Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

NN 1/2017 (2.1.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

MINISTARSTVO FINANCIJA

15

Na temelju članka 37. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16 i 115/16) i članka 187. stavka 1. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14 i 115/16) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14 i 137/15) u članku 3. riječi: »dvadeset (20)« zamjenjuju se riječima: »petnaest (15)«.

Članak 2.

Iza članka 11. dodaju se naslovi i članci 11.a, 11.b i 11.c koji glase:

»4. Paušalno oporezivanje

Članak 11.a

(1) Porezni obveznici koji ispunjavaju uvjete iz članka 5.b Zakona paušalnu osnovicu poreza na dobit utvrđuju u visini:

1. od 12.750,00 kuna što je razlika između prihoda u iznosu 85.000,00 kuna i porezno priznatih rashoda u visini 85% tog iznosa prihoda, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji prihod od gospodarske djelatnosti do 85.000,00 kuna

2. od 17.250,00 kuna što je razlika između prihoda u iznosu 115.000,00 kuna i porezno priznatih rashoda u visini 85% tog iznosa prihoda, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji prihod od gospodarske djelatnosti iznad 85.000,00 kuna do 115.000,00 kuna

3. od 22.425,00 što je razlika između prihoda u iznosu 149.500,00 kuna i porezno priznatih rashoda u visini 85% tog iznosa prihoda, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji prihod od gospodarske djelatnosti iznad 115.000,00 kuna do 149.500,00 kuna

4. od 34.500,00 kuna što je razlika između prihoda u iznosu 230.000,00 kuna i porezno priznatih rashoda u visini 85% tog iznosa prihoda, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji prihod od gospodarske djelatnosti iznad 149.500,00 kuna do 230.000,00 kuna

5. od 45.000,00 kuna što je razlika između prihoda u iznosu 300.000,00 kuna i porezno priznatih rashoda u visini 85% tog iznosa prihoda, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji prihod od gospodarske djelatnosti iznad 230.000,00 kuna do 300.000,00 kuna.

(2) Evidencija o prihodima propisana člankom 5.b stavkom 3. Zakona minimalno mora sadržavati datum, broj izdanog računa, vrijednost isporučene robe ili usluge, ukupna vrijednost svih isporuka do određenog dana.

(3) Porezni obveznik iz članka 5.b stavka 4. Zakona koji namjerava plaćati porez na dobit u paušalnom iznosu podnosi zahtjev za plaćanje poreza u paušalnom iznosu Poreznoj upravi najkasnije 15 dana nakon početka poreznoga razdoblja. U istom roku porezni obveznik kojem je utvrđena obveza plaćanja poreza na dobit u paušalnom iznosu dužan je obavijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave ukoliko namjerava utvrđivati obvezu poreza na dobit prema članku 5. stavku 1. ili stavku 7. Zakona.

(4) U slučaju iz članka 5.b stavka 4. Zakona kada se tijekom poreznog razdoblja poreznom obvezniku utvrdi obveza plaćanja poreza na dobit, a isti dostavi zahtjev za plaćanje poreza na dobit u paušalnom iznosu nadležna ispostava Porezne uprave rješenjem utvrđuje obvezu poreza na dobit u paušalnom iznosu s danom upisa u registar obveznika poreza na dobit.

(5) Porezni obveznici koji su prije utvrđivanja obveze poreza na dobit u paušalnom iznosu bili obveznici poreza na dobit, dužni su u prijavi poreza na dobit iskazati skrivene pričuve koje su vezane uz obavljanje gospodarske djelatnosti.

(6) Nadležna ispostava Porezne uprave prema sjedištu poreznog obveznika rješenjem utvrđuje iznos godišnje paušalne osnovice poreza na dobit, godišnji porez na dobit u paušalnom iznosu primjenom porezne stope iz članka 28. točke 1. Zakona na godišnju paušalnu osnovicu poreza na dobit utvrđenu prema stavku 1. ovoga članka, iznos mjesečnog paušalnog poreza na dobit te rokove plaćanja.

(7) U slučaju nastanka porezne obveze ili prestanka porezne obveze tijekom poreznog razdoblja, godišnja paušalna osnovica poreza na dobit iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti i to u korist poreznog obveznika, a prihodovni razred utvrđuje se na način da se od prosječnog prihoda ostvarenog tijekom poreznog razdoblja u kojem se obavlja djelatnost (ukupan prihod podijeljen s brojem mjeseci obavljanja djelatnosti) utvrđuje godišnji prihod množenjem prosječnog prihoda s dvanaest (12) mjeseci.

(8) Mjesečni paušalni porez na dobit utvrđuje se na način da se godišnji porez u paušalnom iznosu iz stavka 6. ovoga članka podijeli na dvanaest (12) mjeseci odnosno na razmjeran broj mjeseci poreznog razdoblja u kojima porezni obveznik obavlja gospodarsku djelatnost.

(9) Godišnji porez na dobit u paušalnom iznosu plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja, u iznosu koji je umnožak broja mjeseci tromjesečja za koje je obveza utvrđena i utvrđenog paušalnog mjesečnog poreza na dobit sukladno stavku 8. ovoga članka.

(10) Kada se temeljem izvješća iz članka 5.b stavka 5. Zakona utvrdi da su izmijenjeni uvjeti za utvrđivanje paušalne osnovice poreza na dobit iz stavka 1. ovoga članka, nadležna ispostava Porezne uprave prema sjedištu poreznog obveznika ukinut će već doneseno rješenje, te donijeti novo rješenje u kojem će se utvrditi novi iznos godišnje paušalne osnovice poreza na dobit, iznos godišnjeg i mjesečnog paušalnog poreza na dobit te rokovi plaćanja paušalnog poreza na dobit.

(11) Poreznom obvezniku kojemu je temeljem izvješća iz članka 5.b stavka 5. Zakona i stavka 12. ovoga članka utvrđena razlika za povrat, više plaćeni paušalni porez na dobit za proteklo porezno razdoblje vraća se na njegov zahtjev ili mu se uračunava u obvezu za iduće porezno razdoblje.

(12) Izvješće iz stavka 10. ovoga članka podnosi se na Obrascu PD-PO – »Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu« koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i sadrži sljedeće:

1. Pod I podatke o poreznom obvezniku:

a) naziv poreznog obveznika

b) osobni identifikacijski broj (OIB)

c) adresa sjedišta poreznog obveznika

d) naziv djelatnosti

2. Pod II podatke o ostvarenom prihodu i uplaćenom paušalnom porezu na dobit

a) razdoblje (tromjesečje)

b) iznos ostvarenih prihoda od obavljanja gospodarske djelatnosti (po tromjesečju)

c) iznos uplaćenog poreza na dobit u paušalnom iznosu (po tromjesečju)

d) ukupan zbroj iznosa točke 3.b) i 3.c)

3. Pod III obračun paušalnog poreza na dobit

a) ukupni godišnji prihod od gospodarske djelatnosti

b) paušalna osnovica poreza na dobit prema ukupnom godišnjem ostvarenom prihodu (stavak 1. ovoga članka)

c) paušalna porezna obveza poreza na dobit (umnožak iznosa iz točke b) i porezne stope iz članka 28. točke 1. Zakona)

d) uplaćeni paušalni porez na dobit u poreznom razdoblju

e) razlika za uplatu ili povrat (iznos iz točke c. umanjen za iznos iz točke d.)

f) iznos mjesečnog paušalnog poreza na dobit za sljedeće porezno razdoblje.

5. Porezna osnovica prema novčanom načelu

Članak 11.b

(1) Porezni obveznik koji sukladno članku 5. stavcima 7., 8., 9., 10., 11., 12., i 13. Zakona utvrđuje poreznu osnovicu prema novčanom načelu, dužan je poreznu osnovicu utvrđenu prema članku 7. stavku 8. Zakona dodatno uvećati i umanjiti primjenjujući na odgovarajući način odredbe propisane Zakonom i ovim Pravilnikom koje se odnose na utvrđivanje porezne osnovice iz članka 5. stavka 1. Zakona.

(2) Porezna osnovica iz članka 5. stavka 8. Zakona se uvećava ili umanjuje za ukupne nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke/gubitke te određene novčane transakcije i realizirane dobitke/gubitke propisane stavkom 9. toga članka Zakona, koje su nastale u poreznom razdoblju za koje se podnosi godišnja porezna prijava.

(3) Porezni obveznik koji utvrđuje poreznu osnovicu prema novčanom načelu dužan je poreznu osnovicu uvećati ili umanjiti za određene nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke/gubitke te određene novčane transakcije i realizirane dobitke/gubitke koje su u prethodnim poreznim razdobljima bili isključeni (uvećanjem i umanjenjem) iz porezne osnovice temeljem članka 5. stavka 8. Zakona, ali su se stekli uvjeti uključivanja u poreznu osnovicu prema stavku 10. istog članka Zakona u poreznom razdoblju za koje se podnosi godišnja porezna prijava.

(4) Ukoliko je obveznik poreza na dobit promijenio način utvrđivanja porezne osnovice, te utvrđuje poreznu osnovicu prema novčanom načelu dužan je nakon proteka roka za naplatu ili po realizaciji određenih stavki kojima je uvećana ili umanjena porezna osnovica prema članku 16. stavku 4. Zakona, iste uključiti u poreznu osnovicu na način propisan Zakonom i ovim Pravilnikom.

(5) Ukoliko je obveznik poreza na dohodak postao obveznikom poreza na dobit i istovremeno promijenio način utvrđivanja porezne osnovice prema članku 5. stavku 7. Zakona dužan je nakon proteka roka za naplatu ili po realizaciji određenih stavki iz početne bilance koje su navedene u članka 41. stavka 2. ovoga Pravilnika iste uključiti u poreznu osnovicu na način propisan Zakonom i ovim Pravilnikom.

(6) Porezni obveznik je dužan osigurati evidenciju izvršenih uvećanja i umanjenja porezne osnovice iz stavaka 4. i 5. ovoga članka vodeći se temeljnim načelima urednog knjigovodstva.

