Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza

NN 1/2017 (2.1.2017.), Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza

MINISTARSTVO FINANCIJA

11

Na temelju članka 82. stavka 8. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 115/16), donosim

PRAVILNIK

O DJELATNOSTIMA IZNAJMLJIVANJA STANOVA, SOBA I POSTELJA PUTNICIMA I TURISTIMA TE ORGANIZIRANJA KAMPOVA KOJE ĆE SE PAUŠALNO OPOREZIVATI, O VISINI PAUŠALNOG POREZA I NAČINU PLAĆANJA PAUŠALNOG POREZA

DIO PRVI

Opća odredba

Članak 1.

Odredbama ovog Pravilnika propisuju se djelatnosti iz članka 57. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak (dalje u tekstu: Zakon) koje se paušalno oporezuju, visina i način utvrđivanja godišnjega paušalnog dohotka, visina i način utvrđivanja godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja.

Porezni obveznik

Članak 2.

Obveznik poreza na dohodak iz članka 57. stavka 2. Zakona kojemu se godišnji porez utvrđuje u paušalnom iznosu je fizička osoba – građanin kojoj je na temelju odobrenja nadležnog ureda odobreno pružanje usluge građana u domaćinstvu u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje ugostiteljska djelatnost, a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost i dohodak ne utvrđuje prema člancima 30. – 35. Zakona odnosno na temelju poslovnih knjiga, pod uvjetom:

1. da iznajmljuje putnicima i turistima stanove, sobe i postelje, kojih je vlasnik, najviše do 20 postelja odnosno kreveta, i/ili

2. da organizira kamp na svojem zemljištu najviše do 10 smještajnih jedinica, odnosno do 30 gostiju istodobno.

Utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak

Članak 3.

(1) Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se kao umnožak broja kreveta odnosno broja smještajnih jedinica u kampu, visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu propisane stavkom 3. ovoga članka i odgovarajućeg koeficijenta područja na kojem se usluga pruža propisanog stavkom 4. ovoga članka.

(2) Broj kreveta, odnosno broj smještajnih jedinca u kampu utvrđuje se na temelju odobrenja nadležnog ureda prema kojem se građaninu odobrava pružanje usluga građana u domaćinstvu.

(3) Visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu sukladno stavku 1. ovoga članka, iznosi 300,00 kuna po krevetu, odnosno 350,00 kuna po smještajnoj jedinici u kampu.

(4) Koeficijent područja na kojem se pruža usluga iz stavka 1. ovoga članka određuje se prema pripadnosti naselja u kojem se usluga pruža, razredu turističkog mjesta prema posebnom propisu i to:

– za naselja razvrstana u razred A turističkih mjesta koeficijent je 1,00,

– za naselja razvrstana u razred B turističkih mjesta koeficijent je 0,85,

– za naselja razvrstana u razred C turističkih mjesta koeficijent je 0,70,

– za naselja razvrstana u razred D turističkih mjesta koeficijent je 0,50.

(5) Za ona naselja koja nisu proglašena turističkim mjestom i koja nisu razvrstana u razred turističkih mjesta, kao koeficijent područja na kojem se usluga pruža primijenit će se koeficijent 0,50 odnosno koeficijent razreda D turističkih mjesta.

(6) Iznos godišnjega paušalnog poreza na dohodak uvećava se za prirez porezu na dohodak, koji je uveden odlukom jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

(7) Na utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak ne utječe vrsta usluge koja se pruža kao ni razdoblje u tijeku kalendarske godine u kojem se usluga pruža.

Utvrđivanje godišnjega paušalnog dohotka

Članak 4.

Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se kao količnik utvrđenog paušalnog poreza na dohodak i propisane stope za utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza od 12% iz članka 82. stavka 5. Zakona.

Članak 5.

(1) Godišnji paušalni dohodak, godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuje se poreznim rješenjem.

(2) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se osobito iznos godišnjega paušalnog dohotka, godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak, iznos tromjesečnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, rokovi plaćanja tromjesečnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici, broj kreveta, odnosno broj smještajnih jedinica u kampu, za koje je utvrđen godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak te koeficijent područja na kojem se pruža usluga.

(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka, donosi nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

(4) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka, kojim je utvrđen godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak vrijedi do donošenja novog rješenja.

(5) U skladu s člankom 12. stavkom 5. Zakona, rješenjem utvrđen godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak je konačan pa porezni obveznik po toj osnovi ne može podnijeti godišnju poreznu prijavu u skladu s člankom 49. stavkom 1. točkom 6. Zakona.

