku. Nakon provedenog uništenja ovlašteni službenik nadležnog carinskog ureda mora sastaviti bilješku/zapisnik u dva primjerka u kojemu navodi razloge uništenja trošarinskih proizvoda, te jedan primjerak istoga uručuje ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta i oslobođenom korisniku, a izvornik pohranjuje u carinskom uredu.

Članak 15.

(1) Obveza obračunavanja trošarine ne nastaje na trošarinske proizvode koji su u sustavu odgode plaćanja trošarine ili potpuno uništeni ili nepovratno izgubljeni zbog nepredviđenih slučajeva ili više sile ili zbog osobine proizvoda ili su uništeni pod carinskim nadzorom. Proizvodi se smatraju potpuno uništenim ili nepovratno izgubljenima kada ih više nije moguće koristiti kao trošarinske proizvode.

(2) Odredbe iz stavka 1. ovoga članka i članka 14. ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i na registriranog primatelja, povremeno registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja, primatelja u Republici Hrvatskoj koji prima trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici te kada trošarinski proizvodi stignu na teritorij Republike Hrvatske kod prodaje na daljinu.

VI. OBRAČUN I PLAĆANJE TROŠARINE KOD NEPRAVILNOSTI

Članak 16.

(1) U slučaju ako je trošarinski dug nastao zbog nezakonitog postupanja s trošarinskim proizvodima u prometu na teritoriju Republike Hrvatske obvezu obračunavanja i plaćanja trošarine osoba koja nije upisana u registar trošarinskih obveznika može izvršiti podnošenjem trošarinske obračunske prijave prema članku 25. stavku 16. Zakona.

(2) Trošarinska obračunska prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u dva primjerka, a dužni iznos trošarine plaća se u roku od pet dana od dana kada je proveden nadzor kojim je utvrđeno da se trošarinski proizvodi nalaze u okolnostima koje uvjetuju nastanak trošarinskog duga.

(3) Trošarinska obračunska prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na Obrascu TOP koji je tiskan u Prilogu 12 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

VII. POVRAT PLAĆENE TROŠARINE

Članak 17.

(1) Osobe iz članka 28. stavka 1. Zakona podnose zahtjev za povrat plaćene trošarine carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu.

(2) Zahtjev za povrat se podnosi u pisanom obliku u dva primjerka i u istome moraju biti navedene sve potrebne činjenice i priloženi svi potrebni dokumenti kojima se dokazuje opravdanost zahtjeva za povrat trošarine, kao i drugi dokazi koje nadležni carinski ured s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja zahtijeva kako bi se utvrdila stvarna opravdanost povrata plaćene trošarine.

(3) Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 28. stavka 1. točke 1. Zakona dokazuje se na osnovu evidencije proizvođača trošarinskih proizvoda o trošarinskim proizvodima na koje je plaćena trošarina, a upotrijebljenim u proizvodnji novih trošarinskih proizvoda uz dokaz da je na iste plaćena trošarina te na osnovu evidencija o vrsti i količini proizvedenih novih trošarinskih proizvoda.

(4) Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 28. stavka 1. točke 2. Zakona dokazuje se potvrdom o izvozu koja je izrađena temeljem ovjere nadležnog izlaznog carinskog ureda o stvarnom istupu trošarinskih proizvoda iz carinskog područja Europske unije kako je propisano Uredbom Komisije (EEZ) br. 2454/93 te dokazom da je plaćena trošarina na trošarinske proizvode koji su izvezeni.

(5) Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 28. stavka 1. točke 3. Zakona dokazuje se na osnovu evidencija o korištenju trošarinskih proizvoda za namjene iz članka 61. stavka 1. točke 4. do 12. i članka 101. stavka 1. i 8. Zakona, a sukladno odobrenju iz članka 36. Zakona, uz dokaz da je na iste plaćena trošarina.

(6) Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 28. stavka 1. točke 4. Zakona dokazuje se zapisnikom o degradaciji energenata kojeg ovjerava odgovorna osoba na lokaciji nastanka degradacije i ovlašteni carinski službenik koji je po nastalom događaju, odnosno nakon laboratorijski utvrđene degradacije, a po pozivu odgovorne osobe izašao na lice mjesta i obavio očevid te izvršio plombiranje cisterne koja prevozi degradirane energente do trošarinskog skladišta proizvođača. U zapisniku o degradaciji i priloženoj dokumentaciji moraju biti vidljive količine i vrste zagađenih ili slučajno pomiješanih energenata. Zahtjevu za povrat plaćene trošarine potrebno je priložiti i dokaz trošarinskog skladišta proizvođača o zaprimanju cisterne s iskazanim količinama energenata izmjerenog propisanim mjerilima te dokazom da je skidanje plombe izvršeno uz prisutnost ovlaštenog carinskog službenika.

Članak 18.

(1) Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 19. stavka 4. Zakona pošiljatelj iz Republike Hrvatske ostvaruje ako carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu podnese zahtjev za povrat plaćene trošarine.

(2) Zahtjev za povrat se podnosi u pisanom obliku u dva primjerka i u istome moraju biti navedene sve potrebne činjenice i priloženi dokazi iz kojih je vidljivo da je trošarina plaćena u Republici Hrvatskoj, kao i dokaz kojim se potvrđuje da je plaćanje trošarine osigurano u državi članici odredišta te druge dokaze koje nadležni carinski ured s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja zahtijeva kako bi se utvrdila stvarna opravdanost povrata plaćene trošarine. Uz zahtjev za povrat plaćene trošarine naknadno se prilaže treći primjerak PPTD ovjeren u skladu s važećim zakonodavstvom države članice odredišta.

Članak 19.

Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 20. stavka 4. Zakona ima prodavatelj iz Republike Hrvatske koji otprema trošarinske proizvode u drugu državu članicu uz uvjet da je postupio u skladu s postupkom utvrđenim člankom 20. stavkom 2. Zakona te da zahtjev za povrat plaćene trošarine podnese carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu u pisanom obliku u dva primjerka te dostavi i druge dokaze koje nadležni carinski ured s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja zahtijeva kako bi se utvrdila stvarna opravdanost povrata plaćene trošarine.

Članak 20.

Povrat plaćene trošarine iz članka 17., 18. i 19. ovoga Pravilnika neće se izvršiti ako osoba na koju glasi rješenje ima nenamirenih javnih davanja, uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju iz nadležnosti poreznog tijela. Za povrat i dospjeli dug će se u tom slučaju izvršiti prijeboj po službenoj dužnosti.

VIII. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA TROŠARINE

Članak 21.

Oslobođenja od plaćanja trošarine iz članka 29. Zakona detaljnije su propisana provedbenim propisom o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije.

Članak 22.

Oslobođenje od plaćanja trošarine iz članka 30. stavka 1. točke 3. Zakona za trošarinske proizvode koje putnik unese u osobnoj prtljazi iz treće države ili trećeg teritorija detaljnije je uređeno provedbenim propisom o ostvarivanju oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarine na uvoz robe za osobe koje putuju iz trećih zemalja.

Članak 23.

(1) Oslobođenje od plaćanja trošarine iz članka 30. stavka 1. točke 4. Zakona za trošarinske proizvode koje u malim pošiljkama besplatno šalju fizičke osobe iz trećih država ili trećih teritorija drugim fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da te pošiljke nisu komercijalne naravi, detaljnije je uređeno provedbenim propisom o ostvarivanju prava na oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja.

(2) Oslobođenje od plaćanja trošarine iz članka 30. stavka 1. točke 4. Zakona za trošarinske proizvode koje u malim pošiljkama besplatno šalju fizičke osobe iz drugih država članica drugim fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da te pošiljke nisu komercijalne naravi, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe provedbenog propisa o ostvarivanju prava na oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja.

IX. OPĆI UVJETI RADA TROŠARINSKIH SKLADIŠTA

Proizvodnja trošarinskih proizvoda

Članak 24.

(1) U trošarinskom skladištu se mogu proizvoditi, prerađivati i obrađivati samo trošarinski proizvodi, a drugi proizvodi samo ukoliko su nusproizvodi te djelatnosti. Zadržavanje tih drugih proizvoda u trošarinskom skladištu je dozvoljeno samo uz prethodno odobrenje carinskog ureda nadležnog prema sjedištu pravne osobe, sjedištu podružnice, odnosno prebivalištu fizičke osobe u Republici Hrvatskoj navedeno u trošarinskom odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište.

(2) U trošarinskom skladištu dozvoljeno je izvoditi i druge radnje s trošarinskim proizvodima samo uz prethodno odobrenje nadležnog carinskog ureda navedeno u trošarinskom odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište.

(3) U trošarinskom skladištu se mogu nalaziti samo one sirovine i poluproizvodi te drugi proizvodi koji su potrebni za proizvodnju, preradu i obradu trošarinskih proizvoda. Zadržavanje tih sirovina, odnosno poluproizvoda te drugih proizvoda u trošarinskom skladištu je dozvoljeno samo uz prethodno odobrenje nadležnog carinskog ureda navedeno u trošarinskom odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište.

(4) U istom trošarinskom skladištu se može proizvoditi, prerađivati i obrađivati samo jedna kategorija trošarinskih proizvoda (alkohol i alkoholna pića ili duhanske prerađevine ili energenti).

(5) U trošarinskom skladištu se mogu skladištiti trošarinski proizvodi na koje je plaćena trošarina pod uvjetom da iste ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta:

1. upotrijebi za proizvodnju novih trošarinskih proizvoda, a nakon čega je moguće ostvariti povrat sukladno članku 28. stavku 1. točki 1. Zakona ili

2. podvrgne postupcima očuvanja ili poboljšanja uporabnih i trgovačkih svojstava trošarinskih proizvoda radi pripreme za prodaju, što uključuje pakiranje proizvoda u ambalažu ili prepakiravanje u drugu ambalažu.

Skladištenje trošarinskih proizvoda

Članak 25.

(1) U trošarinskom skladištu se može skladištiti više kategorija trošarinskih proizvoda uz uvjet da se skladište fizički odvojeno prema kategoriji, vrsti i po trgovačkom nazivu trošarinskih proizvoda prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife. Zadržavanje drugih proizvoda u trošarinskom skladištu je dozvoljeno samo uz prethodno odobrenje nadležnog carinskog ureda navedeno u trošarinskom odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište.

(2) Na istoj lokaciji može više ovlaštenih držatelja trošarinskih skladišta skladištiti trošarinske proizvode pod uvjetom da svaki pojedini ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ishodi trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište te da svako trošarinsko skladište bude odvojeno i vidno označeno.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, nadležni carinski ured može, kada to zahtijevaju tehničko-tehnološke posebnosti skladišta, odobriti da više ovlaštenih držatelja trošarinskih skladišta koji skladište energente, iste skladište zajedno na istom mjestu pod uvjetom da se radi o energentima iste vrste.

(4) Pod energentima iste vrste, u smislu odredbe stavka 3. ovoga članka, smatraju se energenti koji su razvrstani u istu tarifnu oznaku Kombinirane nomenklature carinske tarife s podbrojem od najmanje osam znamenki i iste su kvalitete i osobina.

(5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka ovlašteni držatelji trošarinskih skladišta koji skladište energente zajedno za plaćanje trošarine i ispunjavanje drugih obaveza iz trošarinskog odobrenja odgovaraju solidarno.

(6) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može, uz posebno odobrenje nadležnog carinskog ureda, u svom trošarinskom skladištu skladištiti trošarinske proizvode u vlasništvu jedne ili više osoba koje nemaju trošarinsko odobrenje.

(7) Posebno odobrenje iz stavka 6. ovoga članka izdaje se ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta koji je odgovoran za ispunjavanje svih obveza iz trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, uključujući i plaćanje trošarine, a što mora biti navedeno u trošarinskom odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište.

(8) Prilikom izdavanja posebnog odobrenja iz stavka 6. ovoga članka nadležni carinski ured određuje mjere trošarinskog nadzora.

(9) U trošarinskom skladištu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta koji vrši prodaju u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama putnicima koji putuju u drugu državu članicu, odnosno u treću državu ili treći teritorij, mogu se skladištiti alkohol i alkoholna pića te duhanske prerađevine na koje je plaćena trošarina, pod uvjetom da se takvi proizvodi smještaju odvojeno i vidno označeno.

Članak 26.

(1) U trošarinskom skladištu može se nalaziti samo oprema koja je neophodna za obavljanje trošarinske djelatnosti.

(2) Trošarinsko skladište mora biti opremljeno mjernim sustavima za dinamičko i neprekidno mjerenje količina kapljevina različitih od vode i/ili mjernim posudama i spremnicima s odgovarajućom opremom kojom je moguće jednoznačno odrediti obujam medija u mjernoj posudi ili spremniku i/ili mjerilima mase, a ovisno o vrsti trošarinskih proizvoda za koju su namijenjena.

(3) Sva mjerila koja će se koristiti za ovu svrhu moraju biti zakonita mjerila koja propisuje i ovjerava državno tijelo nadležno za mjeriteljstvo. Mišljenje državnog tijela nadležnog za mjeriteljstvo o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima može se prihvatiti kao isprava koja dokazuje ispunjenje propisanih uvjeta.

Postupak izdavanja trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište

Članak 27.

(1) Fizička ili pravna osoba koja želi poslovati u sustavu odgode plaćanja trošarine kao ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta mora podnijeti zahtjev za izdavanje trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište prema članku 32. stavku 1. Zakona carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu, odnosno sjedištu podružnice u Republici Hrvatskoj.

(2) Fizička ili pravna osoba koja želi u sustavu odgode plaćanja trošarine kao ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta primati trošarinske proizvode na mjestu direktne isporuke u Republici Hrvatskoj prema članku 14.a Zakona mora uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka istovremeno zatražiti i odobrenje za primanje trošarinskih proizvoda na mjestu direktne isporuke.

(3) Zahtjev za izdavanje trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o podnositelju zahtjeva, i to: naziv tvrtke/obrta, sjedište, adresu i podatke za kontakt, mjesto vođenja glavnog knjigovodstva, osobni identifikacijski broj (OIB)

2. popis osoba s identifikacijskim podacima koje su odgovorne za potpisivanje trošarinskih dokumenata

3. ime i identifikacijski podaci osobe koja će biti odgovorna za rad trošarinskoga skladišta

4. podatke o lokaciji trošarinskog skladišta

5. kategoriju trošarinskih proizvoda za koju se zahtijeva trošarinsko odobrenje

6. opis računovodstvenog praćenja poslovanja trošarinskog skladišta

7. detaljniji opis trošarinske djelatnosti s navedenim vrstama postupaka i izvođenju drugih radnji s trošarinskim proizvodima (postupak denaturiranja, označavanje markicama, označavanje plinskih ulja i dr.), uključujući podatke o uređajima koji omogućuju mjerenje proizvedenih, skladištenih, primljenih i otpremljenih količina trošarinskih proizvoda

8. vrstu i trgovački naziv trošarinskih proizvoda prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife

9. predviđene, odnosno uobičajene količine godišnje proizvodnje te količine skladištenih proizvoda na zalihi prema pojedinim vrstama

10. podatke o opremi potrebnoj za obavljanje trošarinske djelatnosti

11. podatke o dokumentima iz kojih su razvidni normativi uporabe robe u proizvodnji trošarinskih proizvoda

12. podatke o dokumentima iz kojih su razvidni gubici ili manjkovi u proizvodnji, skladištenju i transportu, prema pojedinim vrstama trošarinskih proizvoda

13. način otpremanja trošarinskih proizvoda iz trošarinskoga skladišta, prema vrstama i količinama otpremljenih trošarinskih proizvoda i

14. podatke o adresi mjesta direktne isporuke i pripadajućim identifikacijskim oznakama ako se zahtjevom traži odobrenje i za primanje trošarinskih proizvoda na mjestu direktne isporuke u Republici Hrvatskoj, uz uvjete iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(4) Uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka podnositelj prilaže sljedeće dokaze:

1. izjavu kojom se obvezuje položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine prije izdavanja odobrenja

2. skicu i opis prostora koji je predviđen za trošarinsko skladište

3. potvrdu nadležnog tijela o zadovoljavanju minimalno tehničko-tehnoloških uvjeta za proizvodnju, skladištenje i obavljanje trgovine na veliko sukladno posebnim propisima, odnosno potvrdu ili drugi odgovarajući akt nadležnog tijela o zadovoljavanju minimalnih tehničkih ili drugih uvjeta sukladno posebnim propisima ako se traži izdavanje trošarinskog odobrenja za poslovanje s energentima i

4. potvrdu nadležnog tijela o redovnom podmirenju poreznih obveza, ne stariju od 15 dana.

(5) U zahtjevu za izdavanje trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište podnositelj zahtjeva može istovremeno zatražiti i odobravanje pojednostavnjenja postupka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koje se u cijelosti odvija na teritoriju Republike Hrvatske, i to između trošarinskih skladišta istog ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta iz članka 18. stavka 1. Zakona i članka 8. ovoga Pravilnika, kao i zatražiti odobravanje prema članku 25. stavku 6. ovoga Pravilnika.

(6) Na zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti i druge potrebne podatke.

(7) Odobrenjem iz stavka 2. ovoga članka nadležni carinski ured može odrediti dodatne mjere trošarinskog nadzora.

Članak 28.

Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta podnose pisani zahtjev nadležnom carinskom uredu za dobivanje odobrenja iz članka 8. (pojednostavljeni postupak), članka 25. stavka 6. (posebno odobrenje za skladištenje trošarinskih proizvoda u vlasništvu jedne ili više osoba koje nemaju trošarinsko odobrenje) i članka 27. stavka 2. (odobrenje za direktnu isporuku) ovoga Pravilnika.

Članak 29.

(1) Trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište izdaje se na neodređeno vrijeme.

(2) Nadležni carinski ured najmanje jednom godišnje provjerava je li ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ispunjava opće uvjete rada trošarinskih skladišta propisanih Zakonom.

(3) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta obvezan je nadležni carinski ured obavijestiti o svim izmjenama podataka u trošarinskom odobrenju, kao i statusnih promjena u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

X. REGISTRIRANI PRIMATELJ, REGISTRIRANI POŠILJATELJ I POREZNI ZASTUPNIK ZA PRODAJU NA DALJINU

Postupak izdavanja odobrenja za registriranog primatelja i povremeno registriranog primatelja

Članak 30.

(1) Fizička ili pravna osoba koja želi poslovati u sustavu odgode plaćanja trošarine kao registrirani primatelj mora podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za primanje trošarinskih proizvoda iz druge države članice prema članku 40. stavku 2. Zakona carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu, odnosno sjedištu podružnice u Republici Hrvatskoj.

(2) Fizička ili pravna osoba koja želi u sustavu odgode plaćanja trošarine kao registrirani primatelj primati trošarinske proizvode na mjestu direktne isporuke u Republici Hrvatskoj prema članku 14.a Zakona mora uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka istovremeno zatražiti i odobrenje za primanje trošarinskih proizvoda na mjestu direktne isporuke.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o podnositelju zahtjeva, i to: naziv tvrtke/obrta, sjedište, adresu i podatke za kontakt, osobni identifikacijski broj (OIB)

2. popis osoba s identifikacijskim podacima koje su odgovorne za potpisivanje trošarinskih dokumenata

3. ime i identifikacijski podaci osobe koja će biti odgovorna za poslovanje

4. opis računovodstvenog praćenja poslovanja

5. kategoriju i vrstu trošarinskih proizvoda prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife koje će primati u okviru obavljanja svoje djelatnosti za koju zahtjeva odobrenje

6. podatke o predviđenoj količini trošarinskih proizvoda prema pojedinim vrstama koje će primiti u razdoblju od 12 mjeseci

7. podatke o dokumentima iz kojih su razvidni gubici ili manjkovi u transportu, prema pojedinim vrstama trošarinskih proizvoda

8. podatke o mjestu na kojem će primati trošarinske proizvode (odgovarajući prostor sa prostorno-operativnim kapacitetima i logističkim svojstvima mjesta primitka, uključujući odgovarajući sustav mjerenja za trošarinske proizvode koji se zaprimaju) i

9. podatke o adresi mjesta direktne isporuke i pripadajućim identifikacijskim oznakama ako se zahtjevom traži i odobrenje za primanje trošarinskih proizvoda na mjestu direktne isporuke u Republici Hrvatskoj, uz uvjete iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(4) Uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka podnositelj prilaže sljedeće dokaze:

1. izjavu da nad tvrtkom podnositelja zahtjeva nije započet stečajni postupak

2. izjavu kojom se obvezuje priložiti instrument osiguranja plaćanja trošarine prije nego počne primati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine iz druge države članice i

3. potvrdu nadležnog tijela o redovnom podmirenju poreznih obveza, ne stariju od 15 dana.

(5) Na zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti i druge potrebne podatke.

Članak 31.

(1) Odobrenje za registriranog primatelja izdaje se na neodređeno vrijeme.

(2) Odobrenjem iz članka 30. stavka 2. ovoga članka nadležni carinski ured može odrediti dodatne mjere trošarinskog nadzora.

(3) Nadležni carinski ured najmanje jednom godišnje provjerava da li registrirani primatelj ispunjava uvjete poslovanja propisane Zakonom.

(4) Registrirani primatelj obvezan je nadležni carinski ured obavijestiti o svim izmjenama podataka u odobrenju kao i statusnih promjena u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(5) Registrirani primatelj podnosi pisani zahtjev nadležnom carinskom uredu za dobivanje odobrenja iz članka 30. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 32.

(1) Fizička ili pravna osoba koja želi u okviru obavljanja svoje registrirane djelatnosti samo povremeno primati trošarinske proizvode iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine mora podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja prema članku 41. stavku 3. Zakona nadležnom carinskom uredu prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu, odnosno sjedištu podružnice u Republici Hrvatskoj.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o podnositelju zahtjeva, i to: naziv tvrtke/obrta, sjedište, adresu i podatke za kontakt, osobni identifikacijski broj (OIB)

2. ime i identifikacijski podaci odgovorne osobe

3. podatke o pošiljatelju: naziv, adresa i trošarinski broj

4. datum otpreme i datum primitka trošarinskih proizvoda

5. kategoriju i vrstu trošarinskih proizvoda prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife, količinu te iznos trošarine za trošarinske proizvode za koje traži odobrenje

6. podatke o mjestu primitka trošarinskih proizvoda (odgovarajući prostor sa prostorno-operativnim kapacitetima i logističkim svojstvima mjesta primitka, uključujući odgovarajući sustav mjerenja za trošarinske proizvode koji se zaprimaju) i

7. opis računovodstvenog praćenja poslovanja.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnositelj prilaže instrument osiguranja plaćanja trošarine i izjavu o ispunjavanju uvjeta za elektroničku razmjenu podataka o kretanju trošarinskih proizvoda.

Članak 33.

(1) Odobrenje za registriranog primatelja koji samo povremeno prima trošarinske proizvode iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine izdaje se posebno za svaku pojedinu pošiljku, odnosno određenu količinu trošarinskih proizvoda koja se unosi iz druge države članice od određenog pošiljatelja i za određeno vremensko trajanje.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka za registriranog primatelja koji posluje s duhanskim prerađevinama donosi se za vremensko trajanje od najdulje 60 dana.

(3) Zahtjev prema članku 32. stavku 2. ovoga Pravilnika dopušteno je podnijeti do tri puta u jednoj kalendarskoj godini.

Postupak izdavanja odobrenja za registriranog pošiljatelja

Članak 34.

(1) Fizička ili pravna osoba koja želi poslovati kao registrirani pošiljatelj mora podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za otpremanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine nakon njihovog puštanja u slobodan promet prema članku 42. stavku 2. Zakona carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu, odnosno sjedištu podružnice u Republici Hrvatskoj.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o podnositelju zahtjeva, i to: naziv tvrtke/obrta, sjedište, adresu i podatke za kontakt, osobni identifikacijski broj (OIB)

2. popis osoba s identifikacijskim podacima koje su odgovorne za potpisivanje trošarinskih dokumenata

3. ime i identifikacijski podaci odgovorne osobe

4. opis računovodstvenog praćenja poslovanja i

5. kategoriju i vrstu trošarinskih proizvoda prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife i način otpreme (cestovni, željeznički, morski ili zračni prijevoz).

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnositelj prilaže sljedeće dokaze:

1. izjavu da nad tvrtkom podnositelja zahtjeva nije započet stečajni postupak

2. izjavu kojom se obvezuje da će prije nego počne otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine priložiti instrument osiguranja plaćanja trošarine u visini moguće nastalog trošarinskog duga za proizvode koje otprema u sustavu odgode plaćanja trošarine i

3. potvrdu nadležnog tijela o redovnom podmirenju poreznih obveza, ne stariju od 15 dana.

Članak 35.

(1) Odobrenje za registriranog pošiljatelja izdaje se na neodređeno vrijeme.

(2) Nadležni carinski ured najmanje jednom godišnje provjerava da li registrirani pošiljatelj ispunjava uvjete poslovanja propisane Zakonom.

(3) Registrirani pošiljatelj obvezan je nadležni carinski ured obavijestiti o svim izmjenama podataka u odobrenju u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

Postupak izdavanja odobrenja za poreznog zastupnika za prodaju na daljinu

Članak 36.

(1) Porezni zastupnik iz članka 43. Zakona za svoje poslovanje mora ishoditi odobrenje carinskog ureda nadležnog prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu, odnosno sjedištu podružnice u Republici Hrvatskoj temeljem zahtjeva koji sadrži sljedeće:

1. podatke o podnositelju zahtjeva, i to: naziv tvrtke/obrta, sjedište, adresu i podatke za kontakt, osobni identifikacijski broj (OIB)

2. ime i identifikacijski podaci odgovorne osobe

3. podatke o prodavatelju iz druge države članice u čije ime posluje

4. kategoriju i vrstu trošarinskih proizvoda i

5. opis računovodstvenog praćenja poslovanja.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj prilaže sljedeće dokaze:

1. ovlaštenje inozemnog prodavatelja za zastupanje

2. izjavu da nad tvrtkom podnositelja zahtjeva nije započet stečajni postupak

3. izjavu kojom se obvezuje priložiti instrument osiguranja plaćanja trošarine prije nego počne primati trošarinske proizvode koji su u drugoj državi članici pušteni u potrošnju i

4. potvrdu nadležnog tijela o redovnom podmirenju poreznih obveza, ne stariju od 15 dana.

Članak 37.

(1) Odobrenje za poreznog zastupnika za prodaju na daljinu izdaje se na neodređeno vrijeme.

(2) Nadležni carinski ured najmanje jednom godišnje provjerava da li porezni zastupnik za prodaju na daljinu ispunjava uvjete poslovanja propisane Zakonom.

(3) Porezni zastupnik za prodaju na daljinu obvezan je nadležni carinski ured obavijestiti o svim izmjenama podataka u odobrenju u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

XI. EVIDENCIJE KOJE VODI TROŠARINSKI OBVEZNIK

Sadržaj i način vođenja evidencija ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta

Članak 38.

(1) U evidencijama ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta u skladu s člankom 33. stavkom 1. točkom 3. Zakona za svako trošarinsko skladište moraju se voditi podaci o:

1. stanju zaliha trošarinskih proizvoda

2. proizvedenim količinama trošarinskih proizvoda

3. nabavljenim količinama trošarinskih proizvoda s plaćenom trošarinom

4. primljenim količinama trošarinskih proizvoda iz drugih trošarinskih skladišta, odnosno pogona oslobođenog korisnika te iz uvoza (uključujući količine trošarinskih proizvoda ponovno uvezenih nakon završenog postupka vanjske proizvodnje)

5. otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda drugom trošarinskomu skladištu, odnosno u pogon oslobođenom korisniku za namjene iz članka 61. stavka 1. točke 4. do 12. i članka 101. stavka 1. Zakona te u izvoz (uključujući izvoz trošarinskih proizvoda radi vanjske proizvodnje)

6. otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda koji su oslobođeni plaćanja trošarine u skladu s člankom 29. stavkom 1. Zakona

7. otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda iz trošarinskog skladišta koji su oslobođeni plaćanja trošarine u skladu s člankom 30. stavkom 1. točkom 1. i 2. Zakona

8. količinama trošarinskih proizvoda koji su oslobođeni plaćanja trošarine u skladu s člankom 30. stavkom 2. Zakona

9. količinama trošarinskih proizvoda koji su oslobođeni plaćanja trošarine u skladu s člankom 101. stavkom 1. Zakona

10. količinama trošarinskih proizvoda utrošenih kao osnovni materijal za proizvodnju drugih trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu

11. denaturiranju alkohola u skladu s člankom 63. stavkom 3. Zakona

12. označavanju i bojanju plinskih ulja

13. količini trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju, uključujući količine za vlastitu potrošnju

14. iznosima obračunate i plaćene trošarine

15. trošarinskim dokumentima iz članka 11. i članka 19. Zakona

16. brojevima trgovačkih isprava iz članka 8. ovoga Pravilnika za svaku otpremu i primitak trošarinskih proizvoda

17. otpremljenim/primljenim količinama trošarinskih proizvoda po svakoj adresi mjesta direktne isporuke u Republici Hrvatskoj te broj dokumenta i

18. unesenim/otpremljenim količinama energenata te broj dokumenta.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta mora voditi evidencije iz stavka 1. ovoga članka na način da u svakom trenutku može iskazati stanje zaliha trošarinskih proizvoda prema trgovačkom nazivu, odnosno tarifnoj oznaci trošarinskog proizvoda iz Kombinirane nomenklature carinske tarife te zbirne podatke po kategorijama i vrstama trošarinskih proizvoda.

(3) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može sam izabrati oblik i način vođenja evidencije ako takav oblik i način osigurava podatke iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta mora voditi i čuvati evidencije iz stavka 1. ovoga članka u trošarinskom skladištu.

(5) Nadležni carinski ured može u bilo kojem trenutku zatražiti od ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta uvid u evidenciju te popis zaliha trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu.

Sadržaj i način vođenja evidencija registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i poreznog zastupnika za prodaju na daljinu

Članak 39.

(1) U evidencijama registriranog primatelja u skladu s člankom 40. stavkom 4. alinejom 2. Zakona moraju se voditi podaci o:

1. primljenim količinama trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, i to prema kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci iz Kombinirane nomenklature carinske tarife, datumu primitka, pošiljatelju te JRO e-TD-a

2. trošarinskim proizvodima korištenima za svrhu trošarinskog nadzora tijekom kretanja

3. utvrđenim gubicima ili manjkovima trošarinskih proizvoda za koje se dokaže da se mogu pripisati nepredviđenim slučajevima ili višoj sili (osim krađe) ili su neodvojivo povezani s osobinama proizvoda nastalim tijekom prijevoza

4. otpremljenim/primljenim količinama trošarinskih proizvoda po svakoj adresi mjesta direktne isporuke u Republici Hrvatskoj te broj dokumenta i

5. iznosima obračunate i plaćene trošarine.

(2) U evidencijama registriranog pošiljatelja u skladu s člankom 42. stavkom 4. alinejom 2. Zakona moraju se voditi podaci o:

1. uvezenim i otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, i to prema kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu, mjestu i datumu otpreme, primatelju te JRO e-TD-a

2. carinskim dokumentima na temelju kojih su trošarinski proizvodi koje registrirani pošiljatelj otprema u sustavu odgode plaćanja trošarine pušteni u slobodan promet

3. trošarinskim proizvodima korištenima za svrhu trošarinskog nadzora tijekom kretanja i

4. utvrđenim gubitcima ili manjkovima trošarinskih proizvoda za koje se dokaže da se mogu pripisati nepredviđenim slučajevima ili višoj sili (osim krađe) ili su neodvojivo povezani s osobinama proizvoda nastalim tijekom prijevoza.

(3) U evidencijama poreznog zastupnika za prodaju na daljinu u skladu s člankom 43. stavkom 4. alinejom 3. Zakona moraju se voditi podaci o:

1. količinama trošarinskih proizvoda po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu te mjestu i datumu otpreme od strane inozemnog prodavatelja u Republiku Hrvatsku

2. primateljima trošarinskih proizvoda u Republici Hrvatskoj

3. kategoriji i vrsti te trgovačkom nazivu trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju na području Republike Hrvatske

4. utvrđenim gubicima ili manjkovima trošarinskih proizvoda za koje se dokaže da se mogu pripisati nepredviđenim slučajevima ili višoj sili (osim krađe) ili su neodvojivo povezani s osobinama proizvoda nastalim tijekom prijevoza i

5. iznosima obračunate i plaćene trošarine.

(4) Registrirani primatelj, registrirani pošiljatelj i porezni zastupnik za prodaju na daljinu mogu sami izabrati oblik i način vođenja evidencije iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka ukoliko takav oblik i način osigurava tražene podatke.

(5) Nadležni carinski ured može u bilo kojem trenutku zatražiti od registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i poreznog zastupnika za prodaju na daljinu uvid u evidenciju koju isti vodi.

XII. INSTRUMENT OSIGURANJA PLAĆANJA TROŠARINE

Temeljne odredbe

Članak 40.

(1) Instrumentom osiguranja plaćanja trošarine garantira se namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati za alkohol i alkoholna pića te energente (osim krutih goriva i prirodnog plina) koji se skladište i/ili proizvode u trošarinskom skladištu te koji se otpremaju i/ili primaju u sustavu odgode plaćanja trošarine, kao i plaćanje kamata koje su nastale ili bi mogle nastati, a za koje je instrument osiguranja plaćanja trošarinskog duga podnesen i prihvaćen.

(2) Instrumentom osiguranja plaćanja trošarine garantira se namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati za duhanske prerađevine koje se skladište i/ili proizvode u trošarinskom skladištu, koje se otpremaju i/ili primaju u sustavu odgode plaćanja trošarine, kao i namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati i carinskog duga i drugih uvoznih javnih davanja za preuzete duhanske markice po isteku roka od 60 dana od dana preuzimanja duhanskih markica te plaćanje kamata koje su nastale ili bi mogle nastati, a za koje je instrument osiguranja plaćanja duga podnesen i prihvaćen.

(3) Uvoznici koji duhanske prerađevine puštaju u slobodan promet na teritoriju Republike Hrvatske instrumentom osiguranja plaćanja duga garantiraju namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati za preuzete duhanske markice po isteku roka od 60 dana od dana preuzimanja duhanskih markica te namirenje carinskog duga i drugih uvoznih javnih davanja u skladu s carinskim propisima, kao i plaćanje kamata koje su nastale ili bi mogle nastati, a za koje je instrument osiguranja plaćanja duga podnesen i prihvaćen.

(4) Instrumentom osiguranja plaćanja trošarine garantira se namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati za alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine i energente (osim krutih goriva i prirodnog plina) puštene u potrošnju u drugoj državi članici, a koji se primaju radi obavljanja djelatnosti u Republici Hrvatskoj sukladno članku 19. Zakona, odnosno puštene u potrošnju u drugoj državi članici, a koji se primaju sukladno članku 20. Zakona. Instrument osiguranja plaćanja trošarine podnose primatelj iz članka 21. stavka 1. točke 4., odnosno prodavatelj iz druge države članice ili njegov porezni zastupnik iz članka 21. stavka 1. točke 5. Zakona.

(5) Instrument osiguranja plaćanja trošarine podnose ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, registrirani i povremeno registrirani primatelj te registrirani pošiljatelj. Uz ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i registriranog pošiljatelja instrument osiguranja plaćanja trošarine mogu položiti prijevoznik, vlasnik trošarinskih proizvoda, primatelj ili solidarno dvije ili više tih osoba.

(6) Instrument osiguranja plaćanja trošarine podnosi osoba iz članka 73.a, Zakona i ako to zatraži nadležni carinski ured osoba iz članaka 90. stavka 14., 90.a stavka 2. i 91.a stavka 2. Zakona.

Članak 41.

(1) Trošarinski i/ili carinski dug i druga uvozna javna davanja (u daljnjem tekstu: dug) iz članka 40. ovoga Pravilnika moguće je osigurati:

1. polaganjem bankovne garancije

2. polaganjem bjanko-zadužnice i zadužnice

3. polaganjem gotovine.

(2) Na izdavanje instrumenata osiguranja plaćanja iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se opća pravila za njihovo izdavanje i korištenje, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

Bankovna garancija

Članak 42.

(1) Bankovna garancija izdaje se u tri jednaka primjerka koji se podnose Središnjem uredu.

(2) Ovjerom podnijete bankovne garancije Središnji ured donosi odluku o prihvaćanju te garancije bilješkom na obrascu položene garancije u obliku evidencijskog broja. Izvornik ovjerene garancije pohranjuje se u Središnjem uredu, a dva primjerka ovjerene garancije se vraćaju podnositelju garancije, od kojih jedan primjerak dostavlja izdavatelju garancije.

Članak 43.

(1) Središnji ured može prihvatiti bankovnu garanciju koju je izdala banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(2) Na bankovnu garanciju koju je izdala banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ne primjenjuju se pravila za bankovne garancije na poziv Međunarodne trgovačke komore u Parizu ako su suprotna propisima, odnosno javnom poretku Republike Hrvatske.

(3) Izdavanjem bankovne garancije banka se kao garant obvezuje podmiriti dug kojeg nalogodavac za izdavanje garancije nije platio do njegovog dospijeća.

(4) Naplata duga, prema potrebi, može se provesti s garancije izdane od strane banke sa sjedištem na teritoriju Europske unije.

Članak 44.

(1) Bankovnu garanciju moguće je prije isteka roka valjanosti produžiti.

(2) Ako nalogodavac za izdavanje garancije podnosi novu bankovnu garanciju, dug koji je bio osiguran prethodnom bankovnom garancijom, a nije u cijelosti podmiren, odnosno mogući dug koji može još nastati, mora novom bankovnom garancijom biti osiguran. Nova bankovna garancija mora sadržavati klauzulu da se iz nje mogu naplatiti i dugovi koji su bili osigurani prethodnom bankovnom garancijom.

(3) Ako nalogodavac za izdavanje garancije prvi put podnosi bankovnu garanciju za osiguranje plaćanja duga, ista neće sadržavati klauzulu iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Izdavatelj bankovne garancije može opozvati bankovnu garanciju. Opoziv bankovne garancije dostavlja se u pisanom obliku Središnjem uredu. Opoziv stupa na snagu osmoga dana od dana njegova prijema od strane Središnjeg ureda, o čemu se obavještava podnositelj zahtjeva.

(5) U slučaju opoziva bankovna garancija vrijedi za sva davanja koja su do dana njegovog stupanja na snagu bila osigurana opozvanom bankovnom garancijom, a izdavatelja bankovne garancije može se pozvati na plaćanje duga do isteka produženog roka važenja bankovne garancije iz članka 46. ovoga Pravilnika, računajući od dana stupanja opoziva bankovne garancije na snagu.

Članak 45.

(1) Bankovna garancija za osiguranje plaćanja duga mora sadržavati sljedeće podatke:

1. broj garancije

2. razdoblje važenja garancije

3. iznos jamstvene svote garancije

4. odredbu o njezinoj primjeni »na prvi poziv« i »bez prigovora«

5. podatke o izdavatelju bankovne garancije (naziv banke-garanta, osobni identifikacijski broj (OIB), sjedište, broj žiro-računa)

6. podatke o nalogodavcu za izdavanje garancije (naziv tvrtke, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) i EORI broj ako se radi o gospodarskom subjektu i drugoj osobi koja sukladno carinskim propisima podliježi obvezi registracije i pribavljanja EORI broja)

7. vrste postupaka za koje vrijedi osiguranje

8. odredbu o preuzimanju garancijskih obveza iz prethodnog razdoblja

9. datum i mjesto izdavanja garancije

10. ovjeru Carinske uprave o prihvatu garancije (evidencijski broj, datum, potpis ovlaštenog službenika te pečat) i

11. potpis ovlaštene osobe izdavatelja garancije.

(2) Banka izdaje garanciju u sadržaju sukladnom stavku 1. ovoga članka i prema Obrascima A, B, C, D i E koji su tiskani u Prilozima 13, 14, 15, 16 i 17 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 46.

Rok valjanosti bankovne garancije kojom se osigurava plaćanje nastalog i mogućeg duga, ne može biti kraći od roka u kojem taj dug može nastati, produžen za šest mjeseci.

Članak 47.

(1) Visinu jamstvene svote u bankovnoj garanciji određuje nadležni carinski ured u svoti koja namirenje duga u svakome trenutku čini sigurnim, vodeći računa o:

1. vrsti, odnosno osjetljivosti trošarinskih proizvoda

2. vrsti trošarinskog skladišta

3. ugledu, pouzdanosti i financijskoj stabilnosti nalogodavca za izdavanje garancije

4. opsegu poslovanja nalogodavca za izdavanje garancije s trošarinskim proizvodima

5. vremenu trajanja proizvodnje ili skladištenja

6. vrsti, sadržaju i načinu vođenja evidencije i knjigovodstvene dokumentacije

7. nadzoru u trošarinskom skladištu

8. dosadašnjem poslovanju nalogodavca za izdavanje garancije s trošarinskim proizvodima i

9. iznosu mogućeg trošarinskog duga tijekom kretanja trošarinskih proizvoda.

(2) Iznos jamstvene svote u bankovnoj garanciji na poziv ne može biti niži od 60.000,00 kuna.

(3) Visinu jamstvene svote bankovne garancije za nalogodavca za izdavanje garancije koji započinje poslovnu djelatnost s trošarinskim proizvodima određuje se na temelju opsega očekivanog prometa, odnosno proizvodnje i skladištenja trošarinskih proizvoda.

(4) U postupku određivanja visine jamstvene svote bankovne garancije nadležni carinski ured može zahtijevati prilaganje podataka o bonitetu i solventnosti nalogodavca za izdavanje bankovne garancije (BON-1 i BON-2/SOL-2 ne stariji od mjesec dana).

Članak 48.

Na bankovnu garanciju kao instrument osiguranja za trošarinski dug te ujedno i carinski dug i druga uvozna javna davanja na duhanske prerađevine primjenjuju se odredbe carinskog zakonodavstva donesenog na razini Europske unije u odnosu na:

1. razdoblje važenja garancije i

2. druge pojedinosti koje odstupaju od zahtjeva propisanih za osiguranje carinskog duga prema odredbama carinskog zakonodavstva.

Članak 49.

(1) Kao instrument osiguranja plaćanja trošarine Središnji ured može prihvatiti garanciju, odnosno pisano jamstvo izdano od društva koje temeljem odobrenja nadležnog tijela obavlja poslove osiguranja u Republici Hrvatskoj.

(2) Na instrument osiguranja plaćanja trošarine iz stavka 1. ovoga članka na ogovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o bankovnoj garanciji.

Bjanko-zadužnica i zadužnica

Članak 50.

(1) Podnošenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja za namirenje mogućeg duga odobrava Središnji ured pravnoj ili fizičkoj osobi koja je tijekom svoga poslovanja u prethodnom 12-mjesečnom razdoblju kao trošarinski obveznik:

1. pravodobno i u cijelosti namirivala obveze prema Carinskoj upravi

2. nema nenamirenih dospjelih poreznih obveza, sukladno uvjerenju Porezne uprave

3. ostvarila pozitivne pokazatelje boniteta/solventnosti, što se dokumentira podacima iz obrazaca BON-1 i BON-2/SOL-2 ne starijim od mjesec dana, ovjerenim od strane nadležne financijske agencije

4. nije kažnjavana za trošarinske, porezne i carinske prekršaje i

5. za koju nije pokrenut stečajni postupak.

(2) Zahtjev za korištenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja plaćanja duga koji bi mogao nastati za trošarinske proizvode podnosi se carinskom uredu nadležnom prema sjedištu podnositelja zahtjeva, a uz isti se podnose:

1. izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda, odnosno rješenje o upisu i početku obavljanja obrta ili izvadak iz Obrtnog registra, ne stariji od šest mjeseci

2. isprave propisane stavkom 1. ovoga članka, i to:

– potvrda nadležne ispostave Porezne uprave da podnositelj zahtjeva nema nenamirenih dospjelih poreznih obveza i

– obrazac BON-1 za prethodno obračunsko razdoblje i obrazac BON-2/SOL-2, ne stariji od mjesec dana

3. predviđene, odnosno uobičajene količine godišnje proizvodnje te količine skladištenih trošarinskih proizvoda na zalihi prema pojedinim vrstama, kao i predviđene, odnosno uobičajene količine primljenih i/ili otpremljenih trošarinskih proizvoda i

4. procjena mjesečnog zaduženja prema Carinskoj upravi u šestomjesečnom razdoblju.

(3) Odobrenje ili odluku o odbijanju zahtjeva za korištenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja plaćanja duga donosi Središnji ured na temelju mišljenja nadležnog carinskog ureda nakon provjere ispunjenja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

(4) U slučaju promjene podataka navedenih u odobrenju korisnik odobrenja je dužan o tome odmah obavijestiti Središnji ured.

(5) Prije dostave odobrenja iz stavka 3. ovoga članka korisniku odobrenja isti je obvezan položiti bjanko-zadužnicu i zadužnicu Središnjem uredu.

(6) Središnji ured će ukinuti odobrenje iz stavka 3. ovoga članka ako korisnik odobrenja više ne ispunjava uvjete propisane za njegovo izdavanje.

(7) Iznos jamstvene svote u bjanko-zadužnici i zadužnici kao instrumentu osiguranja za namirenje mogućeg duga ne može biti niži od 60.000,00 kuna.

(8) Odobrenje za podnošenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja mogućeg duga neće se izdati ako podnositelj zahtjeva u prethodnom 12-mjesečnom razdoblju nije primao, proizvodio, prerađivao (obrađivao), skladištio ili izvodio druge radnje s trošarinskim proizvodima ili ako je te trošarinske radnje obavljao samo povremeno ili u manjem opsegu.

(9) Neovisno o odredbi stavka 8. ovoga članka, odobrenje za podnošenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja mogućeg duga neće se izdati ako je podnositelj zahtjeva u prethodnom 12-mjesečnom razdoblju pretežno obavljao trošarinske radnje koje su uključivale skladištenje i/ili trgovinu trošarinskim proizvodima.

(10) Neovisno o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, odobrenje za podnošenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja mogućeg duga neće se izdati ako takav instrument osiguranja ne nudi dostatno jamstvo da je namirenje duga sigurno.

Članak 51.

U postupku određivanja visine jamstvene svote, prihvata, polaganja i povrata instrumenta osiguranja iz članka 50. ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o određivanju visine jamstvene svote, prihvatu, polaganju i povratu bankovne garancije.

Vraćanje bankovne garancije, bjanko-zadužnice i zadužnice

Članak 52.