(7) Porezni obveznik koji sukladno članku 5. stavku 13. Zakona više ne ispunjava uvjete za utvrđivanje porezne osnovice prema novčanom načelu ili namjerava promijeniti način oporezivanja porezne osnovice prema stavku 11. istog članka Zakona, dužan je najkasnije 15 dana nakon isteka toga poreznog razdoblja obavijestiti Poreznu upravu o promjeni načina utvrđivanja porezne osnovice.

(8) Ukoliko je nad poreznim obveznikom koji utvrđuje poreznu osnovicu prema novčanom načelu pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije ili porezni obveznik nestaje bez postupka likvidacije ili prestaje obavljati poduzetničku djelatnost, porezni obveznik je dužan u prijavi poreza na dobit za porezno razdoblje prije nastanka navedene promjene ili prije prestanka obavljanja djelatnosti, iskazati poreznu osnovicu prema članku 5. stavku 1. Zakona, korekcijom porezne osnovice odnosno uvećanjem i umanjenjem porezne osnovice prema stavkama i predznaku iz članka 41. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(9) Uvećanja i umanjenja porezne osnovice prema ovom članku Pravilnika porezni obveznik je dužan provesti vodeći se načelom izbjegavanja dvostrukog oporezivanja i načelom izbjegavanja dvostrukog umanjenja porezne osnovice.

6. Neautentični aranžmani

Članak 11.c

(1) Sukladno članku 5.a Zakona, pri utvrđivanju porezne osnovice iz članka 5. stavka 1. i stavka 7. Zakona iz porezne osnovice mogu se isključiti pojedine odredbe ili prava propisana Zakonom i ovim Pravilnikom ukoliko se utvrdi da su sastavni dio neautentičnog aranžmana.

(2) Smatra se da je aranžman ili niz aranžmana neautentičan odnosno da je osnovan s ciljem izbjegavanja poreza, a ne iz valjanih komercijalnih razloga odnosno ukoliko je, a bez obzira na bilo koje subjektivne namjere poreznog obveznika, u suprotnosti s ciljem, duhom i svrhom odredbi propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom.

(3) Neautentični aranžmani iz stavka 1. ovoga članka mogu se pojaviti u nepredvidljivim oblicima, a osobito se mogu uočiti kada aranžman ili niz aranžmana uključuje jednu ili više sljedećih situacija:

a) pravne značajke pojedinih mjera od kojih se sastoji aranžman nisu u skladu s pravnim sadržajem aranžmana kao cjeline

b) aranžman ili niz aranžmana provode se na način koji se ne bi inače upotrebljavao u razumnom poslovnom ponašanju

c) aranžman ili niz aranžmana uključuju elemente koji imaju učinak međusobnog prebijanja ili poništavanja

d) provedene transakcije su kružne ili

e) aranžman ili niz aranžmana dovode do značajne porezne pogodnosti no to se ne odražava u poslovnim rizicima koje je preuzeo porezni obveznik niti u njegovim novčanim tokovima.«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 2. riječi: »sukladno odredbi članka 34. Općeg poreznog zakona.« zamjenjuju se riječima: »u smislu Općeg poreznog zakona.«.

Članak 4.

Članak 12.a i naslov iznad članka 12.a brišu se.

Članak 5.

U članku 33. stavci 1., 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(1) Porezno priznati rashodi otpisa potraživanja iz članka 9. stavka 4. Zakona koji se odnose na obveznika poreza na dobit, iznos od 5.000,00 kuna godišnje primjenjuje se na sva zastarjela potraživanja i u slučaju kada pojedinačno zastarjelo potraživanje (pojedini račun ili druga isprava koja ima značenje računa) ne glasi na iznos veći od 5.000,00 kuna. Ako su potraživanja zastarjela na temelju više računa koji glase na manji iznos od 5.000,00 kuna po pojedinom dužniku, porezno se priznaje otpis ukupno najviše do 5.000,00 kuna.

(2) Porezni obveznik koji izvrši otpis potraživanja prema članku 9. stavku 8. Zakona dužan je osigurati evidenciju o tome koje je radnje poduzeo radi naplate potraživanja, podatak o troškovima koje izazivaju daljnji postupci naplate te dokaze na temelju kojih je utvrdio nemogućnost naplate.

(3) U slučaju kada porezni obveznik u skladu s uvjetima i postupcima iz članka 9. Zakona utvrdi gubitak s osnova otpisa nenaplativih kredita, zajmova i druge financijske imovine uz poštivanje posebnih propisa, osim u slučaju dionica, udjela i druge financijske imovine kojom se stječu vlasnička prava smatra se da su ispunjeni uvjeti za porezno priznavanje rashoda s osnove smanjenja vrijednosti financijske imovine iz članaka 10. stavka 1. Zakona.

(4) Porezna osnovica povećava se za otpis potraživanja iskazanog u svoti većoj od dopuštene prema članku 9. Zakona i ovom članku Pravilnika.«.

Članak 6.

U članku 37. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Odredbe stavka 1., 2. i 3. ovoga članka ne odnose se na porezne obveznike koji za utvrđivanje porezno priznate kamatne stope primjenjuju odredbe iz članka 14. stavka 4. Zakona.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 41. mijenja se i glasi: »22. Prijelaz poreznog obveznika poreza na dohodak na porez na dobit i promjena načina utvrđivanja porezne osnovice«.

U članku 41. iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) Porezni obveznik koji mijenja način utvrđivanja porezne osnovice prema novčanom načelu odnosno prema članku 5. stavku 7. Zakona i postaje obveznikom koji utvrđuje poreznu osnovicu prema stavku 1. istog članka Zakona, dužan je na kraju prvog poreznog razdoblja u kojemu utvrđuje poreznu osnovicu prema članku 5. stavku 1. Zakona, istu uvećati i umanjiti na odgovarajući način prema stavkama i predznaku iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Ukoliko je obveznik poreza na dohodak postao obveznikom poreza na dobit i istovremeno promijenio način utvrđivanja porezne osnovice prema članku 5. stavku 7. Zakona te utvrđuje poreznu osnovicu prema novčanom načelu na kraju prvog poreznog razdoblja ne uvećava i ne umanjuje poreznu osnovicu poreza na dobit prema članku 16. stavku 2. i stavku 4. Zakona, osim stavkama koje su realizirane tijekom poreznog razdoblja te su se stekli uvjeti za uključivanje istih u poreznu osnovicu.

(6) Pri promjeni načina utvrđivanja porezne obveze i/ili porezne osnovice porezni obveznik je dužan pridržavati se načela izbjegavanja dvostrukog oporezivanja i načela izbjegavanja dvostrukog umanjenja porezne osnovice.«.

Članak 8.

U članku 42. riječi: »i II.« brišu se.

Članak 9.

Članak 43. briše se.

Članak 10.

U članku 43.a stavak 3. mijenja se i glasi: »Porezni obveznik može sukladno članku 25. Zakona o poticanju ulaganja umanjiti obvezu poreza na dobit u visini, na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 138/06 i 61/11). Porezni obveznik koji koristi poreznu olakšicu temeljem navedenog zakona, uz prijavu poreza na dobit dostavlja presliku potvrde o statusu nositelja poticajnih mjera utvrđenog prema tom zakonu, te godišnje pisano izvješće o izvršenim ulaganjima, korištenju poticajnih mjera te očuvanju predmetnog ulaganja i otvorenih novih radnih mjesta povezanih s tim ulaganjem.«.

Članak 11.

Naslov iznad članka 44. i članak 44. mijenjaju se i glase:

»4. Kumuliranje olakšica

Članak 44.

Ako porezni obveznik iz članaka 42. i 43.a. ovoga Pravilnika, stječe mogućnost korištenja više olakšica i oslobođenja, ima pravo na korištenje više olakšica istodobno, odnosno ima pravo kumulirati olakšice.«.

Članak 12.

Članak 45. i naslov iznad njega brišu se.

Članak 13.

U članku 46. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Porezni obveznik dužan je za razdoblje za koje utvrđuje poreznu obvezu podnijeti:

1. poreznu prijavu za utvrđivanje porezne osnovice prema članku 5. stavku 1. Zakona. Obračun poreza na dobit dostavlja se na Obrascu PD – Prijavi poreza na dobit, koja je sastavni dio ovoga Pravilnika ili

2. poreznu prijavu za utvrđivanje porezne osnovice prema članku 5. stavku 7. Zakona. Obračun poreza na dobit prema novčanom načelu dostavlja se na Obrascu PD-NN – Prijavi poreza na dobit prema novčanom načelu, koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.«.

U stavku 2. iza riječi: »osobama,« dodaju se riječi: »izvješće o obvezi doprinosa«.

Članak 14.

U članku 47. stavku 3. točki 6. broj: »70« zamjenjuje se brojem: »50«.

U točki 7. broj: »30« zamjenjuje se brojem: »50«.

Točka 19. mijenja se i glasi:

»19. Na ovom rednom broju upisuje se iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene načina utvrđivanja porezne obveze (prelazak obveznika s poreza na dohodak na porez na dobit) i/ili iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene načina utvrđivanja porezne osnovice prema novčanom načelu na utvrđivanje porezne osnovice prema članku 5. stavku 1. Zakona.«.

Točka 25. mijenja se i glasi:

»25. Povećanje dobiti za ostale prihode i druga povećanja porezne osnovice. Na ovome rednom broju iskazuju se povećanja dobiti ili smanjenje gubitka za prihode koji nisu iskazani u računovodstvenoj dobiti, a uključuju se u poreznu osnovicu. Na ovome rednom broju iskazuje se i povećanje porezne osnovice za iznos poreznog gubitka za koji je prestalo pravo korištenja sukladno članku 17. stavku 6. Zakona, te članku 38. ovoga Pravilnika, a za koji je prestalo pravo korištenja sukladno članku 17. stavcima 5. i 7. Zakona. Na ovom rednom broju iskazuje se i povećanje porezne osnovice za iznos utvrđen člankom 6. stavkom 7. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14 i 50/16) i člankom 12.a stavcima 7. i 8. Pravilnika o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14 i 137/15) u slučaju kada nije izvršen ispravak prijave poreza na dobit prema Općem poreznom zakonu.«.

Točka 28. mijenja se i glasi:

»28. Prihodi od nerealiziranih dobitaka prema članku 6. stavak 1. točka 2. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos utvrđen na način propisan i u članku 13. ovoga Pravilnika.«.

Točka 30. mijenja se i glasi:

»30. Ostali rashodi prethodnih razdoblja prema članku 6. stavak 2. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos utvrđen na način propisan u članku 20. ovoga Pravilnika.«.

Točka 32. mijenja se i glasi:

»32. Na ovom rednom broju upisuje se iznos smanjenja porezne osnovice zbog promjene načina utvrđivanja porezne obveze (prelazak obveznika s poreza na dohodak na porez na dobit) i/ili iznos smanjenja porezne osnovice zbog promjene načina utvrđivanja porezne osnovice prema novčanom načelu na utvrđivanje porezne osnovice prema članku 5. stavku 1. Zakona.«.

Točka 43. mijenja se i glasi:

»43. Na ovom rednom broju upisuje se porezna stopa iz članka 28. Zakona, odnosno stopa 18% ili 12% ovisno o visini ostvarenih prihoda iskaznih na rednom broju 1.«.

Točka 46. mijenja se i glasi:

»46. Na ovom rednom broju upisuje se iznos porezne olakšice za obveznike poreza na dobit koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara ukoliko zadovoljavaju uvjete iz članka 28.a Zakona.

Iznos olakšice utvrđuje se u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti, a izračunava se tako da se na iznos ostvarene dobiti, odnosno porezne osnovice utvrđene od obavljanja djelatnosti na navedenom području primjeni stopa 12% ili 18% ovisno koja je iskazana na rednom broju 43.«.

Točka 47. mijenja se i glasi:

»47. Na ovom rednom broju upisuje se iznos porezne olakšice za obveznike poreza na dobit koji obavljaju djelatnost na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ukoliko zadovoljavaju uvjete iz članka 28.a Zakona.

Iznos olakšice utvrđuje se u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti, a izračunava se tako da se na iznos ostvarene dobiti, odnosno porezne osnovice utvrđene od obavljanja djelatnosti na navedenom području, primjeni stopa od 6% ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 12% ili se primjeni stopa od 9% ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18%.«.

U točki 48. riječi: «Ukupne olakšice i oslobođenja za porezne obveznike u slobodnim zonama. Na ovaj redni broj upisuje se iznos za koji se umanjuje porezna obveza za porezne obveznike korisnike slobodnih zona prema članku 43. ovoga Pravilnika. Dobiveni iznosi na ovom rednom broju i pojedinim rednim podbrojevima ne mogu biti veći od porezne obveze iskazane na rednom broju 44.« brišu se.

Podtočke 48.1., 48.2. i 48.3. brišu se.

U točki 49.1. riječi: »od 10 %« zamjenjuju se riječima: »od 6% ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 12% ili po stopi od 9% ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18%«, a riječi: »stopa 10%« zamjenjuju se riječima: »stopa od 6% ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 12% ili se primjeni stopa od 9% ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18%«.

U točki 49.2. riječi: »od 10%« zamjenjuju se riječima: »od 6% ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 12% ili po stopi od 9% ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18%«, a riječi: »stopa 10%« zamjenjuju se riječima: »stopa od 6% ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 12% ili se primjeni stopa od 9% ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18%«.

U točki 49.3. riječi: »od 5%« zamjenjuju se riječima: »od 9% ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 12% ili po stopi od 13,5% ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18%«, a riječi: »stopa 15%« zamjenjuju se riječima: »stopa od 9% ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 12% ili se primjeni stopa od 13,5% ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18%«.

U točki 49.4. riječi: »20%« zamjenjuju se riječima: »od 12% ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 12% ili se primjeni stopa od 18% ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18%«.

U točki 50. riječi: »i/ili sukladno članku 6. Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine« 73/00), odnosno sukladno članku 43.a stavak 3. ovoga Pravilnika.« zamjenjuju se riječima: »odnosno sukladno članku 43.a Pravilnika.«.

Podtočke 50.1. do 50.4. mijenjaju se i glase:

»50.1. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit sukladno Zakonu o poticanju ulaganja (»Narodne novine« broj 138/06 i 61/11) pri čemu se nositeljima poticajnih mjera temeljem izvršenih ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 300.000,00 eura do 1,5 milijuna eura, stopa poreza na dobit umanjuje za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera odnosno početka ulaganja. U slučaju ulaganja iz članka 11. Zakona o poticanju ulaganja, za ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 100.000,00 eura do 1,5 milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje se za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 5 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera, odnosno početka ulaganja.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa 6% ukoliko je na rednom broju 42. iskazana stopa od 12% ili se primjeni stopa od 9% ukoliko je na rednom broju 42. iskazana stopa od 18%.

50.2. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit sukladno Zakonu o poticanju ulaganja (»Narodne novine« broj 138/06 i 61/11) pri čemu se nositeljima poticajnih mjera temeljem izvršenih ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 1,5 do 4 milijuna eura, stopa poreza na dobit umanjuje za 65% od propisane stope poreza na dobit, u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 30 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera odnosno početka ulaganja. U slučaju ulaganja iz članka 11. Zakona o poticanju ulaganja, za ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 1,5 do 4 milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje se za 65% od propisane stope poreza na dobit, u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera odnosno početka ulaganja.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa 7,8% ukoliko je na rednom broju 42. iskazana stopa od 12% ili se primijeni stopa od 11,7% ukoliko je na rednom broju 42. iskazana stopa od 18%.

50.3. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit sukladno Zakonu o poticanju ulaganja (»Narodne novine« broj 138/06 i 61/11) pri čemu se nositeljima poticajnih mjera temeljem izvršenih ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 4 do 8 milijuna eura, stopa poreza na dobit umanjuje za 85% od propisane stope poreza na dobit, u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera odnosno početka ulaganja. U slučaju ulaganja iz članka 11. Zakona o poticanju ulaganja, za ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 4 do 8 milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje se za 85% od propisane stope poreza na dobit, u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 25 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera odnosno početka ulaganja.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa 10,2% ukoliko je na rednom broju 42. iskazana stopa od 12% ili se primijeni stopa od 15,3 % ukoliko je na rednom broju 42. iskazana stopa od 18%.

50.4. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit sukladno Zakonu o poticanju ulaganja (»Narodne novine« broj 138/06 i 61/11) pri čemu se nositeljima poticajnih mjera temeljem izvršenih ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od preko 8 milijuna eura, stopa poreza na dobit umanjuje za 100% od propisane stope poreza na dobit, te plaćaju porez na dobit po stopi od 0% u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 75 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera odnosno početka ulaganja. U slučaju ulaganja iz članka 11. Zakona o poticanju ulaganja, za ulaganja u visini protuvrijednosti kuna preko 8 milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje se za 100% od propisane stope poreza na dobit, te plaćaju porez na dobit po stopi od 0% u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera odnosno početka ulaganja.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa 12% ukoliko je na rednom broju 42. iskazana stopa od 12% ili se primijeni stopa od 18% ukoliko je na rednom broju 42. iskazana stopa od 18%.«.

Točka 59. mijenja se i glasi: »59. Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje. Podatak na ovom rednom broju izračunava se tako da se porezna obveza iskazana na rednom broju 52. podijeli s brojem mjeseci poslovanja u poreznom razdoblju za koje se podnosi prijava poreza na dobit.«.

Točke od 60. do 69. brišu se.

Stavak 4. se briše.

Članak 15.

U članku 47.a stavku 2. točki 1. iza riječi: »Za svakih nepunih 100 jedinica neto tonaže proporcionalno se utvrđuje porez po tonaži broda.« dodaju se riječi: »Poslovođa broda plaća porez po tonaži u iznosu od 25% od iznosa navedenih u ovom podstavku.«.

Članak 16.

U članku 47.b stavku 1. brojka: »41.« zamjenjuje se brojkom: »49.«.

U stavku 2. iza riječi: »nadnevak« zarez i riječi: »pečat poreznog obveznika« brišu se, a riječi: »2. Osobni identifikacijski broj (OIB)« zamjenjuju se riječima: »2. Osobni identifikacijski broj (OIB), a iznimno ukoliko osoba nema dodijeljen OIB, upisuje se PDV identifikacijski broj (PDV ID) ili iznimno ukoliko osoba nema OIB ili PDV ID broj upisuje se porezni broj.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka kreditne institucije u Obrazac PD-IPO ne unose podatke o transakcijama obavljenim na novčanom tržištu utvrđenom u smislu posebnog propisa o tržištu kapitala, na kojemu se trgovanje odvija prema jednoznačnim pravilima i po načelima nepristranosti i jednakosti svih sudionika bez unaprijed određenoga kupca.«.

Članak 17.

Iza članka 47.b dodaju se podnaslovi i članci 47.c i 47.d koji glase:

»1.2.3. Sadržaj prijave poreza na dobit prema novčanom načelu

Članak 47.c

(1) Porezni obveznici koji utvrđuju poreznu osnovicu prema novčanom načelu godišnju poreznu prijavu podnose sukladno članku 46. stavku 2. na Obrascu PD-NN koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) U obrascu PD-NN upisuju se podaci o poreznom obvezniku: naziv ili ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa, porezno razdoblje, broj računa, djelatnost, broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj), ime osoba odgovornih za sastavljanje prijave – poreznog obveznika/opunomoćenika/ovlaštenog poreznog savjetnika, nadležna ispostava Porezne uprave, nadnevak i potpis osobe koja je prijavu primila.

