Pravilnik o izmjenama Pravilnika o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

NN 2/2017 (4.1.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

62

Na temelju odredbe članka 64. stavka 5. i članka 69. stavka 1. podstavka 7. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13) i članka 20. stavka 1. Statuta Agencije za elektroničke medije (»Narodne novine« broj 90/10), uz prethodno mišljenje Ministarstva kulture, Vijeće za elektroničke medije donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O FONDU ZA POTICANJE PLURALIZMA I RAZNOVRSNOSTI ELEKTRONIČKIH MEDIJA

Članak 1.

U Pravilniku o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (»Narodne novine«, broj 150/13) članak 4. mijenja se i glasi:

»Sredstva Fonda se raspoređuju između pojedinih vrsta korisnika sredstava Fonda u omjeru:

1. nakladnici televizije na lokalnoj i regionalnoj razini, nakladnici neprofitne televizije te neprofitni pružatelji medijskih usluga iz članka 19. i 79. ZEM-a – 46,5%

2. nakladnici radija na lokalnoj i regionalnoj razini, nakladnici neprofitnog radija te neprofitni pružatelji medijskih usluga iz članka 19. i 79. ZEM-a – 46,5%

3. neprofitni pružatelji elektroničkih publikacija – 5%

4. neprofitni proizvođači audiovizualnog programa i neprofitni proizvođači radijskog programa – 2%«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– državnih potpora sukladno Komunikaciji komisije o državnoj potpori za filmove i ostala audiovizualna djela (Službeni list Europske unije 2013/C 332/01).«

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»– korisnicima sredstava Fonda iz članka 4. ovog Pravilnika koji ispunjavaju uvjete iz odredbe članka 2.2. Komunikacija Komisije Smjernice o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (Službeni list Europske unije br. 2014/C 249/01),«

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Javni natječaj za dodjelu sredstava Fonda prema kriterijima i uvjetima iz ovog Pravilnika objavljuje se odlukom Vijeća za elektroničke medije za jednogodišnje, odnosno višegodišnje razdoblje.

(2) Javni natječaj objavljuje se u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za elektroničke medije.

(3) Vijeće za elektroničke medije (dalje: Vijeće) objavljuje javni natječaja sukladno Financijskom planu Fonda i odobrenom programu državne potpore.«

Članak 5.

U članku 9. stavak 3. mijenja se i glasi

»(3) Način prijave, pojedinosti o dostavi prijave i toku rokova, o natječajnoj dokumentaciji i ispravama iz članka 11. stavka 4. ovoga Pravilnika propisat će se javnim natječajem.«

Članak 6.

U članku 11. stavku 1. riječi: »izvorima prava« zamjenjuju se riječju: »propisima«.

U stavku 4. podstavak 5. briše se.

Dosadašnji podstavak 6. koji je postao podstavak 5. mijenja se i glasi:

»– dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje sposobnost za plaćanje na dan podnošenja prijave,«.

Dosadašnji podstavci 7. i 8. postaju podstavci 6. i 7.

U stavku 7. riječ: »lažne« zamjenjuje se riječju: »netočne«.

Članak 7.

U članku 18. stavku 1. podstavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»– putem mrežne aplikacije unutar modula financijskog pravdanja sredstava Fonda (prema postavljenim procedurama i uputama te traženoj računovodstvenoj dokumentaciji, a prilikom pravdanja višegodišnjeg natječaja korisnik sredstava Fonda je dužan sukladno potpisanom ugovoru na propisani način pravdati dodijeljena sredstva za svaku godinu posebno) u sustavu malih potpora,

– putem mrežne aplikacije unutar modula financijskog pravdanja sredstava Fonda (prema postavljenim procedurama i uputama te traženoj računovodstvenoj dokumentaciji, a prilikom pravdanja višegodišnjeg natječaja korisnik sredstava Fonda je dužan sukladno potpisanom ugovoru na propisani način pravdati dodijeljena sredstva za svaku godinu posebno) u sustavu državnih potpora,«

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/13-01/0158

Urbroj: 567-02-16-17

Zagreb, 22. prosinca 2016.

Predsjednica
Vijeća za elektroničke medije
Mirjana Rakić, v. r.