Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka

NN 7/2017 (25.1.2017.), Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka

Ministarstvo financija

225

Na temelju članka 52. stavka 4. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/13, 32/13, 81/13, 100/15, 120/15 i 115/16), članka 20. stavka 4. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (»Narodne novine«, broj 72/13) i članka 33. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 15/13, 108/13 i 115/16) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O PODNOŠENJU TROŠARINSKIH OBRAZACA I OBRAZACA POSEBNIH POREZA UPORABOM SUSTAVA ELEKTRONIČKE RAZMJENE PODATAKA

Temeljne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju izvješća, porezne prijave, obrasci i podnesci koje trošarinski obveznici, porezni obveznici posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića te posebnog poreza na motorna vozila obvezno podnose uporabom sustava elektroničke razmjene podataka te uvjeti i način ostvarivanja elektroničkog prijenosa podataka i elektroničke komunikacije s Ministarstvom financija, Carinskom upravom (u daljnjem tekstu: Carinska uprava).

(2) U smislu ovoga Pravilnika trošarinskim obveznikom, poreznim obveznikom posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića te posebnog poreza na motorna vozila (u daljnjem tekstu: trošarinski i porezni obveznici) smatra se osoba koja je, sukladno Zakonu o trošarinama, Zakonu o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića i Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila, u obvezi plaćanja trošarine, odnosno koja je obveznik plaćanja posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića te posebnog poreza na motorna vozila, kao i bilo koja osoba koja je prema tim propisima obvezna podnositi propisane obrasce.

Članak 2.

(1) Sukladno ovome Pravilniku trošarinski i porezni obveznici podnose izvješća, porezne prijave, obrasce, podneske i druge podatke bitne za oporezivanje (u daljnjem tekstu: trošarinski obrasci i obrasci posebnih poreza) uporabom sustava elektroničke razmjene podataka.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, trošarinski obrasci i obrasci posebnih poreza mogu se s pravno obvezujućim učinkom podnijeti isključivo uporabom sustava elektroničke razmjene podataka i pod uvjetima propisanim za uporabu sustava elektroničke razmjene podataka.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, trošarinski obrasci i obrasci posebnih poreza mogu se s pravno obvezujućim učinkom podnijeti pisano na temelju posebne odluke ministra financija ako je zbog nastupa nepredviđenih okolnosti ili više sile elektronička komunikacija s Carinskom upravom trajnije onemogućena.

(4) Odluka iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 3.

(1) Trošarinski i porezni obveznici podnose trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Carinske uprave e-Carina, i to aplikativnog podsustava e-Trošarine.

(2) Carinska uprava na svojim internetskim stranicama objavljuje:

1. tehničke preduvjete za potrebe elektroničke komunikacije s Carinskom upravom te Pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (e-Carina)

2. korisničke upute, tehničku dokumentaciju i specifikacije za primjenu i korištenje aplikativnog podsustava e-Trošarine.

(3) Trošarinski i porezni obveznici moraju:

1. osigurati ispunjenje objavljenih tehničkih preduvjeta iz stavka 2. točke 1. ovoga članka i

2. poštivati i primjenjivati Pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (e-Carina) iz stavka 2. točke 1. ovoga članka i

3. koristiti aplikativni podsustav e-Trošarine sukladno korisničkim uputama, tehničkoj dokumentaciji i specifikacijama iz stavka 2. točke 2. ovoga članka koje donosi i/ili odobrava Carinska uprava te koje imaju obvezujuću snagu.

Trošarinski obrasci i obrasci posebnih poreza

Članak 4.

(1) Trošarinski i porezni obveznici obvezni su podnositi trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza iz Priloga 1 ovoga Pravilnika elektroničkim putem, korištenjem elektroničkog servisa Carinske uprave e-Carina, aplikativnog podsustava e-Trošarine.

