Pravilnik o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 1/2017 (2.1.2017.), Pravilnik o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

MINISTARSTVO FINANCIJA

4

Na temelju članka 3. stavka 3. Zakona o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, broj: 115/16 – dalje: Zakon), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, OPSEGU I NAKNADI ZA OBAVLJANJE POSLOVA UTVRĐIVANJA, EVIDENTIRANJA, NADZORA, NAPLATE I OVRHE RADI NAPLATE POREZA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti, opseg i naknada za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih ili pojedinih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

II. POREZI JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 2.

Ministarstvo financija, Porezna uprava (dalje: Porezna uprava) može, na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz prethodnu suglasnost ministra financija, obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih ili pojedinih poreza koji pripadaju:

1. jedinicama lokalne samouprave i to:

a) porez na potrošnju

b) porez na kuće za odmor

c) porez na korištenje javnih površina

2. jedinicama područne (regionalne) samouprave i to:

a) porez na nasljedstva i darove

b) porez na plovila.

Članak 3.

Porezna uprava obavlja utvrđivanje poreza na osnovi podataka kojima raspolaže, podataka koje su dužni dostaviti porezni obveznici sukladno zakonskim odredbama i podataka koje su Poreznoj upravi dužna dostaviti nadležna upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

III. VISINA NAKNADE

Članak 4.

Za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih ili pojedinih poreza iz članka 2. ovoga Pravilnika Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Članak 5.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave svojom odlukom daje ovlast nadležnoj organizaciji platnog prometa zaduženoj za raspoređivanje uplaćenih prihoda korisnicima, da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

IV. DOSTAVA IZVJEŠĆA

Članak 6.

Porezna uprava do 15. dana u mjesecu, za prethodni mjesec, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouoprave dostavlja zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Porezna uprava dostavlja jedinici lokalne i područne (regionalne) samouoprave zbirna izvješća o saldu nenaplaćenih potraživanja poreza iz članka 2. ovoga Pravilnika i to najkasnije:

– do 28. veljače tekuće godine, sa stanjem na dan 31. 12. prethodne godine,

– do 31. srpnja tekuće godine, sa stanjem na dan 30. 6. tekuće godine.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Porezna uprava, u rokovima iz članka 7. ovoga Pravilnika, dostavlja jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i zbirna izvješća o saldu nenaplaćenih potraživanja za ostale poreze koji pripadaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i to: poreza na tvrtku ili naziv za koji je postojala obveza plaćanja do stupanja na snagu Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16), poreza na cestovna motorna vozila prema odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15), poreza na promet nekretnina i poreza na automate za zabavne igre, izuzev poreza na dohodak koji je zajednički prihod proračuna.

Članak 9.

U slučaju opoziva prethodne suglasnosti iz članka 2. ovoga Pravilnika, odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 2. ovoga Pravilnika ostaje na snazi do 31. prosinca godine u kojoj je suglasnost opozvana.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/48
Urbroj: 513-07-21-02/16-1
Zagreb, 21. prosinca 2016.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.