Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2016. godini

NN 10/2017 (3.2.2017.), Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2016. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

283

Na temelju članka 18. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. veljače 2017. godine donijela

UREDBU

O FINANCIJSKOJ STRUKTURI OMOTNICE ZA PROGRAM IZRAVNIH PLAĆANJA U 2016. GODINI

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuje financijska struktura omotnice za program izravnih plaćanja u 2016. godini koju čine sredstva Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: EFJP) i dopunska nacionalna izravna plaćanja, sukladno ukupnoj nacionalnoj gornjoj granici za 2016. godinu te planiranim sredstvima u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ovom se Uredbom osigurava provedba sljedećih uredbi Europske unije:

1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013)

2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1307/2013)

3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/851 od 27. ožujka 2015. o izmjeni priloga II., III. i VI. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike (SL L 135, 2. 6. 2015.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/851)

4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/699 od 10. svibnja 2016. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2016. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 121, 11. 5. 2016.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/699).

Članak 3.

Nacionalna gornja granica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2016. godini iz sredstava EFJP-a utvrđuje se sukladno:

1. Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1307/2013

2. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/851

3. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/699.

Članak 4.

Nacionalna gornja granica za financiranje dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja u 2016. godini iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske utvrđuje se sukladno:

1. Prilogu VI. Uredbe (EU) br. 1307/2013

2. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/851.

Članak 5.

Ukupna nacionalna gornja granica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2016. godini sukladno člancima 3. i 4. ove Uredbe je:

Program izravnih plaćanjaUkupna nacionalna gornja granica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2016. godini

Nacionalna gornja granica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2016. godini iz sredstava EFJP-a

(iz članka 3. ove Uredbe)

Nacionalna gornja granica za financiranje dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja u 2016. godini iz sredstava državnog proračuna

(iz članka 4. ove Uredbe)

(u kunama)(u kunama)(u kunama)
Osnovno plaćanje1.398.648.202656.151.582742.496.620
Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za okoliš i klimu – »zeleno plaćanje«975.814.016457.788.920518.025.096
Preraspodijeljeno plaćanje325.281.368152.598.814172.682.554
Plaćanje za mlade poljoprivrednike65.050.25630.516.75434.533.502
Proizvodno vezana potpora:487.907.008228.894.460259.012.548
krave u proizvodnji mlijeka153.140.39871.842.62281.297.776
tov goveda98.590.85446.252.77852.338.076
krave dojilje51.931.88824.363.75827.568.130
ovce i koze38.452.46418.037.75620.414.708
proizvodnja povrća15.374.9687.213.5988.161.370
proizvodnja voća16.142.2127.574.6548.567.558
šećerna repa49.223.96823.092.54026.131.428
proteinski usjevi65.050.25630.516.75434.533.502
Ukupno3.252.700.8501.525.950.5301.726.750.320

Članak 6.

(1) Financijska struktura omotnice za financiranje dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja za program izravnih plaćanja u 2016. godini utvrđuje se sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu (»Narodne novine«, broj 119/16) na razdjelu 060 Ministarstvo poljoprivrede, za 2017. godinu:

– na poziciji A819058 – ZPP Izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima

– na poziciji A820058 – ZPP Mjere ruralnog razvoja, za financiranje mjere 18 – Pomoć hrvatskom učešću u financiranju izravnih plaćanja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: mjera 18).

(2) Financijska struktura omotnice za financiranje dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja u okviru godišnje nacionalne gornje granice iz članka 5. ove Uredbe za program izravnih plaćanja u 2016. godini sukladno osiguranim sredstvima iz stavka 1. ovoga članka je:

Program izravnih plaćanja Financijska struktura omotnice za financiranje dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja za program izravnih plaćanja u 2016. godini
(u kunama)
Osnovno plaćanje458.112.622
Plaćanje za poljoprivredne prakse ko­risne za okoliš i klimu – »zeleno plaćanje«319.619.564
Preraspodijeljeno plaćanje106.541.605
Plaćanje za mlade poljoprivrednike21.306.220
Proizvodno vezana potpora:235.776.613
krave u proizvodnji mlijeka81.297.776
tov goveda52.338.076
krave dojilje27.568.130
ovce i koze20.414.708
proizvodnja povrća8.161.370
proizvodnja voća8.567.558
šećerna repa16.122.775
proteinski usjevi21.306.220
Ukupno1.141.356.624

(3) Sredstva za mjeru 18 iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka koristit će se za financiranje mjere osnovno plaćanje iz programa izravnih plaćanja u 2016. godini.

(4) U slučaju da iznos dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja za pojedinu mjeru iz programa izravnih plaćanja u 2016. godini iz stavka 2. ovoga članka ostane neiskorišten, može se izvršiti preraspodjela na ostale mjere iz programa izravnih plaćanja u 2016. godini.

Članak 7.

Preračunavanje iznosa godišnje nacionalne gornje granice za financiranje programa izravnih plaćanja u 2016. godini iz članaka 3. i 4. ove Uredbe iz eura u kune izvršeno je prema tečaju Europske središnje banke na dan 30. rujna 2016. godine, koji iznosi 7,5220 kuna za euro, sukladno članku 106. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/08
Urbroj: 50301-25/25-17-2
Zagreb, 2. veljače 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.