(3) U Prijavi poreza na dobit prema novčanom načelu – Obrazac PD-NN upisuju se podaci po rednim brojevima kako slijedi:

1. Ukupni prihodi – podatak o visini ukupnog prihoda iz Računa dobiti i gubitka za razdoblje za koje se podnosi porezna prijava.

2. Ukupni rashodi – podatak o visini rashoda i troškova iz Računa dobiti i gubitka za razdoblje za koje se podnosi porezna prijava.

3. Dobit – podatak o visini dobiti iz Računa dobiti i gubitka za razdoblje za koje se podnosi porezna prijava kao razlika između rednog broja 1 i rednog broja 2, pri čemu je redni broj 1 veći od rednog broja 2.

4. Gubitak – podatak o visini gubitka iz Računa dobiti i gubitka za razdoblje za koje se podnosi porezna prijava kao razlika između rednih brojeva 1 i 2, pri čemu je redni broj 2 veći od rednog broja 1.

5. Iznos rashoda (gubici) od vrijednosnih usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

6. Iznos rashoda (gubici) od vrijednosnih usklađenja financijske imovine.

7. Iznos rashoda vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge.

8. Iznos rashoda od rezerviranja.

9. Iznos rashoda od nerealiziranih tečajnih razlika.

10. Iznos rashoda od ostalih nenovčanih transakcija.

11. Iznos smanjenja potraživanja od poslovnih aktivnosti (bez učinka kamata i bez učinka obveze PDV-a, ukupno nastala tijekom poreznog razdoblja).

12. Iznos smanjenja kratkotrajnih potraživanja po osnovi kamata priznatih u prihode (od svih aktivnosti, ukupno nastala tijekom poreznog razdoblja).

13. Iznos smanjenja vrijednosti zaliha.

14. Iznos povećanja kratkoročnih obveza od poslovnih aktivnosti (bez učinka kamata i bez učinka prava na odbitak pretporeza, ukupno nastala tijekom poreznog razdoblja).

15. Iznos povećanja kratkoročnih obveza po osnovi kamata priznatih u rashode (od svih aktivnosti, ukupno nastala tijekom poreznog razdoblja).

16. Iznos uvećanja prema članku 11.b stavcima 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika (obuhvaća isključene stavke iz prethodnih poreznih razdoblja koje se uvećanjem porezne osnovice uključuju u poreznom razdoblju).

17. Iznos ostalih korekcija koje povećavaju dobit, a koja nisu iskazana na drugim brojevima (stavkama) koje uvećavaju dobit ili smanjuju gubitak.

18. Iznos ukupnih povećanja dobitka/gubitka za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke/gubitke te određene novčane transakcije i realizirane dobitke/gubitke (zbroj iznosa iskazanih od rednog broja 5. do 17.).

19. Iznos prihoda (dobici) od vrijednosnih usklađenja financijske imovine.

20. Iznos prihoda od rezerviranja.

21. Iznos prihoda od nerealiziranih tečajnih razlika.

22. Iznos prihoda od ostalih nenovčanih transakcija.

23. Iznos povećanja potraživanja od poslovnih aktivnosti (bez učinka kamata i bez učinka obveze PDV-a, ukupno nastala tijekom poreznog razdoblja).

24. Iznos povećanja kratkotrajnih potraživanja po osnovi kamata priznatih u prihode (od svih aktivnosti, ukupno nastala tijekom poreznog razdoblja).

25. Iznos povećanja vrijednosti zaliha.

26. Iznos smanjenja kratkoročnih obveza od poslovnih aktivnosti (bez učinka kamata i bez učinka prava na odbitak pretporeza, ukupno nastala tijekom poreznog razdoblja).

27. Iznos smanjenja kratkoročnih obveza po osnovi kamata priznatih u rashode (od svih aktivnosti, ukupno nastala tijekom poreznog razdoblja).

28. Iznos umanjenja prema članku 11.b stavcima 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika (obuhvaća isključene stavke iz prethodnih poreznih razdoblja koje se umanjenjem porezne osnovice uključuju u poreznom razdoblju).

29. Iznos ostalih korekcija koje smanjuju dobit, a koja nisu iskazana na drugim brojevima (stavkama) koje smanjuju dobit ili povećavaju gubitak.

30. Iznos ukupnog umanjenja dobiti/gubitka za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke/gubitke te određene novčane transakcije i realizirane dobitke/gubitke (zbroj iznosa iskazanih od rednog broja 19. do 29.).

31. Na ovome rednom broju upisuje se iznos amortizacije iznad svote propisane u članku 12. stavku 13. Zakona, a koji je utvrđen na način propisan i u članku 22. stavku 3. ovoga Pravilnika. Na ovom rednom broju upisuje se i iznos amortizacije dugotrajne imovine iz članka 12. stavka 16. Zakona i svih pripadajućih realiziranih troškova, te troškova najma i svih pripadajućih troškova za koje se uvećava porezna osnovica sukladno članku 12. stavcima 17., 18. i 19. Zakona.

32. Na ovome rednom broju upisuje se iznos 50% realiziranih (podmirenih) troškova iz poreznog razdoblja za reprezentaciju propisanih u članku 7. stavak 1. točka 3. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos utvrđen na način propisan i u članku 23. ovoga Pravilnika.

33. Na ovom rednom broju upisuje se iznos 50% realiziranih (podmirenih) troškova po osnovi troška za osobni prijevoz propisanog u članku 7. stavku 1. točka 4. Zakona.

34. Na ovom rednom broju iskazuju se iznosi manjkova na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore u smislu propisa o porezu na dodanu vrijednost, po kojoj osnovi se ne plaća porez na dohodak sukladno članku 7. stavku 1. točki 5. Zakona, te članku 26. Pravilnika. Na ovome rednom broju upisuje se iznos utvrđenih manjkova na imovini iznad visine utvrđene navedenim odlukama, a za koje se uvećava porezna osnovica sukladno navedenim člancima.

35. Iznos izdataka po osnovi realiziranih (podmirenih) rashoda utvrđenih u postupku nadzora s pripadajućim porezom na dodanu vrijednost, porezom na dohodak, prirezom porezu na dohodak, te obveznim doprinosima koji su nastali u svezi skrivenih isplata dobiti, te izuzimanja dioničara, članova društva i fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje se plaća porez na dobit, te s njima povezanim osobama sukladno članku 7. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos takvih izdataka utvrđenih u postupku nadzora za koje se povećava porezna osnovica.

36. Realizirani (podmireni) troškovi za prisilnu naplatu poreza i drugih davanja propisani u članku 7. stavku 1. točki 6. Zakona te utvrđenih na način propisan i u članku 27. ovoga Pravilnika.

37. Realizirani (podmireni) troškovi po osnovi kazni za prekršaje i prijestupe propisani u članku 7. stavku 1. točki 7. Zakona te utvrđeni na način propisan u članku 28. ovoga Pravilnika.

38. Realizirani (podmireni) troškovi za zatezne kamate između povezanih osoba propisani u članku 7. stavku 1. točki 8. Zakona te utvrđeni na način propisan u članku 29. ovoga Pravilnika.

39. Realizirani (podmireni) troškovi za povlastice i druge oblike imovinskih koristi propisani u članku 7. stavku 1. točki 9. Zakona.

40. Realizirani (podmireni) troškovi za darovanja iznad propisanih svota u članku 7. stavku 1. točki 10. Zakona te utvrđeni na način propisan i u članku 30. ovoga Pravilnika.

41. Realizirani (podmireni) troškovi za kamate na zajmove dioničara i članova društva koji nisu porezno priznati rashod prema odredbama članka 8. Zakona te utvrđenih na način propisan i u članku 32. ovoga Pravilnika.

42. Realizirani (podmireni) troškovi za kamate između povezanih osoba. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos kamata koje nisu porezno priznate prema članku 14. Zakona te utvrđenih na način propisan i u članku 37. ovoga Pravilnika.

43. Amortizacija iznad stopa propisanih u članku 12. stavci 5. i 6. Zakona te utvrđena na način propisan i u članku 22. stavci 1. i 12. ovoga Pravilnika.

44. Povećanje porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice prema članku 5. stavku 1. Zakona na utvrđivanje porezne osnovice prema stavku 7. istog članka Zakona odnosno pri prelasku na novčano načelo prema članku 16. stavku 4. Zakona.

45. Povećanje porezne osnovice po osnovi svih drugih realiziranih (podmirenih) troškova ukoliko nisu uključena ili iskazana na drugim brojevima (stavkama) koje uvećavaju dobit ili smanjuju gubitak. Nadalje, na ovome rednom broju iskazuje se povećanje porezne osnovice za iznos poreznog gubitka za koji je prestalo pravo korištenja sukladno članku 17. stavku 6. Zakona, te članku 38. ovoga Pravilnika, a za koji je prestalo pravo korištenja sukladno članku 17. stavcima 5. i 7. Zakona. Na ovom rednom broju iskazuje se i povećanje porezne osnovice za iznos utvrđen člankom 6. stavkom 7. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14 i 50/16) i člankom 12.a stavcima 7. i 8. ovoga Pravilnika o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14 i 137/15) u slučaju kada nije izvršen ispravak prijave poreza na dobit prema Općem poreznom zakonu.

46. Ukupna povećanja dobiti/smanjenja gubitka. Na ovome rednom broju upisuje se ukupni iznos od rednog broja 31. do rednog broja 45.

47. Prihodi od primljenih ili iskazanih prihoda od dividendi i udjela u dobiti prema članku 6. stavak 1. točka 1. Zakona te utvrđen na način propisan i u članku 12. ovoga Pravilnika.

48. Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat prema članku 6. stavku 1. točka 4. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos amortizacije koja nije bila porezno priznata zbog odstupanja od propisane metode i propisanih amortizacijskih stopa.

49. Smanjenje porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice prema članku 5. stavku 1. Zakona na utvrđivanje porezne osnovice prema stavku 7. istog članka Zakona odnosno pri prelasku na novčano načelo prema članku 16. stavku 4. Zakona.