Članak 6.

(1) Ako tijekom godine dođe do promjena iz članka 9. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika, Porezna uprava će s 1. siječnja sljedeće godine ukinuti postojeće rješenje o godišnjem paušalnom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak te u skladu s člankom 4. stavkom 4. ovoga Pravilnika, donijeti novo rješenje.

(2) Ako porezni obveznik u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom 5. ovoga Pravilnika podnese prijavu u registar poreznih obveznika radi prelaska na utvrđivanje dohotka prema člancima 30. – 35. Zakona, odnosno na temelju poslovnih knjiga, Porezna uprava će s 1. siječnja sljedeće godine ukinuti rješenje o godišnjem paušalnom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak te donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza na dohodak u skladu s člankom 37. stavkom 1. Zakona.

(3) Ako tijekom godine nastupe uvjeti iz članka 82. stavka 6. Zakona, čime prestaje mogućnost za utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, Porezna uprava će s 1. siječnja sljedeće godine ukinuti rješenje o godišnjem paušalnom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak te donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza na dohodak u skladu s člankom 37. stavkom 1. Zakona.

(4) Iznimno, kada se rješenje o odobrenju za pružanje usluga građana u domaćinstvu odnosno kada se rješenje o prestanku odobrenja za pružanje usluga građana u domaćinstvu od strane nadležnog ureda donosi tijekom godine, godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak poreznom se obvezniku utvrđuje razmjerno broju tromjesečja u kojemu je porezni obveznik imao odobrenje za pružanje usluga građana u domaćinstvu i to u korist poreznog obveznika.

Plaćanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak

Članak 7.

Godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća se tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja, u visini 1/4 godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak odnosno razmjerno broju tromjesečja za koji se obveza utvrđuje.

Poslovne knjige i evidencije

Članak 8.

(1) Porezni obveznik koji pruža usluge građana u domaćinstvu te po toj osnovi plaća porez na dohodak u godišnjem paušalnom iznosu obvezan je izdati račun za svaku obavljenu uslugu.

(2) Račun iz stavka 1. ovoga članka obvezno mora sadržavati podatke o izdavatelju (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta), nadnevak izdavanja računa, broj računa, ime i prezime/naziv osobe kojoj je usluga pružena, cijenu obavljene usluge, a ispostavlja se u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje korisniku usluge, a drugoga zadržava izdavatelj kao ispravu za knjiženje evidencije prometa iz stavka 3. ovoga članka.

(3) Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka ne vodi poslovne knjige prema propisima o porezu na dohodak, osim Evidencije o prometu.

(4) Evidencija o prometu je evidencija o izdanim računima koja se vodi kronološki prema nadnevku izdanih računa i to posebno za svaku kalendarsku godinu. U Evidenciji o prometu porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka, na kraju svakog dana, evidentira sve izdane račune bez obzira na to jesu li naplaćeni ili ne.

(5) Obrazac Evidencije o prometu (Obrazac EP) sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Prijava u registar poreznih obveznika

Članak 9.

(1) U skladu s člankom 87. Zakona, prijavu u registar poreznih obveznika obvezan je ispostavi područnog ureda Porezne uprave nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, podnijeti porezni obveznik:

1. kojem je nadležni ured izdao odobrenje za pružanje usluga građana u domaćinstvu, a kojemu će se porez na dohodak utvrđivati u godišnjem paušalnom iznosu (za upis u registar),

2. kojem je nadležni ured izdao rješenje o prestanku važenja odobrenja za pružanje usluga građana u domaćinstvu, a kojemu je po toj osnovi utvrđivan godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak (za brisanje iz registra),

3. kojem je nadležni ured odobrio promjenu broja kreveta, odnosno broja smještajnih jedinica u kampu, a kojima porezni obveznik pruža usluge građana u domaćinstvu (za upis promjene),

4. koji temeljem odobrenja nadležnog ureda pruža usluge građana u domaćinstvu i dohodak utvrđuje prema člancima 30. – 35. Zakona, odnosno na temelju poslovnih knjiga, a želi po toj osnovi prijeći na utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak,

5. koji temeljem odobrenja nadležnog ureda pruža usluge građana u domaćinstvu i želi prijeći na utvrđivanje dohotka prema člancima 30. – 35. Zakona odnosno na temelju poslovnih knjiga.

