Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe

NN 2/2017 (4.1.2017.), Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe

Ministarstvo financija

57

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15 i 120/16) i prijedloga Državnog zavoda za statistiku, klasa: 950-01/16-01/19, urbroj: 555-01-01-16-1, ministar financija donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU DODATNIH PODATAKA ZA STATISTIČKE I DRUGE POTREBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj dodatnih podataka za statističke i druge potrebe za poduzetnike iz članka 4. stavka 2. Zakona o računovodstvu (u daljnjem tekstu: Zakon) uključujući i poduzetnike iz članka 19. stavka 6. Zakona te pravne i fizičke osobe iz članka 4. stavka 3. Zakona.

(2) Poduzetnici i osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su sastavljati dodatne podatke za statističke i druge potrebe prema obliku i sadržaju određenim u prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, a u skladu s odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Dodatni podaci za statističke i druge potrebe iskazuju se za tekuću i prethodnu godinu u kunama.

Članak 3.

Oblik i format dodatnih podataka za statističke i druge potrebe utvrđuje Financijska agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) i objavljuje na svojoj mrežnoj stranici.

Članak 4.

Upute za popunjavanje dodatnih podataka za statističke i druge potrebe Agencija objavljuje uz obrasce na svojoj mrežnoj stranici.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Obveznici iz članka 1. ovoga Pravilnika sastavljaju i predaju dodatne podatke za statističke i druge potrebe prema odredbama ovoga Pravilnika za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2016. ili kasnije.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (»Narodne novine«, broj 1/16).

Članak 7.

Prilozi I. i II. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/16-01/94

Urbroj: 513-06-03-16-9

Zagreb, 29. prosinca 2016.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG I.


DODATNI PODACI ZA STATISTIČKE I DRUGE
POTREBE ZA PODUZETNIKE IZ ČLANKA 4. STAVKA
2. I PRAVNE I FIZIČKE OSOBE IZ ČLANKA 4.
STAVKA 3. ZAKONA


Oznaka
pozicije

Naziv pozicije

 

BILANČNE POZICIJE:

 

AKTIVA

1.

Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) – bruto

2.

Zajmovi dani kućanstvima i obrtima

3.

Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima

4.

Zajmovi dani nerezidentima

5.

Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima

6.

Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima

7.

Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima

 

PASIVA

8.

Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata

9.

Zajmovi primljeni od kućanstava i obrta

10.

Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća

11.

Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstava i obrta

12.

Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća

 

RAČUN DOBITI I GUBITKA:

 

POSLOVNI PRIHODI

13.

Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH

 

PRIHODI OD PRODAJE PREMA DJELATNOSTIMA

14.

Prihod od industrijskih djelatnosti

15.

Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) – ukupni

16.

Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH

17.

Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)

18.

Prihod od građevinske djelatnosti – radova na zgradama

19.

Prihod od građevinske djelatnosti – radova na ostalim građevinama

20.

Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)

21.

Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

22.

Prihod od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića

23.

Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa

24.

Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i drugih prema uputama)

 

PRIHODI OD PRODAJE PREMA REZIDENTNOSTI KUPCA

25.

Prihodi od prodaje u zemlji

26.

Prihodi od prodaje u inozemstvu

 

PRIHODI NA TEMELJU UPOTREBE VLASTITIH PROIZVODA, ROBE I USLUGA

27.

Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe

 

OSTALI POSLOVNI PRIHODI

28.

Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH

29.

Prihodi od subvencija – ukupni

29.1.

u tome: subvencije na proizvode

30.

Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično

31.

Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara

32.

Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja

 

POSLOVNI RASHODI

33.

Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH

34.

Troškovi energije

35.

Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša

36.

Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge

37.

Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge

38.

Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove

39.

Troškovi usluga investicijskog održavanja

40.

Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine

41.

Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost

42.

Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa

43.

Troškovi agencijskih radnika

44.

Premije osiguranja (bruto)

44.1.

u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)

45.

Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe

46.

Stipendije

47.

Nadoknade članovima uprave

48.

Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi

48.1.

u tome: otpremnine

49.

Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara

50.

Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala

51.

Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe

52.

Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)

53.

Uvoz u razdoblju

 

FINANCIJSKI PRIHODI I RASHODI

54.

Prihodi s osnove kamata

55.

Prihodi od dividendi

56.

Prihodi od udjela u dobiti

57.

Rashodi s osnove kamata

 

INVESTICIJE

58.

Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu – ukupno

59.

Bruto investicije u građevine

60.

Bruto investicije u strojeve i opremu

61.

Bruto investicije u prijevozna sredstva

62.

Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)

63.

Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)

64.

Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu

65.

Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)

66.

Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH

 

PODACI O ZAPOSLENIM OSOBAMA

67.

Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)

 

OPĆI PODACI

68.

Status autonomnosti

69.

Matični broj nadređenog matičnog društva

70.

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društvaPRILOG II.

II. DODATNI PODACI ZA STATISTIČKE I DRUGE POTREBE ZA PODUZETNIKE IZ ČLANKA 19. STAVKA 6. ZAKONA

A) Dodatni podaci za kreditne institucije

Oznaka pozicije

Naziv pozicije

 

RAČUN DOBITI I GUBITKA

 

I. KAMATNI PRIHODI OD NADOKNADIVIH I DJELOMIČNO NADOKNADIVIH PLASMANA

1.

Kamatni prihodi od odobrenih kredita

1.1

Prihodi od kredita državnim jedinicama

1.2

Prihodi od kredita odobrenih financijskim institucijama

1.3

Prihodi od kredita odobrenih trgovačkim društvima

1.4

Prihodi od kredita odobrenih neprofitnim institucijama

1.5

Prihodi od kredita odobrenih stanovništvu

1.6

Prihodi od kredita odobrenih obrtnicima

1.7

Prihodi od kredita odobrenih stranim osobama

2.

Kamatni prihodi od depozita

2.1

Depoziti kod HNB-a

2.2

Depoziti kod financijskih institucija

2.3

Depoziti kod stranih financijskih institucija

3.

Kamatni prihodi od dužničkih vrijednosnih papira

3.1

Blagajnički zapisi HNB-a

3.2

Dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava

3.3

Dužnički vrijednosni papiri financijskih institucija

3.4

Dužnički vrijednosni papiri Republike Hrvatske

3.5

Dužnički vrijednosni papiri ostalih državnih jedinica

3.6

Dužnički vrijednosni papiri stranih osoba

4.

Ostali kamatni prihodi

5.

Prihodi od provizija i naknada za usluge platnog prometa i ostale bankovne usluge

5.1

Prihodi od provizija i naknada za usluge platnog prometa i ostale bankovne usluge trgovačkim društvima

5.2

Prihodi od provizija i naknada za usluge platnog prometa i ostale bankovne usluge financijskim institucijama

5.3

Prihodi od provizija i naknada za usluge platnog prometa i ostale bankovne usluge državnim jedinicama

5.4

Prihodi od provizija i naknada za usluge platnog prometa i ostale bankovne usluge neprofitnim institucijama

5.5

Prihodi od provizija i naknada za usluge platnog prometa i ostale bankovne usluge stanovništvu

5.6

Prihodi od provizija i naknada za usluge platnog prometa i ostale bankovne usluge stranim osobama

5.7

Neto tečajne razlike po tražbinama na osnovi naknada

6.

Kamatni troškovi s osnove primljenih kredita

6.1

Troškovi na kredite primljene od državnih jedinica

6.2

Troškovi na kredite primljene od financijskih institucija

6.3

Troškovi na kredite primljene od trgovačkih društava

6.4

Troškovi na kredite primljene od stranih osoba

7.

