Uredba o tarifi upravnih pristojbi

NN 8/2017 (27.1.2017.), Uredba o tarifi upravnih pristojbi

Vlada Republike Hrvatske

232

Na temelju članka 1. stavka 3. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 115/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. siječnja 2017. godine donijela

UREDBU

O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom propisuju se opće pristojbe i pristojbe u posebnim područjima za pojedina pismena i radnje te iznosi tih pristojbi.

(2) Pristojbe iz stavka 1. ovoga članka propisane su tarifnim brojevima u Tarifi upravnih pristojbi u Prilogu I. koji je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 2.

Ovom se Uredbom utvrđuju uvjeti za provedbu Odluke predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća od 25. lipnja 1996. o uspostavljanju privremene putne isprave (96/409/ZVSP) (SL L 168, 6. 7. 1996.).

II. PLAĆANJE UPRAVNIH PRISTOJBI

Članak 3.

(1) Iznosi propisani Tarifom upravnih pristojbi iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe plaćaju se u kunama, neovisno plaćaju li se u državnim biljezima ili elektroničkim putem, osim u slučaju kada je tarifnim brojem drukčije propisano.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako pristojbeni obveznik iz inozemstva traži da se obavi radnja za koju se plaća pristojba, pristojba se plaća sukladno odredbama članaka 15. i 16. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 115/16).

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. veljače 2017. godine.

Klasa: 022-03/17-03/11

Urbroj: 50301-25/05-17-2

Zagreb, 26. siječnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG I.

TARIFA UPRAVNIH PRISTOJBI

A. OPĆE PRISTOJBE
 
Tar. br. 1.
Na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom Uredbom nije propisana druga pristojba20,00
Napomena:
Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se za podneske pred tijelima državne uprave, naknadne podneske kojima stranka zahtijeva samo brži postupak po ranije podnesenom zahtjevu te za podneske koje stranke upućuju elektroničkim putem u sustavu e-Građani.
Tar. br. 2.
(1) Za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba pred tijelima državne uprave35,00
(2) Za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba pred ostalim tijelima50,00
Napomena:
1. Ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu više osoba, pristojba po ovom tarifnom broju plaća se onoliko puta koliko ima osoba koje podnose zahtjev.
Tar. br. 3.
(1) Na žalbu protiv rješenja pred tijelima državne uprave35,00
(2) Na žalbu protiv rješenja pred ostalim tijelima50,00
Tar. br. 4.
Za uvjerenja, izvatke i druge javne isprave o činjenicama o kojima tijela iz članka 1. Zakona o upravnim pristojbama vode službenu evidenciju, ako nije Zakonom ili ovom Uredbom drukčije propisano20,00
Tar. br. 5.
(1) Za ovjeru svakog potpisa30,00
(2) Za ovjeru autentičnosti rukopisa ili za ovjeru prijepisa od svakog poluarka originala40,00
(3) Ako je rukopis, odnosno prijepis koji se ovjerava pisan na stranom jeziku, plaća se dvostruka pristojba iz stavka 2. ovoga tarifnoga broja.
(4) Ako se ovjera obavlja na terenu plaća se dvostruka pristojba ovoga tarifnoga broja.
Napomena:
1. Pod poluarkom podrazumijeva se list papira od dvije stranice normalnoga uredskog formata (A4 ili A3) ili manjeg (A5).
Tar. br. 6.
Za opomenu kojom se netko poziva da plati dužnu pristojbu20,00
  
