Pravilnik o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika

NN 2/2017 (4.1.2017.), Pravilnik o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika

HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA

73

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o poreznom savjetništvu (»Narodne novine«, broj: 127/00, 76/13 i 115/16, dalje: Zakon) i članka 11. stavak 1. točka 10., a u svezi s člankom 37. Statuta Hrvatske komore poreznih savjetnika (»Narodne novine«, broj 5/13) Skupština Hrvatske komore poreznih savjetnika na sjednici održanoj 16. prosinca 2016. godine donijela je

PRAVILNIK

O POSTUPKU I UVJETIMA POLAGANJA ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak i uvjeti za polaganje ispita za zvanje poreznog savjetnika, i to način prijave ispita, rad ispitnog povjerenstva, način ispitivanja, ocjenjivanje, izdavanje diplome, vođenje evidencije o ispitu i druga pitanja u svezi s polaganjem ispita za poreznog savjetnika.

Članak 2.

Ispit za poreznog savjetnika polaže se pred Ispitnim povjerenstvom po posebnom Programu na koji daje suglasnost ministar financija.

II. ISPITNO POVJERENSTVO

Članak 3.

(1) Ispitno povjerenstvo ima predsjednika i osam članova. Predsjedniku i svakome od članova Ispitnog povjerenstva određuju se zamjenik, a po potrebi i više njih. Na zamjenike članova Ispitnog povjerenstva odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona i ovoga Pravilnika.

(2) Ispitno povjerenstvo imenuje ministar financija iz redova osoba koje imaju odgovarajuće radno iskustvo ili su se istakle znanstvenim i stručnim radom iz predmeta koje ispituju.

(3) Predsjednik Ispitnog povjerenstva imenuje se iz redova ispitivača iz poreznih predmeta.

(4) Ispitno povjerenstvo ima tajnika za obavljanje administrativnih poslova. Tajniku Ispitnog povjerenstva određuje se zamjenik.

(5) Administrativni poslovi za Ispitno povjerenstvo obavljaju se u Hrvatskoj komori poreznih savjetnika (dalje: Komora).

(6) U rješenju o imenovanju predsjednika i članova Ispitnog povjerenstva određuje se koje će predmete ispitivati predsjednik i članovi te njihovi zamjenici.

(7) Tajnika Ispitnog povjerenstva i njegovog zamjenika imenuje Izvršni odbor Komore.

Članak 4.

(1) Predsjednik Ispitnog povjerenstva odgovoran je za zakonito provođenje stručnog ispita.

(2) Predsjednik, članovi i tajnik Ispitnog povjerenstva imaju pravo na nagradu za rad u Ispitnom povjerenstvu.

(3) Visinu nagrade posebnom odlukom utvrđuje Izvršni odbor Komore.

(4) Troškove rada Ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za poreznog savjetnika snosi kandidat.

III. PRIJAVA ISPITA

Članak 5.

(1) Prijavu za pristupanje ispitu za poreznog savjetnika može podnijeti osoba (dalje: kandidat), koja ispunjava opće i posebne uvjete iz članka 8. i 9. Zakona.

(2) Radnim iskustvom na poreznim poslovima, u smislu članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona, podrazumijeva se rad na poslovima koji uključuju poznavanje i primjenu poreznih propisa, kao što su poslovi obračuna poreznih obveza i podnošenja poreznih prijava, vođenje upravnih postupaka u vezi poreznih pitanja, održavanja nastave (predavanja) iz poreznih predmeta i objavljivanje znanstvenih i stručnih radova iz područja poreza i drugi poslovi koji se po smislu mogu smatrati radom na poreznim poslovima.

(3) Uz prijavu za polaganje ispita prilažu se sljedeće isprave:

1. ovjerena preslika diplome o završenom studiju,

2. dokaz o prebivalištu na teritoriju Republike Hrvatske ili države ugovornice Europskog gospodarskog prostora,

3. dokaze o ispunjavanju uvjeta o radnom iskustvu,

4. izjavu da nije kažnjen za:

a) kaznena djela protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava te protiv službene dužnosti iz iz zakona kojim su uređena kaznena djela i kaznene sankcije, i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time što se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne te da protiv njega nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno člankom 2. Zakona i

b) kaznena djela protiv imovine, protiv krivotvorenja, protiv službene dužnosti, te protiv pravosuđa iz iz zakona kojim su uređena kaznena djela i kaznene sankcije, i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time što se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne te da protiv njega nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poreznog savjetništva.

(4) Uz prijavu za pristupanje ispitu kandidat je dužan priložiti dokaz o uplati pristupnine za pokriće provjere i obrade prijave za polaganje ispita, koja nije naknada za polaganje ispita.

(5) Kandidatu koji ne ispunjava uvjete za polaganje ispita, ili ne pristupi ispitu pristupnina se ne vraća.

(6) Visinu pristupnine utvrđuje Izvršni odbor Komore odlukom.

(7) Prijava s pripadajućim ispravama iz stavka 3. ovoga članka dostavlja se tajniku Ispitnog povjerenstva na adresu Komore.

IV. ROKOVI I VRIJEME POLAGANJA ISPITA

Članak 6.

(1) Rokove za polaganje ispita, u ovisnosti o dovoljnom broju broju prijavljenih kandidata, određuje rasporedom izvršni odbor Komore u suradnji s predsjednikom Ispitnog povjerenstva o čemu tajnik Komore izvješćuje članove Ispitnog povjerenstva i prijavljene kandidate za polaganje ispita.

(2) Ako prijavljen kandidat za polaganje ispita ne ispunjava uvjete za pristupanje ispitu, Ispitno povjerenstvo dužno je o tome, putem tajnika povjerenstva, izvijestiti kandidata najkasnije u roku od osam dana od dana primitka prijave za polaganje ispita.

(3) Ispitno povjerenstvo dužno je izvijestiti kandidata o danu polaganja ispita u roku ne kraćem od dvadeset dana prije dana određenog za polaganje ispita.

(4) Ispit će se održati u zakazanom roku ako ispitu pristupi najmanje pet kandidata, osim u slučaju iz članka 12. stavka 7. ovoga Pravilnika. U jednom ispitnom roku Ispitno povjerenstvo ispitat će najviše dvadeset pet kandidata. Ako se za jedan ispitni rok prijavi više od dvadeset pet kandidata, kandidati koji ne mogu biti obuhvaćeni u roku za koji su se prijavili, bit će ispitani u sljedećem roku (rokovima), po kronološkom redu po kojem su zaprimljene njihove prijave za ispit.

Članak 7.

(1) Kandidat koji je primio obavijest o danu polaganja ispita, dužan je u roku od pet dana od datuma primitka obavijesti uplatiti naknadu za polaganje ispita na transakcijski račun Komore te dostaviti dokaz o uplati tajniku Ispitnog povjerenstva.

(2) Ako kandidat ne uplati naknadu za polaganje ispita, smatrat će se da je odustao od polaganja.

(3) Ako kandidat odustane od ispita uzastopno dva puta, bit će mu vraćena prijava za polaganje ispita s priloženim ispravama uz prijavu.

(4) Kandidat kojemu je vraćena prijava za polaganje ispita s priloženim ispravama uz prijavu, ima pravo prijaviti ispit u roku ne kraćem od šest mjeseci od dana kada mu je prijava za polaganje ispita, s priloženim ispravama uz prijavu, vraćena.

Članak 8.

(1) Kandidat koji je primio obavijest o polaganju ispita, može odgoditi polaganje ispita, o čemu je dužan pisano izvijestiti Ispitno povjerenstvo najkasnije deset dana prije dana polaganja ispita. Ispit se može odgoditi do sljedećeg ispitnog roka, odnosno na maksimalni rok od 6 mjeseci. Ako kandidat ne pristupi ispitu u tom roku, smatrat će se da je odustao od polaganja ispita.

(2) Kandidat koji nije odgodio polaganje ispita, a ne pristupi ispitu gubi pravo na povrat uplaćene naknade za polaganje ispita, ili mogućnost da koristi tu naknadu za polaganje ispita u drugom roku.

Članak 9.

Odluku o visini naknade za polaganje ispita za poreznog savjetnika donosi Izvršni odbor Komore.

V. POLAGANJE ISPITA

Članak 10.

Ispit se polaže u prostorijama koje odredi Komora.

1. Ocjenjivanje

Članak 11.

(1) Ispiti i sjednice Ispitnog povjerenstva nisu javni.

(2) Uspjeh na ispitu ocjenjuje se prema rezultatu iz svakog predmeta, pisanog i usmenog dijela, s ocjenom »položio« ili »nije položio.«

(3) Konačna ocjena o ispitu utvrđuje se nakon provedenog usmenog dijela ispita. O uspjehu kandidata odlučuje Ispitno povjerenstvo većinom glasova.

(4) Rezultat ispita priopćuje se kandidatu po završetku ispita.

2. Provedba ispita

Članak 12.

(1) Ispit se sastoji iz dva dijela, pisanog i usmenog.

(2) Ispitne zadatke sastavljaju članovi ispitnog povjerenstva. Ispitni zadaci moraju se čuvati u tajnosti.

(3) Pisani i usmeni dio ispita polaže se iz predmeta navedenih u članku 2. točkama 2., 3., 4., 5. i 6. Programa za polaganje ispita za poreznog savjetnika, a ostali predmeti samo usmeni dio.

(4) Kandidati potpisuju riješeni pisani dio ispita.

(5) Usmeni dio ispita polažu kandidati koji su položili pisani dio ispita i sastoji se od najmanje tri (3) pitanja.

(6) Kandidat koji nije zadovoljio na pisanom dijelu ispita iz jednog predmeta ne može pristupiti usmenom dijelu ispita iz tog predmeta. Ako kandidat čiji je pisani dio ispita ocijenjen s ocjenom »položio« ne zadovolji na usmenom dijelu ispita, smatra se da nije položio taj predmet.

