Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

NN 7/2017 (25.1.2017.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

HRVATSKA NARODNA BANKA

229

Na temelju članka 146.c i članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SUPERVIZORSKIM IZVJEŠTAJIMA KREDITNIH INSTITUCIJA

Članak 1.

U cijelom tekstu Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 41A/2014., 127/2014., 67/2015. i 119/2015.) riječ »UKT4« zamjenjuje se riječju »UKT5«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 3. riječi »točaka od 1. do 16. i točke 20.« zamjenjuju se riječima »točaka od 1. do 16. te točaka 20., 22. i 23.«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. na kraju točke 21. briše se točka.

Iza točke 21. dodaju se točke 22. i 23., koje glase:

»22. Izvještaj o prodanim plasmanima (PROP) i

23. Izvještaj o prodanim plasmanima po kupcima plasmana (PROPK).«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 1. točki 1. i članku 11. stavku 1. točki 1. riječi »točaka od 1. do 3., točke 10., točke 13., točke 14. i točke 20.« zamjenjuju se riječima »točaka od 1. do 3., točke 10., točke 13., točke 14., točke 20., točke 22. i točke 23.«.

Članak 5.

U Uputi za sastavljanje i dostavljanje supervizorskih izvještaja kreditnih institucija, koja je sastavni dio Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija, točka 34. mijenja se i glasi:

»34. U Izvještaju UKT5 prezentiraju se tri vrste ulaganja kreditnih institucija u kapital društava. Prva vrsta jesu ulaganja u kvalificirane udjele društava izvan financijskog sektora prema Odluci o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu. Druga vrsta jesu ulaganja u kapital društava izvan financijskog sektora koja ne čine kvalificirane udjele. Treća vrsta jesu ulaganja u kapital društava u financijskom sektoru. Ulaganja se prikazuju neovisno o tome u koji su portfelj prema MRS-u 39 svrstana, to jest neovisno o tome radi li se o ulaganjima u podružnice odnosno ovisna društva, pridružena društva i zajedničke pothvate.«

Članak 6.

U točki 35. riječi »modalitetom »U1«« zamjenjuju se riječima »modalitetom »U4««.

Članak 7.

Točka 36. mijenja se i glasi:

»36. Izvještaj UKT5 sastoji se od tri dijela: u prvom se dijelu navode ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele društava izvan financijskog sektora, u drugom dijelu navode se ostala ulaganja kreditnih institucija u društva izvan financijskog sektora, a u trećem dijelu navode se ulaganja unutar financijskog sektora.«

Članak 8.

Točka 39. mijenja se i glasi:

»39. Stupac 2 u Izvještaju UKT5 obuhvaća sljedeće vrste naziva:

1. naziv pojedine protustranke,

1. zbirni redak »Društva izvan financijskog sektora, kvalificirani udio« (tag *Z01) koji zbraja iznose za one protustranke koje su u obilježju »Osnova identificiranja« označene modalitetom »U4«,

2. zbirni redak »Društva izvan financijskog sektora, nije kvalificirani udio« (tag *Z02) koji zbraja iznose za one protustranke koje su u obilježju »Osnova identificiranja« označene modalitetom »U5« i

3. zbirni redak »Financijske institucije« (tag *Z03) koji zbraja iznose za one protustranke koje su u obilježju »Osnova identificiranja« označene modalitetom »U2«.«

Članak 9.

U točki 42. riječi »»AM« i »OI««, na oba mjesta, zamjenjuju se riječima »»AM«, »AA« i »OI««.

Članak 10.

U točki 50. riječi »»AM«, »OI« i »PO««, na oba mjesta, zamjenjuju se riječima »»AM« i »PO««.

Članak 11.

Iza poglavlja II.2.17. dodaju se poglavlja II.2.18. i II.2.19., koja glase:

»II.2.18. Izvještaj o prodanim plasmanima

135.l Izvještaj o prodanim plasmanima (u nastavku teksta: Izvještaj PROP) sastavlja se na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama.

135.m Izvještaj PROP sastavlja se na osnovi podataka dostavljenih u izvješću »AH«, odabirom pojedinih modaliteta obilježja iz izvješća »AH« za svaku poziciju (tag) unutar Izvještaja PROP, a u skladu s Tablicom 20. iz ove Upute.

135.n U Izvještaju PROP prikazani su podaci o plasmanima koje je kreditna institucija prodala u izvještajnom mjesecu, pri čemu se odvojeno prate podaci o plasmanima koji su bili raspoređeni u rizičnu skupinu A i podaci o plasmanima koji su bili raspoređeni u rizične skupine B i C u skladu s Odlukom o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija, kao i financijski instrumenti koje je kreditna institucija vodila u skladu s Međunarodnim standardom financijskog izvještavanja 5. Prikazuju se bruto knjigovodstveni iznos i ispravak vrijednosti prodanih plasmana, izvanbilančna potraživanja po prodanim plasmanima te cijena po kojoj su plasmani prodani.

II.2.19. Izvještaj o prodanim plasmanima po kupcima plasmana

135.o Izvještaj o prodanim plasmanima po kupcima plasmana (u nastavku teksta: Izvještaj PROPK) sastavlja se na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama.

135.p Izvještaj PROPK sastavlja se na osnovi podataka dostavljenih u izvješćima »AH« i »PO«, odabirom pojedinih modaliteta obilježja iz izvješća »AH« i »PO« za svaku poziciju (tag) unutar Izvještaja PROPK, a u skladu s Tablicom 21. iz ove Upute.

135.r U Izvještaju PROPK prikazuju se podaci o plasmanima koje je kreditna institucija prodala u izvještajnom mjesecu, i to stavljajući u odnos kupca plasmana i protustranke (dužnika po prodanom plasmanu). Utvrđivanje vrijednosti povezanih s određenim kupcem plasmana temelji se na matičnom broju, pri čemu su obuhvaćene sve osobe koje su u izvješću »PO« u obilježju »Osnova identificiranja« označene modalitetom »H2«, a taj se matični broj prikazuje u stupcu 2. U stupcu 4 prikazuje se matični broj protustranke (dužnika po prodanom plasmanu), pri čemu su obuhvaćene sve osobe koje su u izvješću »PO« u obilježju »Osnova identificiranja« označene modalitetom »H1«.

135.s Izvještaj PROPK temelji se na matičnom broju kupca plasmana (stupac 2).

135.t Stupac 5 u Izvještaju PROPK obuhvaća četiri vrste naziva:

1. nazive pojedinih dužnika po prodanom plasmanu,

2. zbirni redak »Stanovništvo«, koji se odnosi na domaće fizičke osobe,

3. zbirni redak »Nerezidenti«, koji se odnosi na strane osobe i

4. zbirni redak »Ukupno«, kao zbroj iznosa koji se odnose na sve pojedine protustranke te zbirne kategorije »Stanovništvo« i »Nerezidenti«.«

Članak 12.

U točki 138. podtočka 3. briše se.

Dosadašnje podtočke 4. i 5. postaju podtočke 3. i 4.

Članak 13.

U točki 173. riječi »Uputi za jedinstvenu primjenu Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom,« brišu se.

Članak 14.

Poglavlja III.2.4.5., III.2.4.6., III.2.4.7., III.2.4.8. i III.2.4.9. brišu se.

Članak 15.

Iza poglavlja III.2.4.13. dodaje se poglavlje III.2.4.14., koje glasi:

»III.2.4.14. Utjecaj kamatnog rizika u knjizi banke na neto kamatni prihod

246.c Obrazac Utjecaj kamatnog rizika u knjizi banke na neto kamatni prihod (u nastavku teksta: obrazac NKP) ima definirana četiri retka u dijelu opisa utjecaja kamatnog rizika u knjizi banke na neto kamatni prihod. Pri navođenju vremena potrebnog za izdvajanje kapitala u retku 4 obvezno se upisuje datum u polje (Datum1). Iako se redak 4 odnosi na kalendarsku godinu i mjesec, za potrebe tehničke dostave u polje datuma upisuje se kalendarska godina, mjesec i posljednji dan u mjesecu. Primjerice, za prosinac 2016. u polje Datum1 upisuju se znamenke 20161231 (ggggmmdd).«

Članak 16.

U tablici iza točke 255. brišu se redci:

KIrezidenti pravne osobeMB
KIrezidenti fizičke osobe obrtniciOB
KIrezidenti fizičke osobe koji nisu obrtniciFZ
KIostali nerezidenti pravne osobeND
KInerezidenti fizičke osobeNF

Članak 17.

Prilog 4. briše se.

Članak 18.

U tablici iza točke 259. brišu se redci:

Oznaka obrascaNaziv kategorijeOznaka kategorije (AN)
KIprimljeni depozitD
KIprimljeni kreditK
KIizdani dužnički vrijednosni papirVP
KIhibridni instrumentH
KIpodređeni instrumentP

Članak 19.

Prilog 6. briše se.

Članak 20.

U tablici iza točke 266. brišu se redci:

TUIZa kune i nekonvertibilne valuteUpotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke na temelju Zakona o platnom prometu.
TUIZa konvertibilne valuteKVL
OPZa kune i nekonvertibilne valuteUpotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke na temelju Zakona o platnom prometu.
OPZa konvertibilne valuteKVL
OOZa kune i nekonvertibilne valuteUpotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke na temelju Zakona o platnom prometu.
OOZa konvertibilne valuteKVL
KLZa kune i nekonvertibilne valuteUpotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke na temelju Zakona o platnom prometu.
KLZa konvertibilne valuteKVL

Članak 21.

Prilog 8. briše se.

Članak 22.

U tablici iza točke 271. brišu se redci:

Oznaka obrascaNaziv kategorijeOznaka kategorije (AN)
KInaziv klijenta/grupe(upisuje se naziv do 100 znakova)

Članak 23.

Tablica iza točke 274. mijenja se i glasi:

Oznaka obrasca
Br.Naziv poljaEVKI FKSEVKI PKSEVKI AKSEVKI ZBRTUIOPOOKLNKPDKTKT-DSVRZSK
Zaglavlje (prvi slog)
1.Oznaka retka
2.Kreditna institucija MBR
3.Datum stanja
4.Oznaka izvješća
5.Broj redaka u datoteci
6.Ime osobe
7.Telefon
8.Elektronička pošta
9.Kreditna institucija OIB
10.Napomena
Obrasci (ostali slogovi)
1.Oznaka retka
2.Obrazac
3.Strana
4.Redni broj retka
5.Razina grupiranja
6.Prvi u grupi
7.Zadnji u grupi
8.Tag1
9.Iznos1
10.Tag2
11.Iznos2
12.Tag3
13.Iznos3
14.Tag4
15.Iznos4
16.Tag5
17.Iznos5
18.Tag6
19.Iznos6
20.Tag7
21.Iznos7
22.Tag8
23.Iznos8
24.Tag9
25.Iznos9
26.Tag10
27.Iznos10
28.Tag11
29.Iznos11
30.Tag12
31.Iznos12
32.Tag13
33.Iznos13
34.Tag14
35.Iznos14
36.Tag15
37.Iznos15
38.Tag16
39.Iznos16
40.Tag17
41.Iznos17
42.Tag18
43.Iznos18
44.Tag19
45.Iznos19
46.Tag20
47.Iznos20
48.Tag21
49.Iznos21
50.Tag22
51.Iznos22
52.Datum1
53.Datum2
54.Datum3
55.Datum4
56.Oznaka 1
57.Oznaka 2
58.Oznaka 3
59.Oznaka 4
60.Oznaka 5
61.Oznaka 6
62.Valuta
63.Zemlja
64.NazivČlanak 24.

Tablica iza točke 277. mijenja se i glasi:

Oznaka obrascaDnevno izvješćeMjesečno nekonsolidirano nerevidirano izvješćeNekonsolidirano
nerevidirano izvješće
Konsolidirano
nerevidirano izvješće
Nekonsolidirano
revidirano izvješće
Konsolidirano
revidirano izvješće
»DN«»MI«»NP«»KP«»NR«»KR«
EVKI FKS
EVKI PKS
EVKI AKS
EVKI ZBR
NKP
DKT
KT-DS
TUI
OP
OO
KL
VR
ZSK

Članak 25.

U točki 278. riječi »likvidnosnim rizikom, o upravljanju« brišu se.

Članak 26.

U Prilogu pod nazivom »Tablice za dostavljanje supervizorskih izvještaja KOKI (tag)« tablice 5., 6., 7., 8. i 9. brišu se.

Iza tablice 14. dodaje se tablica 15., koja glasi:

Članak 27.

U Prilogu pod nazivom »Tablice s pravilima za sastavljanje supervizorskih izvještaja« tablica 6. mijenja se i glasi:

Iza tablice 20. dodaju se tablice 21. i 22., koje glase:

Članak 28.

Kreditne institucije dužne su izraditi prvi Izvještaj o ulaganju u kapital društava (UKT5) u skladu s ovom Odlukom i dostaviti ga sa stanjem na dan 31. ožujka 2017.

Kreditne institucije dužne su izraditi prvi Izvještaj o prodanim plasmanima (PROP) i Izvještaj o prodanim plasmanima po kupcima plasmana (PROPK) u skladu s ovom Odlukom i dostaviti ih sa stanjem na dan 30. travnja 2017.

Članak 29.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 31. ožujka 2017., osim članaka 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 25. te članka 26. ove Odluke u dijelu kojim se brišu tablice 5., 6., 7., 8. i 9. u Prilogu pod nazivom »Tablice za dostavljanje supervizorskih izvještaja KOKI (tag)«, koji stupaju na snagu 1. svibnja 2017.

O. br. 14-020/01-17/BV

Zagreb, 17. siječnja 2017.

Guverner
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.