Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj

NN 5/2017 (18.1.2017.), Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

163

Na temelju članka 81. stavka 1. i članka 115. stavka 8. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/11 i 47/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. siječnja 2017. godine donijela

UREDBU

O PRAĆENJU EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA, POLITIKE I MJERA ZA NJIHOVO SMANJENJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuje: popis stakleničkih plinova, način i metodologija praćenja emisija stakleničkih plinova, podaci o emisijama stakleničkih plinova, rokovi za izradu i dostavu izvješća Tajništvu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (u daljnjem tekstu: Okvirna konvencija) i Europskoj komisiji, način izrade inventara (izračuna) emisija stakleničkih plinova, način verificiranja izvješća i način i rokovi dostavljanja podataka Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu: Agencija), način praćenja ispunjenja nacionalne godišnje kvote, način trgovanja s dijelom nacionalne godišnje kvote, način korištenja jedinica proizašlih iz provedbe projektnih aktivnosti i način izvješćivanja Europske komisije o ispunjenju obveze ograničenja emisija do visine nacionalne godišnje kvote.

Članak 2.

Ovom se Uredbom osiguravaju pretpostavke za provedbu sljedećih akata Europske unije:

– Uredba br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke br. 280/2004/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 165, 18. 6. 2013.), (u daljnjem tekstu: Uredba br. 525/2013)

– Odluke br. 529/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o pravilima za obračun emisija i uklanjanja stakleničkih plinova koji nastaju iz djelatnosti povezanih s korištenjem zemljišta, prenamjenom zemljišta i šumarstvom te informacijama o mjerama povezanima s tim djelatnostima (SL L 165, 18. 6. 2013.)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 749/2014 od 30. lipnja 2014. o strukturi, formatu, postupcima podnošenja i pregledu informacija koje države članice dostavljaju u skladu s Uredbom (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 203, 11. 7. 2014.), (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba (EU) br. 749/2014)

– Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 666/2014 od 12. ožujka 2014. o uspostavi materijalnih zahtjeva za sustav inventara Unije i uzimanju u obzir promjena potencijala globalnog zagrijavanja i međunarodno dogovorenih smjernica za inventare u skladu s Uredbom (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 179, 19. 6. 2014.), (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba (EU) br. 666/2014)

– Uredbe (EU) br. 662/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 s obzirom na tehničku provedbu Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (Tekst značajan za EGP) (SL L 189, 27. 6. 2014.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 662/2014)

– Odluke br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o naporima koje poduzimaju države članice radi smanjenja emisija stakleničkih plinova s ciljem ostvarenja ciljeva Zajednice vezanih za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2020. godine (SL L 140, 5. 6. 2009.), (u daljnjem tekstu: Odluka br. 406/2009/EZ)

– Odluke Komisije 2013/162/EU od 26. ožujka 2013. o utvrđivanju godišnjih emisijskih jedinica za razdoblje od 2013. do 2020. u skladu s Odlukom br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 1708) (SL L 90, 28. 3. 2013.), (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2013/162/EU)

– Provedbene odluke Komisije 2013/634/EU оd 31. listopada 2013. o prilagodbama godišnjih emisijskih kvota država članica za razdoblje 2013. – 2020. u skladu s Odlukom 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 292, 1. 11. 2013.), (u daljnjem tekstu: Provedbena odluka Komisije 2013/634/EU)

– Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 od 2. svibnja 2013. o uspostavi Registra Unije u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, odlukama br. 280/2004/EZ i br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o ukidanju uredbi Komisije (EU) br. 920/2010 i br. 1193/2011 (Tekst značajan za EGP) (SL L 122, 3. 5. 2013.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 389/2013)

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1844 оd 13. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2013 u pogledu tehničke provedbe Kyotskog protokola nakon 2012. (Tekst značajan za EGP) (SL L 268, 15. 10. 2015.).

Članak 3.

Praćenje emisija stakleničkih plinova i praćenje ispunjenja nacionalne godišnje kvote ostvaruje se kroz sljedeće sastavnice:

– Nacionalni sustav za izračun i izvješćivanje o antropogenim emisijama iz izvora i uklanjanja pomoću odliva stakleničkih plinova

– Nacionalni sustav za praćenje politike i mjera smanjenja emisija i projekcije

– Registar Unije.

Članak 4.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:

1. antropogeno – uzrokovano ljudskim djelovanjem

2. bazna godina – izabrana kalendarska godina u kojoj se ukupna količina emisija stakleničkih plinova izabire kao osnovica za određivanje budućih obveza smanjenja emisije stakleničkih plinova; za Republiku Hrvatsku je to 1990. godina

3. dobra praksa – skup postupaka namijenjenih osiguravanju točnosti inventara emisija u smislu da emisije i uklanjanja stakleničkih plinova ne budu, ni precijenjena, ni podcijenjena i da su nesigurnosti izračuna smanjene u najvećoj mogućoj mjeri, uzimajući u obzir nacionalne osobitosti

4. emisijska kvota – ukupna dopuštena godišnja količina emisija (izražava se u jedinicama mase u određenom vremenu) iz jednog ili više izvora zajedno, odnosno s određenog područja i/ili na teritoriju države

5. faktor emisije – brojčana vrijednost koja daje količinu emisije određene tvari po jedinici djelatnosti mjerene količinom proizvoda, potrošenog energenta ili sirovine, ili veličinom obavljenog posla za određenu djelatnost, proces ili određene postupke zaštite okoliša. Iskazuje se u jedinicama mase onečišćujuće tvari – po jedinici aktivnosti izvora (npr. kg/t proizvoda, kg/t sirovine, kg/t potrošenog goriva, kg/GJ proizvedene energije, kg/stanovniku i sl.)

6. glavna kategorija izvora/odliva – je izvor/odliv emisije koji ima značajan utjecaj na ukupnu emisiju/uklanjanje stakleničkih plinova u pogledu apsolutne količine emisija/uklanjanja, trenda emisija/uklanjanja ili oboje

7. indirektni staklenički plinovi – plinoviti sastojci atmosfere (prethodnici ozona, sulfati ili aerosoli), a koji svojim djelovanjem u atmosferi uzrokuju pozitivne ili negativne učinke u pogledu ublažavanja klimatskih promjena

8. inventar stakleničkih plinova – sektorski organizirana baza podataka koja sadrži podatke potrebne za izračun i izvješćivanje o svim antropogenim emisijama iz izvora i uklanjanja pomoću odliva stakleničkih plinova, a osobito faktore emisije, podatke o djelatnostima, proračunate vrijednosti emisija i uklanjanja stakleničkih plinova, glavne kategorije izvora i odliva, dodatne informacije i pretpostavke koje se koriste za proračun, uključujući i podatke o ponovnom izračunu emisija i uklanjanja stakleničkih plinova

9. izvješće o inventaru stakleničkih plinova – izvješće o svim antropogenim emisijama iz izvora i uklanjanja pomoću odliva stakleničkih plinova koje se priprema godišnje u opsegu i formatu određenom Okvirnom konvencijom i pratećim međunarodnim ugovorima, odlukama i smjernicama

10. izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova – izvješće o kvantificiranim vrijednostima emisije u budućem dugoročnom razdoblju temeljene na očekivanim scenarijima razvitka u pojedinim sektorima

11. izvješće o provedbi politike i mjera za ublažavanje klimatskih promjena – izvješće o nacionalnoj politici i mjerama kojima se ograničavaju i/ili smanjuju emisije stakleničkih plinova s količinskim procjenama učinaka politike i mjera prikazano na osnovi pojedinih sektora za svaki staklenički plin

12. međunarodni dnevnik transakcija – središnja elektronska baza podataka Tajništva Okvirne konvencije za praćenje ispravnosti transakcija između registarskih sustava definiranih Kyotskim protokolom

13. Međuvladino tijelo za klimatske promjene – znanstveni forum što su ga zajednički utemeljili, 1988. godine, Svjetska meteorološka organizacija i Program Ujedinjenih naroda za okoliš

14. nacionalna godišnja kvota – dopuštena godišnja količina emisija stakleničkih plinova, isključujući emisije stakleničkih plinova obuhvaćenih sustavom trgovanja emisijama stakleničkih plinova

15. Nacionalno izvješće prema Okvirnoj konvenciji – izvješće kojim stranke Okvirne konvencije periodički izvješćuju Konferenciju stranaka o poduzetim i planiranim mjerama s ciljem ispunjenja obveza prema Okvirnoj konvenciji

16. Dvogodišnje izvješće prema Okvirnoj konvenciji – izvješće kojim stranke Okvirne konvencije svake dvije godine opisuju napredak u postizanju smanjenja emisija, pružanju financijske i tehnološke podrške kao i podrške za izgradnju kapaciteta zemljama u razvoju, te nadogradnji postojećeg izvješćivanja i reviziji uputa, procesa i iskustava

17. ovlaštenik – pravna osoba koja sukladno posebnom propisu iz područja zaštite okoliša ima suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za izradu inventara, izvješća o inventaru stakleničkih plinova, zajedničkog formata za izvješćivanje i drugih izvješća propisanih ovom Uredbom

18. plan osiguranja i kontrole kvalitete – dokument koji definira aktivnosti, sredstva, rokove, odgovornosti i slijed primjene aktivnosti osiguranja i kontrole kvalitete inventara stakleničkih plinova

19. Registar Unije – standardizirana i informatizirana središnja baza podataka Europske komisije u kojoj se bilježe podaci o emisijskim jedinicama stakleničkih plinova država članica Europske unije i transakcije jedinicama

20. sektor – jedan od sljedećih šest sektora koji se promatraju u okviru Okvirne konvencije: (1) energetika, (2) industrijski procesi i korištenje proizvoda, (3) poljoprivreda, (4) korištenje zemljišta, prenamjena zemljišta i šumarstvo (5) otpad, (6) ostalo

21. staklenički plinovi – plinoviti sastojci atmosfere koji se prema Okvirnoj konvenciji nadziru

22. zajednički format za izvješćivanje – tablično izvješće o svim antropogenim emisijama iz izvora i uklanjanja pomoću odliva stakleničkih plinova koje se priprema godišnje u opsegu i formatu zadanim Okvirnom konvencijom i pratećim međunarodnim ugovorima, odlukama i smjernicama

23. zajednički tablični format – tablično izvješće o trendovima emisija stakleničkih plinova, kvantificiranim ciljevima smanjenja emisija, napretku u postizanju tih ciljeva, projekcijama i pružanju financijske i tehnološke podrške te podrške za izgradnju kapaciteta.

(2) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka, pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi sukladni su pojmovima utvrđenim u Zakonu o zaštiti zraka (u daljnjem tekstu: Zakon) i Uredbi br. 525/2013.