(1) Bankovna garancija kao instrument osiguranja duga vraća se na temelju pisanog zahtjeva nalogodavca ili izdavatelja nakon isteka roka važenja, odnosno produženoga roka važenja iz članka 46. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno, na pisani zahtjev nalogodavca ili banke izdavateljice bankovna garancija koja je prethodno opozvana može se vratiti i prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka:

1. ako Carinska uprava utvrdi da su izmireni svi dugovi koji su bili osigurani predmetnom bankovnom garancijom, odnosno da mogući dug više ne može nastati ili

2. ako nalogodavac za izdavanje bankovne garancije podnese novu bankovnu garanciju kojom se u cijelosti preuzimaju sve jamstvene obveze prethodno važeće bankovne garancije, a nova bankovna garancija prema utvrđenju Carinske uprave u cijelosti osigurava namirenje jamstvenih obveza po prethodno važećoj garanciji.

(3) Bjanko-zadužnica i zadužnica vraća se na temelju zahtjeva imatelju zadužnice šest mjeseci nakon ukidanja ili opoziva odobrenja za korištenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja duga.

Gotovinski polog

Članak 53.

(1) Gotovinski polog polaže se u kunama na evidentni račun nadležnog područnog carinskog ureda.

(2) Na položeni iznos gotovinskog pologa ne plaćaju se kamate.

Članak 54.

(1) Za korištenje gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja duga podnosi se pisani zahtjev nadležnom carinskom uredu uz istovremenu uplatu iznosa pologa na račun iz članka 53. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu koji je tiskan u Prilogu 18 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Na temelju podnesenog zahtjeva nadležni carinski ured provjerava izvršenu uplatu te izdaje potvrdu o korištenju gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja duga.

(4) Potvrda iz stavka 3. ovoga članka izdaje se na obrascu koji je tiskan u Prilogu 19 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 55.

(1) Ako trošarinski dužnik više ne želi koristiti gotovinski polog kao instrument osiguranja plaćanja duga o tome obavještava nadležni carinski ured podnošenjem pisanog zahtjeva za povrat gotovinskog pologa.

(2) Obrazac zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu 20 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Trošarinski dužnik ne može koristiti gotovinski polog kao instrument osiguranja plaćanja duga od dana podnošenja zahtjeva za vraćanje pologa.

(4) Na temelju podnesenog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka nadležni carinski ured vraća gotovinski polog.

(5) Ako je trošarinski dužnik podnio zahtjev za djelomično vraćanje položenih sredstava, može od dana podnošenja zahtjeva dalje koristiti gotovinski polog kao instrument osiguranja plaćanja duga samo u preostalom iznosu.

Članak 56.

U postupku određivanja visine gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja duga odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 47. stavka 1. i 3. ovoga Pravilnika.

XIII. OSLOBOĐENI KORISNIK

Postupak izdavanja odobrenja za oslobođenog korisnika

Članak 57.

(1) Pravna ili fizička osoba koja želi poslovati u sustavu odgode plaćanja trošarine kao oslobođeni korisnik mora podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnositelja zahtjeva.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o podnositelju zahtjeva, i to: naziv tvrtke/obrta, sjedište i adresu i podatke za kontakt, mjesto vođenja glavnog knjigovodstva, osobni identifikacijski broj (OIB)

2. ime i identifikacijski podaci osobe odgovorne za rad pogona oslobođenog korisnika

3. podatak o lokaciji pogona koji je predviđen za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika

4. detaljan opis djelatnosti za koju nabavlja trošarinske proizvode bez plaćanja trošarine

5. količinu trošarinskih proizvoda po kategoriji, vrsti i trgovačkom nazivu trošarinskih proizvoda, a prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

6. podatke o planiranoj količini proizvoda za koje koristi trošarinske proizvode, odnosno energente, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

7. podatke o dokumentima iz kojih su razvidni normativi korištenja pojedinih vrsta trošarinskih proizvoda za obavljanje djelatnosti

8. podatke o opremi potrebnoj za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika u pogledu utvrđivanja količina te korištenja trošarinskih proizvoda i

9. podatke o dokumentima iz kojih su razvidni gubici ili manjkovi u proizvodnji i skladištenju, prema pojedinim kategorijama i vrstama trošarinskih proizvoda.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnositelj prilaže sljedeće dokaze:

1. izjavu da nad tvrtkom podnositelja zahtjeva nije započet stečajni postupak

2. skicu i opis prostora (proizvodni, skladišni i sl.) u kojima će se nalaziti trošarinski proizvodi nabavljeni bez plaćanja trošarine i

3. potvrdu nadležnog tijela o zadovoljavanju minimalno tehničko-tehnoloških uvjeta za obavljanje djelatnosti podnositelja zahtjeva sukladno posebnim propisima.

(4) Na zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti i druge potrebne podatke.

(5) Zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika iz stavka 2. ovoga članka podnosi se na Obrascu Zahtjev-OKTP koji je tiskan u Prilogu 21 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(6) Odobrenje za oslobođenog korisnika za nabavljanje trošarinskih proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske bez plaćanja trošarine izdaje se na neodređeno vrijeme.

(7) Količine trošarinskih proizvoda po kategoriji, vrsti i trgovačkom nazivu trošarinskih proizvoda, a prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife, koje koristi oslobođeni korisnik za obavljanje djelatnosti u smislu članka 61. stavka 1. točaka 4. do 12. i članka 101. stavka 1. i 8. Zakona za koje traži oslobođenje od plaćanja trošarine utvrđuju se za razdoblje koje ne može biti dulje od 12 mjeseci.

(8) Oslobođeni korisnik obvezan je nadležni carinski ured obavijestiti o svim izmjenama podataka u odobrenju u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

Članak 58.

(1) Nadležni carinski ured prije donošenja odobrenja za oslobođenog korisnika mora utvrditi vjerodostojnost činjenica i podataka navedenih u zahtjevu i prilozima iz članka 57. ovoga Pravilnika te na licu mjesta utvrditi da li su ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika. Ako se utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete, nadležni carinski ured će odrediti rok za otklanjanje nepravilnosti.

(2) Nadležni carinski ured najmanje jednom godišnje provjerava da li oslobođeni korisnik ispunjava uvjete poslovanja propisane Zakonom.

Sadržaj i način vođenja evidencije oslobođenog korisnika/registriranog primatelja koji ima status oslobođenog korisnika

Članak 59.

(1) U evidencijama koje oslobođeni korisnik mora voditi u skladu s člankom 38. stavkom 1. točkom 1. Zakona za svaki pogon oslobođenog korisnika moraju se voditi podaci o:

1. primljenim količinama trošarinskih proizvoda iz trošarinskih skladišta te uvezenim količinama trošarinskih proizvoda koje je u statusu uvoznika u sustavu odgode plaćanja trošarine unio u pogon oslobođenog korisnika

2. nabavljenim količinama trošarinskih proizvoda s plaćenom trošarinom

3. otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda u trošarinsko skladište s pozivom na suglasnost nadležnog carinskog ureda

4. korištenim količinama trošarinskih proizvoda koji su oslobođeni plaćanja trošarine u skladu s člankom 30. stavkom 2. Zakona

5. korištenim količinama trošarinskih proizvoda za namjene iz članka 61. stavka 1. točke 4. do 12. i članka 101. stavka 1. i 8. Zakona

6. proizvedenim količinama proizvoda u okviru svoje registrirane djelatnosti

7. utvrđenim gubicima ili manjkovima trošarinskih proizvoda za koje se dokaže da se mogu pripisati nepredviđenim slučajevima ili višoj sili (osim krađe) ili su neodvojivo povezani s osobinama proizvoda nastalim tijekom prijevoza

8. stanju zaliha trošarinskih proizvoda

9. referentnim brojevima svakog primljenog PTD-a i

10. količinama energenata iz članka 83. stavka 2. Zakona, a koji nisu navedeni u članku 85. Zakona s naznakom brojeva uobičajenih trgovačkih ili komercijalnih isprava koji se odnose na te energente.

(2) Oslobođeni korisnik mora voditi evidencije iz stavka 1. ovoga članka na način da u svakom trenutku može iskazati stanje zaliha trošarinskih proizvoda prema kategoriji, vrsti i trgovačkom nazivu, odnosno tarifnoj oznaci trošarinskog proizvoda iz Kombinirane nomenklature carinske tarife.

(3) Oslobođeni korisnik može sam izabrati oblik i način vođenja evidencije ako takav oblik i način osigurava podatke iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Oslobođeni korisnik mora voditi i čuvati evidencije iz stavka 1. ovoga članka u pogonu oslobođenog korisnika.

(5) Nadležni carinski ured može u bilo kojem trenutku zatražiti od oslobođenog korisnika uvid u evidenciju te popis zaliha trošarinskih proizvoda u njegovom pogonu.

(6) Za trošarinske proizvode obuhvaćene odobrenjem za oslobođenog korisnika ne nastaje obveza plaćanja trošarine ako ih prima registrirani primatelj koji ima i status oslobođenog korisnika.

XIV. PRIJAVA DJELATNOSTI I REGISTRACIJA TROŠARINSKIH OBVEZNIKA

Članak 60.

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja želi poslovati s trošarinskim proizvodima mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika prema članku 44. Zakona, i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugoga događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu Zakona.

(2) Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi se uporabom sustava elektroničke razmjene podataka koristeći elektronički Obrazac PUR, osim u slučaju iz članka 75. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika (prijava djelatnosti i registracija malih proizvođača vina i malih proizvođača jakog alkoholnog pića) kada se prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi u pisanom obliku. Obrazac PUR tiskan je u Prilogu 22 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Uz prijavu iz stavka 1. i 2. ovoga članka prilaže se:

1. izvod iz sudskog registra ili druga važeća isprava izdana prema posebnim propisima iz koje je razvidna registrirana djelatnost podnositelja zahtjeva i

2. preslika Obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD (samo za pravne osobe).

(4) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su nadležnom carinskom uredu prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave za upis u registar trošarinskih obveznika, kao i prestanak djelatnosti zbog koje su upisani u registar trošarinskih obveznika u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(5) Nadležni carinski ured briše trošarinskog obveznika iz registra trošarinskih obveznika na zahtjev trošarinskog obveznika ili po službenoj dužnosti. O opravdanosti brisanja odlučuje nadležni carinski ured vodeći računa da trošarinski obveznik nema nepodmirenih trošarinskih dugova s osnova obavljanja djelatnosti radi koje je upisan u registar trošarinskih obveznika.

(6) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na osobe koje nabavljaju trošarinske proizvode puštene u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske i dalje ih prodaju na teritoriju Republike Hrvatske, osim osoba iz članka 21. stavka 2. točke 1. Zakona, odnosno otpremaju u drugu državu članicu ili u izvoz.

Članak 61.

(1) Primatelj u Republici Hrvatskoj koji namjerava u komercijalne svrhe primiti trošarinske proizvode već puštene u potrošnju u drugoj državi članici u obvezi je carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu uporabom sustava elektroničke razmjene podataka koristeći elektronički Obrazac PUR podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika za status primatelja iz članka 21. stavka 1. točke 4. Zakona.

(2) Prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika primatelj iz stavka 1. ovoga članka obvezan je podnijeti najkasnije osam dana prije namjeravanog prvog primitka trošarinskih proizvoda. Uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika primatelj iz stavka 1. ovoga članka obvezan je dostaviti priloge prema članku 60. stavku 3. ovoga Pravilnika.

(3) Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika verificirana elektroničkim putem od strane ovlaštenog službenika nadležnog carinskog ureda smatrati će se ovlaštenjem za rad primatelju iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 62.

Obvezu prijave djelatnosti i upisa u registar trošarinskih obveznika imaju i osobe iz članaka 22. stavka 8., 73.a, 74.a i 91.a Zakona.

XV. UPORABA SUSTAVA ELEKTRONIČKE RAZMJENE PODATAKA

Članak 63.

Uporaba sustava elektroničke razmjene podataka detaljnije je uređena posebnim provedbenim propisom o podnošenju trošarinskih obrazaca uporabom sustava elektroničke razmjene podataka te o uvjetima i načinu ostvarivanja elektroničkog prijenosa podataka i elektroničke komunikacije s Carinskom upravom.

XVI. ALKOHOL I ALKOHOLNA PIĆA

Označavanje alkohola i alkoholnih pića

Članak 64.

(1) Ostala pića dobivena vrenjem, međuproizvodi i etilni alkohol u pakiranju od 0,25 do 5,00 litara koji su proizvedeni ili uneseni ili uvezeni i pušteni u potrošnju u Republici Hrvatskoj, koji se otpremaju do mjesta na kojem napuštaju teritorij Europske unije, koji se otpremaju u drugu državu članicu te koji se prodaju na brodovima i zrakoplovima za vrijeme plovidbe morem ili leta u treće države ili treće teritorije te putnicima u pristaništima otvorenim za međunarodni promet koji putuju u treće države ili treće teritorije uz predočenje ukrcajne karte, moraju biti označeni posebnom markicom (u daljnjem tekstu: markica) Ministarstva financija Republike Hrvatske.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske ne moraju biti označeni:

1. proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 2207

2. proizvodi definirani Zakonom o vinu

3. proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2207 i 2208 s volumnim udjelom alkohola većim od 1,2% vol. koji su sastavni dio nekog proizvoda razvrstanog u drugo poglavlje Kombinirane nomenklature carinske tarife.

(3) Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka koji nisu proizvedeni u Republici Hrvatskoj, a koje unosi iz druge države članice ili uvozi primatelj iz članka 29. Zakona, ne moraju biti označeni markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske.

(4) Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka koje je proizveo proizvođač iz članka 69. Zakona i pušteni su u potrošnju u Republici Hrvatskoj, a namijenjeni su otpremi u drugu državu članicu ili otpremi do mjesta na kojem napuštaju teritorij Europske unije, označavaju se markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske sukladno članku 65. stavku 1. točki 3. ovoga Pravilnika.

Članak 65.

(1) Proizvodi iz članka 64. stavka 1. ovoga Pravilnika moraju biti označeni markicama koje ispred količinske oznake i broja serije imaju otisnute sljedeće slovne oznake serije:

1. »D« – za sve proizvode koji se proizvedu i puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske, u trenutku puštanja u potrošnju u Republici Hrvatskoj

2. »U« – za sve proizvode uvezene i/ili unesene i puštene u potrošnju u Republici Hrvatskoj, u trenutku puštanja u potrošnju u Republici Hrvatskoj

3. »E« – za sve proizvode koji se izvoze i/ili iznose iz Republike Hrvatske, u trenutku otpreme u drugu državu članicu ili do mjesta na kojem napuštaju teritorij Europske unije.

(2) Proizvodi koji se proizvode u Republici Hrvatskoj, a namijenjeni su za pokusnu (probnu) proizvodnju, odnosno probno označavanje moraju biti označeni markicama koje imaju otisnut broj serije i slovnu oznaku »P«.

(3) Proizvodi iz članka 64. stavka 1. ovoga Pravilnika koje je proizveo proizvođač iz članka 69. Zakona i pušteni su u potrošnju u Republici Hrvatskoj, a namijenjeni su otpremi ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta koji vrši prodaju putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama koji putuju u drugu državu članicu, odnosno u treću državu ili treći teritorij, ne moraju biti označeni markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske.

(4) Registrirani primatelj i povremeno registrirani primatelj mogu proizvode iz članka 64. stavka 1. ovoga Pravilnika označiti markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske u mjestu primitka trošarinskih proizvoda navedenom u odobrenju za registriranog primatelja, odnosno odobrenju za povremeno registriranog primatelja.

(5) Markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske ne moraju biti označeni proizvodi iz članka 64. stavka 1. ovoga Pravilnika koji se iz jednog trošarinskog skladišta otpremaju u drugo trošarinsko skladište radi prodaje putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama koji putuju u drugu državu članicu, odnosno u treću državu ili treći teritorij uz predočenje ukrcajne karte.

(6) Proizvodi koji se otpremaju u drugu državu članicu ili do mjesta na kojem napuštaju teritorij Europske unije moraju biti označeni markicama slovne oznake »E«. Iznimno, proizvodi mogu biti označeni oznakom koju zahtjeva država uvoznica ili druga država članica, odnosno bez oznake, što pošiljatelj mora dokumentirati nadležnom carinskom uredu dokazom o preuzimanju markica ili drugim odgovarajućim dokumentom.

Tiskanje markica

Članak 66.

(1) Ministarstvo financija će sukladno propisima kojima se uređuje područje javne nabave ugovoriti tiskanje markica s osobom (u daljnjem tekstu: tiskara) koja osigurava poseban način zaštite kakav se koristi pri tiskanju vrijednosnica.

(2) Ugovorom između Ministarstva financija i tiskare uredit će se oblik, veličina, sadržaj, boja i druga obilježja koja imaju markice, njihova jedinična cijena, vrsta papira za tiskanje markica, odnosi između Ministarstva financija i tiskare glede planiranih potreba i naručenih količina markica, mjesto i način predaje tiskarskih tiskanih markica Ministarstvu financija, međusobno izvješćivanje i vođenje evidencija te nadzor pri izradi markica.

Podnošenje zahtjeva za tiskanje markica

Članak 67.

(1) Zahtjev za tiskanje markica za označavanje alkohola i alkoholnih pića podnosi se nadležnom carinskom uredu.

(2) Zahtjev za tiskanje markica iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na Obrascu ZT-AL jednom mjesečno, i to do petog dana u tekućem mjesecu za sljedeći mjesec. Obrazac ZT-AL tiskan je u Prilogu 23 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Naručivanje markica neće se izvršiti bez dostavljenog dokaza podnositelja zahtjeva o izvršenoj uplati naknade za tiskarsku vrijednost markica po ispostavljenom predračunu.

(4) Prvi zahtjev za tiskanje posebnih markica, kao i zahtjev za naredni mjesec po kojemu se naručuju količine markica dvostruko i više od dvostruke količine iznad prosjeka naručenih markica u posljednja tri mjeseca treba podnijeti najmanje 30 dana prije preuzimanja markica.

(5) Nadležni carinski ured objedinjuje zaprimljene zahtjeve i sljedećeg radnog dana po isteku roka iz stavka 2. ovoga članka dostavlja zahtjev za tiskanje markica Središnjem uredu.

Preuzimanje i izdavanje markica

Članak 68.

(1) Središnji ured preuzima markice od tiskare na način i po postupku propisanom za prijevoz vrijednosnica te ih pohranjuje u glavni trezor koji se nalazi u Središnjem uredu do isporuke nadležnim carinskim uredima.

(2) Središnji ured vodi evidenciju o naručenim i preuzetim markicama od tiskare i isporučenim markicama nadležnim carinskim uredima.

(3) Ovlaštena osoba nadležnog carinskoga ureda izdaje markice podnositelju zahtjeva temeljem potvrde o izdavanju/preuzimanju markica za označavanje alkohola i alkoholnih pića na Obrascu P-AL koji je tiskan u Prilogu 24 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Nadležni carinski ured vodi evidenciju o preuzetim i isporučenim markicama podnositeljima zahtjeva za tiskanje markica.

(5) Preuzimatelj markica mora ovlaštenoj osobi nadležnog carinskog ureda predati ovlaštenje o preuzimanju markica koje mu je izdao podnositelj zahtjeva.

(6) Podnositelji zahtjeva za tiskanje markica ne smiju preuzimati markice izravno od tiskare.

Markice za označavanje alkohola i alkoholnih pića

Članak 69.

(1) Markice se moraju lijepiti na način da dio markice mora biti preko čepa, odnosno zatvarača boce, tako da se pri otvaranju boce markica ošteti. Položaj markice može biti preko čepa (u obliku slova »U«), do pola čepa (u obliku slova »L«) te oko čepa, tako da se pri otvaranju ošteti.

(2) Ako se proizvodi iz članka 64. ovoga Pravilnika puštaju u potrošnju u Republici Hrvatskoj pakirani u limenoj ambalaži s prsten otvaračem, markice se lijepe bočno na stranicu limenke.

(3) Markice koje se ne utroše u razdoblju za koje su naručene vrijede do utroška ili povrata nadležnom carinskom uredu.

(4) Koristiti se smiju samo neoštećene markice.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, u slučaju prestanka rada po bilo kojoj osnovi neutrošene markice podnositelj zahtjeva obvezan je uz zapisnik o popisu neutrošenih markica predati ovlaštenoj osobi nadležnog carinskog ureda.

(6) Oštećene markice podnositelj zahtjeva obvezan je nalijepiti na poseban arak papira te uz zapisnik predati ovlaštenoj osobi nadležnog carinskog ureda pri narednom podnošenju zahtjeva za tiskanje markica.

(7) Markice koje stroj uništi pri lijepljenju tako da se ne mogu vratiti nadležnom carinskom uredu podnositelj zahtjeva obvezan je popisati i uz zapisnik o popisu uništenih markica predati ovlaštenoj osobi nadležnog carinskog ureda pri narednom podnošenju zahtjeva za tiskanje markica.

(8) Vraćene oštećene i neutrošene markice nadležni carinski ured uz bilješku vraća u glavni trezor dva puta godišnje radi uništenja.

(9) Markice iz stavka 8. ovoga članka uništavaju rukovatelji glavnog trezora i jedan predstavnik tiskare, o čemu sastavljaju bilješku.

(10) Za neutrošene, oštećene i uništene markice podnositelji zahtjeva za tiskanje markica nemaju pravo na povrat naknade za tiskarsku vrijednost markica.

(11) Trošarinski obveznici iz članka 21. stavka 1. Zakona koji su preuzeli markice obvezni su do 20. dana u tekućem mjesecu dostaviti nadležnom carinskom uredu mjesečno izvješće o preuzetim, utrošenim i vraćenim markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića za protekli mjesec na Obrascu MU-AL. Obrazac MU-AL tiskan je u Prilogu 25 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Dnevni obračun trošarine

Članak 70.

(1) Trošarinski obveznici iz članka 21. stavka 1. točaka 1., 3., 4. i 5. Zakona obvezni su carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu dostaviti dnevni obračun trošarine na slijedećim obrascima:

1. dnevni obračun trošarine na pivo na Obrascu DOT-PI

2. dnevni obračun trošarine na alkohol i alkoholna pića (osim piva) na Obrascu DOT-AL.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka tiskani su u Prilogu 26 i 27 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(3) Dnevni obračun trošarine osobe iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju dva puta mjesečno, i to:

1. za razdoblje od 1. do 15. dana u mjesecu dostavljaju do 20. dana u istom mjesecu

2. za razdoblje od 16. do zadnjeg dana u mjesecu dostavljaju do 8. dana sljedećeg mjeseca.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, povremeno registrirani primatelj iz članka 41. Zakona dnevni obračun trošarine dostavlja sljedećeg radnog dana od dana nastanka obveze obračunavanja trošarine.

(5) Dnevni obračun trošarine ne podnose uvoznici alkohola i alkoholnih pića.

Mjesečno izvješćivanje

Članak 71.

(1) Trošarinski obveznici iz članka 21. stavka 1. Zakona obvezni su do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec dostaviti carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu sljedeća izvješća:

1. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na pivo na Obrascu MI-PI

2. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na alkohol i alkoholna pića (osim piva) na Obrascu MI-AL.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka tiskani su u Prilogu 28 i 29 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(3) Trošarinski obveznik ne podnosi mjesečno izvješće iz stavka 1. ovoga članka za mjesec u kojem nije bilo promjena podataka o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim alkoholom i alkoholnim pićima te podataka o obračunatoj trošarini.

(4) Trošarinski obveznici iz članka 21. stavka 1. Zakona koji su obveznici plaćanja trošarine na pivo kao sastavni dio Obrasca MI-PI dostavljaju specifikaciju količina piva puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj prema trgovačkom nazivu proizvoda i volumnom udjelu stvarnog alkohola označenog na proizvodu. Obrazac MI-PI s pripadajućom specifikacijom dostavlja se za svaku visinu trošarine na pivo propisanu člankom 60. stavkom 1. i člankom 66.b stavkom 1. Zakona.

(5) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta obvezni su uz mjesečno izvješće za mjesec prosinac priložiti i popis (inventuru) zaliha sa stanjem na dan 31. prosinca.

Dodatne evidencije ovlaštenog držatelja trošarinskog
skladišta – proizvođača piva i proizvođača piva iz članka 69. Zakona o trošarinama

Članak 72.

(1) Uz evidencije propisane člankom 47. Zakona i člankom 38. ovoga Pravilnika ovlašteni držatelji trošarinskih skladišta − proizvođači piva, kao i proizvođači piva iz članka 69. Zakona obvezni su voditi i evidencije o:

1. proizvedenim količinama vruće (hladne) sladovine (dnevnik kuhanja i prijama hladne sladovine u vrioni podrum)

2. količini mladog piva na odležavanju (dnevnik prijama piva u ležni podrum i isporuke dozrelog piva na filtraciju) i

3. količini otočenog piva u ambalažu ili spremnike (izvješće punionice).

(2) U nadzoru označavanja piva te najvećih dopuštenih odstupanja navedenih vrijednosti za vol. % alkohola primjenjuju se odredbe Zakona o hrani i odgovarajući provedbeni propisi.

Otprema alkohola i alkoholnih pića za namjene iz članka 61. stavka 1. točke 4. do 12. Zakona

Članak 73.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može otpremati alkohol i alkoholna pića za namjene iz članka 61. stavka 1. točaka 4. do 12. Zakona bez obračuna trošarine pod sljedećim uvjetima:

1. da alkohol otprema na temelju pisane narudžbe oslobođenog korisnika u kojoj mora biti navedena vrsta i količina alkohola i alkoholnih pića te volumni udjel stvarnog alkohola u tim proizvodima

2. da prije otpreme alkohola i alkoholnih pića, odnosno prije izdavanja računa oslobođenom korisniku zatraži presliku odobrenja za oslobođenog korisnika

3. da na računu upiše klauzulu da je alkohol i alkoholno piće otpremljeno bez obračunate trošarine na temelju odobrenja oslobođenog korisnika s pozivom na broj i datum odobrenja i

4. da alkohol i alkoholna pića otprema uz PTD prema članku 11. stavku 2. Zakona i članku 7. ovoga Pravilnika.

(2) Ako se alkohol i alkoholna pića nabavljaju na temelju ugovora o postupnom nabavljanju odobrenje za oslobođenog korisnika može se priložiti ugovoru o postupnom nabavljanju ili pri prvoj narudžbi. Kod svake sljedeće otpreme ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta se na računu poziva na broj i datum te prve narudžbe, odnosno ugovora.

(3) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta mora voditi evidencije o oslobođenim korisnicima trošarinskih proizvoda i otpremljenim količinama alkohola i alkoholnih pića za svrhe navedene u članku 61. stavku 1. točkama 4. do 12. Zakona, i to po vrstama proizvoda i volumnom udjelu stvarnog alkohola u tim proizvodima.

Denaturirani alkohol

Članak 74.

(1) Potpuno denaturirani alkohol iz članka 63. Zakona koji se proizvodi u Republici Hrvatskoj ili se uvozi u Republiku Hrvatsku mora biti onečišćen sljedećim sredstvima najmanje u propisanim količinama, na hektolitar apsolutnog alkohola – etanola: tri litre izopropilnog alkohola (IPA), tri litre metiletilketona (MEK), jedan gram denatonijum benzoata.

(2) Potpuno denaturiranim alkoholom iz članka 63. Zakona smatra se i alkohol koji se unosi iz druge države članice i koji je potpuno denaturiran propisanim sredstvima za denaturiranje u skladu s uvjetima druge države članice, a koji su objavljeni u Uredbi Komisije (EZ) br. 3199/93 od 22. studenoga 1993. o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi izuzeća od plaćanja trošarine i Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) br. 162/2013 od 21. veljače 2013. kojom se mijenja i dopunjuje Dodatak Uredbi (EZ) br. 3199/93 o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi izuzeća od plaćanja trošarine.

(3) Od 1. kolovoza 2017. godine potpuno denaturirani alkohol koji se proizvodi u Republici Hrvatskoj ili se uvozi/unosi iz druge države članice u Republiku Hrvatsku mora biti onečišćen sljedećim sredstvima najmanje u propisanim količinama, na hektolitar apsolutnog alkohola – etanola: 1,0 litra izopropilnog alkohola (IPA), 1,0 litra metiletilketona (MEK), 1,0 gram denatonijum benzoata kako je propisano Uredbom Komisije (EZ) br. 3199/93 od 22. studenoga 1993. o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi izuzeća od plaćanja trošarine i Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) br. 2016/1867 od 20. listopada 2016. o izmjeni Priloga Uredbi (EZ) br. 3199/93 o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi izuzeća od plaćanja trošarine.

(4) Potpuno denaturirani alkohol koji se proizvodi u Republici Hrvatskoj ili se uvozi u Republiku Hrvatsku, prije puštanja u potrošnju mora biti označen bojom Methylene Blue (anydrous), (CAS broj: 61-73-4; CI 52015), formule: C16H18CIN3S, odnosno metilensko modrilo u minimalnoj količini od 0,2 g/hl apsolutnog etanola.

(5) Djelomično denaturirani alkohol iz članka 63. Zakona koji se proizvodi u Republici Hrvatskoj i koji se koristi za preradu bilo kojeg proizvoda koji ne služi za ljudsku konzumaciju (neprehrambeni proizvodi) mora biti onečišćen sljedećim sredstvima najmanje u propisanim količinama po hektolitru apsolutnog alkohola – etanola u bilo kojoj od sljedećih kombinacija:

1. denatonijum benzoat 0.8 g, t-butanol 78.0 g ili denatonijum benzoat 1 gram, t-butanol 100 grama ili izopropanol 5 litara, denatonijum benzoat 1 gram

2. dietilftalat 500 grama, t-butanol 78.0 grama

3. izopropanol 5 kilograma, t-butanol 50.0 grama

4. za biogoriva: benzin + 2% ETBE + 1% IPA (ako je gotov proizvod benzin tada proizvod ima više od 10% benzina, a ako je gotov proizvod denaturirani etanol tada ima samo nizak % benzina)

5. za industriju boja i lakova 3 litre IPA, a za tiskarsku industriju 4 litre etil acetata

6. dietil ftalat 500 grama

7. za proizvodnju dijagnostičkih medicinskih proizvoda 5 litara metanola, 5 litara izopropanola.

(6) Djelomično denaturiranim alkoholom iz članka 63. Zakona smatra se i alkohol koji je denaturiran u skladu s zahtjevima druge države članice i koji se koristi za preradu bilo kojeg proizvoda koji ne služi za ljudsku konzumaciju (neprehrambeni proizvodi).

(7) Postupak denaturiranja alkohola može se izvršiti samo u trošarinskom skladištu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača alkohola primjenom propisanog sredstva za denaturiranje alkohola iz stavaka 1., 3., 4. i 5. ovoga članka.

(8) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač alkohola obvezan je u zahtjevu iz članka 27. stavka 3. ovoga Pravilnika navesti i sljedeće podatke: trgovačko ime i količinu sredstava koje će koristiti za denaturiranje alkohola te predviđene količine godišnje proizvodnje denaturiranog alkohola izražene u litrama čistog alkohola.

(9) Nadležni carinski ured će ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta ukinuti odobrenje za denaturiranje alkohola ukoliko denaturiranje alkohola nije provedeno u skladu s člankom 63. Zakona.

(10) Laboratorij Carinske uprave provodi analizu prisutnosti sredstava za denaturiranje alkohola iz članka 63. Zakona te utvrđuje alkoholnu jakost po volumenu u alkoholu, alkoholnim pićima i drugim proizvodima koji su predmet nadzora nad provedbom Zakona.

(11) Ako iz objektivnih razloga nije moguće provesti analize prema stavku 10. ovoga članka u laboratoriju Carinske uprave, iste će provesti druga stručna ustanova.

Prijava djelatnosti i registracija malih proizvođača vina, malih proizvođača jakog alkoholnog pića i proizvođača iz članka 69. Zakona te godišnje izvješćivanje

Članak 75.

(1) Mali proizvođači vina, mali proizvođači jakog alkoholnog pića i proizvođači iz članka 69. Zakona obvezni su prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika podnijeti carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu, i to najkasnije osam dana prije početka proizvodnje na Obrascu PUR.

(2) Mali proizvođači vina podnose pisanu prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika u tri primjerka na Obrascu PUR te, uz priloge prema članku 60. stavku 3. ovoga Pravilnika, dostavljaju:

1. podatak o mjestu proizvodnje

2. podatak o očekivanoj količini proizvodnje vina u kalendarskoj godini

3. podatak o površini vinograda u hektarima

4. potvrdu nadležnog tijela da je upisan u odgovarajući upisnik sukladno posebnim propisima i

5. potvrdu da zadovoljava minimalno tehničko-tehnološke uvjete za proizvodnju vina propisane posebnim propisima.

(3) Mali proizvođači jakog alkoholnog pića podnose pisanu prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika u tri primjerka na Obrascu PUR te dostavljaju podatak o mjestu proizvodnje i podatak o volumenu uređaja za proizvodnju alkohola – kotla kojeg ima u vlasništvu, odnosno uporabi.

(4) Proizvođači iz članka 69. Zakona podnose uporabom sustava elektroničke razmjene podataka prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR te, uz priloge prema članku 60. stavku 3. ovoga Pravilnika, dostavljaju:

1. podatak o mjestu proizvodnje

2. podatak o očekivanoj količini proizvodnje trošarinskih proizvoda u kalendarskoj godini

3. potvrdu nadležnog tijela da zadovoljava minimalno tehničko-tehnološke uvjete za proizvodnju alkohola i alkoholnih pića propisanu posebnim propisima i

4. ispravu državnog tijela nadležnog za mjeriteljstvo o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima, odnosno ispunjenju propisanih uvjeta.

(5) Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika ovjerena ili verificirana elektroničkim putem od strane ovlaštenog službenika nadležnog carinskog ureda smatrati će se ovlaštenjem za rad malom proizvođaču vina, malom proizvođaču jakog alkoholnog pića i proizvođaču iz članka 69. Zakona, s danom upisa u registar trošarinskih obveznika.

(6) Mali proizvođači vina, mali proizvođači jakog alkoholnog pića i proizvođači iz članka 69. Zakona obvezni su nadležnom carinskom uredu prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave u registar trošarinskih obveznika, kao i prestanak djelatnosti zbog koje su upisani u registar trošarinskih obveznika u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

Članak 76.

(1) Mali proizvođači vina obvezni su do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu dostaviti carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu godišnje izvješće o proizvodnji, otpremama i zalihama vina na Obrascu GI-MPV.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu 30 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Mali proizvođači vina obvezni su uz godišnje izvješće priložiti i popis (inventura) zaliha sa stanjem na dan 31. prosinca godine za koju se podnosi izvješće.

Članak 77.

(1) Mali proizvođač jakog alkoholnog pića koji proizvede jako alkoholno piće u količini većoj od 20 litara čistog alkohola godišnje po kućanstvu, obvezan je carinskom uredu nadležnom prema svome prebivalištu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu dostaviti izjavu s podacima o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe te zapremnini kotla.

(2) Ogledni primjerak izjave iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu 31 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Proizvođači izvan sustava odgode iz članka 69. Zakona obračunavaju trošarinu u trenutku proizvodnje gotovih trošarinskih proizvoda.

Pečaćenje uređaja za proizvodnju alkohola – kotla

Članak 78.

(1) Pečaćenje i skidanje pečata s uređaja za proizvodnju alkohola – kotla prema članku 68. stavku 10. Zakona obavlja ovlašteni službenik nadležnog carinskog ureda koji je o tome obvezan sastaviti zapisnik.

(2) Primjerak zapisnika uručuje se malom proizvođaču jakog alkoholnog pića, a izvornik se pohranjuje u nadležnom carinskom uredu.

(3) Trošak pečaćenja i/ili skidanja pečata s kotla plaća se u paušalnom iznosu od 100,00 kuna.

Male nezavisne pivovare

Članak 79.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač piva i proizvođač piva izvan sustava odgode iz članka 69. Zakona ima pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 66.b Zakona samo ako ishodi odobrenje carinskog ureda nadležnog prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka se odnosi na razdoblje kalendarske godine i izdaje se temeljem zahtjeva koji se podnosi u toj kalendarskoj godini.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare za razdoblje tekuće kalendarske godine podnose trošarinski obveznici iz stavka 1. ovoga članka i mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o statusu trošarinskog obveznika i

2. podatke o godišnjoj proizvodnji piva koje je proizvedeno u prethodnoj kalendarskoj godini.

(4) Uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka podnositelj prilaže:

1. izjavu iz koje je vidljivo da je pivovara za koju se traži status male nezavisne pivovare pravno i ekonomski na bilo koji način neovisna od druge pivovare

2. skicu i opis prostora iz kojeg je vidljivo da su proizvodni (nadzemni i podzemni prostori) i skladišni prostori fizički odvojeni od prostora bilo koje druge pivovare u kojoj se proizvodi pivo i

3. izjavu kojom podnositelj zahtjeva potvrđuje da neće proizvoditi pivo prema licenci.

(5) Nadležni carinski ured prije donošenja odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare mora utvrditi vjerodostojnost činjenica i podataka navedenih u zahtjevu i prilozima iz stavka 3. i 4. ovoga članka te na licu mjesta utvrditi da li su ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja.

(6) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare iz stavka 3. ovoga članka trošarinski obveznici dužni su prijaviti promjenu podataka na Obrascu PUR. Nakon ishođenja pravomoćnog odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare trošarinski obveznik iz stavka 1. ovoga članka može početi poslovati u statusu male nezavisne pivovare.

(7) Trošarinski obveznici koji žele poslovati s pivom koje je proizvela mala nezavisna pivovara, a nisu u obvezi ishoditi odobrenje prema stavku 1. ovoga članka, dužni su radi prijave toga poslovanja prijaviti promjenu podataka na Obrascu PUR najkasnije osam dana prije početka poslovanja s pivom koje je proizvela mala nezavisna pivovara.

Članak 80.

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja prvi put započinje s proizvodnjom piva, a namjerava ishoditi odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare, dužna je ishoditi status ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača piva ili status proizvođača piva izvan sustava odgode iz članka 69. Zakona, a prije podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka kod podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare navodi se u smislu članka 79. stavka 3. točke 2. ovoga Pravilnika predviđena količina piva koje će se proizvesti u kalendarskoj godini za koju se traži odobrenje te se ispunjavaju i drugi uvjeti propisani tim člankom.

Članak 81.

(1) Ako trošarinski obveznik tijekom tekuće kalendarske godine za koju je ishodio odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare namjerava proizvesti količinu piva veću od gornje granice razreda godišnje proizvodnje piva za koju je odobrena snižena visina trošarine, mora najkasnije osam dana prije početka te proizvodnje podnijeti nadležnom carinskom uredu zahtjev za izmjenom odobrenja.

(2) Po izvršnosti izmjene odobrenja, proizvođač piva može početi proizvoditi novo odobrene količine piva i na te količine ostvariti pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 66.b stavkom 1. Zakona za odobreni novi razred godišnje proizvodnje piva.

Članak 82.

(1) Ako trošarinski obveznik tijekom tekuće kalendarske godine za koju je ishodio odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare proizvede količinu piva veću od gornje granice razreda godišnje proizvodnje piva za koju je odobrena snižena visina trošarine, a ne postupi u skladu s člankom 81. stavkom 1. ovoga Pravilnika smatra se da su te veće količine piva nezakonito proizvedene te se trošarina na te količine proizvedenog piva obračunava prema visini propisanoj člankom 60. stavkom 1. Zakona.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka nadležni carinski ured ukida odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare.

Članak 83.

(1) Trošarinski obveznik proizvođač piva ima pravo na povrat plaćene trošarine prema članku 66.c stavku 6. Zakona.

(2) Trošarinski obveznik proizvođač piva koji je podnio zahtjev za izdavanje odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare prema članku 79. stavku 3. ovoga Pravilnika i pušta u potrošnju pivo u tekućoj godini prije izvršnosti odobrenja, a obračunao je i platio trošarinu prema visini iz članka 60. stavka 1. Zakona, ima pravo na povrat razlike više plaćene trošarine na pivo pušteno u potrošnju u razdoblju od dana podnošenja zahtjeva do dana izvršnosti odobrenja.

(3) Zahtjev za povrat se podnosi carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu u pisanom obliku u dva primjerka i u istome moraju biti navedene sve potrebne činjenice i priloženi svi potrebni dokumenti kojima se dokazuje opravdanost zahtjeva za povrat trošarine. Pravo na povrat plaćene trošarine dokazuje se na osnovu propisanih evidencija, dokazom da je plaćena trošarina te drugim dokazima koje nadležni carinski ured zahtijeva kako bi se utvrdila opravdanost povrata plaćene trošarine.

Članak 84.

(1) Trošarinski obveznik koji prima na teritorij Republike Hrvatske pivo proizvedeno od male nezavisne pivovare sa sjedištem u drugoj državi članici, u svrhu primjene visine trošarine propisane člankom 66.b stavkom 1. Zakona mora osigurati za svaku pošiljku ovjereni dokument nadležnog tijela države članice otpreme u kojem se navodi količina piva koju je mala nezavisna pivovara proizvela u prethodnoj godini i potvrđuje:

1. da je pravno i ekonomski neovisna od bilo koje druge pivovare

2. da koristi proizvodne (nadzemni i podzemni prostori) i skladišne prostore fizički odvojene od prostora bilo koje druge pivovare u kojoj se proizvodi pivo i

3. da ne proizvodi pivo prema licenci.

(2) Dokument iz stavka 1. ovoga članka mora pratiti pivo koje je proizvela mala nezavisna pivovara sa sjedištem u drugoj državi članici kada isto otprema ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine drugom ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske.

(3) Trošarinski obveznik koji pušta u potrošnju pivo koje je proizvela mala nezavisna pivovara sa sjedištem u drugoj državi članici dostavljaju kao sastavni dio Obrasca MI-PI specifikaciju iz članka 71. stavka 4. ovoga Pravilnika i dokument iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 85.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač piva koji ima odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare dužan je kod otpreme piva u sustavu odgode plaćanja trošarine primatelju na teritoriju Republike Hrvatske dati presliku pisane izjave u kojoj navodi broj i datum odobrenja nadležnog carinskog ureda za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare kao i podatak iz odobrenja o godišnjoj proizvodnji piva u hektolitrima kako bi isti ostvario pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 66.b stavkom 1. Zakona. Izjava se podnosi u dva primjerka na ovjeru nadležnom carinskom uredu koji je izdao odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare te se jedan primjerak izjave vraća ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta – proizvođaču piva a drugi zadržava carinski ured za svoje evidencije.

(2) Izjava iz stavka 1. ovoga članka mora pratiti pivo koje je proizvela mala nezavisna pivovara kada se isto kreće u sustavu odgode plaćanja trošarine između ovlaštenih držatelja trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske, kako bi ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji pušta pivo u potrošnju ostvario pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 66.b stavkom 1. Zakona.

(3) Primatelj koji pušta u potrošnju pivo koje je proizvela mala nezavisna pivovara dostavlja kao sastavni dio Obrasca MI-PI specifikaciju iz članka 71. stavka 4. ovoga Pravilnika i izjavu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 86.

(1) Za pivo koje je proizvela mala nezavisna pivovara i koje se otprema u sustavu odgode plaćanja trošarine u drugu državu članicu u kojoj se namjerava zahtijevati snižena visina trošarine mora se u e-TD certificiranjem potvrditi da je pivo proizvedeno u maloj nezavisnoj pivovari i navesti godišnja proizvodnja ostvarena u prethodnoj godini u hektolitrima piva kako je propisano Uredbom Komisije br. 684/2009.

(2) Pivo koje je proizvela mala nezavisna pivovara i pušteno je u potrošnju u Republici Hrvatskoj, a otprema se u komercijalne svrhe u drugu državu članicu u kojoj se namjerava zahtijevati snižena visina trošarine mora biti popraćeno potvrdom propisanom Uredbom Komisije (EEZ) br. 3649/92 od 17. prosinca 1992. o pojednostavnjenom popratnom dokumentu za kretanje unutar Zajednice proizvoda podložnih trošarinama koji su bili pušteni u potrošnju u državi članici otpreme.

(3) U slučajevima otpreme piva koje je proizvela mala nezavisna pivovara prema stavku 1. i 2. ovoga članka, kretanje piva uz propisani trošarinski dokument prati i izjava male nezavisne pivovare koja se izdaje i ovjerava prema članku 85. stavku 1. ovoga Pravilnika.

Male destilerije

Članak 87.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač etilnog alkohola i proizvođač etilnog alkohola izvan sustava odgode iz članka 69. Zakona ima pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 67.a stavkom 2. Zakona samo ako carinski ured nadležan prema sjedištu, odnosno prebivalištu odobri proizvodnju u statusu male destilerije i ako proizvede do 10 hektolitra čistog alkohola godišnje.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka podnose uporabom sustava elektroničke razmjene podataka prijavu promjene podataka u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR te prilažu:

1. zahtjev u kojem navode podatke o statusu trošarinskog obveznika i podatke o predviđenoj godišnjoj proizvodnji etilnog alkohola

2. izjavu iz koje je vidljivo da je destilerija pravno i ekonomski na bilo koji način neovisna od bilo koje druge destilerije

3. skicu i opis proizvodnog prostora iz kojeg je vidljivo da su proizvodni (nadzemni i podzemni prostori) i skladišni prostori fizički odvojeni od prostora bilo koje druge destilerije u kojoj se proizvodi alkohol i

4. izjavu kojom potvrđuje da neće proizvoditi etilni alkohol prema licenciji.

(3) Nadležni carinski ured mora utvrditi vjerodostojnost činjenica i podataka navedenih u zahtjevu i prilozima te na licu mjesta utvrditi ispunjavanje uvjeta za proizvodnju u statusu male destilerije.

(4) Trošarinski obveznik koji želi poslovati s etilnim alkoholom što ga je proizvela mala destilerija, ima pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 67.a stavkom 2. Zakona samo ako carinski ured nadležan prema sjedištu, odnosno prebivalištu odobri poslovanje s etilnim alkoholom koji je proizvela mala destilerija.

(5) Osobe iz stavka 4. ovoga članka podnose uporabom sustava elektroničke razmjene podataka prijavu promjene podataka u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR najkasnije osam dana prije početka poslovanja s etilnim alkoholom što ga je proizvela mala destilerija.

(6) Prijava verificirana elektroničkim putem od strane ovlaštenog službenika nadležnog carinskog ureda smatra se odobrenjem za proizvodnju odnosno poslovanje osobama iz stavka 1. i stavka 4. ovoga članka radi primjene visine trošarine propisane člankom 67.a stavkom 2. Zakona.

Članak 88.

Svaka pravna ili fizička osoba koja prvi put započinje s proizvodnjom etilnog alkohola radi primjene visine trošarine propisane člankom 67.a stavkom 2. Zakona u statusu male destilerije, dužna je ishoditi status ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača ili status proizvođača etilnog alkohola izvan sustava odgode iz članka 69. Zakona, te istovremeno podnijeti zahtjev prema članku 87. stavku 2. ovoga Pravilnika.

Članak 89.

U slučaju iz članka 67.a stavka 6. Zakona trošarinski obveznik proizvođač etilnog alkohola mora prijaviti izmjenu podataka u registru trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR uz koji prilaže obrazloženje tražene izmjene.

