Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 1/2017 (2.1.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

MINISTARSTVO FINANCIJA

14

Na temelju članka 140. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15) u članku 28. stavak 5., briše se.

Članak 2.

U članku 29. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Osoba koja stječe novo prijevozno sredstvo mora to stjecanje prijaviti Carinskoj upravi najkasnije 10 dana od dana stjecanja. Novo prijevozno sredstvo može se registrirati kod nadležnog tijela prema posebnim propisima samo uz predočenje prijave za stjecanje novih prijevoznih sredstava koju je ovjerila Carinska uprava s uključenom potvrdom o plaćenom PDV-u. PDV se plaća u roku od 10 dana od dana stjecanja novog prijevoznog sredstva.«.

U stavku 4. iza riječi: »oporezivanja« dodaju se riječi: »što prijavljuje putem prijave PDV-a«.

Članak 3.

U članku 30. stavku 2. točki c) iza riječi: »Porezna uprava« dodaju se riječi: »ili Carinska uprava«.

U stavku 3. točki d) iza riječi: »Porezna uprava« dodaju se riječi: »ili Carinska uprava«.

U stavku 4. iza riječi: »Porezna uprava« dodaju se riječi: »ili Carinska uprava«.

Članak 4.

U članku 31. riječi: »Poreznoj upravi« zamjenjuju se riječima: »Carinskoj upravi«.

Članak 5.

Članak 33., briše se.

Članak 6.

U članku 40. stavak 7., briše se.

Dosadašnji stavci 8. i 9. postaju stavci 7. i 8.

Članak 7.

U članku 41. stavku 6. riječi: »pod uvjetom da je iznos u kunama naplaćen u skladu s padom vrijednosti prema posebnom propisu«, brišu se.

Članak 8.

U članku 42. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Ako porezni obveznik ugovori naknadu za isporuku dobara ili usluga uz primjenu ugovorene valutne klauzule koja je vezana za određenu stranu valutu primjenjuje se naknada koja je utvrđena takvim ugovornim odnosom.«.

Članak 9.

U članku 46. stavak 5., briše se.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 5. i 6.

Članak 10.

U članku 47. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) PDV se plaća po stopi 13% na:

a) usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora te iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma. Objektima slične namjene smatraju se sve vrste komercijalnih ugostiteljskih objekata. Smještajem u smislu ovoga Pravilnika smatra se noćenje i dnevni boravak u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata.

Komercijalnim ugostiteljskim objektima u smislu ovoga Pravilnika smatraju se: hoteli, apart-hoteli, turistička naselja, turistički apartmani, pansioni, guest – house, kampovi, kamp naselja, kampirališta, kuće za odmor, sobe za iznajmljivanje, apartmani i studio – apartmani, prenoćišta, odmarališta, hosteli, planinarski domovi, lovački domovi, objekti za robinzonski smještaj i plovni objekti nautičkog turizma – brodovi ili brodice koji su prilagođeni i opremljeni za višednevni boravak posade i turista na krstarenjima i kružnim putovanjima.

b) novine i časopise novinskog nakladnika koji ima statut medija te novine i časopise nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, osim onih iz stavka 1. točke h) ovoga članka, otisnute na papiru koji izlaze periodično te osim onih koji u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju,

Novinama i časopisima koji uglavnom sadrže oglase ili služe oglašavanju smatraju se one novine i časopisi u čijem sadržaju je više od 50% oglasnog odnosno promidžbenog sadržaja.

c) jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, u skladu s Pravilnikom o jestivim uljima i mastima i Pravilnikom o uljima od ploda i komine maslina,

d) dječje sjedalice za automobile koje se pod tim nazivom stavljaju u promet te dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, u skladu s Pravilnikom o hrani za dojenčad i malu djecu te prerađenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu,

e) isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži. Pod isporukom vode smatraju se usluge neposredno vezane uz isporuku vode odnosno obavljanje vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje odnosno isporuka do drugog isporučitelja ili krajnjeg korisnika prema posebnom propisu o vodama,

f) ulaznice za koncerte,

g) isporuku električne energije do drugog isporučitelja ili krajnjeg korisnika, uključujući naknade vezane uz tu isporuku,

h) javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisu o održivom gospodarenju otpadom,

i) urne i lijesove koji se pod tim nazivom stavljaju u promet,

j) sadnice i sjemenje,

Sadnicama se u smislu ove točke smatraju: lukovice, gomolji, gomoljasti korijeni, izdanci i podanci korijena, u stanju mirovanja, u vegetaciji ili u cvatu, biljke i korijeni cikorije, (osim korijena iz KN oznake 1212) iz KN oznake 0601 te ostale žive biljke (uključujući i njihovo korijenje), reznice i cijepovi, micelij gljiva iz KN oznake 0602.

Sjemenjem se u smislu ove točke smatra: sjeme, plodovi i spore, vrsta koje se rabi za sjetvu iz KN oznake 1209; laneno sjeme iz KN oznake 1204; sjeme uljane repice iz KN oznake 1205; suncokretovo sjeme iz KN oznake 1206; ostalo uljano sjeme i uljni plodovi iz KN oznake 1207; pšenica i suražica za sjetvu iz KN oznake 1001 11 00 i 1001 91; raž za sjetvu iz KN oznake 1002 10 00; ječam za sjetvu iz KN oznake 1003 10 00; zob za sjetvu iz KN oznake 1004 10 00; kukuruz za sjetvu iz KN oznake 1005 10; riža za sjetvu iz KN oznake 1006 10 10; sirak u zrnu za sjetvu iz KN oznake 1007 10; proso za sjetvu iz KN oznake 1008 21 00; soja za sjetvu iz KN oznake 1201 10 00; kikiriki, nepržen niti drukčije toplinski obrađen neovisno je li oljušten ili lomljen ili ne za sjetvu iz KN oznake 1202 30 00; laneno sjeme neovisno je li lomljeno ili ne za sjetvu iz KN oznake 1204 00 10; sjeme uljane repice niskog sadržaja eruka kiseline za sjetvu iz KN oznake 1205 10 10; suncokretovo sjeme neovisno je li lomljeno ili ne za sjetvu iz KN oznake 1206 00 10; pamukovo sjeme za sjetvu iz KN oznake 1207 21 00; ricinusovo sjeme iz KN oznake 1207 30 00; sezamovo sjeme za sjetvu iz KN oznake 1207 40 10; sjeme gorušice za sjetvu iz KN oznake 1207 50 10; sjeme šafranike iz KN oznake 1207 60 00; sjeme dinje iz KN oznake 1207 70 00; sjeme maka za sjetvu iz KN oznake 1207 91 10; ostalo sjeme za sjetvu iz KN oznake 1207 99 20; sjeme konoplje iz KN oznake 1207 99 91; sjeme, plodovi i spore, vrsta koje se rabi za sjetvu iz KN oznake 1209; krumpir sjemenski iz KN oznake 0701 10 00; lučice za sadnju iz KN oznake 0703 10 11; kukuruz šećerac sjemenski hibridi iz KN oznake 0712 90 11; grašak sjemenski iz KN oznake 0713 10 10 te obični grah uključujući bijeli grah sjemenski iz KN oznake 0713 33 10.

k) gnojiva i pesticide te druge agrokemijske proizvode,

Gnojivima se u smislu ove točke smatraju gnojiva iz KN oznake 31.

Pesticidima i drugim agrokemijskim proizvodima u smislu ove točke smatraju se insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za reguliranje rasta biljaka, dezinficijensi i slični proizvodi, pripremljeni u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju ili kao pripravci ili proizvodi (na primjer, posumporene vrpce, fitilji, svijeće i papiri za muhe) iz KN oznake 3808.