(3) Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. NACIONALNI SUSTAV ZA IZRAČUN I IZVJEŠĆIVANJE O ANTROPOGENIM EMISIJAMA IZ IZVORA I UKLANJANJA POMOĆU ODLIVA STAKLENIČKIH PLINOVA

Članak 5.

(1) Nacionalni sustav za izračun i izvješćivanje o antropogenim emisijama iz izvora i uklanjanja pomoću odliva stakleničkih plinova uspostavlja se, vodi i kontinuirano unaprjeđuje s ciljem izračuna i izvješćivanja o antropogenim emisijama iz izvora i uklanjanja pomoću odliva stakleničkih plinova u skladu s člankom 5. Uredbe br. 525/2013.

(2) Popis stakleničkih plinova naveden je u Prilogu I. Uredbe br. 525/2013.

(3) Nacionalnim sustavom iz stavka 1. ovoga članka osigurava se razvidnost, dosljednost, usporedivost, potpunost i točnost inventara stakleničkih plinova, izvješća o inventaru stakleničkih plinova i zajedničkog formata za izvješćivanje sukladno smjernicama i uputama Okvirne konvencije i Međuvladinog tijela za klimatske promjene kao i njegova pravovremena dostava nadležnim tijelima.

Članak 6.

(1) Funkcioniranje sastavnica iz članka 3. ove Uredbe osigurava se:

– posredovanjem i razmjenom podataka o emisijama i uklanjanju stakleničkih plinova s međunarodnim organizacijama i strankama Okvirne konvencije

– posredovanjem i razmjenom podataka s nadležnim institucijama Europske unije na način i u rokovima koji su određeni pravnim aktima Europske unije

– kontrolom metodologije za izračun emisije i uklanjanja stakleničkih plinova u skladu s dobrom praksom i nacionalnim osobitostima

– ocjenjivanjem prihvatljivosti metodologije, modela, pretpostavki i ulaznih podataka za izradu izvješća o provedbi politike i mjera te izvješća o projekcijama

– razmatranjem i odobravanjem Izvješća o inventaru i zajedničkog formata za izvješćivanje stakleničkih plinova prije njegova službenog podnošenja Tajništvu Okvirne konvencije

– izvješćivanjem o promjenama Nacionalnih sustava iz članaka 5. i 12. ove Uredbe

– koordinacijom rada Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za praćenje) i Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za politiku i mjere).

(2) Poslove iz stavka 1. ovoga članka, u okviru zadaća propisanih Zakonom, obavlja Ministarstvo.

Članak 7.

(1) Funkcioniranje sastavnica iz članka 3. ove Uredbe na stručnoj razini osigurava se:

– organizacijom izrade inventara, izvješća o inventaru stakleničkih plinova i zajedničkog formata za izvješćivanje stakleničkih plinova s ciljem ispunjavanja rokova iz članka 10. ove Uredbe

– prikupljanjem podataka o djelatnostima iz članka 9. ove Uredbe

– pripremom podataka o količinama verificiranih emisija stakleničkih plinova iz postrojenja obuhvaćenih sustavom trgovanja emisijskim jedinicama

– provedbom kontrolnih pregleda dosljednosti podataka o djelatnostima i emisijama direktnih i indirektnih stakleničkih plinova usporedbom s verificiranim emisijama iz postrojenja i zrakoplovnih djelatnosti, podacima iz Registra onečišćavanja okoliša, podacima iz energetske bilance, podacima o fluoriranim stakleničkim plinovima i podacima iz izvješća o emisijama onečišćujućih tvari u zrak

– izvješćivanjem o izdavanju, držanju na računu, prijenosu, primanju, poništavanju i povlačenju jedinica smanjenja emisija, jedinica ovjerenog smanjenja emisija, jedinica dodijeljene kvote i jedinica uklanjanja i o prijenosu u iduće obvezujuće razdoblje jedinica smanjenja emisija, ovjerenih smanjenja emisija i jedinica dodijeljenog iznosa, iz Registra Unije u skladu s važećim odlukama i smjernicama Okvirne konvencije i pratećih međunarodnih ugovora

– izradom plana osiguranja i kontrole kvalitete inventara stakleničkih plinova u skladu sa smjernicama dobre prakse Međuvladinog tijela za klimatske promjene

– provedbom postupaka osiguranja kvalitete inventara stakleničkih plinova u skladu s planom kontrole i osiguranja kvalitete

– arhiviranjem podataka o djelatnostima za izračun emisija, faktora emisija i dokumenata korištenih za planiranje, izradu, kontrolu i osiguranje kvalitete inventara

– vođenjem evidencije i izvješćivanjem o ovlaštenim pravnim osobama koje sudjeluju u trgovanju emisijama, mjerama zajedničkog ulaganja i mjerama čistog razvoja

– izborom ovlaštenika za izradu inventara, izvješća o inventaru stakleničkih plinova, zajedničkog formata za izvješćivanje stakleničkih plinova, izvješća o provedbi politike i mjera za smanjenje emisija i povećanje odliva stakleničkih plinova i izvješća o projekcijama emisija stakleničkih plinova po izvorima i njihovo uklanjanje odlivima.

(2) Poslove iz stavka 1. ovoga članka, u okviru zadaća propisanih Zakonom, obavlja Agencija.