Članak 90.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač koji ima odobrenje za proizvodnju u statusu male destilerije dužan je kod otpreme etilnog alkohola u sustavu odgode plaćanja trošarine primatelju na teritoriju Republike Hrvatske dati presliku pisane izjave u kojoj navodi datum verifikacije nadležnog carinskog ureda za proizvodnju u statusu male destilerije i primjenu visine trošarine propisane člankom 67.a stavkom 2. Zakona. Izjava se prethodno podnosi u dva primjerka na ovjeru nadležnom carinskom uredu koji je odobrio proizvodnju u statusu male destilerije te se jedan primjerak izjave vraća ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta – proizvođaču a drugi zadržava carinski ured za svoje evidencije.

(2) Izjava iz stavka 1. ovoga članka mora pratiti etilni alkohol koji je proizvela mala destilerija kada se kreće u sustavu odgode plaćanja trošarine između ovlaštenih držatelja trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske, kako bi ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji pušta etilni alkohol u potrošnju ostvario pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 67.a stavkom 2. Zakona.

(3) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji pušta u potrošnju etilni alkohol koji je proizvela mala destilerija dostavlja kao sastavni dio Obrasca MI-AL i izjavu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 91.

(1) Trošarinski obveznik koji prima na teritorij Republike Hrvatske etilni alkohol proizveden od male destilerije sa sjedištem u drugoj državi članici, u svrhu mogućnosti primjene visine trošarine propisane člankom 67.a stavkom 2. Zakona mora osigurati za svaku pošiljku ovjereni dokument nadležnog tijela države članice otpreme u kojem se navodi:

1. da je etilni alkohol proizvela mala destilerija

2. da je pravno i ekonomski neovisna od bilo koje druge destilerije i

3. da ne proizvodi etilni alkohol prema licenciji.

(2) Dokument iz stavka 1. ovoga članka mora pratiti etilni alkohol koji je proizvela mala destilerija sa sjedištem u drugoj državi članici kada isti otprema ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine drugom ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske.

(3) Trošarinski obveznik koji pušta u potrošnju etilni alkohol koji je proizvela mala destilerija sa sjedištem u drugoj državi članici dostavlja kao sastavni dio Obrasca MI-AL i dokument iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 92.

(1) Za etilni alkohol koji je proizvela mala destilerija i koje se otprema u sustavu odgode plaćanja trošarine u drugu državu članicu u kojoj se namjerava zahtijevati snižena visina trošarine mora se u e-TD certificiranjem potvrditi da je etilni alkohol proizveden u maloj destileriji na način kako je propisano Uredbom Komisije br. 684/2009.

(2) Etilni alkohol koji je proizvela mala destilerija i pušten je u potrošnju u Republici Hrvatskoj, a otprema se u komercijalne svrhe u drugu državu članicu u kojoj se namjerava zahtijevati snižena visina trošarine mora biti popraćeno potvrdom propisanom Uredbom Komisije (EEZ) br. 3649/92 od 17. prosinca 1992. o pojednostavnjenom popratnom dokumentu za kretanje unutar Zajednice proizvoda podložnih trošarinama koji su bili pušteni u potrošnju u državi članici otpreme.

(3) U slučajevima otpreme etilnog alkohola koji je proizvela mala destilerija prema stavku 1. i 2. ovoga članka, kretanje etilnog alkohola uz propisani trošarinski dokument prati i izjava male destilerije koja se izdaje i ovjerava prema članku 90 . stavku 1. ovoga Pravilnika.

XVII. DUHANSKE PRERAĐEVINE

Označavanje duhanskih prerađevina markicama

Članak 93.

(1) Duhanske prerađevine moraju biti označene duhanskim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: markice) sukladno članku 78. Zakona.

(2) Markice moraju imati otisnut broj markice, druge podatke sukladno Zakonu, kao i sljedeće slovne oznake predmeta oporezivanja:

1. »C« – za cigarete iz članka 71. Zakona

2. »CR« – za cigare iz članka 72. Zakona

3. »CL« – za cigarilose iz članka 72. Zakona

4. »SR« – za sitno rezani duhan za savijanje cigareta iz članka 73. Zakona

5. »DP« – za ostali duhan za pušenje iz članka 73. Zakona.

(3) Duhanske prerađevine koje se proizvode u Republici Hrvatskoj, a namijenjene su za probnu proizvodnju i analizu kvalitete, moraju biti označene markicama koje imaju otisnut broj markice i slovo »P«.

(4) Duhanske prerađevine proizvedene u Republici Hrvatskoj ili unesene iz druge države članice koje se puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske moraju biti označene markicama s oznakama iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Duhanske prerađevine proizvedene u Republici Hrvatskoj kada se u sustavu odgode plaćanja trošarine otpremaju u drugu državu članicu, uključujući i otpremu uz oslobođenje od plaćanja trošarine sukladno članku 29. Zakona, moraju biti označene markicama koje imaju otisnut broj markice i riječ »EU« ispred slovne oznake predmeta oporezivanja iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Duhanske prerađevine proizvedene u Republici Hrvatskoj kada se u sustavu odgode plaćanja trošarine otpremaju do mjesta na kojem duhanske prerađevine napuštaju teritorij Europske unije moraju biti označene markicama koje imaju otisnut broj markice, riječi »za izvoz« na hrvatskom jeziku ili jednom od stranih jezika i slovo »E« ispred slovne oznake predmeta oporezivanja iz stavka 2. ovoga članka.

(7) Iznimno, duhanske prerađevine koje otprema ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta iz članka 31. Zakona radi prodaje putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama koji putuju u drugu državu članicu, odnosno u treću državu ili treći teritorij ne moraju biti označene markicama iz stavka 1. ovoga članka.

(8) Duhanske prerađevine koje se uvoze radi puštanja u potrošnju u Republici Hrvatskoj prema članku 78. stavku 4. i 5. Zakona moraju biti označene markicama koje imaju otisnut broj markice i slovo »U« ispred slovne oznake predmeta oporezivanja iz stavka 2. ovoga članka.

Posebnosti označavanja cigara duhanskim markicama

Članak 94.

(1) U trenutku puštanja u potrošnju u Republici Hrvatskoj duhanskom markicom mora biti označena:

1. svaka cigara posebno pri pojedinačnoj prodaji

2. skupno pakiranje koje sadrži više od jedne cigare kada se pakiranje kao takvo prodaje krajnjem potrošaču u tuzemnom prometu.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 1. ovoga članka, cigare koje se prodaju pojedinačno ne moraju biti označene duhanskom markicom:

1. ako se cigare neposredno prodaju iz originalnog skupnog pakiranja koje sadrži više od jedne cigare i označeno je duhanskom markicom koja mora biti prekinuta prilikom otvaranja originalnog skupnog pakiranja na način da ostane vidljiv broj markice i

2. ako je za svaku isporuku originalnog skupnog pakiranja u trgovini, odnosno prometu na veliko do mjesta na kojem će se vršiti prodaja na malo, izdan račun ili druga komercijalna isprava koji, uz ostalo, obavezno sadrži:

– trgovački naziv proizvoda/broj duhanske markice/broj komada cigara u pakiranju i

– naznaku mjesta na kojem će se vršiti prodaja na malo.

(3) U slučaju primjene stavka 2. ovoga članka Središnjem uredu dostavlja se specifikacija cigara s trgovačkim nazivom proizvoda i brojem komada cigara u pakiranju.

(4) Trošarinski obveznici duhanskih prerađevina dužni su osigurati sljedivost lanca dobave i distribucije cigara do mjesta na kojem će se vršiti prodaja na malo.

(5) Obveza obračunavanja i plaćanja trošarine na cigare nastaje u svakom slučaju kada se utvrdi postupanje protivno odredbama ovoga članka.

Tiskanje markica

Članak 95.

(1) Ministarstvo financija će sukladno propisima kojima se uređuje područje javne nabave ugovoriti tiskanje markica osobom (u daljnjem tekstu: tiskara) koja osigurava poseban način zaštite kakav se koristi pri tiskanju vrijednosnica.

(2) Ugovorom između Ministarstva financija i tiskare uredit će se oblik, veličina, sadržaj i druga obilježja koja imaju markice, njihova jedinična cijena, vrsta papira za tiskanje markica, odnosi između Ministarstva financija i tiskare glede planiranih potreba i naručenih količina markica, mjesto i način predaje tiskanih markica Ministarstvu financija, međusobno izvješćivanje i vođenje evidencija te nadzor pri izradi markica.

Podnošenje zahtjeva za tiskanje markica

Članak 96.

(1) Trošarinski obveznik duhanskih prerađevina podnosi zahtjev za tiskanje duhanskih markica Središnjem uredu nakon ispunjenja uvjeta propisanih trošarinskim propisima i drugim posebnim propisima.

(2) Zahtjev za tiskanje markica iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na Obrascu ZT-DM jednom mjesečno, i to do 20. dana u tekućem mjesecu za sljedeći mjesec. Obrazac ZT-DM tiskan je u Prilogu 32 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Ukoliko trošarinski obveznik prvi puta podnosi zahtjev za tiskanje markica iz stavka 1. ovoga članka dužan ga je podnijeti najkasnije 30 dana prije podnošenja zahtjeva za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevina iz članka 98. ovoga Pravilnika.

(4) Ukoliko trošarinski obveznik podnosi zahtjev za tiskanje markica iz stavka 1. ovoga članka kojim se traži količina markica veća od uobičajenih, isti se podnosi do 30 dana prije podnošenja zahtjeva za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevina iz članka 98. ovoga Pravilnika.

(5) Naručivanje markica neće se izvršiti bez dostavljenog dokaza podnositelja zahtjeva o izvršenoj uplati naknade za tiskarsku vrijednost markica po ispostavljenom predračunu.

(6) Podnositelji zahtjeva za tiskanje markice ne smiju preuzimati markice izravno od tiskare.

Rukovanje markicama iz glavnog i pomoćnog trezora

Članak 97.

(1) Izdavanje markica iz glavnog trezora obavljaju rukovatelji glavnog trezora.

(2) Iz glavnog trezora markice izravno preuzimaju trošarinski obveznici duhanskih prerađevina, osim ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača koji preuzima markice sukladno stavku 7. ovoga članka.

(3) Iz glavnog trezora markice se izravno isporučuju u pomoćni trezor koji je smješten kod ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač mora osigurati odgovarajući prostor za pohranu i distribuciju markica u pomoćnom trezoru, kao i za smještaj rukovatelja pomoćnog trezora.

(5) U pomoćnom trezoru smještaju se i markice drugih država članica te markice trećih država ili trećih teritorija (u daljnjem tekstu: markice drugih država), uz uvjet da se smještaju odvojeno od duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske.

(6) Otpremu markica od glavnog do pomoćnog trezora može obavljati ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač samo u pratnji jednog od rukovatelja pomoćnog trezora.

(7) Izdavanje markica za označavanje duhanskih prerađevina koje se proizvode u Republici Hrvatskoj iz pomoćnog trezora ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta – proizvođaču obavljaju rukovatelji pomoćnog trezora. Izdavanje markica za označavanje duhanskih prerađevina koje se proizvode u drugoj državi članici ili u trećoj državi ili trećem teritoriju radi puštanja u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske, iz pomoćnog trezora ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta – proizvođaču mogu obavljati rukovatelji pomoćnog trezora.

(8) Rukovatelji glavnog trezora vode evidenciju o naručenim i preuzetim markicama od tiskare i isporučenim markicama.

(9) Nadzor nad naručivanjem, korištenjem, praćenjem evidencija i rukovanjem markicama iz članka 78. Zakona kao i nadzor nad praćenjem evidencija o unosu i otpremi duhanskih prerađevina iz članka 100. ovoga Pravilnika obavlja Carinska uprava, Središnji ured – rukovatelji glavnog trezora.

(10) Rukovatelji pomoćnog trezora vode evidenciju o preuzetim markicama iz glavnoga trezora i isporučenim markicama ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta – proizvođaču, kao i evidenciju o preuzetim i isporučenim markicama drugih država.

(11) Rukovatelji glavnog, odnosno pomoćnog trezora dužni su prije izdavanja markica provjeriti da li je izvršeno plaćanje trošarine obračunate sukladno odredbama Zakona. Markice se ne mogu izdati u slučaju postojanja dospjele, a neplaćene trošarine.

(12) Rukovatelji pomoćnih trezora dužni su kontinuirano kontrolirati uporabu markica u trošarinskom skladištu, usporediti oznake predmeta oporezivanja, brojeve na markicama i datume izdavanja markica s markicama u trošarinskom skladištu uz nazočnost trošarinskog obveznika i o kontroli sastaviti bilješku. Rukovatelji pomoćnih trezora dužni su postupiti na odgovarajući način i pri uporabi markica drugih država.

Podnošenje zahtjeva za preuzimanje markica

Članak 98.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač podnosi rukovatelju pomoćnog trezora zahtjev za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevina na Obrascu ZI-DM koji je tiskan u Prilogu 33 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Trošarinski obveznici duhanskih prerađevina, osim ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača, podnose rukovatelju glavnog trezora zahtjev iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Trošarinski obveznici duhanskih prerađevina iz stavka 1. i 2. ovoga članka podnose pojedinačni zahtjev za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevina za svaki status trošarinskog obveznika u kojem posluju.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač podnosi rukovatelju pomoćnog trezora zahtjev za preuzimanje duhanskih markica/markica drugih država članica/markica trećih država radi otpreme u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama na Obrascu ZI-IM koji je tiskan u Prilogu 34 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(5) Rukovatelj pomoćnog trezora zaprima u trezor markice drugih država članica temeljem ovjerene isprave pošiljatelja koja prati markice iz druge države članice, a čiju kopiju je dužan dostaviti ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač.

(6) Rukovatelj pomoćnog trezora zaprima u trezor markice iz treće države ili trećeg teritorija temeljem primjerka papirnatog ispisa uvozne carinske deklaracije po kojoj su puštene u slobodan promet.

Postupanje trošarinskog obveznika s duhanskim markicama i markicama drugih država

Članak 99.

(1) Trošarinski obveznici duhanskih prerađevina dužni su osigurati kvalitetno lijepljenje markica tako da se prekinu prilikom otvaranja paketića.

(2) Koristiti se smiju samo neoštećene markice.

(3) Oštećene i neiskorištene markice ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta – proizvođači dužni su predati rukovatelju pomoćnog trezora najkasnije do isteka 60. dana od dana preuzimanja markica i iskazati u dnevnom utrošku duhanskih markica.

(4) Neispravne markice ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta – proizvođači dužni su predati rukovatelju pomoćnog trezora najkasnije u roku od 15 dana od dana utvrđivanja neispravnosti markica i iskazati u dnevnom utrošku duhanskih markica.

(5) Oštećene i neiskorištene markice trošarinski obveznici duhanskih prerađevina, osim ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača, dužni su predati rukovatelju glavnog trezora najkasnije do isteka 60. dana od dana preuzimanja markica i iskazati u dnevnom utrošku duhanskih markica.

(6) Neispravne markice trošarinski obveznici duhanskih prerađevina, osim ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača, dužni su predati rukovatelju glavnog trezora najkasnije u roku od 30 dana od dana utvrđivanja neispravnosti markica i iskazati u dnevnom utrošku duhanskih markica.

(7) Oštećenim markicama iz stavka 3. i 5. ovoga članka smatraju se markice koje imaju oštećeno do 25% ukupne površine markice moraju se nalijepiti na poseban arak papira i dostaviti rukovatelju glavnog odnosno pomoćnog trezora.

(8) Za markice drugih država ne primjenjuju se rokovi propisani stavkom 3. i 4. ovoga članka, a za markice koje ispred slovnih oznaka predmeta oporezivanja imaju slovo »E«, »EU« i »P« ne primjenjuju se rokovi propisani stavkom 3. ovoga članka.

(9) Za oštećene, neiskorištene i neispravne markice trošarinski obveznici duhanskih prerađevina nemaju pravo na povrat naknade za tiskarsku vrijednost markica.

(10) Markice iz stavka 4. i 6. ovoga članka bit će zamijenjene ispravnim markicama najkasnije u roku 30 dana od dana predaje neispravnih markica rukovatelju trezora.

(11) Markice smještene u glavnom i pomoćnom trezoru koje trošarinski obveznici ne preuzmu u roku od 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za tiskanje markica iz članka 96. stavka 1. ovoga Pravilnika bit će uništene istekom toga roka.

(12) Rukovatelji glavnoga trezora i jedan predstavnik tiskare vrše uništenje oštećenih, neispravnih i neiskorištenih markica, o čemu sastavljaju bilješku.

Evidencija o unosu i otpremi duhanskih prerađevina

Članak 100.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta u slučaju iz članka 78. stavka 7. Zakona i u slučaju kada vrši prodaju putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama koji putuju u drugu državu članicu, odnosno u treću državu ili treći teritorij u obvezi je voditi evidenciju o unosu i otpremi duhanskih prerađevina i istu dostaviti Središnjem uredu sljedećeg radnog dana od dana unosa, odnosno otpreme duhanskih prerađevina na sljedećim obrascima:

1. količine duhanskih prerađevina primljenih u trošarinsko skladište u sustavu odgode plaćanja trošarine, na Obrascu DP-U

2. količine duhanskih prerađevina otpremljenih iz trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine, na Obrascu DP-I.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka tiskani su u Prilogu 35 i 36 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Dnevni utrošak duhanskih markica

Članak 101.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač dužan je rukovatelju pomoćnog trezora podnijeti sljedećeg radnog dana od dana proizvodnje dnevni utrošak duhanskih markica prema zahtjevu za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevina na Obrascu DUM-DM koji je tiskan u Prilogu 37 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Trošarinski obveznik duhanskih prerađevina, osim ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača, dužan je rukovatelju glavnoga trezora podnijeti slijedećeg radnog dana od dana puštanja duhanskih prerađevina u slobodan promet, odnosno od dana primitka iz druge države članice dnevni utrošak duhanskih markica na Obrascu DUM-DM iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U slučaju iz članka 79. stavka 7. Zakona ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta dužan je podnijeti sljedećeg radnog dana od dana lijepljenja markica dnevni utrošak duhanskih markica na Obrascu DUM-DM iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač dužan je rukovatelju pomoćnog trezora podnijeti sljedećeg radnog dana od dana proizvodnje dnevni utrošak duhanskih markica/markica drugih država članica/markica trećih država radi otpreme u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama na Obrascu DUM-IM koji je tiskan u Prilogu 38 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(5) Rukovatelj pomoćnog trezora putem bilješke vraća ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta – proizvođaču oštećene, neispravne i neiskorištene markice drugih država po završetku proizvodnje ili zatvaranju zahtjeva za preuzimanje istih markica.

Dnevni obračun trošarine

Članak 102.

(1) Trošarinski obveznik duhanskih prerađevina dužan je carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu dostaviti sljedećeg radnog dana od dana nastanka obveze obračunavanja trošarine, odnosno Središnjem uredu sljedećeg radnog dana od dana prodaje putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama koji putuju u drugu državu članicu dnevni obračun trošarine na duhanske prerađevine na Obrascu DOT-DP koji je tiskan u Prilogu 39 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Obrazac DOT-DP iz stavka 1. ovoga članka ne podnosi uvoznik duhanskih prerađevina.

(3) Trošarinski obveznik duhanskih prerađevina koji vrši prodaju putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama koji putuju u drugu državu članicu dužan je izvršiti obračun proporcionalne trošarine na cigarete prema zadnje prijavljenoj maloprodajnoj cijeni marke cigareta za koju se vrši obračun.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač dužan je rukovatelju pomoćnog trezora slijedećeg radnog dana od dana otpreme duhanskih prerađevina iz trošarinskog skladišta u drugu državu članicu, odnosno treću državu ili treći teritorij, iskazati podatke o količinama duhanskih prerađevina otpremljenim iz trošarinskog skladišta u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama na Obrascu DO-IM koji je tiskan u Prilogu 40 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Obračun i plaćanje trošarine na izgubljene markice

Članak 103.

(1) Ako obveza podnošenja dnevnog utroška duhanskih markica nije nastala u skladu s člankom 101. stavkom 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika i markice nisu predane u rokovima iz članka 99. ovoga Pravilnika ni u produženom roku iz članka 109. ovoga Pravilnika, iste se smatraju izgubljenim markicama te istekom 60. dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica nastaje trošarinska obveza i trošarinski obveznik podnosi Obrazac DUM-DM. Obračunata trošarina plaća se u roku od 30 dana od dana nastanka obveze obračuna trošarine.

(2) Trošarinska obveza nastaje i na izgubljene markice koje je trošarinski obveznik iskazao na Obrascu DUM-DM najkasnije do isteka 60. dana računajući od dana preuzimanja markica. Obračunata trošarina plaća se u roku od 30 dana od dana nastanka obveze obračuna trošarine.

Obveza upisa u registar trošarinskih obveznika i obračun razlike trošarine na cigarete

Članak 104.

(1) Trošarinski obveznici obračuna razlike trošarine na cigarete iz članka 22. stavka 8. Zakona dužni su uporabom sustava elektroničke razmjene podataka koristeći elektronički Obrazac PUR podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika za status XVII. Ostali trošarinski obveznici točka 1. Osobe s obvezom obračuna razlike trošarine na cigarete.

(2) Prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika osobe iz stavka 1. ovoga članka podnose najkasnije na dan kada prvi puta postaju obveznici obračuna razlike trošarine odnosno na dan popisa zaliha. Uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika osoba iz stavka 1. ovoga članka obvezna je dostaviti priloge prema članku 60. stavku 3. ovoga Pravilnika.

(3) Trošarinski obveznik duhanskih prerađevina dužan je carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu dostaviti u roku od osam dana od dana popisa zaliha zapisnik o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine na Obrascu Z-ORT koji je tiskan u Prilogu 41 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Obrazac iz stavka 3. ovoga članka se ne dostavlja ako je iznos obračunate razlike trošarine na utvrđene zalihe cigareta manji od 75,00 kuna.

Mjesečno izvješćivanje

Članak 105.

(1) Trošarinski obveznik duhanskih prerađevina dužan je do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec dostaviti carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu sljedeća izvješća:

1. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na cigarete, Obrazac MI-C

2. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama cigara i cigarilosa, Obrazac MI-CR-CL

3. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama duhana za pušenje (sitno rezanog duhana i ostalog duhana za pušenje), Obrazac MI-DP

4. mjesečno izvješće o obračunatoj trošarini na cigare, cigarilose i duhan za pušenje (sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje), Obrazac MI-OT.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka tiskani su u Prilogu 42, 43, 44 i 45 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(3) Trošarinski obveznik ne podnosi mjesečno izvješće iz stavka 1. ovoga članka za mjesec u kojem nije bilo promjena podataka o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim duhanskim prerađevinama te podataka o obračunatoj trošarini.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji prodaje duhanske prerađevine u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama putnicima koji putuju u drugu državu članicu, odnosno u treću državu ili treći teritorij ne dostavlja mjesečna izvješća iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta – proizvođači, osim obrazaca iz stavka 1. ovoga članka, obvezni su dostaviti i izvješće o stanju i kretanju duhana (sirovine) na Obrascu IZVJ-DUH koji je tiskan u Prilogu 46 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(6) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta dužni su uz mjesečno izvješće iz stavka 1. ovoga članka za mjesec prosinac priložiti i popis zaliha (inventuru) sa stanjem na dan 31. prosinca.

Oslobođenja od plaćanja trošarine

Članak 106.

(1) Prema članku 81. stavku 1. Zakona oslobođene su od plaćanja trošarine duhanske prerađevine koje su isključivo namijenjene za znanstvena istraživanja u javnim ili privatnim organizacijama i ustanovama čija je glavna svrha znanstveno istraživanje i koje služe isključivo u nekomercijalne svrhe.

(2) Rješenje kojim se odlučuje o oslobođenju od plaćanja trošarine na duhanske prerađevine za znanstvena istraživanja donosi Središnji ured na temelju pisanog zahtjeva podnesenog u dva primjerka kojemu se prilaže:

1. izjava da će se duhanske prerađevine koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe

2. mišljenje nadležnog tijela državne uprave iz kojega je razvidan status korisnika oslobođenja duhanskih prerađevina te podobnosti duhanske prerađevine za obavljanje te namjene i

3. specifikacija duhanskih prerađevina, količina i njihova ukupna vrijednost.

(3) Duhanske prerađevine koje su temeljem rješenja Središnjeg ureda sukladno stavku 2. ovoga članka oslobođene od plaćanja trošarine ne moraju biti označene duhanskim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Članak 107.

(1) Prema članku 81. stavku 1. Zakona oslobođene su od plaćanja trošarine duhanske prerađevine namijenjene analizi kvalitete proizvoda i testiranju u svrhu utvrđivanja i provjere njenoga sastava, svojstava, kvalitete ili drugih tehničkih karakteristika te radi pridobivanja podataka bitnih za industrijska ili komercijalna istraživanja, u količinama neophodnim za te svrhe.

(2) Oslobođenje iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na duhanske prerađevine namijenjene za promociju buduće prodaje.

(3) Rješenje kojim se odlučuje o oslobođenju od plaćanja trošarine na duhanske prerađevine za analizu kvalitete i testiranje donosi Središnji ured na temelju pisanog zahtjeva podnesenog u dva primjerka kojemu se prilaže:

1. izjava da će se duhanske prerađevine koristiti isključivo za analizu kvalitete i testiranje u nekomercijalne svrhe, odnosno da nisu namijenjeni za promociju buduće prodaje i

2. specifikacija duhanskih prerađevina, količina i njihova ukupna vrijednost.

(4) Duhanske prerađevine koje su temeljem rješenja Središnjeg ureda sukladno stavku 3. ovoga članka oslobođene od plaćanja trošarine ne moraju biti označene duhanskim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske, osim u slučaju iz članka 85. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 108.

(1) Za primjenu oslobođenja od plaćanja trošarine prema članku 81. stavku 2. Zakona jednostavni uređaji za motanje i punjenje cigareta pomoću kojih se ručno proizvode cigarete od duhana za pušenje na koji je plaćena trošarina su ručni mehanički uređaji koji nisu prikladni za komercijalnu proizvodnju cigareta.

(2) Fizičkim osobama ne smije se prodavati uređaj za proizvodnju cigareta od duhana za pušenje na koji je plaćena trošarina koji nije jednostavan uređaj u smislu stavka 1. ovoga članka.

Produženje roka za uvoz duhanskih prerađevina

Članak 109.

(1) Središnji ured može odobriti produženje roka za uvoz duhanskih prerađevina prema članku 79. stavku 8. Zakona ako se duhanske prerađevine uvoze iz prekooceanskih zemalja, što podrazumijeva uvoz s drugih kontinenata, osim europskog.

(2) Rješenje kojim se odlučuje o produženju roka za uvoz duhanskih prerađevina prema stavku 1. ovoga članka donosi Središnji ured na temelju pisanog zahtjeva koji se podnosi u dva primjerka, i to najkasnije 15 dana prije isteka 60. dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica.

(3) U zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka potrebno je navesti sve potrebne činjenice o opravdanosti traženja produženja roka te predložiti novi rok za uvoz. Uz zahtjev se podnosi:

1. ugovor zaključen između podnositelja zahtjeva i inozemnog dobavljača

2. izjava inozemnog dobavljača, prevedena i ovjerena kod ovlaštenog sudskog tumača, o razlozima zbog kojih nije moguće u roku izvršiti isporuku duhanskih prerađevina i

3. potvrda poreznog tijela da podnositelj zahtjeva u prethodnom 12-mjesečnom razdoblju nema nenamirenih dospjelih javnih davanja iz njegove nadležnosti, uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju.

(4) Rješenjem o produženju roka za uvoz duhanskih prerađevina utvrđuje se opravdanost zahtjeva uz ispunjavanje traženih uvjeta te se određuje novi rok za uvoz koji može trajati najdulje onoliko koliko je trajao rok koji se produljuje i ne može se ponovno produžavati.

Povrat trošarine

Članak 110.

(1) Povrat plaćene trošarine sukladno članku 82. Zakona može se odobriti za duhanske prerađevine koje su postale neupotrebljive zbog izmjena posebnih propisa kojima se uređuje postupanje s duhanskim prerađevinama u prometu i koje su uništene pod carinskim nadzorom.

(2) Rješenje kojim se odlučuje o povratu plaćene trošarine i uništenju neupotrebljivih duhanskih prerađevina pod carinskim nadzorom donosi carinski ured nadležan prema sjedištu podnositelja zahtjeva na temelju pisanog zahtjeva koji se podnosi u dva primjerka.

(3) Zahtjev za povrat plaćene trošarine i uništenje neupotrebljivih duhanskih prerađevina pod carinskim nadzorom mora sadržavati sve potrebne činjenice i dokaze kojima se potvrđuje opravdanost zahtjeva za povrat trošarine. Zahtjevu se prilaže specifikacija neupotrebljivih duhanskih prerađevina čije se uništenje traži, i to prema slovnoj oznaci predmeta oporezivanja, vrsti i marki duhanske prerađevine, broju duhanske markice, maloprodajnoj cijeni, ukupnoj količini duhanskih prerađevina (broj paketića) koje se uništavaju te broju i datumu Obrasca ZI-DM kao i Zapisnik o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine. Uz zahtjev se prilaže potvrda poreznog tijela da podnositelj zahtjeva nema u prethodnom 12-mjesečnom razdoblju nenamirenih dospjelih javnih davanja iz njegove nadležnosti, uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju.

(4) Ako nadležni carinski ured smatra da je potrebno nadopuniti zahtjev dodatnim dokazima radi utvrđivanja stvarne opravdanosti zahtjeva za povrat trošarine s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja, podnositelju zahtjeva se određuje rok za dopunu zahtjeva. Ukoliko podnositelj u ostavljenom roku ne dopuni zahtjev smatrat će se da je od zahtjeva odustao.

(5) Povrat plaćene trošarine neće se izvršiti ako osoba na koju glasi rješenje ima nenamirenih javnih davanja uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju iz nadležnosti poreznog tijela. Za povrat i dospjeli dug će se u tom slučaju izvršiti prijeboj po službenoj dužnosti.

Prijavljivanje maloprodajne cijene duhanskih prerađevina

Članak 111.

(1) Za duhanske prerađevine iste marke te u količinski jednakim pakiranjima ne smiju se utvrditi različite maloprodajne cijene.

(2) Proizvođači duhanskih prerađevina sa sjedištem u Republici Hrvatskoj prijavljuju maloprodajnu cijenu za svaku marku duhanskih prerađevina Središnjem uredu 15 dana prije puštanja duhanskih prerađevina u potrošnju prema tako utvrđenim cijenama.

(3) Proizvođači duhanskih prerađevina sa sjedištem u drugoj državi članici mogu pisanim ovlaštenjem (punomoć) prenijeti pravo na utvrđivanje, odnosno prijavljivanje maloprodajne cijene za svaku marku duhanskih prerađevina svojem predstavniku ili ovlaštenom posredniku u Republici Hrvatskoj koji ima odobrenje nadležnog carinskog ureda da može kao ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani primatelj ili povremeno registrirani primatelj primati duhanske prerađevine u sustavu odgode plaćanja trošarine iz druge države članice.

(4) Uvoznici duhanskih prerađevina prijavljuju maloprodajne cijene za svaku marku duhanskih prerađevina ako imaju pisano ovlaštenje (punomoć) nositelja prava intelektualnog vlasništva na žig duhanskih prerađevina sa sjedištem u trećoj državi ili trećem teritoriju o prijenosu prava na utvrđivanje, odnosno prijavljivanje maloprodajne cijene za svaku marku duhanskih prerađevina.

(5) Osobe iz stavka 3. i 4. ovoga članka prijavljuju maloprodajnu cijenu za svaku marku duhanskih prerađevina Središnjem uredu 15 dana prije puštanja duhanskih prerađevina u potrošnju prema tako utvrđenim cijenama.

(6) Uz prvu prijavu maloprodajne cijene za svaku marku duhanskih prerađevina prema stavku 3. i 4. ovoga članka Središnjem uredu se podnosi i od ovlaštenog sudskog tumača ovjereni prijevod punomoći nositelja prava intelektualnog vlasništva za utvrđivanje, odnosno prijavljivanje maloprodajne cijene duhanskih prerađevina.

(7) O svakoj promjeni punomoći iz stavka 6. ovoga članka obavještava se Središnji ured u roku od 10 dana od dana izvršene promjene.

(8) Osobe iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka prijavljuju maloprodajnu cijenu temeljem podataka o prijavljenim maloprodajnim cijenama za marku duhanskih prerađevina na Obrascu P-MPC koji je tiskan u Prilogu 47 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(9) Obrazac P-MPC koji se podnosi u slučaju primjene roka od dva dana za prijavu povećanja maloprodajne cijene na cigarete u smislu članka 77. stavka 4. Zakona, podnosi se najkasnije do kraja uredovnog radnog vremena Središnjeg ureda Carinske uprave na dan isteka navedenog roka.

Prodaja duhanskih prerađevina putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama

Članak 112.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta kada vrši prodaju u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama putnicima koji putuju u drugu državu članicu u obvezi je duhanske prerađevine na originalnom pakiranju označiti oznakom koja ima naznačene riječi »TAX PAID« u trenutku nastanka trošarinske obveze, odnosno u trenutku prodaje.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka kada vrši prodaju putnicima koji putuju u treću državu ili treći teritorij uz predočenje ukrcajne karte u obvezi je duhanske prerađevine na originalnom pakiranju označiti oznakom koja ima naznačene riječi »FOR EXPORT ONLY« u trenutku prodaje.

XVIII. DUHANSKA SIROVINA I DUHANSKI PROIZVODI

Posebnosti postupanja s duhanskom sirovinom

Članak 113.

(1) Fizička i pravna osoba koja namjerava posjedovati, skladištiti, obavljati promet ili na bilo koji drugi način činjenično ili pravno raspolagati duhanskom sirovinom, što obuhvaća i isključivo obavljanje financijskih transakcija ili radnji koje podrazumijevaju izdavanje, potvrđivanje ili ovjeravanje bilo koje knjigovodstvene ili računovodstvene isprave, sklapanje ugovora ili sudjelovanje u ugovornim odnosima ili izdavanje, potvrđivanje ili ovjeravanje prijevozne ili neke druge isprave u svojstvu kupca, prodavatelja, posrednika, primatelja ili pošiljatelja, mora uporabom sustava elektroničke razmjene podataka podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, sjedištu podružnice, odnosno prebivalištu koristeći elektronički Obrazac PUR za status XVII. Ostali trošarinski obveznici točka 3. Osobe koje posluju s duhanskom sirovinom, i to najkasnije osam dana:

1. od dana izvršnog rješenja o upisu u upisnik pri ministarstvu nadležnom za poljoprivredu za osobe koja obavljaju djelatnost u vezi s duhanskom sirovinom u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje postupanje s duhanom u proizvodnji, otkupu, obradi i/ili prometu duhanom (Zakon o duhanu) i upisane su pri ministarstvu nadležnom za poljoprivredu u upisnik o trgovcima koji uvoze/unose na teritorij Republike Hrvatske, odnosno izvoze/iznose duhan sa teritorija Republike Hrvatske. Izvršno rješenje o upisu u odgovarajući upisnik pri ministarstvu nadležnom za poljoprivredu prilaže se uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika;

2. prije početka poslovanja s duhanskom sirovinom za osobe koje nisu u obvezi upisati se u odgovarajući upisnik pri ministarstvu nadležnom za poljoprivredu, a pravno raspolažu duhanskom sirovinom, što obuhvaća i isključivo obavljanje financijskih transakcija ili radnji koje podrazumijevaju izdavanje, potvrđivanje ili ovjeravanje bilo koje knjigovodstvene ili računovodstvene isprave, sklapanje ugovora ili sudjelovanje u ugovornim odnosima ili izdavanje, potvrđivanje ili ovjeravanje prijevozne ili neke druge isprave u svojstvu kupca, prodavatelja, posrednika, primatelja ili pošiljatelja;

3. prije početka poslovanja s duhanskom sirovinom za osobe koje obavljaju promet s duhanskom sirovinom isključivo na teritoriju Republike Hrvatske, a nisu u obvezi upisati se u odgovarajući upisnik pri ministarstvu nadležnom za poljoprivredu.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika u privitku podnose i zahtjev za izdavanje odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom prema članku 73.a Zakona.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o podnositelju zahtjeva, i to: naziv tvrtke/obrt, sjedište, adresu i podatke za kontakt, mjesto vođenja glavnog knjigovodstva, osobni identifikacijski broj (OIB)

2. ime i identifikacijski podaci osobe koja će biti odgovorna za rad skladišta

3. podatke o lokaciji skladišta duhanske sirovine

4. opis računovodstvenog praćenja poslovanja skladišta i

5. predviđene, odnosno uobičajene godišnje količine skladištene duhanske sirovine.

(4) Uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka podnositelj prilaže sljedeće dokaze:

1. izjavu da nad tvrtkom podnositelja zahtjeva nije započet stečajni postupak, ne stariju od 15 dana

2. potvrdu nadležnog tijela o redovnom podmirenju poreznih obveza, ne stariju od 15 dana

3. izjavu kojom se obvezuje prije izdavanja odobrenja položiti bankovnu garanciju ili gotovinski polog kao instrument osiguranja plaćanja trošarine

4. skicu i opis prostora koji je predviđen za skladištenje duhanske sirovine i

5. izjavu ovjerenu od javnog bilježnika (koja se daje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću i koju potpisuje ovlaštena osoba podnositelja prijave) o uvjetima i načinu obavljanja poslovne aktivnosti s detaljnim prikazom uključenih subjekata i njegovom ovlaštenju o pravu na isporuku, primitak i raspolaganje duhanskom sirovinom te poslovnom korespondencijom za period od jedne godine od dana upisa u registar trošarinskih obveznika, ne stariju od 15 dana.

(5) Na zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti i druge potrebne podatke.

Članak 114.

(1) Nadležni carinski ured prije donošenja odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom mora utvrditi vjerodostojnost činjenica i podataka navedenih u zahtjevu iz članka 113. stavka 3. ovoga Pravilnika te na licu mjesta utvrditi da li su ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja. Ako se utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete, nadležni carinski ured će odrediti rok za otklanjanje nepravilnosti.

(2) Odobrenje za poslovanje s duhanskom sirovinom izdaje se na ime podnositelja zahtjeva bez prava prijenosa na drugu osobu. Odobrenje kojim se usvaja zahtjev postaje izvršno danom dostave.

(3) Izjava iz članka 113. stavka 4. točke 5. ovoga Pravilnika podnosi se nadležnom carinskom uredu za svako naredno jednogodišnje razdoblje počevši od dana upisa u registar trošarinskih obveznika. Nadležni carinski ured će po službenoj dužnosti ukinuti odobrenje za poslovanje s duhanskom sirovinom i brisati trošarinskog obveznika iz registra trošarinskih obveznika ako izjava nije podnesena ili nije podnesena na vrijeme, a u tom slučaju će se smatrati da trošarinski obveznik nezakonito postupa.

(4) Nadležni carinski ured će po službenoj dužnosti ukinuti odobrenje za poslovanje s duhanskom sirovinom i brisati trošarinskog obveznika iz registra trošarinskih obveznika i ako se tijekom nadzora nad poslovanjem s duhanskom sirovinom utvrdi da izjava iz članka 113. stavka 4. točke 5. ovoga Pravilnika sadrži netočne podatke.

(5) Odobrenjem za poslovanje s duhanskom sirovinom nadležni carinski ured može odrediti dodatne mjere nadzora skladištenja i kretanja duhanske sirovine.

(6) Nadležni carinski ured najmanje jednom godišnje provjerava je li korisnik odobrenja ispunjava uvjete poslovanja s duhanskom sirovinom propisane Zakonom.

(7) Korisnik odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom mora nadležnom carinskom uredu prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave za upis u registar trošarinskih obveznika i podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom, kao i prestanak djelatnosti zbog koje je proveden upis u registar trošarinskih obveznika u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

Članak 115.

(1) Korisnik odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom i druga osoba koja unosi u Republiku Hrvatsku i/ ili otprema iz Republike Hrvatske duhansku sirovinu dužna je:

1. najkasnije 24 sata prije unosa/otpreme obavijestiti Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu o namjeravanom unosu/otpremi duhanske sirovine. Obavijest o namjeravanom unosu duhanske sirovine iz druge države članice i/ili otpremi duhanske sirovine iz Republike Hrvatske se podnosi elektroničkom poštom na adresu: ELO@carina.hr popunjavanjem Obrasca O-PD koji je tiskan u Prilogu 48 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio i

2. omogućiti Carinskoj upravi provjeru i nesmetano obavljanje nadzora nad pošiljkom.

(2) Primjerak poslane obavijesti iz stavka 1. točke 1. ovoga članka mora pratiti duhansku sirovinu s dokazom o slanju (ispis obavijesti i poruke poslane elektroničkom poštom) i prema potrebi ista mora biti predočena nadležnim tijelima.

(3) Korisnik odobrenja iz stavka 1. ovoga članka dužan je voditi evidencije o primljenoj, otpremljenoj, naručenoj, isporučenoj i uskladištenoj duhanskoj sirovini po trgovačkom nazivu proizvoda, tarifnoj oznaci iz Kombinirane nomenklature, količinama, pošiljateljima, naručiteljima i kupcima, kao i evidencije o kretanju tog duhanske sirovine. Oblik i način vođenja evidencija korisnik odobrenja može sam odabrati pod uvjetom da takav oblik i način osigurava propisane podatke.

(4) Korisnik odobrenja iz stavka 1. ovoga članka dužan je voditi i čuvati evidencije iz stavka 3. ovoga članka u skladištu duhanske sirovine, i to na način da u svakom trenutku može iskazati stanje, odnosno kretanje duhanske sirovine. Nadležni carinski ured može u bilo kojem trenutku zatražiti od korisnika odobrenja uvid u evidenciju, odnosno obvezati korisnika odobrenja na dostavu iste.

(5) Obveza podnošenja Obavijesti i postupanje prema stavku 1. ovoga članka odnosi se i na osobu koja unosi i otprema duhansku sirovinu radi prijevoza preko teritorija Republike Hrvatske.

Članak 116.

(1) Obveza upisa u registar trošarinskih obveznika i ishođenja posebnog odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom ne odnosi se na osobe koje obavljaju isključivo djelatnost prijevoza duhanske sirovine, kao niti na osobe koje sukladno duhanskim propisima imaju status proizvođača duhana ili obrađivača duhana ili proizvođača duhanskih prerađevina koji ima trošarinsko odobrenje.

(2) Obveze iz članka 113. i članka 115. ovoga Pravilnika se ne odnose na duhansku sirovinu koja se nalazi u carinskom postupku s odgodom ili postupanju.

Posebnosti postupanja s grijanim duhanskim proizvodima, e-tekućinom i novim duhanskim proizvodima

Članak 117.

(1) Osobe koje puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske grijani duhanski proizvod, e-tekućinu i novi duhanski proizvod (dalje u tekstu: duhanski proizvodi) moraju uporabom sustava elektroničke razmjene podataka podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, sjedištu podružnice, odnosno prebivalištu koristeći elektronički Obrazac PUR za status IX. Uvoznik i/ili XVII. Ostali trošarinski obveznici točka 2.a ili 2.b, i to najkasnije osam dana prije prvog puštanja u potrošnju.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta na duhanske prerađevine koji pušta u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske duhanske proizvode dužan je prijaviti promjenu podataka uporabom sustava elektroničke razmjene podataka koristeći elektronički Obrazac PUR (Kategorija trošarinskih proizvoda točka IV.) najkasnije osam dana prije prvog puštanja u potrošnju. Uz prijavu za promjenu podataka u privitku podnosi i zahtjev za dopunu trošarinskog odobrenja u smislu članka 25. stavak 1. ovoga Pravilnika radi skladištenja duhanskih proizvoda u trošarinskom skladištu.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika dostavljaju, uz priloge prema članku 60. stavku 3. ovoga Pravilnika, i podatak o mjestu proizvodnje/lokaciji skladišta duhanskih proizvoda te druge potrebne podatke na zahtjev nadležnog carinskog ureda.

(4) Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika, odnosno prijava promjene podataka verificirana elektroničkim putem od strane ovlaštenog službenika nadležnog carinskog ureda smatrati će se ovlaštenjem za poslovanje s duhanskim proizvodima s danom upisa, odnosno danom prijave promjene podataka u registar trošarinskih obveznika.

(5) Nadležnom carinskom uredu mora se prijaviti svaka izmjena podataka navedena prilikom prijave za upis u registar trošarinskih obveznika, kao i prestanak poslovanja s duhanskim proizvodima zbog kojeg je proveden upis u registar trošarinskih obveznika u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

Članak 118.

(1) Osobe iz članka 74.a stavka 1. Zakona koje puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske duhanske proizvode obvezni su voditi evidencije kako bi se osigurali svi podaci o duhanskim proizvodima potrebni za obračunavanje i plaćanje trošarine, osobito podaci o:

1. proizvedenim količinama

2. količinama u proizvodnji, u skladištima ili drugim poslovnim prostorima

3. količinama sirovina i duhanskih proizvoda zaprimljenih u skladište iz druge države članice i/ili treće države ili trećeg teritorija

4. količinama proizvoda puštenih u potrošnju za koje je nastala obveza obračunavanja i plaćanja trošarine prema propisanim visinama i iznosima

5. količinama duhanskih proizvoda otpremljenih u izvoz odnosno u drugu državu članicu

6. količinama duhanskih proizvoda za vlastitu potrošnju unutar skladišta

7. otpremljenim količinama duhanskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine između skladišta istoga proizvođača odnosno trošarinskih skladišta istoga ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta

8. iznosima obračunate i plaćene trošarine

9. stanju zaliha.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezni su do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja dostaviti carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu slijedeća izvješća:

1. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na e-tekućinu, Obrazac MI-ET

2. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na grijani duhanski proizvod, Obrazac MI-GDP

3. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na novi duhanski proizvod, Obrazac MI-NDP.

(3) Obrasci iz stavka 2. ovoga članka tiskani su u Prilogu 49, 50 i 51 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(4) Trošarinski obveznik ne podnosi mjesečno izvješće iz stavka 2. ovoga članka za mjesec u kojem nije bilo promjena podataka o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim duhanskim proizvodima te podataka o obračunatoj trošarini.

(5) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta na duhanske prerađevine i osobe iz članka 74.a stavka 1. Zakona koje se u registru trošarinskih obveznika registrirane kao Proizvođači duhanskih proizvoda, dužni su uz mjesečno izvješće iz stavka 2. ovoga članka za mjesec prosinac priložiti i popis zaliha (inventuru) sa stanjem na dan 31. prosinca.

(6) Obveza vođenja evidencija iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuje i na proizvođača duhanskih proizvoda koji duhanske proizvode otprema u drugu državu članicu ili u izvoz.

Članak 119.

