Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva

NN 2/2017 (4.1.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

61

Na temelju članka 518. stavaka 2. i 3. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15 i 110/15) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15 i 134/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, uz prethodnu suglasnost ministra financija (klasa: 401-01/16-01/68, urbroj: 513-06-03-16-3 od 14. prosinca 2016.) i Odbora za standarde financijskog izvještavanja (Odluka od 13. prosinca 2016.), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. prosinca 2016. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA

Članak 1.

U članku 4. Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja središnjeg klirinškog depozitarnog društva (»Narodne novine« broj 41/2016) dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Središnje klirinško depozitarno društvo koje je matično društvo dužno je sastavljati konsolidirane financijske izvještaje navedene u članku 3. stavku 1. ovoga Pravilnika u skladu s obrascima iz Priloga I. ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

U članku 5. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Ako je Središnje klirinško depozitarno društvo matično društvo, dužno je dostaviti Agenciji revidirane godišnje konsolidirane financijske izvještaje i revizorsko izvješće za grupu najkasnije u roku od četiri mjeseca po proteku poslovne godine na koju se izvještaj odnosi.«

Članak 3.

Prilog I. mijenja se i glasi:

PRILOG I

OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA

Izvještaj o financijskom položaju na dan

A K T I V A

 

 

u kunama

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Prethodna godina

Tekuća godina

001

002+007+012+022+023

A

DUGOTRAJNA IMOVINA

   

002

003+…+006

I

Nematerijalna imovina

 

 

003

 

1

Osnivački izdaci

 

 

004

 

2

Licence, zaštitni znakovi i ostala prava

 

 

005

 

3

Predujmovi za nematerijalnu imovinu

 

 

006

 

4

Ostala nematerijalna imovina

 

 

007

008+…+011

II

Materijalna imovina

 

 

008

 

1

Zemljišta

 

 

009

 

2

Građevinski objekti

 

 

010

 

3

Postrojenja i oprema

 

 

011

 

4

Ostala materijalna imovina

 

 

012

013+014+021

III

Ulaganja

 

 

013

 

1

Ulaganja u nekretnine

 

 

014

015+…+020

2

Financijska ulaganja

 

 

015

 

2.1

Ulaganja koja se drže do dospijeća

 

 

016

 

2.2

Ulaganja raspoloživa za prodaju

 

 

017

 

2.3

Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

 

 

018

 

2.4

Ulaganja klasificirana kao zajmovi i potraživanja

 

 

019

 

2.5

Ulaganja u pridružena društva, ovisna društva i zajedničke pothvate

   

020

 

2.6

Ostala financijska imovina

 

 

021

 

3

Ostala ulaganja

 

 

022

 

IV

Odgođena i tekuća porezna imovina

 

 

023

024+…+027

V

Potraživanja

 

 

024

 

1

Potraživanja od kupaca

 

 

025

 

2

Potraživanja od države i drugih institucija

 

 

026

 

3

Potraživanja za dospjele kamate

 

 

027

 

4

Ostala potraživanja

 

 

028

029+030+031

B

KRATKOTRAJNA IMOVINA

 

 

029

 

1

Novac u banci i blagajni

 

 

030

 

2

Zalihe

 

 

031

 

3

Ostalo

 

 

032

 

C

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA

 

 

033

001+028+032

D

UKUPNO AKTIVA

 

 

034

 

E

IZVANBILANČNI ZAPISI

 

 

P A S I V A

 

 

u kunama 

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Prethodna godina

Tekuća godina

035

036+037+041+ 044+045

A

KAPITAL I REZERVE

 

 

036

 

1

Temeljni kapital

 

 

037

038+039+040

2

Revalorizacijske rezerve

 

 

038

 

2.1

Zemljišta i građevinskih objekata

 

 

039

 

2.2

Financijskih ulaganja

 

 

040

 

2.3

Ostale revalorizacijske rezerve

 

 

041

042+043

3

Rezerve

 

 

042

 

3.1

Zakonske rezerve

 

 

043

 

3.2

Ostale rezerve

 

 

044

 

4

Zadržana dobit ili preneseni gubitak

 

 

045

 

5

Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja

 

 

046

047+048

B

FINANCIJSKE OBVEZE

 

 

047

 

1

Obveze po osnovi zajmova i kredita

 

 

048

 

2

Ostale financijske obveze

 

 

049

 

C

ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA

 

 

050

051+…+055

D

OSTALE OBVEZE

 

 

051

 

1

Obveze prema dobavljačima

 

 

052

 