l) hranu za životinje, osim hrane za kućne ljubimce,

Hranom za životinje u smislu ove točke smatraju se kukuruz iz KN oznake 1005 osim kukuruza za sjetvu iz KN oznake 1005 10; soja neovisno je li lomljena ili ne iz KN oznake 1201 osim soje za sjetvu iz KN oznake 1201 10 00; brašno i krupica od uljanog sjemenja i plodova, osim od gorušice, iz KN oznake 1208; švedska repa, krmna cikla, krmno korijenje, sijeno, lucerna (alfalfa), djetelina, esparzeta, krmni kelj, lupine, grahorice i slični proizvodi za stočnu hranu, neovisno jesu li u obliku peleta ili ne iz KN oznake 1214 te ostaci i otpaci od prehrambene industrije i pripremljena životinjska hrana iz KN oznake 23, osim čvaraka, vinskog taloga i vinskog kamena iz KN oznake 2307 00 te osim hrane za pse i mačke, pripremljene u pakiranja za pojedinačnu prodaju iz KN oznake 2309 10.«.

Članak 11.

U članku 51. stavku 1. iza riječi: »plaćanja PDV-a«, zarez i riječi: »ako se obavljaju u okviru privatne prakse«, brišu se.

U stavku 2. riječi: »u okviru privatne prakse«, brišu se.

Članak 12.

U članku 53. stavku 1. riječi: »u okviru svoje prakse«, brišu se.

Članak 13.

U članku 58. stavku 5. iza riječi: »donose« dodaju se riječi: »odnosno odobre«.

Članak 14.

Članak 64. i naslov iznad njega, brišu se.

Članak 15.

U članku 71. stavak 2., briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 16.

U članku 72.b stavku 3. iza riječi: »ovoga članka« dodaju se riječi: »a nekretnina je bila korištena,«.

Članak 17.

U članku 107.a stavku 3. iza riječi: »zastupnik je« dodaju se riječi: »u skladu s člankom 44. stavkom 3. Zakona«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Prijava iz stavka 3. ovoga članka podnosi se u elektroničkom obliku za razdoblje oporezivanja od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.«.

Članak 18.

U članku 107.b stavku 1. riječi: »kroz carinsko područje Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »kroz carinsko područje Europske unije«.

Članak 19.

U članku 117. stavku 1. iza riječi: »Europske unije« dodaju se riječi: »pri čemu porezni obveznik raspolaže dokumentacijom odnosno dokazima o izvozu«.

Stavak 3., briše se.

Članak 20.

U članku 130. stavku 8. riječi: »Poreznoj upravi« zamjenjuju se riječima: »Carinskoj upravi«.

Članak 21.

U članku 135. stavak 3., briše se.

Članak 22.

U članku 136. stavci 3., 4., 5. i 6., brišu se.

Članak 23.

U članku 138. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Povremenom isporukom nekretnine iz članka 62. stavka 3. točke b) Zakona smatraju se dvije isporuke nekretnina koje obavi porezni obveznik u jednoj kalendarskoj godini kojemu isporuka nekretnina nije uobičajena djelatnost koju obavlja. Povremenom financijskom transakcijom iz članka 62. stavka 3. točke c) Zakona smatraju se dvije transakcije iz članka 40. stavka 1. točaka b) do g) Zakona koje porezni obveznik obavi u jednoj kalendarskoj godini.«.

Članak 24.

U članku 139. stavku 3. riječi: »prema članku 136. stavku 6. ovoga Pravilnika,«, brišu se.

Članak 25.

U članku 140. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Promjenom uvjeta mjerodavnih za ispravak pretporeza smatra se naknadna promjena tih uvjeta koja dovede do većeg ili manjeg prava na odbitak pretporeza u odnosu na godinu u kojoj je gospodarsko dobro nabavljeno, proizvedeno ili u odnosu na godinu u kojoj je nekretnina izgrađena, ako se radi o nekretninama koje je porezni obveznik sam izgradio, a koja dovodi do većeg ili manjeg odbitka pretporeza u odnosu na početno stanje. Ako se ne može utvrditi kada je gospodarsko dobro proizvedeno, u tom slučaju za potrebe ispravka pretporeza uzima se početak uporabe.«.

U stavku 9. dodaje se nova rečenica koja glasi: »Obavljeni ispravak pretporeza kod isporuke gospodarskih dobara iskazuje se u prijavi PDV-a koja se podnosi za razdoblje oporezivanja u kojem je obavljena isporuka.«.

Članak 26.

U članku 141. stavku 4. iza riječi: »korištenja« dodaje se riječ: »gospodarskog«.

Dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Uslugama iz članka 64. stavka 3. Zakona smatraju se koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava.«.

Članak 27.

U članku 143. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Uzajamnost iz članka 67. stavka 1. Zakona smatra se utvrđenom s datumom koji su razmjenom obavijesti potvrdila porezna tijela Republike Hrvatske i treće zemlje.«.

Članak 28.

U članku 150.a stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u elektroničkom obliku za razdoblje oporezivanja od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.«.

Članak 29.

U članku 154. stavku 3. iza druge rečenice dodaje se treća rečenica koja glasi: »Navedeno se primjenjuje i u slučaju kada strani porezni obveznik stječe dobra u Republici Hrvatskoj.«.

U stavku 12. druga rečenica, briše se.

Članak 30.

U članku 156.a stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) O suspendiranju PDV identifikacijskog broja Porezna uprava će poreznog obveznika obavijestiti putem sustava e-porezna.«.

U stavku 5. točki e) iza riječi: »podatke« zarez se zamjenjuje točkom, a točke f) i g), brišu se.

Članak 31.

U članku 157. stavci 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 4.

Članak 32.

U članku 170. stavku 1. iza riječi: »otpremnicom« dodaje se zarez.

Članak 33.

U članku 173. stavku 3. druga rečenica mijenja se i glasi:

»Prijavu PDV-a u papirnatom obliku može podnijeti porezni obveznik koji nema sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu i obavlja isključivo povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području Republike Hrvatske, mali porezni obveznik koji isključivo prima i obavlja usluge poreznom obvezniku iz trećih zemalja te kada je obvezan platiti PDV prema članku 75. stavku 2. Zakona.«.

Članak 34.

U članku 177. stavku 3. iza posljednje rečenice dodaju se rečenice koje glase:

»Porezni obveznik može tu razliku tražiti za povrat, koristiti je kao predujam za buduće obveze ili svoje pravo na povrat može ustupiti na način propisan Općim poreznim zakonom. O načinu na koji želi ostvariti povrat PDV-a porezni obveznik se izjašnjava stavljanjem oznake »X« u prijavi PDV-a na za to predviđena mjesta. Porezni obveznik se u okviru iznosa za povrat PDV-a iskazanog u prijavi PDV-a na rednom broju IV. može izjasniti za više načina povrata. Ako porezni obveznik odluči tražiti povrat PDV-a, ne podnosi zahtjev za povrat.«.

Članak 35.

U članku 179. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) U prijavu iz stavka 1. ovoga članka upisuju se i vrijednosti primljenih predujmova.«.

Članak 36.

U članku 183. stavku 3. riječi: »nadležnoj ispostavi Porezne uprave« zamjenjuju se riječima: »Carinskoj upravi«.

Članak 37.

U članku 184. stavku 3. riječi: »nadležnoj ispostavi Porezne uprave« zamjenjuju se riječima: »Carinskoj upravi«.

Članak 38.

U članku 186. stavku 3. broj: »230.000,00« zamjenjuje se brojem: »300.000,00«.

U stavku 8. riječi: »5 kalendarskih godina« zamjenjuju se riječima: »3 kalendarske godine«.

U stavku 9. riječi: »5 kalendarskih godina« zamjenjuju se riječima: »3 kalendarske godine«.

Članak 39.

Članak 194. a i naslov iznad njega, brišu se.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Obrazac P-PDV, Obrazac PDV-P, Obrazac PDV-F, Obrazac ZP-PDV, Obrazac PDV-H, Obrazac – Isporuka NPS, Obrazac – Stjecanje NPS te Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a, mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 41.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim odredbi članka 22., članka 24. te članka 38. stavka 1. ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu 2. siječnja 2018. godine.

