Pravilnik o uvjetima tehničke ispravnosti automata za zabavne igre

NN 1/2017 (2.1.2017.), Pravilnik o uvjetima tehničke ispravnosti automata za zabavne igre

MINISTARSTVO FINANCIJA

9

Na temelju članka 66. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16, dalje: Zakon) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI AUTOMATA ZA ZABAVNE IGRE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje postupak, način i mjesto obavljanja tehničkog pregleda automata za zabavne igre (u nastavku teksta: automat), obvezna izvješća i evidencije o automatima, postupak kategorizacije automata i postupak za izdavanje ovlasti za obavljanje tehničkog pregleda automata.

II. TEHNIČKI PREGLED AUTOMATA

Utvrđivanje tehničke ispravnosti automata

Članak 2.

Tehničkim pregledom utvrđuje se ispravnost automata u pogledu:

1. identičnosti automata s tehničkom dokumentacijom proizvođača

2. sigurnosti rada i funkcioniranja uređaja za uključivanje i isključivanje iz pogona

3. ispravnosti uređaja za upravljanje i igranje.

Automati koji podliježu tehničkom pregledu

Članak 3.

(1) Tehničkom pregledu podliježu svi automati prije stavljanja u uporabu i za vrijeme uporabe, neovisno o tome jesu li proizvedeni u tuzemstvu ili su uvezeni iz inozemstva.

(2) Tehnički pregled obavlja se:

1. prije prvog stavljanja automata u uporabu

2. pri redovitom godišnjem pregledu automata

3. pri izvanrednom pregledu automata na zahtjev Ministarstva financija – Porezne uprave

4. pri izvanrednom pregledu automata na zahtjev priređivača.

(3) Tehnički pregled automata skupine A iz članka 16. stavka 2. točka 1. Zakona obvezan je jednom godišnje, a izvanredno i prije u trenutku promjene programske ploče i ponovnog stavljanja automata u uporabu te prilikom promjene korisnika automata.

(4) Tehnički pregled automata skupine B iz članka 16. stavka 2. točka 2. Zakona obavlja se u trenutku prvog stavljanja automata u uporabu te izvanredno nakon promjene korisnika automata.

Podnošenje zahtjeva za tehnički pregled

Članak 4.

(1) Priređivač zabavnih igara podnosi pisani zahtjev za tehnički pregled automata ovlaštenoj pravnoj osobi za obavljanje tehničkog pregleda.

(2) Zahtjev za tehnički pregled automata mora sadržavati:

1. naziv pravne ili fizičke osobe priređivača, OIB i adresu sjedišta

2. naznaku vrste i tipa automata za koji se zahtijeva tehnički pregled te njegov tvornički i serijski broj

3. naziv proizvođača ili uvoznika

4. dokumentaciju vezanu uz pravo korištenja automata (račun o kupnji automata ili ugovor o najmu automata).

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka uz podatke i dokumentaciju iz stavka 2., pri prvom tehničkom pregledu automata skupine A, mora imati priloženu i tehničku dokumentaciju proizvođača koja mora sadržavati:

1. certifikat za elektronsku sigurnost i certifikat za radiofrekvencijske smetnje izdan od pravne osobe ovlaštene od akreditacijskog tijela

2. tehnički opis automata te uputu za rukovanje, održavanje i popravak

3. potvrdu i jamstvo proizvođača.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo financija – Porezna uprava može zatražiti tehnički pregled ispravnosti pojedinog automata koji je već u uporabi.

Troškovi tehničkog pregleda

Članak 5.

Troškove tehničkog pregleda iz članka 3. ovoga Pravilnika snosi priređivač zabavnih igara.

Programska ploča automata

Članak 6.

(1) Programsku ploču automata ugrađuje proizvođač, a ista mora omogućiti izvedbu igre na način opisan u pravilima igre te sadržan u tehničkom opisu igre.