(3) Agencija je dužna dati na uvid sve podatke i dokumente iz stavka 1. podstavka 7. ovoga članka stručnom tijelu Tajništva Okvirne konvencije i Europske komisije za potrebe tehničkog pregleda i ocjene Izvješća o inventaru stakleničkih plinova i zajedničkog formata za izvješćivanje.

Članak 8.

(1) Poslovi izrade inventara, izvješća o inventaru stakleničkih plinova i zajedničkog formata za izvješćivanje obuhvaćaju:

– preliminarni izračun svih antropogenih emisija iz izvora i uklanjanja pomoću odliva stakleničkih plinova u skladu s metodologijom propisanom važećim smjernicama Okvirne konvencije, smjernicama Međuvladinog tijela za klimatske promjene, Uputama za izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i na temelju procijenjenih podataka o djelatnostima u skladu s člankom 7. Uredbe br. 525/2013, te Provedbenom uredbom (EU) br. 749/2014, Delegiranom uredbom (EU) br. 666/2014 i Uredbom (EU) br. 662/2014

– izračun svih antropogenih emisija iz izvora i uklanjanja pomoću odliva stakleničkih plinova u skladu s metodologijom propisanom važećim smjernicama Okvirne konvencije, smjernicama Međuvladinog tijela za klimatske promjene, Uputama za izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i na temelju podataka o djelatnostima iz članka 9. ove Uredbe u skladu s člankom 7. Uredbe br. 525/2013, te Provedbenom uredbom (EU) br. 749/2014, Delegiranom uredbom (EU) br. 666/2014 i Uredbom (EU) br. 662/2014

– izračun svih antropogenih emisija iz izvora indirektnih stakleničkih plinova u skladu s metodologijom propisanom važećim smjernicama Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979.

– kvantitativnu procjenu nesigurnosti izračuna za svaku kategoriju izvora i uklanjanja emisija stakleničkih plinova kao i za inventar u cjelini, u skladu sa smjernicama Međuvladinog tijela za klimatske promjene

– identifikaciju glavnih kategorija izvora emisije i uklanjanja stakleničkih plinova

– ponovni izračun emisija i uklanjanja stakleničkih plinova u slučajevima unaprjeđenja metodologije, faktora emisija ili podataka o djelatnostima, uključivanja novih kategorija izvora i odliva ili primjene metoda usklađivanja s obrazloženjima

– opis uspostavljenih i planiranih zakonodavnih, institucionalnih, organizacijskih i postupovnih mehanizama za izradu inventara stakleničkih plinova i njegova unaprjeđenja

– dodatne informacije sukladno odlukama Kyotskog protokola, uključujući informacije o: izračunu emisija ili uklanjanja stakleničkih plinova iz obveznih i izabranih aktivnosti sektora korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva, promjenama u nacionalnom sustavu, promjenama u registru emisija stakleničkih plinova i mjerama koje se provode s ciljem smanjenja nepovoljnog utjecaja provedbe politike i mjera smanjenja emisija na države čije gospodarstvo je osjetljivo na provedbu mjera ublaženja klimatskih promjena

– provedbu i izvješćivanje o postupcima kontrole kvalitete u skladu s planom kontrole i osiguranja kvalitete

– pripremu izvješća o inventaru stakleničkih plinova i zajedničkog formata za izvješćivanje uključujući i sve dodatne zahtjeve u skladu s Okvirnom konvencijom i pratećim međunarodnim ugovorima i odlukama

– izradu prioritetnih, dodatnih i zamjenskih pokazatelja

– suradnju sa stručnim tijelom Tajništva Okvirne konvencije i Europske komisije za potrebe tehničkog pregleda i ocjene Izvješća o inventaru stakleničkih plinova i zajedničkog formata za izvješćivanje.

(2) Inventar emisija stakleničkih plinova, izvješće o inventaru emisija stakleničkih plinova i zajednički format izvješćivanja izrađuje se u skladu s važećim smjernicama i uputama Okvirne konvencije i Međuvladinog tijela za klimatske promjene koje Ministarstvo objavljuje na svojim internetskim stranicama.

(3) Popis pokazatelja iz stavka 1. podstavka 11. ovoga članka Agencija objavljuje na svojim internetskim stranicama.

Članak 9.

(1) Ministarstvo u suradnji s Agencijom i Povjerenstvom za praćenje izrađuje godišnji program prikupljanja podataka o djelatnostima po pojedinim sektorima za sljedeću godinu u skladu s planom osiguranja i kontrole kvalitete iz članka 7. stavka 1. podstavka 7. ove Uredbe i objavljuje ga na svojim internetskim stranicama do 15. prosinca tekuće godine.

(2) Program iz stavka 1. ovoga članka sadrži popis potrebnih podataka o djelatnostima, nadležno tijelo koje prikuplja, odnosno posjeduje podatke o djelatnostima, razdoblje za koje je potrebno prikupiti podatke i mjerne jedinice u kojima se iskazuju podaci o djelatnostima.

(3) Ako nadležna tijela odgovorna za prikupljanje podataka u propisanom roku ne dostave kompletne podatke o djelatnostima, Ministarstvo će u suradnji s Agencijom, Povjerenstvom za praćenje i ovlaštenikom, s ciljem kompletiranja podataka potrebnih za izračun emisija i odliva stakleničkih plinova, procijeniti zamjenske podatke o djelatnostima u skladu s principima i metodologiji propisanim smjernicama za izradu izvješća o inventaru stakleničkih plinova bez primjene faktora konzervativnosti i nesigurnost zamjenskih podataka.

