Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš

NN 3/2017 (11.1.2017.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

118

Na temelju članka 78. stavaka 1. i 3. i članka 84. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13 i 78/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. siječnja 2017. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PROCJENI UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

Članak 1.

U Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (»Narodne novine«, broj 61/14) u članku 2. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. Direktiva 2014/52/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Direktive 2011/92/EU o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (SL L 124,
25. 4. 2014.).«.

Članak 2.

U članku 12. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Ovisno o lokaciji i obilježju zahvata, nadležno tijelo prikuplja mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisom i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, putem članova povjerenstva predstavnika tih tijela. Ukoliko nadležno tijelo ocijeni potrebnim za donošenje odluke, može pisanim putem zatražiti očitovanje i drugih tijela koja nisu bila zastupljena u povjerenstvu.«.

Članak 3.

Iza članka 14. dodaje se članak 14.a koji glasi:

»Članak 14.a

U slučaju da su nakon provedene javne rasprave dostupne nove informacije, a koje su važne za donošenje odluke u postupku procjene utjecaja na okoliš, nadležno tijelo će putem ponovne javne rasprave omogućiti informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti sukladno uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.«.

Članak 4.

U članku 18. stavku 1. iza riječi: »izradio je« riječi: »idejnu skicu ili« brišu se.

Članak 5.

U članku 20. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Kada Ministarstvo ocijeni da bi zahvat mogao značajno utjecati na okoliš druge države dužno je informirati javnost i zainteresiranu javnost o obvezi obavještavanja druge države i prekograničnom savjetovanju.«.

Članak 6.

U članku 21. u stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– mišljenje povjerenstva i ukoliko je zatraženo, mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisom i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o prihvatljivosti zahvata,«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

,,(2) Prije donošenja rješenja nacrt rješenja stavlja se na uvid javnosti objavom na internetskoj stranici nadležnog tijela u trajanju od 8 dana.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 7.

U članku 30. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Prije donošenja upute nadležno tijelo dužno je o rezultatima postupka iz stavka 1. ovoga članka zatražiti mišljenje nositelja zahvata.«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

Članak 8.

Prilozi I., II., III., IV., V. i VII. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (»Narodne novine«, broj 61/14) zamjenjuju se Prilozima I., II., III., IV., V. i VII. koji su sastavni dio Uredbe.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/50

Urbroj: 50301-25/25-17-4

Zagreb, 5. siječnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG I.

POPIS ZAHVATA ZA KOJE JE OBVEZNA PROCJENA UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ[1]

1.

Postrojenja za proizvodnju i preradu nafte i prirodnog plina

2.

Postrojenja za uplinjavanje ili ukapljivanje 500 t/dan i više ugljena ili bituminoznih stijena

3.

Elektrane i energane snage veće od 100 MW

4.

Vjetroelektrane snage veće od 20 MW

5.

Nuklearne elektrane i drugi nuklearni reaktori, uključujući demontiranje i isključenje iz pogona takvih reaktora(2) (izuzevši znanstveno istraživačkih postrojenja čija ukupna snaga ne prelazi 1 kW stalnog toplinskog opterećenja)

6.

Postrojenja za preradu istrošenoga nuklearnog goriva

7.

Postrojenja za:

− proizvodnju ili obogaćivanje nuklearnog goriva

− obradu istrošenog nuklearnog goriva ili visokoradioaktivnog otpada

− za konačno odlaganje istrošenog nuklearnog goriva

− za konačno odlaganje radioaktivnog otpada

− za skladištenje (planirani rok skladištenja duži od 10 godina) istrošenog nuklearnog goriva ili radioaktivnog otpada na lokaciji izvan mjesta proizvodnje

8.

Postrojenja za proizvodnju sirovog željeza, čelika i ferolegura

9.

Postrojenja za proizvodnju plemenitih i obojenih metala

10.

Kemijska postrojenja za industrijsku proizvodnju tvari koja se sastoje od funkcionalno povezanih jedinica te služe:

− za proizvodnju temeljnih organskih kemikalija

− za proizvodnju temeljnih anorganskih kemikalija

− za proizvodnju umjetnih gnojiva na bazi fosfora, dušika, kalija (jednostavna ili složena umjetna gnojiva)

− za proizvodnju temeljnih proizvoda za zaštitu bilja i biocida

− za proizvodnju osnovnih farmaceutskih proizvoda uporabom kemijskih ili bioloških postupaka

− za proizvodnju eksploziva

11.

Proizvodnja biogoriva kapaciteta 100.000 t/god i više

12.

Željezničke pruge od značaja za međunarodni promet s pripadajućim građevinama i uređajima

13.

Aerodromi čija je uzletno-sletna staza dužine 2.100 m i više

14.

Autoceste

15.

Državne ceste

16.

Ceste s četiri ili više prometnih traka ili proširivanje postojeće ceste s dvije ili manje prometnih traka u cestu s četiri ili više prometnih traka ako duljina ceste ili proširene dionice ceste iznosi 10 km ili više

17.

Luke unutarnjih voda

18.

Plovni putovi unutarnje plovidbe

19.

Morske luke otvorene za javni promet osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku i morske luke posebne namjene od značaja za Republiku Hrvatsku prema posebnom propisu

20.

Spaljivanje opasnog otpada postupkom D10 i/ili R1

21.

Spaljivanje neopasnog otpada postupkom D10 i/ili R1 kapaciteta većeg od 100 t/dan

22.

Zbrinjavanje opasnog otpada postupkom D9

23.

Zbrinjavanje neopasnog otpada postupkom D9 kapaciteta većeg od 100 t/dan

24.

Zbrinjavanje opasnog otpada odlaganjem postupcima D1, D2, D3, D4, D5 i/ili D12

25.

Centri za gospodarenje otpadom

26.

Kafilerije (obrada životinjskih trupala i otpada životinjskog podrijetla)

27.

Crpljenje podzemnih voda, ili projekti za umjetno dopunjavanje podzemnih voda kapaciteta 10.000.000 m³ godišnje i više

28.

Sustavi za prevođenje voda između riječnih slivova namijenjeni sprječavanju mogućeg manjka vode, pri čemu količina prebačene vode prelazi 100.000.000 m³ godišnje, osim u slučajevima prevođenja vode za piće putem cjevovoda

29.

Sustavi za prevođenje voda između riječnih slivova koji nisu namijenjeni sprječavanju mogućeg manjka vode, pri čemu višegodišnji prosječni protok sliva iz kojeg se voda prevodi iznosi više od 2.000.000.000 m³ godišnje, a količina prebačene vode čini više od 5% tog protoka, osim u slučajevima prevođenja vode za piće putem cjevovoda

30.

Melioracijski sustavi površine 5.000 ha i veće, a u Jadranskom slivnom području 500 ha i veće

31.

Brane i druge građevine namijenjene zadržavanju i akumulaciji vode, pri čemu je nova ili dodatna količina zadržane ili akumulirane vode veća od 10.000.000 m³

32.

Postrojenja za obradu otpadnih voda kapaciteta 50.000 ES (ekvivalent stanovnika) i više s pripadajućim sustavom odvodnje

33.

Međunarodni i magistralni cjevovodi za transport plina, nafte, naftnih derivata i kemikalija uključivo terminal, otpremnu i mjerno – regulacijsku (redukcijsku) stanicu tehnološki povezanu s tim cjevovodom

34.

Cjevovodi za transport plinova radi trajnog zbrinjavanja plinova u geološkim strukturama

35.

Građevine za intenzivan uzgoj peradi kapaciteta 40.000 komada i više u proizvodnom ciklusu

36.

Građevine za intenzivni uzgoj svinja kapaciteta više od:

− 2.000 mjesta za tovljenike (preko 30 kg)

− 750 mjesta za krmače

37.

Klaonice dnevnog kapaciteta 100 uvjetnih grla i više

38.

Industrijska postrojenja za proizvodnju celuloze i pulpe iz drvne mase ili sličnih vlaknastih materijala

39.

Industrijska postrojenja za proizvodnju papira i kartona kapaciteta 100 t/dan i više

40.

Eksploatacija mineralnih sirovina:

1. energetske mineralne sirovine:

– ugljikovodici (nafta, prirodni plin, plinski kondenzat i zemni vosak)

– fosilne gorive tvari: ugljen (treset, lignit, smeđi ugljen, kameni ugljen), asfalt i uljni škriljavci; radioaktivne rude

2. mineralne sirovine za industrijsku preradu: grafit, sumpor, barit, tinjci, gips, kreda, kremen, kremeni pijesak, drago kamenje, bentonitna, porculanska, keramička i vatrostalna glina, feldspati, talk, tuf, mineralne sirovine za proizvodnju cementa, karbonatne mineralne sirovine (vapnenci i dolomiti) za industrijsku preradbu, silikatne mineralne sirovine za industrijsku preradbu, sve vrste soli (morska sol) i solnih voda, mineralne vode iz kojih se mogu pridobivati mineralne sirovine, osim mineralnih voda koje se koriste u ljekovite, balneološke i rekreativne svrhe ili kao voda za ljudsku potrošnju i druge namjene, na koje se primjenjuju propisi o vodama, brom, jod, peloidi

3. mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala: tehničko-građevni kamen (amfibolit, andezit, bazalt, dijabaz, granit, dolomit, vapnenac), građevni pijesak i šljunak iz neobnovljivih ležišta, građevni pijesak i šljunak iz morskog dna, ciglarska glina

4. arhitektonsko-građevni kamen

5. mineralne sirovine kovina

41.

Dalekovodi, transformatorska i rasklopna postrojenja napona 220 kV i više, duljine 10 km i više

42.

Građevine namijenjene skladištenju:

− naftni terminali i terminali ukapljenoga prirodnog plina

− podzemna skladišta prirodnog plina

− skladišta nafte ili njezinih tekućih derivata kao samostalne građevine kapaciteta 50.000 t i više

− skladišta ukapljenog naftnog plina kao samostalne građevine kapaciteta 10.000 t i više

− skladišta kemijskih i petrokemijskih proizvoda kao samostalne građevine kapaciteta 50.000 t i više

43.

Lokacija za trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama

44.

Postrojenje za hvatanje ugljikovog dioksida u svrhu geološkog skladištenja iz postrojenja obuhvaćenih ovim Prilogom ili ako je ukupna količina uhvaćenog ugljikovog dioksida 1,5 Mt godišnje ili više

45.

Morska uzgajališta:

− uzgajališta bijele ribe u zaštićenom obalnom području mora (ZOP) godišnje proizvodnje veće od 100 t

− uzgajališta ribe izvan ZOP-a, a do udaljenosti od 1 Nm godišnje proizvodnje veće od 700 t

− uzgajališta ribe izvan ZOP-a, a koja su udaljena od obale otoka ili kopna više od 1 Nm godišnje proizvodnje veće od 3.500 t

46.

Uzgajališta školjkaša u ZOP-u godišnje proizvodnje veće od 400 t

47.

Igrališta za golf s pripadajućim građevinama

48.

Izmjena zahvata iz ovoga Priloga pri čemu zahvat ili izmijenjeni dio zahvata dostiže kriterije utvrđene ovim Prilogom

49.

Svi planirani zahvati za koje je potrebno ishoditi okolišnu dozvolu prema posebnom propisu, a koji nisu sadržani u ovom Prilogu osim zahvata iz područja gospodarenja otpadom sadržanih u Prilogu II. ove UredbePRILOG II.

POPIS ZAHVATA ZA KOJE SE PROVODI OCJENA O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ, A ZA KOJE JE NADLEŽNO MINISTARSTVO

 

ZAHVAT

1.

Poljoprivreda i akvakultura (osim zahvata u Prilogu I.)

1.1.

Gospodarenje vodama namijenjeno poljoprivredi, uključujući navodnjavanje i odvodnju pri čemu je površina navodnjavanja 2.000 ha i veća, a u Jadranskom slivnom području 300 ha i veće

1.2.

Građevine za intenzivni uzgoj svinja kapaciteta više od:

− 1.000 mjesta za tovljenike (preko 30 kg)

− 500 mjesta za krmače

1.3.

Morska uzgajališta:

− uzgajališta bijele ribe u zaštićenom obalnom području mora (ZOP) godišnje proizvodnje manje od 100 t

– uzgajališta ribe izvan zaštićenog obalnog područja (ZOP) godišnje proizvodnje veće od 100 t

1.4.

Slatkovodni ribnjaci:

− za salmonide godišnje proizvodnje 10 t i više

− za ciprinide površine ribnjaka 100 ha i veće

2.

Energetika (osim zahvata u Prilogu I.)

2.1.

Postrojenja za proizvodnju električne energije, pare i vruće vode snage veće od 10 MW uz korištenje:

− fosilnih i krutih goriva

− obnovljivih izvora energije (osim vode, sunca i vjetra)

2.2.

Hidroelektrane

2.3.

Vjetroelektrane

2.4.

Sunčane elektrane kao samostojeći objekti

2.5.

Cjevovodi za prijenos:

– nafte i naftnih derivata, plina (visokotlačni plinovodi) i kemikalija

– pare i vruće vode duljine 10 km i više

2.6.

Prijenos električne energije vodovima napona 110 kV i više koji su u sklopu prijenosne mreže

2.7.

Površinska skladišta prirodnog plina i drugih fosilnih goriva kapaciteta 5.000 m³ i više

2.8.

Podzemna skladišta zapaljivih plinova kapaciteta 5.000 m³ i više

2.9.

Industrijsko briketiranje ugljena i lignita

2.10.

Proizvodnja biogoriva kapaciteta 20.000 t/god i više

2.11.

Postrojenje za hvatanje plinova u svrhu trajnog zbrinjavanja plinova u geološkim strukturama

3.

Proizvodnja i obrada metala (osim zahvata u Prilogu I.)

3.1.