Kamatni troškovi s osnove depozita

7.1

Troškovi na depozite primljene od državnih jedinica

7.2

Troškovi na depozite primljene od financijskih institucija

7.3

Troškovi na depozite primljene od trgovačkih društava

7.4

Troškovi na depozite primljene od neprofitnih institucija

7.5

Troškovi na depozite primljene od stanovništva

7.6

Troškovi na depozite primljene od obrtnika

7.7

Troškovi na depozite primljene od stranih osoba

8.

Kamatni troškovi na dužničke vrijednosne papire

8.1

Kamatni troškovi na izdane vlastite dužničke vrijednosne papire

8.2

Kamatni troškovi na hibridne i podređene instrumente trgovačkih društava

8.3

Kamatni troškovi na hibridne i podređene instrumente financijskih institucija

8.4

Kamatni troškovi na hibridne i podređene instrumente državnih jedinica

8.5

Kamatni troškovi na hibridne i podređene instrumente stranih osoba

8.6

Kamatni troškovi na hibridne i podređene instrumente stanovništva

9.

Ostali kamatni troškovi

10.

Troškovi provizija i naknada

10.1

Troškovi naknada/provizija za bankovne usluge rezidenata

10.2

Troškovi naknada/provizija za bankovne usluge nerezidenata

10.3

Neto tečajne razlike po obvezama na osnovi naknada

11.

Ostali operativni troškovi

11.1

Troškovi premija za osiguranje štednih uloga

11.2

Ostali nekamatni troškovi

12.

Opći administrativni troškovi (12.1. + 12.2. + 12.3.)

12.1.

Troškovi za zaposlenike (a + b + c + d)

a)

Troškovi plaća i naknada plaća (neto)

b)

Troškovi doprinosa, poreza, prireza iz plaća i naknada plaća

c)

Troškovi doprinosa na plaće i naknade plaća

d)

Troškovi naknada zaposlenicima

12.2.

Troškovi reprezentacije, reklame i propagande

12.3.

Ostali opći administrativni troškovi

13.

Amortizacija

14.

Primici u naravi

15.

Naknade članovima uprave

16.

Troškovi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz

17.

Premije osiguranja (bruto)

17.1

u tome premije neživotnog osiguranja (bruto)

18.

Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost

19.

Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa

20.

Stipendije

21.

Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe

22.

Doprinosi i članarine iz prihoda

23.

Troškovi usluga investicijskog održavanja

B) Dodatni podaci za društva za osiguranje i reosiguranje

Oznaka pozicije

Naziv pozicije

 

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI (Račun dobiti i gubitka)

1.

Troškovi naknada

2.

Rashodi od prodaje materijalne imovine koja ne služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti

3.

Izdaci za povrate premija

4.

Doprinos za vatrogastvo (naknada za vatrogasni doprinos)

5.

Doprinos za zdravstveno osiguranje iz premije autoodgovornosti

6.

Izdaci za garancijski fond

7.

Izdaci za financiranje HANFA-e i HUO-a

8.

Ostali osigurateljno-tehnički izdaci

9.

Likvidirane štete, bruto iznos

9.1

u tome: direktni i indirektni troškovi obrade šteta

10.

Promjene pričuve za kolebanje šteta, neto od reosiguranja

11.

Promjena pričuve za rizike koji nisu istekli, neto od reosiguranja

11.1

bruto iznos

11.2

udio reosiguranja

12.

Promjene pričuve za bonuse i popuste, neto od reosiguranja

12.1

bruto iznos

12.2

udio reosiguranja

13.

Troškovi pribave ukupno

13.1

u tome: troškovi plaća zaposlenika na pribavi osiguranja (bruto)

14.

Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće

14.1

Troškovi neto plaća i naknada plaća zaposlenika

14.2

Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz plaća i naknada plaća

14.3

Troškovi doprinosa na plaće i naknade plaća

15.

Troškovi naknada zaposlenicima

15.1

u tome: trošak darova zaposlenicima u naravi

16.

