Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske

NN 7/2017 (25.1.2017.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

226


Na temelju članka 1021. stavka 3. alineje 5. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU ODRŽAVANJA REDA U LUKAMA I NA OSTALIM DIJELOVIMA UNUTARNJIH MORSKIH VODA I TERITORIJALNOG MORA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 90/05, 10/08, 155/08, 127/10 i 80/12) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi:

– Direktiva Komisije (EU) 2015/2087 оd 18. studenoga 2015. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2000/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta (Tekst značajan za EGP), (SL L 302, 19. 11. 2015.),

– Direktiva Komisije 2011/15/EU od 23. veljače 2011. o izmjeni Direktive 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice (Tekst značajan za EGP) (SL L 49, 24. 2. 2011.),

– Direktiva 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica i o stavljanju izvan snage Direktive 2002/6/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 283, 29. 10. 2010.),

– Direktiva 2009/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o izmjeni Direktive 2002/59/EZ o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice (Tekst značajan za EGP) (SL L 131, 28. 5. 2009.),

– Direktiva Komisije 2007/71/EZ od 13. prosinca 2007. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2000/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta (Tekst značajan za EGP) (SL L 329, 14. 12. 2007.),

– Direktiva 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/75/EEZ (SL L 208, 5. 8. 2002),

– Direktiva 2000/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2000. o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta (SL L 332, 28. 12. 2000).«

Članak 2.

Prilog 1 Pravilnika mijenja se i glasi:

»PRILOG 1

PODACI KOJI SE MORAJU DOSTAVITI PRIJE ULASKA U LUKU.../INFORMATION TO BE NOTIFIED BEFORE ENTRY INTO THE PORT OF …

1. Ime, pozivni znak broda i prema potrebi IMO identifikacijski broj broda: /Name, call sign and, where appropriate, IMO identification number of the ship:

2. Država zastave: /Flag State:

3. Predviđeno vrijeme dolaska (ETA): /Estimated time of arrival (ETA):

4. Predviđeno vrijeme odlaska (ETD): /Estimated time of departure (ETD):

5. Prethodna luka: /Previous port of call:

6. Sljedeća luka: /Next port of call:

7. Posljednja luka u kojoj je isporučen brodski otpad, kao i datum isporuke, uključujući količine (u m3) te vrste isporučenog otpada: /Last port and date when ship-generated waste was delivered, including the quantities (in m3) and the types of waste that were delivered:

8. Isporučujete li (označite odgovarajuću kućicu): /Are you delivering (tick appropriate box):

sav (all) ☐dio (some) ☐ništa od (none) ☐

otpad(a) u lučke uređaje za prihvat otpada? /of your waste into port reception facilities?

9. Vrsta i količina otpada i ostataka koji se isporučuju i/ili ostaju na brodu te postotak maksimalnog skladišnog kapaciteta: /Type and amount of waste and residues to be delivered and/or remaining on board, and percentage of maximum storage capacity:

Ako se isporučuje sav otpad, prema potrebi se popunjavaju drugi i posljednji stupac. Ako se isporučuje dio otpada ili se otpad ne isporučuje, popunjavaju se svi stupci./

If delivering all waste, complete second and last columns as appropriate. If delivering some or no waste, complete all columns.

Vrsta

Type

Otpad koji se isporučuje

(m3)/

Waste to be delivered

(m3)

Maksimalni namjenski skladišni kapacitet

(m3)/

Maximum dedicated storage capacity

(m3)

Količina otpada koja ostaje na brodu

(m3)/

Amount of waste retained on board

(m3)

Luka u kojoj će se isporučiti preostali otpad/

Port at which remaining waste will be delivered

Procijenjena količina otpada koji će se proizvesti u razdoblju od davanja ove obavijesti do pristajanja u sljedeću luku

(m3)/

Estimated amount of waste to be generated between notification and next port of call

(m3)

Otpad isporučen u posljednjoj luci navedenoj u točki 7.

(m3)/

Waste that has been delivered at the last port of delivery identified under point 7 above

(m3)

Otpadna ulja/Waste oils
Masna kaljužna voda/Oily bilge water 
 
 
 
 
 
Masni ostaci (talog)/Oily residues (sludge) 
 
 
 
 
 
Ostalo (navesti)/Other (specify) 
 
 
 
 
 
Otpadna voda (1)/Sewage  (1) 
 
 
 
 
 
Smeće/Garbage
Plastika/Plastics 
 
 
 
 
 
Ostaci hrane/Food Wastes 
 
 
 
 
 
Otpad iz kućanstva (npr. papirnati proizvodi, krpe, staklo, metal, boce, kuhinjski porculan itd.)/Domestic wastes (e.g. paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.) 
 
 
 
 
 
Ulje za kuhanje/Cooking Oil 
 
 
 
 
 
Pepeo iz peći za spaljivanje/Incinerator ashes 
 
 
 
 
 
Pogonski otpad/Operational wastes 
 
 
 
 
 
Strvina(e)/Animal carcass(es) 
 
 
 
 
 
Ostaci tereta (2)(navesti)/ (3)Cargo residues  (2) (specify) (3) 
 
 
 
 
 [1](1 Otpadna voda smije se ispustiti u more u skladu s Uredbom 11. Priloga IV Konvenciji Marpol. Odgovarajuće rubrike ne treba ispuniti ako se namjerava provesti dopušteno ispuštanje u more./Sewage may be discharged at sea in accordance with Regulation 11 of Marpol Annex IV. The corresponding boxes do not need to be completed if it is the intention to make an authorised discharge at sea.)

[2](Može biti procjena./May be estimates.)

[3](Ostaci tereta kategoriziraju se prema odgovarajućim prilozima Marpolu, posebno prilozima I., II. i V./Cargo residues shall be specified and categorised according to the relevant Annexes of Marpol, in particular Marpol Annexes I, II and V.)

Napomene/Notes:

1. Ovi se podaci mogu upotrijebiti za nadzor države luke i za druge inspekcijske namjene./This information may be used for port State control and other inspection purposes.

2. Primjerci ove obavijesti dostavljaju se lučkoj kapetaniji i lučkoj upravi./Copies of this notification to be delivered to the Harbour Master’s Office and the Port Authority.

3. Ovaj se obrazac mora popuniti, osim ako je riječ o brodu obuhvaćenom izuzećem u skladu s člankom 66. ovog Pravilnika i člankom 9. Direktive 2000/59/EZ./This form is to be completed unless the ship is covered by an exemption in accordance with Aarticle 66 of this Ordinance and article 9 of Directive 2000/59/EC.

Potvrđujem:/I confirm that:

– da su gornji podaci točni i ispravni te/the above details are accurate and correct, and

– da postoji dostatan kapacitet na brodu za pohranjivanje cjelokupnog otpada nastalog u razdoblju od davanja obavijesti do pristajanja u sljedeću luku u kojoj će se otpad isporučiti./there is sufficient dedicated onboard capacity to store all waste generated between notification and the next port at which waste will be delivered.

Datum …/Date …

Vrijeme …/Time …

Potpis/Signature«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/122

Urbroj: 530-03-2-16-1

Zagreb, 9. siječnja 2017.

Ministar
Oleg Butković, v. r.