Postrojenja za preradu metala kapaciteta prerade 500 kg/h sirovog materijala:

− tople valjaonice (postrojenja za vruće valjanje)

− kovačnice s jednim ili više čekića

− postrojenje za nanošenje taljenih metalnih premaza

3.2.

Ljevaonice metala

3.3.

Postrojenja za taljenje obojenih metala i izradu legura izuzev plemenitih metala

3.4.

Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala elektrolizom ili drugim kemijskim postupcima

3.5.

Postrojenja za proizvodnju motornih vozila (proizvodnja, sklapanje, proizvodnja motora)

3.6.

Brodogradilišta

3.7.

Postrojenja za gradnju i popravak zrakoplova

3.8.

Postrojenja za proizvodnju željezničke opreme

3.9.

Postrojenja za oblikovanje metala pomoću eksploziva

3.10.

Postrojenja za pripremu, obogaćivanje, pečenje i kalupljenje metalnih ruda

4.

Industrijska prerada mineralnih sirovina (osim zahvata u Prilogu I.)

4.1.

Postrojenja za suhu destilaciju ugljena

4.2.

Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera, cementa i vapna

4.3.

Postrojenja za proizvodnju stakla i staklenih vlakana, uključujući proizvodnju stakla koje se dobiva preradom starog stakla

4.4.

Postrojenja za taljenje mineralnih tvari, uključujući i proizvodnju mineralnih vlakana

4.5.

Proizvodnja keramike i opekarskih proizvoda

5.

Kemijska industrija (osim zahvata u Prilogu I.)

5.1.

Obrada (prerada) kemijskih poluproizvoda i proizvodnja kemikalija kapaciteta 10.000 t/god i više

5.2.

Proizvodnja:

− pesticida

− farmaceutskih proizvoda

– elastomera

− boja i lakova

− peroksida

5.3.

Skladišta nafte, petrokemijskih i kemijskih proizvoda kapaciteta 10.000 t i više

6.

Prehrambena industrija (osim zahvata u Prilogu I.)

6.1.

Postrojenja za proizvodnju i preradu ulja i masti biljnog ili životinjskog podrijetla

6.2.

Postrojenja za proizvodnju, preradu (konzerviranje) i pakiranje proizvoda biljnog ili životinjskog podrijetla kapaciteta 1 t/dan i više

6.3.

Postrojenja za obradu i preradu mlijeka kapaciteta 1 t/dan i više

6.4.

Postrojenja za proizvodnju piva i priprava napitaka vrenjem slada

6.5.

Postrojenja za proizvodnju kvasca

6.6.

Postrojenja za proizvodnju konditorskih proizvoda i sirupa kapaciteta 5 t/god i više

6.7.

Postrojenja za proizvodnju industrijskog škroba

6.8.

Postrojenja za proizvodnju ribljeg brašna i ribljeg ulja

6.9.

Postrojenja za proizvodnju ili rafiniranje šećera

6.10.

Postrojenja za proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i punionice vode kapaciteta 2.000.000 l/god i više

6.11.

Postrojenja za proizvodnju duhanskih proizvoda

7.

Tekstilna, kožna, drvna i papirna industrija (osim zahvata u Prilogu I.)

7.1.

Postrojenja za proizvodnju papira, kartona i ljepenke

7.2.

Postrojenja za prethodnu obradu i bojenje tekstilnih vlakana

7.3.

Postrojenja za proizvodnju i obradu celuloze

7.4.

Postrojenja za obradu i preradu kože i krzna

8.

Gumarska industrija (osim zahvata u Prilogu I.)

8.1.

Postrojenja za proizvodnju i preradu gume i kaučuka

9.

Infrastrukturni projekti (osim zahvata u Prilogu I.)

9.1.

Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)

9.2.

Trgovački i prodajni centri građevinske bruto površine 50.000 m2 i više

9.3.

Sportski i rekreacijski centri površine 5 ha i više

9.4.

Industrijske zone površine 5 ha i više

9.5.

Željezničke pruge (osim gradskih i prigradskih) i željeznički terminali za kombinirani utovar i istovar tereta

9.6.

Aerodromi čija je uzletno-sletna staza duljine do 2.100 m

9.7.

Brane i druge građevine namijenjene zadržavanju ili akumulaciji vode pri čemu je nova ili dodatna količina zadržane ili akumulirane vode veća od 1.000.000 m3

9.8.

Međugradski i međunarodni akvadukti

9.9.

Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda

9.10.

Građevine za prijenos vode između porječja (riječnih slivova)

9.11.

Morske luke s više od 100 vezova

9.12.

Svi zahvati koji obuhvaćaju nasipavanje morske obale, produbljivanje i isušivanje morskog dna te izgradnja građevina u i na moru duljine 50 m i više

10.

