Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2016. godine

NN 6/2017 (20.1.2017.), Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2016. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

198

Ministarstvo poljoprivrede, na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« broj 75/2009, 61/2011, 56/2013 i 14/2014) i članka 10. stavka 2. Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra šumskih sjemenskih objekata (»Narodne novine« broj 4/2011) objavljuje

IZMJENU

REGISTRA ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA TIJEKOM 2016. GODINE

I. U Registar šumskih sjemenskih objekata upisani su:

1. pod registarskim brojem HR-FSY-SS-223/361 šumski sjemenski objekt obične bukve (Fagus sylvatica L.), tipa sjemenska sastojina, u kategoriji »selekcioniran«, površine 37,33 hektara, odjel/odsjek 18b u gospodarskoj jedinici Petrinjčica, Šumarija Petrinja, Uprava šuma Podružnica Sisak.

2. pod registarskim brojem HR-FSY-SI-223/362 šumski sjemenski objekt obične bukve (Fagus sylvatica L.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 86,21 hektara, odjel/odsjek 17b, 21b, 22d u gospodarskoj jedinici Petrinjčica, Šumarija Petrinja, Uprava šuma Podružnica Sisak.

3. pod registarskim brojem HR-QPE-SI-311/363 šumski sjemenski objekt hrasta kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Liebl.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 37,88 hektara, odjel/odsjek 40a u gospodarskoj jedinici Svilaruša - Kalčevac, Šumarija Otočac, Uprava šuma Podružnica Gospić.

4. pod registarskim brojem HR-QPE-SI-311/364 šumski sjemenski objekt hrasta kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Liebl.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 34,90 hektara, odjel/odsjek 2a u gospodarskoj jedinici Šedrvan - Bukova glava, Šumarija Gospić, Uprava šuma Podružnica Gospić.

5. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/365 šumski sjemenski objekt hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 75,46 hektara, odjeli/odsjeci 187a i 189a u gospodarskoj jedinici Žutica, Šumarija Novoselec, Uprava šuma Podružnica Zagreb.

6. pod registarskim brojem HR-FAN-SI-123/366 šumski sjemenski objekt poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 49,42 hektara, odjeli/odsjeci 129c, 164b, 176b i 196a u gospodarskoj jedinici Žutica, Šumarija Novoselec, Uprava šuma Podružnica Zagreb.

7. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/367 šumski sjemenski objekt hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 71,54 hektara, odjeli/odsjeci 25bc, 27c i 29a u gospodarskoj jedinici Črnovščak, Šumarija Dugo Selo, Uprava šuma Podružnica Zagreb.

8. pod registarskim brojem HR-QPE-SI-214/368 šumski sjemenski objekt hrasta kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Liebl.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 234,65 hektara, odjeli/odsjeci 2a, 3ab, 4be, 8b, 9a i 10bc u gospodarskoj jedinici Jazbina - Vučjak, Šumarija Krašić, Uprava šuma Podružnica Karlovac.

9. pod registarskim brojem HR-FSY-SI-223/369 šumski sjemenski objekt obične bukve (Fagus sylvytica L.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 82,00 hektara, odjeli/odsjeci 14b, 15b i 16a u gospodarskoj jedinici Petrova gora - Bublen, Šumarija Topusko, Uprava šuma Podružnica Karlovac.

10. pod registarskim brojem HR-FSY-SI-223/370 šumski sjemenski objekt obične bukve (Fagus sylvytica L.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 184,86 hektara, odjeli/odsjeci 27c, 29a, 33b, 57cd i 98a u gospodarskoj jedinici Petrova gora - Petrovac, Šumarija Vojnić, Uprava šuma Podružnica Karlovac.

11. pod registarskim brojem HR-QPE-SS-214/371 šumski sjemenski objekt hrasta kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Liebl.), tipa sjemenska sastojina, u kategoriji »selekcioniran«, površine 51,77 hektara, odjeli/odsjeci 20ae u gospodarskoj jedinici Kotar - Stari gaj, Šumarija Petrinja, Uprava šuma Podružnica Sisak.

12. pod registarskim brojem HR-FAN-SI-112/372 šumski sjemenski objekt poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 29,12 hektara, odjeli/odsjeci 20ab i 21d u gospodarskoj jedinici Fatuus selva.

13. pod registarskim brojem HR-CBE-SI-000/373 šumski sjemenski objekt običnog graba (Carpinus betulus L.) tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 35,23 hektara, odjel/odsjeci 2bcef u gospodarskoj jedinici Faunus selva.

14. pod registarskim brojem HR-FSY-SI-221/374 šumski sjemenski objekt obične bukve (Fagus sylvatica L.) tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 79,43 hektara, odjeli/odsjeci 25ab i 26a u gospodarskoj jedinici Faunus selva.

II. U Registru šumskih sjemenskih objekata brisani su sljedeći šumski sjemenski objekti:

15. pod registarskim brojem HR-PAB-SS-331/138 šumski sjemenski objekt obične smreke (Picea abies (L.) H. Karst.) tipa sjemenska sastojina, u kategoriji »selekcioniran«, površine 11,96 hektara, odjel/odsjek 48b u gospodarskoj jedinici Jasenačka kosa, Šumarija Jasenak, Uprava šuma Podružnica Ogulin.

16. pod registarskim brojem 75., šumski sjemenski objekt obične bukve (Fagus sylvatica L.) i hrasta kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Liebl.), kategorije »selekcioniran«, smješten u gospodarskoj jedinici Vuka, odjeli/odsjeci 7a i 86a, Šumarija Đakovo, Uprava šuma Podružnica Osijek.

17. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/260 šumski sjemenski objekt hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 11,90 hektara, odjel/odsjek 8a u gospodarskoj jedinici Jastrebarski lugovi, Šumarija Jastrebarsko, Uprava šuma Podružnica Karlovac.

18. pod registarskim brojem HR-PAV-SS-000/272 šumski sjemenski objekt divlje trešnje (Prunus avium L.) tipa sjemenska sastojina, u kategoriji »selekcioniran«, površine 62,50 hektara, odjel/odsjek 67a u gospodarskoj jedinici Krndija gazijska, Šumarija Đurđenovac, Uprava šuma Podružnica Našice.

III. U Registru šumskih sjemenskih objekata mijenjaju se sljedeći podaci:

19. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-113/219 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »20,42 ha« upisuje »20,45 ha«.

20. pod registarskim brojem HR-FAN-SI-112/340 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »45,74 ha« upisuje »46,33 ha«.

21. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-113/222 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »43,95 ha« upisuje »44,47 ha«.

22. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/078 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »313,34 ha« upisuje »255,97 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju »21c, 22b, 24abde, 25d, 26a, 27c, 28ac, 29cd, 30bcfg, 31c, 44c, 45c, 46b, 48a, 61b«.

23. pod registarskim brojem HR-FSY-SI-222/080 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »1346,97 ha« upisuje »1070,34 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju »2a, 3ac, 4a, 5a, 6ac, 7a, 12abg, 17acg, 18ac, 21b, 27ad, 28b, 29a, 30ade, 31abd, 32ac, 33abc, 34abde, 35bd, 36ac, 37d, 39abce, 41abc, 43ab, 44e, 46acd, 47c, 53b, 55bce, 56ab, 58e, 59be, 60abe, 61ad, 62b, 65bc, 66ad, 67abd, 68ab, 69abc, 70ab, 71g«.

24. pod registarskim brojem HR-QPE-SI-212/079 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »54,57 ha« upisuje »56,55 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se »27b, 35a, 44d i 45b«.

25. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/081 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »498,36 ha« upisuje »393,55 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju »62de, 64abc, 65acf, 66abdef, 68abef, 71abc, 72abe, 73a, 74abf, 75ac, 78bd, 79b, 80e, 82c, 83b«.

26. pod registarskim brojem HR-FSY-SI-222/083 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »719,39 ha« upisuje »498,07 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju »9b, 11de, 13b, 52b, 83a, 84c, 88e, 92c, 143a, 144ab, 148cd, 153de, 154bc, 155ab, 156b, 157ab, 158ab, 161abc, 162abde, 163ab, 164a, 165ab, 166ab «.

27. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/086 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »1375,39 ha« upisuje »1334,96 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju »1a, 2ab, 3a, 4ab, 5a, 6a, 7a, 9b, 10ac, 11ac, 12abc, 13abcd, 14abcd, 15abc, 16abc, 17bcd, 18abc, 19abce, 20a, 21b, 22abc, 23abc, 24ab, 25abc, 26abc, 27abc, 28abc, 29ad, 30bd, 31abc, 32abcd, 33abcd, 33abcde, 34a, 35abd, 36acde, 37ac, 38abcd, 39acde, 40abc, 41abd, 43a, 44abd«.

28. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/090 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »438,70 ha« upisuje »429,66 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju »45b, 46b, 47cd, 48abc, 49ac, 50abc, 51ag, 52adfh, 53abde, 54ad, 55acd, 57bc, 58ac, 59acde, 60abc«.

29. pod registarskim brojem HR-CSA-SI-000/358 naziv šumarije u kojem se predmetni šumski sjemenski objekt nalazi na način da se umjesto »šumarija Petrinja« upisuje »šumarija Glina«.