Naknade članovima uprave

17.

Izdaci za rad ostvaren preko studentskog/učeničkog servisa

18.

Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost

19.

Stipendije

20.

Premije osiguranja (bruto)

20.1

u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)

21.

Porezi koji ne ovise o dobiti i pristojbe

22.

Zaračunate bruto premije

22.1

u tome: stanovništvo (fizičke osobe)

22.2

u tome: obrtnici

22.3

u tome: nefinancijska poduzeća

22.4

u tome: financijska poduzeća

22.5

u tome: neprofitne institucije

22.6

u tome: ukupna država

22.7

u tome: nerezidenti

23.

Likvidirane štete, bruto iznos

23.1

u tome: stanovništvo (fizičke osobe)

23.2

u tome: obrtnici

23.3

u tome: nefinancijska poduzeća

23.4

u tome: financijska poduzeća

23.5

u tome: neprofitne institucije

23.6

u tome: ukupna država

23.7

u tome: nerezidenti

24.

Prihodi od ulaganja u zemljišta i građevinske objekte

24.1

Prihodi od najma

24.2

Prihodi od povećanja vrijednosti zemljišta i građevinskih objekata

24.3

Prihodi od prodaje zemljišta i građevinskih objekata

25.

Rezerviranja troškova i rizika

26.

Troškovi usluga investicijskog održavanja

27.

Troškovi materijala i energije

28.

Troškovi usluga i ostali nematerijalni troškovi

C) Dodatni podaci za mirovinska osiguravajuća društva

Oznaka pozicije

Naziv pozicije

 

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

1.

Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima

2.

Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe

D) Dodatni podaci za leasing društva

Oznaka pozicije

Naziv pozicije

 

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

1.

Prihodi od ulaganja u zajedničke pothvate, pridružena društva i podružnice

2.

Naknade troškova radnicima

3.

Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih

4.

Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi

5.

Troškovi osiguranja za objekte leasinga

6.

Ostali troškovi osiguranja

6.1

u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)

7.

Porezi koji ne zavise od poslovnih rezultata

8.

Primici od dividendi

9.

Prihodi ostvareni po osnovi operativnog leasinga (ukupne naknade)

10.

Prihodi od prodaje materijalne imovine u operativnom leasingu

11.

Ostali prihodi po osnovi operativnog leasinga

12.

Prihodi od »prodaje« po osnovi financijskog leasinga

13.

Ostali prihodi po osnovi financijskog leasinga

14.

Troškovi nabave predmeta leasinga

15.

Ostali troškovi po leasing poslovanju

16.

Rezerviranja za nepredviđene obveze i ostali troškovi

17.

Troškovi neto plaća i naknada plaća zaposlenih

18.

Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz plaća i naknada plaća

19.

Troškovi doprinosa na plaće i naknade plaća

20.

Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost

21.

Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa

22.

Stipendije

E) Dodatni podaci za investicijska društva

Oznaka pozicije

Naziv pozicije

 

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

1.

Materijalni troškovi i troškovi usluga

2.

Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost

3.

Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa

4.

Premije osiguranja (bruto)

4.1

u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)

5.

Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe

6.

Stipendije

7.

Troškovi neto plaća i naknada plaća zaposlenika

8.

Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz plaća i naknada plaća

9.

Troškovi doprinosa na plaće i naknade plaća

10.

Troškovi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz

11.

Ostali troškovi zaposlenika

12.

Troškovi platnog prometa

13.

Troškovi naknada i provizija za bankovne usluge

14.

Primici u naravi

15.

Prihodi od dividendi

F) Dodatni podaci za kreditne unije

Oznaka pozicije

Naziv pozicije

 

RAČUN DOBITI I GUBITKA

1.

Materijalni i nematerijalni troškovi ukupno

1.1

u tome: troškovi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz

2.

Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost

3.

Izdaci za rad ostvareni preko studentskih i učeničkih servisa

4.