Ostali zahvati (osim zahvata u Prilogu I.)

10.1.

Eksploatacija šljunka i građevnog pijeska iz obnovljivih izvora

10.2.

Eksploatacija mineralne i termalne vode koje se koriste u ljekovite, balneološke i rekreativne svrhe

10.3.

Eksploatacija mineralnih i geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe

10.4.

Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje

10.5.

Postrojenja i uređaji za testiranje motora, turbina i reaktora

10.6.

Postrojenja za uništavanje eksplozivnih tvari

10.7.

Postrojenja za proizvodnju umjetnih mineralnih vlakana

10.8.

Svi planirani zahvati iz područja gospodarenja otpadom za koje je potrebno ishoditi okolišnu dozvolu prema posebnom propisu

10.9.

Odlagališta mulja i odlagališta otpada uključujući i njihovu sanaciju

10.10.

Skladišta otpadnog željeza koja nisu obuhvaćena točkom 10.8.

10.11.

Skladišta otpadnih vozila koja nisu obuhvaćena točkom 10.8.

10.12.

Istražne i druge duboke bušotine izuzev bušotina koje služe za ispitivanje stabilnosti tla/geotehničke istražne bušotine

11.

Turizam i odmor (osim zahvata u Prilogu I.)

11.1.

Turističke zone površine 15 ha i veće izvan granica građevinskog područja naselja

12.

Drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

13.

Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš

14.

Rekonstrukcija postojećih postrojenja i uređaja za koje je ishođena okolišna dozvola koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš

15.

Zahvati iz Priloga I. namijenjeni isključivo ili uglavnom razvoju ili ispitivanju novih metoda ili proizvoda, a koji se ne koriste više od dvije godinePRILOG III.

POPIS ZAHVATA ZA KOJE SE PROVODI OCJENA O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ, A ZA KOJE JE NADLEŽNO UPRAVNO TIJELO U ŽUPANIJI, ODNOSNO U GRADU ZAGREBU

 

ZAHVAT

1.

Poljoprivreda, šumarstvo i akvakultura (osim zahvata u Prilogu I. i II.)

1.1.

Obnavljanje ruralnih područja površine 10 ha i veće

1.2.

Korištenje neobrađenog ili djelomično prirodnog područja za intenzivnu poljoprivredu površine 10 ha i veće

1.3.

Početno pošumljavanje u svrhu prenamjene zemljišta površine 50 ha i veće

1.4.

Krčenje šuma u svrhu prenamjene zemljišta površine 10 ha i veće

1.5.

Građevine za intenzivan uzgoj peradi kapaciteta 20.000 komada i više u proizvodnom ciklusu

1.6.

Građevine za intenzivan uzgoj stoke i drugih životinja kapaciteta većeg od 500 uvjetnih grla (što ne uključuje građevine za uzgoj svinja i peradi)

1.7.

Slatkovodni ribnjaci:

− za salmonide godišnje proizvodnje veće od 5 t

− za ciprinide površine ribnjaka 50 ha i veće

2.

Infrastrukturni projekti (osim zahvata u Prilogu I. i II.)

2.1.

Parkirališta kao samostalni zahvati površine 2 ha i veće

2.2.

Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale

2.3.

Tramvajske pruge, nadzemne i podzemne željeznice, viseće i druge željeznice koje se upotrebljavaju za prijevoz putnika:

– gradske – duljine 10 km i više

– prigradske – duljine 15 km i više

3.

Ostali zahvati (osim zahvata u Prilogu I. i II.)

3.1.

Asfaltne baze nazivnog kapaciteta 100 t/sat i više

3.2.

Betonare nazivnog kapaciteta 30 m³/sat i više

3.3.

Trkaće staze za motorna vozila i staze za ispitivanje motornih vozila površine 1 ha i veće

3.4.

Svako namjerno potapanje pomorskog objekta (plovnog objekta, plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekta) s ciljem daljnjeg korištenja, a nije rezultat pomorske nesreće

3.5.

Klaonice dnevnog kapaciteta 50 uvjetnih grla i više

4.

Turizam i odmor (osim zahvata u Prilogu I. i II.)

4.1.

Skijaške staze, liftovi i žičare i slične konstrukcije s pratećim građevinama površine 1 ha i veće

4.2.

Tematski parkovi površine 5 ha i veće

4.3.

Kampovi i kamp odmorišta površine 2 ha i veće

5.

Izmjena zahvata s ovoga Priloga koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš

6.

Za ostale zahvate navedene u Prilogu II. i III., koji ne dosižu kriterije utvrđene u tim prilozima, a koji bi mogli imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu mišljenjem uzimajući u obzir kriterije iz Priloga V. ove Uredbe, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš1 Pod pojmom »postrojenje« u prilozima I., II. i III., podrazumijevaju se i građevine kako je to propisano posebnim zakonom kojim se uređuje gradnja.