Klasa: 011-01/16-02/35

Urbroj: 513-07-21-01/16-1

Zagreb, 21. prosinca 2016.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

Obrazac P-PDV

MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA

PODRUČNI URED __________________________

ISPOSTAVA _______________________________

 

 

 

 

ZAHTJEV ZA REGISTRIRANJE ZA POTREBE POREZA NA DODANU VRIJEDNOST

 

 

 

 

1. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

NAZIV/IME I PREZIME ______________________________

OIB __________________

POREZNI BROJ U DRŽAVI SJEDIŠTA _______________________

ADRESA ______________

PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ U DRŽAVI SJEDIŠTA __________________________

DRŽAVA SJEDIŠTA __________________________________

DATUM POČETKA OBAVLJANJA DJELATNOST/PREDVIĐENO RAZDOBLJE OBAVLJANJA ISPORUKA U RH ______________

TELEFON/FAX PODNOSITELJA ZAHTJEVA _______________

 

 

 

 

2. PODACI O POREZNOM ZASTUPNIKU ☐

NAZIV/IME I PREZIME ______________________________

OIB ______________________________________________

ADRESA __________________________________________

 

 

 

 

3. UPIS U REGISTAR OBVEZNIKA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST ☐

VRIJEDNOST OPOREZIVIH ISPORUKA U PRETHODNOJ GODINI _____________________________________________

VRIJEDNOST OPOREZIVIH ISPORUKA U TEKUĆOJ GODINI _________________________________________________

DATUM UPISA U REGISTAR OBVEZNIKA PDV-a __________

POSTUPAK OPOREZIVANJA PREMA NAPLAĆENIM
NAKNADAMA 

 

 

 

 

4. DODJELA PDV IDENTIFIKACIJSKOG BROJ
TUZEMNOM POREZNOM OBVEZNIKU

Tuzemni porezni obveznik traži PDV identifikacijski broj iz razloga:

1. obavlja transakcije unutar EU (2)

3. odustao od praga stjecanja (4)

2. prijeđen prag stjecanja (3)

4. obavlja ili prima usluge unutar EU (8)

5. DODJELA PDV IDENTIFIKACIJSKOG BROJA STRANOM POREZNOM OBVEZNIKU

Strani porezni obveznik traži PDV identifikacijski broj iz razloga:

1. prijeđen prag isporuke (5)

3. obavlja isporuke u RH (7)

2. odustao od praga isporuke (6)

4.

povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika u RH (9)

BROJČANA ILI OPISNA OZNAKA – (ŠIFRA) DJELATNOSTI PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI

_________________________________________________

OBLIK VLASNIŠTVA

 

 

 

TRGOVAC POJEDINAC

 ☐

TRGOVAČKO DRUŠTVO

OSTALO:

 

 

 

Potpis podnositelja zahtjeva

___________________________

Datum primitka zahtjeva _______

Potpis djelatnika ________

 

 

 

 

Napomena:

Ako se PDV identifikacijski broj traži zbog odustajanja od praga stjecanja, ili odustajanja od praga isporuke tada je porezni obveznik obvezan takav način oporezivanja primjenjivati 2 kalendarske godine.

Strani porezni obveznik kojem se dodijeli PDV identifikacijski broj, dodjelom toga broja ujedno se upisuje i u registar obveznika PDV-a.Obrazac ZP-PDV

Form ZP-PDV

Osobni identifikacijski broj (OIB) podnositelja

Personal identification number of applicant

__________________________________

POREZNA UPRAVA – PODRUČNI URED ZAGREB
TAX ADMINISTRATION – BRANCH OFFICE ZAGREB

ZAHTJEV ZA POVRAT PDV-a (VAT REFUND FORM)

1.

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

(naziv poduzeća/ime i prezime)

APPLICANT

(Company/name and surname)

 

2.

ULICA I KUĆNI BROJ

(Address)

 

3.

POŠTANSKI BROJ, GRAD, DRŽAVA

(ZIP code, city, country)

 

4.

VRSTA DJELATNOSTI PODNOSITELJA ZAHTJEVA

(Applicant type of business)

 

5.

POREZNA UPRAVA I BROJ POD KOJIM SE PODNOSITELJ ZAHTJEVA VODI U DRŽAVI U KOJOJ IMA SJEDIŠTE ILI PREBIVALIŠTE

(Tax Office and the number under which the applicant is entered in the country where his office is registered or is domiciled)

 

6.

