Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

NN 10/2017 (3.2.2017.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

284

Na temelju članka 119. točaka 1.b) i 2.c) Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. veljače 2017. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU

Članak 1.

U Uredbi o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) članak 8. briše se.

Članak 2.

U članku 16. stavku 1. točki A. podtočki A.4. iza riječi: »centri« dodaju se riječi: »akvagan, zipline, ski lift, arheološki park, podmorski park,«.

U točki B. podtočki B.3.2. iza riječi: »ponuditelja« briše se točka i dodaje se zarez i riječi: »s time da se prihodom ponuditelja smatra onaj dio prihoda kojim se pokrivaju pozicije iz Računa dobiti i gubitka koncesionara kako slijedi: troškovi osoblja (AOP 120), amortizacija (AOP 124) i dobit razdoblja (AOP 153). Ukoliko je poslovni rezultat razdoblja gubitak (AOP 154), osnovica za obračun koncesijske naknade računa se samo zbrajanjem pozicija troškova osoblja (AOP 120) i amortizacije (AOP 124).«.

Članak 3.

U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ponuda obavezno sadrži sljedeće dokumente:

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

– izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda ili izvadak iz obrtnog registra s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija, ne stariji od 30 dana

– odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni, odnosno predstečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti

– podatke o bonitetu (BON 1), osim za obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana društva i obrte

– podatke o solventnosti (BON 2 – za glavni račun ponuditelja) i potvrdu nadležne Porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, sve ne starije od 30 dana

– izjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija, ako ih ima ili ih je imao

– izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona

– izjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela iz područja gospodarskoga kriminala.

2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade.

3. studiju gospodarske opravdanosti koja se izrađuje prema sadržaju i u formi iz dokumentacije za javno prikupljanje ponuda. Ukupna vrijednost investicije koja se planira studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganjem u osnovna sredstva.

4. garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude u izvornom obliku u visini 1% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja do planiranog roka zaključenja ugovora o koncesiji, a najduže dvije godine.

5. pismo namjere poslovne banke u izvornom obliku da će izdati garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji koji će se sklopiti s odabranim ponuditeljem u visini 5% ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja šest mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicijskog ciklusa.

6. uvjerenje nadležnog tijela za izdavanje lokacijske dozvole da je zahvat prikazan u idejnom projektu planiran dokumentima prostornoga uređenja.

7. idejni projekt zahvata u prostoru na pomorskom dobru izrađen od ovlaštenog projektanta sukladno dokumentima prostornoga uređenja i prema studiji gospodarske opravdanosti.«.

Članak 4.

U članku 19. stavku 2. iza riječi: »dostavljenih ponuda,« dodaju se riječi: »čita rekapitulacijski list i provjerava da li je dostavljena sva tražena dokumentacija.«, a riječi: »a potom uspoređuje zaprimljene ponude s obveznom dokumentacijom iz članka 18. ove Uredbe i utvrđuje sposobnost ponuditelja.« brišu se.

U stavku 3. iza riječi: »15 dana« dodaje se riječ: »neprekinute«.

Članak 5.

U članku 21. točka A. mijenja se i glasi:

»A. Koncesije na pomorskom dobru:

Ocjenjivanje ponuda za sve koncesije na pomorskom dobru, obavlja se prema sljedećim kriterijima:

– ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade30%
– ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade30%
– ponuđeni iznos ukupnoga investicijskog ulaganja prema studiji gospodarske opravdanosti40%.

Svaki element ponude se vrednuje zasebno, a zbroj ukupne ocjene po kriterijima ne može iznositi više od 1,000.

Promjenjivi dio koncesijske naknade izračunava se u apsolutnom iznosu prema prikazanim ukupnim prihodima iz studije gospodarske opravdanosti, a za vrijeme trajanja koncesije.

Formule i način izračuna:

a)
b)
c)U točki B. podtočki 1. iza slova: »c«, slova: »d, e« u zagradi brišu se.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/33
Urbroj: 50301-25/18-17-5
Zagreb, 2. veljače 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.