Pravilnik o međusobnim odnosima jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe iz članka 46. stavka 4. Zakona o lokalnim porezima

NN 1/2017 (2.1.2017.), Pravilnik o međusobnim odnosima jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe iz članka 46. stavka 4. Zakona o lokalnim porezima

MINISTARSTVO FINANCIJA

10

Na temelju članka 44. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA JEDINICA PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I PRAVNE OSOBE IZ ČLANKA 46. STAVKA 4. ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se međusobni odnosi jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe iz članka 46. stavka 4. Zakona (u daljnjem tekstu: pravna osoba), radi izdavanja i uručenja rješenja kojim se utvrđuje porez na cestovna motorna vozila (u daljnjem tekstu: porez), naplate i uplate naplaćenog poreza na račun nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave te vođenje evidencije i provođenje kontrole od strane jedinica područne (regionalne) samouprave nad postupkom uplate prihoda od naplaćenog poreza.

II. NAPLATA POREZA

Članak 2.

(1) Pravna osoba naplaćuje porez prilikom registracije odnosno ovjere produženja važenja prometne dozvole temeljem rješenja nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave.

(2) Porez se može platiti pri registraciji na račun pravne osobe ili izravno na račun nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave (u institucijama za platni promet, Internet bankarstvom i slično) na temelju rješenja nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave izdanog u stanici za tehnički pregled.

(3) U slučaju plaćanja poreza izravno na račun nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave, obveznik poreza može registraciju odnosno ovjeru produženja prometne dozvole obaviti najranije slijedeći radni dan uz predočenje dokaza o izvršenoj transakciji plaćanja poreza. Radnim danima se sukladno terminskom planu obračuna u Nacionalnom klirinškom sustavu ne smatraju subota, nedjelja i praznici.

III. UPLATA NAPLAĆENOG POREZA

Članak 3.

(1) Pravna osoba dužna je naplaćeni iznos poreza uplatiti na propisani račun nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave, najkasnije u roku od šest dana od dana izdavanja rješenja kojim se utvrđuje porez.

(2) Pravna osoba dostavlja nadležnoj jedinici područne (regionalne) samouprave, do 5. dana u mjesecu za prethodni mjesec, jedan primjerak svih izdanih rješenja kojima se utvrđuje porez, s potvrdom primitka istih.

IV. VISINA NAKNADA

Visina naknade za izdana rješenja o utvrđivanju poreza

Članak 4.

(1) Jedinice područne (regionalne) samouprave plaćaju naknadu u iznosu od 6,00 kuna uvećano za porez na dodanu vrijednost, po svakom izdanom rješenju kojim se utvrđuje porez.

(2) Naknadu iz stavka 1. ovoga članka jedinice područne (regionalne) samouprave uplaćuju pravnoj osobi, temeljem posebno ispostavljenog računa za proteklo mjesečno obračunsko razdoblje, plativog u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

Vođenje evidencije i visina naknade za vođenje evidencije

Članak 5.

(1) Radi vođenja evidencije i provođenja kontrole nad postupkom uplate prihoda od poreza, prikupljaju se i obrađuju podaci o svim izdanim rješenjima kojima se utvrđuje porez, temeljem posebne aplikacije namijenjene vođenju evidencije i provođenju kontrole nad postupkom uplate poreza, koju razvija, implementira i održava stručna organizacija iz posebnog propisa kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama, zadužena za razvoj jedinstvenog programskog rješenja za automatsku obradu podataka o obavljenim tehničkim pregledima, registraciji vozila i ovjeri produženja važenja prometne dozvole.

(2) Podaci prikupljeni temeljem posebne aplikacije iz stavka 1. ovoga članka, dostavljaju se na korištenje jedinicama područne (regionalne) samouprave putem web-aplikacije i servisa.

(3) Posebna aplikacija iz stavka 1. ovoga članka, mora omogućiti jedinicama područne (regionalne) samouprave ispis Upisnika predmeta upravnog postupka najkasnije do 5. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, zaključen sa zadnjim danom prethodne godine.

(4) Za prikupljanje i obradu podataka iz stavka 1. ovoga članka, kao i održavanje posebne aplikacije namijenjene vođenju evidencije i provođenju kontrole nad postupkom uplate poreza, jedinice područne (regionalne) samouprave plaćaju naknadu u iznosu od 1,50 kune uvećano za porez na dodanu vrijednost, po svakom izdanom rješenju kojim se utvrđuje porez.

(5) Naknadu iz stavka 4. ovoga članka jedinice područne (regionalne) samouprave uplaćuju nositelju aplikacije iz stavka 1. ovoga članka, temeljem posebno ispostavljenog računa za proteklo mjesečno obračunsko razdoblje, plativog u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

V. KORIŠTENJE PEČATA I POTPISA

Članak 6.

(1) Jedinice područne (regionalne) samouprave će pravnoj osobi iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika dostaviti skenirani otisak pečata unutarnje ustrojstvene jedinice nadležne za donošenje rješenja te skenirani potpis nadležne osobe za potpisivanje rješenja.

(2) Pravne osobe iz članka 2. stavka 1. i članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika dužne su koristiti skenirane potpise i pečate isključivo u svrhu izdavanja rješenja o utvrđivanju poreza te su odgovorne za svaku zloupotrebu istih.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/37
Urbroj: 513-07-21-01/16-1
Zagreb, 21. prosinca 2016.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.