Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju

NN 1/2017 (2.1.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju

MINISTARSTVO FINANCIJA

16

Na temelju članka 20. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (»Narodne novine«, broj 60/08.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU

Članak 1.

U Pravilniku o osobnom identifikacijskom broju (»Narodne novine«, broj 1/09., 117/10., 125/13. i 31/15.) u članku 3. stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Pravnim osobama sa sjedištem na području Republike Hrvatske, u smislu Zakona, smatraju se tijela državne uprave, trgovačka društva, ustanove, zajednice ustanova, banke, kreditne institucije, fondovi, leasing društva, udruge, vjerske zajednice, političke stranke, zaklade, fundacije, vijeća nacionalnih manjina, koordinacije vijeća nacionalnih manjina, turističke zajednice, umjetničke organizacije, strana predstavništva i ostale pravne osobe.«

Dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

»(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, pravnom osobom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u smislu Zakona, smatra se stečajna masa kojoj je priznata stranačka sposobnost u postupcima koji se vode pred sudovima, upravnim ili drugim tijelima te je nositelj prava vlasništva i drugih prava.«

Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 11.

Članak 2.

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za potrebe određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja informacija koju dostavlja nadležno tijelo u slučaju iz točke 3. članka 5. ovoga Pravilnika mora sadržavati: vrstu pravne osobe (prema članku 3. stavku 9. i 10. ovog Pravilnika), naziv, datum upisa i adresu sjedišta.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za potrebe određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja pri osnivanju trgovačkog društva nadležno tijelo dostavlja: naziv tvrtke, skraćeni naziv, prijevod naziva ako postoji, adresu sjedišta, pravni oblik (javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje, dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, inozemni osnivač podružnice i ostalo), datum upisa, osobni identifikacijski broj osnivača društva, osobni identifikacijski broj ovlaštene osobe za zastupanje društva, osobni identifikacijski broj članova upravnog odnosno nadzornog odbora i podatak o matičnom broju subjekta (MBS).«

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za potrebe određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja stečajnoj masi nadležno tijelo dostavlja: naziv stečajne mase, matični broj subjekta (MBS) stečajne mase, datum, mjesto i državu nastanka stečajne mase, adresu sjedišta stečajne mase, broj rješenja kojim je određen upis stečajne mase u Sudski registar, ime, prezime, osobni identifikacijski broj i adresu prebivališta stečajnog upravitelja, kao i podatak o osobnom identifikacijskom broju, matičnom broju subjekta (MBS) i adresi brisane pravne osobe.«

(5) Uz podatke propisane stavkom 2. ovoga članka, nadležno tijelo pri osnivanju udruge dostavlja i podatke o imenu, prezimenu, osobnom identifikacijskom broju i funkciji osoba ovlaštenih za zastupanje udruge.«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Uz podatke propisane stavcima 1., 2., 3. i 4. ovoga članka, informacija koju dostavlja nadležno tijelo mora sadržavati identifikator informacije: nadležno tijelo i ključ kod nadležnog tijela.«

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 6. i 7.

Članak 3.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Mjesno nadležnom ispostavom Porezne uprave za stranu fizičku osobu i hrvatskog državljanina koji nema adresu prebivališta u Republici Hrvatskoj odnosno za stranu pravnu osobu koja ima sjedište izvan područja Republike Hrvatske smatra se ispostava Porezne uprave nadležna prema mjestu gdje je nastao povod za praćenje.«

Članak 4.

Iza članka 14.b dodaje se novi članak 14.c koji glasi:

»(1) Obveznik broja iz države članice Europskog gospodarskog prostora pristupajući jedinstvenoj mrežnoj stranici, dostupnoj na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, elektroničkim putem podnosi Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem osobnoga identifikacijskog broja.

(2) Obveznik broja iz stavka 1. ovoga članka identificira se putem nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava države članice Europskog gospodarskog prostora iz koje se podnosi Zahtjev.

(3) Kada Zahtjev podnosi strana fizička osoba iz države članice Europskog gospodarskog prostora kod koje je nastao povod za praćenje, za potrebe određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja obavezno dostavlja podatke o imenu, prezimenu, rođenom imenu i prezimenu, spolu, datumu, mjestu i državi rođenja, adresi prebivališta te identifikacijskom broju iz države članice Europskog gospodarskog prostora.

(4) Uz podatke propisane stavkom 3. ovoga članka strana fizička osoba dostavlja i podatke: identifikacijski dokument, ime i prezime roditelja, rođeno prezime roditelja te spol roditelja, ako tim podacima raspolaže.

(5) Ministarstvo financija – Porezna uprava provjerava ima li obveznik broja već određen i dodijeljen osobni identifikacijski broj, ako ima, obvezniku broja elektroničkim putem dostavlja elektronički zapis o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju, a u slučaju da nema, provodi postupak određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja te obvezniku broja elektroničkim putem dostavlja elektronički zapis o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju.«

Članak 5.

U članku 25. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Osim podataka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka podacima potrebnim za identifikaciju pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske smatraju se i sljedeći podaci:

– statusni postupci,

– zabilježbe,

– promjena temeljnog kapitala.

(5) Korisnik broja nadležan za upis podataka iz stavka 4. ovoga članka dostavlja iste Ministarstvu financija – Poreznoj upravi u roku propisanim člankom 12. Zakona.«

Članak 6.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Osim podataka iz članka 25. ovoga Pravilnika, korisnik broja koji u službenoj evidenciji upisuje podatak:

1. o smrti hrvatskog državljanina

2. o prestanku hrvatskog državljanstva

3. o datumu otvaranja stečajnog postupka i likvidacije, o osobnom identifikacijskom broju stečajnog upravitelja i likvidatora te o datumu okončanja stečajnog postupka i likvidacije, prestanku pripajanjem, prestanku podjelom, prestanku spajanjem, brisanju stečajne mase nakon pravomoćnosti rješenja o zaključenju stečajnog postupka, brisanjem po službenoj dužnosti ili drugom načinu prestanka pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske

4. o rješenju o brisanju stečajne mase, o brisanju po službenoj dužnosti, zaključenju stečaja ili likvidacije, prestanku pripajanjem, podjelom, spajanjem ili drugim načinom prestanka – naziv suda, broj rješenja, datum pravomoćnosti

5. o odjavi adrese prebivališta odnosno boravišta i razlogu odjave adrese prebivališta odnosno boravišta na području Republike Hrvatske za stranu fizičku osobu obvezan je o tome izvijestiti Ministarstvo financija – Poreznu upravu u roku iz članka 12. Zakona.«

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/497

Urbroj: 513-07-21-01/16-10

Zagreb, 21. prosinca 2016.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.