50. Smanjenje za realizirane rashode, gubitke ili prihode (primitke) koji nisu bili uključeni u poreznu osnovicu u prethodnim poreznim razdobljima, a nisu iskazani na drugim rednim brojevima (stavkama) koji smanjuju dobit ili uvećavaju gubitak.

51. Ukupan iznos realiziranog troška državne potpore za istraživačko-razvojne projekte i državne potpore za obrazovanje i izobrazbu. Na ovome rednom broju iskazuje se ukupni iznos državnih potpora iskazanih na rednim brojevima 51.1. i 51.2. prema članku 6. stavku 1. točki 5. Zakona.

51.1. Državna potpora po osnovi realiziranog troška za obrazovanje i izobrazbu. Na ovome rednom broju iskazuje se iznos državne potpore koju porezni obveznik ostvaruje za obrazovanje i izobrazbu u visini i na način propisan u članku 14. ovoga Pravilnika.

51.2. Državna potpora po osnovi realiziranog troška za istraživačko razvojne projekte. Na ovome rednom broju iskazuje se iznos državne potpore koju porezni obveznik ostvaruje za istraživačko-razvojne projekte na način propisan u članku 15. ovoga Pravilnika.

52. Ukupna svota smanjenja dobiti ili povećanja gubitka. Na ovome rednom broju iskazuje se ukupna svota od rednog broja 47. do rednog broja 51. za koju se smanjuje dobit ili povećava gubitak.

53. Dobit/gubitak nakon povećanja i smanjenja. Na ovom rednom broju iskazuje se podatak o osnovici poreza na dobit utvrđenoj po novčanom načelu nakon što su podaci s rednih brojeva 3. ili 4. povećani i/ili smanjeni. Porezna dobit dobije se tako da se rednom broju 3. pribroji redni broj 18. i 46. te oduzmu iznosi iskazani na rednim brojevima 30. i 52. Ako je predznak pozitivan, postoji porezna dobit. Porezna dobit postoji i ako se dobije svota s negativnim predznakom (na ovaj redni broj upisuje se kao pozitivan broj) nakon što se računovodstveni gubitak s rednog broja 4. smanji za iznose s rednih brojeva 18. i 46. te uveća za iznose na rednim brojevima 30. i 52.

54. Preneseni porezni gubitak. Na ovome rednom broju iskazuje se iznos prenesenog gubitka iz prethodnih razdoblja prema članku 17. Zakona.

55. Porezna osnovica. Podatak za ovaj redni broj izračunava se tako da se redni broj 53. smanji za redni broj 54., a rezultat ima pozitivan predznak.

56. Dobit/gubitak nakon povećanja i smanjenja. Ovaj redni broj može imati pozitivan predznak ako je iskazana porezna dobit ili negativan predznak ako je iskazan porezni gubitak. Na ovom rednom broju iskazuje se podatak ako postoji porezni gubitak te ako je preneseni gubitak na rednom broju 59. veći od porezne osnovice nakon povećanja i smanjenja sa rednog broja 53.

57. Preneseni porezni gubitak. Na ovome rednom broju iskazuje se iznos prenesenog gubitka iz prethodnih razdoblja prema članku 17. Zakona.

58. Porezni gubitak za prijenos. Na ovome rednom broju iskazuje se gubitak koji se prenosi u naredno razdoblje, a koji ostane nakon iskorištenog iznosa prenesenog gubitka iz prethodnih razdoblja, prema članku 17. Zakona, te za koji se smanjuje ili povećava redni broj 56. Podatak na ovom rednom broju postoji ako redni broj 56. ima negativan predznak te ako ima pozitivan predznak, ali je iznos manji od rednog broja 57.

59. Porezna osnovica. Na ovome rednom broju iskazuje se podatak s rednog broja 55.

60. Porezna stopa. Na ovom rednom broju upisuje se porezna stopa iz članka 28. Zakona, odnosno stopa 18% ili 12% ovisno o visini ostvarenih prihoda iskaznih na rednom broju 1.

61. Porezna obveza. Na ovome rednom broju upisuje se iznos porezne obveze koji se dobije kada se redni broj 59. pomnoži sa stopom na rednom broju 60.

62. Ukupan iznos porezne olakšice i oslobođenja za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost na potpomognutim područjima prema članku 28.a Zakona i članku 42. ovoga Pravilnika.

63. Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara. Na ovom rednom broju upisuje se iznos porezne olakšice za obveznike poreza na dobit koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara ukoliko zadovoljavaju uvjete iz članka 28.a Zakona i članka 42. Pravilnika. Iznos olakšice utvrđuje se u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti, a izračunava se tako da se na iznos ostvarene dobiti, odnosno porezne osnovice utvrđene od obavljanja djelatnosti na navedenom području primijeni stopa 12% ili 18% ovisno koja je iskazana na rednom broju 60.

64. Olakšice i oslobođenja na području I. skupine. Na ovom rednom broju upisuje se iznos porezne olakšice za obveznike poreza na dobit koji obavljaju djelatnost na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ukoliko zadovoljavaju uvjete iz članka 28.a Zakona. Iznos olakšice utvrđuje se u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti, a izračunava se tako da se na iznos ostvarene dobiti, odnosno porezne osnovice utvrđene od obavljanja djelatnosti na navedenom području, primijeni stopa 6% ukoliko je na rednom broju 60. iskazana stopa od 12% ili se primijeni stopa od 9% ukoliko je na rednom broju 60. iskazana stopa od 18%.

65. Ukupan iznos porezne olakšice prema člancima 8., 9., 25. i 26. Zakona o poticanju ulaganja. Na ovom rednom broju iskazuje se ukupan iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit nositelju poticajnih mjera, utvrđena sukladno člancima 8. i 9. Zakona o poticanju ulaganja i člancima 8. i 9. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, odnosno sukladno članku 43.a Pravilnika. Dobiveni iznosi na ovom rednom broju i pojedinim rednim podbrojevima ne mogu biti veći od porezne obveze iskazane na rednom broju 61.

65.1. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za investicije u visini protuvrijednosti kuna od minimalno 50.000,00 eura, nositeljima poticajnih mjera, mikropoduzetnicima, stopa poreza na dobit umanjuje za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do pet godina od godine početka investicije:

a) uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta povezana s investicijskim projektom, prema članku 8. stavku 1. Zakona o poticanju ulaganja i/ili članku 8. stavku 1. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja i to unutar razdoblja od godine dana nakon početka investicije,

b) bez otvaranja novih radnih mjesta prema članku 8. stavku 2. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja uz uvjet provođenja modernizacije tehnološkog procesa postojeće proizvodne linije ili pogona i očuvanja jednakog broja radnih mjesta utvrđenih u trenutku podnošenja prijave, tijekom cijelog razdoblja korištenja poticajnih mjera, a ne kraće od tri godine od početka korištenja poticajnih mjera.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 6% ukoliko je na rednom broju 60. iskazana stopa od 12% ili se primijeni stopa od 9% ukoliko je na rednom broju 60. iskazana stopa od 18%.

65.2. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za investicije u visini protuvrijednosti kuna od minimalno 150.000,00 eura do 1 milijun eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka investicije:

a) uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s investicijom prema članku 9. stavku 1. Zakona o poticanju ulaganja i/ili članku 9. stavku 1. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja,

b) bez otvaranja novih radnih mjesta prema članku 9. stavku 4. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja uz uvjet provođenja modernizacije tehnološkog procesa postojeće proizvodne linije ili pogona i očuvanja jednakog broja radnih mjesta utvrđenih u trenutku podnošenja prijave, tijekom cijelog razdoblja korištenja poticajnih mjera, a ne kraće od tri godine od početka korištenja poticajnih mjera.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 6% ukoliko je na rednom broju 60. iskazana stopa od 12% ili se primijeni stopa od 9% ukoliko je na rednom broju 60. iskazana stopa od 18%.

65.3. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za investicije u visini protuvrijednosti kuna od 1 do 3 milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje za 75% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka investicije:

a) uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta povezanih s investicijom, prema članku 9. stavku 2. Zakona o poticanju ulaganja i/ili članku 9. stavku 2. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja,

b) bez otvaranja novih radnih mjesta prema članku 9. stavku 4. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja uz uvjet provođenja modernizacije tehnološkog procesa postojeće proizvodne linije ili pogona i očuvanja jednakog broja radnih mjesta utvrđenih u trenutku podnošenja prijave, tijekom cijelog razdoblja korištenja poticajnih mjera, a ne kraće od tri godine od početka korištenja poticajnih mjera.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 9% ukoliko je na rednom broju 60. iskazana stopa od 12% ili se primijeni stopa od 13,5% ukoliko je na rednom broju 60. iskazana stopa od 18%.

65.4. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za investicije u visini protuvrijednosti kuna preko 3 milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje za 100% od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 0% u razdoblju do 10 godina od godine početka investicije:

a) uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s investicijom, prema članku 9. stavku 3. Zakona o poticanju ulaganja i/ili članku 9. stavku 3. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja,

b) bez otvaranja novih radnih mjesta prema članku 9. stavku 4. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja uz uvjet provođenja modernizacije tehnološkog procesa postojeće proizvodne linije ili pogona i očuvanja jednakog broja radnih mjesta utvrđenih u trenutku podnošenja prijave, tijekom cijelog razdoblja korištenja poticajnih mjera, a ne kraće od tri godine od početka korištenja poticajnih mjera.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 12% ukoliko je na rednom broju 60. iskazana stopa od 12% ili se primijeni stopa od 18% ukoliko je na rednom broju 60. iskazana stopa od 18%.

66. Ukupan iznos porezne olakšice temeljem stečenih prava prema članku 25. i 26. Zakona o poticanju ulaganja. Na ovim rednom broju upisuje se ukupan iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit utvrđena sukladno članku 4. Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine« broj 138/06 i 61/11) odnosno sukladno članku 43.a Pravilnika. Dobiveni iznosi na ovom rednom broju i pojedinim rednim podbrojevima ne mogu biti veći od porezne obveze iskazane na rednom broju 61.

66.1. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit sukladno Zakonu o poticanju ulaganja (»Narodne novine« broj 138/06 i 61/11) pri čemu se nositeljima poticajnih mjera temeljem izvršenih ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 300.000,00 eura do 1,5 milijuna eura, stopa poreza na dobit umanjuje za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera odnosno početka ulaganja. U slučaju ulaganja iz članka 11. Zakona o poticanju ulaganja, za ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 100.000,00 eura do 1,5 milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje se za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 5 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera, odnosno početka ulaganja.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 6% ukoliko je na rednom broju 60. iskazana stopa od 12% ili se primijeni stopa od 9% ukoliko je na rednom broju 60. iskazana stopa od 18%.

66.2. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit sukladno Zakonu o poticanju ulaganja (»Narodne novine« broj 138/06 i 61/11) pri čemu se nositeljima poticajnih mjera temeljem izvršenih ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 1,5 do 4 milijuna eura, stopa poreza na dobit umanjuje za 65% od propisane stope poreza na dobit, u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 30 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera odnosno početka ulaganja. U slučaju ulaganja iz članka 11. Zakona o poticanju ulaganja, za ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 1,5 do 4 milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje se za 65% od propisane stope poreza na dobit, u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera odnosno početka ulaganja.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 7,8% ukoliko je na rednom broju 60. iskazana stopa od 12% ili se primijeni stopa od 11,7% ukoliko je na rednom broju 60. iskazana stopa od 18%.

66.3. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit sukladno Zakonu o poticanju ulaganja (»Narodne novine« broj 138/06 i 61/11) pri čemu se nositeljima poticajnih mjera temeljem izvršenih ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 4 do 8 milijuna eura, stopa poreza na dobit umanjuje za 85% od propisane stope poreza na dobit, u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera odnosno početka ulaganja. U slučaju ulaganja iz članka 11. Zakona o poticanju ulaganja, za ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 4 do 8 milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje se za 85% od propisane stope poreza na dobit, u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 25 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera odnosno početka ulaganja.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 10,2% ukoliko je na rednom broju 60. iskazana stopa od 12% ili se primijeni stopa od 15,3% ukoliko je na rednom broju 60. iskazana stopa od 18%.

66.4. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit sukladno Zakonu o poticanju ulaganja (»Narodne novine« broj 138/06 i 61/11) pri čemu se nositeljima poticajnih mjera temeljem izvršenih ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od preko 8 milijuna eura, stopa poreza na dobit umanjuje za 100% od propisane stope poreza na dobit, te plaćaju porez na dobit po stopi od 0% u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 75 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera odnosno početka ulaganja. U slučaju ulaganja iz članka 11. Zakona o poticanju ulaganja, za ulaganja u visini protuvrijednosti kuna preko 8 milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje se za 100% od propisane stope poreza na dobit, te plaćaju porez na dobit po stopi od 0% u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera odnosno početka ulaganja.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 12% ukoliko je na rednom broju 60. iskazana stopa od 12% ili se primijeni stopa od 18% ukoliko je na rednom broju 60. iskazana stopa od 18%.

67. Na ovom rednom broju iskazuje se ukupni iznos poticanja investicija i ulaganja iskazanih na rednom broju 65. i na rednom broju 66.

68. Na ovome rednom broju iskazuje se ukupni iznos svih olakšica, oslobođenja i poticaja iskazanih na rednim brojevima 62. i 67.

69. Porezna obveza. Na ovome rednom broju upisuje se iznos koji se izračuna tako da se od rednog broja 61. oduzme redni broj 68.

70. Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu prema članku 30. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos plaćenog poreza u inozemstvu utvrđen na način propisan i u članku 52. ovoga Pravilnika.

71. Porezna obveza za uplatu. Iznos poreza za uplatu utvrđuje se tako da se od rednog broja 69. oduzme redni broj 70. Ako je redni broj 70. veći od rednog broja 69. tada se upisuje 0,00.

72. Uplaćeni predujmovi. Na ovome rednom broju upisuje se podatak o uplaćenim predujmovima poreza na dobit.

73. Razlika za uplatu. Podatak za ovaj redni broj dobije se kada se od rednog broja 71. oduzme redni broj 72.

74. Razlika za povrat. Podatak za ovaj redni broj dobije se kada se od rednog broja 72. oduzme redni broj 71.

75. Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje utvrđuju se tako da se porezna obveza iskazana na rednom broju 69. podijeli s brojem mjeseci poslovanja u poreznom razdoblju za koje se podnosi prijava poreza na dobit.

1.2.4. Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti

Članak 47.d

(1) U skladu s člankom 187. stavkom 1. Zakona o doprinosima, obveznik doprinosa iz članka 183. stavka 1. Zakona o doprinosima koji od obavljanja samostalne djelatnosti utvrđuje dobit, za sebe osobno i sve supoduzetnike koji su obveznici doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti, uz prijavu poreza na dobit obvezno dostavlja »Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti« – Obrazac PD-DOP.

(2) U Obrazac PD-DOP upisuju se opći podaci o poreznom obvezniku: ime i prezime i osobni identifikacijski broj (OIB) obveznika doprinosa te ime i prezime i osobni identifikacijski broj (OIB) nositelja zajedničke djelatnosti ako se djelatnost obavlja u supoduzetništvu.

(3) Obrazac PD-DOP sadrži i:

1. Razdoblje obavljanja samostalne djelatnosti. Na ovom rednom broju upisuju se podaci o razdoblju u kojem je obveznik doprinosa obavljao samostalnu djelatnost.

2. Razdoblje obavljanje druge djelatnosti. Na ovom rednom broju upisuju se podaci o razdoblju u kojem je obveznik doprinosa samostalnu djelatnost obavljao istodobno uz osiguranje po osnovi radnog odnosa ili po bilo kojoj od osnova obveznih osiguranja.

3. Broj mjeseci obavljanja samostalne djelatnosti. Na ovom rednom broju upisuje se broj mjeseci obavljanja samostalne djelatnosti u koji se računa svaki puni mjesec u kojemu je obveznik doprinosa obavljao samostalnu djelatnost uvećan za posljednji mjesec, bez obzira na broj dana obavljanja samostalne djelatnosti u posljednjem mjesecu te bez umanjenja za mjesece u kojima je djelatnost privremeno obustavljena i mjesece u kojima je korišteno pravo na privremenu nesposobnost za rad.

4. Broj mjeseci obavljanja druge djelatnosti. Na ovom rednom broju upisuje se broj mjeseci obavljanja druge djelatnosti u koji se računa svaki puni mjesec druge djelatnosti uvećan za posljednji mjesec, bez obzira na broj dana obavljanja druge djelatnosti u posljednjem mjesecu te bez umanjenja za mjesece u kojima je djelatnost privremeno obustavljena i mjesece u kojima je korišteno pravo na privremenu nesposobnost za rad.

5. Iznos dobiti. Na ovom rednom broju upisuje se iznos dobiti s r.br. 3. Obrasca PD.

6. Udio poduzetnika/supoduzetnika u dobiti. Na ovom rednom broju upisuje se udio poduzetnika/supozetnika u dobiti izražen u postotku. Ako se djelatnost obavlja samostalno upisuje se 100%.

7. Iznos dobiti poduzetnika/supoduzetnika. Na ovom rednom broju upisuje se umnožak iznosa dobiti (r.br. 5.) i postotka udjela u dobiti (r.br. 6.).

8. Iznos dobiti od druge djelatnosti. Na ovom rednom broju upisuje se iznos dobiti (r.br. 7.) razmjeran broju mjeseci obavljanja druge djelatnosti (r.br. 4.) u odnosu na broj mjeseci obavljanja samostalne djelatnosti (r.br. 3.).

9. Iznos najviše osnovice za mjesece obavljanja druge djelatnosti. Na ovom rednom broju upisuje se dio propisane najviše godišnje osnovice za obveznika doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti od koje utvrđuje dobit za godinu za koju se obveza utvrđuje razmjerna broju mjeseci obavljanja druge djelatnosti (r.br. 4.).

10. Iznos osnovice za obračun doprinosa. Na ovom rednom broju upisuje se iznos dobiti od druge djelatnosti (r.br. 8.) ako je jednak ili manji od iznosa najviše osnovice za mjesece obavljanja druge djelatnosti (r.br. 9.), a ako je veći upisuje se iznos najviše osnovice za mjesece obavljanje druge djelatnosti (r.br. 9.).

11. Iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti. Na ovom rednom broju upisuje se umnožak iznosa osnovice za obračun doprinosa (r.br. 10.) i stope za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti propisane člankom 13. Zakona o doprinosima.

12. Iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje. Na ovom rednom broju upisuje se umnožak iznosa osnovice za obračun doprinosa (r.br. 10.) i stope za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje propisane člankom 17. Zakona o doprinosima.

13. Iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje. Na ovom rednom broju upisuje se umnožak iznosa osnovice za obračun doprinosa (r.br. 10.) i stope za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje propisane člankom 14. Zakona o doprinosima.

(4) Svi novčani podaci u Obrascu PD-DOP popunjavaju se u kunama i lipama.

(5) »Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti za ____ godinu« – Obrazac PD-DOP sastavni je dio ovoga Pravilnika.«.

Članak 18.

U članku 48. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Mjesečni predujam poreza na dobit utvrđuje se razmjerno visini porezne obveze po godišnjem obračunu za prethodnu godinu.«.

Članak 19.

U članku 49. stavak 10. briše se.

Članak 20.

U članku 52. stavku 3. riječi: »20%« zamjenjuju se riječima: »18% ili 12%, ovisno i tome koju stopu porezni obveznik primjenjuje u poreznom razdoblju prema članku 28. Zakona«.

U stavku 4. riječi: »članaka 42., 43. i 43.a« zamjenjuju se riječima: »članka 42. i članka 43.a«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 21.

(1) Mijenja se i dopunjuje Prijava poreza na dobit – Obrazac PD koja je sastavni dio ovoga Pravilnika, a primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za razdoblja koja počinju teći nakon 1. siječnja 2017. godine i nadalje.

(2) Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu – Obrazac PD-NN sastavni je dio ovoga Pravilnika i primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit prema novčanom načelu za razdoblja koja počinju teći nakon 1. siječnja 2017. godine i nadalje.

(3) Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu – Obrazac PD-PO sastavni je dio ovoga Pravilnika, a primjenjuje se za razdoblja koja počinju teći nakon 1. siječnja 2017. godine i nadalje.

(4) Mijenja se i dopunjuje Obrazac PD-IPO koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, a primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2016. godinu i nadalje.

(5) Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – Obrazac PD-DOP primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2017. godinu i nadalje odnosno za razdoblja koja počinju teći nakon 1. siječnja 2017. godine i nadalje.

Članak 22.

(1) Ovaj Pravilnik primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2017. godinu i nadalje odnosno za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2017. godine, osim članka 2. u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje neautentičnih aranžmana, članka 5. i članka 16. ovoga Pravilnika koji se primjenjuju u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2016. godinu i nadalje.

(2) Rok u kojemu porezni obveznici obavještavaju Poreznu upravu o promjeni načina utvrđivanja porezne osnovice prema novčanom načelu ili u paušalnom iznosu, iznimno od članka 2. ovoga Pravilnika, za 2017. godinu produžuje se do 31. siječnja 2017. godine.

(3) Porezni obveznici koji su izvršili umanjenje porezne osnovice temeljem porezne olakšice za reinvestiranu dobit nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika primjenjuju odredbe članka 12.a stavka 9. i 10. Pravilnika o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14 i 137/15).

(4) Iznimno od članka 47. stavka 3. točke 59. Pravilnika o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14 i 137/15), pri izračunu predujma poreza na dobit iz članka 34. stavka 1. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14 i 50/16) za 2017. godinu, temeljem prijave poreza na dobit za 2016. godinu, primjenjuju se porezne stope iz članka 28. Zakona, pri čemu se ne uzima u obzir umanjenje porezne obveze iskazane po osnovi članka 28.a stavka 2. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14 i 50/16).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvog dana nakon objave osim članka 1., članka 2. u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje paušalne osnovice poreza na dobit u visini od 45.000,00 kuna, članka 14. stavak 2. i članka 17. u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje troškova sredstava za osobni prijevoz koji stupaju na snagu 2. siječnja 2018. godine.

Klasa: 011-01/16-02/41

Urbroj: 513-07-21-01/16-1

Zagreb, 27. prosinca 2016.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

OBRAZAC PD

MINISTARSTVO FINANCIJA

POREZNA UPRAVA

Područni ured …………………………

Ispostava ………………………………

PRIJAVA POREZA NA DOBIT

za razdoblje od _____________ do _____________

 

(dan, mjesec, godina)

(dan, mjesec, godina)

Podaci o poreznom obvezniku:

Naziv / ime i prezime poreznog obveznika

Osobni identifikacijski broj

   
   

Adresa sjedišta _________________________________________________________

Naselje ________________________________________________________________

Ulica i kućni broj________________________________________________________

Računi kod banaka (naziv i sjedište)

Šifra djelatnosti i naziv djelatnosti

 

Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) na kraju poreznog razdoblja

 

Potvrda primitka prijave

(popunjava Porezna uprava)

(Nadnevak)

 

(Potpis)

UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

   

u kunama i lipama

R.br.

Opis

Iznos

 

I. DOBIT / GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA

1.

UKUPNI PRIHODI

                         

2.

UKUPNI RASHODI

                         

3.

DOBIT (r. br. 1. – r. br. 2.)

                         

4.

GUBITAK (r. br. 2. – r. br. 1.)

                         
 

II. POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA

5.

Amortizacija (čl. 12. st. 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona)

                         

6.

50% troškova reprezentacije (čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona)

                         

7.

Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz (čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona)

                         

8.

Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore (čl. 7. st. 1. t. 5. Zakona)

                         

9.

Rashodi utvrđeni u postupku nadzora (čl. 7. Zakona)

                         

10.

Troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. Zakona)

                         

11.

Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona)

                         

12

Zatezne kamate između povezanih osoba (čl. 7. st. 1. t. 8. Zakona)

                         

13.

Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi (čl. 7. st. 1. t. 9. Zakona)

                         

14.

Rashodi darovanja iznad propisanih svota (čl. 7. st. 1. t. 10. Zakona)

                         

15.

Kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl. 8. Zakona)

                         

16.

Kamate između povezanih osoba (čl. 14. Zakona)

                         

17

Rashodi od nerealiziranih gubitaka (čl. 7. st. 1. t. 1. Zakona)

                         

18.

Amortizacija iznad propisanih stopa (čl. 12. st. 5. i 6. Zakona i čl. 22. Pravilnika)

                         

19.

Iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)

                         

20.

Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl. 9. Zakona)

                         

21.

Vrijednosno usklađenje zaliha (čl. 10. Zakona)

                         

22.

Vrijednosno usklađenje financijske imovine (čl. 10. Zakona)

                         

23.

Troškovi rezerviranja (čl. 11. Zakona)

                         

24.

Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode (čl. 7. st. 1. t. 13. Zakona) i ostala povećanja

                         

25.

Povećanja dobiti za ostale prihode i druga povećanja dobiti (čl. 17. st. 5., 6. i 7. Zakona, čl. 6. st. 7. Zakona i čl. 12.a Pravilnika) 

                         

26.

UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (r. br. 5. do 25.)

                         
 

III. SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA

27.

Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona)

                         

28.

Nerealizirani dobici ( čl. 6., st. 1., t. 2. Zakona)

                         

29.

Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (čl. 6. st. 1. t. 3. Zakona)

                         

30.

Ostali rashodi ranijih razdoblja (čl. 6., st. 2. Zakona)

                         

31.

Smanjenje dobiti za ostale prihode

                         

32.

Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)

                         

33.

Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (čl. 6. st. 1. t. 4. Zakona)

                         

34.

Ukupni iznos državnih potpora, čl. 6. st. 1. t. 5. (r. br. 34.1. i r. br. 34.2.)

                         

34.1.

Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu (čl. 14. Pravilnika)

                         

34.2.

Državna potpora za istraživačko razvojne projekte (čl. 15. Pravilnika)

                         
                             

35.

UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA (r. br. 27. do 34.)

                         
 

IV. POREZNA OSNOVICA

36.

Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja

(r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)

                         

37.

Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)

                         

38.

Porezna osnovica (r. br. 36. – r. br. 37.)

                         
 

V. POREZNI GUBITAK

39.

Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja

(r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)

                         

40.

Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)

                         

41.

Porezni gubitak za prijenos (r. br. 39. – r. br. 40.)

                         
 

VI. POREZNA OBVEZA

42.

Porezna osnovica (r. br. 38.)

                         

43.

Porezna stopa (čl. 28. Zakona)

                         

44.

Porezna obveza (r. br. 42. × r. br. 43.)

                         
 

VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI

45.

Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (r. br. 46. + r. br. 47.)

                         

46.

Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara (čl. 28.a st. 1. Zakona i čl. 42. Pravilnika)

                         

47.

Olakšice i oslobođenja na području I. skupine (čl. 28.a st. 2. Zakona i čl. 42. Pravilnika)

                         

48.

                           
                             
                             
                             

49.

Olakšice prema čl. 8., 9., 25. i 26. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 1. i 2. Pravilnika (r. br. 49.1. + r. br. 49.2. + r. br. 49.3. + r. br. 49.4.)

                         

49.1.

Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%

                         

49.2.

Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%

                         

49.3.

Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%

                         

49.4.

Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%

                         

50.

Olakšice prema čl. 25. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 3. Pravilnika (r. br. 50.1. + r. br. 50.2. + r. br. 50.3. + r. br. 50.4.)

                         

50.1.

Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%

                         

50.2.

Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 65%

                         

50.3.

Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 85%

                         

50.4.

Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%

                         

51.

Ukupni iznos poticanja ulaganja (r. br. 49. + r. br. 50.)

                         

52.

Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r. br. 45. + r. br. 51.)

                         
 

VIII. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBOĐENJA I POTICAJA

53.

Porezna obveza (r. br. 44. – r. br. 52.)

                         

54.

Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (čl. 30. Zakona)

                         

55.

Porezna obveza (r. br. 53. – r. br. 54.)

                         

56.

Uplaćeni predujmovi

                         

57.

Razlika za uplatu (r. br. 55. – r. br. 56.)

                         

58.

Razlika za povrat (r. br. 56. – r. br. 55.)

                         

59.

Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje (čl. 47. st. 3. t. 59. Pravilnika)

                         

ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM

NADNEVAK |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

___________________________________________________________

(porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik)

OBRAZAC PD-NN

MINISTARSTVO FINANCIJA

POREZNA UPRAVA

Područni ured…………………………

Ispostava………………………………

PRIJAVA POREZA NA DOBIT PREMA NOVČANOM NAČELU

za razdoblje od _____________ do _____________

 

(dan, mjesec, godina)

(dan, mjesec, godina)

Podaci o poreznom obvezniku:

Naziv / ime i prezime poreznog obveznika

Osobni identifikacijski broj

   
   

Adresa sjedišta _________________________________________________________

Naselje ________________________________________________________________

Ulica i kućni broj________________________________________________________

Računi kod banaka (naziv i sjedište)

Šifra djelatnosti i naziv djelatnosti

 

Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) na kraju poreznog razdoblja

 

Potvrda primitka prijave

(popunjava Porezna uprava)

(Nadnevak)

 

(Potpis)

UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

   

u kunama i lipama

R.br.

Opis

Iznos

 

I. DOBIT / GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA

1.

UKUPNI PRIHODI

                         

2.

UKUPNI RASHODI

                         

3.

DOBIT (r. br. 1. – r. br. 2.)

                         

4.