B. PRISTOJBE U POSEBNIM PODRUČJIMA
 
1. Pristojbe u području unutarnjih poslova
Tar. br. 7.
Za izdavanje putne isprave hrvatskih državljana:
1. za izdavanje putovnica35,00
2. za izdavanje putovnica u žurnom postupku140,00
Tar. br. 8.
(1) Za izdavanje putne isprave za stranca (putna isprava za izbjeglice, putna isprava za osobe bez državljanstva, putni list za stranca, posebna putna isprava za stranca)35,00
(2) Za izdavanje putne isprave za stranca umjesto oštećene ili nestale105,00
Tar. br. 9.
Za izdavanje:
1. dozvole za boravak i rad560,00
2. odobrenja za privremeni boravak350,00
3. odobrenja za stalni boravak630,00
4. ovjerenog prijepisa odobrenja za stalni boravak105,00
5. dozvole boravka70,00
6. potvrde o prijavi rada105,00
Tar. br. 10.
Na zahtjeve za:
1. izdavanje kratkotrajne vize: 60 eura – protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate
2. produljenje roka valjanosti i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju izdane vize zbog ozbiljnog osobnog razloga: 30 eura – protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.
Tar. br. 11.
Za izdavanje odobrenja na graničnom prijelazu:
1. za odobrenje za prijenos oružja i streljiva preko teritorija Republike Hrvatske105,00
2. za odobrenje za držanje i nošenje lovačkoga športskog oružja i streljiva za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj70,00
Tar. br. 12.
(1) Za rješenje o otpustu iz hrvatskog državljanstva ili odricanja od hrvatskog državljanstva2.520,00
(2) Za rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo1.050,00
(3) Za prijepis rješenja o primitku u hrvatsko državljanstvo105,00
(4) Za prijepis rješenja o otpustu iz hrvatskog državljanstva ili o odricanju od hrvatskog državljanstva105,00
Napomena:
1. Ako se rješenje odnosi na istovremeni primitak ili otpust ili odricanje od hrvatskog državljanstva članova iste obitelji ne plaća se pristojba za maloljetne osobe.
2. Upravne pristojbe iz ovoga tarifnog broja mogu naplaćivati i diplomatske misije i konzularni uredi.
Tar. br. 13.
(1) Za izdavanje prometne dozvole za vozila na motorni pogon i priključna vozila15,00
(2) Za produženje važnosti prometne dozvole vozila5,00
(3) Za potvrdu o upotrebi pokusne pločice5,00
(4) Za odobrenje za utiskivanje broja šasije10,00
(5) Za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova tehničkog pregleda vozila i odobrenja za osposobljavanje kandidata za vozače i upisa u registar autoškola ….2.100,00
(6) Za izdavanje dopuštenja (licencije) ovlaštenog ispitivača700,00
(7) Za izdavanje dopuštenja (licencije) kontrolora tehničke ispravnosti vozila, dopuštenja (licencije) referenta za poslove registracije vozila, dozvole stručnog voditelja autoškole, dozvole predavača u autoškoli i dozvole instruktora vožnje350,00
(8) Za izdavanje odobrenja za održavanje športskih ili drugih priredbi ili aktivnosti na cestama105,00
(9) Za izdavanje odobrenja za izdavanje pokusnih pločica210,00
(10) Za izdavanje odobrenja za korištenje prenosivih pločica210,00
(11) Za izdavanje novih isprava umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih, prema stavku 1. i stavku 4. ovoga tarifnog broja20,00
Tar. br. 14.
1. Za izdavanje vozačke dozvole15,00
2. Za zamjenu inozemne vozačke dozvole35,00
Tar. br. 15.
(1) Za odobrenje za nabavu oružja po komadu15,00
(2) Za izdavanje oružnog lista, odobrenja za držanje oružja, potvrde o prijavi oružja, po komadu35,00
(3) Za odobrenje za sakupljanje starog oružja70,00
(4) Za upis rezervnih cijevi u oružani list po komadu15,00
(5) Za odobrenje za bavljenje djelatnošću proizvodnje oružja, prometa oružja i streljiva, posredovanja u prometu oružjem, popravljanja i prepravljanja oružja, otvaranja civilnog strelišta ili osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja175,00
(6) Za odobrenje za prijevoz oružja i eksplozivnih tvari u međunarodnom prometu525,00
(7) Za odobrenje za prijevoz oružja i eksplozivnih tvari u unutarnjem prometu70,00
(8) Za izdavanje novih isprava umjesto izgubljenih ili uništenih, od stavka 1. do stavka 3. ovoga tarifnog broja plaća se pristojba u dvostrukom iznosu.
Tar. br. 16.
Za izdavanje odobrenja ili dozvole:
1. za izdavanje odobrenja mjesta za izgradnju naftovoda, plinovoda, produktovoda, koji prolazi preko područja više općina te odobrenja mjesta za izgradnju objekata, odnosno držanja posuda koje su tehnološki vezani za nove naftovode, plinovode i produktovode koji se koriste kod skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i plinova350,00
2. za izdavanje odobrenja mjesta za izgradnju naftovoda, plinovoda, produktovoda, rezervoara i drugih objekata te posuda, postojanja i uređaja (objekti i posude) koji se koriste kod skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i plinova350,00
3. za suglasnost da se djelatnost proizvodnje eksplozivnih tvari može upisati u registar350,00
4. za odobrenje za bavljenje djelatnošću prometa eksplozivnih tvari (osim streljiva za oružje u maloprodaji)700,00
5. za ispitivanje stabilnih instalacija, uređaja, opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara70,00
6. za izdavanje ili produženje, odnosno upisa nove kategorije ili proširenje na klase opasnih tvari ADR potvrde (certifikata)10,00
7. za upis promjene prebivališta ili boravišta u ADR potvrdi (certifikatu)5,00
8. za izdavanje novih umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih ADR potvrda (certifikata)20,00
9. za obavljanje poslova osposobljavanja osoba koje rukuju opasnim tvarima i prevoze opasne tvari:
a) o posebnom poznavanju ADN-a20,00
b) za izdavanje novih umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih Svjedodžbi o posebnom poznavanju ADN-a20,00
c) za produljenje ili upis ovlasti rukovanja plinom i/ili kemikalijama u Svjedodžbu o posebnom poznavanju ADN-a10,00
d) za upis promjene podataka u Svjedodžbi o posebnom poznavanju ADN-a10,00
10. za obavljanje kontrole ispravnosti i servisiranja aparata za gašenje požara70,00
11. za obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom35,00
12. za obavljanje poslova osposobljavanja vatrogasnih kadrova35,00
13. za miniranje70,00
14. za obavljanje poslova proizvodnje eksplozivnih tvari700,00
15. za obavljanje poslova miniranja350,00
16. za obavljanje poslova ispitivanja eksplozivnih tvari700,00
17. za stavljanje u promet eksplozivnih tvari uključivo i streljivo700,00
18. za obavljanje poslova izvođenja javnih vatrometa350,00
19. za mjesto i vrijeme izvođenja javnog vatrometa140,00
20. za privremeno skladište eksplozivnih tvari700,00
21. za prodavaonice pirotehničkih sredstava700,00
22. za odobrenje mjesta (lokacije) na kojem se proizvode i uporabljuju eksplozivne tvari700,00
23. za odobrenje za stručno osposobljavanje osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima700,00
24. odobrenja za istraživanje novih vrsta eksplozivnih tvari350,00
25. za obavljanje poslova izvođenja glasnog pucnja140,00
26. za mjesto i vrijeme izvođenja glasnog pucanja35,00
Tar. br. 17.
(1) Za izdavanje potvrde da su u glavnom ili tipskom projektu predviđene propisane ili posebnim uvjetima građenja tražene mjere zaštite od požara:
1. za fizičke osobe70,00
2. za pravne osobe350,00
(2) Za izdavanje posebnih uvjeta građenja glede zaštite od požara70,00
Tar. br. 18.
(1) Za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti privatne zaštite trgovačkom društvu i podružnici6.300,00
(2) Za izdavanje ovlasti za obavljanje detektivskih poslova700,00
(3) Za izdavanje odobrenja za obavljanje obrta tehničke zaštite2.100,00
(4) Za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova čuvara490,00
(5) Za izdavanje iskaznice za čuvara, zaštitara i zaštitara – tehničara35,00
(6) Za izdavanje detektivske iskaznice35,00
(7) Za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova zaštitara700,00
(8) Za izdavanje odobrenja za početak rada detektivskog ureda6.300,00
(9) Za izdavanje odobrenja za početak rada detektivskog obrta2.100,00
(10) Za dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara – tehničara700,00
(11) Za izdavanje suglasnosti na alternativne mjere zaštite350,00
(12) Za izdavanje odobrenja za početak rada unutarnje čuvarske službe700,00
(13) Za izdavanje odobrenja Ustanovi za izobrazbu zaštitara i čuvara i Ispostavu Ustanove za izobrazbu zaštitara i čuvara700,00
(14) Za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova zaštitara nakon izdanog dopuštenja za čuvara210,00
(15) Za izdavanje izmijenjenog rješenja o odobrenju za obavljanje djelatnosti privatne zaštite i detektivske djelatnosti za trgovačka društva i obrte140,00
Tar. br. 19.
Pristojbe za izdavanje rješenja u sustavu protuminskog djelovanja:
1. za izdavanje rješenja o odobrenju za obavljanje poslova razminiranja ručnom detekcijom mina350,00
2. za izdavanje rješenja o odobrenju za obavljanje poslova pregleda površine psima za detekciju mina350,00
3. za izdavanje rješenja o odobrenju za obavljanje poslova strojne pripreme površine350,00
4. za izdavanje rješenja o ovlaštenju za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti za opremu i sredstva u protuminskom djelovanju i timove vodič-pas za detekciju mina350,00
5. za izdavanje rješenja o odobrenju za obavljanje poslova osposobljavanja350,00
Napomena:
Ako pravna osoba i/ili obrtnik podnese zahtjev za izdavanje rješenja za obavljanje više poslova (toč. 1. – 3.) iznosi se zbrajaju.
  
2. Gospodarske pristojbe
Tar. br. 20.
Za rješenje kojim se odobrava:
1. osnivanje ili obavljanje djelatnosti poduzeća, trgovačkog društva ili osiguravajuće odnosno reosiguravajuće organizacije u inozemstvu ili otkup osnivačkog uloga poduzeća, osiguravajuće odnosno reosiguravajuće organizacije u inozemstvu250,00
2. povećanje osnivačkog uloga poduzeća, trgovačkog društva, osiguravajuće odnosno reosiguravajuće organizacije u inozemstvu100,00
3. uvoz u Republiku Hrvatsku sredstva u naturalnom obliku, stranog porijekla, koja su uložena kao osnivački ulog ili korištenja kao osnovna ili obrtna sredstva poduzeća u inozemstvu50,00
4. oslobođenje od preuzete obveze godišnjeg transfera određenog postotka dobiti iz poduzeća odnosno trgovačkog društva osnovanog u inozemstvu ili umanjenja te obveze100,00
5. poduzeću u inozemstvu da može poslovati s gubitkom1.000,00
6. upis u registar poduzeća, trgovačkog društva, osiguravajuće odnosno reosiguravajuće organizacije iz točke 1. ovoga tarifnog broja100,00
Tar. br. 21.
Za rješenje kojim se odobrava:
1. ulaganje sredstava u strana poduzeća radi ostvarivanja zajedničkih poslovnih ciljeva u zajedničkoj proizvodnji150,00
2. dopunsko ulaganje u strano poduzeće iz točke 1. ovoga tarifnog broja75,00
3. upis ugovora o ulaganju sredstava u strano poduzeće iz točke 1. ovoga tarifnog broja25,00
Tar. br. 22.
Za odobrenje stranoj osobi koja ima registrirano predstavništvo u Republici Hrvatskoj da obavi određeni posao ugovorene kvalitete kontrole robe u Republici Hrvatskoj75,00
Tar. br. 23.
Za izdavanje dozvola, odobrenja i dodatnih kontingenata za izvoz i uvoz robe85,00
Tar. br. 24.
Za upis u evidenciju ugovora o zastupanju, ugovora o prodaji strane robe s konsignacijskog skladišta, ugovora o obavljanju servisnih usluga za održavanje uvezene opreme i trajnih dobara za osobnu potrošnju300,00
Tar. br. 25.
Za izdavanje odobrenja za sklapanje ugovora o izvozu robe i usluga koji se naplaćuju uvozom robe i usluga u istoj vrijednosti (kompenzacijski poslovi s inozemstvom)300,00
Tar. br. 26.
Za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova posredovanja u vanjskotrgovinskom prometu300,00
Tar. br. 27.
(1) Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji300,00
(2) Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o izvođenju investicijskih radova u inozemstvu i ugovora o ustupanju izvođenja investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj175,00
(3) Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o pribavljanju i ustupanju prava industrijskog vlasništva i znanja te iskustva (know-how) između domaćih poduzeća i stranih osoba300,00
Tar. br. 28.
Za uvjerenje (certifikat) o kakvoći poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u uvozu i izvozu150,00
Tar. br. 29.
Za izdavanja certifikata za izvoz neobrađenih dijamanata500,00
Tar. br. 30.
Za rješenje o odobrenju za obavljanje kontrole kakvoće poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu150,00
Tar. br. 31.
(1) Za izdavanje rješenja o suglasnosti o ispunjavanju uvjeta za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu700,00
(2) Za izdavanje rješenja o suglasnosti iz stavka 1. ovoga tarifnog broja140,00
Tar. br. 32.
(1) Za upis pružatelja usluga certificiranja elektroničkih potpisa, pečata i drugih usluga povjerenja u Evidenciju1.400,00
(2) Za izmjenu i dopunu podataka iz stavka 1. ovoga tarifnog broja140,00
  
3. Pristojbe u području ugostiteljstva i turizma
Tar. br. 33.
Za rješenje o utvrđivanju minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju, za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom (terase) plaćaju se pristojbe u iznosima utvrđenim prema vrsti ugostiteljskog objekta:
1. utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju, i to:
a. vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane, pripremnica obroka (catering)140,00
b. vrste: noćni klub, noćni bar, disco klub560,00
c. vrste: kavana, caffe-bar, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet210,00
d. vrste: objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu ili priključnom vozilu, objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi, objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sl. napravama)140,00
e. vrste: prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički ili studentski dom, ili akademis, objekt za robinzonski smještaj210,00
f. vrste: kamp odmorište210,00
2. utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju za ugostiteljske objekte:
a. vrste: hotel, aparthotel, hotel baština (heritage), turističko naselje, turistički apartmani, pansion, difuzni hotel, integralni hotel (udruženi) lječilišne vrste i hoteli posebnog standarda:
– do 100 smještajnih jedinica700,00
– preko 100 smještajnih jedinica1.050,00
b. vrsta: kamp:
– do 100 smještajnih jedinica (do 300 osoba)700,00
– preko 100 smještajnih jedinica1.050,00
c. vrste: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor140,00
3. utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju za objekte:
a. u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu70,00
b. u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu70,00
4. utvrđivanje uvjeta za:
a. pružanje usluga turističke agencije350,00
b. luke nautičkog turizma, i to:
– sidrišta i odlagališta plovnih objekata210,00
– suhe marine700,00
– marine1.050,00
c. ostale turističke usluge70,00
d. kategorizaciju plovnih objekata210,00
  