2 Nuklearne elektrane i drugi nuklearni reaktori prestaju biti takva postrojenja nakon što se cjelokupno nuklearno gorivo i drugi radioaktivno onečišćeni dijelovi opreme trajno odstrane s lokacije postrojenja.

PRILOG IV.

OBVEZNI SADRŽAJ STUDIJE

1. Opis zahvata:

– opis fizičkih obilježja cjelokupnog zahvata i drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata (primjerice: potreba za korištenjem zemljišta tijekom građenja i korištenja zahvata, druge potrebe vezano uz opskrbu energijom i sirovinama, radovi uklanjanja zahvata i ostali bitni podaci)

– opis glavnih obilježja tehnoloških procesa

– popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces (primjerice: energija, prirodni resursi (voda, zemljište, tlo, biološka raznolikost))

– popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa te emisija u okoliš (primjerice: onečišćenje vode, zraka, tla i podzemlja, buka, vibracije, svjetlost, toplina, radijacija, otpad)

– idejno rješenje koje sadrži tekstualno obrazloženje i grafički prikaz zahvata, a za eksploataciju mineralnih sirovina idejni rudarski projekt.

2. Varijantna rješenja zahvata:

Opis razumnih varijantnih rješenja (primjerice u smislu nacrta projekta, tehnologije, lokacije, veličine i opsega) koja su razmatrana i koja su relevantna za planirani zahvat i njegove posebne značajke te obrazloženje razloga odabira određene varijante, uključujući usporedbu utjecaja na okoliš.

3. Podaci i opis lokacije zahvata i podaci o okolišu:

– ovjereni izvodi iz odgovarajućih prostornih planova (u tekstualnom i grafičkom obliku)

– grafički prilozi s ucrtanim zahvatom koji prikazuju odnos prema postojećim i planiranim zahvatima te analiza usklađenosti zahvata s dokumentima prostornog uređenja

– grafički prilozi s ucrtanim zahvatom u odnosu na zaštićena područja i područja ekološke mreže

– opis postojećeg stanja okoliša na koji bi zahvat mogao imati značajan utjecaj, uključujući posebice stanovništvo, zdravlje ljudi, biološku raznolikost, životinjski i biljni svijet, tlo, korištenje zemljišta, vode (ciljeve zaštite voda), more, zrak, klimu, krajobraz, te materijalna dobra i kulturnu baštinu

– analiza odnosa zahvata prema postojećim i planiranim zahvatima te prema zaštićenim područjima i rezultatima prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno posebnom propisu iz područja zaštite prirode

– prikupljeni podaci i provedena mjerenja na lokaciji zahvata

– opis okoliša lokacije zahvata za varijantu »ne činiti ništa« odnosno prikaz mogućih promjena stanja okoliša bez provedbe zahvata.

Podaci iz podtočaka 2. i 3. ove točke moraju se dati na geokodiranim i ortofoto podlogama.

4. Opis utjecaja zahvata na okoliš, tijekom građenja, korištenja i uklanjanja zahvata, koji uključuje posebice:

– utjecaje na stanovništvo, zdravlje ljudi, biološku raznolikost, životinjski i biljni svijet, tlo, korištenje zemljišta, vode, zrak, klimu, krajobraz, materijalna dobra i kulturnu baštinu, te utjecaje među njima i u vezi sa zahvatom

– utjecaj na postizanje ciljeva zaštite voda:

a) utjecaj zahvata na stanje vodnih tijela (primjerice izravan utjecaj zahvata na stanje vodnih tijela u užem području provedbe zahvata uključujući procjenu utjecaja primjenom metodologije kombiniranog pristupa)

b) utjecaj poplava na zahvat (primjerice procjena potencijalnih štetnih posljedica za zahvat u slučaju nastupanja poplava u odnosu na stupanj vjerojatnosti pojavljivanja poplava)

– utjecaj zahvata na klimu (primjerice: vrsta i količina emisija stakleničkih plinova) i podložnost zahvata klimatskim promjenama

– utjecaje od onečišćujućih tvari, buke, vibracije, svjetlosti, topline, radijacije, štetnih djelovanja, zbrinjavanja i oporabe otpada i slično

– izravne, neizravne, sekundarne, kratkoročne, srednjoročne, dugoročne, trajne, privremene, pozitivne i negativne utjecaje

– kumulativne utjecaje u odnosu na postojeće i/ili odobrene zahvate

– opis potreba za prirodnim resursima (posebice: tla, zemljišta, vode i biološke raznolikosti uzimajući u obzir održivu dostupnost tih resursa)

– opis možebitnih značajnih prekograničnih utjecaja

– opis možebitnih značajnih utjecaja koji proizlaze iz podložnosti zahvata rizicima od velikih nesreća i/ili katastrofa relevantnih za planirani zahvat

– opis mogućih umanjenih prirodnih vrijednosti (gubitaka) okoliša u odnosu na moguće koristi za društvo i okoliš

– kratki opis metoda predviđanja utjecaja koje su korištene u izradi studije.