(2) Obveza iz stavka 1. ovoga članka se ne primjenjuje na malog proizvođača vina iz članka 67. Zakona o trošarinama i malog proizvođača jakih alkoholnih pića iz članka 68. Zakona o trošarinama.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, osim uporabom sustava elektroničke razmjene podataka Obrazac P-MPC – Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama za marku duhanskih prerađevina (Prilog 47 Pravilnika o trošarinama) može se podnijeti i pisano ako se primjenjuje rok od dva dana za prijavu povećanja maloprodajne cijene na cigarete.

(4) Prilozi koji se obvezno podnose uz trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza (u daljnjem tekstu: obvezni prilozi) podnose se na način iz stavka 1. ovoga članka, kao datoteka podataka – privitak uz elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnih poreza.

(5) Za točnost i potpunost podataka dostavljenih Carinskoj upravi na način iz stavka 1. ovoga članka odgovoran je trošarinski i porezni obveznik koji primjenom elektroničkih sredstava popunjava i potpisuje naprednim elektroničkim potpisom elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnih poreza te obvezne priloge.

(6) Potpisivanjem elektroničkog trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza naprednim elektroničkim potpisom, trošarinski i porezni obveznik jamči istovjetnost dokumentacije koja je priložena uz elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnog poreza kao privitak s izvornom dokumentacijom.

Uporaba elektroničkog potpisa

Članak 5.

(1) Prije slanja trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika trošarinski i porezni obveznici moraju naprednim elektroničkim potpisom potpisati elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnog poreza. Prilikom slanja trošarinski i porezni obveznik uz elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnog poreza prilaže kao privitak datoteku podataka koja sadrži obvezne priloge uz takav obrazac.

(2) Posebnosti uporabe elektroničkog potpisa uređuju se Pravilima uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (e-Carina).

Ispravak elektroničkih trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza

Članak 6.

(1) Ispravke trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika trošarinski i porezni obveznik podnosi elektroničkim putem, korištenjem elektroničkog servisa Carinske uprave e-Carina, aplikativnog podsustava e-Trošarine, u obliku elektroničkog obrasca.

(2) Ispravci trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza obvezno sadrže oznaku da se radi o ispravku obrasca.

(3) Uz ispravak trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza, trošarinski i porezni obveznik priloge podnosi kao datoteku podataka elektroničkim putem, korištenjem elektroničkog servisa Carinske uprave e-Carina, aplikativnog podsustava e-Trošarine.

(4) Trošarinski i porezni obveznik dužan je naprednim elektroničkim potpisom potpisati elektronički obrazac ispravka trošarinskog obrazaca i obrazaca posebnog poreza.

Zastupanje trošarinskih i poreznih obveznika

Članak 7.

(1) Trošarinski i porezni obveznik može ovlastiti osobu koja posjeduje kvalificirani certifikat kojim se potvrđuje napredni elektronički potpis u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom potpisu da u njegovo ime i za njegov račun popunjava i potpisuje naprednim elektroničkim potpisom trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza te njihove ispravke.

(2) Postupak opunomoćivanja i opoziva punomoći provodi se uporabom sustava elektroničke razmjene podataka, i to korištenjem aplikacije za G2B administraciju gospodarstvenika (u daljnjem tekstu: G2B servis Carinske uprave), modula »Zastupstva« tako da:

1. opunomoćitelj i opunomoćenik koji su registrirani u G2B servisu Carinske uprave iniciraju i provedu postupak opunomoćenja i opoziva punomoći (kreiraju, usuglase, potvrde, ukinu i ažuriraju podatke o zastupanju) ili

2. opunomoćenik koji je registriran u G2B servisu Carinske uprave temeljem pisane punomoći opunomoćitelja kreira i administrira podatke o zastupanju te priloži pisanu punomoć.