(2) Rezultat igre na automatima mora ovisiti o spretnosti i iskustvu igrača, pri čemu igrač ne smije ostvarivati dobitak u novcu, stvarima ili pravima.

(3) Automat može omogućiti samo one igre koje su opisane u uputama za uporabu upravo tog automata.

(4) Automat mora osiguravati zaštitu svih verzija koje provode program, generiraju slučajne brojeve i nadziru igru, uključujući i sve nosioce podataka i programske kodove.

(5) Pristup prethodno navedenim verzijama programa dopušten je samo ovlaštenim osobama Ministarstva financija – Porezne uprave i ovlaštenim pravnim osobama koje obavljaju tehnički pregled.

(6) Iznimno je pristup navedenim verzijama programa dopušten i priređivaču u slučajevima servisnog zahvata uz nazočnost ovlaštene pravne osobe za tehnički pregled automata. Svaki zahvat te vrste mora biti upisan u servisnu knjigu i u zapisnik ovlaštene pravne osobe za obavljanje tehničkog pregled automata.

III. NAČIN I MJESTO OBAVLJANJA TEHNIČKOG PREGLEDA

Članak 7.

Tehnički pregled automata može se obaviti u poslovnom prostoru priređivača ili u poslovnom prostoru pravne osobe ovlaštene za obavljanje tehničkog pregleda.

Zapisnik o tehničkom pregledu automata

Članak 8.

(1) Ovlaštena pravna osoba o obavljenom tehničkom pregledu automata obvezna je sastaviti zapisnik u dva primjerka, od kojih se jedan uručuje podnositelju zahtjeva, a drugi u nadležni područni ured.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. naziv, OIB i sjedište pravne osobe koja obavlja tehnički pregled

2. mjesto i datum obavljanja tehničkog pregleda

3. naziv, OIB i sjedište podnositelja zahtjeva

4. podatke o vrsti i tipu automata, mjesecu i godini proizvodnje, tvorničkom i serijskom broju automata, serijskom broju programskog eprom-čipa te ostale tehničke podatke o automatu

5. dokumentaciju vezanu uz pravo korištenja automata

6. podatke o tehničkoj dokumentaciji koja je korištena pri obavljanju tehničkog pregleda

7. podatke o uređajima i opremi korištenoj pri obavljanju tehničkog pregleda

8. podatke vezane uz način utvrđivanja identičnosti automata s tehničkom dokumentacijom

9. podatke o izvršenoj provjeri sigurnosti rada i funkcioniranja uređaja za uključivanje i isključivanje iz pogona

10. provjeru ispravnosti kontrolnih uređaja i uređaja za upravljanje i igranje

11. popis ispitanih radnji po redoslijedu izvršavanja i podatke dobivene ispitivanjem

12. podatke vezane uz testiranje programa (software) te provjeru ispitnih zbrojeva

13. podatak o datumu početka i završetka tehničkog pregleda.

(3) Zapisnik potpisuje osoba koja je obavila tehnički pregled automata.

(4) Zapisnik o tehničkom pregledu automata obvezan je prilog potvrde o tehničkoj ispravnosti (atestu).

Potvrda o tehničkoj ispravnosti automata (atest)

Članak 9.

(1) Na temelju podataka dobivenih tehničkim pregledom i opisanih u zapisniku, ovlaštena pravna osoba iz članka 23. stavka 1. ovoga Pravilnika izdaje potvrdu (atest) o tehničkoj ispravnosti automata za svaki automat pojedinačno.

(2) Potvrda (atest) o tehničkoj ispravnosti automata može se izdati samo ako se prilikom tehničkog pregleda utvrdi:

1. tehnička ispravnost automata u pogledu sigurnosti rada

2. da automat tipa video igra odgovara izdanoj kategorizaciji

3. da automat ispunjava uvjete propisane odredbama Zakona.

Označavanje automata

Članak 10.

Nakon obavljenog tehničkog pregleda, pravna osoba ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda dužna je na automat, na vidljivom mjestu, istaknuti svoju markicu ili pločicu kojom potvrđuje da je automat tehnički ispravan.

Plombiranje automata

Članak 11.

(1) Nakon obavljenog tehničkog pregleda automata tipa video igre, pravna osoba ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda plombirat će programski eprom-čip na programskoj ploči zaštitnom trakom ili plombom i na taj način zaštiti samu zabavnu igru.

(2) Ukoliko se automat tipa videoigra zasniva na konzoli PC-a, tada se svi otvoreni portovi u PC-u moraju zaštiti zaštitnom trakom ili plombom.

(3) Pravne osobe koje obavljaju tehnički pregled automata zadužuju zaštitnu traku za plombiranje u Središnjem uredu Porezne uprave.

Članak 12.

Nakon postavljanja automata na predviđenu lokaciju i dobivanja potvrde o tehničkoj ispravnosti, ovlašteni službenici Ministarstva financija-Porezne uprave izdaju mjesečnu evidencijsku markicu sukladno članku 48. Zakona.

IV. EVIDENCIJE I IZVJEŠĆA

Članak 13.

(1) Pravna osoba ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda obvezna je voditi evidenciju o svim izvršenim tehničkim pregledima automata.

(2) Evidencija o obavljenim tehničkim pregledima mora sadržavati:

1. redni broj izvršenog tehničkog pregleda

2. datum zaprimanja zahtjeva za tehnički pregled

3. naziv, OIB i sjedište podnositelja zahtjeva

4. podatke o automatu (proizvođač, vrsta, tip i godina proizvodnje)

5. datum i mjesto izvršenog tehničkog pregleda

6. rezultat tehničkog pregleda (automat ispravan / nije ispravan)

7. serijski broj zaštitne trake za plombiranje

8. redni broj izdane potvrde (atesta).

(3) Pravna osoba ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda dužna je čuvati dokumentaciju vezanu uz obavljanje tehničkog pregleda najmanje pet (5) godina.

Članak 14.

(1) Pravna osoba ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda obvezna je voditi evidenciju o svim izdanim potvrdama (atestima).

(2) Evidencija o izdanim potvrdama o tehničkoj ispravnosti automata (atestima) mora sadržavati:

1. redni broj izdane potvrde (atesta)

2. naziv, OIB i sjedište podnositelja zahtjeva za izdavanje potvrde (atesta)

3. datum i mjesto izvršenog tehničkog pregleda

4. datum izdavanja potvrde (atesta)

5. redni broj izdanog tehničkog pregleda.

(3) Pravna osoba ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda dužna je čuvati dokumentaciju vezanu uz izdavanje potvrde (atesta) najmanje pet (5) godina.

Članak 15.

(1) U svakom područnom uredu Porezne uprave vodi se Evidencija o izdanim evidencijskim markicama za označavanje automata koji su postavljeni na području njihove nadležnosti.

(2) Ako priređivač u tijeku mjeseca mijenja lokaciju automata sa područja jednog na područje drugog područnog ureda, dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje nove mjesečne evidencijske markice nadležnom područnom uredu Porezne uprave sukladno članku 48. stavak 1. Zakona.

(3) Ako priređivač u tijeku mjeseca mijenja lokaciju automata na području nadležnosti istog područnog ureda, nije obvezan u tekućem mjesecu za taj automat ponovo podnositi zahtjev za izdavanje nove mjesečne evidencijske markice ali je dužan prije promjene lokacije dostaviti nadležnom područnom uredu pisanu obavijest sa podacima o postavljanju na novu lokaciju.

(4) Evidencija o izdanim evidencijskim markicama za označavanje automata nadležni područni ured čuva najmanje pet (5) godina.

(5) Mjesečno izvješće o izdanim evidencijskim markicama za označavanje automata područni uredi dužni su dostavljati Središnjem uredu Porezne uprave do 15-og dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Članak 16.

(1) Evidencija izdanih zaštitnih traka vodi se u Središnjem uredu Porezne uprave.

(2) Središnji ured Porezne uprave evidenciju izdanih zaštitnih traka čuva najmanje pet (5) godina.

Članak 17.

Pravna osoba ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda dužna je izvješća o obavljenim tehničkim pregledima i sve izdane potvrde (ateste) dostavljati Ministarstvu financija – Poreznoj upravi do 15-og dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

V. KATEGORIZACIJA AUTOMATA

Članak 18.

(1) Kategorizacija automata je postupak koji provodi Ministarstvo financija – Porezna uprava radi svrstavanja određenoga novog tipa automata (proizvedenog u tuzemstvu ili uvezenog iz inozemstva) u automate za zabavne igre.

(2) Postupak kategorizacije na zahtjev proizvođača ili uvoznika provodi ovlaštena pravna osoba iz članka 23. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Trošak postupka kategorizacije automata snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 19.

(1) Zahtjev priređivača za dobivanje mišljenja Ministarstva financija – Porezne uprave o kategorizaciji automata mora sadržavati:

1. izvadak iz registra Trgovačkog suda ili odobrenje za obavljanje djelatnosti iz kojeg su vidljivi podaci o nazivu, sjedištu i djelatnosti proizvođača ili uvoznika automata

2. certifikat za elektronsku sigurnost i certifikat za radiofrekvencijske smetnje izdan od pravne osobe ovlaštene od akreditacijskog tijela

3. tehničke podatke o automatu s elektro-shemom

4. uputu za rukovanje, održavanje i popravak automata

5. potvrdu i jamstvo proizvođača

6. pravila igre koja se nalaze u automat za koji se provodi postupak kategorizacije.

Članak 20.

(1) Za dobivanje mišljenja o kategorizaciji automata potrebno je da automat ispunjava sljedeće uvjete:

1. na automatu se ne smije ostvariti dobitak u novcu, stvarima ili pravima

2. automat mora sadržavati isključivo igre vještine, brzine i moći zapažanja, u kojem su isključene igre ostvarivanja dobitka s elementima slučajnosti

3. automat može imati isključivo žetonjeru za kovanice od 1, 2 i 5 kuna, kod koje se ubacivanjem samo jedne od navedenih kovanica dobiva početni kredit za igranje, s tim da automat u tijeku igre ne smije primati nove kovanice i na taj način povećavati iznos kredita za postojeću igru

4. automat ne smije posjedovati elektronički čitač papirnatog novca (bill akceptor)

5. na kućištu automata moraju se nalaziti podaci o nazivu automata, proizvođaču, tvorničkom broju, godini i mjesecu proizvodnje

6. na uključenom monitoru automata moraju biti vidljivi podaci o proizvođaču i nazivu programa

7. programska ploča automata zajedno s konektorom mora biti zaštićena u kutiji koja će se plombirati od strane ovlaštene pravne osobe prije stavljanja automata u uporabu

8. programski dio PC-a mora biti zaštićen plombom od strane ovlaštene pravne osobe za obavljanje tehničkog pregleda automata prije stavljanja automata u uporabu

9. monitor automata mora prikazivati samo jedan elektronički brojčanik za evidentiranje prometa te se podaci na njemu ne mogu brisati

10. automat na svom kućištu mora imati isključivo tri ulazne bravice koje služe za očitanje prometa putem elektroničkog brojčanika, pristup elementima u automatu i za pražnjenje spremnika za kovanice

11. automat mora omogućiti provjeru (testiranje) softvera medija za pohranu (npr. eprom, prom, flash, rom, tvrdi disk, cd-rom, dvd i drugi) putem ispitnih zbrojeva (MD 5, cheksum, kobatron i drugi).