RAZDOBLJE ZA POVRAT PDV-a

(Period to be refunded)

 

7.

UKUPAN IZNOS POVRATA PDV-a

(u kunama i lipama)

(Total amount of tax refund in Kunas and Lipas)

 

8.

POVRAT PDV-a IZVRŠITI NA RAČUN

(Tax refund to be paid to the following account)

NAZIV BANKE

(The name of the bank)

 

9.

BROJ PRILOGA

(Enclosed number of documents)

 

10.

PODNOSITELJ IZJAVLJUJE (The applicant hereby states)

a) da su isporuke dobara i usluga za koje se traži povrat PDV-a obavljene u poslovne svrhe, (that the goods for which VAT refund is claimed were supplied and the services for which VAT refund is claimed were performed for the business purpose)

b) da u razdoblju za koje podnosi zahtjev za povrat PDV-a nema na području Europske unije sjedište, stalnu poslovnu jedinicu iz koje su obavljene isporuke, prebivalište ili uobičajeno boravište (that in the period for which the VAT refund is submitted the applicant is not established and has no fixed establishment rendering supplies, or permanent address or habitual residence in the territory of the European Union)

c) da u Republici Hrvatskoj u razdoblju za koje podnosi zahtjev za povrat PDV-a nije obavljao isporuke dobara i usluga za koje je mjesto oporezivanja u tuzemstvu, osim: (that in the Republic of Croatia, in the period which it refers no taxable supply of goods or services has been performed, except)

☐ prijevoznih i s prijevozom povezanih usluga, oslobođenih plaćanja PDV-a u skladu s člankom 44. stavkom 1. točkom 35., člancima 45., 46. i 47., člankom 48. stavkom 1. i člankom 49. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, (transport services and services ancillary thereto, which are exempt from VAT pursuant to Article 44, paragraph 1, item 35, Articles 45, 46 and 47, Article 48, paragraph 1 and Article 49 of the Value Added Tax Act)

☐ usluga za koje je u skladu s člankom 75. stavkom 1. točkom 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost PDV obvezna platiti osoba kojoj su usluge obavljene, (supply of services in respect to which, in accordance with Article 75, paragraph 1, item 6 of the Value Added Tax Act the payment of VAT is the responsibility of the service recipient)

d) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su navodi u zahtjevu točni. Podnositelj je obvezan vratiti svaki nezakonito primljeni iznos (under financial and criminal liability that the statements in this application are true. The applicant shall return any illegal received amount)

Mjesto i datum

 

Potpis podnositelja

(Place and date)

 

(Signature and seal of applicant)

________________

 

________________________

Opunomoćenik tražitelja povrata

   

(Representative of tax refund applicant)

   

Naziv/ime i prezime, OIB

   

(Company/name and surname, personal identification number)

   

________________

   

Adresa, telefonski broj

 

Datum primitka

(Address, telephone number)

 

(Date of receipt)

________________

 

________________

Poleđina obrasca – ZP-PDV
(Back page of the ZP-PDV form)

POPIS POJEDINAČNIH RAČUNA ZA KOJE SE TRAŽI POVRAT PDV-a

(List of invoices for which VAT refund is claimed)

Red. broj

(No)

VRSTA ISPORUČENIH DOBARA I USLUGA

(Type of delivered goods and services performed)

NAZIV I PDV ID. BR. / OIB ISPORUČITELJA

(Name and VAT ID. No/OIB of the deliverer)

DATUM I BROJ RAČUNA

(Date and no. of invoice)

PDV

(VAT)

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

UKUPNO:

(Total)

 

NAPOMENA:

Osobni identifikacijski broj stranom podnositelju određuje i dodjeljuje Ministarstvo financija – Porezna uprava.

(The Ministry of Finance – Tax Administration defines and assigns personal identification number to the foreign applicant.)

IZVJEŠĆE O OSTVARENIM OSLOBOĐENJIMA OD PLAĆANJA PDV-a

Redni broj: .........................................

Program: ....................... Proračunska godina: .......................

Naziv projekta: .........................................................................................................................

Početak: ......................... Planirani završetak: .........................

Korisnik projekta: .....................................................................................................................