2

Obveze prema povezanim poduzećima

 

 

053

 

3

Obveze za plaće i naknade plaća

 

 

054

 

4

Obveze za poreze i doprinose

 

 

055

 

5

Ostale obveze

 

 

056

 

E

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

 

 

057

035+046+049+ 050+056

F

UKUPNO PASIVA

 

 

058

 

G

IZVANBILANČNI ZAPISI

 

 

Dodatak bilanci (pozicija za konsolidirane financijske izvještaje)

059

060+061

I

Kapital i rezerve

   

060

 

1

Pripisano imateljima kapitala matice

   

061

 

2

Pripisano nekontrolirajućem interesu

   

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
za razdoblje

u kunama

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

POZICIJA

Prethodna godina

Tekuća godina

001

002+…+ 005

A

PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA

 

 

002

 

1

Prihodi od usluga depozitorija

 

 

003

 

2

Prihodi od usluga poravnanja

 

 

004

 

3

Prihodi od usluga namire

 

 

005

 

4

Prihodi od ostalih usluga

 

 

006

007+008+009

B

OSTALI POSLOVNI PRIHODI

 

 

007

 

1

Prihod od naplaćenih prethodno ispravljenih potraživanja od kupaca

 

 

008

 

2

Prihodi od najma

 

 

009

 

3

Ostali prihodi

 

 

010

011+…+017

C

TROŠKOVI

 

 

011

 

1

Materijalni troškovi

 

 

012

 

2

Troškovi usluga

 

 

013

 

3

Troškovi intelektualnih usluga

 

 

014

 

4

Troškovi osoblja

 

 

015

 

5

Amortizacija

 

 

016

 

6

Rezerviranja troškova i rizika

 

 

017

 

7

Ostali troškovi

 

 

018

019+020+021

D

FINANCIJSKI PRIHODI

 

 

019

 

1

Prihodi od kamata

 

 

020

 

2

Pozitivne tečajne razlike

 

 

021

 

3

Ostali financijski prihodi

 

 

022

023+024+025

E

FINANCIJSKI RASHODI

 

 

023

 

1

Rashodi od kamata

 

 

024

 

2

Negativne tečajne razlike

 

 

025

 

3

Ostali financijski rashodi

 

 

026

001+006+018

H

UKUPNI PRIHODI

 

 

027

010+022

I

UKUPNI RASHODI

 

 

028

   

Udio u dobiti/gubitku pridruženog i ovisnog društva

   

029

026-027+028

J

DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA

 

 

030

 

K

POREZ NA DOBIT

 

 

031

030-031

L

DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE

 

 

032

 

1

Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)

   

033

 

2

Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim

planovima definiranih primanja

   

034

 

3

Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju

   

035

 

4

Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka

   

036

 

5

Dobici/gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja

   

037

 

6

Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit

   

038

032+…+037

M

OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT

   

039

031+038

N

UKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT

   

040

 

O

REKLASIFIKACIJSKE USKLADE

   

Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)
za razdoblje

u kunama

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Isto razdoblje prethodne godine

Tekuće poslovno razdoblje

001

002+010+017

A

NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

 

 

002

003+004

I

Novčani tijek prije promjene poslovne imovine i obveza

 

 

003

 

1.

Dobit/(gubitak) prije oporezivanja

 

 

004

005+…+009

2.

Usklađenja:

 

 

005

 

2.1

Amortizacija

 

 

006

 

2.2

Ispravci vrijednosti i rezerviranja za gubitke

 

 

007

 

2.3

Neto nerealizirana (dobit)/gubitak od financijske imovine i obveza po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka

 

 

008

 

2.4

(Dobit) /gubitak od prodaje materijalne imovine

 

 

009

 

2.5

Ostali (dobici) / gubici

 

 

010

011+…+016

II

Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza

 

 

011

 

1.

(Povećanje)/smanjenje zaliha

 

 

012

 

2.

Povećanje/(smanjenje) potraživanja

 

 

013

 

3.

(Povećanje)/smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja

 

 

014

 

4.

Povećanje/(smanjenje) obveza prema dobavljačima

 

 

015

 

5.

Povećanje/(smanjenje) ostalih obveza

 

 

016

 

6.

Povećanje/(smanjenje) odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja

 

 

017

 

III

(Plaćeni porez na dobit)

 

 

018

019+…+022

B

NOVČANI TOK OD ULAGAČKIH AKTIVNOSTI

 

 

019

 

1.

Primici od prodaje/(izdaci za stjecanje) materijalne i nematerijalne imovine

 

 

020

 

2.

