Pravilnik o udjelima UCITS fonda

NN 3/2017 (11.1.2017.), Pravilnik o udjelima UCITS fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

130

Na temelju članka 3. stavka 1., članka 100. stavka 6., članka 120., članka 104. stavka 5., članka 178. stavka 4., članka 181., članka 246. stavka 3. i članka 261. stavka 6. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/16, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 5. siječnja 2017. godine donijela je

PRAVILNIK

O UDJELIMA UCITS FONDA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

a) trajanje i uvjeti početne ponude udjela UCITS fonda,

b) postupak, rokovi i provođenje izdavanja i otkupa udjela,

c) obustava i nastavak izdavanja i otkupa udjela,

d) uplata udjela u UCITS fond u financijskim instrumentima i otkup in specie,

e) zamjena udjela u jednom UCITS fondu za udjele u drugom UCITS fondu kojim upravlja isto društvo za upravljanje,

f) uvjeti i način zaprimanja zahtjeva za izdavanje ili otkup udjela za vrijeme trajanja obustave izdavanja i otkupa udjela UCITS fonda,

g) uvjeti utvrđivanja cijene udjela, rokovi isplate te uvjeti nastavka poslovanja nakon prestanka obustave izdavanja i otkupa udjela UCITS fonda,

h) dodatni uvjeti za odbijanje sklapanja ugovora o ulaganju,

i) klase udjela i način njihova uvođenja,

j) posebna pravila koja se odnose na krovne UCITS fondove i njihove pod-fondove,

k) određivanje UCITS ETF fonda, upotreba oznake »UCITS ETF« te uvjeti za otkup udjela ili dionica UCITS ETF-a, te

l) ustrojavanje i vođenje te objavljivanje podataka iz registra udjela UCITS fonda.

Uplata u UCITS fond u financijskim instrumentima

Članak 2.

(1) Uplata u UCITS fond u financijskim instrumentima, sukladno članku 246. stavku 3. Zakona, može se izvršiti isključivo u financijskim instrumentima iz članka 252. stavka 1. točke 1. Zakona u koje je UCITS fondu dozvoljeno ulaganje sukladno prospektu i/ili pravilima i čije su cijene neposredno i redovito raspoložive na tržištima na kojima su uvršteni ili na kojima se njima trguje, u skladu s investicijskim ciljevima, strategijom ulaganja i ograničenjima ulaganja UCITS fonda.

(2) Uplate u UCITS fond iz stavka 1. ovoga članka dozvoljene su ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) mogućnost uplata u UCITS fond u financijskim instrumentima te izdavanja udjela na temelju takvih uplata, kao i sve bitne pojedinosti o mogućnosti takvih uplata navedene su u prospektu i/ili pravilima UCITS fonda,

b) pretvaranje uplaćenih financijskih instrumenata u udjele UCITS fonda izvršava se po cijenama po kojima se financijski instrumenti vrednuju u imovini UCITS fonda, nakon što su svi financijski instrumenti koji su predmetom plaćanja pohranjeni na skrbništvo na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira ili drugim odgovarajućim računima UCITS fonda iz članka 221. stavka 1. točke 1. Zakona,

c) troškove uplate u UCITS fond u financijskim instrumentima snosi ulagatelj.

(3) Društvo za upravljanje dužno je dokumentirati ispunjavanje uvjeta o uplati u UCITS fond u financijskim instrumentima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka i čuvati dokumentaciju na način propisan Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona.

Otkup in specie

Članak 3.

(1) Otkup in specie, odnosno otkup prijenosom odgovarajućeg postotka svake vrste imovine UCITS fonda u ukupnoj vrijednosti jednakoj vrijednosti udjela koji se time otkupljuju, moguć je samo uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

a) mogućnost takvog otkupa i sve bitne pojedinosti u vezi s njim predviđene su prospektom i/ili pravilima UCITS fonda,

b) imatelj udjela u UCITS fondu pristao je na takav otkup,

c) zahtjev za otkup udjela predstavlja najmanje 5 posto vrijednosti neto imovine UCITS fonda,

d) razlika između ukupne vrijednosti odgovarajućeg postotka svake vrste imovine UCITS fonda koja se prenosi i ukupne vrijednosti udjela koji se time otkupljuju, isplaćuje se u novcu,

e) prijenos odgovarajućeg postotka svake vrste imovine UCITS fonda na podnositelja zahtjeva kontrolira depozitar UCITS fonda.

(2) Kada se otkup in specie provodi u postupku likvidacije UCITS fonda, ne primjenjuju se ograničenja iz stavka 1. točke c) ovoga članka.

