Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2016. godinu

NN 8/2017 (27.1.2017.), Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2016. godinu

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

260

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05 i 12/12), primjenom odredbi članka 113. stavka 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14 i 93/15) i članka 4. stavka 1. Pravilnika o načinu i roku izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 103/14), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. siječnja 2017. donijela je

ODLUKU

O ZAJAMČENOM PRINOSU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Referentni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije B za 2016. godinu utvrđen u visini ponderirane aritmetičke sredine stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova kategorije B za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iznosi 8,154%.

Članak 2.

Zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije B za 2016. godinu utvrđen u visini referentnog prinosa za fondove kategorije B umanjenog za šest postotnih bodova iznosi 2,154%.

Članak 3.

U skladu s odredbom članka 5. stavka 1. Pravilnika o načinu i roku izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 103/14) zajamčeni prinos se ne izračunava za mirovinske fondove kategorije A i C, s obzirom na to da od početka njihovog rada do dana za koji se zajamčeni prinos izračunava nisu prošle pune tri kalendarske godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-03/01

Ubroj: 326-01-440-442-17-1

Zagreb, 20. siječnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.