Premije osiguranja (bruto)

4.1

u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)

5.

Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe

6.

Stipendije

7.

Troškovi plaća i naknada plaća isplaćenih osoblju (neto)

8.

Troškovi poreza, prireza i doprinosa iz i na plaće i naknade plaća

9.

Troškovi naknada osoblju (osim dnevnica)

10.

Naknade članovima uprave

11.

Primici u naravi

12.

Kamatni troškovi za primljene kredite od banaka

13.

Kamatni prihodi od depozita kod banaka

G) Dodatni podaci za društva za upravljanje UCITS fondovima i društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

Oznaka pozicije

Naziv pozicije

 

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

1.

Materijalni troškovi

2.

Troškovi usluga

3.

Ostali administrativni troškovi

3.1

u tome: troškovi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz

4.

Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost

5.

Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa

6.

Premije osiguranja (bruto)

6.1

u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)

7.

Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe

8.

Stipendije

9.

Troškovi neto plaća i naknada plaća osoblja

10.

Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz plaća i naknada plaća

11.

Troškovi doprinosa na plaće i naknade plaća

12.

Ostale naknade i honorari (bruto)

13.

Primici u naravi

14.

Amortizacija (bez vrijednosnih usklađenja)

15.

Prihodi od dividendi i udjela u dobiti

16.

Prihodi od državnih potpora

17.

Prihodi od kamata

18.

Rashodi od kamata s osnove dužničkih financijskih instrumenata

H) Dodatni podaci za zatvorene alternativne investicijske fondove

Oznaka pozicije

Naziv pozicije

1.

Naknade i drugi troškovi članova Nadzornog odbora Fonda

2.

Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje

3.

Porezi koje je Fond dužan platiti na imovinu i/ili dobit

4.

Transakcijski troškovi

5.

Ostali dopušteni troškovi fonda

6.

Amortizacija

7.

Ostali troškovi poslovanja

I) Dodatni podaci za mirovinska društva koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima i za mirovinska društva koja upravljaju dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Oznaka pozicije

Naziv pozicije

 

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

1.

Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost

2.

Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa

3.

Premije osiguranja (bruto)

3.1

u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)

4.

Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe

5.

Stipendije

6.

Troškovi usluga

7.

Ostali administrativni troškovi

7.1

u tome: troškovi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz

8.

Troškovi neto plaća i naknada plaća osoblja

9.

Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz plaća i naknada plaća

10.

Troškovi doprinosa na plaće i naknade plaća

11.

Ostale naknade i honorari (bruto)

12.

Ostali troškovi osoblja

13.

Amortizacija (bez vrijednosnih usklađenja)

14.

Prihodi od dividenda i udjeli u dobiti

15.

Prihodi od kamata

16.

Rashodi od kamata

J) Dodatni podaci za faktoring društva

Oznaka pozicije

Naziv pozicije

 

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

1.

Prihodi od kamata – domaći faktoring

2.

Troškovi neto plaća i naknada plaća zaposlenih

3.

Troškovi doprinosa iz plaća

4.

Troškovi doprinosa na plaće

5.

Troškovi poreza i prireza iz plaća

6.

Ostali troškovi osoblja

7.

Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost

8.

Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa

9.

Stipendije

10.

Premije osiguranja (bruto)

10.1

u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)

11.

Primici u naravi

12.

Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe

13.

Amortizacija

14.

Troškovi sirovina i materijala, energije, pričuvnih dijelova i sitnog inventara i troškovi usluga

K) Dodatni podaci društva za zastupanje u osiguranju, odnosno društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju

Oznaka pozicije

Naziv pozicije

 

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

1.

Premije osiguranja

1.1

u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)

2.

Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost

3.

Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa

4.

Stipendije

5.

Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe

6.

Troškovi neto plaća i naknada plaća zaposlenih

7.

Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz plaća i naknada plaća

8.

Troškovi doprinosa na plaće i naknade plaća

9.

Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima