Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji u Savudrijskoj vali – polja A, C i E

NN 6/2017 (20.1.2017.), Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji u Savudrijskoj vali – polja A, C i E

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

192

Na temelju članka 17. stavka 1. i članka 20. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), te članka 26. stavka 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/12), a u vezi sa člankom 6. Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (»Narodne novine«, br. 37/14 i 154/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. siječnja 2017. godine donijela

ODLUKU

O KONCESIJI U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA NA LOKACIJI U SAVUDRIJSKOJ VALI – POLJA A, C i E

I.

Sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji u Savudrijskoj vali – polja A, C i E, objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave (broj objave: 2016/S 01K-0018063), od 16. kolovoza 2016. godine i ponude pristigle na Javno otvaranje ponuda za dodjelu koncesije, održano 16. rujna 2016. godine u prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, osnovanog i imenovanog Odlukom Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 44/16), Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje obrtu MORSKI RIBOLOV, vl. Vladimir Bašić iz Umaga, Rovinjska 1 (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), ovlaštenje za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji u Savudrijskoj vali – polja A, C i E.

II.

Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka omeđeno je poligonom određenim koordinatnim točkama izraženim u HTRS96 projekciji, kako slijedi:

Polje

Točka

E (Y)

N (X)

A

1

2

3

4

269920.011

270137.646

270039.712

269822.050

5044459.080

5044184.757

5044107.047

5044381.348

C

9

10

11

12

270183.631

270401.303

270303.338

270085.666

5044126.882

5043852.590

5043774.850

5044049.141

E

17

18

19

20

269621.317

269726.189

269663.138

269558.266

5044153.864

5044068.750

5043991.067

5044076.182

III.

Površina pomorskog dobra, morskog akvatorija, koje se daje u koncesiju ukupno iznosi 101.000 m2, od čega površina polja A iznosi 43.750 m2, površina polja B iznosi 43.750 m2, a površina polja E iznosi 13.500 m2, sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi koja čini Prilog 1. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

IV.

Davatelj koncesije daje na gospodarsko korištenje pomorsko dobro navedeno u točki II. ove Odluke Ovlašteniku koncesije na vremensko razdoblje od 20 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke.

V.

Koncesija na pomorskom dobru iz točke II. ove Odluke daje se radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji u Savudrijskoj vali – polja A, C i E.

Dozvoljena godišnja količina uzgoja školjaka koju je Ovlaštenik koncesije ovlašten uzgajati iznosi 70 tona godišnje.

Ovlaštenik koncesije dužan je gospodarski koristiti pomorsko dobro iz točke II. ove Odluke sukladno lokacijskoj dozvoli, klase: UP/I-350-05/15-01/000019, urbroja: 2105/05-09/08-16-0015, od 23. veljače 2016. godine, izdanoj od strane Istarske županije, Grada Umaga – Umago, Upravnog odjela za izdavanje akata za gradnju, koja čini Prilog 2. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ovlaštenik koncesije dužan je u pomorsko dobro koje se daje u koncesiju uložiti sveukupno 400.000,00 kuna kao investicijsko ulaganje, a sve u opsegu i na način opisan u Studiji gospodarske opravdanosti kontroliranog uzgoja školjaka na pomorskom dobru (u daljnjem tekstu: Studija gospodarske opravdanosti), koja čini Prilog 3. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Od navedenog ukupnog investicijskog ulaganja iz stavka 4. ove točke, a prema Studiji gospodarske opravdanosti ulaganja, Ovlaštenik koncesije dužan je iznos od 20.000,00 kuna investirati u zaštitu okoliša koncesijskog područja.

Ovlaštenik koncesije dužan je za svaku daljnju izmjenu zahvata u prostoru na pomorskom dobru iz točke II. ove Odluke zatražiti suglasnost Davatelja koncesije, te dozvole sukladno propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju.

VI.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na gospodarsko korištenje, koristi isključivo za obavljanje djelatnosti za koje je registriran i za koje je utvrđena namjena koncesije.

Ovlaštenik koncesije dužan je gospodarski koristiti pomorsko dobro iz točke II. ove Odluke sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, te drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom, niti djelomično, niti u cijelosti prenositi na drugoga, bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

VII.

Za gospodarsko korištenje pomorskog dobra navedenog u točki II. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije obvezuje se da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju koncesijsku naknadu.

Godišnja koncesijska naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za gospodarsko korištenje pomorskog dobra sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela naknade, s tim da:

stalni dio iznosi 0,20 kuna po m2 zauzete ukupne površine pomorskog dobra godišnje, odnosno 20.200,00 kuna godišnje, plativo u jednom obroku

– promjenjivi dio iznosi 0,20% od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog na koncesioniranom pomorskom dobru.

Navedena koncesijska naknada plaća se na sljedeći način:

– stalni dio naknade plaća se unaprijed za tekuću godinu, najkasnije do 1. ožujka:

a) za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija istječe, naknada se plaća razmjerno mjesecima korištenja

b) za početnu godinu koncesijskog perioda naknada se plaća u roku 45 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji

– promjenjivi dio naknade plaća se unatrag u jednom obroku, i to do 30. travnja tekuće godine za ostvareni ukupni godišnji prihod na koncesioniranom pomorskom dobru prethodne godine.

VIII.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da u roku 90 dana od dana donošenja ove Odluke sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke II. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije, posebno u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, izgradnju i održavanje, te nadzor nad gospodarskim korištenjem pomorskog dobra koje se daje u koncesiju.

IX.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na iznos od 20.000,00 kuna, a što je 5% od ukupne vrijednosti investicije, koja prema Studiji gospodarske opravdanosti iznosi 400.000,00 kuna, s rokom važenja garancije do šest mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti ovjerene zadužnice na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u ukupnom iznosu od 40.400,00 kuna, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju banke iz stavka 1. ove točke i ovjerene zadužnice iz stavka 2. ove točke, neće se potpisati ugovor o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke, te Ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

X.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Rijeci, u roku 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-022-03/17-04/01

Urbroj: 50301-25/18-17-2

Zagreb, 19. siječnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.