(2) U slučajevima iz stavka 1. točaka 1. – 3. ovoga članka, prijava u registar podnosi se u roku od osam dana od dana kada je ured izdao odobrenje za pružanje usluga građana u domaćinstvu odnosno od dana kada je ured izdao rješenje o prestanku važenja odobrenja za pružanje usluga građana u domaćinstvu te od dana kada je nadležni ured odobrio promjenu broja kreveta odnosno broja smještajnih jedinica u kampu.

(3) U slučajevima iz stavka 1. točaka 4. i 5. ovoga članka prijava u registar podnosi se do kraja kalendarske godine za iduću kalendarsku godinu.

(4) U slučaju iz stavka 1. točke 4. ovoga članka, porezni obveznik uz prijavu podnosi pregled primitaka i izdataka prema podacima iz Knjige primitaka i izdataka te pregled ukupnog iznosa tražbina za porezno razdoblje (kalendarsku godinu) koje prethodi godini prelaska na paušalno oporezivanje.

(5) Obrazac Prijave u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO-1) sastavni je dio ovoga Pravilnika.

DIO DRUGI

Prijelazne i završne odredbe

Članak 10.

(1) Ako porezni obveznik u roku iz članka 87. Zakona ne podnese prijavu u registar poreznih obveznika, a ima odobrenje za pružanje usluga građana u domaćinstvu u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost, Porezna uprava donijet će rješenje o plaćanju godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak temeljem članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Nadležni uredi za izdavanje odobrenja za pružanje usluga građana u domaćinstvu dostavljaju Poreznoj upravi podatke o građanima koji imaju izdana odobrenja za pružanje usluga građana u domaćinstvu.

(3) Podacima iz stavka 2. ovoga članka, smatraju se: ime i prezime građana, osobni identifikacijski broj, adresa prebivališta ili uobičajenog boravišta, adresa objekta odnosno lokacija kampa gdje se pružaju usluge građana u domaćinstvu s točnim nazivom naselja, broj kreveta, odnosno broj smještajnih jedinica u kampu za koje je građaninu odobreno pružanje usluga građana u domaćinstvu.

(4) Ako Porezna uprava na temelju preuzetih podataka iz stavka 3. ovoga članka, utvrdi da porezni obveznik prelazi broj kreveta, odnosno broj smještajnih jedinica iz članka 2. ovoga Pravilnika, poreznog obveznika izvijestit će o obvezi utvrđivanja dohotka prema člancima 30. – 35. Zakona, odnosno na temelju poslovnih knjiga.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave.

Klasa: 011-01/16-02/45

Urbroj: 513-07-21-01/16-1

Zagreb, 21. prosinca 2016.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.


Obrazac EP

EVIDENCIJA O PROMETU

1. Opći podaci o poreznom obvezniku

1.1. Ime i prezime:

1.2. OIB:

1.3. Mjesto prebivališta/boravišta:

1.4. Adresa prebivališta/boravišta:

R. br.

Račun

Korisnik usluge

Iznos računa

Broj

Nadnevak

Ime i prezime

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         


Obrazac RPO-1

PRIJAVA U REGISTAR POREZNIH OBVEZNIKA

1. Osobni podaci poreznog obveznika

Nadnevak

prijave

1.1. Ime i prezime

 

OIB

1.2. Ime roditelja

 

1.3. Mjesto prebivališta/boravišta

 

1.4. Adresa (ulica i kućni broj)

 

2. Razlog upisa u Registar porezni obveznika

(zaokružiti razlog podnošenja prijave)

Nadnevak početka/

prestanka/promjene

2.1. prijava nastanka porezne obveze – dobivanje odobrenja za pružanje usluga građana u domaćinstvu – paušalno oporezivanje

 

2.2. prijava prestanka porezne obveze – rješenje o prestanku odobrenja za pružanje usluga građana u domaćinstvu

 

2.3. prijava promjene načina oporezivanja – prelazak s vođenja poslovnih knjiga na paušalno oporezivanje

 

3. Podaci o opunomoćeniku

 

3.1. Ime i prezime

OIB

 

3.2. Mjesto prebivališta/boravišta

 

3.3. Adresa (ulica i kućni broj)

 

4. Podaci o pružanju usluge

4.1. Mjesto/adresa

4.2. Broj kreveta

4.3. Broj smještajnih jedinica u kampu

5. Napomene poreznog obveznika

 
 
 
 


Potpis poreznog obveznika

_______________________