4. Prometne pristojbe
Tar. br. 34.
(1) Za izdavanje licencije Zajednice za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza2.100,00
(2) Za izdavanje kopije licencije Zajednice35,00
(3) Za izdavanje licencije za obavljanje unutarnjeg cestovnog prijevoza700,00
(4) Za izdavanje izvoda licencije za obavljanje unutarnjeg cestovnog prijevoza za pojedino vozilo35,00
(5) Za izdavanje licencije za obavljanje kolodvorskih usluga1.050,00
(6) Za izdavanje licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu1.050,00
(7) Za izdavanje rješenja kojim se pravna ili fizička osoba ovlašćuje za provođenje početne i periodičke izobrazbe za vozače700,00
Tar. br. 35.
(1) Za izdavanje dozvole Zajednice za obavljanje međunarodnog linijskog prijevoza putnika700,00
(2) Za izdavanje preslike dozvole Zajednice po primjerku70,00
(3) Za izdavanje dozvole za obavljanje prijevoza putnika na međunarodnoj autobusnoj liniji:
– u bilateralnom prometu700,00
– u tranzitnom prometu700,00
(4) Za ovjeru voznog reda odnosno cjenika redovne linije kojom domaća ili strana pravna ili fizička osoba prevozi putnike motornim vozilima u međunarodnom cestovnom prometu35,00
(5) Za rješenje o odobrenju trajne obustave prijevoza putnika na redovnoj autobusnoj liniji70,00
(6) Za izdavanje dopunskog primjerka isprave iz ovog tarifnog broja50,00
Napomena:
1. Za spise i radnje iz ovoga tarifnog broja plaća se pristojba ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.
2. Strana pravna ili fizička osoba oslobađa se plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju uz uvjet reciprociteta.
Tar. br. 36.
(1) Za zahtjeve i izdavanje certifikata za ispitivanje motornih i priključnih vozila, odnosno dijelova uređaja i opreme za ta vozila koja se proizvode serijski ili pojedinačno u pogledu važeće homologacije700,00
(2) Za zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova provjere i pregleda, ugradnju i ispitivanje te popravak i demontažu analognih i digitalnih tahografa700,00
(3) Za zahtjev i izdavanje uvjerenja za ispitivanje motornih i priključnih vozila koja se prvi put stavljaju u promet u Republici Hrvatskoj (uvoz) u pogledu provjere vjerodostojnosti važeće homologacije140,00
Tar. br. 37.
Za dozvolu za obavljanje naizmjeničnih vožnji u međunarodnom prijevozu putnika140,00
Napomena:
1. Za akte i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se pristojba, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.
2. Strana pravna ili fizička osoba oslobađa se plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju uz uvjet reciprociteta.
Tar. br. 38.
(1) Za dozvolu za ulazak u Republiku Hrvatsku praznih autobusa za preuzimanje putnika i za obavljanje ostalih vrsta međunarodnoga povremenog prijevoza putnika u cestovnom prometu150,00
(2) Za izdavanje knjige putnih listova INTERBUS, odnosno knjige putnih listova Europske unije100,00
Napomena:
1. Za akte i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se pristojba, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.
2. Strana pravna ili fizička osoba oslobađa se plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju uz uvjet reciprociteta.
Tar. br. 39.
Za dozvolu koju stranom prijevozniku za obavljanje cestovnog prijevoza tereta u bilateralnom i tranzitnom prometu koju izdaje Inspekcija cestovnog prometa140,00
Tar. br. 40.
Za rješenje o zahtjevu za dozvolu izvanrednog prijevoza stvari u međunarodnom cestovnom prometu, i to:
1. u bilateralnom prijevozu – za prijevoz jednim vučnim vozilom85,00
2. za svako sljedeće vučno vozilo, odnosno priključno vozilo, po istom rješenju, još po35,00
3. u tranzitnom prijevozu za prijevoz jednim vučnim vozilom85,00
4. za svako sljedeće vučno vozilo, odnosno priključno vozilo, po istom rješenju, još po35,00
Tar. br. 41.
(1) Za dozvolu kojom se stranom prijevozniku odobrava obavljanje unutarnjeg prijevoza u cestovnom prometu između pojedinih mjesta u Republici Hrvatskoj3.500,00
(2) Za odobrenje kojim se stranom brodu države zastave koja nije država članica Europske unije odobrava prijevoz putnika i stvari između hrvatskih luka i pristaništa1.870,00
(3) Za odobravanje kojim se stranoj jahti ili brodici države zastave koja nije država članica Europske unije odobrava prijevoz putnika uz naknadu između hrvatskih luka1.500,00
Napomena:
Pristojbe po stavcima 2. i 3. ovog tarifnog broja naplaćuje se do dana primjene propisa o visini naknade za obavljanje kabotaže plovnim objektima treće zastave, koji se donosi u smislu odredbi članka 9. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15), kao i članka 135. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, broj 56/13).
Tar. br. 42.
Za upis zrakoplova u Hrvatski registar civilnih zrakoplova:
a) za upis zrakoplova ukupne najveće dozvoljene mase pri polijetanju do 2.000 kg170,00
b) za upis zrakoplova ukupne najveće dozvoljene mase pri polijetanju od 2.000 do 5.700 kg490,00
c) za upis zrakoplova ukupne najveće dozvoljene mase pri polijetanju iznad 5.700 kg1.400,00
  
5. Pristojbe u području vodnoga gospodarstva
Tar. br. 43.
(1) Za izdavanje:
1. vodopravnih uvjeta210,00
2. vodopravnih dozvola:
a) za ispuštanje otpadnih voda i za korištenje voda, pod pretpostavkama propisanim člancima 152. i 157. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14)280,00
b) kada koncesija za gospodarsko korištenje voda nije potrebna prema članku 164. Zakona o vodama280,00
(2) Za produženje roka važnosti:
1. vodopravnih uvjeta iz stavka 1. točke 1. ovoga tarifnog broja50,00
2. vodopravne dozvole iz stavka 1. točke 2. ovoga tarifnog broja210,00
  
6. Katastarske pristojbe
Tar. br. 44.
Za izdavanje izvoda iz katastarskih planova i drugih dijelova geodetsko-tehničkog dijela katastarskog operata, posebnih registara, podataka dokumentacije državne izmjere, izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i izdavanje odobrenja za uporabu zračnih snimaka15,00
Tar. br. 45.
(1) Za izdavanje izvoda iz popisno-knjižnog dijela katastarskog operata10,00
(2) Za izdavanje izvatka iz Baze zemljišnih podataka30,00
(3) Za izdavanje povijesnog izvatka iz Baze zemljišnih podataka30,00
Napomena:
Pristojba iz točaka 2. i 3. ovoga tarifnog broja obuhvaća i pristojbu na zahtjev.
Tar. br. 46.
Za pregled i ovjeru geodetskih elaborata izrađenih od strane ovlaštenih osoba plaća se pristojba prema utrošenom satu70,00
Napomena:
Započeti sat računa se kao cijeli.
  
7. Pristojbe u području zdravstva
Tar. br. 47.
(1) Na zahtjev za:
1. izdavanje odobrenja za provođenje kliničkog ispitivanja lijeka ili medicinskog proizvoda te odobrenja značajnih izmjena i dopuna kliničkog ispitivanja lijeka ili medicinskog proizvoda175,00
2. davanje, izmjena ili obnova odobrenja za stavljanje u promet lijeka ili homeopatskog lijeka175,00
3. registraciju, izmjenu ili obnovu registracije tradicionalnog biljnog lijeka ili homeopatskog lijeka175,00
4. izdavanje odobrenja za uvoz lijekova175,00
5. izdavanje odobrenja za uvoz/izvoz droga, psihotropnih tvari i prekursora175,00
6. upis ili izmjenu upisa medicinskog proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda175,00
7. davanje ili izmjenu proizvodne dozvole proizvođačima lijeka i homeopatskog lijeka ili proizvođačima medicinskog proizvoda175,00
8. davanje ili izmjenu dozvole za promet na veliko ili posredovanje lijekovima i homeopatskim lijekovima175,00
9. davanje ili izmjenu dozvole za promet na malo lijekovima i/ili medicinskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama175,00
10. upis ili izmjenu upisa u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda, proizvođača ili zastupnika proizvođača medicinskih proizvoda175,00
11. upis ili izmjenu upisa u očevidnik proizvođača, uvoznika i veleprodaja djelatnih tvari175,00
12. davanje ili izmjenu odobrenja za paralelni uvoz lijeka175,00
(2) Na zahtjev za izdavanje odobrenja za uvoz (izvoz ili provoz) hrane i predmeta opće uporabe te sirovina za njihovu proizvodnju140,00
(3) Na zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje laboratorijskog ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju105,00
(4) Na zahtjev za:
1. izdavanje odobrenja za promet opasnih kemikalija na veliko i/ili proizvodnja opasnih kemikalija i/ili korištenje vrlo otrovnih kemikalija175,00
2. izdavanje odobrenja za promet i korištenje opasnih kemikalija na malo i/ili korištenje vrlo otrovnih kemikalija – fizičke osobe (zlatari i galvanizacije)175,00
3. izdavanje odobrenja za obavljanje DDD djelatnosti175,00
(5) Na zahtjev za:
1. izdavanje odobrenja za nabavku, uvoz (izvoz ili provoz) izvora ionizirajućih i neionizirajućih zračenja175,00
2. izdavanje odobrenja za promet izvora ionizirajućih i neionizirajućih zračenja175,00
3. izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti i dozvole za uporabu izvora ionizirajućih zračenja600,00
4. izdavanje odobrenja za prijevoz, za skidanje, zamjenu ili novo postavljanje izvora ionizirajućih i neionizirajućih zračenja175,00
(6) Na zahtjev za izdavanje ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke175,00
Tar. br. 48.
(1) Za izdavanje potvrde o usklađenosti glavnog projekta s propisanim sanitarno-tehničkim uvjetima gradnje70,00
(2) Za izdavanje sanitarno-tehničkih uvjeta za gradnju ili rekonstrukciju građevina35,00
  
8. Pristojbe u području trgovine
Tar. br. 49.
Za rješenje o utvrđivanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta u poslovnim prostorijama:
1. za prodajne objekte površine do 200 m²130,00
2. za prodajne objekte površine veće od 200 m²280,00
3. za prodajne objekte u kojima se djelatnost trgovine obavlja izvan prodavaonica50,00
  
9. Građevinske pristojbe
Tar. br. 50.
Za izdavanje lokacijske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole i lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine za:
1. obuhvat zahvata u prostoru do 1 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine do 1 km10.000,00
2. obuhvat zahvata u prostoru od 1 ha do 5 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine od 1 do 5 km15.000,00
3. obuhvat zahvata u prostoru od 5 ha do 10 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine od 5 do 10 km20.000,00
4. obuhvat zahvata u prostoru preko 10 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine preko 10 km25.000,00
Napomena:
Ako je zahtjev za izdavanje akata iz ovoga tarifnog broja podnesen elektroničkim putem, te je isti ispunjen sukladno naputku koji se donosi na temelju Zakona o prostornom uređenju, iznos propisan ovim tarifnim brojem za njihovo izdavanje umanjuje se za 15%.
Tar. br. 51.
(1) Za izdavanje građevinske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole, osim u pogledu promjene imena, odnosno tvrtke investitora i građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine:
1. skupine – građevine planirane Državnim planom prostornog razvoja od procijenjenih troškova građenja 0,17‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 14.000,00 kuna
2. skupine – građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu od procijenjenih troškova građenja 0,17‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 14.000,00 kuna
3. skupine – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti od procijenjenih troškova građenja 0,25‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 1.000,00 kuna
4. skupine – građevine za koje se utvrđuju uvjeti priključenja, a ne utvrđuju se drugi posebni uvjeti800,00
5. skupine – građevine koje nisu razvrstane u 1., 2., 3. i 4. skupinu600,00
(2) Za izdavanje uporabne dozvole za građevinu:
1. skupine – građevine planirane Državnim planom prostornog razvoja od procijenjenih troškova građenja 0,17‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 14.000,00 kuna
2. skupine – građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu od procijenjenih troškova građenja 0,17‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 14.000,00 kuna
3. skupine – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti od procijenjenih troškova građenja 0,25‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 1.000,00 kuna
4. skupine – građevine za koje se utvrđuju uvjeti priključenja, a ne utvrđuju se drugi posebni uvjeti800,00
5. skupine – građevine koje nisu razvrstane u 1., 2., 3. i 4. skupinu600,00
(3) Za izdavanje privremene uporabne dozvole i uporabne dozvole za dio građevine iz određene skupine iz stavka 2. točke 1., 2. i 3. ovoga tarifnog broja plaća se 17% od iznosa propisanog u stavku 2. ovoga tarifnog broja za tu skupinu.
(4) Za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu na temelju glavnog projekta i uporabne dozvole za određene građevine600,00
Napomena:
1. Ako je zahtjev za izdavanje akata iz ovoga tarifnog broja podnesen elektroničkim putem, te je isti ispunjen sukladno naputku koji se donosi na temelju zakona kojim se uređuje upravno područje prostornoga uređenja, odnosno gradnje, iznos propisan ovim tarifnim brojem za njihovo izdavanje umanjuje se za 15%.
2. Za prijavu početka građenja građevine, prijavu početka uklanjanja građevine i prijavu pokusnog rada građevine ne plaća se pristojba.
Pristojba se ne plaća ni za davanje mišljenja o primjeni pravnih propisa iz područja graditeljstva i prostornoga uređenja.
  
10. Pristojbe u području odgoja, obrazovanja i sporta
Tar. br. 52.
(1) Za rješenje u području odgoja i obrazovanja140,00
(2) Za žalbu ili prigovor protiv rješenja iz stavka 1. ovoga tarifnog broja175,00
(3) Za zahtjev za pokretanje postupka odobravanja udžbenika i dopunskog nastavnog sredstva1.750,00
(4) Za rješenje o odobrenju rada privatne škole2.100,00
(5) Za rješenje o odobrenju rada u programu obrazovanja odraslih1.400,00
(6) Za prijepis rješenja u području odgoja i obrazovanja i duplikat isprave u tom području70,00
(7) Za stručno mišljenje u području odgoja i obrazovanja35,00
  
11. Pristojbe za obavljanje djelatnosti
Tar. br. 53.
(1) Za upis obrta u Obrtni registar250,00
(2) Za upis u registar povlastica i za izdavanje povlastice250,00
(3) Za upis promjena u Obrtni registar150,00
(4) Za upis promjena u registru povlastica150,00
(5) Za ovjerenu presliku rješenja o upisima promjena u obrtnom registru40,00
(6) Za izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju300,00
(7) Za izdavanje rješenja o priznavanju pojedinih dijelova inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju150,00
  
12. Pristojbe u području vanjskih poslova
Tar. br. 54.
(1) Za zahtjev za:
1. primitak u hrvatsko državljanstvo ili zahtjev za ponovno stjecanje hrvatskog državljanstva1.400,00
2. za utvrđivanje hrvatskog državljanstva350,00
3. za prijavu rođenja djeteta u državne matice i evidenciju o državljanstvu u Republici Hrvatskoj0,00
4. za prijavu sklapanja braka pred inozemnim tijelom ili prijavu smrti nastale u inozemstvu0,00
(2) Za druge zahtjeve, molbe i podneske stranaka u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu kojima se traži izvršenje određene konzularne radnje70,00
(3) Za svaki sljedeći podnesak upućen diplomatskim misijama ili konzularnim uredima po istoj stvari, ako nije potrebno novo samostalno rješenje35,00
Napomena:
1. Pristojba iz stavka 2. ovoga tarifnog broja plaća se i za zahtjeve koji su izjavljeni usmeno na zapisnik ili su na drugi način primljeni u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu.
2. Pristojba iz stavka 2. ovoga tarifnog broja plaća se i za svaku upravnu radnju na zahtjev stranke, ako za tu radnju nije propisana posebna pristojba.
3. Za podnesak kojim se osoba iz inozemstva putem diplomatske misije ili konzularnog ureda obraća neposredno nadležnom tijelu Republike Hrvatske plaća se pristojba iz stavka 2. ovoga tarifnog broja.
4. Za podnesak kojim se osoba iz Republike Hrvatske neposredno obraća diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu plaća se pristojba iz stavka 2. ovoga tarifnog broja.
5. Šef diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske može osobu iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga tarifnog broja, koja je slabog imovnog stanja, osloboditi plaćanja pristojbe iz ovoga tarifnog broja.
6. U državama u kojima je nacionalni dohodak po podacima Ujedinjenih naroda niži od nacionalnog dohotka u Republici Hrvatskoj, šef diplomatske misije ili konzularnog ureda ima pravo naplaćivati pristojbu iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga tarifnog broja u iznosu od 50% od propisanog iznosa.
Tar. br. 55.
Za zahtjeve za pribavljanje isprava i podataka od nadležnih inozemnih tijela:
1. iz europskih zemalja35,00
2. iz ostalih zemalja70,00
Napomena:
Kad nadležno inozemno tijelo naplaćuje posebnu pristojbu za dostavu isprave ili podataka, iznosi iz točaka 1. i 2. povećavaju se za iznos te pristojbe.
Tar. br. 56.
Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi u ministarstvu nadležnom za vanjske poslove55,00
Tar. br. 57.
Za dostavu pismenih molbi stranaka nadležnim tijelima Republike Hrvatske ili za dostavu rješenja, zaključaka i drugih pismena nadležnih tijela Republike Hrvatske strankama kao i za dostavu rješenja stranih tijela zainteresiranim osobama, ako nije drukčije propisano:
1. za dostave u europskim zemljama55,00
2. za dostave u izvaneuropskim zemljama85,00
Napomena:
1. Ako diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu izvrši dostavljanje zrakoplovnom poštom, pristojbeni obveznik plaća i troškove zrakoplovne poštarine za dostavu i odgovor.
2. Dostava poziva stranih tijela vrši se bez naplate pristojbe.
3. Konzularna pristojba po ovom tarifnom broju naplaćuje se i za dostavu obavijesti o zaključenom braku u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj.
Tar. br. 58.
Za putne isprave koje izdaju veleposlanstva i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu i tijelo nadležno za vanjske poslove:
1. Putovnica:
a) za izdavanje putovnice osobama starijim od 21 godine560,00
b) za izdavanje putovnice osobama mlađim od 21 godine420,00
2. Putni list
a) za izdavanje putnog lista245,00
Napomena:
1. Za zahtjev kojim se traži izdavanje putovnice ili putnog lista ne naplaćuje se posebna pristojba.
2. Šef diplomatske misije ili konzularnog ureda može podnositelja zahtjeva za izdavanje putnog lista, s obzirom na imovno stanje i druge okolnosti, osloboditi plaćanja pristojbe za izdavanje putnog lista.
3. Šef diplomatske misije ili konzularnog ureda može izuzetno podnositelja zahtjeva za izdavanje putovnice osloboditi plaćanja pristojbe za izdavanje putovnice, s obzirom na imovno stanje i druge okolnosti.
4. U državama u kojima je nacionalni dohodak po podacima Organizacije ujedinjenih naroda niži od nacionalnog dohotka u Republici Hrvatskoj, šef diplomatske misije ili konzularnog ureda ima pravo utvrditi naplatu pristojbe iz ovoga tarifnog broja u 50% manjem iznosu od propisanog.
5. Pristojba iz točke 1. ovoga tarifnog broja ne naplaćuje se za izdavanje diplomatskih i službenih putovnica za potrebe tijela nadležnog za vanjske poslove.
Tar. br. 59.
Za izdavanje putne isprave, odnosno putnog lista strancu u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu245,00
Tar. br. 60.
Za zahtjeve za vizu koju izdaje diplomatska misija i konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu:
1. za zrakoplovno-tranzitnu vizu460,00
2. za kratkotrajnu vizu460,00
Tar. br. 61.
Za pohranu izvornika jamstvenog pisma fizičke i pravne osobe u ministarstvu nadležnom za vanjske poslove, po primjerku140,00
Tar. br. 62.
Za žalbu na odluku o odbijanju, poništenju ili ukidanju vize ili na odluku o odbijanju produljenja i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju vize320,00
Tar. br. 63.
Na zahtjeve za izdavanje odobrenja privremenog boravka, odnosno dozvole za boravak i rad koje izdaju diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu:
1. za odobrenje privremenog boravka420,00
2. za izdavanje dozvole za boravak i rad630,00
Tar. br. 64.
Na zahtjeve za izdavanje hitne putne isprave koje državljanima država članica Europske unije izdaju diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu245,00
Tar. br. 65.
Za uvjerenje, potvrde, izvatke iz državnih matica, sprovodnice za prijevoz posmrtnih ostataka ili rješenja koje izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu145,00
Tar. br. 66.
Za izdavanje potvrde koje se koriste u svrhu reguliranja carinskih formalnosti prilikom povratka iz inozemstva na stalni boravak u Republiku Hrvatsku, ili prilikom uvoza stvari koje su naslijeđene u inozemstvu315,00
Tar. br. 67.
Za sastavljanje oporuke:
1. u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima350,00
2. izvan diplomatskih misija ili konzularnih ureda490,00
3. za sastavljanje akta o opozivu ili dopuni oporuke350,00
Tar. br. 68.
Za sastavljanje ugovora u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima350,00
Napomena:
Za molbu kojom se traži sastavljanje ugovora ne plaća se pristojba.
Tar. br. 69.
Za sastavljanje punomoći105,00
Napomena:
Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga tarifnog broja ne plaća se pristojba.
Tar. br. 70.
Za sastavljanje drugih isprava na molbu zainteresirane osobe, ako ovom Uredbom nije drukčije propisano210,00
Napomena:
Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga tarifnog broja ne plaća se pristojba.
Tar. br. 71.
Za svaki prijepis ili fotokopiju, sačinjenu u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu, s ovjerom:
1. za prvu stranicu70,00
2. za svaku sljedeću stranicu po55,00
Napomena:
1. Za više primjeraka istog prijepisa s ovjerom, plaća se puna pristojba samo za prvi primjerak, a za svaki sljedeći primjerak plaća se polovica pristojbe predviđene ovim tarifnim brojem.
2. Za ovjeru prijepisa koje je stranka sama sačinila plaća se pristojba umanjena za 50% od pristojbe navedene u ovom tarifnom broju.
3. Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga tarifnog broja ne plaća se pristojba.
Tar. br. 72.
Za ovjeru uvjerenja o zdravstvenoj ispravnosti poslane robe140,00
Tar. br. 73.
Za ovjeru uvjerenja o porijeklu robe, za ovjeru fakture ili neke druge isprave kojom se dokazuje porijeklo robe ili se dokazuje pravo da neka roba uživa posebnu zaštitu porijekla ili naziva245,00
Tar. br. 74.
Za ovjeru potpisa građanina na ispravi70,00
Napomena:
1. Pristojba po ovom tarifnom broju plaća se za ovjeru svakog potpisa na ispravi.
2. Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga tarifnog broja ne plaća se pristojba.
Tar. br. 75.
Za zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva (otpustom ili odricanjem)3.150,00
Napomena:
Ovom pristojbom obuhvaćene su sve upravne i konzularne radnje u postupku prestanka hrvatskog državljanstva.
Tar. br. 76.
Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi105,00
Tar. br. 77.
Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi kojom se potvrđuje posjedovanje stranog državljanstva ili se daje jamstvo da će određena osoba biti primljena u strano državljanstvo700,00
Tar. br. 78.
Za ovjeru prijevoda sa stranog jezika na hrvatski jezik i obratno:
1. do jedne stranice70,00
2. za svaku sljedeću stranicu40,00
3. za prijevod s hrvatskog na strani jezik ili obratno sačinjen i ovjeren u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima:
a) do jedne stranice175,00
b) za svaku sljedeću stranicu175,00
Napomena:
Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga tarifnog broja ne plaća se pristojba.
Tar. br. 79.
Za deponiranje potpisa i pečata notara u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu700,00
Tar. br. 80.
Za radnje u ostavinskim predmetima:
1. za sastavljanje zapisnika u prostorijama diplomatskih misija ili konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu:
a) za prvu stranicu zapisnika175,00
b) za svaku daljnju stranicu zapisnika po70,00
2. za službene radnje izvan prostorija diplomatskih misija ili konzularnih ureda (zastupanje pred lokalnim tijelima, sudjelovanje u njihovim službenim poslovima i dr.), ako u ovoj Tarifi nije drukčije propisano, za svaki dan službenog rada420,00
3. za popis ostavinske mase, s procjenom i navođenjem predmeta, za svaku procjenu ili za svaki stvarni nalaz ili nalaz vještaka:
a) za svaki dan službenog rada490,00
b) osim toga, od cjelokupne vrijednosti popisanih i procijenjenih predmeta 0,7%
4. Za upravljanje ostavinom nakon provedbe ostavinske rasprave ili za upravljanje drugom imovinom koja ne potječe iz ostavine, od čistog prihoda (mjesečno ili godišnje) 4,2%.
Napomena:
1. Za popis ostavinske mase, ili za nalaz procjene, ili bez navođenja vrijednosti plaća se samo pristojba iz točke 3. a) ovoga tarifnog broja.
2. Kao dan smatra se vrijeme od najviše šest sati. Svaki započeti dio ovog vremena računa se kao polovica dana.
Tar. br. 81.
(1) Za dostavu novca, papira od vrijednosti, štednih knjižica i drugih predmeta od vrijednosti, od iznosa koji se dostavlja ili od vrijednosti predmeta koji se dostavlja 2,1%.
(2) Za dostavu novca i drugih vrijednosti koje potječu iz realizirane ostavine:
1. za ostavine do 2.000,00 kuna, preračunatih u nacionalnoj valuti zemlje prijema 2,1%
2. za ostavine preko 2.000,00 do 4.000,00 kuna preračunatih u nacionalnoj valuti zemlje prijema 3,5%
3. za ostavine preko 4.000,00 kuna preračunatih u nacionalnoj valuti zemlje prijema 4,2%.
Napomena:
1. Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se, kada se zbog prometne ili neke druge nesreće, novac i druge vrijednosti za mornare predaju diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.
2. Za molbu kojom se trži izvršenje usluga po ovom tarifnom broju ne plaća se pristojba.
Tar. br. 82.
Za čuvanje depozita:
1. za akt kojim se potvrđuje prijem depozita na čuvanje105,00
2. za čuvanje i izdavanje novca, papira od vrijednosti, štednih knjižica i predmeta od vrijednosti:
a) za prvu godinu ili dio toga vremena, od ukupne vrijednosti 3,5%
b) za svaku daljnju godinu ili dio tog vremena od ukupne vrijednosti 2,8%
3. Za čuvanje oporuke ili drugih isprava u interesu fizičke ili pravne osobe245,00
Napomena:
Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se za sljedeće depozite: novčane iznose položene unaprijed radi pokrića pristojbi, troškova i sličnih potraživanja diplomatskih misija ili konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu, zarade i stvari hrvatskih državljana, novac položen na ime naknade štete hrvatskih državljana po raznim osnovama, kao i u slučaju bolesti, uhićenja i dr.
Tar. br. 83.
Za upisivanje u popis posade, podataka o ukrcaju ili iskrcaju članova posade70,00
Napomena:
Za akt kojim se odobrava ukrcaj stranoga državljanina kao člana posade na brod hrvatske trgovačke mornarice, plaća se pristojba u istom iznosu.
Tar. br. 84.
(1) Za ovjeru brodskog dnevnika i drugih brodskih knjiga i isprava i za potvrdu svakog upisa u te knjige70,00
(2) Za izdavanje privremenog plovidbenog lista245,00
Tar. br. 85.
Za izdavanje i ovjeru izvoda iz brodskog dnevnika:
1. za prvu stranicu85,00
2. za svaku daljnju započetu stranicu 50% od tarife iz točke 1. ovoga tarifnog broja.
Tar. br. 86.
(1) Za posredovanje diplomatskih misija ili konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu da se brodu izda ili produži važenje bilo koje isprave glede sigurnosti plovidbe, pored efektivnih troškova245,00
(2) Za svako drugo posredovanje kod stranih nadležnih tijela na zahtjev zapovjednika broda, za koje nije propisana posebna pristojba210,00
Tar. br. 87.
Za radnje vezane uz sklapanje braka u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu:
1. za sastavljanje zapisnika prijave namjere sklapanja braka105,00
2. za sklapanje braka210,00
  
13. Pristojbe u postupcima stjecanja nekretnina
Tar. br. 88.
(1) Za podnošenje zahtjeva za stjecanje nekretnina35,00
(2) Za svaku dopunu zahtjeva iz stavka 1. ovoga tarifnog broja15,00
(3) Za rješenje o stjecanju nekretnina70,00
  
14. Pristojbe pri sklapanju braka i životnog partnerstva
Tar. br. 89.
Za radnje vezane uz sklapanje braka i sklapanje životnog partnerstva pred nadležnim tijelima Republike Hrvatske:
1. za sastavljanje zapisnika prijave namjere sklapanja braka i za sastavljanje zapisnika prijave namjere sklapanja životnog partnerstva70,00
2. za sklapanje braka i za sklapanje životnog partnerstva140,00
  
15. Pristojbe za zaštitu okoliša
Tar. br. 90.
(1) Za rješenje za:
1. isporuku otpada koji podliježe notifikacijskom postupku iz Republike Hrvatske1.400,00
2. isporuku otpada koji podliježe notifikacijskom postupku u Republiku Hrvatsku3.500,00
3. provoz otpada koji podliježe notifikacijskom postupku kroz Republiku Hrvatsku700,00
(2) Za izdavanje, izmjenu ili dopunu dozvole ili privremene dozvole za gospodarenje otpadom1.400,00
(3) Za ovlaštenje za sklapanje ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje usluge obrade otpada određene posebne kategorije otpada3.500,00
16. Pristojbe za zaštitu kulturne baštine
Tar. br. 91.
Za izdavanje dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u dijelovima unutarnjeg mora i teritorijalnih voda Republike Hrvatske, koji su zaštićeni kao kulturno dobro, kao i kod posebno zaštićenih podmorskih lokaliteta1.000,00
  
17. Pristojbe za zaštitu tržišnog natjecanja
Tar. br. 92.
Za zahtjev za pokretanje postupka nadzora provedbe državne potpore na prijedlog pravne ili fizičke osobe iz članka 15. stavka 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 47/14)700,00
Tar. br. 93.
(1) Za zahtjev:
1. za produljenje roka kreditnim ili drugim financijskim institucijama investicijskim fondovima ili društvima za osiguranje iz članka 15. stavka 5. točke 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 79/09 i 80/13, u daljnjem tekstu: ZZTN)3.500,00
2. sudionika koncentracije za ukidanje rješenja Agencije o dopuštenosti koncentracije iz članka 23. stavka 1. ZZTN3.500,00
3. sudionika koncentracije za djelomično ukidanje rješenja Agencije o dopuštenosti koncentracije iz članka 23. stavka 3. ZZTN3.500,00
(2) Za prijavu ocjene dopuštenosti namjere provedbe koncentracije poduzetnika iz članka 17. ZZTN i za prijavu ocjene dopuštenosti namjere provedbe koncentracije poduzetnika po posebnim propisima kada je ispunjen uvjet ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda poduzetnika – sudionika koncentracije iz članka 17. stavka 1. ZZTN7.000,00
(3) Za prijavu ocjene dopuštenosti namjere provedbe koncentracije poduzetnika po posebnim propisima kada nije ispunjen uvjet ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda poduzetnika – sudionika koncentracije iz članka 17. stavka 1. ZZTN3.500,00
(4) Za prijedlog stranke u postupku za preuzimanje obveze izvršenja određenih mjera i uvjeta, te rokova u svrhu otklanjanja negativnih učinaka njenog postupanja ili propuštanja postupanja na tržišno natjecanje iz članka 49. stavka 1. ZZTN3.500,00
Tar. br. 94.
Za rješenje:
1. o ocjeni dopuštenosti koncentracije poduzetnika iz članka 22. stavka 7. ZZTN (II. razina ocjene)105.000,00
2. o ocjeni dopuštenosti koncentracije poduzetnika u smislu članka 22. stavka 7. ZZTN kada se obveza podnošenja prijave koncentracije temelji na posebnim propisima, i kada je ispunjen uvjet ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda poduzetnika – sudionika koncentracije iz članka 17. stavka 1. ZZTN (II. razina ocjene)105.000,00
3. o ocjeni dopuštenosti koncentracije poduzetnika u smislu članka 22. stavka 7. ZZTN kada se obveza podnošenja prijave koncentracije temelji na posebnim propisima, i kada nije ispunjen uvjet ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda poduzetnika – sudionika koncentracije iz članka 17. stavka 1. ZZTN (II. razina ocjene)10.500,00
4. o ukidanju rješenja Agencije o ocjeni dopuštenosti koncentracije na zahtjev sudionika koncentracije iz članka 23. stavka 1. ZZTN10.500,00
5. o djelomičnom ukidanju rješenja Agencije o ocjeni dopuštenosti koncentracije na zahtjev sudionika koncentracije iz članka 23. stavka 3. ZZTN10.500,00
6. kojim određuje posebne mjere za ponovnu uspostavu tržišnog natjecanja kod zabranjenih koncentracija na temelju članka 24. ZZTN te izriče upravno-kaznenu mjeru propisanu za tu povredu105.000,00
7. kojom izriče upravno-kaznenu mjeru radi povrede članka 62. stavka 1. točke 1. i točke 5. ZZTN3.500,00
8. o produljenju roka kreditnim ili drugim financijskim institucijama, investicijskim fondovima ili društvima za osiguranje iz članka 15. stavka 5. točke 1. ZZTN7.000,00
9. o prihvaćanju predloženih mjera, uvjeta i rokova koji postaju obvezni za predlagatelja u smislu članka 49. stavaka 2. i 3. ZZTN21.000,00
Tar. br. 95.
Za rješenje o odbacivanju prijave za ocjenu dopuštenosti koncentracije zbog nepostojanja uvjeta za njezinu ocjenu u smislu članka 58. stavka 1. točke 15. ZZTN, vezano uz članke 15., 17. i 19. ZZTN3.500,00