30. pod registarskim brojem HR-CSA-SI-000/355 odjel/odsjek u kojem se predmetni šumski sjemenski objekt nalazi na način da se umjesto »35a« upisuje »35c«, te površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »27,62 ha« upisuje »29,32 ha«.

31. pod registarskim brojem HR-QPE-SI-214/232 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »38,41 ha« upisuje »101,86 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se »16a, 17a, 19a«.

32. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/097 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »55,02 ha« upisuje »54,79 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se »36c 37bc, 83a«.

33. pod registarskim brojem HR-QPE-SI-212/098 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »90,08 ha« upisuje »71,73 ha«.

34. površina šumskog sjemenskog objekta pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/099 na način da se umjesto »81,00 ha« upisuje »81,54 ha«.

35. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-122/105 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »130,58 ha« upisuje »165,00 ha«, a umjesto odjela/odsjeka »172b« upisuje se »172a«.

36. pod registarskim brojem HR-FSY-SS-223/159 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »38,01 ha« upisuje »36,96 ha«.

37. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-121/013 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »1316,23 ha« upisuje »1131,97 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuje se »1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8abc, 10a, 11ac, 12ac, 14a, 15bc, 16a, 17ab, 18abcde, 19ab, 20c, 21bc, 22a, 23ab, 24bc, 25ab, 26abc, 27ab, 30c, 31ab, 32ab, 34a, 35ab, 36b«.

38. pod registarskim brojem HR-FAN-SI-121/014 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »1316,83 ha« upisuje »1161,62 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuje se »1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8abc, 10a, 11ac, 12ac, 14a, 15bc, 16a, 17ab, 18abcde, 19ab, 20c, 21bc, 22a, 23ab, 24bc, 25ab, 26abc, 27ab, 30c, 31ab, 32ab, 34a, 35ab, 36b«.

39. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-121/015 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »781,41 ha« upisuje »640,01 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuje se »1a, 2abc, 3a, 4ab, 5a, 7b, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 15a, 16a, 17a, 18c, 19a, 24a, 25a, 26a, 27a«.

40. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-121/016 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »847,27 ha« upisuje »710,88 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuje se »1bc, 2ab, 3a, 4cd, 7a, 10bc, 11a, 12a, 13a, 15a, 16a, 17b, 19d, 20c, 21b, 22bc«.

41. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-121/019 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »950,68 ha« upisuje »801,20 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuje se »2ac, 3a, 4ae, 8ad, 9ac, 10ab, 11a, 12a, 16abcdeg, 17a, 18a, 19a, 25a, 26a, 27ab, 28ab, 29a, 30abde, 31ab, 32a, 33a, 34ab«.

42. pod registarskim brojem HR-FAN-SI-121/020 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »1120,56 ha« upisuje »971,79 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuje se »2ac, 3a, 4ae, 5a, 6a, 7a, 8ad, 9ac, 10ab, 11a, 12a, 16abcdeg, 17a, 18a, 19a, 25a, 26ab, 27abc, 28abc, 29ab, 30abcde, 31abc, 32ab, 33ab, 34abc«.

43. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-121/024 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »5152,26 ha« upisuje »4812,87 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuje se »1a, 7a, 11a, 17a, 18ab, 19ab, 20a, 21b, 22a, 23a, 24c, 25abd, 26a, 27c, 28bdfg, 29abe, 30bc, 31acde, 32ach, 33a, 34abc, 35acdef, 36abd, 37ab, 38abcd, 39abcde, 40abcd, 41ab, 42abc, 43abcd, 44abcde, 45abcd, 46abc, 47ab, 48abcde, 49abcde, 50bcef, 51abcdefg, 52abc, 53abd, 54ab, 55ab, 58bc, 59ab, 60abc, 63abcd, 64b, 66b, 67abc, 68ab, 69ab, 70ab, 72abc, 73abcde, 74abcde, 75acde, 77b, 78bc, 79abcd, 80abcd, 83abc, 84abcde, 85abc, 86abd, 87bde, 88bc, 89ab, 90abc, 91ac, 92a, 93abcd, 94abdef, 95abcdefg, 96abde, 97abdefg, 98acd, 99ab, 100ab, 101abc, 104bcdfgh, 105abcdefghik, 106abcd, 107a, 108ac, 109cdf, 110bce, 111abcd, 112a, 116abceg, 117abcdfgi, 118ab, 119ab, 120ab, 121a, 122b, 124c, 125ad, 128bcde, 129abdg, 131abcd, 132cd, 133abcd, 134ab, 135abc, 138abd, 139ce, 140abc, 141ab, 143ab, 144a, 146b, 147a«.

