Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda

NN 3/2017 (11.1.2017.), Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

129

Na temelju članka 193. stavka 7., članka 194. stavka 3., članka 197. stavka 2. i članka 243. stavka 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 5. siječnja 2017. godine donijela je

PRAVILNIK

O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE UCITS FONDOM TE PROMJENE PROSPEKTA I PRAVILA UCITS FONDA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju postupak i uvjeti za osnivanje i upravljanje UCITS fondom, promjene prospekta UCITS fonda, kao i postupanje kod nebitnih promjena prospekta UCITS fonda te postupak i uvjeti kod promjene obveznog sadržaja pravila UCITS fonda.

OSNIVANJE I UPRAVLJANJE UCITS FONDOM

Članak 2.

(1) Društvo za upravljanje, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom, pored dokumentacije i podataka navedenih u članku 243. stavku 2. Zakona dostavlja:

a) dokaz o održavanju regulatornog kapitala društva za upravljanje u skladu s člancima 19. do 21. Zakona,

b) suglasnost nadzornog odbora i depozitara na pravila UCITS fonda, u skladu s odredbom članka 195. stavkom 3. Zakona,

c) za depozitara iz članka 216. stavka 3. točke 1. i 3. Zakona – presliku odobrenja za rad depozitara izdanog od strane Hrvatske narodne banke,

d) za depozitara iz članka 216. stavka 3. točke 2. Zakona – odobrenje za rad depozitara izdano od nadležnog tijela države članice,

e) za depozitara iz članka 216. stavka 3. točke 2. i točke 3. Zakona – presliku izvatka iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra države članice, odnosno treće države za osnivača podružnice,

f) cjenik za obavljanje poslova depozitara, ako cjenik ne čini sastavni dio ugovora o obavljanju poslova depozitara,

g) izjavu depozitara da ne postoje zakonske prepreke u smislu članka 229. stavaka 4. i 5. Zakona,

h) potvrdu depozitara iz koje proizlazi da upravitelj depozitara zadovoljava uvjete iz članka 216. stavka 5. Zakona u odnosu na odgovarajuće iskustvo,

i) presliku pozitivnog mišljenja o reviziji financijskih izvještaja depozitara za tri posljednje poslovne godine,

j) dodatnu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(2) Društvo za upravljanje iz druge države članice koje namjerava osnovati i upravljati UCITS fondom u Republici Hrvatskoj u skladu sa odredbama članka 133. Zakona, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom, pored dokumentacije i podataka navedenih u članku 243. stavku 2. Zakona i dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, dodatno sadrži i:

a) izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra za društvo za upravljanje,

b) odobrenje za rad društva za upravljanje izdano od strane nadležnog tijela matične države članice društva za upravljanje,

c) potvrdu o održavanju kapitala društva za upravljanje,

d) drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(3) Sve strane isprave iz ovoga članka moraju biti prevedene po ovlaštenom sudskom tumaču za hrvatski jezik, a strane isprave iz stavka 1. točke d) i e) ovoga članka, te isprave iz stavka 2. točke a) i b) ovoga članka moraju biti i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

BITNE PROMJENE PROSPEKTA UCITS FONDA

Članak 3.

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za bitne promjene prospekta UCITS fonda iz članka 192. stavka 1. Zakona, društvo za upravljanje je dužno priložiti i odluku uprave o usvajanju promjena prospekta, u kojoj će se naznačiti u kojim dijelovima se prospekt mijenja i na koji način, uz izjavu da u preostalim dijelovima ostaje isti.

(2) Društvo za upravljanje je dužno u obavijesti o bitnim promjenama prospekta, koja se objavljuje na mrežnoj stranici društva u skladu s člankom 193. stavkom 2. Zakona, kao i u obavijesti koja se dostavlja ulagateljima u skladu s člankom 193. stavkom 3. Zakona, navesti koje su bitne promjene prospekta, dan kada bitne promjene Prospekta stupaju na snagu u skladu s člankom 193. stavkom 6. Zakona, te upozoriti na pravo ulagatelja iz članka 193. stavka 4. Zakona.

(3) Društvo za upravljanje dužno je obavijest o bitnim promjenama prospekta iz članka 193. stavka 3. Zakona dostaviti ulagateljima putem pošte ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju u skladu s člankom 112. Zakona.

NEBITNE PROMJENE PROSPEKTA UCITS FONDA

Članak 4.

(1) Društvo za upravljanje će uz ažurirani prospekt objavljen u skladu s člankom 194. stavkom 1. Zakona ujedno objaviti i obavijest da je prospekt ažuriran i u čemu se sastoje nebitne promjene prospekta.

(2) Društvo za upravljanje ažurirani prospekt i popratnu obavijest u kojoj navodi koji su podaci u smislu nebitnih promjena ažurirani, dostavlja Agenciji u skladu s člankom 194. stavkom 2. Zakona elektroničkim putem.

PROMJENE OBVEZNOG SADRŽAJA PRAVILA UCITS FONDA

Članak 5.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za promjenu obveznog sadržaja pravila UCITS fonda iz članka 197. Zakona, društvo za upravljanje je dužno priložiti i odluku uprave o usvajanju promjena pravila, u kojoj će se naznačiti u kojim dijelovima se pravila mijenjaju i na koji način, uz izjavu da u preostalim dijelovima ostaju ista.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Osim dokumentacije iz ovog Pravilnika, Agencija može tijekom postupka obrade zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja, uključujući informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-02/01

Urbroj: 326-01-440-17-1

Zagreb, 5. siječnja 2017.

Zamjenik
predsjednika Upravnog vijeća
Mario Radaković, v. r.