(7) Kandidat koji na ispitu ne pokaže zadovoljavajući rezultat iz dva predmeta, može polagati popravni ispit iz tih predmeta. Rokovi za polaganje popravnog ispita ne mogu biti kraći od jednog mjeseca niti dulji od šest mjeseci.

(8) Ako kandidat, nakon obavijesti o visini naknade i pozivu na plaćanje iste, ne izvrši uplatu u danom mu roku ili ne pristupi popravnom ispitu gubi pravo na povrat uplaćene naknade za polaganje popravnog ispita i smatra se da popravni ispit nije položio.

(9) Kandidat koji u roku iz prethodnog stavka ne pristupi polaganju popravnog ispita ili na popravnom ispitu ne zadovolji, može ponoviti ispit najranije u roku od šest mjeseci.

(10) Ako kandidat ne pristupi polaganju popravnog ispita u roku od šest mjeseci smatrat će se da ispit nije položio.

(11) Smatra se da je kandidat položio ispit ako je na pisanom i usmenom dijelu ispita postigao ocjenu »položio«.

3. Nadzor pri provedbi ispita

Članak 13.

(1) Pisani dio ispita provodi se pod nadzorom najmanje dva člana Ispitnog povjerenstva.

(2) Tajnik ili članovi ispitnog povjerenstva na dan ispita utvrđuju osobne podatke nazočnih kandidata, prije uručenja zadataka.

(3) Osobe koje nadgledaju ispit označavaju početak i završetak ispita, te određuju koja se pomagala mogu koristiti pri rješavanju zadataka. Kandidati na pisanom dijelu ispita ne mogu koristiti propise ni drugu literaturu.

(4) Kandidat koji se služi nedopuštenim pomagalima ili kakvim drugim pokušajima prijevare udaljit će se s ispita.

(5) Na kraju ispita kandidati moraju predati primljene pisane ispite s rješenjima čak i ako su nedovršeni.

(6) Kandidati se moraju ravnati prema uputama osoba koje nadgledaju ispit, a koje se odnose na ponašanje za vrijeme ispita.

(7) Kandidat koji je udaljen s ispita zbog neprimjerenog ponašanja ne može pristupiti ispitu najmanje godinu dana nakon toga.

4. Odustajanje od ispita

Članak 14.

Ako kandidat koji je pristupio ispitu, tijekom ispita odustane od polaganja ispita, smatrat će se da ispit nije položio.

5. Protokol o ispitu i rezultat ispita

Članak 15.

O ispitu se mora napisati protokol iz kojeg će biti razvidni sljedeći podaci:

1. nadnevak,

2. ime i prezime kandidata,

3. rezultat postignut na pisanom i usmenom dijelu ispita te ukupni rezultat ispita i

4. posebne napomene.

6. Diploma o položenom ispitu

Članak 16.

(1) Kandidatu koji je položio ispit izdaje se diploma o položenom ispitu. Diplomu izdaje Komora, a uručuje se na svečani način najkasnije u roku od dva mjeseca od dana položenog ispita.

(2) Diplomu o položenom ispitu potpisuje predsjednik Ispitnog povjerenstva.

(3) Diploma o položenom ispitu mora sadržavati najmanje sljedeće podatke: naziv diploma, ime i prezime kandidata, potvrdu da je kandidat položio ispit i stekao zvanje porezni savjetnik te nadnevak kada je ispit položen.

(4) Kandidatu koji je položio ispit i dobio diplomu te podnese zahtjev i dokaze da je pokrenuo postupak registriranja porezno-savjetničke djelatnosti kako propisuje članak 6. Zakona, Komora izdaje odobrenje za rad poreznog savjetnika u roku od petnaest dana od zaprimanja obrazloženog zahtjeva ako su zadovoljeni svi zakonski uvjeti.

(5) Kandidatu kojem je Komora izdala odobrenje za rad, a isti nije registrirao ili ne obavlja djelatnost poreznog savjetnika u skladu sa Zakonom, Komora će u skladu s člancima 11. do 13. Zakona odobrenje uskratiti, ukinuti ili staviti u mirovanje.

(6) Odobrenje za rad poreznog savjetnika potpisuje predsjednik Komore.

Članak 17.

Evidenciju o položenim ispitima i izdanim diplomama vodi tajnik Ispitnog povjerenstva.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o programu polaganja ispita za poreznog savjetnika (»Narodne novine« br. 5/13).

(2) Iznimno od članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, u 2017. godini Komora će na rasporedu imati devet ispitnih rokova u razmaku od najmanje mjesec dana.

(3) Iznimno od članka 6. stavka 4. ovoga Pravilnika, u 2017. godini Komora će održati dva roka tijekom godine bez obzira na minimalni broj kandidata koji pristupaju ispitu.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
Hrvatske komore poreznih savjetnika
mr. sc. Damir Brajković, v. r.