(1) Kretanje duhanskih proizvoda odvija se uz uobičajeni komercijalni dokument.

(2) Ako se nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet duhanski proizvodi odmah unose u trošarinsko skladište ili skladište proizvođača, primatelj mora potvrditi primitak duhanskih proizvoda ovjerom primjerka papirnatog ispisa JCD-a podnesenog elektroničkom razmjenom podataka koji vraća nadležnom carinskom uredu u kojem je obavljeno uvozno carinjenje u roku od pet dana od dana unosa u trošarinsko skladište ili skladište proizvođača.

Članak 120.

(1) Osobe iz članka 74.a stavka 9. Zakona podnose zahtjev za povrat plaćene trošarine carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu.

(2) Zahtjev za povrat se podnosi u pisanom obliku u dva primjerka i u istome moraju biti navedene sve potrebne činjenice i priloženi svi potrebni dokumenti kojima se dokazuje opravdanost zahtjeva za povrat trošarine, kao i drugi dokazi koje nadležni carinski ured s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja zahtijeva kako bi se utvrdila stvarna opravdanost povrata plaćene trošarine.

(3) Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 74.a stavka 9. Zakona dokazuje se potvrdom o izvozu koja je izrađena temeljem ovjere nadležnog izlaznog carinskog ureda o stvarnom istupu trošarinskih proizvoda iz carinskog područja Europske unije, odnosno dokazom o iznosu u drugu državu članicu te dokazom da je plaćena trošarina u Republici Hrvatskoj.

(4) Osim dokaza iz stavka 3. ovoga članka, nadležni carinski ured može, ovisno o okolnostima slučaja, tražiti podnošenje i drugih dokaza koje smatra potrebnim za utvrđivanje osnovanosti zahtjeva za povrat trošarine.

(5) Povrat plaćene trošarine neće se izvršiti ako osoba na koju glasi rješenje ima nenamirenih javnih davanja, uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju iz nadležnosti poreznog tijela. Za povrat i dospjeli dug će se u tom slučaju izvršiti prijeboj po službenoj dužnosti.

XIX. ENERGENTI I ELEKTRIČNA ENERGIJA

Označavanje plinskih ulja za namjenu grijanja

Članak 121.

(1) Plinska ulja obuhvaćena tarifnim oznakama 2710 19 41, 2710 19 45 i 2710 19 49 koja se koriste kao gorivo za namjenu grijanja moraju biti obojena crvenom bojom (C.I. Solvent Red 19) u količini koja je vidljiva golim okom i moraju sadržavati indikator C.I. Solvent Yellow 124 (N-etil-N-2–(1-izobutoksietoksi) etil-4-(fenilazo) anilin) u količini ne manjoj od 6,0 mg/l a ne većoj od 9,0 mg/l. Crvena boja (C.I. Solvent Red 19) daje vizualnu razliku između plinskog ulja za pogon i plinskog ulja za grijanje.

(2) Količina i prisutnost indikatora iz stavka 1. ovoga članka određuje se prema Zajedničkoj referentnoj metodi za određivanje Euromarkera (Solvent Yellow 124) u plinskim uljima.

(3) Označavanje plinskih ulja za namjenu grijanja može se vršiti samo u trošarinskom skladištu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta kojem je u trošarinskom odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište odobreno i označavanje plinskih ulja.

(4) Doziranje sredstva za označavanje iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se instrumentom za ispitivanje količine indikatora za označavanje koji mora biti tehnički pregledan i ovjeren od strane tijela nadležnog za mjeriteljstvo te odobren odobrenjem za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i trošarinsko skladište i po potrebi plombiran od strane carinskog ureda nadležnog prema lokaciji trošarinskog skladišta.

Stavljanje u promet označenih plinskih ulja za namjenu grijanja

Članak 122.

(1) Označena plinska ulja za namjenu grijanja smiju se prodavati samo iz posebno utvrđenih skladišta koja se moraju prijaviti nadležnom carinskom uredu.

(2) Trošarinski obveznici i druge pravne i fizičke osobe koje prodaju označena plinska ulja za namjenu grijanja obvezni su carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za posebno utvrđeno skladište za prodaju označenih plinskih ulja za namjenu grijanja najkasnije 8 dana prije početka obavljanja prodaje.

(3) Osobe iz stavka 2. ovoga članka koje prodaju označena plinska ulja za namjenu grijanja dužne su uz pisanu prijavu dostaviti i podatak o lokaciji i kapacitetima spremnika posebno utvrđenog skladišta, adresu posebno utvrđenog skladišta te podatke o zadovoljavanju minimalnih tehničkih ili drugih uvjeta ukoliko su propisani posebnim propisima i ovim Pravilnikom.

(4) Ovlašteni carinski službenici nadležnog carinskog ureda, po primitku prijave iz stavka 2. ovoga članka, obavljaju očevid o činjeničnom stanju te sa sigurnošću utvrđuju jesu li ispunjeni uvjeti za stavljanje označenih plinskih ulja za namjenu grijanja u promet, o čemu sastavljaju zapisnik o ispunjenju uvjeta sukladno ovom članku. Zapisnik o ispunjenju uvjeta smatrat će se ovlaštenjem za rad posebnog skladišta za prodaju označenih plinskih ulja za namjenu grijanja.

(5) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka dozvoljena je prodaja (distribucija) označenih plinskih ulja za namjenu grijanja krajnjim korisnicima putem autocisterni, uz obvezno vođenje evidencije o krajnjim korisnicima-kupcima sukladno članku 124. ovoga Pravilnika.

Članak 123.

(1) Posebno utvrđeno skladište za prodaju označenih plinskih ulja za namjenu grijanja mora činiti zasebnu tehničko-tehnološku cjelinu s vlastitim spremnikom i agregatom, kao i pripadajućom instalacijom koja ne smije biti tehnološki povezana s ostalim spremnicima i agregatima.

(2) Oprema posebno utvrđenog skladišta iz stavka 1. ovoga članka mora uključivati izdvojenu informatičku podršku i elektroničku kasu.

(3) Oprema autocisterne iz članka 122. stavka 5. ovoga Pravilnika mora udovoljavati uvjetima propisanim posebnim propisima.

Članak 124.

(1) Trošarinski obveznici i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju prodaju označenih plinskih ulja za namjenu grijanja iz članka 122. ovoga Pravilnika obvezni su voditi evidencije o kupcima i prodanim količinama sukladno članku 89. stavku 3. Zakona.

(2) Evidencija o kupcima i prodanim količinama iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime ili naziv kupca, osobni identifikacijski broj (OIB) kupca, adresu kupca, datum prodaje i prodanu količinu označenog plinskog ulja za namjenu grijanja. Evidencije o kupcima i prodanim količinama vode se u elektroničkom obliku ako to dopuštaju tehničke mogućnosti.

(3) Evidencija o kupcima i prodanim količinama označenih plinskih ulja za namjenu grijanja iz stavka 2. ovoga članka vodi se na Obrascu EKO-PG koji je tiskan u Prilogu 52 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Detaljnije odredbe o postupanju s označenim plinskim uljem za namjenu grijanja, odobravanju prava te kriterijima i uvjetima za korištenje označenih plinskih ulja za namjenu grijanja uređuju se posebnim provedbenim propisom.

Nadzor nad korištenjem označenih plinskih ulja

Članak 125.

(1) Pri provedbi nadzora iz članka 90. Zakona, postupak pregleda robe ovlašteni carinski službenik započinje uzimanjem uzorka energenta iz spremnika pogonskog goriva motornih vozila, plovnih objekata, plovila, drugih motora ili strojeva, na način i pod uvjetima propisanim za postupak uzorkovanja robe u provedbi carinske ovlasti pregleda robe.

(2) Ovlašteni carinski službenik pregled provodi vizualno.

(3) Ako se na mjestu nadzora vizualnim pregledom uzetog uzorka (na okolnost obojenosti uzorka i/ili kemijske reakcije indikatora):

1. ne utvrdi nenamjenska uporaba energenta, ovlašteni carinski službenik uzeti uzorak vratit će u spremnik pogonskog goriva

2. utvrdi nenamjenska uporaba energenta, ovlašteni carinski službenik će:

a) od nadzirane osobe zatražiti očitovanje o utvrđenim okolnostima nenamjenske uporabe i

b) nadziranoj osobi izreći nalog o obvezi istakanja energenta, čišćenju spremnika i dostavi dokaza o tim radnjama (u daljnjem tekstu: nalog).

(4) Ako je nadzirana osoba suglasna s utvrđenjem nenamjenske uporabe energenta za uzeti uzorak ne provodi se analiza, ali se za potrebe eventualnog dokaznog postupka uzeti uzorak dostavlja na čuvanje nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Carinske uprave.

(5) Za uzeti uzorak se provodi analiza u slučaju da:

1. vizualnim pregledom iz stavka 2. ovoga članka nije otklonjena sumnja u nenamjensku uporabu energenta

2. nadzirana osoba na mjestu nadzora nije suglasna s utvrđenjem nenamjenske uporabe energenta vizualnim pregledom iz stavka 2. ovoga članka ili

3. nadzirana osoba odbije dati očitovanje ili se iz njenog ponašanja može zaključiti da odbija dati očitovanje o utvrđenoj nenamjenskoj uporabi energenta vizualnim pregledom iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Nalog se izriče usmeno i njegov sadržaj se navodi u zapisniku o nadzoru.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, nalog se izriče zaključkom ako je nadzirana osoba bez odobrenja ovlaštenog carinskog službenika napustila mjesto nadzora prije izricanja naloga.

(8) Iznimno od stavaka 6. i 7. ovoga članka, u slučaju iz stavka 5. točke 1. ovoga članka nalog se izriče kao sastavni dio poreznog rješenja o obračunu i naplati trošarine.

(9) Pisanim dokazom o izvršenom nalogu smatra se račun s jasnom naznakom obavljenih usluga (usluga istakanja i usluga čišćenja spremnika) i identifikacijskom oznakom motornog vozila, plovnog objekta, plovila, drugog motora ili stroja.

Članak 126.

(1) Plinska ulja u spremniku motornih vozila, plovnih objekata, plovila ili drugih motora ili strojeva, kao i u posebnim spremnicima, smatraju se označenima ako sadrže sredstvo za označavanje iz članka 87. stavka 1. Zakona u bilo kojoj koncentraciji i bez obzira na boju.

(2) Utvrđivanje prisutnosti indikatora kod izvršenog nadzora iz članka 112. stavka 1. ovoga Pravilnika provodi laboratorij Carinske uprave u skladu s Zajedničkom referentnom metodom za određivanje Euromarkera (Solvent Yellow 124) u plinskim uljima. Ako iz objektivnih razloga nije moguće provesti analize u laboratoriju Carinske uprave, istu će provesti druga stručna ustanova.

Posebne mjere nadzora nad nabavom i trgovinom označenog plinskog ulja obojanog plavom bojom iz članka 90. stavka 14. Zakona

Članak 127.

(1) Svaka osoba koja nabavlja označeno plinsko ulje obojano plavom bojom iz članka 84. stavka 9. i članka 101. stavka 1. točke 2. Zakona (označeno plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi i plovidbi) pušteno u potrošnju, a radi prodaje na teritoriju Republike Hrvatske korisnicima prava na korištenje označenog plinskog ulja i/ili drugim osobama koje obavljaju djelatnost trgovine označenim plinskim uljem puštenim u potrošnju dužna je ishoditi odobrenje nadležnog carinskog ureda za poslovanje s označenim plinskim uljem obojanim plavom bojom puštenim u potrošnju. Nadležni carinski ured izdaje odobrenje na temelju podnesenog zahtjeva.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. podatke o podnositelju zahtjeva, i to: naziv tvrtke/obrta, sjedište, adresu i podatke za kontakt, mjesto vođenja glavnog knjigovodstva, osobni identifikacijski broj (OIB) i

2. podatke o osobama koje sudjeluju u nabavi i prodaji označenog plinskog ulja iz stavka 1. ovog članka (podatke o prodavatelju i kupcu).

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnositelj prilaže:

1. presliku izvoda iz sudskoga registra ili druga važeća isprava izdana prema posebnim propisima iz koje je razvidna registrirana djelatnost podnositelja zahtjeva

2. presliku rješenja nadležnog tijela za obavljanje trgovine na veliko s označenim plinskim uljem obojanim plavom bojom

3. presliku rješenja nadležnog tijela o raspolaganju skladišnim prostorom za obavljanje trgovine na veliko s energentima prema posebnim propisima i

4. predviđene, odnosno uobičajene godišnje količine obima poslovanja s označenim plinskim uljem obojanim plavom bojom.

(4) Na posebni zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva podnosi instrument osiguranja plaćanja trošarine u visini trošarine propisane za plinsko ulje za pogon, a iznos osiguranja određuje nadležni carinski ured ovisno o iznosu mogućeg trošarinskog duga.

(5) Na zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti i druge potrebne podatke.

(6) Odobrenje za poslovanje s označenim plinskim uljem obojanim plavom bojom iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na ime podnositelja zahtjeva bez prava prijenosa na drugu osobu. Odobrenje kojim se usvaja zahtjev postaje izvršno danom dostave. Odobrenje se izdaje do opoziva.

(7) Obveza ishođenja odobrenja iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili registriranog primatelja.

Članak 128.

(1) Prodavatelj/kupac iz članka 127. stavka 1. ovoga Pravilnika dužan je voditi evidencije o kupljenim i prodanim količinama označenog plinskog ulja obojanog plavom bojom prema kupcima/prodavateljima, trgovačkom nazivu proizvoda i tarifnoj oznaci iz Kombinirane nomenklature.

(2) Oblik i način vođenja evidencija prodavatelj/kupac može sam odabrati pod uvjetom da takav oblik i način osigurava propisane podatke.

(3) Prodavatelj/kupac iz stavka 1. ovoga članka dužan je čuvati evidencije na način da u svakom trenutku može iskazati stanje, odnosno prodaju/kupnju označenog plinskog ulja obojanog plavom bojom iz članka 84. stavka 9. i članka 101. stavka 1. točke 2. Zakona. Nadležni carinski ured može u bilo kojem trenutku zatražiti od korisnika odobrenja uvid u evidenciju, odnosno obvezati korisnika odobrenja na dostavu iste.

(4) Prodavatelj/kupac iz stavka 1. ovoga članka dužan je omogućiti Carinskoj upravi provjeru i nesmetano obavljanje nadzora nad pošiljkom.

Članak 129.

(1) Obveza obračunavanja i plaćanja trošarine na označena plinska ulja obojana plavom bojom nastaje kada se utvrdi postupanje protivno članku 127. ovoga Pravilnika. Obračun trošarine vrši se prema iznosu propisanom za plinsko ulje za pogon.

(2) Smatra se da je označeno plinsko ulje obojano plavom bojom predmet nezakonitog postupanja ako osoba koja postupa s njime ne može dokazati pravilnost stjecanja, posjedovanja i svakog drugog činjeničnog ili pravnog raspolaganja, a iz okolnosti slučaja proizlazi da je tim plinskim uljem nezakonito postupano.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, obveza obračuna i plaćanja trošarine ne nastaje ako osobe iz članka 127. stavka 1. ovoga Pravilnika dokažu da su postupale u dobroj vjeri i da je označeno plinsko ulje u svakom trenutku bilo namijenjeno korištenju korisnika prava za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i plovidbi.

Posebne mjere nadzora nad korištenjem biogoriva za prijevoz puštenog u potrošnju iz članka 90.a Zakona

Članak 130.

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja nabavlja biogorivo iz članka 84. stavka 3. točke 9. Zakona koje je pušteno u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske radi korištenja kao pogonsko gorivo za potrebe komercijalnog prijevoza, mora prodavatelju dostaviti izjavu o korištenju biogoriva za prijevoz kojom se jamči isključivo korištenje biogoriva za prijevoz bez umješavanja i/ili dodavanja drugih energenata.

(2) Krajnjim korisnicima biogoriva kao pogonskog goriva za potrebe komercijalnog prijevoza smatraju se domaći prijevoznici koji koriste biogorivo za pogon motornog vozila u javnom ili posebnom linijskom cestovnom prijevozu, upisani u upisnik o izdanim dozvolama za autobusne linije i/ili domaći brodari u obalnom pomorskom prometu u obavljanju javnog ili posebnog linijskog prijevoza, koji koriste gorivo za pogon broda, upisani u registar koncesija, kao i korisnici goriva u javnom sektoru, upisani pri nadležnim tijelima, definirani posebnim propisima.

(3) Krajnji korisnik iz stavka 2. ovoga članka mora prodavatelju pri kupnji dostaviti izjavu o korištenju biogoriva za prijevoz kojom se jamči isključivo korištenje biogoriva za prijevoz bez umješavanja i/ili dodavanja drugih energenata.

(4) Izjava iz stavka 3. ovoga članka mora sadržavati sljedeće:

1. broj i datum izjave

2. podatke o krajnjem korisniku – kupcu i to: naziv tvrtke/obrta, sjedište, adresu i podatke za kontakt, osobni identifikacijski broj (OIB),

3. podatke o odgovornoj osobi kupca

4. registarsku oznaku motornog vozila u koje će se utočiti kupljeno biogorivo iz članka 84. stavka 3. točke 9. Zakona

5. količinu i vrstu kupljenog biogoriva te tarifna oznaka Kombinirane nomenklature

6. datum i mjesto kupnje i

7. podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi – prodavatelju biogoriva.

(5) Krajnji korisnik iz stavka 2. mora voditi i čuvati evidencije o kupljenim količinama biogoriva. Oblik i način vođenja evidencija krajnji korisnik-kupac može sam odabrati pod uvjetom da takav oblik i način osigurava propisane podatke.

Članak 131.

(1) Odobrenje nadležnog carinskog ureda za poslovanje s biogorivom puštenim u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske dužna je ishoditi svaka osoba koja nabavlja biogorivo iz članka 84. stavka 3. točke 9. Zakona radi prodaje korisnicima za potrebe komercijalnog prijevoza i/ili drugim osobama koje obavljaju djelatnost trgovine biogorivom puštenim u potrošnju. Nadležni carinski ured izdaje odobrenje na temelju podnesenog zahtjeva.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. podatke o podnositelju zahtjeva, i to: naziv tvrtke/obrta, sjedište, adresu i podatke za kontakt, mjesto vođenja glavnog knjigovodstva, osobni identifikacijski broj (OIB) i

2. podatke o osobama koje sudjeluju u nabavi i prodaji biogoriva (podatke o prodavatelju i kupcu).

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva prilaže:

1. presliku izvoda iz sudskoga registra ili druga važeća isprava izdana prema posebnim propisima iz koje je razvidna registrirana djelatnost podnositelja zahtjeva

2. presliku rješenja nadležnog tijela za obavljanje trgovine na veliko s biogorivom

3. presliku rješenja nadležnog tijela o raspolaganju skladišnim prostorom za obavljanje trgovine na veliko s energentima prema posebnim propisima i

4. predviđene, odnosno uobičajene godišnje količine obima poslovanja s biogorivom.

(4) Na posebni zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva podnosi instrument osiguranja plaćanja trošarine u visini trošarine propisane za jednakovrijedno gorivo za pogon, a iznos osiguranja određuje nadležni carinski ured ovisno o iznosu mogućeg trošarinskog duga.

(5) Na zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti i druge potrebne podatke.

(6) Odobrenje za poslovanje s biogorivom iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na ime podnositelja zahtjeva bez prava prijenosa na drugu osobu. Odobrenje kojim se usvaja zahtjev postaje izvršno danom dostave. Odobrenje se izdaje do opoziva.

(7) Obveza ishođenja odobrenja iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili registriranog primatelja.

Članak 132.

(1) Prodaja i/ili isporuka biogoriva iz članka 84. stavka 3. točke 9. ovoga Zakona puštenog u potrošnju vrši se isključivo temeljem odobrenja za poslovanje s biogorivom puštenim u potrošnju iz članka 131. ovoga Pravilnika i/ili izjave o korištenju biogoriva za prijevoz iz članka 130. ovoga Pravilnika.

(2) O prodaji i/ili isporuci biogoriva iz stavka 1. ovoga članka potrebno je voditi evidencije o prodanim količinama biogoriva prema kupcima, vrsti biogoriva, tarifnoj oznaci iz Kombinirane nomenklature te datumu prodaje. Nadležni carinski ured može u bilo kojem trenutku zatražiti uvid u evidenciju, odnosno dostavu iste.

Članak 133.

(1) Ako se utvrdi postupanje protivno odredbama članka 130., 131. i 132. ovoga Pravilnika smatra se da je biogorivo predmet nezakonitog raspolaganja. Obračun trošarine određuje se prema iznosu propisanom za jednakovrijedno gorivo za pogon u ukupnoj količini.

(2) Smatra se da je biogorivo predmet nezakonitog postupanja ako osoba koja postupa s njime ne može dokazati pravilnost stjecanja, posjedovanja i svakog drugog činjeničnog ili pravnog raspolaganja, a iz okolnosti slučaja proizlazi da je istim nezakonito postupano.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, obveza obračuna i plaćanja trošarine ne nastaje ako osobe iz članka 130., 131. i 132. ovoga Pravilnika dokažu da su postupale u dobroj vjeri i da je s biogorivom u svakom trenutku postupano sukladno članku 90.a Zakona.

Dnevni obračun trošarine

Članak 134.

(1) Trošarinski obveznici energenata, osim trošarinskih obveznika iz članaka 94., 96. i 98. Zakona, obvezni su carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu, dostaviti dnevni obračun trošarine na energente na Obrascu DOT-EN koji je tiskan u Prilogu 53 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Dnevni obračun trošarine osobe iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju dva puta mjesečno, i to:

1. za razdoblje od 1. do 15. dana u mjesecu dostavljaju do 20. dana u istom mjesecu

2. za razdoblje od 16. do zadnjeg dana u mjesecu dostavljaju do 8. dana sljedećeg mjeseca.

(3) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta i registrirani primatelji koji prodaju energente na svojim benzinskim postajama uz oslobođenje od plaćanja trošarine korisnicima za namjene iz članka 29. stavka 1. Zakona, ostvaruju pravo na umanjenje obračuna trošarine na način da u tekućem mjesecu umanje iznos obračunate trošarine na zadnjem danu tekućeg mjeseca iskazane na Obrascu DOT-EN za razdoblje od 16. do zadnjeg dana u mjesecu.

(4) Evidencija za umanjenje trošarine iz stavka 3. ovoga članka obvezni je prilog Obrasca DOT-EN na koji se odnosi umanjenje obračuna trošarine. Ogledni primjerak evidencije koja se može koristiti kao prilog Obrascu DOT-EN tiskan je uz Prilog 53 ovoga Pravilnika.

Mjesečno izvješćivanje

Članak 135.

(1) Trošarinski obveznici energenata, osim trošarinskih obveznika iz članaka 94., 96. i 98. Zakona, obvezni su do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu dostaviti mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na energente na Obrascu MI-EN koji je tiskan u Prilogu 54 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Uvoznici energenata dostavljaju mjesečno izvješće iz stavka 1. ovoga članka samo za mjesec u kojem su ostvarili uvoz.

(3) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta – proizvođači energenata dostavljaju i mjesečno izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, unesenim, uvezenim, otpremljenim i prerađenim količinama sirove nafte te uslužnoj preradi sirove nafte do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec na Obrascu MI-NA koji je tiskan u Prilogu 55 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Trošarinski obveznici energenata, osim trošarinskih obveznika iz članaka 94., 96. i 98. Zakona, obvezni su do osmoga dana u mjesecu za protekli mjesec carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu dostaviti izvješće o uplaćenim trošarinama na energente na Obrascu MI-UTE koji je tiskan u Prilogu 56 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(5) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta obvezni su uz mjesečno izvješće iz stavka 1. i 3. ovoga članka za mjesec prosinac priložiti i popis zaliha sa stanjem na dan 31. prosinca.

(6) Trošarinski obveznik ne podnosi mjesečno izvješće iz stavka 1. ovoga članka za mjesec u kojem nije bilo promjena podataka o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim energentima te podataka o obračunatoj trošarini.

(7) Trošarinski obveznici ne podnose mjesečno izvješće iz stavka 1. ovoga članka za energente iz članka 85. stavka 1. Zakona za koje nije propisana visina trošarine u članku 84. stavku 3. Zakona i koji se koriste za druge namjene, a ne kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje ili dodatak pogonskom gorivu ili gorivu za grijanje.

(8) Trošarinski obveznici iz stavka 7. ovoga članka dužni su nadležnom carinskom uredu dostaviti do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec specifikaciju tih energenata, i to prema vrsti energenata po šifri i tarifnoj oznaci Kombinirane nomenklature, trgovačkom nazivu, količini, pošiljatelju i datumu primitka.

Obračunavanje duga i mogućeg trošarinskog duga

Članak 136.

(1) Kada se prilikom puštanja energenata u slobodni promet, odnosno u potrošnju ne može točno odrediti svota trošarinskog duga, dug se određuje temeljem najvišeg iznosa trošarine propisane za određenu vrstu energenta.

(2) Kada se prilikom određivanja mogućeg trošarinskog duga ne može točno odrediti svota trošarinskog duga, on se određuje temeljem najvišeg iznosa trošarine propisane za određenu vrstu energenta.

(3) U smislu članka 85. stavka 4. Zakona energenti koji se koriste za druge namjene, a ne kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje ili kao dodatak pogonskom gorivu puštaju se u potrošnju ili prodaju na teritoriju Republike Hrvatske bez obveze obračunavanja trošarine uz sljedeće uvjete:

1. pri uvozu kod puštanja robe u slobodni promet uvoznik je dužan uz propisane carinske isprave podnijeti i izjavu o uvozu

2. kod svake prodaje uz izjavu kupca o kupnji i sa računom prodavatelja na kojem je upisana napomena da su energenti pušteni u potrošnju i/ili prodani za namjene koje nisu niti pogon niti grijanje

(4) Ogledni primjerak izjave o uvozu iz stavka 3. točke 1. ovoga članka nalazi se u Prilogu 57 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(5) Ogledni primjerak izjave o kupnji iz stavka 3. točke 2. ovoga članka nalazi se u Prilogu 58 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Otpremanje energenata na teritoriju Republike Hrvatske za namjene iz članka 101. stavka 1. točaka 4., 5., 6. i 7. Zakona

Članak 137.

(1) Pravna ili fizička osoba koja u okviru svoje registrirane djelatnosti nabavlja energente iz članka 85. Zakona za namjene iz članka 101. stavka 1. točaka 4., 5., 6. i 7. Zakona dužna je ishoditi odobrenje za oslobođenog korisnika prema članku 36. Zakona.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta otprema energente iz trošarinskog skladišta za namjene iz članka 101. stavka 1. točaka 4., 5., 6. i 7. Zakona bez obračunate trošarine pod sljedećim uvjetima:

1. da se energenti otpremaju oslobođenom korisniku na temelju narudžbe u pisanom obliku, a u kojoj mora biti navedena vrsta i količina energenata

2. da mu oslobođeni korisnik prije nabave energenta dostavi presliku odobrenja za oslobođenog korisnika i izjavu u pisanom obliku koja sadrži podatak o preostalim neiskorištenim količinama energenata na koju se odobrenje odnosi

3. da na računu upiše napomenu da su energenti otpremljeni bez obračunate trošarine na temelju odobrenja oslobođenog korisnika, s pozivom na broj i datum odobrenja i

4. da energente oslobođenom korisniku otprema uz PTD.

(3) Ako se energenti nabavljaju na temelju ugovora o postupnom nabavljanju može se odobrenje za oslobođenog korisnika i izjava u pisanom obliku prema ovom članku priložiti ugovoru o postupnoj nabavi ili kod prvog naručivanja. Pri kasnijim otpremama ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta na računu se poziva na broj i datum te prve narudžbe, odnosno ugovora u kojoj je dana takva izjava u pisanom obliku.

(4) Neovisno o odredbi stavka 1. ovoga članka energente koje proizvođač električne energije nabavlja u okviru svoje registrirane djelatnosti za proizvodnju električne energije sukladno članku 101. stavku 1. točki 3. Zakona dužan je ishoditi odobrenje za oslobođenog korisnika prema članku 36. Zakona i članku 57. ovoga Pravilnika.

Poslovna i neposlovna uporaba

Članak 138.

(1) Poslovna uporaba prirodnog plina iz članka 84. stavka 3. točke 6.2. Zakona, ugljena i koksa iz članka 84. stavka 3. točke 7.1. Zakona i električne energije iz članka 84. stavka 3. točke 8.1. Zakona je uporaba od strane svake osobe koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti.

(2) Gospodarska djelatnost u smislu stavka 1. ovog članka je svaka djelatnost proizvođača, trgovaca ili osoba koje obavljaju usluge, uključujući rudarske i poljoprivredne djelatnosti te djelatnosti slobodnih zanimanja. Gospodarskom djelatnošću smatra se i iskorištavanje materijalne ili nematerijalne imovine u svrhu trajnog ostvarivanja prihoda.

(3) Osoba iz stavka 1. ovoga članka je i pravna osoba koja u organizacijskom smislu predstavlja samostalnu jedinicu koja je sposobna sama djelovati vlastitim sredstvima. U slučaju da osoba trošarinski proizvod iz stavka 1. ovoga članka koristi i za poslovnu i neposlovnu uporabu, trošarinski proizvod će se oporezovati razmjerno svakom načinu uporabe.

(4) Neposlovna uporaba je uporaba od osoba koje se sukladno propisima o porezu na dodanu vrijednost ne smatraju poreznim obveznicima, kao što su, primjerice, tijela državne vlasti i tijela državne uprave, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela sa javnim ovlastima ako obavljaju poslove u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija ta se tijela smatraju poreznim obveznicima u vezi s tim djelatnostima ili transakcijama, ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja. Ako im je aktom Porezne uprave priznat status poreznog obveznika za određenu djelatnost, za svrhu utvrđivanja radi li se o poslovnoj uporabi krajnji je korisnik dužan dostaviti akt Porezne uprave trošarinskom obvezniku.

(5) Ako je poslovna ili neposlovna uporaba beznačajna može se smatrati da poslovna, odnosno neposlovna uporaba ne postoji. Pod beznačajnom poslovnom, odnosno neposlovnom uporabom smatra se uporaba koja iznosi do 10% obračunane uporabe.

(6) Trošarinski obveznik iz članka 94. stavka 1., članka 96. stavka 1. i članka 98. stavka 2. Zakona dužan je razvrstati krajnje kupce i krajnje korisnike, odnosno vlastitu potrošnju i konačnu potrošnju prema kriteriju poslovne i neposlovne uporabe.

(7) Krajnji kupci, odnosno krajnji korisnici se razvrstavaju u korisnike za neposlovnu uporabu prirodnog plina, električne energije, odnosno krutih goriva ako trošarinski obveznik iz članaka 94. stavka 1. točke 1., 96. stavka 1. točke 1. i 98. stavka 2. točke 1. Zakona ne može utvrditi ispunjavanje uvjeta za poslovnu uporabu.

Uporaba energenata za grijanje

Članak 139.

Uporaba energenata za grijanje odnosi se na sve primjere kada energenti izgaraju i oslobađaju toplinsku energiju bez obzira na namjenu korištenja oslobođene toplinske energije.

Provedbeni propis kojim se uređuje korištenje označenog plinskog ulja obojanog plavom bojom za određene namjene

Članak 140.

Način korištenja označenog plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te način povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu, detaljnije je uređeno provedbenim propisom o primjeni Zakona u odnosu na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu.

Provedbeni propis kojim se uređuje oslobođenje na energente za namjenu plovidbe

Članak 141.

Uvjeti i način oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu iz članka 101. stavka 1. točke 2. Zakona detaljnije je uređeno provedbenim propisom o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu.

Provedbeni propis kojim se uređuje oslobođenje na energente za namjenu zračnog prometa

Članak 142.

Oslobođenje od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu iz članka 101. stavka 1. točke 1. Zakona detaljnije je uređeno provedbenim propisom o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu.

Posebnosti postupanja s energentima iz tarifnih oznaka KN 2710 19 91, 2710 19 99, 3403 19 91 i 3403 19 99 te proizvodima iz tarifne oznake KN 3826 00 90

Članak 143.

(1) Svaka pravna i fizička osoba koja činjenično ili pravno na bilo koji način namjerava poslovati ili posluje s energentima i proizvodima iz članka 91.a stavka 1. Zakona, što obuhvaća i isključivo obavljanje financijskih transakcija ili radnji koje podrazumijevaju izdavanje, potvrđivanje ili ovjeravanje bilo koje knjigovodstvene ili računovodstvene isprave, sklapanje ugovora ili sudjelovanje u ugovornim odnosima ili izdavanje, potvrđivanje ili ovjeravanje prijevozne ili neke druge isprave u svojstvu kupca, prodavatelja, posrednika, primatelja ili pošiljatelja tih energenata i proizvoda mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti uporabom sustava elektroničke razmjene podataka prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika (za status XVII. Ostali trošarinski obveznici točka 4.), i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugoga događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu članka 44. Zakona.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju ishoditi i posebno odobrenje za poslovanje s energentima i proizvodima iz članka 91.a Zakona. Posebnim odobrenjem mogu se odrediti dodatne mjere nadzora nad mjestom raspolaganja s energentima i proizvodima iz članka 91.a Zakona, uključujući obvezu podnošenja instrumenta osiguranja plaćanja trošarine.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika prilažu zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja za poslovanje s energentima i proizvodima iz članka 91.a Zakona koji mora sadržavati slijedeće:

1. podatke o podnositelju zahtjeva, i to: naziv tvrtke/obrta, sjedište, adresu i podatke za kontakt, mjesto vođenja glavnog knjigovodstva, osobni identifikacijski broj (OIB)

2. ime i identifikacijske podatke odgovorne osobe

3. podatke o mjestu raspolaganja (proizvodnje i drugih radnji) s energentima i proizvodima iz članka 91.a Zakona

4. opis računovodstvenog praćenja poslovanja i

5. predviđene, odnosno uobičajene godišnje količine obima poslovanja s energentima i proizvodima iz članka 91.a Zakona.

(4) Uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka podnositelj prilaže sljedeće dokaze:

1. izjavu da nad tvrtkom podnositelja zahtjeva nije započet stečajni postupak i

2. potvrdu nadležnog tijela o redovnom podmirenju poreznih obveza, ne stariju od 15 dana.

(5) Ako to zahtijeva nadležni carinski ured uz zahtjev se prilaže:

1. posebna izjava kojom se obvezuje položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine prije izdavanja odobrenja

2. posebna izjava ovjerena od javnog bilježnika (koja se daje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću i koju potpisuje ovlaštena osoba podnositelja prijave) o uvjetima i načinu obavljanja poslovne aktivnosti s detaljnim prikazom uključenih subjekata i njegovom ovlaštenju o pravu na isporuku, primitak i raspolaganje energentima i proizvodima iz članka 91.a Zakona te poslovnom korespondencijom za period od 1 godine od dana upisa u registar trošarinskih obveznika, ne stariju od 15 dana.

(6) Na zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti i druge potrebne podatke.

Članak 144.

(1) Nadležni carinski ured prije donošenja odobrenja za poslovanje s energentima i proizvodima iz članka 91.a Zakona mora utvrditi vjerodostojnost činjenica i podataka navedenih u zahtjevu iz članka 143. ovoga Pravilnika te na licu mjesta utvrditi da li su ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja. Ako se utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete, nadležni carinski ured će odrediti rok za otklanjanje nepravilnosti.

(2) Posebno odobrenje za poslovanje s energentima i proizvodima iz članka 91.a Zakona izdaje se na ime podnositelja zahtjeva bez prava prijenosa na drugu osobu. Odobrenje kojim se usvaja zahtjev postaje izvršno danom dostave.

(3) Izjava iz članka 143. stavka 5. točke 2. ovoga Pravilnika podnosi se nadležnom carinskom uredu za svako naredno jednogodišnje razdoblje počevši od dana upisa u registar trošarinskih obveznika. Nadležni carinski ured će po službenoj dužnosti ukinuti odobrenje za poslovanje s energentima i proizvodima iz članka 91.a Zakona i brisati trošarinskog obveznika iz registra trošarinskih obveznika ako izjava nije podnesena ili nije podnesena na vrijeme, a u tom slučaju će se smatrati da trošarinski obveznik nezakonito postupa.

(4) Nadležni carinski ured će po službenoj dužnosti ukinuti posebno odobrenje za poslovanje s energentima i proizvodima iz članka 91.a Zakona i brisati trošarinskog obveznika iz registra trošarinskih obveznika i ako se tijekom nadzora nad poslovanjem utvrdi da izjava iz članka 143. stavka 5. točke 2. ovoga Pravilnika sadrži netočne podatke.

(5) Nadležni carinski ured najmanje jednom godišnje provjerava je li korisnik posebnog odobrenja ispunjava uvjete poslovanja s energentima i proizvodima iz članka 91.a Zakona.

Članak 145.

(1) Korisnik posebnog odobrenja iz članka 143. stavka 2. ovoga Pravilnika (primatelj, odnosno pošiljatelj energenata i proizvoda iz članka 91.a Zakona; u daljnjem tekstu: primatelj/pošiljatelj), prijevoznik ili druga osoba koja unosi u Republiku Hrvatsku ili iznosi iz Republike Hrvatske energente i proizvode iz članka 91.a Zakona dužna je:

1. najkasnije 12 sati prije unosa/iznosa obavijestiti Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu o namjeravanom unosu/iznosu energenata i proizvoda iz članka 91.a Zakona. Obavijest o namjeravanom primitku iz druge države članice ili namjeravanoj otpremi u drugu državu članicu se dostavlja elektroničkom poštom na adresu: ELO@carina.hr popunjavanjem Obrasca O-PL koji je tiskan u Prilogu 59 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio i

2. omogućiti Carinskoj upravi provjeru i nesmetano obavljanje nadzora nad pošiljkom.

(2) Primjerak poslane obavijesti iz stavka 1. točke 1. ovoga članka mora pratiti kretanje energenata i proizvode iz članka 91.a Zakona s dokazom o slanju (ispis obavijesti i poruke poslane elektroničkom poštom) i prema potrebi ista mora biti predočena nadležnim tijelima.

(3) U slučaju ne postupanja prema stavku 1. točki 1. ovoga članka primatelj energenata i proizvoda iz članka 91.a Zakona je dužan bez odlaganja o takvoj pošiljci obavijestiti nadležni carinski ured.

(4) Primatelj/pošiljatelj iz stavka 1. ovoga članka dužan je voditi evidencije o primljenim, otpremljenim, naručenim, isporučenim i uskladištenim energentima i proizvodima iz članka 91.a Zakona po trgovačkom nazivu proizvoda, tarifnoj oznaci iz Kombinirane nomenklature, količinama, pošiljateljima, naručiteljima i kupcima, kao i evidencije o kretanju tih energenata.

(5) Oblik i način vođenja evidencija primatelj/pošiljatelj može sam odabrati pod uvjetom da takav oblik i način osigurava propisane podatke.

(6) Primatelj/pošiljatelj iz stavka 1. ovoga članka dužan je voditi i čuvati evidencije iz stavka 4. ovoga članka i to na način da u svakom trenutku može iskazati stanje, odnosno kretanje energenata i proizvoda iz članka 91.a Zakona. Nadležni carinski ured može u bilo kojem trenutku zatražiti od korisnika posebnog odobrenja uvid u evidenciju, odnosno obvezati korisnika odobrenja na dostavu iste.

Članak 146.

(1) Obveza upisa u registar trošarinskih obveznika i ishođenja posebnog odobrenja za poslovanje s energentima i proizvodima iz članka 91.a Zakona ne odnosi se na osobe koje obavljaju isključivo djelatnost prijevoza tih energenata i proizvoda.

(2) Obveze iz članka 143. do 145. ovoga Pravilnika se ne odnose na energente i proizvode iz članka 91.a Zakona koji se nalaze u carinskom postupku s odgodom ili postupanju.

(3) Obveza obračunavanja i plaćanja trošarine na energente i proizvode iz članka 91.a Zakona nastaje u svakom slučaju kada se utvrdi postupanje protivno odredbama članka 143. do 145 . ovoga Pravilnika, a koje ima za posljedicu nezakonitu proizvodnju, preradu, posjedovanje, skladištenje, promet ili na bilo koji drugi način nezakonito činjenično ili pravno raspolaganje energentima i proizvodima iz članka 143. stavka 1. ovoga Pravilnika. Obračun trošarine vrši se prema iznosu propisanom za plinsko ulje za pogon. Smatra se da su energenti i proizvodi iz članka 91.a Zakona predmet nezakonitog postupanja ako osoba koja postupa s tim energentima i proizvodima ne može dokazati pravilnost stjecanja, posjedovanja i svakog drugog činjeničnog ili pravnog raspolaganja, a iz okolnosti slučaja proizlazi da je s energentima i proizvodima nezakonito postupano.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, obveza obračuna i plaćanja trošarine ne nastaje ako osobe koje unose/iznose energente i proizvode iz članka 91.a Zakona te primatelji/pošiljatelji dokažu da su postupali u dobroj vjeri i da ti energenti i proizvodi u bilo kojem trenutku nisu bili namijenjeni korištenju kao pogonsko gorivo, odnosno gorivo za grijanje.

(5) Obveza upisa u registar trošarinskih obveznika za status XVII. Ostali trošarinski obveznici točka 4. odnosi se i na uvoznike energenata i proizvoda iz članka 91.a Zakona.

Članak 147.

Tarifne oznake Kombinirane nomenklature za energente i električnu energiju određene u odredbama Zakona podložne su promjeni za svaku tekuću kalendarsku godinu sukladno promjenama carinskih propisa kojima se uređuje razvrstavanje robe u carinsku tarifu. Podaci o važećim tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature za tekuću kalendarsku godinu dostupni su na mrežnim stranicama Carinske uprave:

https://carina.gov.hr/  Trošarinsko postupanje  Dodatne informacije o trošarinama  Harmonizirane trošarine  Tarifne oznake KN energenata i električne energije – Usporedna tablica tarifnih oznaka KN iz pojedinih odredbi Zakona o trošarinama i »Kombinirane nomenklature«.

XX. ELEKTRIČNA ENERGIJA

Prijava djelatnosti i registracija trošarinskih obveznika iz članka 94. stavka 1. Zakona

Članak 148.

(1) Trošarinski obveznici iz članka 94. stavka 1. Zakona obvezni su uporabom sustava elektroničke razmjene podataka podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika prema članku 60. ovoga Pravilnika carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu koristeći elektronički Obrazac PUR.

(2) Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se samo propisana dozvola za obavljanje energetske djelatnosti izdana sukladno posebnim propisima.

(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka osobe koje nisu dužne ishoditi propisanu dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti sukladno posebnim propisima nisu obvezne podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika.

(4) Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika verificirana elektroničkim putem od strane ovlaštenog službenika nadležnog carinskog ureda smatrat će se odobrenjem za rad osobama iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Trošarinski obveznici iz stavka 1. ovoga članka obvezni su nadležnom carinskom uredu prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave za upis u registar trošarinskih obveznika, kao i prestanak djelatnosti zbog koje su upisani u registar trošarinskih obveznika u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(6) Nadležni carinski ured briše trošarinskog obveznika iz registra trošarinskih obveznika na zahtjev trošarinskog obveznika ili po službenoj dužnosti. O opravdanosti brisanja odlučuje nadležni carinski ured vodeći računa da trošarinski obveznik nema nepodmirenih trošarinskih dugova s osnova obavljanja djelatnosti radi koje je upisan u registar trošarinskih obveznika.

Oslobođenje od plaćanja trošarine na električnu energiju za namjene iz članka 101. stavka 8. Zakona

Članak 149.

(1) Pravna ili fizička osoba koja želi nabavljati električnu energiju uz oslobođenje od plaćanja trošarine za namjene iz članka 101. stavka 8. Zakona kao oslobođeni korisnik mora se prijaviti u registar trošarinskih obveznika i podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnositelja zahtjeva.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prijava u registar trošarinskih obveznika i zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika ne podnosi se za namjene korištenja električne energije propisane člankom 101. stavkom 8. točkom 5. Zakona.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika podnosi se nadležnom carinskom uredu i mora sadržavati, uz podatke iz članka 57. ovoga Pravilnika, i sljedeće:

1. količinu procijenjene električne energije za potrošnju, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

2. podatke o planiranoj količini proizvoda za koje koristi električnu energiju, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

3. podatke o dokumentima iz kojih su razvidni normativi korištenja električne energije za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika, ako je to primjenjivo i

4. podatke o opremi potrebnoj za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika u pogledu utvrđivanja količina te korištenja električne energije, kao i serijski broj mjernog uređaja namijenjenog preuzimanju električne energije.

(4) Uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka podnositelj prilaže:

1. izjavu da nad tvrtkom podnositelja zahtjeva nije započet stečajni postupak

2. ako je to primjenjivo, potvrdu nadležnog tijela o zadovoljavanju minimalno tehničko-tehnoloških uvjeta za obavljanje djelatnosti podnositelja zahtjeva sukladno posebnim propisima i

3. shemu koja prikazuje električnu opremu za preuzimanje električne energije.

(5) Na zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti i druge potrebne podatke.

(6) Odobrenje za oslobođenog korisnika izdaje se na neodređeno vrijeme.

(7) Količina električne energije koju koristi oslobođeni korisnik za obavljanje djelatnosti u smislu članka 101. stavka 8. Zakona za koje traži oslobođenje od plaćanja trošarine utvrđuje se za razdoblje koje ne može biti dulje od 12 mjeseci.

(8) Oslobođeni korisnik obvezan je nadležni carinski ured obavijestiti o svim izmjenama podataka u odobrenju u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(9) Odredbe članka 14. ovoga Pravilnika o utvrđivanju gubitaka ili manjkova primjenjuju se i na oslobođenog korisnika iz ovoga članka.

Sadržaj i način vođenja evidencije oslobođenog korisnika

Članak 150.

(1) Oslobođeni korisnici moraju vodi evidencije za svaki pogon oslobođenog korisnika, i to podatke o:

1. preuzetim količinama električne energije bez plaćanja trošarine

2. preuzetim količinama električne energije s plaćenom trošarinom

3. korištenim količinama električne energije za namjene iz članka 101. stavka 8. Zakona

4. proizvedenim količinama proizvoda u okviru svoje registrirane djelatnosti i

5. izdanim računima za izvršene isporuke električne energije.

(2) Oslobođeni korisnik vodi evidencije iz stavka 1. ovoga članka na način da u svakom trenutku može iskazati stanje potrošnje električne energije.

(3) Oslobođeni korisnik može sam izabrati oblik i način vođenja evidencije ako takav oblik i način osigurava podatke iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Oslobođeni korisnik mora voditi i čuvati evidencije iz stavka 1. ovoga članka u pogonu oslobođenog korisnika.

(5) Nadležni carinski ured može u bilo kojem trenutku zatražiti od oslobođenog korisnika uvid u evidenciju.

Isporuka električne energije oslobođenom korisniku

Članak 151.

