Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije

NN 1/2017 (2.1.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije

MINISTARSTVO FINANCIJA

12

Na temelju članka 44. stavka 3. i članka 48. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16), članka 33. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 15/13, 108/13 i 115/16) te članka 30. stavka 3. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/13, 32/13, 81/13 100/15, 120/15 i 115/16) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O POSTUPKU OSTVARIVANJA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POREZA ZA DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA, INSTITUCIJE I TIJELA EUROPSKE UNIJE TE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Članak 1.

U Pravilniku o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (»Narodne novine«, broj 81/15) Obrazac P-DIP i Obavijest o primitku trošarinskih dobara, mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/46
Urbroj: 513-07-21-01/16-1
Zagreb, 21. prosinca 2016.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

Obrazac P-DIP
(Form P-DIP)

ZAHTJEV ZA POVRAT POREZA

Application for Refund of Tax

DIPLOMATSKIM I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA, POSEBNIM MISIJAMA TE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA SA SJEDIŠTEM U REPUBLICI HRVATSKOJ

To Diplomatic and Consular Missions, Special Missions and International Organisations registered in the Republic of Croatia

za _____________ tromjesečje __________ godine

for the _________ quarter of the year ____________

Podnositelj zahtjeva: (označiti sa X)

Broj telefona za kontakt:____________

Submitter: (check with X)

Contact telephone No.: _______________

Diplomatsko ili konzularno predstavništvo, odnosno posebna misija

Diplomatic or consular mission, special mission

Član diplomatskog ili konzularnog osoblja predstavništva

Member of diplomatic or consular staff

Član administrativnog ili tehničkog osoblja predstavništva

Member of administrative and technical staff

Član obitelji diplomatskog ili konzularnog osoblja predstavništva

Family Member of diplomatic or consular staff

Član obitelji administrativnog ili tehničkog osoblja predstavništva

Family Member of administrative and technical staff

Međunarodna organizacija ili predstavništvo međunarodne organizacije

International Organization or representation of an international organization

Član osoblja međunarodne organizacije, odnosno predstavništva međunarodne organizacije

Member of staff of international organisation or representation of international organization

Član obitelji diplomatskog osoblja međunarodne organizacije, odnosno predstavništva međunarodne organizacije

Family Member of staff of international organization or representation of international organization

         

Službeni naziv predstavništva (misije) ili organizacije/Ime i prezime člana osoblja/obitelji

Official name of the representation (Mission) or organization/Name and surname of staff/family member

 

Broj posebne osobne iskaznice

Number of Special ID

 

OIB

Personal Identification Number

Molim izvršite povrat:

Please refund:

☐ ukupni iznos PDV-a naveden u stupcu 8 specifikacije računa

total amount of VAT indicated in column 8 of the Specification of invoices

☐ ukupni iznos trošarine naveden u stupcu 12 specifikacije računa

total amount of Excise Duty indicated in column 12 of the Specification of invoices

na sljedeći račun otvoren u Republici Hrvatskoj:

to the following bank account opened in the Republic of Croatia

         

Vlasnik računa (ime i prezime)

Account holder (Name and surname)

 

(BIC/SWIFT)

(BIC/SWIFT Code)

 

(IBAN broj računa)

(IBAN Account Number)

Izjavljujem da dobra navedena u zahtjevu nisu bila niti će biti korištena u komercijalne svrhe.

I hereby confirm that the goods indicated in the Application have not been used and will not be used for commercial purposes.

Veleposlanik/konzul/šef misije

Ambassador/Consul/Head of Mission

 

Diplomatski protokol (ovlaštena osoba)

Diplomatic Protocol (the authorised person)

     

(Ime i prezime, potpis)

(Name and surname, signature)

 

(Ime i prezime, potpis)

(Name and surname, signature)

Podnositelj zahtjeva

Submitter

   
     

(Ime i prezime, potpis)

(Name and surname, signature)

   
     

Datum/Date _____________________

 

Datum/Date ______________ M.P.

Specifikacija računa iznosi u HRK

Specification of invoices amounts in HRK

R. br.

No.

Broj računa

Invoice

Number

Datum računa

Date of invoice

Isporučitelj

Supplier

Podaci o:

Information regarding:

Napomene

Remarks

PDV-u1

VAT

trošarinama

Excise Duties

Vrijednost dobara ili usluge bez PDV-a (porezna osnovica)

Value of goods or service excluding VAT

(taxable amount)

PDV stopa (%)

VAT rate (%)

Iznos PDV-a
VAT amount

Vrsta proizvoda2

Type of Goods

Trgovački naziv proizvoda

Trade Name of Goods

Količina proizvoda

Quantity of Goods

Iznos trošarine3

Excise duty amount

OIB

Personal Identification Number

Naziv/Ime i prezime

Name/Name and surname

1

2

3

4

5

6

7

8

(6 x7)

9

10

11


12

13

                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
 

Ukupno:

Total:


Ukupno:

Total:

   

1. U slučaju da se traži povrat isključivo PDV-a ne treba popunjavati stupce 9., 10., 11. i 12. ( When applying for VAT refund only, leave the fields in columns 9, 10, 11 and 12 blank.)

2. Upisuje se vrsta proizvoda (Type of goods indicated):

– alkohol i alkoholna pića ( pivo/ alkoholna pića) – alcohol and alcoholic beverages (beer/alcoholic beverages),

– duhanske prerađevine (cigarete/cigare/cigarilosi /sitno rezani duhan za savijanje cigareta/ostali duhan za pušenje) – tobacco (cigarettes/cigars/cigarillos/fine-cut tobacco for the rolling of cigarettes/other smoking tobacco),

– električna energija (electricity),

– prirodni plin (natural gas).

3. Ne popunjava podnositelj zahtjeva (Submitter doesn’t fill out).

OBAVIJEST O PRIMITKU TROŠARINSKIH PROIZVODA

1

Kretanje trošarinskih proizvoda e-TD

 

a

JRO (Jedinstvena referentna oznaka)

 

2

Primatelj

 

a

Naziv

 
 

b

Adresa

 

3

Potvrda o primitku

 

a

Datum primitka trošarinskih proizvoda

 

Mjesto i datum

 

Potpis odgovorne osobe

POPUNJAVA NADLEŽNI PODRUČNI CARINSKI URED

 

Datum i vrijeme validacije Potvrde o primitku

Nadležni područni carinski ured (Naziv i adresa; datum, potpis)