GUBITAK (r. br. 2. – r. br. 1.)

                         
 

II. SVOĐENJE DOBITI/GUBITKA NA POREZNU OSNOVICU PREMA NOVČANOM NAČELU

II.1.

POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA PREMA NOVČANOM NAČELU

                         

5.

Rashodi (gubici) od vrijednosnih usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

                         

6.

Rashodi (gubici) od vrijednosnih usklađenja financijske imovine

                         

7.

Rashodi vrijednosnog usklađenja potraživanje od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge

                         

8.

Rashodi od rezerviranja

                         

9.

Rashodi od nerealiziranih tečajnih razlika

                         

10.

Rashodi od ostalih nenovčanih transakcija

                         

11.

Smanjenje potraživanja od poslovnih aktivnosti (bez učinka kamata i bez učinka obveze PDV-a)

                         

12.

Smanjenje kratkotrajnih potraživanja po osnovi kamata priznatih u prihode (od svih aktivnosti)

                         

13.

Smanjenje vrijednosti zaliha

                         

14.

Povećanje kratkoročnih obveza od poslovnih aktivnosti (bez učinka kamata i bez učinka prava na odbitak pretporeza)

                         

15.

Povećanje kratkoročnih obveza po osnovi kamata priznatih u rashode (od svih aktivnosti)

                         

16.

Iznos uvećanja prema članku 11.b stavcima 3., 4. i 5. Pravilnika

                         

17.

Ostale korekcije koje povećavaju dobit

                         

18.

UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA PREMA NOVČANOM NAČELU (r. br. 5.do 17.)

                         

II.2

SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA PREMA NOVČANOM NAČELU

                         

19.

Prihodi (dobici) od vrijednosnih usklađenja financijske imovine

                         

20.

Prihodi od rezerviranja

                         

21.

Prihodi od nerealiziranih tečajnih razlika

                         

22.

Prihodi od ostalih nenovčanih transakcija

                         

23.

Povećanje potraživanja od poslovnih aktivnosti (bez učinka kamata i bez učinka obveze PDV-a)

                         

24.

Povećanje kratkotrajnih potraživanja po osnovi kamata priznatih u prihode (od svih aktivnosti)

                         

25.

Povećanje vrijednosti zaliha

                         

26.

Smanjenje kratkoročnih obveza od poslovnih aktivnosti (bez učinka kamata i bez učinka prava na odbitak pretporeza)

                         

27.

Smanjenje kratkoročnih obveza po osnovi kamata priznatih u rashode (od svih aktivnosti)

                         

28.

Iznos umanjenja prema članku 11.b stavcima 3., 4. i 5. Pravilnika

                         

29.

Ostale korekcije koje smanjuju dobit

                         

30.

UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA PREMA NOVČANOM NAČELU (r. br. 19.do 29.)

                         
 

III. POVEĆANJE DOBITI/SMANJENJE GUBITKA

31.

Amortizacija (čl. 12. st. 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona)

                         

32.

50% realiziranih troškova za reprezentaciju (čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona)

                         

33.

Iznos porezno nepriznat realizirani trošak za osobni prijevoz (čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona)

                         

34.

Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore (čl. 7. st. 1. t. 5. Zakona)

                         

35.

Izdaci po osnovi realiziranih rashoda utvrđenih u postupku nadzora (čl. 7. Zakona)

                         

36.

Realizirani troškovi za prisilnu naplatu poreza i drugih davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. Zakona)

                         

37.

Realizirani troškovi po osnovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona)

                         

38.

Realizirani troškovi za zatezne kamate između povezanih osoba (čl. 7. st. 1. t. 8. Zakona)

                         

39.

Realizirani troškovi za povlastice i druge oblike imovinskih koristi (čl. 7. st. 1. t. 9. Zakona)

                         

40.

Realizirani troškovi za darovanja iznad propisanih svota (čl. 7. st. 1. t. 10. Zakona)

                         

41.

Realizirani troškovi za kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl. 8. Zakona)

                         

42.

Realizirani troškovi za kamate između povezanih osoba (čl. 14. Zakona)

                         

43.

Amortizacija iznad propisanih stopa (čl. 12. st. 5. i 6. Zakona i čl. 22. Pravilnika)

                         

44.

Povećanje porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice prema članku 5. stavku 1. Zakona na utvrđivanje porezne osnovice prema stavku 7. istog članka Zakona odnosno prema članku 16. stavku 4. Zakona

                         

45.

Povećanje porezne osnovice po osnovi svih drugih realiziranih rashoda i drugih. povećanja (čl. 7. st. 1. t. 13. Zakona i čl. 17. st. 5., 6. i 7. Zakona) te povećanje dobiti po osnovi prestanka prava na prijenos poreznog gubitka (čl. 17. st. 5., 6. i 7. Zakona)

                         

46.

UKUPNA POVEĆANJA DOBITI/SMANJENJA GUBITKA (red. br. 31. do 45.)

                         
 

IV. SMANJENJE DOBITI/POVEĆANJE GUBITKA

47.

Prihodi od primljenih ili iskazanih dividendi i udjela u dobiti (čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona)

                         

48.

Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (čl. 6. st. 1. t. 4. Zakona)

                         

49.

Smanjenje porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice prema članku 5. stavku 1. Zakona na utvrđivanje porezne osnovice prema stavku 7. istog članka Zakona odnosno prema članku 16. stavku 4. Zakona

                         

50.

Realizirani rashod, gubitak ili prihod koji nije bio uključen u poreznu osnovicu u prethodnim poreznim razdobljima

                         

51.

Ukupni iznos državnih potpora čl. 6. st. 1. t. 5. Zakona (r. br. 51.1. i r. br. 51.2.)

                         

51.1.

Državna potpora po osnovi realiziranog troška za obrazovanje i izobrazbu (čl. 14. Pravilnika)

                         

51.2.

Državna potpora po osnovi realiziranog troška za istraživačko razvojne projekte (čl. 15. Pravilnika)

                         

52.

UKUPNA SMANJENJA DOBITI/POVEĆANJA GUBITKA (r. br. 47. do 51.)

 

V. POREZNA OSNOVICA

53.

Dobit/gubitak nakon povećanja i smanjena (r. br. 3. + r. br.18. - r. br. 30. + r. br. 46. - r. br. 52. ) ili (r. br. 4. - r. br. 18. + r. br. 30. - r. br. 46. + r. br. 52.)

                         

54.

Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)

                         

55.

Porezna osnovica (r. br. 53. - r. br. 54.)

                         
 

VI. POREZNI GUBITAK

56.

Dobit/gubitak nakon povećanja i smanjena (r. br. 3. + r. br.18. - r. br. 30. + r. br. 46. - r. br. 52. ) ili (r. br. 4. - r. br. 18. + r. br. 30. - r. br. 46. + r. br. 52.)

                         

57.

Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)

                         

58.

Porezni gubitak za prijenos (r. br. 56. - r. br. 57.)

                         
 

VII. POREZNA OBVEZA

                         

59.

Porezna osnovica (r. br. 55.)

                         

60.

Porezna stopa (čl. 28. Zakona)

                         

61.

Porezna obveza (r. br. 59. x r. br. 60.)

                         
 

VIII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI

62.

Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (r. br. 63. + r. br. 64.)

                         

63.

Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara (čl. 48.a st. 1. Zakona i čl. 42. Pravilnika)

                         

64.

Olakšice i oslobođenja na području I. skupine (čl. 48.a st. 2. Zakona i čl. 42. Pravilnika)

                         

65.

Olakšice prema čl. 8., 9., 25. i 26. Zakona o poticanju ulaganja (r. br. 65.1. + r. br. 65.2. + r. br. 65.3. + r. br. 65.4.)

                         

65.1.

Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%

                         

65.2.

Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%

                         

65.3.

Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%

                         

65.4.

Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%

                         

66.

Olakšice prema čl. 25. i 26. Zakona o poticanju ulaganja (r. br. 66.1. + r. br. 66.2. + r. br. 66.3. + r. br. 66.4.)

                         

66.1.

Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%

                         

66.2.

Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 65%

                         

66.3.

Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 85%

                         

66.4.

Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%

                         

67.

Ukupni iznos poticanja investicija (r. br. 65. + r. br. 66.)

                         

68.

Ukupno iznos olakšica, oslobođenja i poticaj (r. br. 62. + r. br. 67.)

                         
 

VIII. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBOĐENJA I POTICAJA

69.

Porezna obveza (r. br. 61. - r. br. 68.)

                         

70.

Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (čl. 30. Zakona)

                         

71.

Porezna obveza (r. br. 69. - r. br. 70.)

                         

72.

Uplaćeni predujmovi

                         

73.

Razlika za uplatu (r. br. 71. - r. br. 72.)

                         

74.

Razlika za povrat (r. br. 72. - r. br. 71.)

                         

75.

Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje

                         


ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM

NADNEVAK |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

___________________________________________________________

(porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik)

OBRAZAC PD-PO

IZVJEŠĆE O OBRAČUNU POREZA NA DOBIT U PAUŠALNOM IZNOSU

za razdoblje od _________ do__________

I. PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU

NAZIV

OIB

ADRESA

     

NAZIV DJELATNOSTI


II. PODACI O OSTVARENOM PRIHODU I UPLAĆENOM PAUŠALNOM POREZU NA DOBIT

RAZDOBLJE (kvartal)

Iznos prihoda

Iznos uplaćenog poreza na dobit

1. 1. – 31. 3.

 

 

1. 4. – 30. 6.

 

 

1. 7. – 30. 9.

 

 

1. 10. – 31. 12.

 

 

UKUPNO

 

 

III. OBRAČUN PAUŠALNOG POREZA NA DOBIT

1.

Ukupan prihod

 

2.

Obveza prema čl. 11.a Pravilnika

 

3.

Uplaćeni porez na dobit

 

4.

Razlika za uplatu/povrat

 

5.

Iznos mjesečnog paušalnog poreza

 

ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM

NADNEVAK |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

___________________________________________________________

(porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik)