Odluka o dopuni Odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu

NN 2/2017 (4.1.2017.), Odluka o dopuni Odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

30

Na temelju članka 44. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (»Narodne novine«, br. 26/16 i 111/16) i Zaključka Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima, klase: 024-04/16-04/2, urbroja: 536-04-02/02-16-02, od 22. prosinca 2016. godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2016. godine donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE SREDSTAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU

I.

U Odluci o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu (»Narodne novine«, br. 45/16 i 78/16), u točki II. stavku 2. iza podstavka 6. dodaju se podstavci 7. i 8. koji glase:

»– Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb

– HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb.«.

II.

Iza točke VII. dodaje se točka VII.a koja glasi:

»VII.a

Sredstva s osnove dobiti nakon oporezivanja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, uplaćena u Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu namjenski će se koristiti za potrebe dokapitalizacije društva Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb.«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/361

Urbroj: 50301-25/05-16-2

Zagreb, 29. prosinca 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.