Zamjena udjela u UCITS fondovima

Članak 4.

(1) Društvo za upravljanje koje upravlja s više UCITS fondova može ulagatelju u UCITS fond na njegov zahtjev omogućiti zamjenu svih ili dijela udjela UCITS fonda za udjele u drugim UCITS fondovima kojima upravlja.

(2) Zamjenu udjela iz stavka 1. ovoga članka društvo za upravljanje ne smije provesti ako je onemogućen izračun neto vrijednosti imovine bilo kojeg od UCITS fondova čijim se udjelima namjerava izvršiti zamjena.

(3) Društvo za upravljanje može, ako je to predviđeno prospektom i/ili pravilima UCITS fondova kojima upravlja, prilikom zamjene udjela u UCITS fondovima obračunavati izlaznu naknadu za UCITS fond čije udjele otkupljuje, odnosno ulaznu naknadu za UCITS fond čije udjele izdaje.

(4) Zamjena udjela u UCITS fondovima ne smije trajati dulje niti financijski opteretiti ulagatelja u UCITS fond više od njegove moguće odluke za prodaju udjela u jednom i kupnju udjela u drugom UCITS fondu kojima upravlja isto društvo za upravljanje.

(5) Zamjena udjela se obavlja na temelju podnošenja zahtjeva za zamjenu udjela koji predstavlja istovremeni zahtjev za otkup udjela u UCITS fondu i zahtjev za izdavanjem udjela u drugom UCITS fondu kojim upravlja isto društvo za upravljanje, od strane istog ulagatelja i to za novčana sredstva koja se ulagatelju isplaćuju na ime otkupa udjela u UCITS fondu pri čemu se novčana sredstva doznačuju izravno u korist drugog UCITS fonda u kojem se zahtijeva izdavanje udjela. Na zamjenu udjela se primjenjuju ista pravila propisana Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, prospektom i/ili pravilima UCITS fonda koja se primjenjuju i na pojedinačne transakcije otkupa i izdavanja udjela.

Razlozi nastanka obustave izdavanja i otkupa udjela

Članak 5.

(1) Društvo za upravljanje dužno je pri ispunjavanju obveza iz članka 177. stavaka 3. i 5. Zakona, Agenciji pisanim putem navesti razloge koji su doveli do obustave izdavanja i otkupa udjela, te o tome bez odgode izvijestiti javnost na svojim mrežnim stranicama.

(2) Za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela, društvo za upravljanje dužno je na svojim mrežnim stranicama objaviti podatke koji prosječnom ulagatelju moraju omogućiti razumijevanje okolnosti nastanka obustave izdavanja i otkupa udjela, kao i vrste i značaj rizika koji iz toga proizlaze.

Izračun neto vrijednosti imovine i cijene udjela za vrijeme trajanja obustave

Članak 6.

(1) Društvo za upravljanje je dužno za cijelo vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela izračunavati neto vrijednost imovine i cijenu udjela UCITS fonda u skladu s člankom 168. Zakona kada je to primjenjivo.

(2) U slučaju nastupa okolnosti u kojima bi za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela izračun neto vrijednosti imovine i cijene udjela UCITS fonda bio onemogućen, društvo za upravljanje o istome je dužno bez odgode obavijestiti Agenciju i javnost, uz naznaku razloga zbog kojih nije moguće izračunati točnu neto vrijednost imovine i cijenu udjela UCITS fonda.

Način zaprimanja zahtjeva za izdavanje ili otkup udjela

Članak 7.

(1) Društvo za upravljanje dužno je odbiti sklapanje ugovora o ulaganju za zahtjeve za izdavanje udjela UCITS fonda zaprimljene za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela, a sve eventualne zaprimljene uplate bez odgode vratiti ulagateljima UCITS fonda.

(2) Zahtjeve za otkup udjela za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela društvo za upravljanje dužno je evidentirati prema redoslijedu zaprimanja, pri čemu se niti jedan imatelj udjela UCITS fonda ne smije staviti u povlašteni položaj.

(3) Prava imatelja udjela UCITS fonda, propisana člankom 116. stavkom 1. Zakona, kao i prava i tereti na udjelima UCITS fonda u korist trećih osoba propisani člankom 118. stavkom 1. Zakona, za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela miruju do datuma prestanka obustave izdavanja i otkupa udjela.

(4) Za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela zabranjeno je nuđenje udjela UCITS fonda iz članka 164. Zakona.

Uvjeti utvrđivanja cijene udjela, rokovi isplate i nastavak poslovanja

Članak 8.

(1) Zahtjeve za otkup udjela zaprimljene za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela, društvo za upravljanje izvršit će po cijeni udjela UCITS fonda utvrđenoj za dan prestanka obustave izdavanja i otkupa udjela.

(2) Rok iz članka 119. stavka 4. Zakona iznimno se može produžiti za dodatnih 7 dana, za isplatu zahtjeva za otkup udjela zaprimljenih za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela, ako je to u interesu ostalih imatelja udjela UCITS fonda i predviđeno prospektom i/ili pravilima UCITS fonda.

(3) Po nastupu obustave izdavanja i otkupa udjela, društvo za upravljanje dužno je bez odgode na svojim mrežnim stranicama objaviti da ulagatelji koji za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela podnesu zahtjev za otkup udjela UCITS fonda imaju za vrijeme obustave mogućnost povući zahtjev ili ga izvršiti po cijeni iz stavka 1. ovoga članka.

Odbijanje sklapanja ugovora o ulaganju

Članak 9.

Pored odredbi članka 100. stavaka 1. i 4. Zakona, kojima su regulirani slučajevi odbijanja sklapanja ugovora o ulaganju, društvo za upravljanje može odbiti sklapanje ugovora o ulaganju ukoliko ulagatelj nije društvu za upravljanje dostavio svu dokumentaciju koju je društvo propisalo kao potrebnu za sklapanje ugovora o ulaganju.

Klase udjela UCITS fonda

Članak 10.

Pojedinosti vezane uz prava koja daje svaka klasa udjela UCITS fonda moraju biti detaljno objašnjene svim ulagateljima i potencijalnim ulagateljima u prospektu i/ili pravilima UCITS fonda.

Izračun cijene udjela pojedine klase

Članak 11.

(1) Prava iz pojedine klase udjela moraju biti u skladu s prospektom i/ili pravilima UCITS fonda i ne smiju uzrokovati štetu imateljima drugih klasa udjela istog UCITS fonda.

(2) Kada prava iz pojedine klase udjela mogu rezultirati različitom cijenom udjela, cijena udjela računa se odvojeno za svaku klasu udjela UCITS fonda uzimajući u obzir specifična prava koja proizlaze iz pojedine klase udjela UCITS fonda u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona kojima se propisuje izračun cijene udjela UCITS fonda.

Osnivanje krovnog UCITS fonda

Članak 12.

(1) Društvo za upravljanje u Republici Hrvatskoj može osnovati krovni UCITS fond (dalje: krovni fond), koji se sastoji od dva ili više UCITS pod-fondova (dalje: pod-fondovi).

(2) Društvo za upravljanje je dužno ishoditi odobrenje Agencije za osnivanje i rad krovnog fonda te za osnivanje i rad svih pod-fondova krovnog fonda.

(3) Nakon osnivanja krovnog fonda, društvo za upravljanje može, uz odobrenje Agencije, naknadno osnovati nove pod-fondove koje će uključiti u navedeni krovni fond, pri čemu je dužan pridržavati se odredbe članka 14. stavka 6. ovog Pravilnika.

(4) Društvo za upravljanje koje upravlja s najmanje dva UCITS fonda može osnovati krovni fond iz postojećih UCITS fondova preoblikovanjem navedenih fondova u pod-fondove i uključivanjem istih u krovni fond.

(5) Na zahtjev za osnivanje te izdavanje odobrenja za rad krovnog fonda i pod-fondova na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 243. Zakona.

Naziv krovnog fonda i pod-fondova

Članak 13.

(1) Naziv krovnog fonda mora sadržavati naznaku da se radi o krovnom fondu.

(2) Naziv pod-fonda mora sadržavati naziv krovnog fonda bez naznake »krovni fond« te naziv prema kojem se pod-fond jasno razlikuje od ostalih pod-fondova toga krovnog fonda.

Dokumenti krovnog fonda

Članak 14.

(1) Društvo za upravljanje dužno je izraditi prospekt krovnog fonda. Za pod-fondove krovnog fonda ne izrađuju se prospekti, nego su posebnosti svakog pojedinog pod-fonda određene prospektom krovnog fonda.

(2) U prospektu mora biti jasno naznačeno koje odredbe vrijede za sve pod-fondove krovnog fonda, a koje se odnose samo na pojedini pod-fond.

(3) Društvo za upravljanje dužno je izraditi pravila krovnog fonda. Pravila krovnog fonda moraju, uz podatke propisane člankom 198. Zakona, sadržavati jasnu naznaku da je riječ o krovnom fondu. Za pojedinačne pod-fondove ne izrađuju se pravila nego su posebnosti svakog pod-fonda određene pravilima krovnog fonda.

(4) U pravilima mora biti jasno naznačeno koje odredbe vrijede za sve pod-fondove krovnog fonda, a koje se odnose samo na pojedinačni pod-fond.

(5) Ključni podaci za ulagatelje izrađuju se kao zasebni dokumenti za svaki pojedini pod-fond u skladu s odredbama dijela osmog glave 4. Zakona.

(6) Kad društvo za upravljanje nakon osnivanja krovnog fonda osniva dodatne pod-fondove, treba na odgovarajući način izmijeniti i dopuniti prospekt i pravila krovnog fonda, te izraditi ključne podatke za ulagatelje novih pod-fondova.

Imovina pod-fonda

Članak 15.

(1) Imovina jednog pod-fonda potpuno je odvojena od imovine drugog pod-fonda.

(2) Obveze, odnosno potraživanja proizašla iz transakcija za račun jednog pod-fonda, smiju se namirivati isključivo iz imovine, odnosno u korist imovine istog pod-fonda.

Ulaganja pod-fondova

Članak 16.

(1) Na svaki pod-fond krovnog fonda na odgovarajući način se primjenjuju odredbe dijela desetog, poglavlja 3. Zakona.

(2) Društvo za upravljanje može uspostavljene procese upravljanja rizicima pojedinih pod-fondova objediniti u zajednički proces upravljanja rizicima krovnog fonda, pri čemu se za pojedini pod-fond navode samo posebnosti upravljanja rizicima koje vrijede za navedeni pod-fond.

Poslovi depozitara i odvajanje imovine pod-fondova

Članak 17.

(1) Društvo za upravljanje dužno je za račun krovnog fonda s depozitarom sklopiti ugovor o obavljanju poslova depozitara za krovni fond i sve njegove pod-fondove.

(2) Depozitar je dužan temeljem ugovora o obavljanju poslova depozitara za krovni fond obavljati navedene poslove za račun svakog pojedinog pod-fonda.

(3) Društvo za upravljanje i depozitar dužni su osigurati odvajanje imovine svakog pojedinog pod-fonda na način propisan člancima 221. i 223. Zakona.

(4) Imovina pojedinog pod-fonda drži se i vodi odvojeno od imovine drugih pod-fondova krovnog fonda, od imovine društva za upravljanje i od imovine depozitara.

Prestanak i likvidacija

Članak 18.

(1) Krovni fond prestaje postojati bez likvidacije kad:

a) u krovni fond više nisu uključena najmanje dva pod-fonda, u kojem slučaju preostali pod-fond nastavlja poslovati kao UCITS fond i/ili

b) svi pod-fondovi krovnog fonda budu uključeni u drugi krovni fond.

(2) Na postupak likvidacije pod-fonda te pravne posljedice likvidacije pod-fonda odgovarajuće se primjenjuju odredbe dijela trinaestog Zakona.

(3) Likvidacija pod-fonda se, pored razloga navedenih u članku 336. Zakona provodi također u slučajevima kada:

a) društvo za upravljanje donese odluku o likvidaciji,

b) nastupi slučaj koji je prospektom predviđen kao razlog za likvidaciju pod-fonda.

UCITS ETF-ovi

Članak 19.

U skladu sa Smjernicama ESMA-e koje uređuju investicijske fondove čijim se dionicama trguje na burzi (ETF-ovima) i drugim pitanjima u vezi s UCITS fondovima (ESMA/2014/937):

1. UCITS ETF je UCITS fond čijom se barem jednom klasom udjela ili dionica trguje dnevno na barem jednom uređenom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi, i koji ima barem jednog održavatelja tržišta koji osigurava da se tržišna vrijednost udjela ili dionica znatno ne razlikuje od neto vrijednosti imovine i od indikativne neto vrijednosti imovine, ako se ista izračunava.

2. UCITS fond koji ispunjava uvjete iz prethodnog stavka ovog članka mora u nazivu fonda, pravilima, prospektu, ključnim podacima za ulagatelje i promidžbenom sadržaju upotrebljavati oznaku »UCITS ETF«.

3. Ako burzovna vrijednost udjela ili dionica UCITS ETF-a znatno odstupa od njegove neto vrijednosti imovine, društvo za upravljanje mora omogućiti otkup udjela ili dionica UCITS ETF-a ulagateljima koji su stekli njegove udjele ili dionice (ili, kada je to primjenjivo, bilo kakvo pravo na stjecanje određenog udjela ili dionice zajamčeno prilikom raspodjele tog udjela ili dionice) na sekundarnom tržištu. Društvo za upravljanje dužno je objaviti informacije o otkupu udjela ili dionica UCITS ETF-a na uređenom tržištu i naznačiti da je spremno izravno otkupiti udjele ili dionice UCITS ETF-a od navedenih ulagatelja.

4. UCITS fond koji ne udovoljava uvjetima iz ovog članka, ne smije upotrebljavati oznaku »UCITS ETF«, ni oznaku »ETF«, ni naziv »exchange-traded fund«.

5. Društvo za upravljanje dužno je poduzeti sve potrebne aktivnosti radi usklađenja sa Smjernicama o investicijskim fondovima čijim se dionicama trguje na burzi (ETF-ovima) i drugim pitanjima u vezi s UCITS fondovima.

Članak 20.

(1) Udjel može glasiti na investicijsko društvo ili kreditnu instituciju koja pruža usluge poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući poslove skrbništva i s tim povezane usluge i poslove upravljanja portfeljem ili društvo za upravljanje koje obavlja poslove upravljanja portfeljem, pri čemu će se u registru udjela zabilježiti da investicijsko društvo, kreditna institucija ili društvo za upravljanje udjel drži za račun treće osobe.

(2) Podaci koji se upisuju u registar udjela UCITS fonda moraju omogućiti nedvojbenu identifikaciju osobe na koju glase udjeli (imatelja udjela ili drugih osoba iz stavka 1. ovoga članka), a najmanje uključuju sljedeće:

a) Za poslovni subjekt:

– tvrtka,

– adresa (sjedište), mjesto, poštanski broj, država,

– podaci o zakonskom zastupniku (jednaki podacima navedenim za fizičke osobe iz točke b) ovoga stavka),

– podaci o osobi koja je ovlaštena zadavati zahtjeve za izdavanje ili otkup udjela.

b) Za fizičku osobu:

– ime i prezime,

– adresa (prebivalište), mjesto, poštanski broj, država.

Registar udjela UCITS fonda

Članak 21.

(1) Društvo za upravljanje, odnosno voditelj registra udjela UCITS fonda dužan je za svakog imatelja udjela UCITS fonda u registru udjela minimalno evidentirati sljedeće podatke:

– datum i vrijeme zaprimanja zahtjeva za izdavanje ili otkup udjela,

– datum izvršenja zahtjeva,

– vrstu zahtjeva (izdavanje ili otkup),

– broj izdanih ili otkupljenih udjela,

– cijena udjela po kojoj se izvršio zahtjev za izdavanje ili otkup udjela,

– datum cijene udjela,

– ukupan iznos zahtjeva, u koji je u slučaju zahtjeva za izdavanje udjela uključena ulazna naknada ili u slučaju zahtjeva za otkup udjela po odbitku izlazne naknade,

– ukupan iznos naknada naplaćenih prilikom izdavanja ili otkupa udjela,

– iznos konverzije, u slučaju da su udjeli denominirani valuti različitoj od valute uplate,

– stanje udjela nakon svakog izdavanja ili otkupa udjela.

(2) Društvo za upravljanje odnosno voditelj registra dužno je registar udjela UCITS fonda voditi u elektronskom obliku i na način koji omogućava da se za svakog imatelja udjela u UCITS fondu mogu utvrditi podaci iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Pored minimalnih podataka koji se upisuju u registar udjela društvo za upravljanje odnosno voditelj registra udjela dužan je osigurati da raspolaže i ostalim podacima potrebnim za neometano provođenje izdavanja i otkupa udjela UCITS fonda i osiguranje plaćanja imateljima udjela UCITS fonda.

Članak 22.

Društvo za upravljanje će s podacima iz registra udjela prikupljenih na temelju ovoga Pravilnika postupati u skladu sa zakonom kojim se regulira zaštita osobnih podataka.

Članak 23.

Društvo za upravljanje može objavljivati samo one podatke iz registra udjela UCITS fonda koji se odnose na ukupnu imovinu UCITS fondova, ukupan broj imatelja udjela te općenite podatke o strukturi imatelja udjela u pojedinom UCITS fondu.

Završne odredbe

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-02/02

Urbroj: 326-01-440-17-1

Zagreb, 5. siječnja 2017.

Zamjenik
predsjednika Upravnog vijeća
Mario Radaković, v. r.