(4) Ministarstvo će, u suradnji s Agencijom, Povjerenstvom za praćenje i ovlaštenikom, dati prijedlog potrebnih istraživanja za unaprjeđenje izvješćivanja o emisijama i odlivu stakleničkih plinova.

(5) Istraživanja iz stavka 4. ovoga članka financiraju se financijskim sredstvima koja se uplaćuju u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) sukladno članku 100. Zakona.

Članak 10.

(1) Agencija je dužna za potrebe izrade preliminarnog inventara stakleničkih plinova Europske unije dostaviti Ministarstvu do 15. srpnja tekuće godine preliminarni izračun za prethodnu godinu svih antropogenih emisija iz izvora i uklanjanja pomoću odliva stakleničkih plinova u skladu s metodologijom propisanom važećim smjernicama Okvirne konvencije, smjernicama Međuvladinog tijela za klimatske promjene, Uputama za izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i na temelju procijenjenih podataka o djelatnostima u skladu s člankom 8. Uredbe br. 525/2013, te Provedbenom uredbom (EU) br. 749/2014, Delegiranom uredbom (EU) br. 666/2014 i Uredbom (EU) br. 662/2014.

(2) Agencija je dužna za potrebe izrade inventara stakleničkih plinova Europske unije dostaviti Ministarstvu do 31. prosinca tekuće godine:

– ispunjeni zajednički format za izvješćivanje za sve godine u razdoblju od bazne godine do godine koja prethodi tekućoj godini

– informacije o izračunu emisija ili uklanjanja stakleničkih plinova iz obveznih i izabranih aktivnosti sektora korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva

– informacije o ponovnim izračunima emisija i uklanjanja stakleničkih plinova u slučajevima unaprjeđenja metodologije, faktora emisije ili podataka o djelatnostima, uključivanja novih kategorija izvora i odliva ili primjene metoda usklađivanja s obrazloženjima

– dijelove izvješća o inventaru stakleničkih plinova koji se odnose na osiguranje i kontrolu kvalitete, procjenu nesigurnosti i kompletnosti

– informacije o izdavanju, držanju na računu, prijenosu, primanju, poništavanju i povlačenju jedinica smanjenja emisija, jedinica ovjerenog smanjenja emisija, jedinica dodijeljene kvote i jedinica uklanjanja i o prijenosu u iduće obvezujuće razdoblje jedinica smanjenja emisija, ovjerenih smanjenja emisija i jedinica dodijeljenog iznosa, iz Registra Unije u skladu s važećim odlukama i smjernicama Okvirne konvencije i pratećih međunarodnih ugovora

– informacije o pravnim osobama ovlaštenim sukladno nacionalnom zakonodavstvu za sudjelovanje u mehanizmima čistog razvoja, mehanizmima zajedničkih projekata i trgovanju emisijama

– informaciju o prioritetnim, dodatnim i zamjenskim pokazateljima.

(3) Agencija dostavlja podatke i informacije iz stavka 2. ovoga članka Europskoj komisiji do 15. siječnja svake godine (godina N) za razdoblje od bazne godine do N-2 godine u skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe br. 525/2013, te Provedbenom uredbom (EU) br. 749/2014, Delegiranom uredbom (EU) br. 666/2014 i Uredbom (EU) br. 662/2014.

(4) Agencija dostavlja Ministarstvu cjelovito izvješće o inventaru stakleničkih plinova i zajednički format za izvješćivanje do 15. veljače svake godine (godina N) za razdoblje od bazne godine do N-2 godine.

(5) Ministarstvo u suradnji s Povjerenstvom za praćenje donosi ocjenu izvješća o inventaru stakleničkih plinova i zajedničkog formata za izvješćivanje iz stavka 3. ovoga članka i o tome obavještava Agenciju i ovlaštenika.

(6) Kada Povjerenstvo za praćenje ocijeni da izvješće o inventaru stakleničkih plinova i zajednički format za izvješćivanje ima nedostatke koji utječu na njihovu razvidnost, dosljednost, usporedivost, potpunost i točnost, predložit će Ministarstvu da od Agencije i ovlaštenika zatraži dopune u primjerenom roku, kojom prilikom će obrazložiti i u kojem dijelu treba dopuniti dokumente iz ovoga stavka.

(7) Povjerenstvo za praćenje će razmotriti dopune dokumenata te će donijeti mišljenje o prihvatljivosti izvješća o inventaru stakleničkih plinova i zajedničkog formata za izvješćivanje.

(8) Agencija dostavlja prihvaćeno izvješće o inventaru stakleničkih plinova i zajedničkog formata za izvješćivanje Europskoj komisiji do 15. ožujka svake godine (godina N) za razdoblje od bazne godine do N-2 godine, u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe br. 525/2013, te Provedbenom uredbom (EU) br. 749/2014, Delegiranom uredbom (EU) br. 666/2014 i Uredbom (EU) br. 662/2014.

(9) Ministarstvo dostavlja prihvaćeno izvješće o inventaru emisija stakleničkih plinova i zajedničkog formata za izvješćivanje Tajništvu Okvirne konvencije do 15. travnja svake godine (godina N) za razdoblje od bazne godine do N-2 godine u skladu s člankom 7. stavkom 4. Uredbe br. 525/2013, te Provedbenom uredbom (EU) br. 749/2014, Delegiranom uredbom (EU) br. 666/2014 i Uredbom (EU) br. 662/2014.