Podaci iz ove točke koji se odnose na opis utjecaja moraju se dati na temelju korištenja odgovarajućih stručno-znanstveno utemeljenih modela, drugih modela koji su prihvaćeni u općoj metodologiji procjene utjecaja na okoliš te kombiniranom primjenom modela.

5. Prijedlog mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša, tijekom pripreme, građenja, korištenja i/ili uklanjanja zahvata:

– opis predloženih mjera zaštite okoliša za sprječavanje, ograničavanje, ublažavanje ili uklanjanje negativnih utjecaja zahvata na okoliš

– prijedlog programa praćenja stanja okoliša

– prijedlog ocjene prihvatljivosti zahvata za okoliš.

6. Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu ako je ista utvrđena u prethodnoj ocjeni:

1. opći podaci:

– kratki opis metode za predviđanje utjecaja (provedena terenska istraživanja, korišteni stručni i/ili znanstveni modeli procjene i dr.)

2. podaci o ekološkoj mreži:

– ekološke značajke ciljeva očuvanja i karakteristike područja ekološke mreže na koje zahvat može imati utjecaj

– kartografski prikaz područja ekološke mreže s ucrtanom lokacijom zahvata

3. opis značajnih utjecaja zahvata na ekološku mrežu:

– mogući pojedinačni utjecaji zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže

– mogući kumulativni utjecaj zahvata s drugim postojećim i planiranim zahvatima na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže

– vjerojatnost, trajanje i učestalost mogućih pojedinačnih i kumulativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže

– jačina i područje pojedinačnih i kumulativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže

4. mjere ublažavanja negativnih utjecaja zahvata na ekološku mrežu:

– prijedlog mjera ublažavanja negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže

5. program praćenja i izvješćivanja:

– prijedlog programa praćenja i izvješćivanja o stanju ciljeva očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže

6. zaključci:

– konačna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu uz primjenu predloženih mjera ublažavanja i programa praćenja i izvješćivanja iz podtočaka 4. i 5. ove točke

7. Naznaku bilo kakvih poteškoća:

Poteškoćama u smislu ove točke podrazumijevaju se osobito: tehnički nedostaci, pomanjkanja znanja ili iskustva, nedostaci podatka i slično, s kojima su se nositelj zahvata ili ovlaštenik, odnosno projektant suočili prilikom prikupljanja potrebnih podataka ili izrade studije, odnosno projekta.

8. Popis literature:

Popis literature korištene za potrebe izrade studije.

9. Popis propisa:

Popis propisa koji se odnose na zahvat i primijenjeni su u studiji.

10. Ostali podaci i informacije:

Podaci i informacije koje nositelj zahvata, ovlaštenik i projektant smatraju potrebnim navesti u studiji – primjerice: opis odnosa nositelja zahvata s javnošću prije izrade studije, procjena troškova mjera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša u odnosu na njihov udio u troškovima građenja i korištenja zahvata i dr.

Sastavni dio studije je netehnički sažetak studije, i to:

– sažetak točaka od 1. do 6. ovoga Priloga obveznog sadržaja studije u tekstualnom i grafičkom obliku, sačinjen na način da sadržajno bude razumljiv javnosti – primjerice: izbjegavati tehničke izraze, detaljne podatke, znanstvena objašnjenja i slično

– sažetak, u pravilu, ima 10 – 20 stranica

– sažetak se daje kao privitak studiji u obliku posebnog elaborata.

PRILOG V.

KRITERIJI NA TEMELJU KOJIH SE ODLUČUJE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

1. Obilježja zahvata

Obilježja zahvata moraju biti razmotrena osobito s obzirom na:

– veličinu i projektno rješenje zahvata

– kumulativni učinak s ostalim postojećim i/ili odobrenim zahvatima

– korištenje prirodnih resursa (posebice tla, zemljišta, voda i biološke raznolikosti)

– proizvodnju otpada

– onečišćenje i štetna djelovanja

– rizik od velikih nesreća i/ili katastrofa koje su relevantne za planirani zahvat, uključujući one koje su uzrokovane klimatskim promjenama, u skladu sa znanstvenim spoznajama

– rizik za ljudsko zdravlje (primjerice: zbog onečišćenja vode ili zraka).

2. Lokacija zahvata

Osjetljivost okoliša zemljopisnih područja na koje bi zahvat mogao utjecati, moraju biti razmotrena uzimajući posebice u obzir:

2.1. postojeći način korištenja (namjenu) zemljišta

2.2. možebitno bogatstvo, kakvoću i sposobnost obnove prirodnih resursa promatranog područja uključujući i njegov podzemni dio (tlo, zemljište, vode, biološka raznolikost)

2.3. sposobnost apsorpcije (prilagodbe) prirodnog okoliša, obraćajući posebnu pozornost na:

– močvarna područja, obalna područja i ušća rijeka

– obalna područja i morski okoliš

– krška i vodo-zaštitna područja

– planinska i šumska područja

– područje ekološke mreže

– područja kategorizirana ili zaštićena prema posebnim propisima kojima se uređuje zaštita prirode te prema posebnim propisima kojima se uređuje zaštita voda

– područja u kojima su standardi kakvoće okoliša utvrđeni posebnim propisima prekoračeni već postojećim postrojenjima ili aktivnostima

– gusto naseljena područja

– krajobraz

– područja povijesnog, kulturnog i arheološkog značaja zaštićena prema posebnim propisima kojima se uređuje zaštita kulturne baštine.

3. Obilježja i vrste mogućeg utjecaja zahvata

Mogući značajni utjecaji zahvata obvezno se razmatraju u odnosu na zahtjeve iz točaka 1. i 2. ovih Kriterija uzimajući u obzir utjecaj zahvata na čimbenike navedene u članku 76. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, vodeći računa o:

– dosegu utjecaja (zemljopisno područje i populacija koja je pod utjecajem)

– prekograničnim obilježjima utjecaja

– snazi i složenosti utjecaja

– vjerojatnosti utjecaja

– očekivanom nastanku, trajanju, učestalosti i reverzibilnosti utjecaja

– kumulativnom utjecaju s drugim postojećim i/ili odobrenim zahvatima

– mogućnosti učinkovitog smanjivanja utjecaja.

PRILOG VII.

SADRŽAJ ELABORATA ZAŠTITE OKOLIŠA U POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

Podaci o zahvatu i opis obilježja zahvata, podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata, opis mogućih utjecaja zahvata na okoliš daju se uzimajući u obzir kriterije iz Priloga V. ove Uredbe.

1. Podaci o zahvatu i opis obilježja zahvata:

– idejno rješenje, odnosno opis glavnih obilježja zahvata, tehnoloških procesa (u tekstualnom i grafičkom obliku), te prikaz varijantnih rješenja zahvata ako su razmatrane

– popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces

– popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa te emisija u okoliš

– popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata – primjerice potreba priključenja zahvata na novu infrastrukturu (ceste, javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, sustave električne energije)

– po potrebi radovi uklanjanja.

2. Podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata:

– grafički prilozi s ucrtanim zahvatom koji prikazuju odnos prema postojećim i planiranim zahvatima, na geokodiranim ili ortofoto podlogama, te sažeti opis stanja okoliša na koji bi zahvat mogao imati značajan utjecaj

– kartografski prikaz s ucrtanim zahvatom u odnosu na zaštićena područja i sažeti opis zaštićenog područja gdje se zahvat planira i/ili na koje bi zahvat mogao imati značajan utjecaj

– podaci o stanju vodnih tijela u užem području zahvata i kartografski prikaz lokacije zahvata u odnosu na područja koja su pod rizikom od poplava

– kartografski prikaz s ucrtanim zahvatom u odnosu na područje ekološke mreže te popis ciljeva očuvanja i područja ekološke mreže gdje se zahvat planira i/ili na koja bi mogao imati značajan utjecaj.

3. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na okoliš:

– sažeti opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na sastavnice okoliša i opterećenja okoliša, kao što su: stanovništvo, zdravlje ljudi, biološku raznolikost, životinjski i biljni svijet, tlo, korištenje zemljišta, vode (ciljeve zaštite voda), zrak, klimu, krajobraz, materijalna dobra i kulturnu baštinu, te buka, otpad, promet i dr.

– vjerojatnost značajnih prekograničnih utjecaja

– sažeti opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na zaštićena područja

– sažeti opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na ekološku mrežu s posebnim osvrtom na moguće kumulativne utjecaje zahvata u odnosu na ekološku mrežu

– opis obilježja utjecaja – primjerice: izravni, neizravni, sekundarni, kumulativni i dr.

4. Prijedlog mjera zaštite okoliša i praćenje stanja okoliša ako su razmatrani:

– prijedlog možebitno razmatranih mjera zaštite okoliša, procjena očekivanih otpadnih tvari i emisija, te prijedlog praćenja stanja okoliša.

5. Izvori podataka.