(naziv, adresa, OIB)

Broj ugovora: .......................................................................................

Temelj poreznog oslobođenja: Okvirni sporazum između Europske komisije i Vlade RH (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 8/2002 i 11/2002), Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 10/07) i drugi programi koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj.

U skladu s člankom 13. t. 4. Dodatka A Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade RH, člankom 26. Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) te u skladu s odredbama o poreznom oslobođenju drugih programa koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice na sljedeće isporuke koje se financiraju iz potpore EZ-a porez na dodanu vrijednost nije obračunan:

Red. broj

Naziv isporučitelja i adresa

OIB isporučitelja/porezni broj stranog isporučitelja

Broj i datum računa

Vrijednost dobara i usluga bez PDV-a (KN)

Vrijednost dobara i usluga bez PDV-a
(EUR)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPAN IZNOS

Državno tijelo nadležno za projekt:

(naziv, adresa, OIB)

Odgovorna osoba: ..............................................................

Mjesto i datum: ..................................................................

PotpisObrazac – Isporuka NPS

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINSKA UPRAVA

PRIJAVA
ZA ISPORUKE NOVOG PRIJEVOZNOG SREDSTVA IZ RH U DRUGU DRŽAVU ČLANICU

I. PODACI O ISPORUČITELJU:

Ime i prezime/naziv: __________________________________

Adresa (mjesto, ulica i broj): ______________________________

PDV identifikacijski broj/OIB: ____________________________

II. PODACI O KUPCU/STJECATELJU:

Ime i prezime/naziv: __________________________________

Adresa (država, mjesto, ulica i broj): _________________________

Identifikacijski broj kupca u državi članici stjecanja: _____________

Država članica stjecanja/odredišta novoga prijevoznoga sredstva: ____________________________________________________

III. PODACI O NOVOM PRIJEVOZNOM SREDSTVU:

☐ KOPNENO MOTORNO VOZILO

Datum prve upotrebe (registracija)

 

Broj prijeđenih kilometara

 

Broj šasije

 

Snaga motora (u Kw)

 

Radni obujam motora (u cm3)

 

Vrsta motornog vozila

 

Marka motornog vozila

 

Model motornog vozila

 

☐ PLOVILO

Datum prve upotrebe (registracija)

 

Broj sati plovljenja

 

NIB

 

Dužina (u m)

 

Marka plovila

 

Model plovila

 

☐ ZRAKOPLOV

Datum prve upotrebe (registracija)

 

Broj sati letenja

 

Serijski broj

 

Težina pri polijetanju (u kg)

 

Marka zrakoplova

 

Model zrakoplova

 

Datum računa: ____________

Broj računa: ____________

Datum isporuke: __________

Prodajna cijena: _________

Dokaz o stjecanju u drugoj državi članici: ☐ (upisati X ako postoji)

IV. PODACI O STJECANJU NOVOG PRIJEVOZNOG SREDSTVA KOJE SE ISPORUČUJE:

Broj računa/dokumenta o uvozu/ugovora: ___________________

Datum računa/dokumenta o uvozu/ugovora: _________________

Prijevozno sredstvo je (zaokružiti):

a) kupljeno u tuzemstvu

b) kupljeno iz druge države članice

c) uvezeno

Nabavna cijena (bez PDV-a): _____________________________

Iznos plaćenog PDV-a pri nabavi/uvozu/stjecanju: ______________

V. ZAHTJEV ZA POVRAT PLAĆENOG PDV-a PRI NABAVI/UVOZU/STJECANJU:

Zahtjev za povrat DA ☐ NE ☐

Iznos PDV-a za koji se traži povrat: __________________________

Povrat izvršiti na broj računa: __________________________ otvoren kod banke: ___________________________________