Članak 11.

(1) Inventar stakleničkih plinova i zajednički format za izvješćivanje podliježe tehničkom pregledu i stručnoj ocjeni od strane stručnog tijela Tajništva Okvirne konvencije i dodatnom tehničkom pregledu i stručnoj ocjeni koju provodi Europska komisija s ciljem utvrđivanja postizanja nacionalne godišnje kvote.

(2) Na temelju preporuka koje dostavi stručno tijelo Tajništva Okvirne konvencije i Europska komisija, Povjerenstvo za praćenje razmatra i predlaže dorade izvješća o inventaru stakleničkih plinova i zajedničkog formata za izvješćivanje.

(3) Izvješće o inventaru stakleničkih plinova i zajedničkog formata za izvješćivanje se korigira sukladno preporukama iz stavka 2. ovoga članka proizašlih tijekom stručne ocjene iz stavka 1. ovoga članka.

III. NACIONALNI SUSTAV ZA PRAĆENJE PROVEDBE POLITIKE I MJERA ZA SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA I PROJEKCIJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA

Članak 12.

(1) Nacionalni sustav za politiku, mjere i projekcije uspostavlja se s ciljem praćenja i izvješćivanja o efektima politike i mjera za smanjenje emisija i povećanje odliva stakleničkih plinova s posebnim naglaskom na sektore koji nisu pokriveni sustavom trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, izvješćivanje o projekcijama emisija i korištenju financijskih sredstava od dražbi u skladu s člankom 12. Uredbe br. 525/2013, te Provedbenom uredbom (EU) br. 749/2014, Delegiranom uredbom (EU) br. 666/2014 i Uredbom (EU) br. 662/2014.

(2) Nacionalnim sustavom za politiku, mjere i projekcije osigurava se kontrola i preporuke dodatnih mjera s ciljem ispunjenja obveze smanjenja emisija i povećanje odliva stakleničkih plinova s posebnim naglaskom na ograničenja emisije stakleničkih plinova iz sektora, koji nisu pokriveni sustavom trgovanja stakleničkih plinova, do razine nacionalne godišnje kvote.

Članak 13.

(1) Za potrebe praćenja ispunjenja obveza smanjenja emisija i povećanje odliva stakleničkih plinova izrađuju se sljedeća izvješća:

– Izvješće o provedbi politike i mjera za smanjenje emisija i povećanje odliva stakleničkih plinova po sektorima (u daljnjem tekstu: Izvješće o provedbi politike i mjera), u skladu s člankom 13. Uredbe br. 525/2013, te Provedbenom uredbom (EU) br. 749/2014, Delegiranom uredbom (EU) br. 666/2014 i Uredbom (EU) br. 662/2014

– Izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova po izvorima i njihovo uklanjanje odlivima (u daljnjem tekstu: Izvješće o projekcijama) u skladu s člankom 14. Uredbe br. 525/2013, te Provedbenom uredbom (EU) br. 749/2014, Delegiranom uredbom (EU) br. 666/2014 i Uredbom (EU) br. 662/2014.

(2) U svrhu ispunjenja obveza prema Okvirnoj konvenciji i pratećim međunarodnim ugovorima izrađuju se posebna izvješća i drugi elaborati.

(3) Izvješća iz stavka 1. ovoga članka izrađuju se svake dvije godine počevši od 2015. godine.

(4) Izvješća iz stavka 2. ovoga članka izrađuju se po potrebi.

Članak 14.

(1) Izvješće o provedbi politike i mjera sadrži izraženo po sektorima:

– ciljeve politike i mjera

– vrstu instrumenata za provedbu politike i mjera

– status provedbe politike ili mjera

– pokazatelje za praćenje i procjenu postignuća politike i mjera koje Ministarstvo objavljuje na svojim internetskim stranicama

– kvantificirane procjene utjecaja politika i mjera na emisije i uklanjanje stakleničkih plinova za razdoblje koje slijedi nakon tekuće godine i obuhvaća četiri buduće godine koje završavaju s 0 ili 5 (ex-ante analiza)

– kvantificirane ocjene utjecaja politika i mjera na emisije i uklanjanje stakleničkih plinova za proteklo razdoblje od bazne godine do godine koja prethodi tekućoj godini (ex-post analiza)

– iznos godišnje nacionalne kvote

– količinu, vrstu i zemljopisnu raspoređenost jedinica proizašlih iz provedbe projektnih aktivnosti u okviru Kyotskog protokola korištenih sukladno članku 20. stavku 4. ove Uredbe

– predviđeni napredak u ispunjavanju obveze ograničenja emisija do iznosa godišnje nacionalne kvote

– informaciju o planiranim dodatnim mjerama za postizanje većih ograničenja emisija od iznosa godišnje nacionalne kvote

– informaciju o korištenju financijskih sredstava od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi.

(2) Izvješće o provedbi politike i mjera treba u mjeri u kojoj je to moguće procijeniti:

– troškove i koristi provedbe politike i mjera za gospodarstvo te posebno ih analizirati

– postignuća provedbe politike i mjera posebno u sektorima koji su obuhvaćeni sustavom trgovanja emisijskim jedinicama i ostalim sektorima

– međuovisnost s drugom relevantnom politikom i mjerama u zaštiti okoliša, posebice s politikom i mjerama u području zaštite zraka

– učinak primjene mehanizama čistog razvoja, mehanizmima zajedničkih projekata i trgovanju emisijama kao dopunskih mjera smanjivanja emisija stakleničkih plinova.