(3) Ako opunomoćitelj koji nije registriran u G2B servisu Carinske uprave opozove punomoć, opunomoćenik je dužan odmah i na odgovarajući način u G2B servisu Carinske uprave administrirati podatke o zastupanju (temeljem opoziva ukinuti zastupstvo). Ako se pisana izjava o opozivu punomoći preda carinskom uredu ili ako opunomoćitelj usmeno izjavi na zapisnik službenoj osobi carinskog ureda da danu punomoć opoziva, nadležni carinski ured je dužan pisano zatražiti od ustrojstvene jedinica Carinske uprave, Središnjeg ureda koja je nadležna za operativnu komunikaciju i podršku informacijsko-komunikacijskim sustavima (Help Desk) provedbu opoziva punomoći (ukidanje zastupstva) u G2B servisu Carinske uprave. Help Desk će na zahtjev nadležnog carinskog ureda provesti opoziv punomoći i ukinuti zastupstvo u G2B servisu Carinske uprave.

(4) Trošarinski i porezni obveznik (opunomoćitelj) i opunomoćenik odgovorni su za točnost, potpunost i ažurnost podatka o zastupanju iskazanih uporabom sustava elektroničke razmjene podataka.

(5) Trošarinski i porezni obveznik odgovoran je za točnost i potpunost podataka iskazanih u trošarinskim obrascima i obrascima posebnih poreza koje Carinskoj upravi elektroničkim putem dostavlja ovlaštena osoba iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Trošarinski i porezni obveznik i opunomoćenik su dužni koristiti G2B servis Carinske uprave sukladno korisničkim uputama, tehničkoj dokumentaciji i specifikacijama koje donosi i/ili odobrava Carinska uprava.

Posebnosti provedbe poreznog postupka

Članak 8.

(1) Carinska uprava je dužna bez odgode elektroničkim putem pošiljatelju potvrditi primitak elektroničkog trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza te ispravak tih obrazaca.

(2) Carinska uprava je dužna bez odgode elektroničkim putem pošiljatelja obavijestiti o nemogućnosti zaprimanja elektroničkog trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza te ispravka tog obrazaca ako elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnog poreza te njegov ispravak nije ispravno ili potpuno popunjen.

(3) Ako nakon slanja elektroničkog trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza te ispravka tog obrazaca pošiljatelj ne primi obavijest Carinske uprave o primitku, obvezan je sljedećeg radnog dana o tome obavijestiti ovlaštenu službenu osobu Carinske uprave radi utvrđivanja uzroka.

(4) Carinska uprava elektroničkim putem će obavijestiti pošiljatelja o prihvaćanju ili odbijanju zaprimljenog elektroničkog trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza. Ako je elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnog poreza prihvaćen smatra se da je podnesak uredno podnesen.

(5) Zaprimljeni elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnog poreza neće biti prihvaćen ako:

1. se dodatnim kontrolama od strane Carinske uprave ustanovi netočnost ili nepotpunost podataka elektroničkog trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza

2. uz elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnog poreza te njegov ispravak nisu dostavljeni obvezni prilozi.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, pošiljatelj mora poslati podnesak u ispravnom obliku na način iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika u roku od 48 sati od slanja obavijesti iz stavka 4. ovoga članka. Ako to pošiljatelj ne učini u propisanom roku smatrat će se da podnesak nije podnesen.

(7) Obavijest iz stavaka 2. i 4. ovoga članka obvezno sadrži:

1. razloge nemogućnosti zaprimanja ili neprihvaćanja elektroničkog trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza te ispravka tog obrazaca

2. upozorenje trošarinskom i poreznom obvezniku u kojem roku je dužan dostaviti trošarinski obrazac i obrazac posebnog poreza te ispravak tog obrazaca u ispravnom i potpunom elektroničkom obliku te o posljedicama ako to propusti učiniti.

(8) Carinska uprava je dužna voditi evidenciju o svim primljenim elektroničkim trošarinskim obrascima i obrascima posebnih poreza te njegovim ispravcima i vremenu njihovog primitka u Carinskoj upravi te o svim poslanim obavijestima Carinske uprave iz stavaka 2. i 4. ovoga članka i vremenu njihova slanja.

(9) Obavješćivanje elektroničkim putem smatra se obavljenim u trenutku kad je zabilježeno na poslužitelju Carinske uprave za slanje takvih poruka.

Posebne obveze trošarinskih i poreznih obveznika

Članak 9.

