Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

NN 7/2017 (25.1.2017.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Hrvatski sabor

210

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. siječnja 2017. godine.

Klasa: 011-01/17-01/01

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 23. siječnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

Članak 1.

U Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) u članku 99. stavku 11. iza riječi: »uključivanja« dodaju se riječi: »te način i sadržaj osposobljavanja«, a iza riječi: »ispunjavati« stavlja se zarez i dodaju riječi: »kao i postupak radi ostvarivanja prava učenika s teškoćama u razvoju na potporu pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika«.

Članak 2.

Članak 126.a briše se.

Članak 3.

Osobe imenovane za ravnatelje školskih ustanova do 31. prosinca 2016., koje se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zateknu na dužnosti ravnatelja, nastavit će obnašati tu dužnost do isteka mandata.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/05

Zagreb, 20. siječnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.