Članak 15.

Izvješće o projekcijama sadrži izraženo prema plinovima i sektorima:

– projekcije »bez mjera«, »s mjerama« i »s dodatnim mjerama« za razdoblje koje slijedi nakon tekuće godine i obuhvaća četiri buduće godine koje završavaju s 0 ili 5 (ex-ante analiza)

– utjecaj politike i mjera uključenih u projekcije sukladno odredbama članka 14. ove Uredbe

– opis metodologije, modela, pretpostavki i ulaznih podataka za izradu projekcija

– analizu osjetljivosti projekcija u ovisnosti o ulaznim podacima.

Članak 16.

(1) Ovlaštenik izrađuje izvješća iz članka 8. i članka 13. stavka 1. ove Uredbe.

(2) Izvješća iz članka 8. i članka 13. stavka 1. ove Uredbe izrađuju se na hrvatskom i engleskom jeziku.

(3) Poslovi izrade izvješća iz članka 8. i članka 13. stavka 1. ove Uredbe financiraju se sredstvima koje u svom proračunu osigurava Agencija.

(4) Ovlaštenik za poslove izrade izvješća iz članka 8. i članka 13. stavka 1. ove Uredbe mora imati suglasnost Ministarstva za obavljanje ove djelatnosti temeljem zakona kojim se uređuje zaštita okoliša.

(5) Agencija sklapa ugovor o izradi izvješća iz članka 8. i članka 13. stavka 1. ove Uredbe s ovlaštenikom na rok od tri godine.

Članak 17.

(1) Agencija je dužna izvješća iz članka 13. stavka 1. ove Uredbe dostaviti Ministarstvu do 15. veljače svake druge godine.

(2) Ministarstvo u suradnji s Povjerenstvom za politiku i mjere donosi ocjenu izvješća iz članka 13. stavka 1. ove Uredbe i o tome obavještava Agenciju.

(3) Kada Povjerenstvo za politiku i mjere ocijeni da izvješća iz članka 13. stavka 1. ove Uredbe imaju nedostatke koji utječu na njihovu razvidnost, dosljednost, usporedivost, potpunost i točnost, predložit će Ministarstvu da od Agencije zatraži dopune u primjerenom roku, kojom prilikom će obrazložiti i u kojem dijelu treba dopuniti izvješća iz članka 13. stavka 1. ove Uredbe.

(4) Povjerenstvo za politiku i mjere će razmotriti dopune dokumenata te će donijeti mišljenje o prihvatljivosti izvješća iz članka 13. stavka 1. ove Uredbe.

(5) Agencija dostavlja prihvaćena izvješća iz članka 13. stavka 1. ove Uredbe Europskoj komisiji do 15. ožujka svake druge godine.

IV. NACIONALNO IZVJEŠĆE I DVOGODIŠNJE IZVJEŠĆE PREMA OKVIRNOJ KONVENCIJI

Članak 18.

(1) Nacionalno izvješće prema Okvirnoj konvenciji (u daljnjem tekstu: Nacionalno izvješće) sadrži sljedeće podatke:

– nacionalne osobitosti

– inventar emisija stakleničkih plinova

– provedbu politike i mjera

– projekcije emisija

– utjecaje i prilagodbu klimatskim promjenama

– obrazovanje i podizanje javne svijesti.

(2) Nacionalno izvješće izrađuje se u obimu i rokovima sukladno odlukama Okvirne konvencije u skladu s člankom 18. Uredbe br. 525/2013, te Provedbenom uredbom (EU) br. 749/2014, Delegiranom uredbom (EU) br. 666/2014 i Uredbom (EU) br. 662/2014.

(3) Dvogodišnje izvješće prema Okvirnoj konvenciji (u daljnjem tekstu: Dvogodišnje izvješće) sadrži podatke:

– informacije o emisijama i trendovima stakleničkih plinova

– kvantificirane ciljeve smanjenja emisija

– napredak u postizanju kvantificiranih ciljeva smanjenja emisija i relevantne informacije

– projekcije emisija

– pružanje financijske i tehnološke podrške kao i podrške za izgradnju kapaciteta zemljama u razvoju

– ostala pitanja bitna za izvješćivanje.

(4) Dvogodišnje izvješće izrađuje se u obimu i rokovima sukladno odlukama Okvirne konvencije, u skladu s člankom 18. Uredbe br. 525/2013, Provedbenom uredbom (EU) br. 749/2014, Delegiranom uredbom (EU) br. 666/2014 i Uredbom (EU) br. 662/2014.

Članak 19.

(1) Ministarstvo odabire ovlaštenika za izradu pojedinih poglavlja Nacionalnog izvješća i Dvogodišnjeg izvješća i izvješća iz članka 13. stavaka 1. i 2. ove Uredbe.

(2) Za izradu poglavlja o inventaru emisija stakleničkih plinova, provedbi politike i mjera smanjenja emisija i projekcijama emisija moraju se uzeti u obzir i podaci iz izvješća koja se izrađuju sukladno članku 8. i članku 13. stavku 1. ove Uredbe za razdoblje za koje se izrađuju Nacionalno izvješće i Dvogodišnje izvješće.

(3) Izrada Nacionalnog izvješća i Dvogodišnjeg izvješća financira se sredstvima koje u svom proračunu osigurava Ministarstvo.

(4) Ministarstvo u suradnji s Povjerenstvom za politiku i mjere donosi ocjenu Nacionalnog izvješća i Dvogodišnjeg izvješća.

(5) Ovlaštenik je dužan surađivati sa stručnim tijelom Tajništva Okvirne konvencije za potrebe tehničkog pregleda i ocjene Nacionalnog izvješća i Dvogodišnjeg izvješća.

V. ISPUNJAVANJE OBVEZE OGRANIČENJA EMISIJA DO VISINE NACIONALNE GODIŠNJE KVOTE

Članak 20.

(1) Ministarstvo na temelju Izvješća iz članka 8. ove Uredbe i Izvješća o pregledu i ocjeni revidiranog izvješća iz članka 11. stavka 3. ove Uredbe, u dijelu koji se odnosi na sektore koji nisu obuhvaćeni sustavom trgovanja emisijskim jedinicama, utvrđuje ispunjenje obveza ograničenja emisija nacionalne godišnje kvote u skladu s člankom 3. Odluke br. 406/2009/EZ, Odlukom Komisije 2013/162/EU i Provedbenom odlukom Komisije 2013/634/EU.

(2) U slučaju da su emisije utvrđene sukladno stavku 1. ovoga članka više od nacionalne godišnje kvote, Ministarstvo predlaže Vladi Republike Hrvatske prenošenje dijela godišnje nacionalne kvote iz naredne godine ili kupovinu potrebnih emisija.

(3) Količina emisijske kvote koja se može prenijeti sukladno stavku 2. ovoga članka ne može iznositi više od 5% od nacionalne godišnje kvote za tu godinu u skladu s člankom 3. Odluke br. 406/2009/EZ, Odlukom Komisije 2013/162/EU i Provedbenom odlukom Komisije 2013/634/EU.

(4) Kupovina potrebnih emisija iz stavka 2. ovoga članka može se izvršiti od država članica Europske unije ili kupovinom jedinica proizašlih iz provedbe projektnih aktivnosti u okviru Kyotskog protokola.

(5) U slučaju da su emisije utvrđene sukladno stavku 1. ovoga članka niže od nacionalne godišnje kvote, Ministarstvo predlaže Vladi Republike Hrvatske način raspolaganja s viškom nacionalne godišnje kvote.

(6) Prijedlog Vladi Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka može se odnositi na prenošenje viška emisija koje prelaze iznos nacionalne godišnje kvote u sljedeću godinu i/ili prodaju dijela nacionalne godišnje kvote državama članicama Europske unije.

(7) Količina emisijske kvote koja se može prodati sukladno stavku 6. ovoga članka ne može iznositi više od 5% od nacionalne godišnje kvote za tu godinu u skladu s člankom 3. Odluke br. 406/2009/EZ.

(8) Količina jedinica proizašlih iz provedbe projektnih aktivnosti u okviru Kyotskog protokola koja se koristi za ispunjenje nacionalne godišnje kvote iz stavka 4. ovoga članka ne može iznositi više od 3% količine emisija stakleničkih plinova Republike Hrvatske u 2005. godini u skladu s člankom 5. Odluke br. 406/2009/EZ.

(9) Vlada Republike Hrvatske temeljem prijedloga Ministarstva iz stavaka 2. i 5. ovoga članka donosi odluku:

– o kupovini dijela nacionalne godišnje kvote

– o prodaji dijela nacionalne godišnje kvote

– o prenošenju dijela nacionalne godišnje kvote iz sljedeće godine

– o prenošenju dijela nacionalne godišnje kvote u sljedeću godinu

– o kupovini jedinica proizašlih iz provedbe projektnih aktivnosti u okviru Kyotskog protokola.

Članak 21.

Ministarstvo na temelju Izvješća iz članka 13. stavka 1. ove Uredbe u suradnji s Povjerenstvom za politiku i mjere predlaže dodatne mjere nadležnim tijelima s ciljem ispunjenja nacionalne godišnje kvote u slučaju da navedena izvješća pokazuju rast emisija koji može dovesti do prekoračenja nacionalne godišnje kvote u narednim godinama.

Članak 22.

(1) U Registru Unije bilježi se nacionalna godišnja kvota za Republiku Hrvatsku za sektore koji nisu obuhvaćeni sustavom trgovanja emisijskim jedinicama u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) br. 389/2013.

(2) U Registru Unije bilježi se točan obračun transakcija s dijelom nacionalne godišnje kvote iz stavka 1. ovoga članka u skladu s člancima 82. do 87. Uredbe (EU) br. 389/2013.

(3) Temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske iz članka 20. stavka 9. ove Uredbe, Ministarstvo izdaje nalog Agenciji za prijenos dijela nacionalne godišnje kvote u Registru Unije i/ili jedinica proizašlih iz provedbe projektnih aktivnosti u okviru Kyotskog protokola.

(4) Agencija je dužna u roku 8 dana od primitka naloga iz stavka 3. ovoga članka izvršiti prijenos emisijskih jedinica.

(5) Pristup javnosti informacijama koje se odnose na prijenos dijela nacionalne godišnje kvote emisijskih jedinica, provodi se sukladno članku 11. Odluke br. 406/2009/EZ i zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša.

Članak 23.

Izvješća izrađena temeljem ove Uredbe objavljuju se na internetskim stranicama Ministarstva i Agencije.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 87/12).

Članak 25.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/53

Urbroj: 50301-25/25-17-2

Zagreb, 12. siječnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.