(1) Za svaki računalni sustav, odnosno aplikaciju i program koji trošarinski i porezni obveznik koristi za pohranu ili slanje podataka Carinskoj upravi elektroničkim putem, trošarinski i porezni obveznik mora odrediti osobu koja je odgovorna za zaštitu podataka, redovitu izradu sigurnosnih kopija te za postupak obnove podataka u slučaju greške ili gubitka podataka.

(2) Trošarinski i porezni obveznik u rokovima iz članka 50. Zakona o trošarinama mora čuvati u izvornom, elektroničkom obliku koji sadrži napredni elektronički potpis:

1. elektroničke trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza te njihove ispravke i druge podatke koje elektroničkim putem podnosi Carinskoj upravi,

2. obavijesti koje elektroničkim putem primi od Carinske uprave.

(3) Postupci izrade sigurnosnih kopija i obnove podataka trebaju biti takvi da omoguće sigurnu i cjelovitu obnovu podataka u kratkom roku.

(4) Prilikom pohrane sigurnosnih kopija na mjesto čuvanja, trošarinski i porezni obveznik dužan je provjeriti njihovu cjelovitost, čitljivost i ispravnost.

Posebne obveze Carinske uprave

Članak 10.

(1) Carinska uprava dužna je osigurati:

1. tehničke uvjete za preuzimanje podataka u elektroničkom obliku koje trošarinski i porezni obveznici podnose na način propisan odredbama ovoga Pravilnika,

2. neprekidnost rada sustava Carinske uprave za komunikaciju elektroničkim putem i tehničke uvjete potrebne za dostupnost podataka koje trošarinski i porezni obveznici podnose na način propisan odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Dostupnost podacima koje trošarinski i porezni obveznici podnose elektroničkim putem Carinskoj upravi mora se omogućiti 24 sata dnevno i svakog dana u godini, osim u dane održavanja, odnosno provjere rada sustava.

(3) Carinska uprava dužna je kao poreznu tajnu čuvati podatke koje trošarinski i porezni obveznik podnosi elektroničkim putem na način koji ih osigurava od neovlaštena pristupa, brisanja, mijenjanja ili gubitka podataka, sukladno poreznim propisima, propisima o zaštiti tajnosti podataka i informacijskoj sigurnosti, važećim standardima te dobroj praksi upravljanja i zaštite informacijskih sustava.

(4) Elektronički zapisi nastali postupanjem u primjeni ovoga Pravilnika čuvaju se na način koji ih osigurava od neovlaštena pristupa, brisanja, mijenjanja ili gubitka podataka, sukladno poreznim propisima, propisima o zaštiti tajnosti podataka i informacijskoj sigurnosti, važećim standardima te dobroj praksi upravljanja i zaštite informacijskih sustava.

Članak 11.

(1) Carinska uprava dužna je provoditi mjere osiguranja i zaštite pohranjivanja podataka koje trošarinski i porezni obveznici dostave elektroničkim putem te provoditi mjere održavanja i provjere ispravnosti rada sustava Carinske uprave za komunikaciju elektroničkim putem.

(2) Ravnatelj Carinske uprave određuje sredstva zaštite i ovlaštene osobe za provedbu mjera osiguranja i zaštite pristupa sustavu Carinske uprave za komunikaciju elektroničkim putem.

(3) Mjere, uvjeti i sredstva zaštite iz stavka 2. ovoga članka moraju biti zaštićeni od neovlaštenog uvida ili korištenja, odnosno pristupa.

Članak 12.

Odredbe ovoga Pravilnika u odnosu na trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza koji se s pravno obvezujućim učinkom mogu podnijeti isključivo uporabom sustava elektroničke razmjene podataka i pod uvjetima propisanim za uporabu sustava elektroničke razmjene podataka primjenjivat će se na odgovarajući način i u slučaju izmjena sadržaja i oblika obrazaca, uključujući i izmjene u brojčanom označavanju priloga u kojima su ti obrasci službeno objavljeni.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 13.