Broj priloga: ________________________________________

Potpis isporučitelja/podnositelja zahtjeva za povrat: ____________

Mjesto i datum primitka: ______ Ovlašteni službenik: _______

Obrazac – Stjecanje NPS

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINSKA UPRAVA

PRIJAVA
ZA STJECANJE NOVOG PRIJEVOZNOG SREDSTVA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE EU

I. PODACI O KUPCU/STJECATELJU:

Ime i prezime/naziv: __________________________________

Adresa (mjesto, ulica i broj): ______________________________

PDV identifikacijski broj/OIB: ____________________________

II. PODACI O ISPORUČITELJU:

Ime i prezime/naziv: __________________________________

Adresa (država, mjesto, ulica i broj): _________________________

PDV identifikacijski broj/porezni broj: ______________________

III. PODACI O NOVOM PRIJEVOZNOM SREDSTVU:

☐ KOPNENO MOTORNO VOZILO

Datum prve upotrebe (registracija)

 

Broj prijeđenih kilometara

 

Broj šasije

 

Snaga motora (u Kw)

 

Radni obujam motora (u cm3)

 

Vrsta motornog vozila

 

Marka motornog vozila

 

Model motornog vozila

 

☐ PLOVILO

Datum prve upotrebe (registracija)

 

Broj sati plovljenja

 

NIB

 

Dužina (u m)

 

Marka plovila

 

Model plovila

 

☐ ZRAKOPLOV

Datum prve upotrebe (registracija)

 

Broj sati letenja

 

Serijski broj

 

Težina pri polijetanju (u kg)

 

Marka zrakoplova

 

Model zrakoplova

 

Datum dopreme u RH iz druge države članice (stjecanja)/računa/ugovora: ___________________________________________

Broj računa/ugovora: __________________________________

IV. PODACI ZA OBRAČUN I PLAĆANJE PDV-a:

Nabavna cijena (prema računu, ugovoru): ___________________

Potpis kupca/stjecatelja: ________________________________

Mjesto i datum primitka: ________ Ovlašteni službenik: ______

Obrazac PDV–F

EVIDENCIJA
RAČUNA O PRODANIM DOBRIMA RADI POVRATA PDV-a U OKVIRU PUTNIČKOG PROMETA

BROJ: __________ DATUM: __________ 20 __________

Red.
broj

Broj i datum računa iz obrasca PDV–P

Cijena dobra

bez PDV

Iznos PDV-a

VRAĆENI PDV

Iznos

Datum

1

2

3

4

5

6

           
           
           

UKUPNO

       

Isplaćeno na ime povrata PDV-a: __________ kn __________ lp

Slovima: ___________________________________________

Datum: ______ 20 _____ _________________________

(potpis ovlaštene osobe prodavatelja)

Obrazac PDV-H

PDV ID. BR. /OIB ovlaštenog tijela

___________________________

NADLEŽNA ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE

___________________________________

ZAHTJEV ZA POVRAT PDV-a OVLAŠTENIM TIJELIMA ZA IZVEZENA DOBRA

1.

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

(naziv ovlaštenog tijela)

 

2.

ADRESA

(mjesto, ulica i broj)

 

3.

VRSTA DJELATNOSTI PODNOSITELJA ZAHTJEVA

 

4.

RAZDOBLJE ZA POVRAT PDV-a

 

5.

DATUM IZVOZA DOBARA

 

6.

UKUPAN IZNOS POVRATA PDV-a

(u kunama i lipama)

 

7.

POVRAT PDV-a IZVRŠITI NA RAČUN

NAZIV BANKE

 

8.

BROJ PRILOGA

 

9.

OVLAŠTENO TIJELO IZJAVLJUJE:

a) da se dobra koriste u okviru obavljanja humanitarne, dobrotvorne ili obrazovne djelatnosti izvan Europske unije,

b) da nisu registrirani kao obveznici PDV-a,

c) da su navedeni podaci točni i istiniti.

Mjesto i datum

________

Datum primitka

__________

Odgovorna osoba

________

   

Potpis ovlaštenog tijela

________

Potpis službenika

Porezne uprave

__________

Poleđina obrasca – PDV-H

POPIS POJEDINAČNIH RAČUNA ZA KOJE SE TRAŽI POVRAT PDV-a

Red.

broj

VRSTA ISPORUČENIH DOBARA I USLUGA

NAZIV I PDV ID. BR./OIB ISPORUČITELJA

DATUM I BROJ RAČUNA

PDV

         
         
         
         

UKUPNO: