Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila

NN 1/2017 (2.1.2017.), Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila

MINISTARSTVO FINANCIJA

2

Na temelju članka 33. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 15/2013, 108/2013 i 115/2016) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju posebnosti u provedbi Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

(1) Novo motorno vozilo je motorno vozilo koje nije bilo registrirano u evidencijama motornih vozila nadležnog tijela bilo koje države i za koje nije izdana propisana registarska isprava i registarske pločice. Označavanje motornog vozila pokusnim, izvoznim ili prenosivim pločicama ne smatra se registracijom vozila.

(2) Kršenje važećih propisa u Republici Hrvatskoj o označavanju motornih vozila smatrat će se nezakonitom uporabom motornog vozila na području Republike Hrvatske.

(3) Unosom, uvozom ili nabavom motornog vozila za vlastite potrebe trgovaca i registriranih trgovaca rabljenim motornim vozilima smatra se stjecanje i registracija motornog vozila radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj čime nastaje obveza obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na motorna vozila (u daljnjem tekstu: posebni porez), osim u slučaju registracije novih motornih vozila koja trgovci registriraju kao testna vozila sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.

(4) Ako trgovci i registrirani trgovci rabljenim motornim vozilima unose, uvoze ili nabavljaju motorna vozila u Republici Hrvatskoj radi daljnje prodaje ne nastaje obveza obračunavanja i plaćanja posebnog poreza sve do isporuke motornog vozila osobi koja ga stječe radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj.

II. PREDMET OPOREZIVANJA

Članak 3.

(1) Motornim vozilom posebno prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom smatra se motorno vozilo koje je prilagođeno na način da u njega invalidska kolica ili drugo srodno ortopedsko pomagalo namijenjeno prijevozu i transportu (npr. posebno izrađena stolica, krevet ili ležaj) mogu ući putem rampe ili lifta i u koje je ugrađen mehanizam za njihovo pričvršćivanje radi osiguranja stabilnosti.

(2) Osim motornog vozila iz stavka 1. ovoga članka, motornim vozilom posebno prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom smatra se i motorno vozilo za koje je rješenjem nadležnog carinskog ureda utvrđeno da ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom i:

1. čija se tehnička prilagodba odnosi na:

a) upravljački mehanizam koji je posebno prilagođen za upravljanje od osoba s invaliditetom od najmanje 80% tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta ili

b) prilagodbu mehanizma za pričvršćivanje djece s težim smetnjama u razvoju

2. čija prodajna cijena kao novog motornog vozila, odnosno čija tržišna cijena kao rabljenog motornog vozila na hrvatskom tržištu nije viša od 170.000,00 kuna, što ne uključuje vrijednost izvršenih prilagodbi

3. koje se stječe najviše jednom u pet godina i

4. čija snaga motora nije veća od 75 kilovata (kW).

(3) Rješenjem nadležnog carinskog ureda utvrđuje se da:

1. motornim vozilom iz stavka 2. točke 1. podtočke a) može upravljati osoba s invaliditetom od najmanje 80% tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta i na čije ime se motorno vozilo mora registrirati ili

2. motornim vozilom iz stavka 2. točke 1. podtočke b) može upravljati roditelj ili skrbnik djeteta s težim smetnjama u razvoju i na čije ime se motorno vozilo mora registrirati.

(4) U smislu ovoga članka dijete s težim smetnjama u razvoju je dijete s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težom psihičkom bolesti zbog kojih takvo dijete ne može samostalno izvoditi aktivnosti primjerene djetetovoj dobi i koje ovisi o pomoći druge osobe, pri čemu je utvrđena prijeka potreba stalne pomoći i njege druge osobe u punom opsegu, odnosno teži ili teški invaliditet. U smislu ovoga članka djetetom se smatra osoba do navršenih 18 godina života.

(5) U postupku izdavanja rješenja iz stavka 2. ovoga članka status osobe s invaliditetom od najmanje 80% tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta, odnosno djeteta s težim smetnjama u razvoju utvrđuje se na temelju:

1. rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

2. nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ili

3. rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb.

(6) Motorno vozilo koje se prema odredbama ovoga članka smatra motornim vozilom posebno prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom ne smije se prodati ili otuđiti po drugoj osnovi, davati drugome na uporabu, zalog, najam, rabiti u komercijalne ili druge slične svrhe ili predati kao osiguranje za druge obveze bez prethodne obavijesti nadležnom carinskom uredu i plaćanja posebnog poreza, i to do isteka roka od pet godina od dana registracije motornog vozila. U prometnu dozvolu motornog vozila upisuje se zabrana otuđenja. U smislu ovoga stavka upravljanje motornim vozilom od druge osobe uz prisutnost osobe s invaliditetom iz stavka 2. točke 1. podtočke a) ovoga članka ne smatra se davanjem motornog vozila drugome na uporabu.

(7) Motorno vozilo koje se prema odredbama ovoga članka smatra motornim vozilom posebno prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom i koje je u prometnoj nesreći oštećeno više od 70% od njegove tržišne vrijednosti može se prodati ili otuđiti po drugoj osnovi prije isteka roka od pet godina iz stavka 6. ovoga članka. U tom slučaju se u svrhu stjecanja novog motornog vozila ne primjenjuje rok od pet godina iz stavka 2. točke 3. ovoga članka.

(8) Motorno vozilo koje se prema odredbama ovoga članka smatra motornim vozilom posebno prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom može se bez nastanka obveze plaćanja posebnog poreza prije isteka roka od pet godina iz stavka 6. ovoga članka prodati drugoj osobi ili na drugi način otuđiti u korist druge osobe koja ispunjava uvjete iz ovoga članka.

(9) Postupanje protivno odredbama ovoga članka i/ili protivno uvjetima iz rješenja iz stavka 2. ovoga članka smatra se nezakonitom uporabom motornog vozila na području Republike Hrvatske. Obveza obračunavanja i plaćanja posebnog poreza nastaje na dan izdavanja rješenja iz stavka 2. ovoga članka.

(10) U smislu ovoga članka tržišnom cijenom se smatra vrijednost rabljenog motornog vozila na hrvatskom tržištu sa svim javnim davanjima, bez uključenog posebnog poreza.

(11) Proizvođač, trgovac, registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima i trgovac rabljenim motornim vozilima za svako isporučeno motorno vozilo iz stavka 2. ovoga članka u svojim evidencijama mora imati presliku rješenja kojim se utvrđuje da motorno vozilo nije predmet oporezivanja kao vozilo posebno prilagođeno za prijevoz osoba s invaliditetom.

(12) Za vrijeme dok je motorno vozilo podvrgnuto prilagodbama prema odredbama ovoga članka rokovi za podnošenje porezne prijave ne teku, o čemu trgovac rabljenim motornim vozilima mora posjedovati vjerodostojnu dokumentaciju (narudžbenica, predračun, izjava i sl.).

Članak 4.

(1) Kombi vozilom smatra se motorno vozilo koje ispunjava sljedeće uvjete:

1. najmanja duljina 4390 milimetara

2. najmanja širina 1790 milimetara

3. najmanja visina 1800 milimetara

4. najmanja duljina teretnog prostora 1020 milimetara

5. najmanja tehnički dopuštena masa stražnje osovine 1230 kilograma

6. klizna bočna vrata za pristup stražnjoj klupi u tvorničkoj izvedbi

7. trajno ugrađena pregrada između prostora za putnike i prostora za prijevoz robe i

8. teretna homologacija izdana od proizvođača motornog vozila.

(2) Proizvođač, predstavnički ured ili trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj su prije stavljanja na tržište u Republici Hrvatskoj motornog vozila iz stavka 1. ovoga članka određene marke, tipa, varijante i trgovačkog naziva obvezni dostaviti Carinskoj upravi, Središnjem uredu dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta. Proizvođač, predstavnički ured, trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik te trgovac ne smiju motorna vozila određene marke, tipa, varijante i trgovačkog naziva isporučiti osobama koje ih stječu radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj bez obračunatog i iskazanog posebnog poreza prije nego ih Carinska uprava obavijesti da motorno vozilo ispunjava propisane uvjete iz stavka 1. ovoga članka prema kojima se može smatrati kombi vozilom.

(3) Svaki trgovac koji prodaje takvo vozilo kupcu radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj obvezan je na računu napisati napomenu: »MOTORNO VOZILO NIJE PREDMET OPOREZIVANJA POSEBNIM POREZOM NA MOTORNA VOZILA SUKLADNO ČLANKU 5. STAVKU 1. TOČKI 1. U VEZI S ČLANKOM 4. TOČKOM N) ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA, A PREMA OBAVIJESTI CARINSKE UPRAVE, KLASA: ______________, URBROJ:______________, od dana _________«.

(4) Rabljenim kombi vozilom smatra se motorno vozilo koje ispunjava uvjete propisane stavkom 1. ovoga članka. U slučaju prenamjene u kombi vozilo u postupku utvrđivanja statusa kombi vozila umjesto teretne homologacije izdane od proizvođača motornog vozila podnosi se atest kojim se dokazuje prenamjena u kombi vozilo.

(5) Za svako rabljeno kombi vozilo iz stavka 4. ovoga članka trgovac rabljenim motornim vozilima i registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima obvezni su prije prodaje takvog motornog vozila kupcu radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj ishoditi mišljenje nadležnog carinskog ureda da se radi o motornom vozilu koje nije predmet oporezivanja posebnim porezom sukladno članku 5. stavku 1. točki 1. u vezi s člankom 4. točkom n) Zakona o posebnom porezu na motorna vozila.

Članak 5.

Vozila posebno prilagođena za prijevoz umrlih osoba neovisno o izvedbi smatraju se dostavnim »van« vozilima.

Članak 6.

(1) Starodobnim vozilom (oldtimer) smatra se vozilo proizvedeno prije 30 i više godina i koje se prema Pravilniku o starodobnim vozilima (oldtimerima) razvrstava u kategoriju oldtimer vozila.

(2) Identifikacijska isprava o razvrstavanju vozila u jednu od kategorija oldtimer vozila koju izdaje Hrvatski oldtimer savez je dokaz da se vozilo smatra starodobnim (oldtimer) vozilom.

III. NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJE POSEBNOG POREZA

Članak 7.

(1) Proizvođač, predstavnički ured proizvođača u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: predstavnički ured) i trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj ili slično su obvezni Carinskoj upravi, Središnjem uredu (u daljnjem tekstu: Središnji ured) elektroničkim putem na adresu: motorna.vozila@carina.hr dostaviti obavijest o preporučenoj prodajnoj cijeni (uključujući i cjenike dodatne opreme) bez iskazanog posebnog poreza novog motornog vozila određene marke, tipa, varijante i trgovačkog naziva, i to najkasnije sljedećeg radnog dana nakon početka primjene prodajne cijene na tržištu u Republici Hrvatskoj. U obavijesti o prodajnoj cijeni, koja može biti u obliku cjenika, se uz marku, tip, varijantu i trgovački naziv novog motornog vozila navode vrsta goriva, radni obujam motora, vrsta mjenjača, snaga motora, prosječna emisija ugljičnog dioksida (CO2), razina emisije ispušnih plinova, broj vrata, prodajna cijena i datum primjene prodajne cijene, dok se posebno moraju naznačiti podaci o kamper vozilu, vozilu s osam ili devet sjedala i dosegu vozila u potpuno električnom načinu rada ako se radi o »plug-in« hibridnom električnom vozilu. Ako je proizvođač, predstavnički ured i trgovac dostavio obavijest u obliku cjenika na kojem je uz preporučenu prodajnu cijenu navedena i cijena s popustom ili slično, prodajnom cijenom se smatra preporučena prodajna cijena bez popusta.

(2) Obavijest o prodajnoj cijeni iz stavka 1. ovoga članka će se primjenjivati na sve trgovce koji u Republici Hrvatskoj prodaju nova motorna vozila te marke.

(3) Ako proizvođač i trgovac na računu o prodaji novog motornog vozila poreznom obvezniku iskažu cijenu nižu od prodajne cijene iz stavka 1. ovoga članka zbog primjene popusta ili slično te nekog drugog razloga, posebni porez prema vrijednosnom kriteriju će se obračunati prema prijavljenoj prodajnoj cijeni iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako proizvođač i trgovac na računu o prodaji novog motornog vozila poreznom obvezniku iskažu cijenu višu od prodajne cijene iz stavka 1. ovoga članka, posebni porez će se prema vrijednosnom kriteriju obračunati prema cijeni višoj od prodajne.

(5) Ako se u novo motorno vozilo ugrađuje dodatna oprema koja nije obuhvaćena prodajnom cijenom iz stavka 1. ovoga članka, proizvođač i trgovac su dužni u prodajnu cijenu uključiti vrijednost tvornički ugrađene dodatne opreme prema važećem cjeniku na dan izdavanja računa o prodaji novog motornog vozila. Posebna oprema ugrađena u motorno vozilo namijenjeno za policiju, vojsku i druga državna tijela koja koriste posebno prilagođena i/ili opremljena motorna vozila se ne uključuje u prodajnu cijenu.

(6) Motorno vozilo koje u trenutku registracije nije bilo predmet oporezivanja i koje je prenamijenjeno u motorno vozilo iz članka 5. stavka 1. točaka 1., 2., 3. i 4. Zakona i tako postalo predmet oporezivanja, a isporučuje se za policiju, vojsku i druga državna tijela koja koriste posebno prilagođena i/ili opremljena motorna vozila nije predmet oporezivanja.

(7) Ako proizvođač, predstavnički ured i trgovac ne dostave Središnjem uredu prodajnu cijenu novog motornog vozila određene marke i tipa, varijante i trgovačkog naziva koje se kod njih nalazi u prodaji i izdaju račune za takvo motorno vozilo, smatrat će se da netočno obračunavaju posebni porez.

(8) Proizvođač, predstavnički ured i trgovac su obvezni u svojim evidencijama čuvati podatke o prodajnim cijenama iz stavka 1. ovoga članka i cijenama dodatne opreme te razdobljima njihove primjene.

(9) Carinska uprava uspostavlja i vodi evidencije na temelju izvješća proizvođača, predstavničkih ureda proizvođača i trgovaca o prodajnim cijenama.

(10) Prodajna cijena iz stavka 1. ovoga članka koju su proizvođač, predstavnički ured i trgovac dostavili Središnjem uredu mora biti istovjetna preporučenoj prodajnoj cijeni koju proizvođač, predstavnički ured i trgovac javno objavljuju na internetu ili drugi sličan način. Proizvođač, predstavnički ured i trgovac ne mogu Središnjem uredu dostaviti izmjenu preporučene prodajne cijene prije proteka roka od 30 dana od dana kada je zaprimljena obavijest iz stavka 1. ovoga članka. Iznimno, izmjena se može dostaviti ako je došlo do pogreške u izračunu ili drugog sličnog razloga.

(11) Ako su proizvođač, predstavnički ured i trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj, Središnjem uredu dostavili obavijest o preporučenoj prodajnoj cijeni bez iskazanoga posebnog poreza novog motornog vozila određene marke, tipa, varijante i trgovačkog naziva, u kojoj je prodajna cijena iskazana u manjem iznosu od one koja se razumno može postići na hrvatskom tržištu ili su dostavljeni podaci o tipu, varijanti i trgovačkom nazivu koji ne predstavljaju proizvođačevu uobičajenu ponudu ili ako se osnovano može zaključiti da je prodajna cijena iskazana u manjem iznosu kako bi se ostvario nedopušteni probitak u sudjelovanju na javnom natječaju, flotnoj prodaji ili sl., Carinska uprava će utvrditi preporučenu cijenu takvog motornog vozila procjenom, uzimajući u obzir cijene drugih motornih vozila istog proizvođača, predstavničkog ureda i trgovca koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj te cijene istog ili sličnog motornog vozila u drugim zemljama članicama Europske unije, te će se smatrati da takav proizvođač, predstavnički ured i trgovac netočno obračunava posebni porez.

Članak 8.

(1) Trgovac može registrirati i koristiti testno motorno vozilo iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika najduže u trajanju od šest mjeseci od dana registracije u kojem razdoblju ne nastaje obveza obračunavanja i plaćanja posebnog poreza.

(2) Ako nakon isteka razdoblja od šest mjeseci od dana registracije trgovac motorno vozilo iz stavka 1. ovoga članka ne proda, obvezan je obračunati i platiti posebni porez u iznosu koji bi bio utvrđen za to motorno vozilo na dan izdavanja napomene iz stavka 5. ovoga članka.

(3) Ako u razdoblju od šest mjeseci od dana registracije trgovac motorno vozilo iz stavka 1. ovoga članka proda osobi koja ga stječe radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, obvezan je na računu o prodaji obračunati posebni porez u iznosu koji bi bio utvrđen za to motorno vozilo na dan izdavanja napomene iz stavka 5. ovoga članka.

(4) Ako u razdoblju od šest mjeseci od dana registracije trgovac motorno vozilo iz stavka 1. ovoga članka proda osobi koja ga ne stječe radi uporabe na cestama i registracije u Republici Hrvatskoj, ako motorno vozilo bude ukradeno ili uništeno, obvezan je obračunati i platiti posebni porez u iznosu razlike između iznosa koji bi bio utvrđen za to motorno vozilo na dan izdavanja napomene iz stavka 5. ovoga članka i iznosa povrata za to motorno vozilo koji bi bio utvrđen primjenom Tablice 2 ovoga Pravilnika, ovisno o razdoblju tijekom kojeg je motorno vozilo bilo registrirano u Republici Hrvatskoj. Trgovac je obvezan motorno vozilo i iznos posebnog poreza iskazati u mjesečnom izvješću iz članka 38. ovoga Pravilnika.

(5) Prije registracije motornog vozila iz stavka 1. ovoga članka trgovac je obvezan nadležnom carinskom uredu prema svom sjedištu priložiti račun kojim je stekao motorno vozilo i izjavu o iznosu posebnog poreza na motorna vozila koji bi bio utvrđen za to motorno vozilo na taj dan. Carinski ured će na računu ili posebnom listu papira koji će predati podnositelju napisati tiskanim slovima napomenu: »POSEBNI POREZ NA MOTORNO VOZILO ĆE BITI OBRAČUNAT I PLAĆEN NA TEMELJU ČLANKA 8. PRAVILNIKA. NADLEŽNO TIJELO MOŽE IZVRŠITI REGISTRACIJU VOZILA.«, pored čega će staviti pečat carinskog ureda. Preslika računa i izjava o iznosu posebnog poreza na motorna vozila će se zadržati u pismohrani carinskog ureda. Na temelju izdane napomene smatra se da je posebni porez plaćen i nadležno tijelo može izvršiti registraciju vozila.

(6) Testno vozilo može biti dano na uporabu jednoj osobi u trajanju ne dužem od tri dana. Trgovci su dužni voditi evidenciju o uporabi testnih vozila i broju prijeđenih kilometara na dnevnoj osnovi. Uporaba u dužem roku od propisane ovim člankom ili uporaba o kojoj se ne vodi uredna evidencija smatrat će se nezakonitom.

Članak 9.

(1) Posebni porez se za rabljena motorna vozila plaća u iznosu ostatka posebnog poreza utvrđenog prema postotku pada vrijednosti istog motornog vozila na tržištu u Republici Hrvatskoj od čije je prve registracije proteklo isto vremensko razdoblje.

(2) Za obračun posebnog poreza na motorna vozila iz članka 12. stavka 1. Zakona, pod prodajnom cijenom smatra se maloprodajna cijena takvog novog motornog vozila s carinom i porezom na dodanu vrijednost bez posebnog poreza, s uključenom vrijednosti dodatne opreme na dan prve registracije vozila.

(3) Ako obveznik plaćanja za rabljeno motorno vozilo traži utvrđivanje posebnog poreza prema Tablici 1 ovoga Pravilnika, radi utvrđivanja iznosa ostatka posebnog poreza kao osnova za obračun se uzima iznos posebnog poreza koji bi bio utvrđen na dan prve registracije tog motornog vozila kao novog.

Tablica 1

Razdoblje od prve registracije rabljenog motornog vozila do podnošenja porezne prijave

%

0 dana

do

1 mjesec

96

1 mjesec

do

2 mjeseca

93

2 mjeseca

do

3 mjeseca

90

3 mjeseca

do

4 mjeseca

88

4 mjeseca

do

5 mjeseci

86

5 mjeseci

do

6 mjeseci

84

6 mjeseci

do

7 mjeseci

82

7 mjeseci

do

8 mjeseci

81

8 mjeseci

do

9 mjeseci

80

9 mjeseci

do

10 mjeseci

79

10 mjeseci

do

11 mjeseci

78

11 mjeseci

do

12 mjeseci

77

12 mjeseci

do

13 mjeseci

76,04

13 mjeseci

do

14 mjeseci

75,08

14 mjeseci

do

15 mjeseci

74,12

15 mjeseci

do

16 mjeseci

73,16

16 mjeseci

do

17 mjeseci

72,20

17 mjeseci

do

18 mjeseci

71,24

18 mjeseci

do

19 mjeseci

70,28

19 mjeseci

do

20 mjeseci

69,32

20 mjeseci

do

21 mjesec

68,36

21 mjesec

do

22 mjeseca

67,40

22 mjeseca

do

23 mjeseca

66,44

23 mjeseca

do

24 mjeseca

65

24 mjeseca

do

26 mjeseci

63,58

26 mjeseci

do

28 mjeseci

62,16

28 mjeseci

do

30 mjeseci

60,74

30 mjeseci

do

32 mjeseca

59,32

32 mjeseca

do

34 mjeseci

57,90

34 mjeseci

do

36 mjeseci

56,48

36 mjeseci

do

38 mjeseci

55,06

38 mjeseci

do

40 mjeseci

53,64

40 mjeseci

do

42 mjeseca

52,22

42 mjeseca

do

44 mjeseca

50,80

44 mjeseca

do

46 mjeseci

49,38

46 mjeseci

do

48 mjeseci

47,96

48 mjeseci

do

51 mjesec

46,36

51 mjesec

do

54 mjeseca

44,76

54 mjeseca

do

57 mjeseci

43,16

57 mjeseci

do

60 mjeseci

41,56

60 mjeseci

do

64 mjeseca

40,06

64 mjeseca

do

68 mjeseci

38,56

68 mjeseci

do

72 mjeseci

37,06

72 mjeseca

do

78 mjeseci

35,26

78 mjeseci

do

84 mjeseca

33,46

84 mjeseca

do

90 mjeseci

31,66

90 mjeseci

do

96 mjeseci

29,86

96 mjeseci

do

102 mjeseca

28,06

102 mjeseca

do

108 mjeseci

26,26

108 mjeseci

do

114 mjeseci

24,46

114 mjeseci

do

120 mjeseci

22,66

120 mjeseci

do

132 mjeseca

21,72

132 mjeseca

do

144 mjeseca

21,12

144 mjeseca

do

156 mjeseci

20,52

156 mjeseci

do

168 mjeseci

19,92

168 mjeseci

do

180 mjeseci

19,32(4) U svrhu primjene Tablice 1 smatra se da je protekao mjesec onoga dana sljedećeg mjeseca koji po svom broju odgovara danu kad je motorno vozilo prvi put registrirano. Ako toga dana nema u mjesecu, smatra se da je protekao mjesec posljednjeg dana toga mjeseca.

(5) Ako obveznik plaćanja za rabljeno motorno vozilo traži utvrđivanje posebnog poreza prema postotku pada vrijednosti istog motornog vozila na tržištu u Republici Hrvatskoj od čije je prve registracije proteklo isto vremensko razdoblje na dan podnošenja porezne prijave na temelju raspoloživih podataka o cijenama rabljenih motornih vozila na hrvatskom tržištu, Carinska uprava će u postupku utvrđivanja porezne obveze koristiti raspoložive podatke o cijenama rabljenih motornih vozila na tržištu Republike Hrvatske (katalozi, cjenici trgovaca i slično).

(6) Ako se iz priložene dokumentacije ne može nedvojbeno utvrditi datum prve registracije rabljenog motornog vozila, datumom prve registracije smatra se 1. siječnja godine nakon koje je motorno vozilo proizvedeno.

(7) Za motorna vozila određene marke za koju u Republici Hrvatskoj ne postoji proizvođač, predstavnički ured ili trgovac te jedinstvena motorna vozila (na primjer kolekcionarska vozila, limuzine, rekonstruirana i slična motorna vozila) koja zbog njihovih jedinstvenih karakteristika nije moguće procjenjivati u odnosu na druga motorna vozila koja se prodaju u Republici Hrvatskoj, kod utvrđivanja porezne obveze koristit će se podaci o vrijednostima takvih motornih vozila u drugim državama.

(8) U postupcima utvrđivanja porezne obveze iz stavaka 3. i 5. ovoga članka, u prodajnu cijenu se uključuje i vrijednost dodatne opreme tvornički ugrađene u motorno vozilo. U slučajevima u kojima razina opreme nije navedena u poreznoj prijavi ili se ne može utvrditi iz dokumenta priloženog poreznoj prijavi za obračun posebnog poreza uzet će se najviša razina opreme za to motorno vozilo.

(9) Neovisno o stavku 8. ovoga članka, za sva vozila čija je prodajna cijena iznad 300.000,00 kn bez dodatne opreme i starosti do 36 mjeseci te za vozila čija je prodajna cijena iznad 200.000,00 kn bez dodatne opreme i starosti do 24 mjeseci, u osnovu za obračun posebnog poreza uključuje se vrijednost dodatne opreme nakon provjere kod proizvođača, predstavničkog ureda ili trgovca koji su generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj.

(10) Proizvođači, predstavnički uredi i trgovci koji su generalni zastupnici ili uvoznici određene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj ili slično su dužni pružiti svu potrebnu stručnu pomoć Carinskoj upravi u provedbi ovoga Pravilnika te u tom smislu odrediti kontakt osobe za komunikaciju s Carinskom upravom.

(11) U slučajevima u kojima obveznik plaćanja u poreznoj prijavi za obračun i plaćanje posebnog poreza navede podatke o broju prijeđenih kilometara o kojima nije pružio odgovarajuće dokaze koji su u suprotnosti s podacima koje je Carinska uprava pribavila od proizvođača, predstavničkih ureda i trgovaca, kao i drugih tijela, kao vjerodostojan podatak o broju prijeđenih kilometara uzet će se zadnji poznati podatak dobiven od proizvođača, predstavničkih ureda i trgovaca, odnosno drugih tijela. Ako se dobiveni podatak o broju prijeđenih kilometara odnosi na dan od kojeg je proteklo više od mjesec dana od dana podnošenja porezne prijave, za potrebe utvrđivanja porezne obveze procjenom broj prijeđenih kilometara utvrdit će se na način da će se uzeti u obzir prosječan broj prijeđenih kilometara tog motornog vozila na mjesečnoj razini. U ovom slučaju se smatra da podaci na temelju kojih se utvrđuje porezna obveza nisu bili istiniti.

(12) U slučajevima u kojima obveznik plaćanja u poreznoj prijavi za obračun i plaćanje posebnog poreza navede podatke o razini opreme koji su u suprotnosti s podacima koje je Carinska uprava pribavila od proizvođača, predstavničkih ureda i trgovaca, kao i drugih tijela, kao vjerodostojan podatak uzet će se podatak dobiven od proizvođača, predstavničkih ureda i trgovaca, kao i drugih tijela. U ovom slučaju se smatra da podaci na temelju kojih se utvrđuje porezna obveza nisu bili istiniti.

Članak 10.

(1) Porezna prijava za obračun i plaćanje posebnog poreza iz članka 9. stavaka 2. i 3. Zakona podnosi se nadležnom carinskom uredu na Obrascu PP-MV koji je tiskan u Prilogu 1 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Poreznoj prijavi iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

1. certifikat o sukladnosti ili potvrda proizvođača ili izjava o sukladnosti ili potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila

2. račun ili druga komercijalna isprava, odnosno ugovor, odluka ili rješenje kojim je obveznik plaćanja stekao motorno vozilo

3. preslika prometne dozvole, ako se radi o rabljenom motornom vozilu

4. preslika ugovora o najmu ili leasingu, ako se radi o unosu motornog vozila radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana

5. preslika ili ispis carinske deklaracije ako je motorno vozilo uvezeno i

6. druge isprave ili dokazi koje obveznik plaćanja ili Carinska uprava smatraju potrebnim ovisno o okolnostima slučaja.

Članak 11.

Ako podnositelj prijave ne može podnijeti dokaz o razini emisije ispušnih plinova za motorno vozilo iz članka 5. stavka 1. točaka 2. i 4. Zakona, uzima se da je razina emisije ispušnih plinova Euro I.

Članak 12.

Ako je obveznik plaćanja podnio poreznu prijavu za obračun i plaćanje posebnog poreza za novo motorno vozilo prema članku 12. stavku 1. Zakona, Carinska uprava će tražiti podatke od proizvođača, predstavničkih ureda i trgovaca radi utvrđivanja prodajne cijene.

Članak 13.

(1) Račun koji izdaje proizvođač, trgovac i registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima poreznom obvezniku uz naznaku da je posebni porez obračunat u skladu s odredbama Zakona mora sadržavati i iznos posebnog poreza. Proizvođač, trgovac i registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima su dužni na računu upisati: »POSEBNI POREZ JE OBRAČUNAT U SKLADU S ODREDBAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA«.

(2) U slučaju kupnje novog motornog vozila kod proizvođača ili trgovca u Republici Hrvatskoj, račun s iznosom posebnog poreza i naznakom da je posebni porez obračunat u skladu s odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila smatra se dokazom o plaćenom posebnom porezu.

(3) Ako novo motorno vozilo trgovac želi registrirati na svoje ime dokazom o plaćenom posebnom porezu smatra se:

1. ako se radi o novom motornom vozilu koje trgovac želi registrirati na svoje ime, neovisno o svrsi za koju će ga koristiti: račun ili poseban list papira na koji je nadležni carinski ured napisao napomenu: »POSEBNI POREZ NA MOTORNO VOZILO ĆE BITI OBRAČUNAT I PLAĆEN NA TEMELJU MJESEČNOG IZVJEŠĆA, NADLEŽNO TIJELO MOŽE IZVRŠITI REGISTRACIJU VOZILA.«, pored čega je stavljen pečat carinskog ureda

2. ako se radi o novom motornom vozilu koje trgovac želi registrirati na svoje ime i koristiti kao testno motorno vozilo: račun ili poseban list papira na koji je nadležni carinski ured napisao napomenu: »POSEBNI POREZ NA MOTORNO VOZILO ĆE BITI OBRAČUNAT I PLAĆEN NA TEMELJU ČLANKA 8. PRAVILNIKA. NADLEŽNO TIJELO MOŽE IZVRŠITI REGISTRACIJU VOZILA.«, pored čega je stavljen pečat carinskog ureda.

(4) Ako novo ili rabljeno motorno vozilo nije kupljeno kod proizvođača, trgovca ili registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima u Republici Hrvatskoj, dokazom o plaćenom posebnom porezu smatra se rješenje carinskog ureda s potvrdom da je posebni porez plaćen.

(5) U slučaju kupnje rabljenog motornog vozila od trgovca rabljenim motornim vozilima, dokazom o plaćenom posebnom porezu smatra se rješenje carinskog ureda s potvrdom da je posebni porez plaćen.

(6) U slučaju kupnje rabljenog motornog vozila od registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima, dokazom o plaćenom posebnom porezu smatra se račun s iznosom posebnog poreza i naznakom da je posebni porez obračunat u skladu s odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila i preslika poreznog odobrenja za registriranog trgovca iz članka 19.b Zakona.

(7) Ako je motorno vozilo kupljeno na javnoj prodaji, dokazom o plaćenom posebnom porezu smatra se potvrda o provedbi javne prodaje koju izdaje nadležni područni carinski ured.

(8) Ako je za motorno vozilo posebni porez obračunat zbog nezakonite uporabe, dokazom o plaćenom posebnom porezu smatra se porezno rješenje s potvrdom da je posebni porez plaćen.

Članak 14.

(1) Ako se radi o motornom vozilu za koje je temeljem odredbi članka 15. Zakona (diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije) kupac oslobođen plaćanja posebnog poreza, proizvođač, trgovac, registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima i trgovac rabljenim motornim vozilima će to naznačiti na računu. Prilikom registracije motornog vozila prilaže se i potvrda ministarstva nadležnog za vanjske i europske poslove na obrascu za motorna vozila ili narudžbenica s napomenom o pravu na porezno oslobođenje temeljem sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o provedbi protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije u Republici Hrvatskoj.

(2) Ako se radi o novom kombi vozilu koje temeljem odredbi članka 5. stavka 1. točke 1. u vezi s člankom 4. točkom n) Zakona nije predmet oporezivanja, trgovac će na računu navesti napomenu: »MOTORNO VOZILO NIJE PREDMET OPOREZIVANJA POSEBNIM POREZOM NA MOTORNA VOZILA SUKLADNO ČLANKU 5. STAVKU 1. TOČKI 1. U VEZI S ČLANKOM 4. TOČKOM N) ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA, A PREMA OBAVIJESTI CARINSKE UPRAVE, KLASA: ______________, URBROJ: ______________, od dana _________«.

(3) Ako se radi o rabljenom kombi vozilu koje temeljem odredbi članka 5. stavka 1. točke 1. u vezi s člankom 4. točkom n) Zakona nije predmet oporezivanja, prilikom registracije motornog vozila kod nadležnog tijela uz račun koji je izdao trgovac rabljenim motornim vozilima i registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima obvezno se prilaže i mišljenje nadležnog carinskog ureda da se radi o motornom vozilu koje nije predmet oporezivanja.

(4) Ako se radi o motornom vozilu iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika koje se smatra motornim vozilom posebno prilagođenom za prijevoz osoba s invaliditetom i koje nije predmet oporezivanja, trgovac, registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima i trgovac rabljenim motornim vozilima će to naznačiti na računu, a za registraciju uz račun obvezno se prilaže rješenje carinskog ureda o poreznom statusu vozila.

(5) Ako se radi o starodobnom motornom vozilu (oldtimer) uz račun obvezno se prilaže identifikacijska isprava o razvrstavanju vozila u jednu od kategorija oldtimer vozila koju izdaje Hrvatski oldtimer savez.

(6) Osim u slučajevima navedenim u stavcima 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga članka, i u drugim slučajevima u kojima se radi o motornom vozilu na koje se temeljem odredbi Zakona i ovoga Pravilnika ne plaća posebni porez ili je kupac oslobođen plaćanja posebnog poreza, proizvođač, trgovac, registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima i trgovac rabljenim motornim vozilima će to naznačiti na računu.

(7) Ako tijelo nadležno za registraciju vozila sumnja u osnovanost izdavanja računa iz stavaka 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka ili ako u drugim slučajevima smatra da se radi o motornom vozilu na koje se plaća posebni porez, zastat će s postupkom registracije i tražiti mišljenje nadležnog carinskog ureda.

Članak 15.

(1) Fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj koja iznajmi, uzme u leasing ili posudi motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici Europske unije radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana obvezna je prijaviti se Carinskoj upravi elektroničkim putem na adresu: motorna.vozila-ulaz@carina.hr prije ulaska na područje Republike Hrvatske te u daljnjem roku od 15 dana od dana prijave carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu ili prebivalištu podnijeti poreznu prijavu za obračun i plaćanje posebnog poreza na Obrascu PP-MV koji je tiskan u Prilogu 1 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio. U elektroničkoj prijavi se navode podaci o:

1. osobi koja unosi motorno vozilo: ime i prezime, adresa i osobni identifikacijski broj (OIB)

2. motornom vozilu: marka, VIN oznaka (broj šasije), registarska oznaka i država članica Europske unije gdje je vozilo registrirano

3. predviđenom datumu ulaska i

4. osnovi prijave (uporaba motornog vozila stranih registarskih oznaka na cestama u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana).

(2) Na zahtjev osobe iz stavka 1. ovoga članka posebni porez će se obračunati razmjerno trajanju ugovora o najmu ili leasingu, odnosno vremenu trajanja uporabe motornog vozila na cestama u Republici Hrvatskoj, i to isključivo na temelju Tablice 1 ovoga Pravilnika. U ovom slučaju ugovor o najmu ili leasingu mora se odnositi na korištenje motornog vozila bez namjere trajne uporabe motornog vozila na području Republike Hrvatske. Ugovor o najmu ili leasingu odnosi se na korištenje motornog vozila bez namjere trajne uporabe na području Republike Hrvatske ako je sklopljen na rok od najviše četiri godine.

(3) O produženju roka uporabe motornog vozila iz ugovora o najmu ili leasingu osoba iz stavka 2. ovoga članka dužna je obavijestiti nadležni carinski ured u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora ili drugog akta kojim je produžen rok uporabe, a u svakom slučaju do isteka prvotno ugovorenog roka uporabe.

(4) U slučaju produženja roka uporabe motornog vozila iz ugovora o najmu ili leasingu, obračun posebnog poreza nije moguć na način iz stavka 2. ovoga članka. U tom slučaju preostali iznos posebnog poreza utvrđuje se jednokratno poreznim rješenjem.

(5) Osoba iz stavka 2. ovoga članka dužna je nadležnom carinskom uredu podnijeti dokaz o odjavi motornog vozila iz evidencije registriranih motornih vozila nadležnog tijela u roku od 15 dana od dana proteka roka uporabe motornog vozila iz ugovora o najmu ili leasingu.

(6) Postupanje protivno stavcima 3., 4. i 5. ovoga članka smatrat će se nezakonitom uporabom motornog vozila na području Republike Hrvatske.

(7) Motorna vozila za koja je posebni porez obračunat i plaćen primjenom članka 14. Zakona moraju se registrirati kod nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj u roku od 15 dana od dana uplate posebnog poreza te se u istom roku o tome mora dostaviti dokaz carinskom uredu kod kojeg je posebni porez obračunat i plaćen. Ako se utvrdi da takvo motorno vozilo nije registrirano kod nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj smatra se da je motorno vozilo predmet nezakonite uporabe na području Republike Hrvatske.

IV. IZUZEĆA OD PLAĆANJA POSEBNOG POREZA

Članak 16.

(1) Fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja je motorno vozilo iznajmila, uzela u leasing ili posudila u drugoj državi članici Europske unije radi kratkotrajne uporabe u Republici Hrvatskoj obvezna je prijaviti se Carinskoj upravi elektroničkim putem na adresu: motorna.vozila-ulaz@carina.hr prije ulaska na područje Republike Hrvatske. U elektroničkoj prijavi se navode podaci o:

1. osobi koja unosi motorno vozilo: ime i prezime, adresa i osobni identifikacijski broj (OIB)

2. motornom vozilu: marka, VIN oznaka (broj šasije), registarska oznaka i država članica Europske unije gdje je vozilo registrirano

3. predviđenom datumu ulaska i

4. osnovi prijave (kratkotrajna uporaba u Republici Hrvatskoj).

(2) Osoba koja unosi takvo motorno vozilo ili raspolaže s njime na području Republike Hrvatske mora imati primjerak poslane obavijesti s dokazom o slanju u pisanom obliku (ispis obavijesti) ili elektroničkom obliku i prema potrebi istu predočiti nadležnim tijelima.

Članak 17.

Ako trgovci radi promotivnih razloga žele na području Republike Hrvatske koristiti motorna vozila registrirana u drugoj državi članici Europske unije, obvezni su o tome prethodno obavijestiti Carinsku upravu i u obavijesti navesti motorna vozila s brojem šasije, mjesto i okvirno vrijeme korištenja koje ne može biti duže od 18 dana, a iznimno se može produžiti, čime se smatra da su ispunjeni uvjeti za izuzeće od plaćanja posebnog poreza.

Članak 18.

(1) Fizička osoba iz članka 17. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona obvezna je prijaviti se Carinskoj upravi elektroničkim putem na adresu: motorna.vozila-ulaz@carina.hr prije prvog unosa motornog vozila na područje Republike Hrvatske te u daljnjem roku od pet dana od dana prijave carinskom uredu nadležnom prema svom prebivalištu podnijeti zahtjev za izuzeće od plaćanja posebnog poreza. U elektroničkoj prijavi se navode podaci o:

1. osobi koja unosi motorno vozilo: ime i prezime, adresa i osobni identifikacijski broj (OIB)

2. motornom vozilu: marka, VIN oznaka (broj šasije), registarska oznaka i država članica Europske unije gdje je vozilo registrirano

3. predviđenom datumu ulaska i

4. osnovi prijave (zahtjev za izuzećem od plaćanja).

(2) Zahtjev za izuzeće od plaćanja posebnog poreza može podnijeti:

1. fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja je zaposlena kod poslodavca u drugoj državi članici Europske unije;

2. fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja:

a) ima registriran obrt ili slobodno zanimanje u drugoj državi članici Europske unije, a motorno vozilo je registrirano na ime nositelja obrta, odnosno slobodnog zanimanja;

b) je odgovorna osoba, partner, dioničar ili član trgovačkog društva ili poduzeća registriranog u drugoj državi članici Europske unije.

(3) Zahtjev se podnosi nadležnom carinskom uredu na Obrascu ZI-MV koji je tiskan u Prilogu 2 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Zahtjevu za izdavanje/produženje odobrenja za izuzeće od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila se prilažu:

1. pisana izjava vlasnika motornog vozila iz koje je nedvojbeno da je motorno vozilo prvenstveno namijenjeno za obavljanje zaposlenikovog posla izvan područja Republike Hrvatske

2. pisana izjava podnositelja zahtjeva da će se motorno vozilo u pretežitoj mjeri koristiti izvan područja Republike Hrvatske

3. ugovor o radu, potvrda o zaposlenju ili drugi dokaz o stvarnom zaposlenju kod poslodavca u drugoj državi članici Europske unije

4. dokaz o registriranom obrtu ili slobodnom zanimanju u drugoj državi članici Europske unije

5. dokaz da je podnositelj odgovorna osoba, partner, dioničar ili član trgovačkog društva ili poduzeća registriranog u drugoj državi članici Europske unije

6. preslika prometne dozvole i

7. drugi dokazi koje Carinska uprava smatra potrebnim s obzirom na okolnosti slučaja (na primjer: financijski izvještaji, poslovna i statusna dokumentacija, podaci o servisiranju motornog vozila, računi i drugo).

Članak 19.

(1) Ako se u slučajevima iz članka 17. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona radi o motornom vozilu koje nije u vlasništvu poslodavca ili stranog pravnog subjekta, odnosno nije registrirano na ime nositelja obrta, odnosno slobodnog zanimanja, carinski ured će odobriti upravljanje motornim vozilom na području Republike Hrvatske bez plaćanja posebnog poreza ako je poslodavac, strani pravni subjekt ili nositelj obrta, odnosno slobodnog zanimanja korisnik leasinga na motorno vozilo.

(2) Odobrenje iz članka 17. stavka 3. Zakona se izdaje na razdoblje koje ne može biti duže od godinu dana i može se produžiti ako su nakon isteka roka važenja odobrenja ispunjeni uvjeti za njegovo ponovno izdavanje.

(3) Zahtjev za produženje podnosi se najranije 15 dana prije isteka odobrenja na Obrascu ZI-MV koji je tiskan u Prilogu 2 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Ako carinski ured ne odobri zahtjev za izdavanje odobrenja ili njegovo produženje osoba koja je podnijela zahtjev dužna je motorno vozilo iznijeti iz Republike Hrvatske u roku od pet dana od primitka rješenja. Ako motorno vozilo ne bude izneseno u tom roku smatrat će se da je nezakonito uporabljeno na području Republike Hrvatske.

(5) Nadležni carinski ured može tijekom razdoblja važenja odobrenja od korisnika tražiti sve podatke i isprave radi utvrđivanja prvenstvene namjene motornog vozila i njegove stvarne uporabe.

(6) Pri utvrđivanju stvarne uporabe motornog vozila udaljenost i putovanje od mjesta prebivališta u Republici Hrvatskoj do mjesta rada u drugoj državi članici Europske unije ne uzimaju se u obzir.

(7) Odobrenje za upravljanje motornim vozilom na području Republike Hrvatske bez plaćanja posebnog poreza će se ukinuti:

1. ako se korisnik ne odazove pozivu carinskog ureda ili ne dostavi dokumentaciju bez valjanog obrazloženja

2. ako se utvrdi da su prestali razlozi za njegovo izdavanje

3. ako se utvrdi da je prvenstvena namjena motornog vozila obavljanje poslova ili uporaba na području Republike Hrvatske ili da se motorno vozilo u pretežitoj mjeri koristi na području Republike Hrvatske

4. ako se sukladno članku 17. stavku 5. Zakona utvrdi nezakonita uporaba motornog vozila na području Republike Hrvatske.

(8) U slučajevima iz stavka 7. točaka 1. i 2. ovoga članka korisnik odobrenja je dužan motorno vozilo iznijeti iz Republike Hrvatske u roku od pet dana od primitka rješenja. Ako motorno vozilo ne bude izneseno u tom roku smatrat će se da je nezakonito uporabljeno na području Republike Hrvatske.

(9) U slučajevima iz stavka 7. točaka 3. i 4. ovoga članka smatrat će se da je motorno vozilo nezakonito uporabljeno na području Republike Hrvatske.

Članak 20.

Osobe koje su ostvarile pravo na izuzeće od plaćanja posebnog poreza sukladno članku 17. stavku 1. točkama 1. i 2. Zakona dužne su u motornom vozilu držati primjerak odobrenja kojim se utvrđuju uvjeti pod kojim osoba može upravljati motornim vozilom na području Republike Hrvatske, odnosno prijave carinskom uredu te ih u svakom trenutku pokazati na zahtjev carinskih službenika ili drugih nadležnih tijela.

Članak 21.

U slučaju iz članka 16. stavka 1. točke 1. Zakona fizička osoba s prebivalištem u drugoj državi članici Europske unije može nadležnom carinskom uredu podnijeti zahtjev za produženje razdoblja za uporabu motornog vozila ako će zbog poslovnih razloga na području Republike Hrvatske boraviti duže od šest mjeseci za svako razdoblje od 12 mjeseci, a najdulje u ukupnom razdoblju od 36 mjeseci.

V. OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POSEBNOG POREZA

Članak 22.

Oslobođenja od plaćanja posebnog poreza iz članka 15. Zakona detaljnije su propisana provedbenim propisom o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije.

VI. POVRAT POSEBNOG POREZA NA MOTORNA VOZILA

Članak 23.

(1) Vlasnik motornog vozila na koje je plaćen posebni porez prema odredbama Zakona može radi ostvarenja prava na povrat posebnog poreza nadležnom carinskom uredu podnijeti prijavu o izvozu ili iznosu motornog vozila. Prijava se podnosi najranije 14 dana prije nego što će biti obavljen izvoz ili iznos u dva primjerka na Obrascu PI-MV koji je tiskan u Prilogu 3 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Zahtjev za povrat posebnog poreza podnosi se nakon izvršenog iznosa ili izvoza motornog vozila iz Republike Hrvatske nadležnom carinskom uredu u dva primjerka na Obrascu ZP-MV koji je tiskan u Prilogu 4 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Iznimno, nadležni carinski ured će usvojiti zahtjev za povrat ako je motorno vozilo odjavljeno iz evidencije registriranih motornih vozila u roku od 14 dana od dana podnošenja prijave za izvoz ili iznos motornog vozila, a izvoz ili iznos motornog vozila iz Republike Hrvatske nije obavljen u tom roku zbog odustanka kupca, stanja na tržištu i drugih sličnih razloga. U tom slučaju carinski ured neće ponovno utvrđivati ostatak iznosa posebnog poreza tom motornom vozilu.

(4) Ako se u roku od 14 dana od dana podnošenja prijave o izvozu ili iznosu motorno vozilo ne odjavi iz evidencije registriranih motornih vozila ili ako se motorno vozilo u tom roku odjavi, a prije izvoza ili iznosa ponovno registrira u Republici Hrvatskoj, smatra se da prijava nije ni podnesena i vlasnik mora ponovno podnijeti prijavu o izvozu ili iznosu da bi ostvario povrat posebnog poreza.

(5) Vlasnikom motornog vozila na koje je plaćen posebni porez prema odredbama Zakona koji ima pravo na povrat dijela plaćenog posebnog poreza nakon izvoza ili iznosa motornog vozila iz Republike Hrvatske koje je odjavljeno iz evidencije registriranih motornih vozila nadležnog tijela smatra se osoba koja je u registarskim ispravama bila upisana kao vlasnik motornog vozila i koja je odjavila motorno vozilo iz evidencije registriranih motornih vozila.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, vlasnikom motornog vozila koji ima pravo na povrat dijela plaćenog posebnog poreza nakon izvoza ili iznosa motornog vozila iz Republike Hrvatske smatrat će se fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je prije izvoza ili iznosa motornog vozila iz Republike Hrvatske stekla vlasništvo motornog vozila od osobe koja je u registarskim ispravama bila upisana kao vlasnik motornog vozila.

(7) Odredbe ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i na osobu koja je temeljem članka 14. stavka 1. Zakona platila posebni porez na motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici Europske unije temeljem ugovora o najmu ili leasingu ili na osnovu posudbe.

Članak 24.

(1) Ako vlasnik motornog vozila nije podnio prijavu o izvozu ili iznosu motornog vozila, može ostvariti pravo na povrat posebnog poreza za motorno vozilo na temelju zahtjeva iz članka 23. stavka 2. ovoga Pravilnika, pri čemu se iznos posebnog poreza za povrat utvrđuje u postotku od iznosa plaćenog posebnog poreza prema Tablici 2, ovisno o razdoblju tijekom kojeg je motorno vozilo bilo u uporabi ili registrirano u Republici Hrvatskoj.

Tablica 2

Razdoblje uporabe ili registracije motornog vozila u Republici Hrvatskoj

%

0 dana

do

1 mjesec

96

1 mjesec

do

2 mjeseca

93

2 mjeseca

do

3 mjeseca

90

3 mjeseca

do

4 mjeseca

88

4 mjeseca

do

5 mjeseci

86

5 mjeseci

do

6 mjeseci

84

6 mjeseci

do

7 mjeseci

82

7 mjeseci

do

8 mjeseci

81

8 mjeseci

do

9 mjeseci

80

9 mjeseci

do

10 mjeseci

79

10 mjeseci

do

11 mjeseci

78

11 mjeseci

do

12 mjeseci

77

12 mjeseci

do

13 mjeseci

76,04

13 mjeseci

do

14 mjeseci

75,08

14 mjeseci

do

15 mjeseci

74,12

15 mjeseci

do

16 mjeseci

73,16

16 mjeseci

do

17 mjeseci

72,20

17 mjeseci

do

18 mjeseci

71,24

18 mjeseci

do

19 mjeseci

70,28

19 mjeseci

do

20 mjeseci

69,32

20 mjeseci

do

21 mjesec

68,36

21 mjesec

do

22 mjeseca

67,40

22 mjeseca

do

23 mjeseca

66,44

23 mjeseca

do

24 mjeseca

65

24 mjeseca

do

26 mjeseci

63,58

26 mjeseci

do

28 mjeseci

62,16

28 mjeseci

do

30 mjeseci

60,74

30 mjeseci

do

32 mjeseca

59,32

32 mjeseca

do

34 mjeseci

57,90

34 mjeseci

do

36 mjeseci

56,48

36 mjeseci

do

38 mjeseci

55,06

38 mjeseci

do

40 mjeseci

53,64

40 mjeseci

do

42 mjeseca

52,22

42 mjeseca

do

44 mjeseca

50,80

44 mjeseca

do

46 mjeseci

49,38

46 mjeseci

do

48 mjeseci

47,96

48 mjeseci

do

51 mjesec

46,36

51 mjesec

do

54 mjeseca

44,76

54 mjeseca

do

57 mjeseci

43,16

57 mjeseci

do

60 mjeseci

41,56

60 mjeseci

do

64 mjeseca

40,06

64 mjeseca

do

68 mjeseci

38,56

68 mjeseci

do

72 mjeseci

37,06

72 mjeseca

do

78 mjeseci

35,26

78 mjeseci

do

84 mjeseca

33,46

84 mjeseca

do

90 mjeseci

31,66

90 mjeseci

do

96 mjeseci

29,86

96 mjeseci

do

102 mjeseca

28,06

102 mjeseca

do

108 mjeseci

26,26

108 mjeseci

do

114 mjeseci

24,46

114 mjeseci

do

120 mjeseci

22,66

120 mjeseci

do

132 mjeseca

21,72

132 mjeseca

do

144 mjeseca

21,12

144 mjeseca

do

156 mjeseci

20,52

156 mjeseci

do

168 mjeseci

19,92

168 mjeseci

do

180 mjeseci

19,32(2) Ako vlasnik podnese prijavu o izvozu ili iznosu motornog vozila, smatra se da traži da se ostatak iznosa posebnog poreza u prijavljenom motornom vozilu utvrdi na temelju procjene u kojem slučaju se neće uzeti u obzir Tablica 2.

(3) U svrhu primjene Tablice 2 smatra se da je protekao mjesec onoga dana sljedećeg mjeseca koji po svom broju odgovara danu kad je motorno vozilo registrirano. Ako toga dana nema u mjesecu, smatra se da je protekao mjesec posljednjeg dana toga mjeseca.

(4) Za motorna vozila koja su oštećena ili imaju nedostatke zbog kojih ne mogu biti korištena u prometu povrat posebnog poreza se ne može ostvariti na temelju Tablice 2 i vlasnik motornog vozila da bi ostvario pravo na povrat posebnog poreza je dužan podnijeti prijavu o izvozu ili iznosu motornog vozila iz članka 23. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(5) Odredbe ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i na osobu koja je temeljem članka 14. stavka 1. Zakona platila posebni porez na motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici Europske unije temeljem ugovora o najmu ili leasingu ili na osnovu posudbe.

VII. REGISTRACIJA PROIZVOĐAČA I TRGOVACA I POLAGANJE INSTRUMENTA OSIGURANJA PLAĆANJA POSEBNOG POREZA

Članak 25.

(1) Proizvođač, trgovac, trgovac rabljenim motornim vozilima i registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima su dužni carinskom uredu nadležnom prema mjestu svog sjedišta ili prebivališta najkasnije osam dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje ili drugog postupanja uređenog Zakonom podnijeti prijavu za upis u registar proizvođača i trgovaca motornim vozilima. Prijava za upis u registar podnosi se uporabom sustava elektroničke razmjene podataka koristeći elektronički Obrazac PUR-MV koji je tiskan u Prilogu 5 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka se prilaže:

1. izvod iz sudskoga ili drugoga registra prema posebnim propisima iz kojega je razvidna registrirana djelatnost podnositelja zahtjeva

2. obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti

3. izjava o lokacijama na kojima se nalaze proizvodni pogoni, skladišta, saloni ili slično, ako se razlikuju od sjedišta ili prebivališta proizvođača, trgovca ili trgovca rabljenim motornim vozilima i

4. dokaz o ispunjavanju minimalno tehničko-tehnoloških i drugih uvjeta za skladištenje i obavljanje trgovine sukladno posebnim propisima.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave za upis u registar proizvođača i trgovaca motornim vozilima, kao i prestanak djelatnosti zbog koje su upisane u registar proizvođača i trgovaca motornim vozilima u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(4) Nadležni carinski ured će brisati proizvođača, trgovca, trgovca rabljenim motornim vozilima i registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima iz registra proizvođača i trgovaca motornim vozilima na njegov zahtjev ili po službenoj dužnosti. O opravdanosti brisanja odlučuje nadležni carinski ured vodeći računa da proizvođač, trgovac, trgovac rabljenim motornim vozilima i registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima nema nepodmirenih dugova s naslova posebnog poreza.

Članak 26.

(1) Proizvođač i trgovac su dužni uz prijavu za upis u registar proizvođača i trgovaca motornim vozilima položiti instrument osiguranja plaćanja posebnog poreza kojim se jamči uplata posebnog poreza kojeg je proizvođač ili trgovac obvezan uplatiti u ime i za račun stjecatelja motornog vozila.

(2) Instrument osiguranja iz stavka 1. ovoga članka moguće je podnijeti u obliku:

1. bankovne garancije čiji rok ne može biti kraći od roka u kojem obveza uplate može nastati, produžen za tri mjeseca ili

2. bjanko zadužnice ili

3. zadužnice.

(3) Ako su proizvođač ili trgovac kao instrument osiguranja podnijeli bjanko zadužnicu ili zadužnicu, a nadležni carinski ured utvrdi da proizvođač ili trgovac kasni s uplatama posebnog poreza, neredovito ili nepotpuno podnose mjesečna izvješća, na drugi način krše porezne propise ili ako se zbog drugih okolnosti može zaključiti da će namirenje posebnog poreza biti otežano ili onemogućeno, carinski ured će obavijestiti proizvođača ili trgovca da je umjesto bjanko zadužnice ili zadužnice kao instrument osiguranja dužan podnijeti bankovnu garanciju u visini jamstvene svote određene prema članku 30. ovoga Pravilnika. Ako proizvođač ili trgovac ne podnesu bankovnu garanciju u ostavljenom roku carinski ured će rješenjem proizvođaču ili trgovcu privremeno zabraniti daljnje obavljanje djelatnosti sukladno članku 23. Zakona.

Članak 27.

(1) Bankovna garancija se izdaje u tri istovjetna primjerka koji se podnose na ovjeru Središnjem uredu.

(2) Središnji ured odlučuje o prihvaćanju bankovne garancije bilješkom na obrascu garancije u obliku evidencijskog broja. Izvornik ovjerene garancije pohranjuje se u Središnjem uredu, a dva primjerka ovjerene garancije se vraćaju proizvođaču ili trgovcu, od kojih se jedan primjerak dostavlja izdavatelju garancije.

(3) Središnji ured može prihvatiti bankovnu garanciju koju je izdala banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(4) Izdavanjem bankovne garancije banka se kao jamac obvezuje da će podmiriti dug po osnovi posebnog poreza kojeg proizvođač ili trgovac nije platio do njegovog dospijeća.

Članak 28.

(1) Bankovnu garanciju moguće je prije isteka roka valjanosti produžiti.

(2) Ako proizvođač ili trgovac podnosi novu garanciju, iznos posebnog poreza koji je bio osiguran prethodnom garancijom, a nije u cijelosti podmiren, odnosno dug koji može još nastati, moraju biti osigurani novom bankovnom garancijom. Nova bankovna garancija mora sadržavati klauzulu da se iz nje može naplatiti i iznos posebnog poreza koji je bio osiguran prethodnom garancijom.

(3) Izdavatelj garancije može opozvati bankovnu garanciju. Opoziv bankovne garancije dostavlja se u pisanom obliku Središnjem uredu poštom preporučeno s povratnicom. Opoziv stupa na snagu osmoga dana od dana primitka.

(4) U slučaju opoziva bankovna garancija vrijedi za sva davanja koja su do dana stupanja na snagu bila osigurana opozvanom garancijom, a izdavatelja garancije može se pozvati na plaćanje duga do isteka produženog roka važenja garancije iz članka 26. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika računajući od dana stupanja opoziva garancije na snagu.

Članak 29.

(1) Bankovna garancija za osiguranje plaćanja posebnog poreza mora sadržavati sljedeće podatke:

1. broj garancije

2. razdoblje važenja garancije

3. iznos jamstvene svote garancije

4. odredbu o njezinoj primjeni »na prvi poziv« i »bez prigovora«

5. podatke o izdavatelju garancije (naziv banke-garanta, osobni identifikacijski broj (OIB), sjedište, broj žiro-računa te naziv banke ili druge organizacije pri kojoj je otvoren)

6. podatke o proizvođaču ili trgovcu (naziv tvrtke, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB))

7. odredbu o preuzimanju garancijskih obveza iz prethodnog razdoblja

8. datum i mjesto izdavanja garancije

9. ovjeru Središnjeg ureda o prihvatu garancije (broj, datum, potpis ovlaštenog službenika te pečat)

10. potpis ovlaštene osobe i pečat izdavatelja garancije.

(2) Banka izdaje garanciju u sadržaju sukladnom stavku 1. ovoga članka prema Obrascu A koji je tiskan u Prilogu 6 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 30.

(1) Visinu jamstvene svote bankovne garancije određuje nadležni carinski ured u iznosu koji namirenje posebnog poreza u svakom trenutku čini sigurnim, vodeći računa o pouzdanosti i financijskoj stabilnosti, opsegu i dosadašnjem poslovanju proizvođača ili trgovca.

(2) Iznos jamstvene svote bankovne garancije ne može biti niži od 50.000,00 kuna.

(3) Visina jamstvene svote bankovne garancije za trgovca koji započinje djelatnost prodaje motornih vozila određuje se na temelju opsega očekivane prodaje.

Članak 31.

(1) Bjanko zadužnica ili zadužnica podnosi se carinskom uredu nadležnom prema sjedištu podnositelja zahtjeva.

(2) U postupku prihvata, polaganja i povrata bjanko zadužnice ili zadužnice odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o prihvatu, polaganju i povratu bankovne garancije.

Članak 32.

(1) Bankovna garancija se vraća proizvođaču ili trgovcu nakon isteka roka važenja, odnosno produženog roka važenja iz članka 26. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika.

(2) Bjanko zadužnica ili zadužnica se vraća proizvođaču ili trgovcu nakon brisanja iz registra proizvođača i trgovaca motornim vozilima uz uvjet da nema nepodmirenih obveza s osnove plaćanja posebnog poreza.

(3) Iznimno, na pisani zahtjev nalogodavca ili banke izdavateljice, bankovna garancija može se vratiti i prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka:

1. ako Središnji ured utvrdi da su namireni svi dugovi koji su bili osigurani bankovnom garancijom, odnosno da mogući dug više ne može nastati;

2. ako nalogodavac za izdavanje bankovne garancije prije isteka roka prethodno važeće garancije podnese novu garanciju kojom se u cijelosti preuzimaju sve jamstvene obveze prethodno važeće garancije, a nova garancija prema utvrđenju Carinske uprave u cijelosti osigurava namirenje jamstvenih obveza po prethodno važećoj garanciji.

Članak 33.

(1) Carinska uprava može odobriti da instrument osiguranja umjesto proizvođača, trgovca i registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima položi druga osoba pri čemu se smisleno primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika.

(2) Carinska uprava može odobriti da instrument osiguranja za druge trgovce na području Republike Hrvatske koji su u svojstvu koncesionara ili sličnom svojstvu podnese trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila.

(3) Banka izdaje garanciju u sadržaju sukladnom članku 29. stavku 1. prema Obrascu B koji je tiskan u Prilogu 7 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

VIII. REGISTRIRANI TRGOVAC RABLJENIM MOTORNIM VOZILIMA

Članak 34.

(1) Pravna ili fizička osoba odnosno trgovac rabljenim motornim vozilima koji želi poslovati kao registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima uz prijavu za upis u registar proizvođača i trgovaca motornim vozilima za status registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima dužan je nadležnom carinskom uredu priložiti zahtjev za izdavanje odobrenja.

(2) Zahtjev za izdavanje poreznog odobrenja mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o podnositelju zahtjeva, i to: naziv tvrtke/obrta, sjedište, adresu i podatke za kontakt, mjesto vođenja glavnog knjigovodstva, osobni identifikacijski broj (OIB)

2. vrstu, trgovački naziv i tarifnu oznaku predmeta oporezivanja iz Kombinirane nomenklature

3. okvirnu količinu motornih vozila koje uvozi, unosi ili nabavlja radi daljnje prodaje

4. dokumentaciju o lokaciji skladišta, prodajnih salona i slično s opisom prostorija

5. opis rada računovodstvenog sustava i

6. način obračuna i plaćanja posebnog proreza, i to:

a) primjenom Tablice 1 ovoga Pravilnika ili

b) procjenom prema postotku pada vrijednosti istog motornog vozila na tržištu u Republici Hrvatskoj od čije je prve registracije proteklo isto vremensko razdoblje na dan podnošenja porezne prijave na temelju raspoloživih podataka o cijenama rabljenih motornih vozila na hrvatskom tržištu.

(3) Uz zahtjev podnositelj prilaže sljedeće dokaze:

1. izjavu kojom se obvezuje položiti bankovnu garanciju prije izdavanja odobrenja

2. zahtjev za određivanje visine jamstvene svote bankovne garancije

3. potvrdu nadležnog tijela o zadovoljavanju minimalno tehničko-tehnoloških uvjeta sukladno posebnim propisima, odnosno potvrdu ili drugi odgovarajući akt nadležnog tijela o zadovoljavanju minimalnih tehničkih ili drugih uvjeta sukladno posebnim propisima

4. potvrdu nadležnog tijela o redovnom podmirenju poreznih obveza, ne stariju od 15 dana

5. podatke o bonitetu i solventnosti, i to obrazac BON-1 za prethodno obračunsko razdoblje i BON-2/SOL-2 ne stariji od mjesec dana, ovjeren od strane nadležne financijske agencije.

(4) Na zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti i druge potrebne podatke.

Članak 35.

(1) Porezno odobrenje za registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima izdaje se na neodređeno vrijeme.

(2) Nadležni carinski ured najmanje jednom godišnje provjerava ispunjava li registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima opće uvjete propisane Zakonom.

(3) Registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima obvezan je obavijestiti nadležni carinski ured o svim izmjenama podataka u poreznom odobrenju, kao i statusnih promjena u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

Članak 36.

(1) Registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima obvezan je prije izdavanja odobrenja položiti instrument osiguranja plaćanja posebnog poreza u obliku bankovne garancije kojim se jamči uplata posebnog poreza kojeg je registrirani trgovac obvezan uplatiti u ime i za račun stjecatelja motornog vozila.

(2) U smislu izdavanja, važenja i sadržaja bankovne garancije, odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 26., 27., 28., 29., 30., 32. i 33. ovoga Pravilnika.

(3) Banka izdaje garanciju u sadržaju sukladnom članku 29. stavku 1. prema Obrascu A koji je tiskan u Prilogu 6 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio, odnosno u sadržaju sukladnom članku 29. stavku 1. prema Obrascu B koji je tiskan u Prilogu 7 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 37.

(1) Registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima obračunava i plaća posebni porez sukladno izdanom poreznom odobrenju za registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima, i to temeljem Tablice 1 ovoga Pravilnika ili korištenjem podataka o cijenama rabljenih motornih vozila na hrvatskom tržištu sukladno izdanom poreznom odobrenju za registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima. Poreznim odobrenjem za registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima odobrava se korištenje isključivo jednog načina obračuna i plaćanja posebnog proreza.

(2) Poreznim odobrenjem za registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima određuju se uvjeti i način korištenja podataka o cijenama motornih vozila na hrvatskom tržištu radi obračuna posebnog poreza.

(3) U slučaju primjene Tablice 1 uzima se u obzir razdoblje od prve registracije rabljenog motornog vozila do izdavanja računa osobi koja stječe motorno vozilo radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj.

(4) Za svako prodano motorno vozilo registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima mora posjedovati isprave iz kojih nedvojbeno proizlaze svi elementi obračuna posebnog poreza te koji potvrđuju istovjetnost svih podataka na temelju kojih je posebni porez obračunat.

(5) Kod obračunavanja posebnog poreza odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 9. stavaka 2., 3., 5., 6., 7., 8. i 11. ovoga Pravilnika.

IX. IZVJEŠĆIVANJE

Članak 38.

Mjesečno izvješće o obračunatim iznosima posebnog poreza na motorna vozila proizvođač, trgovac i registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima dostavljaju uporabom sustava elektroničke razmjene podataka do 15. dana u mjesecu za protekli mjesec na Obrascu MI-MV koji je tiskan u Prilogu 8 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

X. UPORABA SUSTAVA ELEKTRONIČKE RAZMJENE PODATAKA

Članak 39.

Uporaba sustava elektroničke razmjene podataka detaljnije je uređena posebnim provedbenim propisom o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka te o uvjetima i načinu ostvarivanja elektroničkog prijenosa podataka i elektroničke komunikacije s Carinskom upravom.

XI. POSTUPANJE S ODUZETIM MOTORNIM VOZILIMA

Članak 40.

(1) Kada se nakon izvršnosti rješenja o naplati posebnog poreza na motorna vozila koja su nezakonito upotrebljavana na području Republike Hrvatske utvrdi da porezna obveza nije plaćena, niti je položeno dostatno sredstvo osiguranja, nadležni carinski ured će u slučaju da je motorno vozilo stavljeno pod nadzor radi osiguranja naplate posebnog poreza rješenjem o izvršenju oduzeti motorno vozilo i odrediti njegovu prodaju.

(2) Nadležni područni carinski ured prodaje oduzeta motorna vozila najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršnosti rješenja o oduzimanju motornog vozila i određivanju njegove prodaje.

(3) Oduzeta motorna vozila se izlažu javnoj prodaji ili prodaju putem internetske prodaje (aukcije).

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, oduzeta motorna vozila se mogu prodati neposrednom pogodbom državnim tijelima i tijelima koja imaju javne ovlasti.

(5) Područni carinski ured može do dana objave javne prodaje, internetske prodaje (aukcije) ili provedbe prodaje neposrednom pogodbom vlasniku ili osobi koja je nezakonito uporabila motorno vozilo na području Republike Hrvatske omogućiti otkup motornog vozila uz uvjet plaćanja duga s osnove posebnog poreza i svih troškova nastalih provedbom odnosnog postupka (troškovi prikupljanja, čuvanja, prodaje motornih vozila i slično).

(6) U postupanju s oduzetim motornim vozilima provodi se žurni postupak.

(7) Mjere radi osiguranja naplate posebnog poreza na motorna vozila iz članka 24. Zakona se ne primjenjuju na motorna vozila koja istovremeno podliježu primjeni carinskih propisa i koja se stavljaju pod carinski nadzor.

(8) Mjere radi osiguranja naplate posebnog poreza na motorna vozila iz članka 24. Zakona se primjenjuju ako se motorno vozilo primjenom carinskih propisa treba vratiti u posjed osobi koja ga je nezakonito uporabila na području Republike Hrvatske, a porezna obveza nije podmirena.

Članak 41.

(1) Javnu prodaju oduzetih motornih vozila provodi povjerenstvo za provedbu javne prodaje kojeg imenuje pročelnik područnog carinskog ureda. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana te zamjenika predsjednika i zamjenika članova.

(2) Povjerenstvo za provedbu javne prodaje odluke donosi većinom glasova i o svom radu sastavlja zapisnik.

Članak 42.

(1) Povjerenstvo za provedbu javne prodaje utvrđuje vrijednost motornog vozila za svrhu javne prodaje, odnosno početnu otkupnu cijenu.

(2) Povjerenstvo utvrđuje vrijednost motornog vozila za svrhu javne prodaje uz odgovarajuću primjenu članka 11. Zakona uzimajući u obzir u svakom pojedinom slučaju, između ostaloga, i:

1. da početna otkupna cijena obvezno uključuje iznos posebnog poreza koji je utvrđen rješenjem zbog nezakonite uporabe motornog vozila na području Republike Hrvatske, te

2. svrhu provedbe javne prodaje.

Članak 43.

(1) Javna prodaja se objavljuje najkasnije 8 dana prije dana određenog za javnu prodaju na internetskim stranicama Carinske uprave te po procjeni i u dnevnom tisku.

(2) Oglas o javnoj prodaji obvezno sadrži podatke o mjestu i vremenu javne prodaje, vrsti i stanju motornog vozila, početnoj otkupnoj cijeni, visini jamčevine za sudjelovanje u javnoj prodaji, mjestu i vremenu predviđenom za razgledavanje motornog vozila, uputu o tome gdje se mogu dobiti svi ostali potrebni podaci o predmetnoj javnoj prodaji te drugim podacima bitnim za uspješnu provedbu javne prodaje.

(3) Razgledavanje motornih vozila namijenjenih javnoj prodaji vrši se unutar razdoblja od 5 dana prije javne prodaje ili istog dana kada se održava javna prodaja. Vrijeme razgledavanja je ograničeno ovisno o broju ponuđenih motornih vozila za javnu prodaju i može iznositi od minimalno jednog do maksimalno tri sata.

(4) Na javnoj prodaji mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe pod uvjetom da uplate oglasom određenu visinu jamčevine koja iznosi 10% početne otkupne cijene motornog vozila. Uplata jamčevine vrši se isključivo uplatom gotovine o čemu područni carinski ured izdaje potvrdu o uplaćenoj jamčevini u tri primjerka, od kojih dva zadržava, a jedan predaje uplatitelju.

(5) Na javnoj prodaji može sudjelovati samo onaj ponuditelj koji prije započinjanja javne prodaje podnese potvrdu o uplaćenoj jamčevini.

Članak 44.

(1) Prva javna prodaja se provodi usmenim nadmetanjem ako su najmanje dva ponuditelja uplatila jamčevinu.

(2) Smatra se da je prva javna prodaja uspjela ako su najmanje dva ponuditelja s propisano uplaćenom jamčevinom ponudila viši iznos od početne otkupne cijene, odnosno zadnje ponuđene cijene, a kupac je onaj ponuditelj koji je ponudio najviši iznos.

(3) Ako prva javna prodaja ne uspije jer javnoj prodaji nisu pristupila dva, nego samo jedan ponuditelj, odmah se zakazuje i provodi druga javna prodaja koja se provodi usmenim nadmetanjem.

(4) Smatra se da je druga javna prodaja uspjela ako je najmanje jedan ponuditelj s propisano uplaćenom jamčevinom ponudio viši iznos od početne otkupne cijene, odnosno zadnje ponuđene cijene, a kupac je onaj ponuditelj koji je ponudio najviši iznos.

(5) Smatra se da druga javna prodaja nije uspjela ako za motorno vozilo i nakon trećeg javnog poziva na javnoj prodaji nije ponuđen veći iznos od početne otkupne cijene.

Članak 45.

(1) Ako prva javna prodaja ne uspije jer javnoj prodaji nije pristupio niti jedan ponuditelj javna prodaja se može ponoviti još jedanput uz uvjete propisane člancima 43. i 44. ovoga Pravilnika i najkasnije u roku od 30 dana od dana provedbe prve javne prodaje.

(2) Za svrhu ponovljene javne prodaje i uz odgovarajuću primjenu članka 42. ovoga Pravilnika povjerenstvo za provedbu javne prodaje utvrđuje vrijednost motornog vozila, odnosno početnu otkupnu cijenu.

Članak 46.

(1) Ako ponuditelj s propisano uplaćenom jamčevinom aktivno ne sudjeluje u usmenom nadmetanju prve i druge javne prodaje te ponovljene javne prodaje, odnosno ako ne ponudi viši iznos od početne cijene za motorno vozilo izloženo javnoj prodaji smatra se da je odustao od nadmetanja i gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine.

(2) Svaka uplaćena jamčevina na koju je sudionik javne prodaje (ponuditelj koji je uplatio jamčevinu) izgubio pravo povrata smatra se prihodom ostvarenim na javnoj prodaji.

Članak 47.

(1) Kupac preuzima motorno vozilo u roku od pet radnih dana od dana provedbe javne prodaje pod uvjetom da je u tom roku na propisani račun uplatio cjelokupni iznos ostvaren javnom prodajom.

(2) Ako kupac u roku iz stavka 1. ovoga članka ne uplati cjelokupni iznos ostvaren javnom prodajom gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine koja se smatra prihodom ostvarenim na javnoj prodaji.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka javna prodaja se može ponoviti još jedanput uz odgovarajuću primjenu članka 45. ovoga Pravilnika i najkasnije u roku od 30 dana od dana provedbe javne prodaje.

(4) Kupac potpisom u zapisniku o provedbi javne prodaje iz članka 41. ovoga Pravilnika potvrđuje da je preuzeo motorno vozilo, a nadležni područni carinski ured izdaje potvrdu o provedbi javne prodaje koja obvezno sadrži naznaku da je iznos ostvaren javnom prodajom podmiren i da je tako ujedno plaćen i iznos posebnog poreza.

Članak 48.

(1) Internetska prodaja (aukcija) se provodi prema pravilima koja se objavljuju na internetskim stranicama Carinske uprave.

(2) Carinska uprava može ovlastiti pravnu osobu koja je registrirana za obavljanje poslova zastupanja u prodaji pokretnina da u ime i za račun Carinske uprave provede postupak internetske prodaje (aukcije). Pravila te uvjeti i način provedbe internetske prodaje (aukcije) utvrđuju se ugovorom između Carinske uprave i osobe koja je registrirana za obavljanje poslova zastupanja u prodaji pokretnina.

Članak 49.

Oduzeta motorna vozila koja se sukladno ovome Pravilniku ne uspiju prodati na javnoj prodaji ili putem internetske prodaje (aukcije) te za koju se ne provede postupak prodaje neposrednom pogodbom smatraju se imovinom kojom upravlja i raspolaže Carinska uprava.

Članak 50.

(1) Troškovi provedbe postupka iz članka 24. stavka 9. Zakona se odnose na troškove prikupljanja, čuvanja i prodaje motornih vozila.

(2) Troškovi prikupljanja motornih vozila se plaćaju sukladno stvarno nastalim troškovima koji se dokazuju računom sa specifikacijom izvršenih usluga od strane fizičke ili pravne osobe koja je izvršila radnje prikupljanja motornog vozila ili prema obračunu sa specifikacijom troškova koji sastavlja područni carinski ured i koji se odnose na radnje prikupljanja motornog vozila koje je neposredno izvršio područni carinski ured.

(3) Troškovi čuvanja motornih vozila se plaćaju sukladno stvarno nastalim troškovima koji se dokazuju računom sa specifikacijom izvršenih usluga od strane fizičke ili pravne osobe koja je izvršila uslugu čuvanja motornog vozila ili prema obračunu sa specifikacijom troškova koji sastavlja područni carinski ured i koji se odnose na troškove čuvanja motornog vozila koje je neposredno izvršio područni carinski ured, pri čemu područni carinski ured može utvrditi da se troškovi plaćaju u paušalnom iznosu koji ne može biti viši od 100,00 kuna po svakom započetom danu čuvanja.

(4) Trošak prodaje motornog vozila plaća se u paušalnom iznosu od 200,00 kuna za svako motorno vozilo koje se izlaže javnoj prodaji ili internetskoj prodaji (aukciji).

(5) O određivanju paušalnih iznosa prema ovome članku pročelnik područnog carinskog ureda donosi odluku koja se objavljuje na oglasnoj ploči.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

Za motorna vozila koja se na dan 1. siječnja 2017. godine zateknu na stanju zaliha kod trgovaca rabljenim motornim vozilima i za koja nije nastala obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza na motorna vozila, trgovac rabljenim motornim vozilima je obvezan carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu podnijeti poreznu prijavu za obračun i plaćanje posebnog poreza na svoje ime najkasnije u roku od 15 dana od dana prodaje ili nabave za vlastite potrebe motornog vozila namijenjenog za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj ili u svakom slučaju najkasnije do 1. lipnja 2017. godine za sva motorna vozila neovisno o tome jesu li prodana za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj. U tom će razdoblju trgovac rabljenim motornim vozilima uz poreznu prijavu za obračun i plaćanje posebnog poreza priložiti račun o nabavi motornog vozila te račun koji je izdao kupcu. U poreznoj prijavi, u rubrici napomena treba naznačiti da se radi o motornom vozilu zatečenom na stanju na dan 1. siječnja 2017. godine.

Članak 52.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 52/2013, 90/2013, 140/2013, 116/2014, 152/2014 i 31/2015).

Članak 53.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-01/112
Urbroj: 513-02-1760/5-16-3
Zagreb, 2. siječnja 2017.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1

PRILOG 2

PRILOG 3

PRILOG 4

PRILOG 5

PRILOG 6

PRILOG 7

PRILOG 8