44. pod registarskim brojem HR-FAN-SI-121/025 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »5195,70 ha« upisuje »4772,31 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuje se »7a, 11a, 17a, 18ab, 19ab, 20a, 21b, 22a, 23a, 24c, 25abd, 26a, 27c, 28abdefg, 29abe, 30bc, 31acde, 32abch, 33a, 34abc, 35acdef, 36abd, 37ab, 38abcd, 39abcde, 40abcd, 41ab, 42abc, 43abcd, 44abcde, 45abcd, 46abc, 47ab, 48abcde, 49abcde, 50abcdef, 51abcdefg, 52abc, 53abd, 54ab, 55ab, 58bc, 59ab, 60abc, 63abcd, 64b, 66b, 67abc, 68ab, 69ab, 70ab, 72abc, 73abce, 74abcde, 75acde, 77b, 78bc, 79abcd, 80abcd, 83abcd, 84abcde, 85abc, 86abd, 87bde, 88bc, 89ab, 90abc, 91ac, 92a, 93abcd, 94abcdef, 95abcdefg, 96abde, 97abdefg, 98acd, 99ab, 100ab, 101abc, 104bcdfgh, 105abdefghik, 106abcd, 107a, 108ac, 109cdf, 110bce, 111abcd, 112a, 116abceg, 117abcdfgi, 118ab, 119ab, 120ab, 121a, 122b, 124c, 125ad, 128bcde, 129abdg, 131abcd, 132cd, 133acd, 134ab, 135ab, 138abd, 139ce, 140abc, 141ab, 143ab, 144a, 146b, 147a«.

45. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/096 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »230,56 ha« upisuje »205,79 ha«, te se iz sjemenskog objekta brišu odsjeci 22ab.

46. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/095 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »29,20 ha« upisuje »14,62 ha«, a iz sjemenskog objekta se briše odsjek 8a.

47. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/259 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »19,76 ha« upisuje »51,92 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se »4abc, 8acd«.

48. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/234 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »95,07 ha« upisuje »150,52 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se »55ab, 77b, 79ace, 80a, 81a, 86a«.

49. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/097 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »54,79 ha« upisuje »172,35 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se »36c, 37bc, 38a, 44a, 78a, 83a«.

50. pod registarskim brojem HR-QPE-SI-211/323 površina šumskog sjemenskog objekta pod na način da se umjesto »2.710,40 ha« upisuje »2.097,82 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se »4ab, 5b, 6ab, 8a, 9a, 10ab, 11ab, 12a, 13a, 14a, 15a, 16a, 17ac, 19a, 20a, 21a, 25a, 26b, 27a, 28a, 31a, 32a, 33a, 34abc, 38c, 39a, 40a, 41a, 42a, 43a, 44a, 45a, 46a, 47a, 48a, 49a, 50ab, 51a, 52ac, 56c, 58b, 59a, 60a, 61a, 62ad, 63beg, 64a, 65a, 66ade, 67c, 68b, 69a, 70a, 71a, 72a, 73a, 74ab, 75ab, 76a, 77a, 80b, 81abd, 82b, 83a i 84a«.

51. pod registarskim brojem HR-FSY-SI-221/324 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »2.676,49 ha« upisuje »2.047,86 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se »4ab, 5b, 6ab, 8a, 9a, 10b, 11ab, 12a, 13a, 14a, 15a, 16a, 17c, 19a, 21a, 22b, 23b, 25a, 26b, 27a, 28a, 31a, 33a, 34abc, 39a, 40a, 41a, 42a, 43a, 44a, 45a, 46a, 47a, 48a, 49a, 50ab, 51a, 52ac, 56c, 58b, 59a, 60a, 61a, 62ad, 63be, 64a, 65a, 66ade, 67c, 68b, 69a, 70a, 71a, 72a, 73a, 74ab, 75ab, 76a, 77a, 80b, 81ab, 83a, 84a«.

52. pod registarskim brojem HR-PHA-SI-511/290 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »46,92 ha« upisuje »17,00 ha«.

53. pod registarskim brojem HR-AAL-SS-331/310 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »34,93 ha« upisuje »25,35 ha«.

54. pod registarskim brojem HR-FSY-SS-332/311 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »38,81« upisuje »26,20 ha«.

55. pod registarskim brojem HR-PAB-SS-332/317 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »85,45 ha« upisuje »37,76 ha« i brišu odjeli/odsjeci 34a i 49b.

Klasa: 321-07/16-01/04
Urbroj: 525-11/1059-16-1
Zagreb, 29. prosinca 2016.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.