Primici od prodaje/(izdaci za stjecanje) financijske imovine

 

 

021

 

3.

Primljene dividende

 

 

022

 

4.

Ostali primici/(izdaci) iz ulagačkih aktivnosti

 

 

023

024+…+029

C

NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

 

 

024

 

1.

Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala

 

 

025

 

2.

Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova

 

 

026

 

3.

Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova

 

 

027

 

4.

Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica

 

 

028

 

5.

Novčani izdaci za isplatu udjela u dobiti (dividendi)

 

 

029

 

6.

Ostali primici/izdaci od financijskih aktivnosti

 

 

030

001+018+023

D

NETO POVEĆANJE/(SMANJENJE) NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA

 

 

031

 

E

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE

 

 

032

030+031

F

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU GODINE

 

 

u kunama

Izvještaj o novčanom toku (direktna metoda)
za razdoblje

u kunama

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Isto razdoblje prethodne godine

Tekuće poslovno razdoblje

001

002+005

A

NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

 

 

002

003+004

I

Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti

   

003

 

1

Novčani primici od kupaca

 

 

004

 

2

Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti

   

005

006+…+010

II

Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti

   

006

 

1

Novčani izdaci od dobavljača

   

007

 

2

Novčani izdaci za zaposlene

   

008

 

3

Novčani izdaci za kamate

   

009

 

4

Novčani izdaci za poreze

   

010

 

5

Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti

 

 

011

012+016

B

NETO NOVČANI TOK OD ULAGAČKIH AKTIVNOSTI

 

 

012

013+014+015 

I

Ukupno novčani primici od ulagačkih aktivnosti

 

 

013

 

1

Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

 

 

014

 

2

Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata

 

 

015

 

3

Ostali novčani primici od ulagačkih aktivnosti

   

016

017+018+019

II

Ukupno novčani izdaci od ulagačkih aktivnosti

   

017

 

1

Novčani izdaci od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

   

018

 

2

Novčani izdaci od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata

   

019

 

3

Ostali novčani izdaci od ulagačkih aktivnosti

   

020

021+024

C

NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

 

 

021

022+023

I

Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti

   

022

 

1

Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi

   

023

 

2

Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti

   

024

025+026+027 

II

Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti

 

 

025

 

1

Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica

   

026

 

2

Novčani izdaci za isplatu dividendi

   

027

 

3

Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti

   

028

001+011+020

D

POVEĆANJE/ SMANJENJE NOVČANOG TOKA

   

029

 

E

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE

   

030

028+029 

F

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU GODINE

 

 Izvještaj o promjenama kapitala
za razdoblje

u kunama

Opis pozicije

Raspodjeljivo vlasnicima matice

Raspodjeljivo nekontrolirajućim interesima

Ukupno
kapital i rezerve

Upisani kapital

Rezerve kapitala

Rezerve iz dobiti

Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)

Zadržana dobit ili preneseni gubitak

Revalorizacija fin. imovine raspoložive za prodaju

Ostale revalorizacijske rezerve

Stanje 1. siječnja prethodne godine

                 

Promjena računovodstvenih politika

                 

Ispravak pogreški prethodnih razdoblja

                 

Stanje 1. siječnja prethodne god. (prepravljeno)

                 

Dobit ili gubitak razdoblja

                 

Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju

                 

Ostale nevlasničke promjene kapitala

                 

Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)

                 

Povećanje/smanjenje upisanog kapitala

                 

Ostale uplate vlasnika

                 

Isplata udjela u dobiti/dividenda

                 

Ostale raspodjele vlasnicima

                 

Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja

                 

Stanje 1. siječnja tekuće poslovne godine

                 

Promjena računovodstvenih politika

                 

Ispravak pogreški prethodnih razdoblja

                 

Stanje 1. siječnja tekuće poslovne god. (prepravljeno)

                 

Dobit ili gubitak razdoblja

                 

Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju

                 

Ostale nevlasničke promjene kapitala

                 

Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)

                 

Povećanje/smanjenje upisanog kapitala

                 

Ostale uplate vlasnika

                 

Isplata udjela u dobiti/dividenda

                 

Ostale raspodjele vlasnicima

                 

Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja

                 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a prvi put se primjenjuje na godišnje financijske izvještaje zajedno s revizorskim izvješćem za 2016. sa stanjem na dan 31. prosinca 2016. godine.

Klasa: 011-02/16-01/03

Urbroj: 326-01-770-16-2

Zagreb, 30. prosinca 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.