Pravilnik o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama

NN 1/2017 (2.1.2017.), Pravilnik o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama

MINISTARSTVO FINANCIJA

7

Na temelju članka 36. stavka 8. i članka 40. stavka 9. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj: 115/16 – dalje: Zakon) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU KOREKTIVNIH KOEFICIJENATA I EVIDENCIJI O NEKRETNINAMA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje način utvrđivanja korektivnih koeficijenata namjene te model strukture podataka u Evidenciji o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnina (dalje u tekstu: Evidencija o nekretninama).

II. OPOREZIVO NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

Članak 2.

Činjenicu da se na neizgrađenom građevinskom zemljištu iz članka 2. stavka 1. točke 14. Zakona mogu graditi građevine dokazuje se rješenjem o uvjetima građenja ili drugim aktima vezanim uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje.

III. KOREKTIVNI KOEFICIJENTI NAMJENE

Članak 3.

Korektivni koeficijent namjene iz članka 8. ovoga Pravilnika koristi se za izračun poreza na nekretnine dok predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom ne odrede drugi, uz primjenu članka 36. stavka 3. Zakona.

Članak 4.

Korektivni koeficijent namjene iz članka 9. ovoga Pravilnika koristi se za izračun poreza na nekretnine dok predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom ne odrede drugi, uz primjenu članka 36. stavka 7. Zakona.

IV. STRUKTURA PODATAKA U EVIDENCIJI O NEKRETNINAMA

Članak 5.

Evidencija o nekretninama sadrži sljedeće strukturirane podatke o poreznim obveznicima i drugim osobama bitnim za oporezivanje:

1. OIB poreznog obveznika,

2. OIB samostalnog posjednika ako je porezni obveznik nesamostalni posjednik,

3. OIB nesamostalnih posjednika iz članka 32. stavka 3. Zakona

4. OIB zastupnika po službenoj dužnosti iz članka 32. stavka 4. Zakona

5. ime i prezime/naziv osoba iz točki 1. do 4. ovoga članka

6. adresa prebivališta/sjedišta osoba iz točki 1. do 4. ovoga članka

7. adresa za zaprimanje pismena za poreznog obveznika

8. status poreznog obveznika:

1. samostalni posjednik

2. nesamostalni posjednik

3. nekretnina

9. pravna osnova iz koje proizlazi da je porezni obveznik nesamostalni posjednik:

1. preneseno pravnim poslom (datum sklapanja pravnog posla)

2. nekretnina je u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske

3. nema valjanog pravnog temelja

4. vlasnik je nepoznat.

Članak 6.

(1) Evidencija o nekretninama sadrži sljedeće strukturirane podatke o nekretnini i drugim bitnim elementima za oporezivanje:

1. adresni podaci o oporezivom prostoru koji se sastoje od matičnog broja i naziva jedinice lokalne samouprave, matičnog broja i naziva naselja, rednog broja i naziva ulice odnosno trga u okviru naselja, rednog broja zgrade i broja zgrade (kućnog broja)

2. adresni podaci o oporezivom zemljištu koji se sastoje od matičnog broja i naziva jedinice lokalne samouprave, matičnog broja i naziva naselja, rednog broja i naziva ulice odnosno trga u okviru naselja, matičnog broja i naziva katastarske općine ili katastarskog područja na moru u okviru države i broja katastarske čestice

3. površina nekretnine

4. vrijednost boda

5. koeficijent zone

6. naziv ili broj zone u gradu/općini

7. namjena

1. stambeni prostor za trajno stanovanje

2. stambeni prostor iz članka 36. stavka 3. Zakona

3. prostor koji koriste neprofitne organizacije

4. garažni prostor

5. druge pomoćne prostorije

6. prostor bez namjene

7. poslovni prostor (oznaka djelatnosti iz NKD 2007.)

a. proizvodna djelatnost, hoteli, apartmanska naselja i kampovi

b. ostale djelatnosti

8. poslovni prostor iz članka 36. stavka 5. Zakona

9. neizgrađeno građevinsko zemljište

10. zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti

8. koeficijent namjene

9. korektivni koeficijent iz članka 3. ovoga Pravilnika

10. korektivni koeficijent iz članka 4. ovoga Pravilnika

11. koeficijent stanja

12. koeficijent dobi

13. godina izgradnje, odnosno rekonstrukcije nekretnine.

(2) Brojčane oznake iz stavka 1. točkama 1. i 2. ovoga članka koriste se iz službenog registra o prostornim jedinicama.

(3) Podaci iz stavka 1. točki 4. do 13. ovoga članka navode se iz odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Članak 7.

Evidencija o nekretninama sadrži:

1. datum pravomoćnosti i oznaku rješenja o utvrđenoj poreznoj obvezi,

2. ukupni iznos poreza,

3. rok plaćanja,

4. dug,

5. podatak o postupku prisilne naplate,

6. oznaku zaključka kojim je određen zastupnik po službenoj dužnosti.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Korektivni koeficijent namjene iz članka 36. stavka 3. Zakona za 2018. godinu se utvrđuje dijeljenjem visine poreza na kuće za odmor utvrđenog odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samo­uprave za 2017. godinu i vrijednosti boda iz propisa kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, utvrđenog odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za 2017. godinu.

Članak 9.

Korektivni koeficijent namjene iz članka 36. stavka 7. Zakona za 2018. godinu se utvrđuje dijeljenjem visine spomeničke rente po m2 iz propisa o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, utvrđenog odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za 2017. godinu i vrijednosti boda iz propisa kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, utvrđenog odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za 2017. godinu.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/39
Urbroj: 513-07-21-01/16-1
Zagreb, 21. prosinca 2016.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.