(1) Opskrbljivač iz članka 94. stavka 1. točke 1. Zakona isporučuje električnu energiju oslobođenom korisniku bez obračunate trošarine pod sljedećim uvjetima:

1. da se električna energija isporučuje na temelju ugovora o opskrbi električne energije s oslobođenim korisnikom

2. da oslobođeni korisnik prije preuzimanja električne energije dostavi presliku odobrenja za oslobođenog korisnika i

3. da električnu energiju otprema uz račun te da na računu upiše napomenu da je električna energija isporučena bez obračunate trošarine na temelju odobrenja oslobođenog korisnika, s pozivom na broj i datum odobrenja.

(2) Opskrbljivač iz stavka 1. ovoga članka mora voditi evidenciju o isporučenim količinama električne energije oslobođenim korisnicima te istu na traženje dostaviti nadležnom carinskom uredu.

(3) Ukoliko oslobođeni korisnik mijenja opskrbljivača iz članka 94. stavka 1. točke 1. Zakona tada mora, uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovog članka, predati novom opskrbljivaču iz članka 94. stavka 1. točke 1. Zakona od prethodnog opskrbljivača ovjerenu izjavu o prethodno potrošenoj količini električne energije oslobođene plaćanja trošarine i preostaloj nepotrošenoj količini električne energije oslobođene plaćanja trošarine iz odobrenja za oslobođenog korisnika.

Evidencije trošarinskih obveznika

Članak 152.

(1) Trošarinski obveznici iz članka 94. stavka 1. Zakona dužni su voditi evidencije o količinama električne energije u MWh za:

1. preuzete količine električne energije

2. preuzete količine električne energije unesene iz druge države članice za vlastite potrebe

3. preuzete količine električne energije uvezene u Republiku Hrvatsku za vlastite potrebe

4. proizvedene količine električne energije za vlastite potrebe

5. nabavljene (preuzete) količine električne energije oslobođene plaćanja trošarine

6. isporučene količine električne energije krajnjem kupcu

7. isporučene količine električne energije oslobođene plaćanja trošarine

8. isporučene količine električne energije otpremljene u iznos/izvoz

9. potrošene količine električne energije za vlastite potrebe.

(2) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka vode se prema fizičkim ili pravnim osobama i prema obračunskim mjernim mjestima za preuzimanje, osim za isporučene količine krajnjem kupcu – kućanstvima.

(3) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka vode se za poslovnu i neposlovnu uporabu.

Mjesečno izvješće o obračunatoj trošarini

Članak 153.

Trošarinski obveznici iz članka 94. Zakona obvezni su do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po proteku obračunskog razdoblja dostaviti carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu mjesečni obračun trošarine na električnu energiju na Obrascu MI-EL koji je tiskan u Prilogu 60 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

XXI. PRIRODNI PLIN I OSTALI PLINOVI

Prijava djelatnosti i registracija trošarinskih obveznika iz članka 96. stavka 1. Zakona

Članak 154.

(1) Trošarinski obveznici iz članka 96. stavka 1. Zakona obvezni su uporabom sustava elektroničke razmjene podataka podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika prema članku 60. ovoga Pravilnika carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu, koristeći elektronički Obrazac PUR.

(2) Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se samo propisana dozvola za obavljanje energetske djelatnosti izdana sukladno posebnim propisima.

(3) Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika verificirana elektroničkim putem od strane ovlaštenog službenika nadležnog carinskog ureda, smatrati će se odobrenjem za rad osobama iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Trošarinski obveznici iz stavka 1. ovoga članka obvezni su nadležnom carinskom uredu prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave za upis u registar trošarinskih obveznika, kao i prestanak djelatnosti zbog koje su upisani u registar trošarinskih obveznika u roku od 8 dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(5) Nadležni carinski ured briše trošarinskog obveznika iz registra trošarinskih obveznika na zahtjev trošarinskog obveznika ili po službenoj dužnosti. O opravdanosti brisanja odlučuje nadležni carinski ured vodeći računa da trošarinski obveznik nema nepodmirenih trošarinskih dugova s osnova obavljanja djelatnosti radi koje je upisan u registar trošarinskih obveznika.

Oslobođenje od plaćanja trošarine na prirodni plin za namjene iz članka 101. stavka 1. Zakona

Članak 155.

(1) Pravna ili fizička osoba koja želi nabavljati prirodni plin i ostale plinove iz tarifnih oznaka KN 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 (u daljem tekstu: prirodni plin) uz oslobođenje od plaćanja trošarine za namjene iz članka 101. stavka 1. Zakona kao oslobođeni korisnik mora se prijaviti u registar trošarinskih obveznika i podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnositelja zahtjeva.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prijava u registar trošarinskih obveznika i zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika ne podnosi se za namjene korištenja prirodnog plina propisane člankom 101. stavkom 1. točkom 8. Zakona.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika podnosi se nadležnom carinskom uredu i mora sadržavati, uz podatke iz članka 57. ovoga Pravilnika, i sljedeće:

1. količinu procijenjenog prirodnog plina za potrošnju po vrsti, trgovačkom nazivu i prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

2. podatke o planiranoj količini proizvoda za koje koristi prirodni plin, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

3. podatke o dokumentima iz kojih su razvidni normativi korištenja pojedinih vrsta prirodnog plina za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika, ako je to primjenjivo i

4. podatke o opremi potrebnoj za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika u pogledu utvrđivanja količina te korištenja prirodnog plina, kao i serijski broj mjernog uređaja namijenjenog preuzimanju prirodnog plina.

(4) Uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka podnositelj prilaže:

1. izjavu da nad tvrtkom podnositelja zahtjeva nije započet stečajni postupak

2. potvrdu nadležnog tijela o zadovoljavanju minimalno tehničko-tehnoloških uvjeta za obavljanje djelatnosti podnositelja zahtjeva sukladno posebnim propisima i

3. shemu koja prikazuje plinsku opremu za preuzimanje prirodnog plina.

(5) Na zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti i druge potrebne podatke.

(6) Odobrenje za oslobođenog korisnika izdaje se na neodređeno vrijeme.

(7) Količina prirodnog plina koju koristi oslobođeni korisnik za obavljanje djelatnosti u smislu članka 101. stavka 1. Zakona za koje traži oslobođenje od plaćanja trošarine utvrđuje se za razdoblje koje ne može biti dulje od 12 mjeseci.

(8) Oslobođeni korisnik obvezan je nadležni carinski ured obavijestiti o svim izmjenama podataka u odobrenju u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(9) Odredbe članka 14. ovoga Pravilnika o utvrđivanju gubitaka ili manjkova primjenjuju se i na oslobođenog korisnika iz ovoga članka.

Sadržaj i način vođenja evidencije oslobođenog korisnika

Članak 156.

(1) Oslobođeni korisnici moraju vodi evidencije za svaki pogon oslobođenog korisnika, i to podatke o:

1. preuzetim količinama prirodnog plina bez plaćanja trošarine

2. preuzetim količinama prirodnog plina s plaćenom trošarinom

3. korištenim količinama prirodnog plina za namjene iz članka 101. stavka 1. Zakona

4. proizvedenim količinama proizvoda u okviru svoje registrirane djelatnosti i

5. izdanim računima za izvršene isporuke prirodnog plina.

(2) Oslobođeni korisnik vodi evidencije iz stavka 1. ovoga članka na način da u svakom trenutku može iskazati stanje potrošnje prirodnog plina.

(3) Oslobođeni korisnik može sam izabrati oblik i način vođenja evidencije ako takav oblik i način osigurava podatke iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Oslobođeni korisnik mora voditi i čuvati evidencije iz stavka 1. ovoga članka u pogonu oslobođenog korisnika.

(5) Nadležni carinski ured može u bilo kojem trenutku zatražiti od oslobođenog korisnika uvid u evidenciju.

Isporuka prirodnog plina oslobođenom korisniku

Članak 157.

(1) Opskrbljivač iz članka 96. stavka 1. točke 1. Zakona isporučuje prirodni plin oslobođenom korisniku bez obračunate trošarine pod sljedećim uvjetima:

1. da se prirodni plin isporučuje na temelju ugovora o opskrbi prirodnog plina s oslobođenim korisnikom

2. da oslobođeni korisnik prije preuzimanja prirodnog plina dostavi presliku odobrenja za oslobođenog korisnika i

3. da prirodni plin otprema uz račun te da na računu upiše napomenu da je prirodni plin isporučen bez obračunate trošarine na temelju odobrenja oslobođenog korisnika, s pozivom na broj i datum odobrenja.

(2) Opskrbljivač iz stavka 1. ovoga članka mora voditi evidenciju o isporučenim količinama prirodnog plina oslobođenim korisnicima te istu na traženje dostaviti nadležnom carinskom uredu.

(3) Ukoliko oslobođeni korisnik mijenja opskrbljivača iz članka 96. stavka 1. točke 1. Zakona tada mora, uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovog članka, predati novom opskrbljivaču iz članka 96. stavka 1. točke 1. Zakona od prethodnog opskrbljivača ovjerenu izjavu o prethodno potrošenoj količini prirodnog plina oslobođenog plaćanja trošarine i preostaloj nepotrošenoj količini prirodnog plina oslobođenog plaćanja trošarine iz odobrenja za oslobođenog korisnika.

Evidencije i mjesečna izvješća trošarinskih obveznika

Članak 158.

(1) Trošarinski obveznici iz članka 96. stavka 1. Zakona dužni su voditi evidencije o količinama prirodnog plina u MWh za:

1. preuzete količine prirodnog plina

2. preuzete količine prirodnog plina unesene iz druge države članice za vlastitu potrošnju

3. preuzete količine prirodnog plina uvezene u Republiku Hrvatsku za vlastitu potrošnju

4. proizvedene količine prirodnog plina za vlastitu potrošnju

5. nabavljene (preuzete) količine prirodnog plina oslobođene plaćanja trošarine

6. isporučene količine prirodnog plina krajnjem kupcu

7. isporučene količine prirodnog plina oslobođene plaćanja trošarine

8. isporučene količine prirodnog plina otpremljene u iznos/izvoz

9. potrošene količine prirodnog plina za vlastitu potrošnju.

(2) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka vode se prema fizičkim ili pravnim osobama i prema obračunskim mjernim mjestima za preuzimanje, osim za isporučene količine krajnjim kupcima iz članka 101. stavka 1. točke 8. Zakona.

(3) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka vode se za prirodni plin za grijanje za poslovnu i neposlovnu uporabu.

(4) Trošarinski obveznici iz članka 96. Zakona obvezni su do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po proteku obračunskog razdoblja dostaviti carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu mjesečni obračun trošarine na prirodni plin na Obrascu MI-PL koji je tiskan u Prilogu 61 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

XXII. KRUTA GORIVA

Prijava djelatnosti i registracija osoba iz članka 98. Zakona

Članak 159.

(1) Isporučitelji iz članka 98. stavka 1. točke 1. i stavka 2. točke 1. Zakona te krajnji potrošač iz članka 98. stavka 2. točke 2. Zakona obvezni su uporabom sustava elektroničke razmjene podataka podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika prema članku 60. ovoga Pravilnika carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu, koristeći elektronički Obrazac PUR.

(2) Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka podnose:

1. izvod iz sudskog registra ili druga važeća isprava izdana prema posebnim propisima iz koje je razvidna registrirana djelatnost podnositelja zahtjeva i

2. presliku Obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD.

(3) Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika verificirana elektroničkim putem od strane ovlaštenog službenika nadležnog carinskog ureda smatrat će se odobrenjem za rad osobama iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su nadležnom carinskom uredu prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave za upis u registar trošarinskih obveznika, kao i prestanak djelatnosti zbog koje su upisani u registar trošarinskih obveznika u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(5) Nadležni carinski ured briše trošarinskog obveznika iz registra trošarinskih obveznika na zahtjev trošarinskog obveznika ili po službenoj dužnosti. O opravdanosti brisanja odlučuje nadležni carinski ured vodeći računa da trošarinski obveznik nema nepodmirenih trošarinskih dugova s osnova obavljanja djelatnosti radi koje je upisan u registar trošarinskih obveznika.

Oslobođenje od plaćanja trošarine na kruta goriva za namjene iz članka 101. stavka 1. Zakona

Članak 160.

(1) Pravna ili fizička osoba koja želi nabavljati kruta goriva uz oslobođenje od plaćanja trošarine za namjene iz članka 101. stavka 1. Zakona kao oslobođeni korisnik mora se prijaviti u registar trošarinskih obveznika sukladno članku 44. Zakona i podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnositelja zahtjeva.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika mora sadržavati, uz podatke iz članka 57. ovoga Pravilnika, i sljedeće:

1. količinu krutih goriva po vrsti, trgovačkom nazivu i prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

2. podatke o planiranoj količini proizvoda za koje koristi kruto gorivo, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

3. podatke o dokumentima iz kojih su razvidni normativi korištenja pojedinih vrsta krutih goriva za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika

4. podatke o dokumentima iz kojih su razvidni gubici ili manjkovi u proizvodnji i skladištenju i

5. podatke o opremi potrebnoj za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika u pogledu utvrđivanja količina te korištenja krutih goriva.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnositelj prilaže dokaze sukladno članku 57. ovoga Pravilnika.

(4) Odobrenje za oslobođenog korisnika za nabavljanje krutih goriva na teritoriju Republike Hrvatske bez plaćanja trošarine izdaje se na neodređeno vrijeme.

(5) Količina krutih goriva po vrsti, trgovačkom nazivu i prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife koju koristi oslobođeni korisnik za obavljanje djelatnosti u smislu članka 101. stavka 1. Zakona za koje traži oslobođenje od plaćanja trošarine utvrđuje se za razdoblje koje ne može biti dulje od 12 mjeseci.

(6) Oslobođeni korisnik obvezan je nadležni carinski ured obavijestiti o svim izmjenama podataka u odobrenju u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(7) Odredbe članka 14. ovoga Pravilnika o utvrđivanju gubitaka ili manjkova primjenjuju se i na oslobođenog korisnika iz ovoga članka.

Sadržaj i način vođenja evidencije oslobođenog korisnika

Članak 161.

(1) Oslobođeni korisnik vodi evidencije za svaki pogon oslobođenog korisnika, i to podatke o:

1. nabavljenim količinama krutih goriva bez plaćanja trošarine

2. nabavljenim količinama krutih goriva s plaćenom trošarinom

3. korištenim količinama krutih goriva za namjene iz članka 101. stavka 1. Zakona

4. proizvedenim količinama proizvoda u okviru svoje registrirane djelatnosti

5. stanju zaliha krutih goriva i

6. izdanim računima za izvršene isporuke krutih goriva.

(2) Oslobođeni korisnik vodi evidencije iz stavka 1. ovoga članka na način da u svakom trenutku može iskazati stanje zaliha krutih goriva po vrsti, trgovačkom nazivu i prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife.

(3) Oslobođeni korisnik može sam izabrati oblik i način vođenja evidencije ako takav oblik i način osigurava podatke iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Oslobođeni korisnik mora voditi i čuvati evidencije iz stavka 1. ovoga članka u pogonu oslobođenog korisnika.

(5) Nadležni carinski ured može u bilo kojem trenutku zatražiti od oslobođenog korisnika uvid u evidenciju.

Isporuka krutih goriva oslobođenom korisniku

Članak 162.

(1) Isporučitelj iz članka 98. Zakona može isporučiti kruta goriva oslobođenom korisniku bez obračunate trošarine pod sljedećim uvjetima:

1. da se kruta goriva isporučuju na temelju narudžbe oslobođenog korisnika u pisanom obliku u kojoj mora biti navedena vrsta i količina krutih goriva

2. da oslobođeni korisnik prije nabave energenta priloži izjavu u pisanom obliku i odobrenje za oslobođenog korisnika

3. izjava u pisanom obliku sadrži, između ostaloga, količine krutog goriva izražene u GJ bruto toplinske vrijednosti, broj i datum odobrenja nadležnog carinskog ureda na temelju kojega oslobođeni korisnik može kupovati kruta goriva bez plaćanja trošarine s napomenom da još nije iskorištena količina krutih goriva na koju se odobrenje odnosi

4. da na računu upiše napomenu da su kruta goriva isporučena bez obračunate trošarine na temelju odobrenja oslobođenog korisnika, s pozivom na broj i datum odobrenja i

5. da kruta goriva isporučuje uz račun i podatak o energetskoj vrijednosti krutih goriva (u GJ bruto toplinske vrijednosti).

(2) Ako se kruta goriva nabavljaju na temelju ugovora o postupnom nabavljanju može se odobrenje za oslobođenog korisnika i izjava u pisanom obliku prema ovom članku priložiti ugovoru o postupnoj nabavi ili kod prvog naručivanja. Pri kasnijim isporukama isporučitelj se na računu poziva na broj i datum te prve narudžbe, odnosno ugovora u kojoj je dana takva izjava u pisanom obliku.

(3) Isporučitelj mora voditi evidenciju o isporučenim količinama i vrstama krutih goriva oslobođenim korisnicima za namjene navedene u članku 101. stavku 1. Zakona te istu na traženje dostaviti nadležnom carinskom uredu.

Nabava krutih goriva bez plaćanja trošarine radi daljnje prodaje

Članak 163.

Isporučitelj iz članka 98. stavka 1. točke 1. Zakona je u obvezi pri nabavi krutih goriva bez plaćanja trošarine radi daljnje prodaje osobama od kojih nabavlja kruta goriva dati dokaz da je prijava za upis u registar trošarinskih obveznika verificirana prema članku 159. stavku 3. ovoga Pravilnika i izjavu u pisanom obliku da kruta goriva nabavlja radi daljnje prodaje.

Evidencije isporučitelja

Članak 164.

(1) Isporučitelji iz članka 98. Zakona dužni su voditi evidencije o količini i vrsti krutih goriva u kilogramima i GJ bruto toplinske vrijednosti za:

1. nabavljene količine krutih goriva

2. isporučene količine krutih goriva krajnjem potrošaču

3. isporučene količine krutih goriva oslobođenom korisniku

4. isporučene količine krutih goriva bez plaćanja trošarine radi daljnje prodaje

5. potrošene količine za svoju konačnu potrošnju

6. potrošene količine oslobođene plaćanja trošarine i

7. zalihe krutih goriva.

(2) Uz vrijednost izraženu u GJ bruto toplinske vrijednosti isporučitelj je dužan navesti koeficijent – bruto toplinsku vrijednost krutih goriva izraženu u GJ/1000kg po svakoj pojedinoj pošiljci.

(3) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka vode se prema fizičkim ili pravnim osobama.

(4) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka vode se za poslovnu i neposlovnu uporabu.

Mjesečno izvješće o obračunatoj trošarini, te utvrđivanje gubitaka i manjkova

Članak 165.

(1) Trošarinski obveznici iz članka 98. stavka 2. Zakona obvezni su do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po proteku obračunskog razdoblja dostaviti carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu mjesečni obračun trošarine na kruta goriva na Obrascu MI-KG koji je tiskan u Prilogu 62 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka u obvezi je kao sastavni dio Obrasca MI-KG dostaviti i specifikaciju količina krutih goriva puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj, i to prema vrsti, trgovačkom nazivu, tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife i bruto toplinskoj vrijednosti.

(3) Kod utvrđivanja gubitaka ili manjkova krutih goriva na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 14. ovoga Pravilnika.

XXIII. POSTUPANJE S ODUZETOM ROBOM

Temeljne odredbe

Članak 166.

(1) Trošarinski i drugi proizvodi, uređaji i druga oprema za proizvodnju, preradu, prijevoz, prodaju, oglašavanje i skladištenje trošarinskih i drugih proizvoda oduzeti prema članku 49. i 91.c Zakona, oduzeti predmeti i sredstva prema članku 50.a Zakona, motorna vozila, plovni objekti, plovila ili drugi strojevi ili motori oduzeti prema članku 90. Zakona te ostala oduzeta roba prema drugim odredbama Zakona može se:

1. izložiti javnoj prodaji

2. prodati neposrednom pogodbom

3. besplatno dodijeliti, osim duhanskih prerađevina

4. uništiti.

(2) Oduzetu robu iz stavka 1. ovoga članka prodaje nadležni područni carinski ured najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršnosti rješenja o oduzimanju robe.

(3) Oduzeta roba najprije se izlaže javnoj prodaji ili prodaji putem internetske prodaje (aukcije).

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, oduzeta roba se može odmah prodati neposrednom pogodbom tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti i neprofitnim organizacijama, ustanovama znanstvenog, kulturnog, zdravstvenog, obrazovnog, vjerskog ili socijalnog karaktera te humanitarnim organizacijama. Lako pokvarljivu robu i robu kojoj je propisom ograničen rok uporabe područni carinski ured može odmah prodati neposrednom pogodbom i drugim osobama koje mogu biti ponuditelji, odnosno kupci.

(5) Oduzetu robu koju se sukladno ovome Pravilniku ne uspije prodati na javnoj prodaji ili putem internetske prodaje (aukcije) moguće je:

1. prodati neposrednom pogodbom svim osobama koje mogu biti ponuditelji, odnosno kupci ili

2. besplatno dodijeliti tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti i neprofitnim organizacijama, ustanovama znanstvenog, kulturnog, zdravstvenog, obrazovnog, vjerskog ili socijalnog karaktera te humanitarnim organizacijama.

(6) Područni carinski ured može do dana objave javne prodaje, internetske prodaje (aukcije) ili provedbe prodaje neposrednom pogodbom vlasniku ili osobi koja je nezakonito postupala omogućiti otkup oduzete robe uz uvjet plaćanja duga s osnove trošarine i svih troškova nastalih provedbom odnosnog postupka (troškovi prikupljanja, čuvanja, prodaje i slično).

(7) Neovisno o odredbi stavka 6. ovoga članka, područni carinski ured može na zahtjev vlasnika robe ili počinitelja prekršaja u opravdanim slučajevima vlasniku robe ili počinitelju prekršaja dozvoliti otkup uz plaćanje vrijednosti robe i svih javnih davanja.

(8) U postupanju s oduzetom robom provodi se žurni postupak.

Članak 167.

(1) Mjere radi osiguranja naplate trošarine iz članka 91. Zakona se ne primjenjuju na motorna vozila, plovne objekte, plovila, druge motore ili strojeve koji istovremeno podliježu primjeni carinskih propisa i koja se stavljaju pod carinski nadzor.

(2) Mjere radi osiguranja naplate trošarine iz članka 91. Zakona se primjenjuju ako motorna vozila, plovne objekte, plovila, druge motore ili strojeve primjenom carinskih propisa treba vratiti u posjed osobi koja ga je nezakonito postupala, a trošarinska obveza nije podmirena.

(3) Prodajom oduzete robe iz stavka 1. ovoga članka, primjenom carinskih propisa uz naplatu carinskog duga i drugih uvoznih javnih davanja naplatit će se i trošarina i pripadajuće kamate.

Članak 168.

(1) U postupku prodaje oduzete robe iz člana 166. ovoga Pravilnika kao ponuditelji mogu sudjelovati pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a fizičke osobe koje ne obavljaju registriranu djelatnost samo ako je predmet prodaje nekomercijalne naravi, koji je po svojoj vrsti i količini pogodan za pojedinačnu osobnu upotrebu ili upotrebu u kućanstvu.

(2) Fizička osoba koja sudjeluje u postupku prodaje kao zastupnik ili punomoćnik osobe iz stavka 1. ovoga članka, mora uz identifikacijsku ispravu priložiti ovlaštenje za zastupanje.

Javna prodaja

Članak 169.

Javna prodaja se provodi kao:

1. usmena javna dražba

2. elektronička javna dražba, osim za duhanske prerađevine, ili

3. javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda.

Članak 170.

(1) Javnu prodaju oduzete robe provodi povjerenstvo za provedbu javne prodaje kojeg imenuje pročelnik područnog carinskog ureda. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana te zamjenika predsjednika i zamjenika članova.

(2) Povjerenstvo za provedbu javne prodaje odluke donosi većinom glasova i o svom radu sastavlja zapisnik.

Članak 171.

(1) Povjerenstvo za provedbu javne prodaje utvrđuje vrijednost oduzete robe za svrhu javne prodaje, odnosno početnu otkupnu cijenu.

(2) Povjerenstvo utvrđuje vrijednost oduzete robe za svrhu javne prodaje prema tržišnoj vrijednosti oduzete robe na tržištu Republike Hrvatske obvezno i osobito uzimajući u obzir svrhu provedbe javne prodaje, pri čemu se uzima u obzir i:

1. stvarno stanje predmeta

2. usporedba s istim ili sličnim predmetima na domaćem tržištu

3. moguća tehnološka, modna ili druga zastarjelost

4. okolnost da se predmet prodaje bez garancije proizvođača ili mogućnosti njene upotrebe i

5. ostale okolnosti koje su od utjecaja na procjenu vrijednosti i utvrđenje cijene oduzetih predmeta.

(3) O procjeni vrijednosti oduzetih predmeta povjerenstvo sastavlja zapisnik.

Usmena javna dražba

Članak 172.

(1) Javna prodaja usmenom javnom dražbom se objavljuje najkasnije osam dana prije dana određenog za javnu prodaju na internetskim stranicama Carinske uprave te po procjeni i u dnevnom tisku.

(2) Oglas o javnoj prodaji usmenom javnom dražbom obvezno sadrži podatke o mjestu i vremenu javne prodaje, vrsti i stanju oduzete robe, početnoj otkupnoj cijeni, visini jamčevine za sudjelovanje u javnoj prodaji, mjestu i vremenu predviđenom za razgledavanje oduzete robe, uputu o tome gdje se mogu dobiti svi ostali potrebni podaci o predmetnoj javnoj prodaji te drugim podacima bitnim za uspješnu provedbu javne prodaje.

(3) Razgledavanje oduzete robe namijenjene javnoj prodaji usmenom javnom dražbom vrši se unutar razdoblja od pet dana prije javne prodaje ili istog dana kada se održava javna prodaja. Vrijeme razgledavanja je ograničeno ovisno o broju ponuđene oduzete robe za javnu prodaju i može iznositi od minimalno jednog do maksimalno tri sata.

(4) Na javnoj prodaji usmenom javnom dražbom mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe pod uvjetom da uplate oglasom određenu visinu jamčevine koja iznosi 10% početne otkupne cijene oduzete robe. Uplata jamčevine vrši se isključivo uplatom gotovine o čemu područni carinski ured izdaje potvrdu o uplaćenoj jamčevini u tri primjerka, od kojih dva zadržava, a jedan predaje uplatitelju.

(5) Na javnoj prodaji usmenom javnom dražbom može sudjelovati samo onaj ponuditelj koji prije započinjanja javne prodaje podnese potvrdu o uplaćenoj jamčevini.

Članak 173.

(1) Prva javna prodaja usmenom javnom dražbom se provodi usmenim nadmetanjem ako su najmanje dva ponuditelja uplatila jamčevinu.

(2) Smatra se da je prva javna prodaja uspjela ako su najmanje dva ponuditelja s propisano uplaćenom jamčevinom ponudila viši iznos od početne otkupne cijene, odnosno zadnje ponuđene cijene, a kupac je onaj ponuditelj koji je ponudio najviši iznos.

(3) Ako prva javna prodaja ne uspije jer javnoj prodaji nisu pristupila dva, nego samo jedan ponuditelj, odmah se zakazuje i provodi druga javna prodaja koja se provodi usmenim nadmetanjem.

(4) Smatra se da je druga javna prodaja uspjela ako je najmanje jedan ponuditelj s propisano uplaćenom jamčevinom ponudio viši iznos od početne otkupne cijene, odnosno zadnje ponuđene cijene, a kupac je onaj ponuditelj koji je ponudio najviši iznos.

(5) Smatra se da druga javna prodaja nije uspjela ako za oduzetu robu i nakon trećeg javnog poziva na javnoj prodaji nije ponuđen veći iznos od početne otkupne cijene.

Članak 174.

(1) Ako prva javna prodaja usmenom javnom dražbom ne uspije jer javnoj prodaji nije pristupio niti jedan ponuditelj javna prodaja usmenom javnom dražbom se može ponoviti još jedanput uz uvjete propisane člancima 172. i 173. ovoga Pravilnika i najkasnije u roku od 30 dana od dana provedbe prve javne prodaje.

(2) Za svrhu ponovljene javne prodaje usmenom javnom dražbom i uz odgovarajuću primjenu članka 171. ovoga Pravilnika povjerenstvo za provedbu javne prodaje utvrđuje vrijednost oduzete robe, odnosno početnu otkupnu cijenu.

Članak 175.

(1) Ako ponuditelj s propisano uplaćenom jamčevinom aktivno ne sudjeluje u usmenom nadmetanju prve i druge javne prodaje usmenom javnom dražbom te ponovljene javne prodaje, odnosno ako ne ponudi viši iznos od početne cijene za oduzetu robu izloženu javnoj prodaji smatra se da je odustao od nadmetanja i gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine.

(2) Svaka uplaćena jamčevina na koju je sudionik javne prodaje (ponuditelj koji je uplatio jamčevinu) izgubio pravo povrata smatra se prihodom ostvarenim na javnoj prodaji.

Članak 176.

(1) Kupac preuzima oduzetu robu u roku od pet radnih dana od dana provedbe javne prodaje usmenom javnom dražbom pod uvjetom da je u tom roku na propisani račun uplatio cjelokupni iznos ostvaren javnom prodajom.

(2) Ako kupac u roku iz stavka 1. ovoga članka ne uplati cjelokupni iznos ostvaren javnom prodajom usmenom javnom dražbom gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine koja se smatra prihodom ostvarenim na javnoj prodaji.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka javna prodaja usmenom javnom dražbom se može ponoviti još jedanput uz odgovarajuću primjenu članka 174. ovoga Pravilnika i najkasnije u roku od 30 dana od dana provedbe javne prodaje usmenom javnom dražbom.

(4) Kupac potpisom u zapisniku o provedbi javne prodaje iz članka 171. ovoga Pravilnika potvrđuje da je preuzeo oduzetu robu, a nadležni područni carinski ured izdaje potvrdu o provedbi javne prodaje.

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda

Članak 177.

Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.

Članak 178.

(1) Oglas s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda objavljuje se na internetskim stranicama Carinske uprave te po procjeni i u dnevnom tisku.

(2) Oglas s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda sadrži sljedeće podatke:

1. redni broj i godina pod kojim se oglašeni postupak prikupljanja pisanih ponuda vodi u područnom carinskom uredu

2. predmet prikupljanja pisanih ponuda (naziv, vrsta, količina, opće stanje robe, osnovni tehnički podaci, i dr.)

3. iznos početne prodajne cijene robe, s naznakom da se radi o iznosu bez davanja koja se plaćaju pri uvozu robe

4. mjesto i vrijeme predviđeno za razgledavanje robe

5. adresu za dostavu ponuda

6. rok za podnošenje ponuda

7. mjesto, datum i sat otvaranja ponuda

8. navod o mogućnosti prisustvovanja ponuditelja kod otvaranja ponuda, koja prisutnost je uvjet prava izjavljivanja prigovora na tijek otvaranja ponuda

9. kriterij za izbor ponude

10. rok za obavještavanje ponuditelja o izboru ponude

11. rok i način plaćanja te uvjeti preuzimanja robe

12. uputu o tome gdje se mogu dobiti svi ostali potrebni podaci o postupku prikupljanja ponuda i

13. druge podatke bitne za uspješnu provedbu postupka prikupljanja ponuda (prodaja robe po modelu »viđeno-kupljeno«, navod da se roba prodaje bez garancije, obveza kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave, i sl.).

Članak 179.

(1) Ponuda se podnosi u pisanom obliku, u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom »PONUDA – NE OTVARATI, za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda broj:____/____«, na adresu označenu u oglasu, najkasnije do trenutka koji je u oglasu određen za predaju ponude.

(2) Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:

1. podatke o podnositelju ponude (naziv, adresu, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe za potrebe provođenja postupka iz članka 181. stavaka 6. i 7. ovoga Pravilnika)

2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osobe ponuditelja

3. o robi za koju se daje ponuda

4. visinu ponuđene cijene

5. popis priloga uz ponudu i

6. potpis ponuditelja.

(3) Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:

1. presliku identifikacijske isprave ponuditelja

2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik i

3. izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa.

Članak 180.

(1) Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na omotnicama zaprimljenih ponuda naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka, te se po istom redoslijedu upisuju u odgovarajući upisnik.

(2) Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda obilježava se kao ponuda pristigla s zakašnjenjem.

(3) Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.

Članak 181.

(1) O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.

(2) Povjerenstvo postupak nadmetanja provodi otvaranjem i javnim čitanjem dostavljenih ponuda na mjestu i u vrijeme objavljeno u oglasu, uz mogućnost prisustva ponuditelja koji su dali ponudu, osobno ili putem ovlaštenih zastupnika.

(3) Ponuda koja nije podnijeta sukladno članku 179. ovoga Pravilnika neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena.

(4) Ponuditelji imaju pravo izjavljivati prigovore na tijek nadmetanja zaključno do završetka postupka odabira ponuda. O prigovorima se Povjerenstvo izjašnjava odmah i to unosi u zapisnik.

(5) Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.

(6) Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz članka 179. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika.

(7) U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja iz stavka 6. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana ovim Pravilnikom za postupak usmene javne dražbe.

Članak 182.

Na postupak prikupljanja pisanih ponuda na ogovarajući način se primjenjuju pravila propisana ovim Pravilnikom za postupak usmene javne dražbe.

Elektronička javna dražba

Članak 183.

(1) Na elektroničkoj javnoj dražbi (u daljnjem tekstu: e-dražba) roba se prodaje ponuditelju koji je elektroničkim putem ponudio najvišu cijenu prema uvjetima oglasa o robi za koju se provodi e-dražba.

(2) E-dražba se provodi prema pravilima koja se objavljuju na mrežnim stranicama Carinske uprave.

(3) Carinska uprava može ovlastiti osobu koja je registrirana za obavljanje poslova zastupanja u prodaji pokretnina da u ime i za račun Carinske uprave provede e-dražbu.

(4) Pravila te uvjeti i način e-dražbe utvrđuju se ugovorom između Carinske uprave i osobe koja je registrirana za obavljanje poslova zastupanja u prodaji pokretnina.

Prodaja neposrednom pogodbom i besplatna dodjela

Članak 184.

(1) Prodaja neposrednom pogodbom obavlja se između kupca, s jedne strane i povjerenstva za provedbu javne prodaje.

(2) Povjerenstvo za provedbu javne prodaje besplatno dodjeljuje oduzetu robu isključivo tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti i neprofitnim organizacijama, ustanovama znanstvenog, kulturnog, zdravstvenog, obrazovnog, vjerskog ili socijalnog karaktera te humanitarnim organizacijama.

Raspoređivanje sredstava dobivenih prodajom

Članak 185.

Sredstva ostvarena prodajom robe raspoređuju se tako da se naplati trošarina, zatim troškovi postupka, a ostatak sredstava prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Daljnje raspolaganje s oduzetom robom

Članak 186.

Oduzeta roba koja se sukladno ovome Pravilniku ne uspije prodati na javnoj prodaji ili putem internetske prodaje (aukcije) te za koju se ne provede postupak prodaje neposrednom pogodbom smatra se imovinom kojom upravlja i raspolaže Carinska uprava.

Troškovi provedbe postupka iz članka 50.a i članka 91. stavka 4. Zakona

Članak 187.

(1) Troškovi provedbe postupka iz članaka 50.a i 91. stavka 4. Zakona odnose se na troškove prikupljanja, čuvanja i prodaje oduzete robe.

(2) Troškovi prikupljanja oduzete robe se plaćaju sukladno stvarno nastalim troškovima koji se dokazuju računom sa specifikacijom izvršenih usluga od strane fizičke ili pravne osobe koja je izvršila radnje prikupljanja oduzete robe ili prema obračunu sa specifikacijom troškova koji sastavlja područni carinski ured i koji se odnose na radnje prikupljanja oduzete robe koje je neposredno izvršio područni carinski ured.

(3) Troškovi čuvanja oduzete robe se plaćaju sukladno stvarno nastalim troškovima koji se dokazuju računom sa specifikacijom izvršenih usluga od strane fizičke ili pravne osobe koja je izvršila uslugu čuvanja oduzete robe ili prema obračunu sa specifikacijom troškova koji sastavlja područni carinski ured i koji se odnose na troškove čuvanja oduzete robe koje je neposredno izvršio područni carinski ured, pri čemu područni carinski ured može utvrditi da se troškovi plaćaju u paušalnom iznosu koji ne može biti viši od 100,00 kuna po svakom započetom danu čuvanja.

(4) Trošak prodaje oduzete robe plaća se u paušalnom iznosu od 200,00 kuna za svako motorno vozilo, plovni objekt, plovilo, drugi motor ili stroj koji se izlaže javnoj prodaji ili internetskoj prodaji (aukciji).

(5) O određivanju paušalnih iznosa prema ovome članku pročelnik područnog carinskog ureda donosi odluku koja se objavljuje na oglasnoj ploči.

Posebnosti čuvanja oduzetih trošarinskih i drugih proizvoda

Članak 188.

Zbog sigurnosnih razloga, razloga zaštite zdravlja i života ljudi, životinja, bilja, zaštite prirode i okoliša ili drugih osobito opravdanih razloga područni carinski ured može s oduzetim trošarinskim i drugim proizvodima postupati tako da ih do provedbe prodaje, besplatne dodjele ili uništenja preda na čuvanje nadležnom javnopravnom tijelu ili ovlaštenoj osobi za stručno postupanje i rukovanje robom.

Uništenje trošarinskih i drugih proizvoda

Članak 189.

(1) Ako se oduzeti trošarinski i drugi proizvodi moraju uništiti jer ne udovoljavaju propisima o kakvoći ili zdravstvenim, sigurnosnim i drugim posebnim propisima, uništenje provodi nadležni područni carinski ured na trošak osobe od koje su trošarinski proizvodi oduzeti, odnosno koja je nezakonito postupala.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada to zahtijevaju posebne okolnosti uništenja određene robe (duhan, duhanski proizvodi, duhanska sirovina i sl.), ravnatelj Carinske uprave imenuje Povjerenstvo za uništenje robe iz redova službenika Carinske uprave, kojem na odgovarajući način određuje način rada i komunikacije s područnim carinskim uredom.

(3) Uništenje robe prema stavku 2. ovoga članka provodi se predajom robe osobi koja je registrirana za obavljanje djelatnosti skupljanja, uporabe i/ili zbrinjavanja otpada odnosno za djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada sukladno odredbama zakona kojim se uređuje gospodarenje otpadom i drugim posebnim propisima.

(4) Troškove uništenja dužna je u roku 10 dana od dana dostave odluke o uništenju robe podmiriti osoba od koje su trošarinski proizvodi oduzeti, odnosno koja je nezakonito postupala, a u protivnom će se ti troškovi naplatiti prisilno. Ovrhu provodi nadležni područni carinski ured prema propisima za prisilnu naplatu javnih davanja.

XXIV. POSTUPANJE U PROVEDBI ČLANKA 48. ZAKONA

Članak 190.

Osoba koja podliježe primjeni nadzornih mjera dužna je na zahtjev ovlaštenih službenika Carinske uprave predočiti sve isprave i drugu porezno-pravno relevantnu dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta propisanih posebnim propisima u odnosu na obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje računa, kao i uvjeta propisanih posebnim propisima koji se na bilo koji način odnose na trošarinske proizvode, a temeljem kojih proizlazi mogućnost zakonite prodaje trošarinskih proizvoda u smislu članka 48. stavka 1. Zakona.

XXV. ANALIZA ILI DRUGO ODGOVARAJUĆE ISPITIVANJE

Članak 191.

(1) U postupku utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje Carinska uprava može pregledati trošarinske i druge proizvode koji su predmet uređenja Zakona i uzeti uzorke za analizu ili drugo odgovarajuće ispitivanje.

(2) Na postupak uzimanja, čuvanja, prijevoza i analize uzoraka te troškove postupka uzimanja uzoraka odgovarajuće se primjenjuju odredbe provedbenog propisa o uzimanju uzoraka u provedbi carinske ovlasti pregleda robe.

XXVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 192.

Obrasci i evidencije iz ovoga Pravilnika mogu se prilagođavati automatskoj obradi podataka s tim da se moraju osigurati najmanje propisani podaci.

Članak 193.

Držatelji carinskih skladišta koji vrše prodaju duhanskih proizvoda putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima carinskih skladišta u zračnim lukama dužni su izvršiti popis (inventura) zaliha sa stanjem na dan 30. lipnja 2013. godine prema vrsti i marki duhanskih proizvoda i dostaviti ga Središnjem uredu sljedećeg radnog dana. Prodaja zaliha domaćih duhanskih proizvoda iz članka 65. stavka 3. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 83/09 i 111/12) moguća je do isteka zaliha, i to samo putnicima koji putuju u treće države ili treće teritorije.

Članak 194.

U smislu odredbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općem sustavu trošarina kojim se uređuje obveza primjene uvjeta za obračunavanje trošarine prema visini trošarine na dan nastanka obveze obračunavanja trošarine u trenutku puštanja u potrošnju trošarinskih proizvoda i bez propisanog vremenskog ograničenja prodaje koje bi se temeljilo na fiskalnim razlozima, a u vezi s člankom 24. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 81/13) cigarete koje su označene duhanskim markicama Ministarstva financija sukladno članku 65. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 83/09 i 111/12) i na koje je sukladno članku 22. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13, 32/13 i 81/13) do 1. studenoga 2013. godine nastala obveza obračunavanja trošarine smatraju se cigaretama označenim sukladno članku 78. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13, 32/13, 81/13, 100/15 i 120/15) i mogu se bez vremenskog ograničenja nalaziti u prometu na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 195.

Odobrenja za korištenje bjanko-zadužnice ili zadužnice kao instrumenta osiguranja mogućeg duga, a koja su donijeta sukladno odredbama članka 43. Pravilnika o trošarinama (»Narodne novine«, broj 64/13, 129/13 i 11/14) ostaju na snazi do ukidanja ili opoziva odobrenja.

Članak 196.

Odredbe članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika u odnosu na strukturu i sadržaj elektroničkih poruka koje se razmjenjuju putem Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda te pravila i postupaka kojih se treba pridržavati prilikom razmjene tih poruka, kao i u odnosu na strukturu papirnatih dokumenata koji se koriste u slučaju nedostupnosti računalnog sustava iz članka 15. i 16. Zakona primjenjivat će se na odgovarajući način i u slučaju donošenja novih provedbenih propisa Komisije kojima se mijenja i dopunjuje Uredba Komisije br. 684/2009.

Članak 197.

Odredbe trošarinskih propisa primjenjivat će se na odgovarajući način u slučaju izmjene carinskih propisa na koje se ti trošarinski propisi pozivaju.

Članak 198.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o trošarinama (»Narodne novine«, broj 131/15 i 45/16).

Članak 199.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-01/114

Urbroj: 513-02-1710/1-16-1

Zagreb, 2. siječnja 2017.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1.

Obrazac A

REZERVNI POSTUPAK

Prateći dokument za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine

1

Zaglavlje e-TD-a

 

a

Šifra odredišta

 

b

Trajanje kretanja

 

c

Organizator prijevoza

 

2

Pošiljatelj

 

a

Trošarinski broj pošiljatelja

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

g

NAD_LNG

 

3

Mjesto otpreme

 

a

Trošarinski broj trošarinskog skladišta

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

g

NAD_LNG

 

4

Carinski ured otpreme – Uvoz

 

a

Šifra ureda

 

5

Primatelj

 

a

Identifikacijski broj

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

h

EORI broj

 
 

g

NAD_LNG

 

6

Primatelj – dodatni podaci

 

a

Šifra države članice

 

b

Serijski broj potvrde o oslobođenju

 

7

Mjesto isporuke

 

a

Identifikacijski broj

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

g

NAD_LNG

 

8

Carinski ured – Mjesto isporuke

 

a

Šifra ureda

 

9

e-TD

 

a

Lokalni referentni broj

 

b

Broj računa

 

c

Datum računa

 

d

Šifra polazišta

 

e

Datum otpreme

 

f

Vrijeme otpreme

 

9.1

Uvozna carinska deklaracija

 

a

MRN uvozne carinske deklaracije

 

10

Carinski ured otpreme

 

a

Šifra ureda

 

11

Jamstvo za kretanje

 

a

Šifra davatelja jamstva

 

12

Davatelj jamstva

 

a

Trošarinski broj

 

b

PDV identifikacijski broj

 

c

Naziv

 

d

Ulica

 

e

Kućni broj

 

f

Poštanski broj

 

g

Mjesto

 

h

NAD_LNG

 

13

Prijevoz

 

a

Šifra načina prijevoza

 

b

Dodatni podaci

 

c

Dodatni podaci_LNG

 

14

Organizator prijevoza

 

a

PDV identifikacijski broj

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

g

NAD_LNG

 

15

Prvi prijevoznik

 

a

PDV identifikacijski broj

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

g

NAD_LNG

 

16

Podaci o prijevozu

 

a

Šifra prijevoznog sredstva

 

b

Identitet prijevoznog sredstva

 

c

Identitet trgovačke plombe

 

d

Podaci o plombi

 

e

Podaci o plombi_LNG

 

f

Dodatni podaci

 

g

Dodatni podaci_LNG

 

17

e-TD stavke

 

a

Jedinstveni referentni broj stavke

 
 

b

Šifra trošarinskoga proizvoda

 
 

c

Tarifna oznaka KN

 
 

d

Količina

 
 

e

Bruto težina

 
 

f

Neto težina

 
 

g

Udio alkohola

 
 

h

Stupanj Platoa

 
 

i

Fiskalna oznaka

 
 

j

Fiskalna oznaka_LNG

 
 

k

Korištenje fiskalne oznake

 
 

l

Oznaka podrijetla

 
 

m

Oznaka podrijetla_LNG

 
 

n

Veličina proizvođača

 
 

o

Gustoća

 
 

p

Trgovački opis

 
 

q

Trgovački opis_LNG

 
 

r

Robna marka proizvoda

 
 

s

Robna marka proizvoda_LNG

 

17.1

Pakiranje

 

a

Šifra vrste pakiranja

 

b

Broj koleta

 

c

Identitet trgovačke plombe

 

d

Podaci o plombi

 

e

Podaci o plombi_LNG

 

17.2

Vino

 

a

Kategorija – vino

 

b

Šifra vinorodne zone

 

c

Treća država podrijetla

 

d

Ostale informacije

 

e

Ostale informacije_LNG

 

17.2.1

Oznaka postupka tehnološke obrade

 
 

a

Šifra postupka

 

18

Dokument

 

a

Kratki opis dokumenta

 

b

Kratki opis dokumenta_LNG

 

c

Uputa na dokument

 

d

Uputa na dokument_LNG

 

Mjesto i datum

Potpis odgovorne osobe

POPUNJAVA TROŠARINSKI URED ZA VEZU

 

Datum i vrijeme validacije Pratećeg dokumenta za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja tro trošarine u rezervnom postupku

(Pečat)

PRILOG 2

Obrazac B

REZERVNI POSTUPAK

Prateći dokument za promjenu odredišta

2

Ažuriranje e-TD-a

 

b

JRO (Jedinstvena referentna oznaka)

 

c

Trajanje kretanja

 

d

Promjena organizacije prijevoza

 

e

Broj računa

 

f

Datum računa

 

g

Šifra načina prijevoza

 

h

Dodatni podaci

 
 

i

Dodatni podaci_LNG

 

3

Promjena odredišta

 

a

Šifra odredišta

 

4

Novi primatelj

 

a

Identifikacijski broj

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

g

NAD_LNG

 

h

EORI broj

 

5

Mjesto isporuke

 

a

Identifikacijski broj

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

g

NAD_LNG

 

6

Carinski ured – Mjesto isporuke

 

a

Šifra carinskog ureda

 

7

Organizator prijevoza

 

a

PDV identifikacijski broj

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

g

NAD_LNG

 

8

Novi prijevoznik

 

a

PDV identifikacijski broj

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 
 

g

NAD_LNG

 

9

Podaci o prijevozu

 

a

Šifra prijevoznog sredstva

 

b

Identitet prijevoznog sredstva

 

c

Identitet trgovačke plombe

 

d

Podaci o plombi

 

e

Podaci o plombi_LNG

 

f

Dodatni podaci

 

g

Dodatni podaci_LNG

 

Mjesto i datum

Potpis odgovorne osobe

POPUNJAVA TROŠARINSKI URED ZA VEZU

 

Datum i vrijeme validacije Pratećeg dokumenta za promjenu odredišta u rezervnom postupku

(Pečat)

PRILOG 3

Obrazac C

REZERVNI POSTUPAK

Potvrda o primitku/Potvrda o izvozu

2

Kretanje trošarinskih proizvoda e-TD

 

a

JRO (Jedinstvena referentna oznaka)

 

b

Slijedni broj

 

3

Primatelj

 

a

Identifikacijski broj

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

g

NAD_LNG

 

h

EORI broj

 

4

Mjesto isporuke

 

a

Identifikacijski broj

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 
 

g

NAD_LNG

 

5

Carinski ured – Mjesto odredišta

 

a

Šifra ureda

 

6

Potvrda o primitku/Izvoz

 

a

Datum dolaska trošarinskih proizvoda

 

b

Opći zaključci o primitku

 

c

Dodatni podaci

 
 

d

Dodatni podaci_LNG

 

7

Stavke Potvrde o primitku/izvozu

 

a

Jedinstveni referentni broj stavke

 

b

Indikator manjka ili viška

 

c

Utvrđen manjak ili višak

 

d

Šifra trošarinskog proizvoda

 

e

Odbijena količina

 

8

Razlog nezadovoljstva

 

a

Razlog nezadovoljstva

 

b

Dodatni podaci

 
 

c

Dodatni podaci_LNG

 

Mjesto i datum

Potpis odgovorne osobe

POPUNJAVA TROŠARINSKI URED ZA VEZU

 

Datum i vrijeme validacije Potvrde o primitku / Potvrde o izvozu u rezervnom postupku

(Pečat)

PRILOG 4

Obrazac PTD

PRATEĆI TROŠARINSKI DOKUMENT

UPUTA ZA POPUNJAVANJE PTD-a

POLJE 1 – POŠILJATELJ

U polje 1 upisuje se puni naziv odnosno ime i prezime, adresa i osobni identifikacijski broj (OIB) pošiljatelja – ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta.

