Suglasnost da porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 1/2017 (2.1.2017.), Suglasnost da porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

MINISTARSTVO FINANCIJA

17

Na temelju članka 41. stavka 4. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16) i članka 3. stavka 2. Zakona o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, broj 115/16), ministar financija daje prethodnu

SUGLASNOST

DA POREZNA UPRAVA MOŽE OBAVLJATI POSLOVE UTVRĐIVANJA, EVIDENTIRANJA, NADZORA, NAPLATE I OVRHE RADI NAPLATE POREZA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može svojom odlukom, uz prethodnu suglasnost ministra financija, u cijelosti prenijeti na Ministarstvo financija, Poreznu upravu (u daljnjem tekstu: Porezna uprava) poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih ili pojedinih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

II.

Uvjete, opseg i naknadu za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih ili pojedinih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave propisuje pravilnikom ministar financija.

III.

Ova Suglasnost daje se na neodređeno vrijeme.

U slučaju opoziva Suglasnosti, odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojom se na temelju ove Suglasnosti poslovi prenose na Poreznu upravu, kao i sama Suglasnost, ostaju na snazi do 31. prosinca godine u kojoj je Suglasnost opozvana.

IV.

Stupanjem na snagu ove Suglasnosti prestaje važiti Suglasnost da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza (»Narodne novine«, broj 79/01), klasa: 415-01/01-01/113, urbroj: 513-07/01/113 od 12. rujna 2001. godine.

V.

Ova Suglasnost objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/36
Urbroj: 513-07-21-01/16-1
Zagreb, 21. prosinca 2016.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.