Do uspostave funkcionalnosti koja omogućuje podnošenje obavijest iz članka 8. stavaka 2. i 4. ovoga Pravilnika uporabom sustava elektroničke razmjena podataka, ta obavijest se podnosi pisano.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka (»Narodne novine«, broj 144/14).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. veljače 2017.

Klasa: 011-02/17-01/2

Urbroj: 513-02-1710/1-17-1

Zagreb, 17. siječnja 2017.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1

POPIS TROŠARINSKIH OBRAZACA I OBRAZACA POSEBNOG POREZA KOJI SE PODNOSE UPORABOM SUSTAVA ELEKTRONIČKE RAZMJENE PODATAKA

OBRASCI PRIJAVA ZA UPIS U REGISTRE
NAZIV OBRASCAPRILOG IZ PRAVILNIKAPODNOŠENJE
PUR (RTO) – Prijava za upis u registar trošarinskih obveznikaPrilog 22 Pravilnika o trošarinama

Prijava – najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti

Promjena ili odjava – osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu

PUR (ROPP) – Prijava za upis u registar obveznika posebnih porezaPrilog 1 Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

Prijava – najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti

Promjena ili odjava – osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu

PUR – MV – Prijava za upis u registar proizvođača i trgovaca motornim vozilimaPrilog 5 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

Prijava – najkasnije osam dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje ili drugog postupanja uređenog Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila

Promjena ili odjava – osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu


OBRASCI ZA ALKOHOL I ALKOHOLNA PIĆA
NAZIV OBRASCAPRILOG IZ PRAVILNIKAPODNOŠENJE
DOT-PI – Dnevni obračun trošarine na pivoPrilog 26 Pravilnika o trošarinama

za razdoblje od 1. do 15. dana u mjesecu dostavlja se do 20. dana u istom mjesecu, a za razdoblje od 16. do zadnjeg dana u mjesecu dostavlja se do 8. dana u sljedećem mjesecu

(primatelj iz članka 41. podnosi sljedećeg radnog dana od dana nastanka obveze obračunavanja trošarine/ne podnosi se za razdoblje u kojem nije nastala obveza obračunavanja trošarine ili trošarina iznosi nula kuna)

DOT-AL – Dnevni obračun trošarine na alkohol i alkoholna pića (osim piva)Prilog 27 Pravilnika o trošarinama

za razdoblje od 1. do 15. dana u mjesecu dostavlja se do 20. dana u istom mjesecu, a za razdoblje od 16. do zadnjeg dana u mjesecu dostavlja se do 8. dana u sljedećem mjesecu

(primatelj iz članka 41. podnosi sljedećeg radnog dana od dana nastanka obveze obračunavanja trošarine/ne podnosi se za razdoblje u kojem nije nastala obveza obračunavanja trošarine ili trošarina iznosi nula kuna)

MI-PI – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na pivoPrilog 28 Pravilnika o trošarinama

do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec

(ne podnosi se za razdoblje u kojem nije bilo promjena podataka o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim trošarinskim proizvodima te podataka o obračunatoj trošarini/)

MI-AL – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na alkohol i alkoholna pića (osim piva)Prilog 29 Pravilnika o trošarinama

do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec

(ne podnosi se za razdoblje u kojem nije bilo promjena podataka o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim trošarinskim proizvodima te podataka o obračunatoj trošarini)


OBRASCI ZA DUHANSKE PRERAĐEVINE I DUHANSKE PROIZVODE (GRIJANI DUHANSKI PROIZVOD, E-TEKUĆINA I NOVI DUHANSKI PROIZVOD)
NAZIV OBRASCAPRILOG IZ PRAVILNIKAPODNOŠENJE
ZT-DM – Zahtjev za tiskanje duhanskih markicaPrilog 32 Pravilnika o trošarinamado 20. dana u mjesecu za sljedeći mjesec
ZI-DM – Zahtjev za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevinaPrilog 33 Pravilnika o trošarinamana zahtjev trošarinskog obveznika, a u svrhe primjene članka 78. stavaka 1., 4., 5. i 6. Zakona o trošarinama; u slučaju kada su na trošarinsko skladište smještene duhanske prerađevine koje nisu označene duhanskim markicama Ministarstva financija, ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta obvezan je Carinskoj upravi podnijeti zahtjev za preuzimanje markica najkasnije sljedećeg radnog dana od dana primitka u trošarinsko skladište duhanskih prerađevina
ZI-IM – Zahtjev za preuzimanje duhanskih markica/markica drugih država članica/markica trećih država radi otpreme u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/ putnicima u zračnim lukamaPrilog 34 Pravilnika o trošarinamana zahtjev trošarinskog obveznika , a u svrhe primjene članka 78. stavaka 2. i 3. Zakona o trošarinama
DP-U – Količine duhanskih prerađevina primljenih u trošarinsko skladište u sustavu odgode plaćanja trošarinePrilog 35 Pravilnika o trošarinamasljedećeg radnog dana od dana unosa duhanskih prerađevina u trošarinsko skladište
DP-I – Količine duhanskih prerađevina otpremljenih iz trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarinePrilog 36 Pravilnika o trošarinamasljedećeg radnog dana od dana otpreme duhanskih prerađevina iz trošarinskog skladišta
DUM-DM – Dnevni utrošak duhanskih markica na dan ___ prema zahtjevu za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevinaPrilog 37 Pravilnika o trošarinamasljedećeg radnog dana od dana proizvodnje/od dana puštanja duhanskih prerađevina u slobodan promet/od dana primitka iz druge države članice/od dana lijepljenja markica, a u svakom drugom slučaju do isteka roka od 60 dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica
DUM-IM – Dnevni utrošak duhanskih markica/markica drugih država članica/markica trećih država radi otpreme u drugu državu članicu/ treću državu ili treći teritorij/ putnicima u zračnim lukamaPrilog 38 Pravilnika o trošarinamasljedećeg radnog dana od dana proizvodnje
DOT-DP – Dnevni obračun trošarine na duhanske prerađevinePrilog 39 Pravilnika o trošarinamasljedećeg radnog dana od dana nastanka obveze odnosno sljedećeg radnog dana od dana prodaje putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama koji putuju u drugu državu članicu
DO-IM – Podaci o količinama duhanskih prerađevina otpremljenim iz trošarinskog skladišta u drugu državu članicu/ treću državu ili treći teritorij/ putnicima u zračnim lukamaPrilog 40 Pravilnika o trošarinamasljedećeg radnog dana od dana otpreme duhanskih prerađevina iz trošarinskog skladišta u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama
Z-ORT – Zapisnik o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarinePrilog 41 Pravilnika o trošarinamaosam dana od dana popisa zaliha cigareta
MI-C – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na cigaretePrilog 42 Pravilnika o trošarinama

do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec

(ne podnosi se za mjesec u kojem nije bilo promjena podataka o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim duhanskim prerađevinama te podataka o obračunatoj trošarini)

MI-CR-CL – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama cigara i cigarilosaPrilog 43 Pravilnika o trošarinama

do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec

(ne podnosi se za mjesec u kojem nije bilo promjena podataka o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim duhanskim prerađevinama te podataka o obračunatoj trošarini)

MI-DP – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama duhana za pušenje (sitno rezanog duhana i ostalog duhana za pušenje)Prilog 44 Pravilnika o trošarinama

do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec

(ne podnosi se za mjesec u kojem nije bilo promjena podataka o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim duhanskim prerađevinama)

MI-OT – Mjesečno izvješće o obračunatoj trošarini na cigare, cigarilose i duhan za pušenje (sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje)Prilog 45 Pravilnika o trošarinamado 20. dana u mjesecu za protekli mjesec (ne podnosi se za mjesec u kojem nije bilo promjena podataka o obračunatoj trošarini na duhanske prerađevine)
IZVJ-DUH – Izvješće o stanju i kretanju duhana (sirovine)Prilog 46 Pravilnika o trošarinama

do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec

(ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta – proizvođači)

P-MPC – Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama za marku duhanskih prerađevinaPrilog 47 Pravilnika o trošarinama15 dana prije puštanja duhanskih prerađevina u potrošnju, odnosno 2 dana kad se prijavljuje povećanje maloprodajne cijene na cigarete od dana stupanja na snagu Uredbe kojom se povećava visina trošarine na cigarete
MI-ET – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na e-tekućinuPrilog 49 Pravilnika o trošarinama

do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja

(ne podnosi se za mjesec u kojem nije bilo promjena podataka o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim duhanskim proizvodima te podataka o obračunatoj trošarini)

MI-GDP – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na grijani duhanski proizvodPrilog 50 Pravilnika o trošarinama

do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja

(ne podnosi se za mjesec u kojem nije bilo promjena podataka o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim duhanskim proizvodima te podataka o obračunatoj trošarini)

MI-NDP – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na novi duhanski proizvodPrilog 51 Pravilnika o trošarinama

do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja

(ne podnosi se za mjesec u kojem nije bilo promjena podataka o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim duhanskim proizvodima te podataka o obračunatoj trošarini)OBRASCI ZA ENERGENTE I ELEKTRIČNU ENERGIJU
NAZIV OBRASCAPRILOG IZ PRAVILNIKAPODNOŠENJE
DOT-EN – Dnevni obračun trošarine na energentePrilog 53 Pravilnika o trošarinama

za razdoblje od 1. do 15. dana u mjesecu dostavlja se do 20. dana u istom mjesecu, a za razdoblje od 16. do zadnjeg dana u mjesecu dostavlja se do 8. dana u sljedećem mjesecu

(primatelj iz članka 41. podnosi sljedećeg radnog dana od dana nastanka obveze obračunavanja trošarine/ne podnosi se za razdoblje u kojem nije nastala obveza obračunavanja trošarine ili trošarina iznosi nula kuna)

MI-EN – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na energente (osim prirodnog plina i krutih goriva)Prilog 54 Pravilnika o trošarinama

do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec

(ne podnosi se za mjesec u kojem nije bilo promjena

podataka o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim energentima te podataka o obračunatoj trošarini/uvoznici samo za mjesec u kojem su ostvarili uvoz)

MI-NA – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama sirove nafte te uslužnoj preradi sirove naftePrilog 55 Pravilnika o trošarinama

do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec

(ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta – proizvođači energenata)

MI-UTE – Izvješće o uplaćenim trošarinama na energentePrilog 56 Pravilnika o trošarinamado 8. dana u mjesecu za prethodni mjesec
SP-EN – Specifikacija energenatapropisano člankom 85. stavkom 4. Zakona o trošarinama i člankom 135. stavkom 8. Pravilnika o trošarinamado 20. dana u mjesecu za protekli mjesec
MI-EL – Mjesečni obračun trošarine na električnu energijuPrilog 60 Pravilnika o trošarinamado zadnjeg dana u tekućem mjesecu po proteku obračunskog razdoblja
MI-PL – Mjesečni obračun trošarine na prirodni plin i ostale plinove i iz KN 2711 29 00Prilog 61 Pravilnika o trošarinamado zadnjeg dana u tekućem mjesecu po proteku obračunskog razdoblja
MI-KG – Mjesečni obračun trošarine na kruta gorivaPrilog 62 Pravilnika o trošarinamado zadnjeg dana u tekućem mjesecu po proteku obračunskog razdoblja


OBRASCI ZA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA
NAZIV OBRASCAPRILOG IZ PRAVILNIKAPODNOŠENJE
MI-K Mjesečno izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim količinama te obračunatom posebnom porezu na kavuPrilog 2 Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pićado zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni kalendarski mjesec
MI-BAP Mjesečno izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim količinama te obračunatom posebnom porezu na bezalkoholna pićaPrilog 3 Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pićado zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni kalendarski mjesec


OBRASCI ZA MOTORNA VOZILA
NAZIV OBRASCAPRILOG IZ PRAVILNIKAPODNOŠENJE
MI-MV – Mjesečno izvješće o obračunatim iznosima posebnog poreza na motorna vozilaPrilog 8 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozilado 15. dana u tekućem mjesecu za protekli mjesec