(2) Temeljem zahtjeva priređivača iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika sve pravne osobe ovlaštene za obavljanje tehničkog pregleda automata dostavljaju Ministarstvu financija-Poreznoj upravi stručna izvješća o određenom tipu automata za koji se provodi postupak kategorizacije.

Članak 21.

(1) Na temelju dostavljene dokumentacije i stručnog izvješća ovlaštenih pravnih osoba za obavljanje tehničkog pregleda automata, Ministarstvo financija – Porezna uprava daje mišljenje o tome zadovoljava li određeni tip automata sve zakonske uvjete propisane za svrstavanje u kategoriju automata za zabavne igre.

(2) Ako se za isti tip automata u više navrata pri tehničkom pregledu ili u nadzoru utvrdi da nije identičan danom mišljenju o kategorizaciji, Ministarstvo financija – Porezna uprava može ukinuti dano mišljenje i zabraniti uporabu tog tipa automata.

VI. OVLAST ZA OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA AUTOMATA

Uvjeti za izdavanje ovlasti

Članak 22.

(1) Uz zahtjev za izdavanje rješenja iz članka 23. stavka 1. ovoga Pravilnika, pravna osoba obavezno prilaže sljedeće:

1. izvadak iz registra Trgovačkog suda iz kojega su vidljivi podaci o nazivu, sjedištu i djelatnosti tvrtke (djelatnost tvrtke mora biti ispitivanje i atestiranje automata za zabavne igre)

2. dokumentaciju o posjedovanju opreme za tehnički pregled automata sukladno standardu HRN EN ISO/IEC 17020:2005

3. potvrdu o svakom zaposleniku ovlaštene pravne osobe za obavljanje tehničkog pregleda koji je osposobljen za obavljanje tehničkog pregleda automata, uz uvjet da je jedan od zaposlenih inženjer elektrotehnike

4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv svake pojedinačne ovlaštene osobe ne vodi kazneni postupak

5. dokumentacija vezana uz pravo raspolaganja poslovnim prostorom u kojem se može obavljati tehnički pregled.

(2) Rješenje za obavljanje tehničkog pregleda automata pravnim osobama daje Ministarstvo financija-Porezna uprava na rok od pet (5) godina.

Članak 23.

(1) Tehnički pregled automata smije obavljati samo pravna osoba koju za tu djelatnost rješenjem ovlasti Ministarstvo financija-Porezna uprava.

(2) Rješenje može dobiti samo pravna osoba koja se ne bavi djelatnošću priređivanja igara na sreću i zabavnih igara, iznajmljivanja automata, koja nije proizvođač, dobavljač, serviser ili ovlašteni zastupnik proizvođača.

(3) Tehnički pregled automata može obavljati pravna osoba koja je dobila ovlast od akreditacijskog tijela i ispunjava uvjete po standardu HRN EN ISO/IEC 17020:2005.

Članak 24.

(1) Pravna osoba koja obavlja djelatnost tehničkog pregleda automata dužna je tijekom poslovanja osigurati neovisnost i objektivnost u postupanju i čuvati poslovnu tajnu, sve informacije, podatke i dokumentaciju vezanu uz obavljanje djelatnosti za koju ima izdanu ovlast.

(2) Pravna osoba koja obavlja djelatnost tehničkog pregleda automata odgovorna je za uredno i zakonito obavljanje poslova za koje ima ovlaštenje.

Ukidanje ovlasti

Članak 25.

Pravnoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tehničkog pregleda automata koja djelatnost ne obavlja u skladu s odredbama članka 22., 23. i 24. ovoga Pravilnika, Ministarstvo financija – Porezna uprava ukinut će rješenjem izdanu ovlast za obavljanje tehničkog pregleda automata u skladu s važećim zakonskim propisima.

Članak 26.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Klasa: 461-01/16-01/427

Urbroj: 513-07-21-01/16-1

Zagreb, 21. prosinca 2016.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.