POLJE 2 – TROŠARINSKI BROJ POŠILJATELJA

U polje 2 upisuje se važeći trošarinski broj dodijeljen pošiljatelju – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta iz posebnog registra koji se vodi pri Carinskoj upravi Republike Hrvatske.

POLJE 3 – REFERENTNI BROJ

U polje 3 upisuje se broj PTD-a kojeg pošiljatelj u svojoj evidenciji dodjeljuje pošiljci trošarinskih proizvoda koje otprema u sustavu odgode plaćanja trošarine na teritoriju Republike Hrvatske.

POLJE 4 – TROŠARINSKI BROJ PRIMATELJA

U polje 4 upisuje se važeći trošarinski broj dodijeljen primatelju – oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda iz posebnog registra koji se vodi pri Carinskoj upravi Republike Hrvatske.

POLJE 5 – BROJ RAČUNA

U polje 5 upisuje se broj računa iz evidencije pošiljatelja koji se odnosi na trošarinske proizvode koji se otpremaju u sustavu odgode plaćanja trošarine.

Ako račun još nije ispostavljen, potrebno je navesti broj knjigovodstvene isprave.

POLJE 6 – DATUM RAČUNA

U polje 6 upisuje se datum dokumenta iz polja 5.

POLJE 7 – PRIMATELJ

U polje 7 upisuje se puni naziv odnosno ime i prezime, adresa i osobni identifikacijski broj (OIB) primatelja – oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, koji prima trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine na teritoriju Republike Hrvatske.

POLJE 7a – MJESTO ISPORUKE

U polje 7a upisuje se stvarno mjesto isporuke trošarinskih proizvoda kada se trošarinski proizvodi dostavljaju na adresu različitu od adrese navedene u polju 7: adresa lokacije pogona oslobođenog korisnika.

POLJE 8 – NADLEŽNI CARINSKI URED OTPREME

U polje 8 upisuje se naziv nadležnog carinskog ureda koji je odgovoran za nadzor u mjestu otpreme.

POLJE 9 – ORGANIZATOR PRIJEVOZA

U polje 9 upisuje se puni naziv odnosno ime i prezime, adresa i osobni identifikacijski broj (OIB) osobe odgovorne za organiziranje prvog prijevoza, ako ta osoba nije pošiljatelj.

POLJE 10 – INSTRUMENT OSIGURANJA

U polje 10 upisuje se »POŠILJATELJ«.

POLJE 11 – PODACI O PRIJEVOZU

U polje 11 upisuju se podaci vezani uz prijevoz: naziv odnosno ime i prezime, adresa i osobni identifikacijski broj (OIB) prijevoznika, način prijevoza, prijevozno sredstvo i registracijska oznaka prijevoznog sredstva.

POLJE 12 – ZEMLJA OTPREME*

Ne popunjava se.

POLJE 13 – ZEMLJA ODREDIŠTA*

Ne popunjava se.

POLJE 14 – POREZNI ZASTUPNIK*

Ne popunjava se.

POLJE 15 – MJESTO OTPREME

U polju 15 upisuje se stvarno mjesto otpreme (lokacija trošarinskog skladišta) ako trošarinski proizvodi nisu otpremljeni s adrese navedene u polju 1 te važeći trošarinski broj trošarinskog skladišta otpreme.

POLJE 16 – DATUM OTPREME

U polje 16 upisuje se datum otpreme trošarinskih proizvoda iz trošarinskog skladišta.

POLJE 17 – TRAJANJE KRETANJA

U polje 17 upisuje se uobičajeno vremensko trajanje kretanja, uzimajući u obzir način prijevoza i udaljenost od mjesta otpreme do mjesta odredišta.

POLJE 18 a – OZNAKA I BROJ, BROJ I VRSTA PAKIRANJA, OPIS ROBE

U polje 18 a upisuje se oznaka i broj vanjskog pakiranja (npr. kontejner); broj i vrsta unutarnjeg pakiranja (npr. kartonska kutija) što omogućuje prepoznavanje pošiljke.

U opisu robe upisuje se uobičajeni trgovački naziv proizvoda. Opis se može nastaviti na zasebnom listu koji se prilaže svakom primjerku. U tu svrhu može se koristiti otpremnica.

Za alkohol i alkoholna pića potrebno je navesti udio alkohola (volumni postotak alkohola mjeren pri temperaturi od 20 °C). Za energente potrebno je navesti gustoću pri temperaturi od 15 °C.

POLJE 19 a – TARIFNA OZNAKA KN

U polje 19 a upisuje se tarifna oznaka Kombinirane nomenklature u koju se trošarinski proizvod razvrstava.

POLJE 20 a – KOLIČINA

U polje 20 a upisuje se količina izražena u mjernoj jedinici koja se odnosi na kategoriju trošarinskih proizvoda:

• litre proizvoda pri 20° C zaokružene na dva decimalna mjesta (alkohol i alkoholna pića),

• litre proizvoda pri 15 ° C (energenti).

POLJE 21 a – BRUTO TEŽINA (kg)

U polje 21 a upisuje se bruto težina pošiljke u kilogramima (trošarinski proizvodi sa pakiranjem).

POLJE 22 a – NETO TEŽINA (kg)

U polje 22 a upisuje se težina trošarinskih proizvoda bez omota za alkohol i alkoholna pića te energente.

POLJA 18 b do 22 b i POLJA 18 c do 22 c popunjavaju se kad pošiljka sadrži trošarinske proizvode koji se razvrstavaju u različite tarifne oznake Kombinirane nomenklature (čiji se opis razlikuje od opisa navedenih u poljima 18 a do 22 a).

POLJE 23 –POTVRDE (određena vina i jaka alkoholna pića)*

Ne popunjava se.

POLJE 24 – POLJA 1 – 22 POTVRĐENA KAO ISPRAVNA

U ovom polju se potvrđuje da je PTD ispravno popunjen na način da se upisuje puni naziv odnosno ime i prezime te adresa i telefonski broj pošiljatelja; ime i prezime osobe odgovorne za potpisivanje trošarinskih dokumenata odnosno osobe odgovorne za rad trošarinskoga skladišta; mjesto i datum; potpis i službeni pečat.

POLJE A – ZAPISNIK O KONTROLI (popunjava nadležni carinski ured)

U slučaju obavljene kontrole nadležni carinski ured u polje A na primjercima 2., 3. i 4. upisuje podatke o obavljenoj kontroli. Ako na prednjoj strani obrasca PTD nema dovoljno prostora, zapisnik se može nastaviti na poleđini.

Ovlašteni carinski službenik upisuje datum kontrole te potpisuje i ovjerava sve komentare službenim faksimilom te pečatom.

POLJE B – PROMJENA MJESTA ODREDIŠTA*

Ne popunjava se.

POLJE C – OVJERA PRIMITKA (ovjerava primatelj)

U ovom polju primatelj potvrđuje primitak trošarinskih proizvoda te se u slučaju viška odnosno manjka, isto upisuje.

Uz »referentni broj« upisuje se broj PTD-a kojeg primatelj u svojoj evidenciji dodjeljuje pošiljci trošarinskih proizvoda koju primi u sustavu odgode plaćanja trošarine na području Republike Hrvatske.

Napomene i pojašnjenja uz Uputu za popunjavanje PTD-a

☐ Upute za popunjavanje PTD-a na odgovarajući način se primjenjuju kada se trošarinski proizvodi otpremaju u sustavu odgode plaćanja trošarine na teritoriju Republike Hrvatske iz pogona oslobođenog korisnika u trošarinsko skladište ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, uz prethodnu suglasnost nadležnog carinskog ureda.

☐ Polja koja se ne popunjavaju (označena znakom »*« uz naziv polja u ovoj Uputi) osjenčana su sivom bojom u predlošku obrasca PTD,koji je sastavni dio Pravilnika.

PRILOG 5

Obrazac O-PMPV

OBAVIJEST O PRIMITKU VINA U SUSTAVU ODGODE PLAĆANJA TROŠARINE S VINSKIM DOKUMENTOM1 OD MALOG PROIZVOĐAČA VINA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE EUROPSKE UNIJE

PRIMATELJ

Naziv/ime i prezime:

Adresa (sjedišta/prebivališta):­­­­­­­­­­­­­­­­

Osobni identifikacisjki broj (OIB):

Trošarinski broj:

Podaci o pratećem dokumentu
iz članka 24 stavka 1. točke (a) alineje 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 436/20092

Referentni broj pratećeg dokumenta (vinskog dokumenta)

 

Pošiljatelj (naziv/ime i prezime, adresa):

PDV identifikacijski broj pošiljatelja:

Mjesto isporuke:

Datum primitka:

Opis robe

Tarifna oznaka KN

Količina u hl

   


   


   


 

Ukupno:

 

Mjesto i datum: _____________Potpis: _______________

POPUNJAVA NADLEŽNI CARINSKI URED


Evidencijski broj Obavijesti

Nadležni carinski ured (Naziv i adresa; datum, potpis i pečat)

Datum zaprimanja Obavijesti

Upute za popunjavanje

Primatelj

Navesti puni naziv odnosno ime i prezime, adresu, osobni identifikacijski broj (OIB) te trošarinski broj primatelja – trošarinskog obveznika koji ima odobrenje za primanje vina u sustavu odgode plaćanja trošarine.

Referentni broj pratećeg dokumenta (vinskog dokumenta)

Navesti referentni broj (MVV broj) vinskog dokumenta koji prati pošiljku vina.

Pošiljatelj

Navesti naziv odnosno ime i prezime te adresu primatelja trošarinskih proizvoda (vina)

PDV identifikacijski broj pošiljatelja

Navesti PDV identifikacijski broj pošiljatelja

Mjesto isporuke

Navesti adresu mjesta isporuke, ako je različita od adrese navedene u polju primatelj

Datum primitka

Navesti datum isporuke trošarinskih proizvoda primatelju.

Opis robe

Navesti vrstu trošarinskih proizvoda (npr. mirna vina ili pjenušavca vina) i trgovački naziv robe.

Tarifna oznaka KN

Navesti tarifnu oznaku Kombinirane nomenklature u koju se trošarinski proizvod razvrstava.

Količina u hl

Navesti količinu trošarinskih proizvoda (vina) u hektolitrima.

Evidencijski broj Obavijesti

Ovlašteni carinski službenik nadležnog carinskog ureda upisuje klasifikacijsku oznaku pod kojom je zaprimljena Obavijest.

Datum zaprimanja Obavijesti

Navesti datum zaprimanja Obavijesti.

Nadležni carinski ured

Navodi se naziv i adresa nadležnog carinskog ureda. Ovlašteni carinski službenik upisuje datum primitka Obavijesti te potpisuje i ovjerava obrazac.

Dodatne napomene: Obrazac je potrebno tiskati obostrano.

1 Prateći dokument iz članka 24. stavka 1. točke (a) alineje 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 (SL L 128, 27.5.2009., str. 15.), kako je zadnje izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 314/2012 (SL L 103, 13.4.2012., str. 21.).

2 Uredba Komisije (EZ) br. 436/2009 od 26. svibnja 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu vinogradarskog registra, obveznih izjava te prikupljanja informacija za praćenje tržišta vina, dokumenata koji prate pošiljke proizvoda od grožđa i vina i evidencija koje se vode u sektoru vina (SL L 128, 27.5.2009., str. 15.).

PRILOG 6

Obrazac PPTD

UPUTA ZA POPUNJAVANJE PPTD-a

Kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u državi članici otpreme (kretanje između država članica)

1. Općenito

1.1. PPTD mora biti ispisan čitljivo tiskanim slovima tako da upisane podatke nije moguće brisati niti ispravljati. Podaci mogu biti unaprijed tiskani. Brisanje ili prepravljanje napisanog nije dopušteno.

1.2. Za sve primjerke papir mora biti bijele boje, formata 210 mm x 297 mm (A4) s najvećim odstupanjem od 5 mm manje ili 8 mm više u pogledu dužine.

1.3. Svako prazno polje ili polje koje se ne mora popuniti mora biti precrtano, tako da nije moguće ništa dopisivati.

1.5. PPTD se sastoji od 3 primjerka:

prvi primjerak 1. zadržava pošiljatelj,

drugi prati kretanje trošarinskih proizvoda te ga zadržava primatelj,

treći primjerak prati kretanje trošarinskih proizvoda te ga primatelj ovjerenog vraća pošiljatelju.

2. Nazivi polja

POLJE 1 – POŠILJATELJ

U polje 1 upisuje se puni naziv odnosno ime i prezime, adresa i porezni broj osobe koja otprema trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugu državu članicu. Potrebno je navesti i trošarinski broj ako je isto primjenjivo.

POLJE 2 – REFERENTNI BROJ

U polje 2 upisuje se referentni broj kojeg osoba koja otprema trošarinske proizvode puštene u potrošnju dodjeljuje pošiljci, a kojim se kretanje označava u njegovoj evidenciji. U pravilu se upisuje broj i datum računa.

POLJE 3 – NADLEŽNO TIJELO DRŽAVE ČLANICE ODREDIŠTA

U polje 3 upisuje se naziv i adresa nadležnog tijela države članice odredišta kojem je unaprijed najavljeno kretanje.

POLJE 4 – PRIMATELJ

U polje 4 upisuje se puni naziv odnosno ime i prezime, adresa i porezni broj osobe koja prima trošarinske proizvode.

Potrebno je navesti i trošarinski broj ako je isto primjenjivo.

POLJE 5 – PRIJEVOZNIK/PRIJEVOZNO SREDSTVO

U polje 5 upisuje se »pošiljatelj« ili »primatelj« ili naziv odnosno ime i prezime te adresa osobe odgovorne za organiziranje prvog prijevoza, ako ta osoba nije osoba navedena u polju 1 ili polju 4; potrebno je također navesti prijevozno sredstvo.

POLJE 6 – REFERETNI BROJ I DATUM IZJAVE/ODOBRENJA

U polje 6 upisuje se referentni broj i datum izjave i/ili odobrenja kojeg izdaje nadležno tijelo države članice odredišta prije početka kretanja.

POLJE 7 – MJESTO ISPORUKE

U polje 7 upisuje se adresa mjesta isporuke ako je različita od adrese navedene u polju 4.

POLJE 8 – OZNAKA I BROJ, BROJ I VRSTA PAKIRANJA, OPIS ROBE

U polje 8 upisuju se oznaka i broj vanjskog pakiranja (npr. kontejneri); broj i vrsta unutarnjeg pakiranja (npr. kartonske kutije) te trgovački opis robe.

Opis se može nastaviti na zasebnom listu koji se prilaže uz svaki primjerak. U tu svrhu može se koristiti otpremnica.

Za alkohol i alkoholna pića osim piva, potrebno je navesti udio alkohola (volumni postotak alkohola mjeren pri temperaturi od
20 °C). Za pivo potrebno je navesti stupanja Platoa ili volumni postotak alkohola mjeren pri temperaturi od 20 °C, ili oboje, u skladu sa zahtjevima države članice odredišta i države članice otpreme.

Za energente potrebno je navesti gustoću pri temperaturi od 15 °C.

POLJE 9 – TARIFNA OZNAKA KN

U polje 9 upisuje se tarifna oznaka Kombinirane nomenklature u koju se trošarinski proizvod razvrstava.

POLJE 10 – KOLIČINA

U polje 10 upisuje se količina izražena u odgovarajućoj obračunskoj jedinici (broj, težina ili volumen) u svrhe obračuna trošarine u državi članici odredišta, na primjer:

• cigarete, broj komada, izražen u tisućama;

• cigare i cigarilosi, broj komada, izražen u tisućama;

• alkohol i alkoholna pića, litre proizvoda pri 20 °C zaokružene na dva decimalna mjesta;

• energenti osim teško loživih ulja, litre proizvoda pri 15 °C.

POLJE 11 – BRUTO TEŽINA (kg)

U polje 11 upisuje se bruto težina pošiljke u kilogramima.

POLJE 12 – NETO TEŽINA (kg)

U polje 12 upisuje se neto težina robe bez pakiranja.

POLJE 13 – CIJENA NA RAČUNU/TRŽIŠNA VRIJEDNOST

U polje 13 upisuje se ukupan iznos računa uključujući trošarinu. Ako uz kretanje nije povezana prodaja, upisuje se tržišna vrijednost. U tom slučaju se dodaje napomena »nije namijenjeno prodaji«.

POLJE 15 – POTVRDE (određena vina i alkoholna pića, male pivovare i male destilerije)

Polje 14 namijenjeno je unosu određenih potvrda koje je potrebno navesti samo na primjerku 2.

1. U slučaju određenih vina moraju biti, gdje je to potrebno, navedene potvrde s obzirom na podrijetlo i kvalitetu proizvoda u skladu sa odgovarajućim zakonodavstvom Unije.

2. U slučaju određenih alkoholnih pića moraju biti, gdje je to potrebno, navedene potvrde s obzirom na mjesto proizvodnje u skladu sa odgovarajućim zakonodavstvom Unije.

3. Za pivo koje proizvedeno u maloj neovisnoj pivovari, kako je utvrđeno u posebnoj Direktivi Vijeća koja se odnosi na strukturu trošarina na alkohol i alkoholna pića, za koji se traži snižena stopa trošarine u državi članici odredišta, certificiranje se radi na način da se navede sljedeće:

»Ovime se potvrđuje da je opisani proizvod proizveden u maloj neovisnoj pivovari sa godišnjom proizvodnjom ostvarenoj u prethodnoj godini od …….. hektolitara piva«.

4. Za etilni alkohol koji je proizveden u maloj destileriji, kako je utvrđeno u posebnoj Direktivi Vijeća koja se odnosi na strukturu trošarina na alkohol i alkoholna pića, za koji se traži snižena stopa trošarine u državi članici odredišta, certificiranje se radi na način da se navede sljedeće:

»Ovime se potvrđuje da je opisani proizvod proizveden u maloj destileriji sa godišnjom proizvodnjom ostvarenoj u prethodnoj godini od …….. hektolitara čistog alkohola«.

POLJE 15 – POLJA 1-13 POTVRĐENA KAO ISPRAVNA

Dokument popunjava osoba odgovorna za kretanje robe ili netko u njegovo ime. To može biti pošiljatelj ili primatelj.

Ako pošiljatelj zahtijeva povrat primjerka 3. s ovjerom primitka, isto je potrebno naznačiti.

POLJE A – ZAPISNIK O KONTROLI

Nadležna tijela upisuju podatke o obavljenoj kontroli u polju A na primjercima 2. i 3. Ovlašteni carinski službenik upisuje datum kontrole te potpisuje i ovjerava sve komentare službenim faksimilom te pečatom.

POLJE B – OVJERA PRIMITKA

U ovom polju primatelj potvrđuje primitak trošarinskih proizvoda.

PRILOG 7

Obrazac O-PP

OBAVIJEST O NAMJERAVANOM PRIMITKU TROŠARINSKIH PROIZVODA PUŠTENIH U POTROŠNJU U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI

POPUNJAVA PRIMATELJ

Primatelj (Naziv/Ime i prezime, adresa)

OIB primatelja

Mjesto isporuke

Predviđeni datum isporuke

Pošiljatelj (Naziv/Ime i prezime, adresa)

Porezni broj pošiljatelja

Referentni broj pošiljke

Opis robe

Tarifna oznaka KN

Količina

Trošarina

Iznos trošarine u HRK

         
         
         
     

Ukupan iznos trošarine u HRK

 

Mjesto i datum: _____________ Potpis _______________

POPUNJAVA NADLEŽNI CARINSKI URED

Evidencijski broj Obavijesti

Nadležni carinski ured (Naziv i adresa; datum, potpis i pečat)

Evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

Datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

Upute za popunjavanje

Primatelj

Navesti puni naziv odnosno ime i prezime te adresu primatelja.

Porezni broj primatelja

Navesti osobni identifikacijski broj (OIB) primatelja.

Mjesto isporuke

Navesti adresu mjesta isporuke, ako je različita od adrese navedene u polju primatelj.

Predviđeni datum isporuke

Navesti planirani datum isporuke trošarinskih proizvoda primatelju.

Pošiljatelj

Navesti puni naziv odnosno ime i prezime te adresu pošiljatelja.

Porezni broj pošiljatelja

Navesti porezni broj pošiljatelja.

Referentni broj pošiljke

Navesti referentni broj kojim se pošiljka identificira u evidenciji pošiljatelja (broj komercijalne isprave).

Opis robe

Navesti trgovački opis robe.

Tarifna oznaka KN

Navesti tarifnu oznaku Kombinirane nomenklature u koju se trošarinski proizvod razvrstava.

Količina

Navesti količinu u odgovarajućoj obračunskoj jedinici.

Trošarina

Navesti važeću stopu trošarine za svaki trošarinski proizvod naveden u pojedinoj stavci.

Iznos trošarine u HRK

Navesti ukupan iznos trošarine za količinu trošarinskih proizvoda po svakoj stavci s obzirom na važeću stopu trošarine.

Ukupan iznos trošarine u HRK

Navesti ukupan iznos trošarine za svu robu u pošiljci.

Evidencijski broj Obavijesti

Ovlašteni carinski službenik nadležnog carinskog ureda upisuje klasifikacijsku oznaku pod kojom je zaprimljena "Obavijest o namjeravanom primitku trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u drugoj državi članici".

Evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

Navodi se evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarine.

Datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

Navodi se datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarine.

Nadležni carinski ured

Navodi se naziv i adresa nadležnog carinskog ureda. Ovlašteni carinski službenik upisuje datum primitka Obavijesti te potpisuje i ovjerava obrazac.

PRILOG 8

Obrazac O-OP

OBAVIJEST O NAMJERAVANOJ OTPREMI TROŠARINSKIH PROIZVODA PUŠTENIH U POTROŠNJU U REPUBLICI HRVATSKOJ

POPUNJAVA POŠILJATELJ

Pošiljatelj (Naziv/Ime i prezime, adresa)

OIB pošiljatelja

Mjesto otpreme

Predviđeni datum otpreme

Primatelj (Naziv/Ime i prezime, adresa)

Porezni broj primatelja

Mjesto isporuke

Predviđeni datum isporuke

Red. br.

Opis robe

Tarifna oznaka KN

Količina

       
       
       
       
       
       
       

Mjesto i datum: _____________ Potpis _______________

POPUNJAVA NADLEŽNI CARINSKI URED

Evidencijski broj Obavijesti

Nadležni carinski ured (Naziv i adresa; datum, potpis, pečat)

Upute za popunjavanje

Pošiljatelj

Navesti puni naziv odnosno ime i prezime te adresu pošiljatelja.

OIB pošiljatelja

Navesti osobni identifikacijski broj (OIB) pošiljatelja.

Mjesto otpreme

Navesti adresu mjesta otpreme, ako je različita od adrese navedene u polju pošiljatelj.

Predviđeni datum otpreme

Navesti planirani datum otpreme trošarinskih proizvoda.

Primatelj

Navesti puni naziv odnosno ime i prezime te adresu primatelja.

Porezni broj primatelja

Navesti porezni broj primatelja.

Mjesto isporuke

Navesti adresu mjesta isporuke, ako je različita od adrese navedene u polju primatelj.

Predviđeni datum isporuke

Navesti planirani datum isporuke trošarinskih proizvoda primatelju.

Opis robe

Navesti trgovački opis robe.

Tarifna oznaka KN

Navesti tarifnu oznaku Kombinirane nomenklature u koju se trošarinski proizvod razvrstava.

Količina

Navesti količinu u odgovarajućoj obračunskoj jedinici.

Evidencijski broj Obavijesti

Ovlašteni carinski službenik nadležnog carinskog ureda u mjestu otpreme upisuje klasifikacijsku oznaku pod kojom je zaprimljena »Obavijest o namjeravanoj otpremi trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj«.

Nadležni carinski ured

Navodi se naziv i adresa nadležnog carinskog ureda. Ovlašteni carinski službenik upisuje datum primitka Obavijesti te potpisuje i ovjerava obrazac.

PRILOG 9

Obrazac O-OMPV – vinski dokument

OBAVIJEST O NAMJERAVANOJ OTPREMI VINA U SUSTAVU ODGODE PLAĆANJA TROŠARINE S VINSKIM DOKUMENTOM1 IZ REPUBLIKE HRVATSKE U DRUGU DRŽAVU ČLANICU EUROPSKE UNIJE

POŠILJATELJ

Naziv/ime i prezime malog proizvođača vina:

Adresa (sjedišta/prebivališta) malog proizvođača vina:­­­­­­­­­­­­­­­­

Osobni identifikacisjki broj (OIB) malog proizvođača vina:

Podaci o pratećem dokumentu
iz članka 24 st. 1. točke (a) alineje 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 436/20092

Referentni broj pratećeg dokumenta (vinskog dokumenta)

 

Primatelj (naziv/ime i prezime, adresa):

Trošarinski broj primatelja:

Mjesto isporuke:

Datum otpreme:


Predviđeni datum isporuke:

Opis robe

Tarifna oznaka KN

Količina u hl

   


   


   


 

Ukupno:

 

Mjesto i datum: _____________ Potpis _______________

POPUNJAVA NADLEŽNI CARINSKI URED


Evidencijski broj Obavijesti

Nadležni carinski ured (Naziv i adresa; datum, potpis i pečat)

Evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

Datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

Upute za popunjavanje

Pošiljatelj

Navesti puni naziv odnosno ime i prezime, adresu te osobni identifikacijski broj (OIB) pošiljatelja – trošarinskog obveznika sa statusom malog proizvođača vina.

Referentni broj pratećeg dokumenta (vinskog dokumenta)

Navesti referentni broj (MVV broj) vinskog dokumenta koji prati pošiljku vina.

Primatelj

Navesti naziv odnosno ime i prezime te adresu primatelja trošarinskih proizvoda (vina)

Trošarinski broj primatelja

Navesti trošarinski broj primatelja

Mjesto isporuke

Navesti adresu mjesta isporuke, ako je različita od adrese navedene u polju primatelj

Datum otpreme

Navesti planirani datum otpreme trošarinskih proizvoda.

Predviđeni datum isporuke

Navesti planirani datum isporuke trošarinskih proizvoda primatelju.

Opis robe

Navesti vrstu trošarinskih proizvoda (npr. mirna vina ili pjenušavca vina) i trgovački naziv robe.

Tarifna oznaka KN

Navesti tarifnu oznaku Kombinirane nomenklature u koju se trošarinski proizvod razvrstava.

Količina u hl

Navesti količinu trošarinskih proizvoda (vina) u hektolitrima.

Evidencijski broj Obavijesti

Ovlašteni carinski službenik nadležnog carinskog ureda upisuje klasifikacijsku oznaku pod kojom je zaprimljena Obavijest.

Evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

Navodi se evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarine, ako je podnesen.

Datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

Navodi se datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarine.

Nadležni carinski ured

Navodi se naziv i adresa nadležnog carinskog ureda. Ovlašteni carinski službenik upisuje datum primitka Obavijesti te potpisuje i ovjerava obrazac.

Dodatne napomene: Obrazac je potrebno tiskati obostrano.

1 Prateći dokument iz članka 24. stavka 1. točke (a) alineje 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 (SL L 128, 27.5.2009., str. 15.), .kako je zadnje izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 314/2012 (SL L 103, 13.4.2012., str. 21.).

2 Uredba Komisije (EZ) br. 436/2009 od 26. svibnja 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu vinogradarskog registra, obveznih izjava te prikupljanja informacija za praćenje tržišta vina, dokumenata koji prate pošiljke proizvoda od grožđa i vina i evidencija koje se vode u sektoru vina (SL L 128, 27. 5. 2009., str. 15.).

PRILOG 10

Obrazac Z e-TD-MPV

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA MALOM PROIZVOĐAČU VINA ZA OTPREMU VINA U SUSTAVU ODGODE PLAĆANJA TROŠARINE S ELEKTRONIČKIM TROŠARINSKIM DOKUMENTOM na temelju članka 67. stavka 4. Zakona o trošarinama1

Podnositelj zahtjeva – mali proizvođač vina

(naziv pravne osobe/ime i prezime fizičke osobe, adresa):

Podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi:

Osobni identifikacijski broj (OIB) podnositelja zahtjeva

 

Podatak o mjestu proizvodnje

 

Vrsta trošarinskih proizvoda

Mirna vina


Pjenušava vina


Detalji zahtjeva:

Zahtjeva se odobrenje otpreme vina s elektroničkim trošarinskim dokumentom iz članka 11. Zakona o trošarinama za otpreme vina na mjesto odredišta iz članka 67. stavka 4. Zakona o trošarinama na način da:

a) Nadležni carinski ured, u ime i za račun malog proizvođača vina – podnositelja zahtjeva, podnosi nacrt e-TD-a u skladu s člankom 67. stavkom 4. Zakona o trošarinama;

b) Mali proizvođač vina – podnositelj zahtjeva, samostalno podnosi nact e-TD-a u skladu s člankom 67. stavkom 4. Zakona o trošarinama.

Mjesto i datum: _____________ Potpis _______________

POPUNJAVA NADLEŽNI CARINSKI URED

Evidencijski broj zahtjeva:

Nadležni carinski ured:

(Naziv i adresa; datum, potpis i pečat)

Datum zaprimanja zahtjeva:

Datum važenja odobrenja:

Napomene:

Upute za popunjavanje

Podnositelj zahtjeva – mali proizođač vina

Navesti naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe sa statusom malog proizvođača vina iz članka 67. Zakona o trošarinama te adresu sjedišta ili prebivališta te pravne odnosno fizičke osobe.

Podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi

Navesti ime, prezime, adresu i OIB odgovorne osobe u pravnoj osobi (podnositelju zahtjeva – malom proizvođaču vina).

Osobni identifikacijski broj podnositelja zahtjeva (OIB)

Navesti osobni identifikacijski broj (OIB) malog proizvođača vina koji podnosi zahtjev.

Podatak o mjestu proizvodnje

Navesti adresu mjesta proizvodnje malog proizvođača vina – podnositelja zahtjeva.

Vrsta trošarinskih proizvoda

Navesti vrstu trošarinskih proizvoda koju će mali proizvođač vina otpremati u sustavu odgode plaćanja trošarine s elektroničkim trošarinskim dokumentom na način da se označi sa ‘x’ polje

(jedno ili oba polja) koje se odnosi na vrste trošarinskih proizvoda: mirna vina ili pjenušava vina.

Detalji zahtjeva

Navesti način otpreme vina s elektroničkim trošarinskim dokumentom za koji se traži odobrenje nadležnog carinskog ureda. Označiti/zaokružiti jednu od ponuđenih opcija pod a) ili b), ovisno o tome traži li se odobrenje da nadležni carinski ured, u ime i za račun malog proizvođača vina, podnosi nacrt e-TD-a ili da mali proizvođač vina samostalno podnosi nacrt e-TD-a koristeći računalni sustav iz članka 11. Zakona o trošarinama.

Evidencijski broj zahtjeva

Ovlašteni carinski službenik nadležnog carinskog ureda upisuje klasifikacijsku oznaku pod kojom je zaprimljen zahtjev.

Datum zaprimanja zahtjeva

Navodi se datum kada je zahtjev zaprimljen.

Datum važenja odobrenja

Navodi se datum od kada odobrenje vrijedi. Datum je identičan datumu ovjere obrasca kojom se usvaja zahtjev.

Nadležni carinski ured

Navodi se naziv i adresa nadležnog carinskog ureda. Ovlašteni carinski službenik upisuje datum ovjere zahtjeva te potpisuje i ovjerava obrazac.

Dodatne napomene: Obrazac zahtjeva je potrebno tiskati obostrano.

1 Zakon o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/2013, 32/2013, 81/2013, 100/2015, 120/2015 i 115/2016).

PRILOG 11

Obrazac O-OMPV-e-TD

OBAVIJEST O NAMJERAVANOJ OTPREMI VINA U SUSTAVU ODGODE PLAĆANJA TROŠARINE S ELEKTRONIČKIM TROŠARINSKIM DOKUMENTOM IZ REPUBLIKE HRVATSKE U DRUGU DRŽAVU ČLANICU EUROPSKE UNIJE

POŠILJATELJ

Naziv/ime i prezime malog proizvođača vina:

Adresa (sjedišta/prebivališta) malog proizvođača vina:­­­­­­­­­­­­­­­­

Osobni identifikacisjki broj (OIB) malog proizvođača vina:

Trošarinski broj malog proizvođača vina:

PODACI O POŠILJCI
Nacrt elektroničkog trošarinskog dokumenta
(članak 13. stavak 9. Zakona o trošarinama)

Niže navedeni podaci se popunjavaju u skladu s Tablicom 1. iz Priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009.1, kako je zadnje izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/379 od 11. ožujka 20162.

U slučaju više stavki robe (tj. vina s različitim udjelom alkohola) potrebno je skupinu podataka 17 i podskupine podataka 17.1, 17.2 i 17.2.1 kopirati ovisno o potrebnom broju seta podataka (npr. u slučaju pošiljke s 2 stavke robe skupinu podataka 17 i podskupine podataka 17.1, 17.2 i 17.2.1 potrebno je kopirati kako bi se omogućio unos obadvije stavke, pri čemu se u polju 17a navodi o kojoj se stavci radi, odnosno navodi se 1 ili 2).

Nacrt elektroničkog trošarinskog dokumenta

1

ZAGLAVLJE e-TD

 

a

Šifra odredišta

b

Trajanje kretanja

c

Organizator prijevoza

5

PRIMATELJ

 

a

Identifikacijski broj primatelja

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

6

PRIMATELJ – DODATNI PODACI

 

a

Šifra države članice

 

b

Serijski broj potvrde o oslobođenju

 

7

MJESTO ISPORUKE

 

a

Identifikacijski broj

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

8

CARINSKI URED – MJESTO ISPORUKE

 

a

Šifra ureda

 

9

e-TD

 

a

Lokalni referentni broj

 

b

Broj računa

 

c

Datum računa

 

d

Šifra polazišta

1

e

Datum otpreme

 

f

Vrijeme otpreme

 

11

JAMSTVO ZA KRETANJE

 

a

Šifra davatelja jamstva

1

13

PRIJEVOZ

 

a

Šifra načina prijevoza

 
 

b

Dodatni podaci

 

14

ORGANIZATOR PRIJEVOZA

 

a

PDV identifikacijski broj

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

15

PRVI PRIJEVOZNIK

 

a

PDV identifikacijski broj

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

16

PODACI O PRIJEVOZU

 

a

Šifra prijevoznog sredstva

 

b

Identitet prijevoznog sredstva

 

c

Identitet trgovačke plombe

 

d

Podaci o plombi

 

f

Dodatni podaci

 

17

e-TD STAVKE

 

a

Jedinstveni referentni broj stavke

 

b

Šifra trošarinskog proizvoda

 

c

Tarifna oznaka KN

 

d

Količina

 

e

Bruto težina

 

f

Neto težina

 

g

Udio alkohola

 

i

Fiskalna oznaka

 

k

Korištenje fiskalne oznake

 

l

Oznaka podrijetla

 

p

Trgovački opis

 

r

Robna marka proizvoda

 

17.1

PAKIRANJE

 

a

Šifra vrste pakiranja

 

b

Broj koleta

 

c

Identitet trgovačke plombe

 
 

d

Podaci o plombi

 

17.2

VINO

 

a

Kategorija – vino

 

b

Šifra vinorodne zone

 

c

Treća država podrijetla

 

d

Ostale informacije

 

17.2.1

OZNAKA POSTUPKA TEHNOLOŠKE OBRADE

 

a

Šifra postupka

18

DOKUMENT

 

a

Kratki opis dokumenta

 

c

Uputa na dokument

 

Mjesto i datum: _____________ Potpis _______________

POPUNJAVA NADLEŽNI CARINSKI URED

Evidencijski broj Obavijesti

Nadležni carinski ured (Naziv i adresa; datum, potpis i pečat)

Evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

Datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

Jedinstvena referentna oznaka (JRO) elektroničkog trošarinskog dokumenta (e-TD-a)

Upute za popunjavanje

Pošiljatelj

Navesti puni naziv odnosno ime i prezime, adresu, osobni identifikacijski broj (OIB) te trošarinski broj pošiljatelja – trošarinskog obveznika sa statusom malog proizvođača vina.

Nacrt elektroničkog trošarinskog dokumenta

Šifra odredišta

Navesti jednu od sljedećih šifri ovisno o trošarinskom statusu primatelja:

– »1 – Trošarinsko skladište« (ukoliko primatelj posluje u statusu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta),

– »2 – Registrirani primatelj«,

– »3 – Povremeno registrirani primatelj«,

– »4 – Direktna isporuka« (ukoliko država članica odredišta primjenjuje u svom zakonodavstvu taj institut)

»5 Izuzeti primatelj« (npr. diplomatska i konzularna predstavništva; članak 29. stavak 5. Zakona o trošarinama3)

– »6 – Izvoz«.

Trajanje kretanja

Trajanje kretanje se iskazuje ili u satima (S) ili u danima (D) nakon čega slijedi dvoznamenkasti broj (npr. S12 ili D04). Pošiljatelj navodi uobičajeno vremensko trajanje kretanja uzimajući u obzir vrstu prijevoza i udaljenost.

Organizator prijevoza

Navesti osobu odgovornu za organizaciju prijevoza. Polje se popunjava na način da se unese jedna od sljedećih vrijednosti, ovisno o konkretnom slučaju:

– Pošiljatelj,

– Primatelj,

– Vlasnik robe,

– Drugo.

PRIMATELJ

U grupi podataka Primatelj, u polju identifikacijski broj potrebno je navesti važeći trošarinski broj primatelja (nacionalni identifikacijski broj trošarinskog obveznika, 13-znamenkasta oznaka) ako je primatelj osoba sa statusom:

– ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta (šifra odredišta: »1«);

– registriranog primatelja (šifra odredišta: »2«);

– povremeno registriranog primatelja (šifra odredišta: »3«).

U slučaju direktne isporuke (šifra odredišta: 4), u polju identifikacijski broj potrebno je navesti važeći trošarinski broj primatelja: ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta odnosno registriranog primatelja koji ima odobrenje nadležnog tijela za direktnu isporuku.

Nakon toga se navodi adresa sjedišta/prebivališta primatelja.

Trošarinski broj (engl. excise number) svojih poslovnih partnera pošiljatelj može provjeriti na internetskoj stranici Europske komisije SEED on Europa na poveznici: <http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/seed_consultation.jsp?Lang=hr>

Ako je šifra odredišta u polju 1a »5 – izuzeti primatelj«, u grupi podataka Primatelj navode se samo naziv i adresa »izuzetog primatelja« (npr. diplomatske misije, odnosno veleposlanstva akreditiranog u drugoj državi članici Europske unije).

U slučaju podnošenja za izvoz (šifra odredišta u polju 1a »6-izvoz«, u grupi podataka potrebno je navesti naziv i adresu (opcionalno i EORI broj) osobe koja zastupa pošiljatelja u carinskom uredu izvoza.

PRIMATELJ –
DODATNI PODACI

Ova grupa podataka se popunjava samo u slučaju otpreme »izuzetom primatelju« (šifra odredišta u polju 1a »5 – izuzeti primatelj«). U navedenom slučaju navodi se naziv države članice odredišta te serijski broj potvrde o o oslobođenju od plaćanja trošarine (ako je serijski broj naveden u potvrdi o oslobođenju od plaćanja trošarine).

MJESTO ISPORUKE

Polja u grupi podataka Mjesto isporuke se popunjavaju ovisno o trošarinskom statusu primatelja:

– ako je primatelj ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, u polje Identifikacijski broj potrebno je unijeti trošarinski broj trošarinskog skladišta odredišta te u ostalim poljima navesti adresu na kojoj se trošarinsko skladište nalazi;

– ako je primatelj registrirani primatelj ili povremeno registrirani primatelj polja se ne popunjavaju;

 

– ako je šifra odredišta »4 – direktna isporuka«, navodi se adresa ili identifikacijska oznaka mjesta direktne isporuke te opcionalno naziv stvarnog primatelja (unos nije obavezan);

– ako je šifra odredišta »5 – izuzeti primatelj«, može se navesti (unos nije obavezan) naziv i adresa »izuzetog primatelja« (npr. diplomatske misije, odnosno veleposlanstva akreditiranog u drugoj državi članici Europske unije).

CARINSKI URED – MJESTO ISPORUKE

U slučaju podnošenja za izvoz navesti naziv i šifru nadležnog carinskog ureda izvoza (carinski ured kojem će biti podnesena izvozna carinska deklaracija).

Napomena: Kontaktirati nadležni carinski ured radi provjere ispravnosti šifre.

Lokalni referentni broj

Lokalni referentni broj – LRN je jedinstveni serijski broj kojeg pošiljatelj dodjeljuje elektroničkom trošarinskom dokumentu (e-TD-u), a kojim se pošiljka označava u evidenciji pošiljatelja (referentni broj pošiljke u evidenciji pošiljatelja). LRN je jedinstven za svaku pojedinu pošiljku te u slučaju otkazivanja e-TD-a pošiljatelj mora dodijeliti novi LRN novom e-TD-u koji se podnosi u računalni sustav.

Broj računa

Navesti broj računa koju se odnosi na trošarinske proizvode. Ako račun još nije ispostavljen, potrebno je navesti broj dostavnice ili bilo kojeg transportnog dokumenta.

Datum računa

Datum računa je datum dokumenta iz prethodnog polja. U skladu s nacionalnom odlukom, ovaj je podatak obvezan.

Datum otpreme

Navesti podatke o datumu na koji kretanje započinje.

Vrijeme otpreme

Navesti vrijeme otpreme. Podatak je, u skladu s nacionalnom odlukom, obvezan podatak. Navedeno vrijeme je lokalno vrijeme.

Šifra načina prijevoza

Navesti način prijevoza na način da se upiše jedna od sljedećih vrijednosti, ovisno o konkretnom slučaju:

– Drugo,

– Pomorski prijevoz,

– Željeznički prijevoz,

– Cestovni prijevoz,

– Zračni prijevoz,

– Poštanske pošiljke.

Način prijevoza se odnosi na početak kretanja odnosno način prijevoza u trenutku otpreme.

ORGANIZATOR PRIJEVOZA

Ako je u polju 1c ‘Organizator prijevoza’ kao vrijednost navedeno »Vlasnik robe« ili »Ostalo«, potrebno je navesti naziv te adresu organizatora prijevoza (i eventualno PDV identifikacijski broj). U slučaju kada je organizator prijevoza pošiljatelj ili primatelj ova grupa podataka se ne popunjava.

PRVI PRIJEVOZNIK

Navesti naziv/ime i prezime i adresu prvog prijevoznika.

Šifra prijevoznog sredstva

Navesti o kojem se prijevoznom sredstvu radi te navesti odgovarajuću šifru prijevoznog sredstva na način da se upiše jedna od sljedećih vrijednosti:

– Kontejner,

– Vozilo,

– Prikolica,

– Traktor.

Potrebno je unijeti sve podatke o prvom prijevoznom sredstvu koje će se koristiti u trenutku otpreme, a vezano na sam početak kretanja.

U polju ‘Dodatni podaci’ mogu se navesti svi dodatni podaci o prijevozu, npr. identitet svakog sljedećeg prijevoznika, informacije o sljedećim prijevoznim sredstvima/sljedećem prijevoznom sredstvu koje će biti korišteno pri kretanju do mjesta odredišta, ako su ti podaci poznati u trenutku dostave podataka o nacrtu e-TD-a (navesti vrstu i registracijsku oznaku svakog sljedećeg prijevoznog sredstva).

Identitet prijevoznog sredstva

Navesti registracijsku oznaku prvog prijevoznog sredstva.

Identitet trgovačke plombe

Navesti identifikaciju trgovačkih plombi ako se koriste za pečaćenje/plombiranje prijevoznog sredstva.

