Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

NN 3/2017 (11.1.2017.), Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

119

Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 78/12, 143/13 i 157/13 – ispravak), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. siječnja 2017. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O TIJELIMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA I KONTROLE KORIŠTENJA STRUKTURNIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Uredbi o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 97/12 i 18/16), u članku 6. stavku 2. riječi: »Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 2. riječi: »Ministarstvo zaštite okoliša i prirode« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo zaštite okoliša i energetike«.

U stavku 3. podstavak 1. briše se.

Dosadašnji podstavci 2., 3. i 4. postaju podstavci 1., 2. i 3.

Članak 3.

U članku 8. stavku 3. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kao Posredničko tijelo razine 1 za prioritetnu os 2 – intervencije iz područja malog i srednjeg poduzetništva i poslovne klime i prioritetnu os 3;«.

U podstavku 2. riječi: »Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo znanosti i obrazovanja«.

Podstavak 3. briše se.

Dosadašnji podstavak 4. postaje podstavak 3.

Članak 4.

U članku 9. stavku 3. podstavku 1. riječi: »Ministarstvo socijalne politike i mladih« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku«.

U podstavku 2. riječi: »Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo znanosti i obrazovanja«.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/54

Urbroj: 50301-25/05-17-2

Zagreb, 5. siječnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.