Podaci o plombi

Navesti sve dodatne podatke o trgovačkim plomabama (npr. vrsta plombe).

e-TD stavke

Potrebno je upotrijebiti zaseban podatkovni skup za svaki proizvod koji je sastavni dio pošiljke.

Jedinstveni referentni broj stavke

Broj stavke robe u pošiljci (1 za prvu stavku, 2 za drugu stavku itd.).

Šifra trošarinskog proizvoda

Navesti odgovarajuću šifru, odnosno:

– W200 ako se otpremaju mirna vina,

– W300 ako se otpremaju pjenušava vina.

Tarifna oznaka KN

Upisati dogovarajuću tarifnu oznaku KN

Tarifna oznaka KN mora odgovarati šifri trošarinskog proizvoda.

Količina

Navesti količinu trošarinskog proizvoda izraženu u

litrama (temperatura od 20 °C).

Bruto težina

Navesti bruto težinu pošiljke (trošarinski proizvodi s pakiranjem).

Neto težina

Navesti težinu trošarinskih proizvoda bez pakiranja.

Udio alkohola

Navesti udio alkohola, odnosno volumni postotak alkohola mjeren pri temperaturi od 20°C.

Fiskalna oznaka

Navesti informacije o markicama.

Korištenje fiskalne oznake

Ako je roba označena markicama potrebno je označiti kvačicom polje.

Oznaka podrijetla

Ovo se polje može koristiti za certificiranje (ako je primjenjivo):

– u slučaju određenih vina, s obzirom na zaštićenu oznaku izvornosti ili zemljopisnog podrijetla (ZOI ili ZOZP) te godinu berbe i vrstu (vrste) vina, u skladu s člancima 24. i 31. Uredbe Komisije (EZ) br. 436/20094, certificiranje se provodi tako da se navede sljedeće:

‘Ovime se potvrđuje da je opisani proizvod proizveden u skladu s mjerama predviđenima Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća5 i njezinim delegiranim i provedbenim aktima.’

Ako proizvod nosi oznaku ZOI ili ZOZP uz nju se navodi naziv (nazivi) ZOI ili ZOZP-a i registarski broj (brojevi) kako je utvrđeno člankom 18. Uredbe Komisije (EZ) br. 607/20096.

Trgovački opis

Navesti trgovački opis robe radi identifikacije proizvoda koji se prevoze.

Robna marka proizvoda

Navesti robnu marku proizvoda ako je primjenjivo.

Šifra vrste pakiranja

Navesti vrstu pakiranja (npr. kutija, paleta).

Broj koleta

Navesti broj koleta.

Kategorija – vino

Za vina navedena u Dijelu XII. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1308/2013 navesti odgovarajuću vrijednost sa sljedećeg popisa:

– Vino bez ZOI/ZOZP«,

– Sortno vino bez ZOI/ZOZP«,

– Vino sa ZOI ili ZOZP«,

– Vino iz uvoza,

– Ostalo.

Šifra vinorodne zone

Polje šifra vinorodne zone se primjenjuje na vina u rasutom stanju (količina veća od 60 litara).

Navesti vinorodnu zonu iz koje potječe proizvod koji se prevozi u skladu s Dodatkom I. Priloga VII. Uredbe (EZ) br. 1308/2013.

Treća država podrijetla

Polje ‘Treća država podrijetla ‘se popunjava ako je kategorija vina »Vino iz uvoza«, pri čemu se navodi naziv države.

Šifra postupka

Polje šifra postupka tehnološke obrade vina se primjenjuje na vina u rasutom stanju (količina veća od 60 litara).

Navesti jednu ili više ‘šifri postupka tehnološke obrade vina’ u skladu s popisom pod točkom 1.4 (b) pod točkom B Priloga VI. Uredbe (EZ) br. 436/2009.

DOKUMENT

Navesti podatke o pratećoj dokumentaciji, odnosno o bilo kojoj potvrdi koja se odnosi na robu koja se prevozi (primejrice potvrde koje se odnose na oznaku podrijetla navedneu u polju 17l), i to na način da se popuni ili polje ‘Kratki opis dokumenta’ ili polje ‘Uputa na dokument’ ili oba.Evidencijski broj Obavijesti

Ovlašteni carinski službenik nadležnog carinskog ureda upisuje klasifikacijsku oznaku pod kojom je zaprimljena Obavijest.

Evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

Navodi se evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarine, ako je podnesen.

Datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

Navodi se datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarine.

Jedinstvena referentna oznaka (JRO) elektroničkog trošarinskog dokumenta (e-TD-a)

Navodi se jedinstvena referentna oznaka (JRO) elektroničkog trošarinskog dokumenta koju je računalni sustav dodijelio nakon uspješne validacije nacrta e-TD-a podnesenog od strane nadležnog carinskog ureda.

Nadležni carinski ured

Navodi se naziv i adresa nadležnog carinskog ureda. Ovlašteni carinski službenik upisuje datum primitka Obavijesti te potpisuje i ovjerava obrazac.Dodatne napomene: Obrazac je potrebno tiskati obostrano.

1 Uredba Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe tijekom obustave plaćanja trošarina (SL L 197, 29.7.2009., str. 24.).

2 Provedbena Uredba Komisije (EU) 2016/379 od 11. ožujka 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 684/2009 u pogledu podataka koje je potrebno podnijeti u okviru računalne obrade postupaka za kretanje trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine (SL L 72, 17.3.2016., str. 13.).

3 Zakon o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/2013, 32/2013, 81/2013, 100/2015, 120/2015 i 115/2016) .

4 Uredba Komisije (EZ) br. 436/2009 od 26. svibnja 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu vinogradarskog registra, obveznih izjava te prikupljanja informacija za praćenje tržišta vina, dokumenata koji prate pošiljke proizvoda od grožđa i vina i evidencija koje se vode u sektoru vina (SL L 128, 27. 5. 2009., str. 15.)

5 Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 67.)

6 Uredba Komisije (EZ) br. 607/2009. od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina (SL L 193, 24. 7. 2009., str. 60.)

PRILOG 12

Obrazac TOP

Zbog nezakonitog postupanja s trošarinskim proizvodima u prometu na teritoriju Republike Hrvatske sukladno članku 25. stavak 16. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/2013 do 120/2015), a temeljem provedenog nadzora prema Zapisniku pod klasom:_______, urbroj: ________ od ___________ podnosim

TROŠARINSKA OBRAČUNSKA PRIJAVA

1. Podaci o podnositelju:

Ime i prezime: ..................................................................................................................

Adresa: ...............................................................................................................................

Broj putne isprave i tko ju je izdao .......................................................................... i/ili

OIB: ....................................................................................................................................

2. Obračun trošarine:

Red.

br.

Vrsta trošarinskog proizvoda

Predmet oporezivanja

Trgovački naziv trošarinskih proizvoda

Količina

Obračunati iznos trošarine

 

1

2

3

4

5

1.

         

2.

         

3.

         

4.

         

5.

         

6.

         

7.

         

8.

         

9.

         

10.

         

UKUPNO:

 

3. Izjava

Kojom kao podnositelj prijave jamčim da ću izvršiti plaćanje dužnog iznosa trošarine iz točke 2. ove obračunske prijave na račun Područnog carinskog ureda __________, model plaćanja HR11 i poziv na broj xxxx (šifra ustrojstvene jedinice) – 6130 (potraživanja od fizičkih osoba) – broj zapisnika.

Potpis podnositelja

______________

M.P.

Prijavu preuzeo carinski službenik _________________________

(ime i prezime)

M. P.

Mjesto i datum:______________________________________

UPUTA ZA POPUNJAVANJE

– TOČKE 2. OBRAČUN TROŠARINE – STUPAC 1., 2. i 4.

Vrsta trošarinskog proizvoda

(stupac 1.)

Predmet oporezivanja

(stupac 2.)

Količina

(stupac 4.)

Alkohol i alkoholna pića

   
 

Mirna vina

Iskazati u hl gotovog proizvoda

 

Pjenušava vina

Iskazati u hl gotovog proizvoda

 

Ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina

Iskazati u hl gotovog proizvoda

 

Međuproizvodi

– Iskazati u hl gotovog proizvoda (≥15% vol.)

– Iskazati u hl gotovog proizvoda (<15% vol.)

 

Etilni alkohol

Iskazati u hl čistog alkohola

(čisti alkohol = količina x % vol./100)

Pivo

   
 

Pivo

Iskazati po trgovačkom nazivu količinu u hl i % vol. (volumni udjel stvarnog alkohola sadržanog u 1 hl piva, izraženo na jednu decimalu)

Duhanske prerađevine

   
 

Cigarete

Iskazati količinu po broju paketića.

Za obračun trošarine potrebno koristiti tabelarni prikaz Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama cigareta važećim na dan obračuna uvidom na Internet stranicu Carinske uprave

https://carina.gov.hr/, link: Trošarinsko postupanje, Maloprodajne cijene cigareta, Tabelarni prikaz trošarine na cigarete

 

Cigare

Iskazati broj komada cigara

 

Cigarilosi

Iskazati broj komada cigarilosa

 

Sitno rezani duhan za savijanje cigareta (uključujući i duhansku sirovinu)

Iskazati u gramima

 

Ostali duhan za pušenje

Iskazati u gramima

Energenti

   
 

Olovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31, 2710 11 51, 2710 11 59

Iskazati u litrama

 

Bezolovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49

Iskazati u litrama

 

Plinsko ulje iz tarifnih oznaka KN 2710 19 41 do 2710 19 49

Iskazati u litrama (kod obračuna primijeniti važeću visinu trošarine za pogon)

 

Kerozin – petrolej iz tarifnih oznaka KN 2710 19 21 i 2710 19 25

Iskazati u litrama (kod obračuna primijeniti važeću visinu trošarine za pogon)

 

UNP – ukapljeni naftni plin iz tarifnih oznaka KN 2711 12 11 do 2711 19 00

Iskazati u kilogramima (kod obračuna primijeniti važeću visinu trošarine za pogon)

 

Biogoriva iz čl. 83.st.6. ZOT-a

 
 

Teško loživo ulje iz tarifnih oznaka KN 2710 19 61 do 2710 19 69

Iskazati u kg

 

Energenti iz tarifnih oznaka KN 2710 19 91 i 2710 19 99 te proizvodi iz tarifne oznake KN 3826 00 90 kada im namjena nije pogon ili grijanje

Iskazati u litrama (kod obračuna primijeniti važeću visinu trošarine propisanu za plinsko ulje za pogon)– TOČKE 3. IZJAVA

Računi područnih carinskih ureda su:

IBAN Naziv korisnika

HR1810010051784500183 – Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb,

HR9310010051784500191 – Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Rijeka,

HR7610010051784500206 – Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Osijek i

HR5410010051784500214 – Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Split.

PRILOG 13

Obrazac A

BANKOVNA GARANCIJA ZA TROŠARINSKI DUG TE CARINSKI DUG I DRUGA UVOZNA JAVNA DAVANJA NA DUHANSKE PRERAĐEVINE

Obveza jamca – zajedničko osiguranje

I. Izjava jamca

1. Niže potpisana osoba (1) …

s boravištem u (2) …

solidarno jamči, u jamstvenom carinskom uredu …

do najvišeg iznosa od …

u korist Republike Hrvatske,

za sve iznose za koje osoba koja polaže ovo osiguranje (5): … može biti ili postati odgovorna navedenim zemljama za sve iznose koje duguje ili može dugovati navedenim zemljama za carine i druga davanja (6) u odnosu na robu obuhvaćenu carinskim postupcima navedenima u točki 1.a i/ili točki 1.b.

Najviši iznos osiguranja sastoji se od iznosa od:

(a) to jest 100/50/30 % (7) dijela referentnog iznosa koji odgovara iznosu carinskog duga i ostalih davanja koja mogu nastati, jednak zbroju iznosa navedenih u točki 1.a,

i

(b) to jest 100/30 % (8) dijela referentnog iznosa koji odgovara iznosu carinskog duga i ostalih davanja koja mogu nastati, jednak zbroju iznosa navedenih u točki 1.b,

1.a. U nastavku se navode iznosi koji čine dio referentnog iznosa koji odgovara iznosu carinskog duga i, prema potrebi, drugih davanja koja mogu nastati, za svaku od navedenih svrha (9):

(a) privremeni smještaj – …;

(b) postupak provoza Unije/zajednički provozni postupak – …;

(c) postupak carinskog skladištenja – …;

(d) postupak privremenog uvoza uz potpuno oslobođenje od uvoznih carina – …;

(e) postupak unutarnje proizvodnje – …;

(f) postupak uporabe u posebne svrhe – .…;

(g) ako nije ništa od navedenoga, navedite vrstu postupka – ….

1.b. U nastavku se navode iznosi koji čine dio referentnog iznosa koji odgovara iznosu carinskog duga i, prema potrebi, drugih davanja koja su nastala, za svaku od navedenih svrha (10):

(a) puštanje u slobodni promet na temelju redovite carinske deklaracije bez odgode plaćanja – .…;

(b) puštanje u slobodni promet na temelju redovite carinske deklaracije s odgodom plaćanja – .…;

(c) puštanje u slobodni promet na temelju carinske deklaracije podnesene u skladu s člankom 166. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije – .…;

(d) puštanje u slobodni promet na temelju carinske deklaracije podnesene u skladu s člankom 182. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije – .…;

(e) postupak privremenog uvoza uz djelomično oslobođenje od uvoznih carina – …;

(f) postupak uporabe u posebne svrhe – … (11):

(g) ako nije ništa od navedenoga, navedite vrstu postupka – ….

2. Niže potpisana osoba obvezuje se da će na prvi pisani poziv nadležnih tijela zemalja navedenih u točki 1. bez odgode i u roku od trideset dana od datuma poziva platiti tražene iznose do prethodno navedenog najvećeg iznosa, osim ako ta osoba ili neka druga zainteresirana osoba prije isteka tog roka nadležnim tijelima dostavi zadovoljavajući dokaz o zaključenju posebnog postupka, osim postupka uporabe u posebne svrhe, o propisnom zaključenju carinskog nadzora robe za uporabu u posebne svrhe ili privremenog smještaja ili, u slučaju drugih postupaka, osim posebnih postupaka, o reguliranju položaja robe.

Nadležna tijela mogu iz razloga koji smatraju valjanim na zahtjev niže potpisane osobe produljiti rok od 30 dana od datuma poziva na plaćanje u kojem je ona dužna platiti tražene iznose. Troškovi nastali zbog odobrenja tog dodatnog roka, a posebno kamate, moraju se obračunati tako da odgovaraju iznosu koji bi se u sličnim okolnostima naplatio na tržištu novca ili na financijskom tržištu u predmetnoj zemlji.

Ovaj se iznos ne može umanjiti za iznose koji su već plaćeni na temelju ove obveze, osim ako se niže potpisanu osobu pozove da plati dug koji je nastao u okviru carinskog postupka koji je započeo prije primitka prethodnog zahtjeva za plaćanje ili unutar 30 dana nakon toga.

3. Ova obveza vrijedi od dana kada je prihvati jamstveni ured. Niže potpisana osoba i dalje je odgovorna za plaćanje svakog duga koji nastane tijekom carinskog postupka na temelju ove obveze koji je započeo prije stupanja na snagu opoziva ili ukidanja osiguranja, čak i ako je zahtjev za plaćanje izdan nakon tog datuma.

4. Za potrebe ove obveze niže potpisana osoba navodi svoju adresu za dostavu (12) u svakoj od zemalja navedenih u točki 1. kao:

Zemlja

Prezime i ime, ili naziv poduzeća, i puna adresa

   
   
   
   

Niže potpisana osoba potvrđuje da prihvaća da su joj bila uredno dostavljeni svi dopisi i obavijesti te sve formalnosti ili postupci koji se odnose na ovu obvezu upućeni ili izvršeni u pisanom obliku na jednu od njezinih adresa za dostavu.

Niže potpisana osoba potvrđuje nadležnost sudova u mjestima gdje ima adresu za dostavu.

Niže potpisana osoba obvezuje se da neće promijeniti svoju adresu za dostavu, ili ako mora promijeniti jednu ili više od tih adresa, da će unaprijed obavijestiti jamstveni ured.

5. Ovom garancijom jamac Carinskoj upravi jamči i za iznos trošarine na duhanske prerađevine prema članku 34. i/ili članku 40. i/ili članku 41. i/ili članku 42. te trošarinskog duga za preuzete duhanske markice prema članku 79. stavku 2. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/13, 32/13, 81/13, 100/15 i 120/15) te se ovo osiguranje polaže i za:

– dospjele a neplaćene trošarine na duhanske prerađevine koje se proizvode i skladište u trošarinskom skladištu;

– dospjele a neplaćene trošarine na duhanske prerađevine koje se skladište u trošarinskom skladištu;

– dospjele a neplaćene trošarine na duhanske prerađevine za trošarinske proizvode koje se kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine;

– dospjele a neplaćene trošarine na duhanske prerađevine za preuzete duhanske markice po isteku roka od 60 dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica;

– dospjeloga a neplaćenoga carinskoga duga i drugih uvoznih javnih davanja na duhanske prerađevine carinskog dužnika, a koje se puštaju u slobodan promet na teritoriju Republike Hrvatske.

Banka – garant se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Carinskoj upravi platiti traženi iznos trošarine, i to u roku od 30 dana od datuma poziva na plaćanje.

Carinska uprava može iz razloga koji smatra valjanim produžiti rok od 30 dana od datuma poziva na plaćanje. Troškovi nastali zbog odobrenja tog dodatnog roka, a posebno kamate, moraju se obračunati tako da odgovaraju iznosu koji bi se u sličnim okolnostima naplatio na tržištu novca ili na financijskom tržištu u Republici Hrvatskoj.

Ova garancija vrijedi na cijelom teritoriju Europske unije.

Sastavljeno u …

dana …

(Potpis) (13)

II. Prihvaćanje jamstvenog ureda

Jamstveni ured …

Obveza jamca prihvaćena dana …

(Pečat i potpis)

(1) Prezime i ime ili naziv poduzeća.

(2) Puna adresa.

(3) …

(4) …

(5) Prezime i ime ili naziv poduzeća i puna adresa osobe koja polaže osiguranje.

(6) Primjenjuje se u odnosu na druga davanja koja treba platiti u vezi s uvozom ili izvozom robe ako se osiguranje upotrebljava za stavljanje robe u postupak provoza Unije ili zajednički provozni postupak ili se može upotrebljavati u više država članica ili ugovornih stranaka.

(7) Precrtati ako se ne primjenjuje.

(8) Precrtati ako se ne primjenjuje.

(9) Postupci koji nisu zajednički provozni postupak primjenjuju se samo u Europskoj uniji.

(10) Postupci koji nisu zajednički provozni postupak primjenjuju se samo u Europskoj uniji.

(11) Za iznose prijavljene u carinskoj deklaraciji za postupak uporabe u posebne svrhe.

(12) Ako u zakonodavstvu zemlje nema odredbi o adresi za dostavu, jamac u toj zemlji imenuje zastupnika ovlaštenog za primanje poruka upućenih jamcu, a potvrda iz stavka 4. drugog podstavka i obveza iz točke 4. četvrtog podstavka moraju se uskladiti. Za sporove povezane s ovim osiguranjem nadležni su sudovi u mjestu u kojem se nalaze adrese za dostavu jamca ili njegovih zastupnika.

(13) Osoba koja potpisuje ispravu mora rukom upisati sljedeću napomenu ispred svojeg potpisa: »Osiguranje u iznosu od …” (iznos se upisuje riječima).

PRILOG 14

Obrazac B

BANKOVNA GARANCIJA ZA TROŠARINSKI DUG

(Memorandum banke)

Na zahtjev ................................................................................................, sukladno članku 34., članku 40., članku 41., članku 42., članku 73.a i članku 91.a stavku 2. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/13, 32/13, 81/13, 100/15, 120/15 i 115/16) izdaje se:

BANKOVNA GARANCIJA br. .................

Ova bankovna garancija važi kao instrument osiguranja za plaćanje trošarinskog duga prema članku 34. i/ili članku 40. i/ili članku 41., članku 42., članku 73.a i članku 91.a stavku 2. Zakona o trošarinama.

PODACI O BANCI GARANTU

Osobni identifikacijski broj (OIB): ........................................................

Naziv banke – garanta: ...........................................................................

Sjedište: ....................................................................................................

Žiro-račun broj: .......................................................................................

PODACI O TROŠARINSKOM DUŽNIKU –NALOGODAVCU ZA IZDAVANJE GARANCIJE

Osobni identifikacijski broj (OIB): .......................................................

EORI broj: ................................................................................................

Tvrtka: ......................................................................................................

Sjedište: ....................................................................................................

Banka – garant se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Carinskoj upravi platiti do ukupne svote od ................................ kuna svaku svotu nastalu na ime dospjele a neplaćene trošarine na alkohol i alkoholna pića i/ili energente (osim krutih goriva i prirodnog plina), koja je nastala:

– za trošarinske proizvode koji se proizvode i skladište u trošarinskom skladištu;

– za trošarinske proizvode koji se skladište u trošarinskom skladištu;

– za trošarinske proizvode koji se kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine;

– za energente iz tarifnih oznaka KN 2710 19 91 i 2710 19 99 te proizvode iz tarifne oznake KN 3826 00 90 kada im namjena nije pogon ili grijanje

– za duhansku sirovinu

glede kojega se kao jamstvo za njegovu pravodobnu naplatu pozvao na ovu bankovnu garanciju u određenome postupku koji se vodi pri Carinskoj upravi, u razdoblju od ..................................... do .........................................., s tim da se naplata po osnovi ove garancije može izvršiti i u produljenom roku od 6 mjeseci, računajući od dana isteka jamstvenog roka.

Ova garancija ne može se pri Carinskoj upravi položiti glede namirenja trošarinskog duga drugih osoba.

Ova garancija vrijedi na cijelom teritoriju Europske unije.

Ova garancija je izdana u tri istovjetna primjerka.

......................................

......................................

(mjesto i datum)

(potpis ovlaštene osobe)

Carinska uprava prihvaća i evidentira predmetnu garanciju pod brojem ...........................................................................................................

.......................................

M.P.

...............................

(mjesto i datum)

 

(potpis ovlaštene osobe)

PRILOG 15

Obrazac C

BANKOVNA GARANCIJA ZA TROŠARINSKI DUG

(Memorandum banke)

Na zahtjev .............................................................................................., sukladno članku 19. stavku 6. točki 1. i članku 43. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/13, 32/13, 81/13, 100/15, 120/15 i 115/16) izdaje se:

BANKOVNA GARANCIJA br. .................

Ova bankovna garancija važi kao instrument osiguranja za plaćanje trošarinskog duga prema članku 19. stavku 6. točki 1. i članku 43. Zakona o trošarinama.

PODACI O BANCI GARANTU

Osobni identifikacijski broj (OIB): ........................................................

Naziv banke – garanta: ...........................................................................

Sjedište: ....................................................................................................

Žiro-račun broj: .......................................................................................

PODACI O TROŠARINSKOM DUŽNIKU –NALOGODAVCU ZA IZDAVANJE GARANCIJE

Osobni identifikacijski broj (OIB): ........................................................

Tvrtka: ......................................................................................................

Sjedište: ....................................................................................................

Banka – garant se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Carinskoj upravi do ukupne svote od ................................ kuna svaku svotu nastalu na ime dospjele a neplaćene trošarine na alkohol i alkoholna pića i/ili duhanske prerađevine i/ili energente (osim krutih goriva i prirodnog plina), koja je nastala:

– za trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici Europske unije, a primaju se radi obavljanja djelatnosti u Republici Hrvatskoj sukladno članku 19. Zakona o trošarinama;

– za trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici Europske unije, a primaju se sukladno članku 20. Zakona o trošarinama

glede kojega se kao jamstvo za njegovu pravodobnu naplatu pozvao na ovu bankovnu garanciju u određenome postupku koji se vodi pri Carinskoj upravi, u razdoblju od ...................... do ............................., s tim da se naplata po osnovi ove garancije može izvršiti i u produljenom roku od 6 mjeseci, računajući od dana isteka jamstvenog roka.

Ova garancija vrijedi na cijelom teritoriju Europske unije.

Ova garancija ne može se pri Carinskoj upravi položiti glede namirenja trošarinskog duga drugih osoba.

Ova garancija je izdana u tri istovjetna primjerka.

......................................

......................................

(mjesto i datum)

(potpis ovlaštene osobe)

Carinska uprava prihvaća i evidentira predmetnu garanciju pod brojem ...........................................................................................................

.......................................

M.P.

...............................

(mjesto i datum)

 

(potpis ovlaštene osobe)

PRILOG 16

Obrazac D

BANKOVNA GARANCIJA ZA TROŠARINSKI DUG

(Memorandum banke)

Na zahtjev ..............................................................................................., sukladno članku 34. stavku 5. i članku 42. stavku 4. podstavku 1. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/13, 32/13, 81/13, 100/15, 120/15 i 115/16) izdaje se:

BANKOVNA GARANCIJA br. .................

Ova bankovna garancija važi kao instrument osiguranja za plaćanje trošarinskog duga prema članku 34. stavku 5. i članku 42. stavku 4. podstavku 1. Zakona o trošarinama.

PODACI O BANCI GARANTU

Osobni identifikacijski broj (OIB): ........................................................

Naziv banke – garanta: ...........................................................................

Sjedište: ....................................................................................................

Žiro-račun broj: .......................................................................................

PODACI O NALOGODAVCU ZA IZDAVANJE GARANCIJE

Osobni identifikacijski broj (OIB): ........................................................

Tvrtka: ......................................................................................................

Sjedište: ....................................................................................................

Banka – garant se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Carinskoj upravi platiti do ukupne svote od ................................ kuna, svaku svotu nastalu na ime dospjele a neplaćene trošarine na trošarinske proizvode, koja je nastala za trošarinske proizvode koji se kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine, glede kojega se kao jamstvo za njegovu pravodobnu naplatu pozvao na ovu bankovnu garanciju u određenome postupku koji se vodi pri Carinskoj upravi, u razdoblju od ..................................... do .........................................., s tim da se naplata po osnovi ove garancije može izvršiti i u produljenom roku od 6 mjeseci, računajući od dana isteka jamstvenog roka.

Ova bankovna garancija može se koristiti za trošarinskog obveznika:

Osobni identifikacijski broj (OIB): ........................................................

Tvrtka: ......................................................................................................

Sjedište: ....................................................................................................

Ova garancija vrijedi na cijelom teritoriju Europske unije.

Ova garancija ne može se pri Carinskoj upravi položiti glede namirenja trošarinskog duga drugih osoba.

Ova garancija je izdana u tri istovjetna primjerka.

......................................

......................................

(mjesto i datum)

(potpis ovlaštene osobe)

Carinska uprava prihvaća i evidentira predmetnu garanciju pod brojem ...........................................................................................................

.......................................

M.P.

...............................

(mjesto i datum)

 

(potpis ovlaštene osobe)

PRILOG 17

Obrazac E

BANKOVNA GARANCIJA ZA TROŠARINSKI DUG

(Memorandum banke)

Na zahtjev ........................................................................................................................., sukladno članku 19. stavku 6. točki 1., članku 34., članku 40., članku 41, članku 42. i članku 43. Zakona o trošarinama (»Narodne novine« broj 22/13, 32/13, 81/13, 100/15, 120/15 i 115/16) izdaje se:

BANKOVNA GARANCIJA br. .................

Ova bankovna garancija važi kao instrument osiguranja za plaćanje trošarinskog duga prema članku 34. i/ili članku 40. i/ili članku 41. i/ili članku 42. te prema članku 19. stavku 6. točki 1. i članku 43. Zakona o trošarinama.

PODACI O BANCI GARANTU

Osobni identifikacijski broj (OIB): ........................................................

Tvrtka: ......................................................................................................

Sjedište: ....................................................................................................

Žiro-račun broj: .......................................................................................

PODACI O TROŠARINSKOM DUŽNIKU – NALOGODAVCU ZA IZDAVANJE GARANCIJE

Osobni identifikacijski broj (OIB): ........................................................

EORI broj: ................................................................................................

Tvrtka: ......................................................................................................

Sjedište: ....................................................................................................

Banka – garant se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Carinskoj upravi platiti do ukupne svote od ................................ kuna svaku svotu nastalu na ime dospjele a neplaćene trošarine na alkohol i alkoholna pića i/ili energente (osim krutih goriva i prirodnog plina), koja je nastala:

– za trošarinske proizvode koji se proizvode i skladište u trošarinskom skladištu;

– za trošarinske proizvode koji se skladište u trošarinskom skladištu;

– za trošarinske proizvode koji se kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine;

– za trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici Europske unije, a primaju se radi obavljanja djelatnosti u Republici Hrvatskoj sukladno članku 19. Zakona o trošarinama;

– za trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici Europske unije a primaju se sukladno članku 20. Zakona o trošarinama;

glede kojega se kao jamstvo za njegovu pravodobnu naplatu pozvao na ovu bankovnu garanciju u određenome postupku koji se vodi pri Carinskoj upravi, u razdoblju od ..................................... do .........................................., s tim da se naplata po osnovi ove garancije može izvršiti i u produljenom roku od 6 mjeseci, računajući od dana isteka jamstvenog roka.

Ova garancija ne može se pri Carinskoj upravi položiti glede namirenja trošarinskog duga drugih osoba.

Ova garancija vrijedi na cijelom teritoriju Europske unije.

Ova garancija je izdana u tri istovjetna primjerka.

......................................

......................................

(mjesto i datum)

(potpis ovlaštene osobe)

Carinska uprava prihvaća i evidentira predmetnu garanciju pod brojem ...........................................................................................................

.......................................

M.P.

...............................

(mjesto i datum)

 

(potpis ovlaštene osobe)

PRILOG 18

______________

(podnositelj zahtjeva)

CARINSKI URED _____________

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE GOTOVINSKOG POLOGA KAO INSTRUMENTA OSIGURANJA PLAĆANJA TROŠARINE

Podnositelj zahtjeva ___________________________________

(puni naziv i adresa podnositelja zahtjeva)

OIB: __________________________

EORI broj:______________________

obavještava carinski ured _____________ da je dana __________ na račun br. __________ izvršio uplatu gotovinskog pologa u iznosu ________ kn.

Sukladno izvršenoj uplati podnositelj zahtijeva korištenje gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja trošarine sukladno članku 54. Pravilnika o trošarinama.

_________________

____________________

(mjesto i datum)

(potpis podnositelja zahtjeva)

PRILOG 19

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINSKA UPRAVA

CARINSKI URED ________________

POTVRDA O KORIŠTENJU GOTOVINSKOG POLOGA KAO INSTRUMENTA OSIGURANJA PLAĆANJA TROŠARINE

Temeljem Vašeg zahtjeva za korištenje gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja trošarine i uplate gotovinskog pologa u iznosu _______________ kn, dana ___________ carinski ured ____________ odobrava korištenje gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja trošarine sukladno članku 54. Pravilnika o trošarinama.

Gotovinski polog kao instrument osiguranja plaćanja trošarine evidentiran je pod brojem ________________________________.

..............................

M.P.

...............................................................

(mjesto i datum)

 

(potpis ovlaštenog carinskog službenika)

PRILOG 20

______________

(podnositelj zahtjeva)

CARINSKI URED _____________

ZAHTJEV ZA POVRAT GOTOVINSKOG POLOGA KAO INSTRUMENTA OSIGURANJA PLAĆANJA TROŠARINE

Podnositelj zahtjeva ___________________________________

(puni naziv i adresa podnositelja zahtjeva)

OIB: __________________________

EORI broj:______________________

obavještava carinski ured _______________ da dana __________ podnosi zahtjev za povrat gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja trošarine u iznosu _____________ kn sukladno članku 55. Pravilnika o trošarinama.

Molimo Vas da povrat gotovinskog pologa izvršite na račun br. ____.

_________________

____________________

(mjesto i datum)

(potpis podnositelja zahtjeva)

PRILOG 21

Obrazac Zahtjev – OKTP

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OSLOBOĐENOG KORISNIKA TROŠARINSKIH PROIZVODA

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINSKA UPRAVA

CARINSKI URED____________________

1.

OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ (OIB): _______________

2.

TVRTKA/OBRT:

______________________________________________

3.

ADRESA SJEDIŠTA ILI PREBIVALIŠTA

ULICA: __________________________

KUĆNI BROJ: __________________________

MJESTO / GRAD: __________________________

POŠTANSKI BROJ: __________________________

4.

BROJ TELEFONA/FAX: __________________________

5.

PODACI O ODGOVORNOJ OSOBI ZA RAD POGONA OSLOBOĐENOG KORISNIKA (ime i prezime, adresa, OIB):

______________________________________________

6.

MJESTO VOĐENJA GLAVNOG KNJIGOVODSTVA: _____________________________________________________________________________________________________________

Podatak o lokaciji pogona koji je predviđen za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika

________________________________________________________

Detaljan opis djelatnosti za koju nabavlja trošarinske proizvode bez plaćanja trošarine

________________________________________________________

Količina trošarinskih proizvoda po kategoriji, vrsti i trgovačkom nazivu trošarinskih proizvoda, a prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

________________________________________________________

Podaci o planiranoj količini proizvoda za koje koristi trošarinske proizvode, odnosno energente, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

________________________________________________________

Podaci o dokumentima iz kojih su razvidni normativi korištenja pojedinih vrsta trošarinskih proizvoda za obavljanje djelatnosti

________________________________________________________

Podaci o opremi potrebnoj za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika u pogledu utvrđivanja količina te korištenja trošarinskih proizvoda

________________________________________________________

Podaci o dokumentima iz kojih su razvidni gubitci ili manjkovi u proizvodnji i skladištenju, prema pojedinim kategorijama i vrstama trošarinskih proizvoda

DODATNI PODACI KOJE DOSTAVLJA PODNOSITELJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OSLOBOĐENOG KORISNIKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

________________________________________________________

Količina procijenjene električne energije za potrošnju, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

________________________________________________________

Podaci o planiranoj količini proizvoda za koje koristi električnu energiju, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

________________________________________________________

Podaci o dokumentima iz kojih su razvidni normativi korištenja električne energije za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika, ako je to primjenjivo

________________________________________________________

Podaci o opremi potrebnoj za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika u pogledu utvrđivanja količina te korištenja električne energije, kao i serijski broj mjernog uređaja namijenjenog preuzimanju električne energije

DODATNI PODACI KOJE DOSTAVLJA PODNOSITELJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OSLOBOĐENOG KORISNIKA PRIRODNOG PLINA

________________________________________________________

Količina procijenjenog prirodnog plina za potrošnju po vrsti, trgovačkom nazivu i prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

________________________________________________________

Podaci o planiranoj količini proizvoda za koje koristi prirodni plin, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

________________________________________________________

Podaci o dokumentima iz kojih su razvidni normativi korištenja pojedinih vrsta prirodnog plina za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika, ako je to primjenjivo

________________________________________________________

Podaci o opremi potrebnoj za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika u pogledu utvrđivanja količina te korištenja prirodnog plina, kao i serijski broj mjernog uređaja namijenjenog preuzimanju prirodnog plina

DODATNI PODACI KOJE DOSTAVLJA PODNOSITELJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OSLOBOĐENOG KORISNIKA KRUTIH GORIVA

________________________________________________________

Količina krutih goriva po vrsti, trgovačkom nazivu i prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

________________________________________________________

Podaci o planiranoj količini proizvoda za koje koristi kruto gorivo, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

________________________________________________________

Podaci o dokumentima iz kojih su razvidni normativi korištenja pojedinih vrsta krutih goriva za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika

________________________________________________________

Podaci o dokumentima iz kojih su razvidni gubici ili manjkovi u proizvodnji i skladištenju

________________________________________________________

Podaci o opremi potrebnoj za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika u pogledu utvrđivanja količina te korištenja krutih goriva

UZ ZAHTJEV SE PRILAŽU SLJEDEĆI DOKAZI

• Izjava da nad tvrtkom podnositelja zahtjeva nije započet stečajni postupak

• Skica i opis prostora (proizvodni, skladišni i sl.) u kojima će se nalaziti trošarinski proizvodi nabavljeni bez plaćanja trošarine

• Potvrda nadležnog tijela o zadovoljavanju minimalno tehničko-tehnoloških uvjeta za obavljanje djelatnosti podnositelja zahtjeva sukladno posebnim propisima

• Posebno za električnu energiju: shema koja prikazuje električnu opremu za preuzimanje električne energije

• Posebno za prirodni plin: shema koja prikazuje plinsku opremu za preuzimanje prirodnog plina

_________________

____________________

Datum

Potpis podnositelja zahtjeva

Datum prijama: ____________________________________

Datum unosa: _____________________________________

Ovlašteni carinski službenik: __________________ M. P.

Rukovoditelj: ______________________________________


PRILOG 22

Obrazac PUR

PRIJAVA ZA UPIS U REGISTAR TROŠARINSKIH OBVEZNIKA

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINSKA UPRAVA

CARINSKI URED____________________

☐ Registracija

☐ Promjena

☐ Odjava1.

OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ (OIB): __________________________

2.

NAZIV PRAVNE OSOBE ILI IME I PREZIME FIZIČKE OSOBE

_________________________________________________________

3.

ADRESA SJEDIŠTA ILI PREBIVALIŠTA

ULICA: __________________________________________________

KUĆNI BROJ: _____________________________________________

MJESTO/GRAD: ___________________________________________

POŠTANSKI BROJ: _________________________________________

NAZIV POŠTE: ____________________________________________

4.

BROJ TELEFONA/FAX: ______________________________________

5.

PODACI O ODGOVORNOJ OSOBI U PRAVNOJ OSOBI (ime i prezime, adresa, JMBG/OIB)

________________________________________________________

6.

NAZIV OSNOVNE DJELATNOSTI NKD _________________________________________________________________________________

7.

KATEGORIJA TROŠARINSKIH PROIZVODA

(zaokružiti odgovarajuću opciju)

I. Alkohol i alkoholna pića

a. alkohol i alkoholna pića (osim piva)

b. pivo

c. pivo-male nezavisne pivovare1

d. etilni alkohol male destilerije2

II. Duhanske prerađevine

a. Cigarete

b. Cigare

c. Cigarilosi

d. Sitno rezani duhan za savijanje cigareta

e. Ostali duhan za pušenje

III. Energenti i električna energija

a. energenti (osim b., c., d. i e.)

b. prirodni plin i ostali plinovi iz KN 2711 29 00

c. kruta goriva

d. električna energija

e. energenti i proizvodi iz članka 91.a ZOT-a3

IV. Duhanski proizvodi i duhanska sirovina

a. e-tekućina

b. grijani duhanski proizvodi

c. novi duhanski proizvodi

d. duhanska sirovina

8.

   

(zaokružiti odgovarajuću opciju)

I. Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta

a. Proizvođač

– Mala nezavisna pivovara

– Mala destilerija

b. Trgovac

II. Registrirani primatelj

III. Povremeno registrirani primatelj

IV. Primatelj iz članka 21. stavak 1. točka 4. ZOT-a

V. Prodavatelj iz druge države članice/Zastupnik za prodaju na daljinu iz članka 21. stavak 1. točka 5. ZOT-a

VI. Proizvođač izvan sustava odgode iz članka 69. ZOT-a

– Mala nezavisna pivovara

– Mala destilerija

VII. Mali proizvođač jakog alkoholnog pića

VIII. Mali proizvođač vina

– U sustavu odgode plaćanja trošarine

– Izvan sustava odgode plaćanja trošarine

IX. Uvoznik

X. Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda

XI. Opskrbljivač

a. Električnom energijom

b. Prirodnim plinom i ostalim plinovima iz KN 2711 29 00

XII. Isporučitelj krutih goriva

XIII. Krajnji potrošač krutih goriva

XIV. Proizvođač iz članka 94. ZOT-a

XV. Proizvođač iz članka 96. ZOT-a

XVI. Registrirani pošiljatelj

XVII. Ostali trošarinski obveznici

1. Osobe s obvezom obračuna razlike trošarine na cigarete (članak 22. stavak 8. ZOT-a)

2. Osobe koje puštaju u potrošnju e-tekućinu/grijani duhanski proizvod/novi duhanski proizvod (članak 74..a ZOT-a)

a. Proizvođač

b. Trgovac

3. Osobe koje posluju s duhanskom sirovinom (članak 73.a ZOT-a)

4. Osobe koje posluju s energentima i proizvodima iz članka 91.a ZOT-a

_________________

____________________

Datum

Potpis trošarinskog obveznika


Datum prijama: ____________________________________

Datum unosa: _____________________________________

Ovlašteni carinski službenik: __________________ M. P.

Rukovoditelj: ______________________________________UPUTA ZA POPUNJAVANJE TOČKE 8.

I. Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta

a. Proizvođač

– Mala nezavisna pivovara

– Mala destilerija

b. Trgovac

Zaokružuje osoba ovisno o statusu da li je proizvođač (obavlja djelatnost proizvodnje i trgovine s trošarinskim proizvodima) ili trgovac (obavlja djelatnost trgovine s trošarinskim proizvodima)

Odabir mala nezavisna pivovara/mala destilerija odnosi se na kategoriju trošarinskih proizvoda pivo – male nezavisne pivovare/etilni alkohol – male destilerije

II. Registrirani primatelj

Zaokružuje osoba za status iz članka 40. ZOT-a

III. Povremeno registrirani primatelj

Zaokružuje osoba za status iz članka 41. ZOT-a

IV. Primatelj iz članka 21. stavak 1. točka 4. ZOT-a

Zaokružuje osoba za status iz članka 21. stavak 1. točka 4. ZOT-a

V. Prodavatelj iz druge države članice/Zastupnik

za prodaju na daljinu iz članka 21. stavak 1. točka 5 ZOT-a

Zaokružuje osoba za status iz članka 21. stavak 1. točka 5. ZOT-a

VI. Proizvođač izvan sustava odgode iz članka 69. ZOT-a

– Mala nezavisna pivovara

– Mala destilerija

Zaokružuje osoba za status iz članka 69. ZOT-a

Odabir mala nezavisna pivovara/mala destilerija odnosi se na kategoriju trošarinskih proizvoda pivo – male nezavisne pivovare/etilni alkohol – male destilerije

VII. Mali proizvođač jakog alkoholnog pića

Zaokružuje osoba za status iz članka 68. ZOT-a

VIII. Mali proizvođač vina

Zaokružuje osoba za status iz članka 67. ZOT-a, te bira način poslovanja-u sustavu odgode, izvan sustava odgode ili oboje.

IX. Uvoznik

Zaokružuje osoba za status iz članka 21. stavak 1. točka 2. ZOT-a (osim prirodnog plina,krutog goriva i električne energije), i/ili

zaokružuje osoba koja uvozi na teritorij RH e-tekućinu i/ili grijani duhanski proizvod i/ili novi duhanski proizvod (osim ako nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet vrše smještaj u trošarinsko skladište ili skladište proizvođača)

X. Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda

Zaokružuje osoba za status iz članka 36. ZOT-a

XI. Opskrbljivač

a. električnom energijom

b. prirodnim plinom i ostalim plinovima iz KN 2711 29 00

Zaokružuje osoba ovisno za status iz članka 94. stavak 1. točka 1. i 2. ZOT-a, te osoba za status iz članka 96. stavak 1. točka 1. i 2. ZOT-a

XII. Isporučitelj krutih goriva

Zaokružuje osoba za status iz članka 98. stavak 1. točka 1. i stavak 2. točka 1. ZOT-a

XIII. Krajnji potrošač krutih goriva

Zaokružuje osoba za status iz članka 98. stavak 2. točka 2. ZOT-a

XIV. Proizvođač iz članka 94. ZOT-a

Zaokružuje proizvođač koji proizvedenu električnu energiju koristi za vlastite potrebe iz članka 94. stavak 1. točka 3. ZOT-a

XV. Proizvođač iz članka 96. ZOT-a

Zaokružuje proizvođač plina koji proizvedeni prirodni plin i ostale plinove iz KN 2711 29 00 koristi za vlastitu potrošnju iz članka 96. stavak 1. točka 3. ZOT-a

XVI. Registrirani pošiljatelj

Zaokružuje osoba za status iz članka 42. ZOT-a

XVII. Ostali trošarinski obveznici

Osobe koje puštaju u potrošnju e-tekućinu i/ili grijani duhanski proizvod i/ili novi duhanski proizvod (osim osoba koji posluju u statusu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta na duhanske prerađevine) zaokružuju:

točku 2.a ako obavljaju djelatnost proizvodnje ili uz djelatnost proizvodnje obavljaju smještaj u skladište proizvođača nakon unosa iz druge države članice EU ili uvoza iz treće države na teritorij RH

točku 2.b ako obavljaju unos iz druge države članice EU

Točka 4. – zaokružuje osoba koja namjerava poslovati ili posluje s energentima i proizvodima iz članka 91.a ZOT-a

1 odabiru obveznici koji proizvode/posluju sa pivom proizvedenim od strane male nezavisne pivovare

2 odabiru obveznici koji proizvode/posluju s etilnim alkoholom proizvedenim od strane male destilerije

3 kratica za Zakon o trošarinama

PRILOG 23

Obrazac ZT-AL

Trošarinski obveznik: _________________

Carinski ured:___________

Sjedište/prebivalište: _________________

Datum prijama: _________

OIB: _____________________________

 

Trošarinski broj: ____________________

 

ZAHTJEV ZA TISKANJE POSEBNIH MARKICA ZA OZNAČAVANJE ALKOHOLA I ALKOHOLNIH PIĆA

Slovna oznaka serije

Volumen pakiranja
u litrama
(od 0,25 l do 5,00 l)

Dimenzija markica

Ukupno
(komada)

1

2

3

4

D

 

 

 

U

 

 

 

E

 

 

 

P

xxx

 

 

UKUPNO

xxx

xxx

 

Potvrđujem da su podaci iskazani u zahtjevu za tiskanje posebnih markica potpuni i točni.

Datum: ______________________________________________________

Ime i prezime ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: __________________

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: ________________________

Popunjava nadležni carinski ured

 

Datum unosa: ___________________________________________

 

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika ___________________

M.P.

Potpis: _________________________________________________

 

PRILOG 24

Obrazac P-AL

Ministarstvo financija

Carinska uprava

Carinski ured

KLASA:

URBROJ:

Mjesto i datum:

Trošarinski obveznik: _________________

Sjedište/prebivalište:_________________

OIB: _____________________________

Trošarinski broj: ____________________

POTVRDA O IZDAVANJU/PREUZIMANJU POSEBNIH MARKICA ZA OZNAČAVANJE ALKOHOLA I ALKOHOLNIH PIĆA
na dan ________ broj ________

Slovna oznaka serije

Volumen pakiranja

Izdano markica

Ukupno

od broja

do broja

D

 

 

 

 

 

U

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

P

xxx

 

 

 

UKUPNO

xxx

xxx

xxx

 

_______________________________

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznka

Potpis ovlaštene osobe carinskog ureda

 

M. P.

PRILOG 25

Obrazac MU-AL

Trošarinski obveznik: _______

 

Carinski ured __________________

Sjedište/prebivalište: _______

 

Datum prijama:_________________

OIB: _________

 

 

Trošarinski broj: ______________

 

 

 

MJESEČNO IZVJEŠĆE O PREUZETIM, UTROŠENIM I VRAĆENIM MARKICAMA ZA OZNAČAVANJE ALKOHOLA I ALKOHOLNIH PIĆA ZA RAZDOBLJE OD_____ DO _____

Slovna oznaka serije

Volumen pakiranja
u litrama
(od 0,25 l do 5,00 l)

Prijenos neutrošenih markica iz prethodnog razdoblja

Preuzeto markica

Ukupno
(3+4)

Utrošeno markica

Povrat

Stanje zaliha na kraju mjeseca
(5-6-7-8-9)

Oštećenih

Neutrošenih

Neispravnih

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrđujem da su podaci iskazani u mjesečnom izvešću potpuni i točni.

Datum: ______________________________________________________________

Ime i prezime ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: __________________________

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: ________________________________

Popunjava nadležni carinski ured

 

Datum unosa: ________________________________________________________

 

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika ________________________________

M.P.

Potpis: ______________________________________________________________

 

PRILOG 26

Obrazac DOT – PI

Trošarinski obveznik: _______

 

Carinski ured __________________

Sjedište/prebivalište: _______

 

Datum prijama:_________________

OIB: _________

 

 

Trošarinski broj: ______________

 

 

 

DNEVNI OBRAČUN TROŠARINE NA PIVO ZA RAZDOBLJE
OD ________ DO ________

Red.

br.

Datum obračuna trošarine

Obračunati iznos trošarine

 

1*

2**

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

9.

   

10.

   

11.

   

12.

   

13.

   

14.

   

15.

   

16.

   

17.***

UKUPNO:

 

Potvrđujem da su podaci iskazani u zahtjevu za tiskanje posebnih markica potpuni i točni.

Datum: ______________________________________________________

Ime i prezime ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: __________________

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: ________________________

Popunjava nadležni carinski ured

 

Datum unosa: ___________________________________________

 

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika ___________________

M.P.

Potpis: _________________________________________________

 

* Stupac 1 »Datum obračuna trošarine« popunjava se na način da se upisuju samo oni datumi kada su trošarinski proizvodi pušteni u potrošnju (članak 22. ZOT-a).

** Stupac 2 »Obračunati iznos trošarine« popunjava se na način da se upisuje iznos trošarine obračunate po pojedinom datumu obračuna.

*** Red 17. »Ukupno obračunati iznos trošarine« popunjava se na način da se upisuje zbroj obračunatih iznosa trošarine iskazanih u stupcu 2**

PRILOG 27

Obrazac DOT – AL

Trošarinski obveznik: _______

 

Carinski ured __________________

Sjedište/prebivalište : _______

 

Datum prijama:_________________

OIB: _________

 

 

Trošarinski broj: ______________

 

 

 

DNEVNI OBRAČUN TROŠARINE NA ALKOHOL I ALKOHOLNA PIĆA (OSIM PIVA) ZA RAZDOBLJE
OD ________ DO ________

Red.

br.

Datum obračuna trošarine

Obračunati iznos trošarine

 

1*

2**

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

9.

   

10.

   

11.

   

12.

   

13.

   

14.

   

15.

   

16.

   

17.***

UKUPNO:

 

Potvrđujem da su podaci iskazani u dnevnom obračunu trošarine potpuni i točni.

Datum: ______________________________________________________

Ime i prezime ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: __________________

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: ________________________

Popunjava nadležni carinski ured

 

Datum unosa: ___________________________________________

 

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika ___________________

M.P.

Potpis: _________________________________________________

 

* Stupac 1 »Datum obračuna trošarine« popunjava se na način da se upisuju samo oni datumi kada su trošarinski proizvodi pušteni u potrošnju (članak 22. ZOT-a).

** Stupac 2 »Obračunati iznos trošarine« popunjava se na način da se upisuje iznos trošarine obračunate po pojedinom datumu obračuna.

*** Red 17. »Ukupno obračunati iznos trošarine« popunjava se na način da se upisuje zbroj obračunatih iznosa trošarine iskazanih u stupcu 2**

PRILOG 28

Obrazac MI-PI

Trošarinski obveznik: _______

 

Carinski ured __________________

Sjedište/prebivalište: _______

 

Datum prijama:_________________

OIB: _________

 

 

Trošarinski broj: ______________

 

 

 

MJESEČNO IZVJEŠĆE O STANJU ZALIHA, PRIMLJENIM, UNESENIM, PROIZVEDENIM, OTPREMLJENIM I UVEZENIM KOLIČINAMA TE OBRAČUNATOJ TROŠARINI NA PIVO ZA RAZDOBLJE
OD_________ DO____________

Trošarinski obveznik:

☐ Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta

 

☐ Proizvođač

☐ Trgovac

 

☐ Proizvođač izvan sustava odgode iz članka 69.ZOT-a

☐ Registrirani primatelj

☐ Povremeno registrirani primatelj

☐ Primatelj iz članka 21.stavak 1. točka 4. ZOT-a

☐ Prodavatelj iz druge države članice/Zastupnik za prodaju na daljinu iz članka 21. stavak 1. točka 5. ZOT-a

 

☐ Uvoznik

☐ Ostali trošarinski obveznici

Potvrđujem da su podaci iskazani u dnevnom obračunu trošarine potpuni i točni.

Datum: ______________________________________________________

Ime i prezime ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: __________________

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: ________________________

Popunjava nadležni carinski ured

 

Datum unosa: ___________________________________________

 

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika ___________________

M.P.

Potpis: _________________________________________________

 

Red. br.

Količine piva u hl

Volumni udio stvarnog alkohola sadržanoga u jednom hektolitru piva

0,6-2,8%

2,9-3,9%

4,0-4,9%

5,0-5,9%

6,0-6,9%

7,0-7,9%

8,0-8,9%

9,0-9,9%

10,0-10,9%

11% i više

UKUPNO

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Stanje zaliha na dan __ godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Proizvedene količine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Količine primljene u TS nakon uvoza u RH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Količine primljene u TS iz drugog TS unutar RH/iz pogona oslobođenog korisnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Količine primljene iz druge DČ

                     

6.

Višak utvrđen popisom zaliha

                     

7.

Ukupno (1.+ 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Količine otpremljene iz TS u drugo TS unutar RH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Količine otpremljene iz TS u drugu DČ u sustavu odgode plaćanja trošarine

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

10.

Količine otpremljene iz TS u treću državu (izvoz)

                     

11.

Količine oslobođene plaćanja trošarine

(čl. 29. st. 1. ZOT-a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Količine otpremljene iz TS oslobođene plaćanja trošarine (čl. 30. st. 1. toč. 1. i 2. ZOT-a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Količine oslobođene plaćanja trošarine

(čl. 30. st. 2. toč. 1. do 4. ZOT-a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

14.

Količine oslobođene plaćanja trošarine

(čl. 30. st. 2. točka 5. ZOT-a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Količine oslobođene plaćanja trošarine/otpremljene oslobođenom korisniku (čl. 61. st. 1. toč. 4. do 12. ZOT -a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Količine piva utrošene za vlastitu proizvodnju u TS1*

                     

17.

Neoporezive količine
(8.+ 9.+ 10.+ 11.+ 12.+ 13.+ 14.+ 15.+ 16.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Količine puštene u potrošnju u RH (oporezive količine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Stanje zaliha na kraju mjeseca (7. – 17. – 18.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Obračunata trošarina prilikom puštanja u potrošnju u RH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

21.

Količine uvezene i puštene u slobodni promet u RH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Obračunata trošarina prilikom puštanja u slobodni promet u RH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

23.

UKUPNO OBRAČUNATO2**

 

* Upisuju se količine piva utrošenog kao reprodukcijskog materijala u proizvodnji novog trošarinskog proizvoda

** Iznos ukupno obračunate trošarine utvrđuje se tako da se zbroje iznosi navedeni u stupcu 12 red 20. i stupcu 12 red 22.

Potpis odgovorne osobe ______________________

Specifikacija količina piva puštenih u potrošnju u RH (oporezive količine)* za mjesec ___________

Redni broj

Trgovački naziv

Količina hl

% vol.

Obračunata trošarina

 

1

2

3**

4

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

5.

       

6.

       

7.

       

8.

       

9.

       

10.

       

11.

       

12.

       

13.

       

14.

       

15.

       

16.

       

17.

       

18.

       

19.

       

20.

       
         

Potpis odgovorne osobe ______________________

* Podatke je potrebno iskazati unutar svakog razreda (stupac 2 do 11 Obrasca MI-PI)

** Stupac 3 »% vol.« popunjava se na način da se upisuje volumni udjel stvarnog alkohola sadržanog u 1hl piva, izražen na jednu decimalu.

PRILOG 29

Obrazac MI-AL

Trošarinski obveznik: _______

 

Carinski ured __________________

Sjedište/prebivalište: _______

 

Datum prijama:_________________

OIB: _________

 

 

Trošarinski broj: ______________

 

 

 

MJESEČNO IZVJEŠĆE O STANJU ZALIHA, PRIMLJENIM, UNESENIM, PROIZVEDENIM, OTPREMLJENIM I UVEZENIM KOLIČINAMA TE OBRAČUNATOJ TROŠARINI NA ALKOHOL I ALKOHOLNA PIĆA (OSIM PIVA)
za razdoblje od_________ do____________

Trošarinski obveznik:

☐ Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta

 

☐ Proizvođač

☐ Trgovac

 

☐ Proizvođač izvan sustava odgode iz članka 69.ZOT-a

☐ Registrirani primatelj

☐ Povremeno registrirani primatelj

☐ Primatelj iz članka 21.stavak 1. točka 4. ZOT-a

☐ Prodavatelj iz druge države članice/Zastupnik za prodaju na daljinu iz članka 21. stavak 1. točka 5. ZOT-a

 

☐ Uvoznik

☐ Ostali trošarinski obveznici

Potvrđujem da su podaci iskazani u mjesečnom izvješću potpuni i točni.

Datum: ______________________________________________________

Ime i prezime ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: __________________

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: ________________________

Popunjava nadležni carinski ured

 

Datum unosa: ___________________________________________

 

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika ___________________

M.P.

Potpis: _________________________________________________

 ALKOHOL I ALKOHOLNA PIĆA (osim piva)

Red. br.

Opis

A
Mirna vina
hl

B
Pjenušava vina
hl

C
Ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina hl

D
Međuproizvodi

hl

E
Etilni alkohol
č/a
hl

<15% vol.

≥15%

vol.

 

1

2

3

4

5

6

7

1.

Stanje zaliha na dan ___ godine

           

2.

Proizvedene količine

           

3.

Količine primljene u TS nakon uvoza u RH

 

 

       

4.

Količine primljene u TS iz drugog TS unutar RH/iz pogona oslobođenog korisnika

 

 

       

5.

Količine primljene iz druge DČ

           

6.

Višak utvrđen popisom zaliha

           

7.

Ukupno (1.+ 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6.)

 

 

 

 

 

 

8.

Količine otpremljene iz TS u drugo TS unutar RH

 

 

 

 

 

 

9.

Količine otpremljene iz TS u drugu DČ

u sustavu odgode plaćanja trošarine

 

 

 

 

 

 

10.

Količine otpremljene iz TS u treću državu (izvoz)

           

11.

Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 29. st 1. ZOT-a)

           

12.

Količine otpremljene iz TS oslobođene plaćanja trošarine (čl. 30. st. 1. toč. 1. i 2. ZOT-a)

           

13.

Količine oslobođene plaćanja trošarine

(čl. 30. st. 2. toč. 1. do 4. ZOT-a)

           

14.

Količine oslobođene plaćanja trošarine

(čl. 30. st. 2. točka 5. ZOT-a)

           

15.

Isporuke denaturiranog alkohola

(čl.61 st.1 toč. 1. do 3. ZOT-a)

           

16.

Količine oslobođene plaćanja trošarine/otpremljene oslobođenom korisniku (čl. 61. st. 1. toč. 4. do 12. ZOT-a)

           

17.

Količine alkohola utrošene za vlastitu proizvodnju u TS*

           

18.

Ukupno neoporezive količine
(8.+ 9.+ 10.+ 11.+ 12.+ 13.+ 14.+ 15.+ 16.+ 17.)

 

 

 


 

 

19.

Količine puštene u potrošnju u RH (oporezive količine)

 

 

 

 

 

 

20.

Stanje zaliha na kraju mjeseca
(7.- 18.-19.)

 

 

 

 

 

 

21.

Količine uvezene i puštene u slobodni promet u RH

 

 

 

 

 

 

22.

Visina trošarine u kn

 

 

 

 

 

 

23.

Obračunata trošarina prilikom puštanja u potrošnju u RH (19. x 22.)

 

 

 

 

 

 

24.

Obračunata trošarina prilikom puštanja u slobodni promet u RH (21. x 22.)

 

 

 

 

 

 

25.

UKUPNO OBRAČUNATA TROŠARINA PRILIKOM PUŠTANJA U POTROŠNJU U RH (23.A+23.B+23.C+23.D+23.E)

 

26.

UKUPNO OBRAČUNATA TROŠARINA PRILIKOM PUŠTANJA U SLOBODNI PROMET U RH (24..A+24.B+24.C+24.D+24.E)

 

27.

UKUPNO OBRAČUNATA TROŠARINA (25. + 26.)

 

Potpis odgovorne osobe __________________

* upisuju se količine alkohola koje ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač utroši kao reprodukcijski materijal u vlastitoj proizvodnji alkohola i alkoholnog pića

PRILOG 30

Obrazac GI-MPV

Trošarinski obveznik: _______

 

Carinski ured __________________

Sjedište/prebivalište: _______

 

Datum prijama:_________________

OIB: _________

 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROIZVODNJI, OTPREMAMA I ZALIHAMA VINA ZA ____________ GODINU

Red. br.

Opis

Količine u hl

Mirna vina

Pjenušava vina

 

1

2

3

1.

Stanje zaliha vina na dan 31. prosinca _______ godine*

 

 

2.

Proizvedene količine vina od 1.1. _____ do 31.12.____ godine

 

 

3.

Ukupno (red 1.+2.)

 

 

4.

Količine vina otpremljene u drugu državu članicu

 

 

5.

Količine vina otpremljene u treću državu (izvoz)

   

6.

Količine vina puštene u potrošnju u HR

 

 

7.

Stanje zaliha vina na dan 31. prosinca ______ godine**

(red 3. – 4. – 5. – 6.)

 

 

Potvrđujem da su podaci iskazani u godišnjem izvješću potpuni i točni.

Datum: ______________________________________________________

Ime i prezime ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: __________________

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: ________________________

Popunjava nadležni carinski ured

 

Datum unosa: ___________________________________________

 

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika ___________________

M.P.

Potpis: _________________________________________________

 

* podatak se odnosi na prethodnu godinu

** podatak se odnosi na tekuću godinu

PRILOG 31

Izjava MP-JAP

MALI PROIZVOĐAČ JAKOG ALKOHOLNOG PIĆA

____________________

(ime i prezime fizičke osobe)

OIB:

_____________________

ADRESA:

_____________________

IZJAVA

kojom izjavljujem da sam kao vlasnik/korisnik kotla zapremnine _____ litara u _________ godini proizveo________ litara jakog alkoholnog pića s volumnim udjelom alkohola od _______ % vol.

Izjava se daje u smislu članka 68. stavak 7. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/13, 32/13, 81/13, 100/15, 120/15 i 115/16) u svrhu donošenja poreznog rješenja.

_____________

 

_____________________

(mjesto i datum)

 

(potpis odgovorne osobe)

Zaprimio Carinski ured _________________

KLASA: ______________________

URBROJ: _____________________

Datum prijama: ________________

 

M. P.

______________________________

 

(potpis ovlaštenog carinskog službenika)

PRILOG 32

Obrazac ZT-DM

Trošarinski obveznik: _______

 

Carinska uprava Središnji ured _________

Sjedište/prebivalište: _______

 

Datum prijama:_________________

OIB: _________

 

 

Trošarinski broj: ______________

 

 

 

ZAHTJEV ZA TISKANJE DUHANSKIH MARKICA

Trošarinski obveznik:

☐ Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta

 

☐ Proizvođač

 

☐ Trgovac

 

☐ Registrirani primatelj

 

☐ Povremeno registrirani primatelj

 

☐ Primatelj iz članka 21. stavak 1. točka 4. ZOT-a

 

☐ Prodavatelj iz druge države članice/Zastupnik za prodaju na daljinu iz članka 21. stavak 1. točka 5. ZOT-a

 

☐ Uvoznik

Slovna oznaka premeta oporezivanja

MPC

Dimenzija markica

Ukupno
(komada)

1

2

3

4

C

 

 

 

CR

 

 

 

CL

 

 

 

SR

 

 

 

DP

 

 

 

U-C

 

 

 

U-CR

 

 

 

U-CL

 

 

 

U-SR

 

 

 

U-DP

 

 

 

E-C

xxx

 

 

E-CR

xxx

 

 

E-CL

xxx

 

 

E-SR

xxx

 

 

E-DP

xxx

 

 

EU-C

xxx

 

 

EU-CR

xxx

 

 

EU-CL

xxx

 

 

EU-SR

xxx

 

 

EU-DP

xxx

 

 

P

xxx

 

 

SVEUKUPNO

xxx

xxx

 

Potvrđujem da su podaci iskazani u zahtjevu za tiskanje duhanskih markica potpuni i točni.

Datum: ______________________________________________________

Ime i prezime ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: __________________

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: ________________________

Popunjava Carinska uprava Središnji ured

 

Datum unosa: ___________________________________________

 

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika ___________________

M.P.

Potpis: _________________________________________________

 

PRILOG 33

Obrazac ZI-DM

Trošarinski obveznik: _______

 

Carinska uprava __________________

Sjedište/prebivalište: _______

 

Datum prijama:_________________

OIB: _________

 

 

Trošarinski broj: ______________

 

 

 

ZAHTJEV ZA PREUZIMANJE DUHANSKIH MARKICA ZA OZNAČAVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA
broj _____ na dan __________

Trošarinski obveznik:

☐ Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta

 

☐ Proizvođač

 

☐ Trgovac

 

☐ Registrirani primatelj

 

☐ Povremeno registrirani primatelj

 

☐ Primatelj iz članka 21. stavak 1. točka 4. ZOT-a

 

☐ Prodavatelj iz druge države članice/Zastupnik za prodaju na daljinu iz članka 21. stavak 1. točka 5. ZOT-a

 

☐ Uvoznik

Slovna oznaka predmeta oporezivanja

Zahtjev

 

Izdano markica

Ukupan iznos trošarine

Stanje markica u trezoru
nakon izdavanja (komada)

Traženo
markica
(komada)

Broj komada, odnosno grama u paketiću

MPC

od broja

do broja

Ukupno
(komada)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C

 

 

 

 

 

 

 

 

CR

 

 

 

 

 

 

 

 

CL

 

 

 

 

 

 

 

 

SR

 

 

 

 

 

 

 

 

DP

 

 

 

 

 

 

 

 

U-C

 

 

 

 

 

 

 

 

U-CR

 

 

 

 

 

 

 

 

U-CL

 

 

 

 

 

 

 

 

U-SR

 

 

 

 

 

 

 

 

U-DP

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

xxx

xxx

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

xxx

xxx

xxx

xxx

 

 

 

Potvrđujem da su podaci iskazani u zahtjevu broj _____ potpuni i točni.

Datum: ______________________________________________________

Ime i prezime ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: __________________

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: ________________________

Popunjava Carinska uprava

 

Datum unosa: ___________________________________________

 

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika ___________________

M.P.

Potpis: _________________________________________________

 

PRILOG 34

Obrazac ZI-IM

Trošarinski obveznik: _________________________________

 

Carinska uprava __________________

Sjedište/prebivalište: __________________________________

 

Datum prijama:_________________

OIB: ______________________________________________

 

 

Trošarinski broj: _____________________________________

 

 

 

ZAHTJEV ZA PREUZIMANJE DUHANSKIH MARKICA/MARKICA DRUGIH DRŽAVA ČLANICA/MARKICA TREĆIH DRŽAVA RADI OTPREME U DRUGU DRŽAVU ČLANICU/TREĆU DRŽAVU ILI TREĆI TERITORIJ/PUTNICIMA U ZRAČNIM LUKAMA broj _____ na dan______

Trošarinski obveznik:

☐ Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta

 

☐ Proizvođač

 

☐ Trgovac

Slovna oznaka

Broj komada, odnosno grama u paketiću

Stanje markica u trezoru prije izdavanja (komada)

Broj traženih markica (komada)

Izdano markica

Stanje markica u trezoru nakon izdavanja (komada)

od broja

do broja

Ukupno
(komada)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

xxx

 

 

xxx

xxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrđujem da su podaci iskazani u zahtjevu broj _____ potpuni i točni.

Datum: ______________________________________________________

Ime i prezime ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: __________________

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: ________________________

Popunjava Carinska uprava

 

 

M.P.

 

Datum unosa: ___________________________________________

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika ___________________

Potpis: _________________________________________________

PRILOG 35

Obrazac DP-U

Trošarinski obveznik: _____________________________________________________

Carinska uprava Središnji ured

Sjedište: ______________________________________________________________

Datum prijama____________

OIB: _________________________________________________________________

 

Trošarinski broj: ________________________________________________________

 

Jedinstvena referentna oznaka:______________________________________________

 

MRN:________________________________________________________________

 

Pošiljatelj iz RH (domaći)/pošiljatelj iz EU ili trećih država (strani) ___________________

 

KOLIČINE DUHANSKIH PRERAĐEVINA PRIMLJENIH U TROŠARINSKO SKLADIŠTE U SUSTAVU ODGODE PLAĆANJA TROŠARINE

Trošarinski obveznik: ☐ Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta

 

☐ Proizvođač

 

☐ Trgovac

Datum
primitka u TS

Vrsta duhanskih prerađevina

Marka duhanskih prerađevina

Broj komada/grama u paketiću

Količina duhanskih prerađevina
( paketić )

Količina duhanskih prerađevina
( u 1000 kom./1000g )

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno cigarete:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno cigare:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno cigarilosi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno sitno rezani duhan za savijanje cigareta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno ostali duhan za pušenje:

 

 

 

Potvrđujem da su iskazani podaci potpuni i točni.

Datum: ______________________________________________________

Ime i prezime ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: __________________

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: ________________________

Popunjava Carinska uprava Središnji ured

Datum unosa: ___________________________________________

Ime i prezime rukovatelja trezora ___________________

Potpis: _________________________________________________

 

 

M.P.

 

PRILOG 36

Obrazac DP-I

Trošarinski obveznik: ___________________________________________________

 

Carinska uprava Središnji ured

Sjedište: _____________________________________________________________

 

Datum prijama ____________

OIB: ________________________________________________________________

 

 

 

Trošarinski broj: _______________________________________________________

 

 

 

Jedinstvena referentna oznaka:____________________________________________

 

 

 

MRN:_______________________________________________________________

 

 

 

Broj komercijalne isprave od TS do CS (čl.2 st. 7. POT-a):_________________________

 

 

 

Knjigovodstveni zapis_____________________________________________________

 

 

 

Pošiljatelj iz RH (domaći)/pošiljatelj iz EU ili trećih država (strani) ___________________

 

KOLIČINE DUHANSKIH PRERAĐEVINA OTPREMLJENIH IZ TROŠARINSKOG SKLADIŠTA U SUSTAVU ODGODE PLAĆANJA TROŠARINE

Trošarinski obveznik: ☐ Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta

 

 

☐ Proizvođač

 

 

☐ Trgovac

Datum
otpreme iz TS

Vrsta duhanskih prerađevina

Marka duhanskih prerađevina

Broj
komada/grama u paketiću

Količina duhanskih prerađevina
(paketić)

Količina duhanskih prerađevina
( u 1000 kom./1000g )

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno cigareta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno cigare :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno cigarilosi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno sitno rezani duhan za savijanje cigareta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno ostali duhan za pušenje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji vrši prodaju putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama iskazuje podatke o prodanim količinama duhanskih prerađevina putnicima u treću državu ili treći teritorij

Potvrđujem da su iskazani podaci potpuni i točni.

Datum: ______________________________________________________

Ime i prezime ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: __________________

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: ________________________

Popunjava Carinska uprava Središnji ured

 

Datum unosa: ___________________________________________

 

Ime i prezime rukovatelja trezora ___________________

M.P.

Potpis: _________________________________________________

 

PRILOG 37

Obrazac DUM-DM

Trošarinski obveznik: ___________________________________

 

Carinska uprava

Sjedište: ______________________________________________

 

Datum prijama:__________

OIB: _________________________________________________

 

 

 

Trošarinski broj: _____________________________

 

 

 

Jedinstvena referentna oznaka:___________________

 

 

 

MRN______________________________________

 

 

 

DNEVNI UTROŠAK DUHANSKIH MARKICA NA DAN ___________ PREMA ZAHTJEVU ZA PREUZIMANJE DUHANSKIH MARKICA ZA OZNAČAVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA broj ________ na dan ___________

Trošarinski obveznik:

☐ Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta

 

☐ Proizvođač

 

 

☐ Trgovac

 

 

☐ Registrirani primatelj

 

☐ Povremeno registrirani primatelj

 

☐ Primatelj iz članka 21. stavak 1. točka 4. ZOT-a

 

☐ Prodavatelj iz druge države članice/Zastupnik za prodaju na daljinu iz članka 21. stavak 1. točka 5. ZOT-a

 

☐ Uvoznik

Marka duhanskih prerađevina

MPC

Slovna oznaka predmeta oporezivanja

Količina duhanskih markica (komada)

Ukupan iznos trošarine

Povrat duhanskih markica
(komada)

Umanjenje
trošarine

Preuzetih

Potrošenih

Oštećenih

Neispravnih

Neiskorištenih

Ukupno

Nalijepljenih
na paketić

Izgubljenih

Za analizu
kvalitete

Ukupno oporezivo (5+6)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
                         
                         
                         
                         
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

xxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraćene neiskorištene markice

 

 

 

Vraćene neispravne markice

Slovna oznaka predmeta oporezivanja

od broja

do broja

Ukupno

Slovna oznaka predmeta oporezivanja

od broja

do broja

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Upisati podatak iz polja A izvozne carinske deklaracije kojom je izvršen izvoz duhanskih markica, podatak iz polja A uvozne deklaracije kojom je izvršen uvoz duhanskih prerađevina i podatak iz polja A uvozne deklaracije kojom je izvršen uvoz oštećenih ili neispravnih ili neiskorištenih markica neiskorištenih markica

Potvrđujem da su podaci iskazani u dnevnom utrošku duhanskih markica potpuni i točni.

Datum:________________________________________________________________________

Ime i prezime ovlaštene osobe trošarinskog obveznika:___________________________________

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika:_________________________________________

Popunjava Carinska uprava

Datum unosa:_____________________________________________________________________

Ime i prezime rukovatelja trezora:______________________________________________________

Potpis:___________________________________________________________________________

 

 

M.P.

 

PRILOG 38

Obrazac DUM-IM

Trošarinski obveznik: ____________________

 

Carinska uprava __________________

Sjedište: ______________________________

 

Datum prijama:_________________

OIB: ________________________________

 

 

Trošarinski broj: ________________________

 

 

 

DNEVNI UTROŠAK DUHANSKIH MARKICA/MARKICA DRUGIH DRŽAVA ČLANICA/MARKICA TREĆIH DRŽAVA RADI OTPREME U DRUGU DRŽAVU ČLANICU/TREĆU DRŽAVU ILI TREĆI TERITORIJ/PUTNICIMA U ZRAČNIM LUKAMA LUKAMA NA DAN _______ PREMA ZAHTJEVU ZA PREUZIMANJE broj ______ na dan

Trošarinski obveznik:

☐ Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta

 

 

☐ Proizvođač

 

 

☐ Trgovac


Preuzeto u proizvodnju

Potrošeno u proizvodnji

Povrat markica

Ukupno potrošeno u proizvodnji (9+10)

Marka duhanskih prerađevina

Slovna oznaka

od broja

do broja

Ukupno (komada)

Nalijepljeno
na paketiće

Izgubljeno

Za analizu kvalitete

Ukupno
(6+7+8)

Oštećenih

Neispravnih

Neiskorištenih

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

xxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraćene neiskorištene markice:

 

 

 

 

 

Vraćene neispravne markice:

Slovna oznaka

od broja

do broja

Ukupno

Slovna oznaka

od broja

do broja

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Potvrđujem da su podaci iskazani u dnevnom utrošku potpuni i točni.

Datum:______________________________________________________________________________

Ime i prezime ovlaštene osobe trošarinskog obveznika:_________________________________________

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika:_______________________________________________

Popunjava Carinska uprava

Datum unosa:__________________________________________________________________________

 

Ime i prezime rukovatelja trezora:__________________________________________

M.P.

Potpis:______________________________________________________________

 

PRILOG 39

Obrazac DOT-DP

Trošarinski obveznik: _____________________

 

Carinski ured

Sjedište: _______________________________

 

Datum prijama:__________

OIB: ___________________________________

 

 

Trošarinski broj:___________________________

 

 

DNEVNI OBRAČUN TROŠARINE NA DUHANSKE PRERAĐEVINE NA DAN _______

Trošarinski obveznik :

☐ Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta

 

 

☐ Proizvođač

 

 

☐ Trgovac

 

 

☐ Registrirani primatelj

 

 

☐ Povremeno registrirani primatelj

 

 

☐ Primatelj iz članka 21. stavak 1. točka 4. ZOT-a

 

 

☐ Prodavatelj iz druge države članice/Zastupnik za prodaju na daljinu iz članka 21. stavak 1. točka 5. ZOT-a

*Broj
ZI-DM

*Datum
ZI-DM

*Slovna oznaka i dimenzija markice

*Broj
DUM-DM

*Datum DUM-DM

Marka duhanskih prerađevina

MPC

Količina duhanskih prerađevina
(paketić)

Ukupan iznos trošarine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: * Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji vrši prodaju putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama iskazuje podatke o prodanim količinama duhanskih prerađevina putnicima u drugu državu članicu, te u tom slučaju ne popunjava stupac 1., stupac 2., stupac 3., stupac 4. i stupac 5.

Potvrđujem da su podaci iskazani u dnevnom obračunu trošarine na duhanske prerađevine potpuni i točni.

Datum:_______________________________________________________________

Ime i prezime ovlaštene osobe trošarinskog obveznika:__________________________

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika:________________________________

Popunjava nadležni carinski ured

Carinski ured__________________________________________________________

Datum unosa:__________________________________________________________

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika:________________________________

M.P.

Potpis:________________________________________________________________

PRILOG 40

Obrazac DO-IM

Trošarinski obveznik: _____________________

Carinski ured

Sjedište: _______________________________

Datum prijama:__________

OIB: ___________________________________

 

Trošarinski broj:___________________________

 

Jedinstvena referentna oznaka:_________________

 

PODACI O KOLIČINAMA DUHANSKIH PRERAĐEVINA OTPREMLJENIM IZ TROŠARINSKOG SKLADIŠTA U DRUGU DRŽAVU ČLANICU/TREĆU DRŽAVU ILI TREĆI TERITORIJ/PUTNICIMA U ZRAČNIM LUKAMA NA DAN _______

Trošarinski obveznik :

☐ Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta

 

 

☐ Proizvođač

 

 

 

☐ Trgovac

 

Broj
ZI-IM

Datum
ZI-IM

Slovna oznaka i dimenzija markice

Broj
DUM-IM

Datum DUM-IM

Marka duhanskih prerađevina

Količina duhanskih prerađevina
(paketić)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

xxx

 

 

Potvrđujem da su iskazani podaci potpuni i točni.

Datum:______________________________________________________________

Ime i prezime ovlaštene osobe trošarinskog obveznika:__________________________

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika:_______________________________

Popunjava nadležni carinski ured

Carinski ured__________________________________________________________

Datum unosa:__________________________________________________________

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika:_________________________________

M.P.

Potpis:________________________________________________________________

PRILOG 41

Obrazac Z-ORT

ZAPISNIK O POPISU ZALIHA CIGARETA SA OBRAČUNOM RAZLIKE TROŠARINE NA DAN _________

Trošarinski obveznik: ____________________________________________

 

Carinski ured: ______________________

Sjedište: ______________________________________________________

 

Datum prijama: ____________________

OIB: ________________________________________________________

 

 

 

Trošarinski broj: _______________________________________________

 

 

 

Red. br.

Marka cigareta

Razlika nove i stare MPC po paketiću (u kn)

Razlika nove i stare MPC za 1000 komada (u kn)

Ukupna zaliha (u 1000 komada)

Razlika obračunate trošarine za 1000 komada (u kn)

Obračunata razlika trošarine na ukupnu količinu (u kn)

1

2

3

4

5

6

7 (5x 6)

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

Potvrđujem da su iskazani podaci potpuni i točni.

Datum: ________________________________________________________________

Ime i prezime ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: _____________________________

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: ___________________________________

Popunjava nadležni carinski ured _____________________________________________

Carinski ured ___________________________________________________________

 

Datum unosa: ___________________________________________________________

 

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika: ___________________________________

M.P.

Potpis:

 

PRILOG 42

Obrazac MI-C

Trošarinski obveznik: _____________________

 

Carinski ured

Sjedište: _______________________________

 

Datum prijama:__________

OIB: ___________________________________

 

 

Trošarinski broj:___________________________

 

 

MJESEČNO IZVJEŠĆE O STANJU ZALIHA, PRIMLJENIM, UNESENIM, PROIZVEDENIM, OTPREMLJENIM I UVEZENIM KOLIČINAMA, TE OBRAČUNATOJ TROŠARININA CIGARETE ZA RAZDOBLJE
OD_________ DO_________

Trošarinski obveznik: ☐ Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta

 

☐ Proizvođač

 

☐ Trgovac

 

☐ Registrirani primatelj

 

☐ Povremeno registrirani primatelj

 

☐ Primatelj iz članka 21. stavak 1. točka 4. ZOT-a

 

☐ Prodavatelj iz druge države članice/Zastupnik za prodaju na daljinu iz članka 21. stavak 1. točka 5. ZOT-a

 

☐ Uvoznik

Potvrđujem da su podaci iskazani u mjesečnom izvješću potpuni i točni.

Datum:___________________________________________________________________________________

Ime i prezime ovlaštene osobe trošarinskog obveznika:______________________________________________

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika:____________________________________________________

Popunjava nadležni carinski ured

 

Carinski ured ______________________________________________________________________________

 

Datum unosa:_______________________________________________________________________________

M.P.

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika:_____________________________________________________

 

Potpis:_____________________________________________________________________________________

 

Red. broj

Opis

Količina cigareta iskazana u 1000 komada standardne dužine do 8 cm bez usnika ili filtera

Ukupno obračunata trošarina

1

2

3

4

1.

Stanje zaliha na dan______

 

xxx

2.

Proizvedene količine

 

xxx

3.

Količine primljene u TS nakon uvoza u RH

 

xxx

4.

Količine primljene iz druge DČ

 

xxx

5.

Višak utvrđen popisom zaliha

 

xxx

6.

Ukupno (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)

 

xxx

7.

Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 29. st. 1. ZOT-a)

 

xxx

8.

Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 30. st. 1. točka 1. i 2. ZOT-a)

 

xxx

9.

Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 30. st. 2. točka 1. do 4. ZOT-a)

 

xxx

10.

Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 30. st. 2. točka 5. ZOT-a)

 

xxx

11.

Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 81. ZOT-a)

 

xxx

12.

Količine otpremljene iz TS u drugu DČ u sustavu odgode plaćanja trošarine

 

xxx

13.

Količine otpremljene iz TS u treću državu (izvoz)

 

xxx

14.

Ukupno neoporezive količine (7. + 8. + 9. + 10. + 11. +12. + 13.)

 

xxx

15.

Količine puštene u potrošnju u RH (oporezive količine)

 

xxx

16.

Stanje zaliha na kraju mjeseca (6. – 14. – 15.)

 

xxx

17.

Količine uvezene i puštene u slobodan promet u RH

 

xxx

18.

Obračunata trošarina na količine puštene u potrošnju u RH

xxx

 

19.

Obračunata trošarina na količine uvezene i puštene u slobodan promet u RH

xxx

 

20.

Ukupno obračunato (18. + 19.)

xxx

 

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika

 

Napomena: Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta podatke o otpremljenim duhanskim prerađevinama namijenjenim za prodaju putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama iskazuje u redu 8.

PRILOG 43

Obrazac MI-CR-CL

Trošarinski obveznik: _____________________

 

Carinski ured

Sjedište: _______________________________

 

Datum prijama:__________

OIB: ___________________________________

 

 

Trošarinski broj:___________________________

 

 

MJESEČNO IZVJEŠĆE O STANJU ZALIHA, PRIMLJENIM, UNESENIM, PROIZVEDENIM, OTPREMLJENIM I UVEZENIM KOLIČINAMA CIGARA I CIGARILOSA ZA RAZDOBLJE OD_________ DO_________

Trošarinski obveznik: ☐ Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta

☐ Proizvođač

☐ Trgovac

☐ Registrirani primatelj

☐ Povremeno registrirani primatelj

☐ Primatelj iz članka 21. stavak 1. točka 4. ZOT-a

☐ Prodavatelj iz druge države članice/Zastupnik za prodaju na daljinu iz članka 21. stavak 1. točka 5. ZOT-a

☐ Uvoznik

Potvrđujem da su podaci iskazani u mjesečnom izvješću potpuni i točni.

Datum:________________________________________________________________________________

Ime i prezime ovlaštene osobe trošarinskog obveznika:__________________________________________

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika:________________________________________________

Popunjava nadležni carinski ured

Carinski ured __________________________________________________________________________

Datum unosa:__________________________________________________________________________

 

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika:_________________________________

M.P.

Potpis:_______________________________________________________________

Red.
broj

Opis

Količina

cigarilosa za 1.000 komada

cigara za 1.000 komada

1

2

3

4

1.

Stanje zaliha na dan______

 

 

2.

Proizvedene količine

 

 

3.

Količine primljene u TS nakon uvoza

 

 

4.

Količine primljene iz druge DČ

 

 

5.

Višak utvrđen popisom zaliha

 

 

6.

Ukupno (1.+ 2. + 3. + 4. + 5.)

 

 

7.

Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 29. st. 1. ZOT-a)

 

 

8.

Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 30. st. 1. točka 1. i 2. ZOT-a)

 

 

9.

Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 30. st. 2. točka 1. do 4. ZOT-a)

 

 

10.

Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 30. st. 2. točka 5. ZOT-a)

 

 

11.

Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 81. ZOT-a)

 

 

12.

Količine otpremljene iz TS u drugu DČ u sustavu odgode plaćanja trošarine

 

 

13.

Količine otpremljene iz TS u treću državu (izvoz)

 

 

14.

Ukupno neoporezive količine (7. + 8.+ 9. + 10. + 11. +12.+13.)

 

 

15.

Količine puštene u potrošnju u RH (oporezive količine)

 

 

16.

Stanje zaliha na kraju mjeseca (6. – 14. – 15.)

 

 

17.

Količine uvezene i puštene u slobodan promet u RH

 

 

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika

 

Napomena: Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta podatke o otpremljenim duhanskim prerađevinama namijenjenim za prodaju putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama iskazuje u redu 8.

PRILOG 44

Obrazac MI-DP

Trošarinski obveznik:___________________________________________

Carinski ured ______________________

Sjedište:_____________________________________________________

Datum prijama: ____________________

OIB: ________________________________________________________

 

Trošarinski broj: ______________________________________________

 

 

 

 

MJESEČNO IZVJEŠĆE O STANJU ZALIHA, PRIMLJENIM, UNESENIM, PROIZVEDENIM, OTPREMLJENIM I UVEZENIM KOLIČINAMA DUHANA ZA PUŠENJE(SITNO REZANOG DUHANA I OSTALOG DUHANA ZA PUŠENJE) ZA RAZDOBLJE OD _________ DO __________

Trošarinski obveznik: ☐ Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta

 

☐ Proizvođač

 

☐ Trgovac

 

☐ Registrirani primatelj

 

☐ Povremeno registrirani primatelj

 

☐ Primatelj iz članka 21. stavak 1. točka 4. ZOT-a

 

☐ Prodavatelj iz druge države članice/Zastupnik za prodaju na daljinu iz članka 21. stavak 1. točka 5. ZOT-a

 

☐ Uvoznik

Potvrđujem da su podaci iskazani u mjesečnom izvješću potpuni i točni.

Datum: ____________________________________________________________________________________

Ime i prezime ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: _______________________________________________

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: _____________________________________________________

Popunjava nadležni carinski ured

Carinski ured _______________________________________________________________________________

 

Datum unosa: ________________________________________________________________________________

 

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika: ______________________________________________________

M.P.

Potpis: ______________________________________________________________________________________

 

Red.
broj

Opis

Količina

Ukupno

Sitno rezanog duhana za savijanje cigareta u 1000 grama

Ostalog duhana za pušenje u 1000 grama

1

2

3

4

5

1.

Stanje zaliha na dan ______

 

 

 

2.

Proizvedene količine

 

 

 

3.

Količine primljene u TS nakon uvoza

 

 

 

4.

Količine primljene iz druge DČ

 

 

 

5.

Višak utvrđen popisom zaliha

 

 

 

6.

Ukupno (1.+ 2. + 3. + 4. + 5.)

 

 

 

7.

Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 29. st. 1. ZOT-a)

 

 

 

8.

Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 30. st. 1. točka 1. i 2. ZOT-a)

 

 

 

9.

Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 30. st. 2. točka 1. do 4. ZOT-a)

 

 

 

10.

Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 30. st. 2. točka 5. ZOT)

 

 

 

11.

Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 81. ZOT-a)

 

 

 

12.

Količine otpremljene iz TS u drugu DČ u sustavu odgode plaćanja trošarine

 

 

 

13.

Količine otpremljene iz TS u treću državu (izvoz)

 

 

 

14.

Ukupno neoporezive količine (7. + 8. + 9. + 10. + 11. + 12. + 13.)

 

 

 

15.

Količine puštene u potrošnju u RH (oporezive količine)

 

 

 

16.

Stanje zaliha na kraju mjeseca (6. – 14. – 15.)

 

 

 

17.

Količine uvezene i puštene u slobodan promet u RH

 

 

 

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika

 

Napomena: Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta podatke o otpremljenim duhanskim prerađevinama namijenjenim za prodaju putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama iskazuje u redu 8.

PRILOG 45

Obrazac MI-OT

Trošarinski obveznik:___________________________________________

Carinski ured _______________________

Sjedište:_____________________________________________________

Datum prijama: ____________________

OIB: ________________________________________________________

 

Trošarinski broj: ______________________________________________

 

MJESEČNO IZVJEŠĆE O OBRAČUNATOJ TROŠARINI NA CIGARE,CIGARILOSE I DUHAN ZA PUŠENJE(SITNO REZANI DUHAN I OSTALI DUHAN ZA PUŠENJE) ZA RAZDOBLJE od_______do_______

Trošarinski obveznik: ☐ Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta

 

☐ Proizvođač

 

☐ Trgovac

 

☐ Registrirani primatelj

 

☐ Povremeno registrirani primatelj

 

☐ Primatelj iz članka 21. stavak 1. točka 4. ZOT-a

 

☐ Prodavatelj iz druge države članice/Zastupnik za prodaju na daljinu iz članka 21. stavak 1. točka 5. ZOT-a

 

☐ Uvoznik

Potvrđujem da su podaci iskazani u mjesečnom izvješću potpuni i točni.

Datum: ____________________________________________________________________________

Ime i prezime ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: ________________________________________

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: _____________________________________________

Popunjava nadležni carinski ured

Carinski ured ________________________________________________________________________

Datum unosa: ________________________________________________________________________ M.P.

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika: _______________________________________________

Potpis: ______________________________________________________________________________

Red.
broj

Opis

Trošarinska osnovica

Visina trošarine

Iznos trošarine
(stupac 3 x 4)

1

2

3

4

5

1.

Obračunata trošarina na količine sitno rezanog duhana za savijanje cigareta puštene u potrošnju u RH

 

 

 

2.

Obračunata trošarina na količine sitno rezanog duhana za savijanje cigareta uvezene i puštene u slobodan promet u RH

 

 

 

3.

Ukupno (1.+ 2.)

 

xxx

 

4.

Obračunata trošarina na količine ostalog duhana za pušenje puštene u potrošnju u RH

 

 

 

5.

Obračunata trošarina na količine ostalog duhan za pušenje uvezene i puštene u slobodan promet u RH

 

 

 

6.

Ukupno (4.+ 5.)

 

xxx

 

7.

Obračunata trošarina na količine cigarilosa puštene u potrošnju u RH

 

 

 

8.

Obračunata trošarina na količine cigarilosa uvezene i puštene u slobodan promet u RH

 

 

 

9.

Ukupno (7. + 8.)

 

xxx

 

10.

Obračunata trošarina na količine cigara puštene u potrošnju u RH

 

 

 

11.

Obračunata trošarina na količine cigara uvezene i puštene u slobodan promet u RH

 

 

 

12.

Ukupno (10. + 11.)

 

xxx

 

Napomena: U stupcu 3 za sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje potrebno je trošarinsku osnovicu iskazati u 1000 grama, a za cigare i cigarilose u 1000 komada

PRILOG 46

Obrazac IZVJ-DUH

Trošarinski obveznik:___________________________________________

Carinski ured _______________________

Sjedište:_____________________________________________________

Datum prijama: ____________________

OIB: ________________________________________________________

 

Trošarinski broj: ______________________________________________

 

IZVJEŠĆE O STANJU I KRETANJU DUHANA (SIROVINE) ZA RAZDOBLJE OD_________DO_________

Trošarinski obveznik: ☐ Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta

 

☐ Proizvođač

Red.
broj

Opis

Vrste duhana u tonama

virginija

berlej

orijentalni

ostali

UKUPNO

1

2

3

4

5

6

7

1.

Stanje zaliha na dan______ (početak razdoblja)

 

 

 

 

 

2.

Nabavljene količine domaćeg duhana u RH

 

 

 

 

 

3.

Uvezene količine duhana

 

 

 

 

 

4.

Unesene količine duhana iz druge DČ

 

 

 

 

 

5.

Ukupno (1.+2.+ 3.+ 4.)

 

 

 

 

 

6.

Prodane količine domaćeg duhana nabavljenog u RH

 

 

 

 

 

7.

Prodane količine uvezenog duhana

 

 

 

 

 

8.

Prodane količine duhana unesenog iz druge DČ

 

 

 

 

 

9.

Ukupno prodane količine duhana (6. + 7. + 8.)

 

 

 

 

 

10.

Potrošene količine domaćeg duhana nabavljenog u RH u proizvodnji

 

 

 

 

 

11.

Potrošene količine uvezenog duhana u proizvodnji

 

 

 

 

 

12.

Potrošene količine duhana primljenog iz druge DČ u proizvodnji