Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu

NN 13/2017 (10.2.2017.), Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu

Vlada Republike Hrvatske

311

Na temelju članka 45.a stavka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15 i 115/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. veljače 2017. godine donijela

UREDBU

O NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA TE IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se način financiranja decentraliziranih funkcija te način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:

1. Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo i vatrogastvo preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.

2. Bilančna prava su sredstva potrebna za osiguravanje minimalnih financijskih standarda u pojedinoj decentraliziranoj funkciji prema odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

3. Pomoći izravnanja su prijenosi sredstava iz državnog proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za financiranje decentraliziranih funkcija kada prihodi ostvareni iz dodatnog udjela poreza na dohodak nisu dovoljni za financiranje minimalnih financijskih standarda prema odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

Članak 3.

(1) Ova Uredba odnosi se na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su preuzele financiranje decentraliziranih funkcija (u daljnjem tekstu: korisnici pomoći izravnanja) i to na županije, Grad Zagreb, gradove i općine iz Tablice 2. županije, Tablice 2. gradovi i Tablice 3. općine/gradovi koje su sastavni dio ove Uredbe.

(2) Korisnici pomoći izravnanja iz stavka 1. ovoga članka, u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, i to:

1.Osnovno školstvo1,9%
2.Srednje školstvo1,3%
3.Socijalna skrb
centri za socijalnu skrb0,2%
domovi za starije i nemoćne osobe 0,6%
4.Zdravstvo1,0%
5.Vatrogastvo
javne vatrogasne postrojbe1,0%.

(3) Korisnici pomoći izravnanja ostvaruju pravo na sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, s razdjela tijela državne uprave nadležnih za pojedinu decentraliziranu funkciju, ako iz dodatnog udjela poreza na dohodak iz stavka 2. ovoga članka ne ostvare sredstva do iznosa bilančnih prava za financiranje decentraliziranih funkcija za 2017. godinu.

(4) Pregled iznosa bilančnih prava sastavni je dio ove Uredbe, a naveden je u:

1. Zbirnom pregledu sredstava za decentralizirane funkcije u 2017. godini po županijama (Tablica 1.)

2. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po županijama u 2017. godini (Tablica 2. županije)

3. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po gradovima u 2017. godini (Tablica 2. gradovi)

4. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju vatrogastva po općinama/gradovima u 2017. godini (Tablica 3. općine/gradovi).

Članak 4.

(1) Bilančna prava grada, županije i Grada Zagreba za osnovno školstvo za 2017. godinu utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini.

(2) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za srednje školstvo za 2017. godinu utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2017. godini.

(3) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva za 2017. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2017. godini.

(4) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje domova za starije i nemoćne osobe za 2017. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2017. godini.

(5) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje zdravstvenih ustanova na području županije i Grada Zagreba za 2017. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini.

(6) Bilančna prava općine, grada i Grada Zagreba za financiranje javnih vatrogasnih postrojbi za 2017. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2017. godini.

Članak 5.

(1) U proračunu za 2017. godinu korisnici pomoći izravnanja planiraju prihode i rashode za decentralizirane funkcije u 2017. godini prema proračunskim klasifikacijama do iznosa navedenog u Pregledu iznosa bilančnih prava.

(2) Korisnici pomoći izravnanja planiraju prihode za decentralizirane funkcije prema procjeni prihoda koje će u 2017. godini ostvariti temeljem svakoga pojedinog dodatnog udjela poreza na dohodak iz članka 3. ove Uredbe, a razliku prihoda do iznosa iz stavka 1. ovoga članka planiraju iz pomoći izravnanja.

Članak 6.

(1) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su sredstva ostvarena za decentralizirane funkcije doznačivati krajnjim korisnicima (ustanovama) čije su financiranje preuzeli.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačuju se u skladu s obvezama, prema dinamici i planu prioriteta utvrđenima u proračunu korisnika pomoći izravnanja.

(3) Iznimno, radi osiguranja namjenskog korištenja sredstava pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, ista će se doznačivati izravno krajnjim korisnicima.

Članak 7.

(1) Korisnici pomoći izravnanja dužni su sredstva ostvarena za decentralizirane funkcije iz članka 3. ove Uredbe koristiti za namjene utvrđene u odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(2) Na temelju odluka iz članka 4. ove Uredbe korisnici pomoći izravnanja dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja u 2017. godini:

– osnovnog i srednjeg školstva

– domova za starije i nemoćne osobe, centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva

– zdravstvenih ustanova

– redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi

u okvirima prava iz Pregleda iznosa bilančnih prava.

(3) U odlukama iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se raspored sredstava po krajnjim korisnicima, te prioriteti kapitalnih ulaganja (osim za javne vatrogasne postrojbe).

(4) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine mogu sredstva ostvarena od dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja iz članka 3. stavaka 2. i 3. ove Uredbe (osim za financiranje redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe) preraspodijeliti po krajnjim korisnicima unutar pojedine djelatnosti, a u skladu s odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(5) Prije izmjena odluka iz stavka 2. ovoga članka kojima se uređuje preraspodjela sredstava, županije, Grad Zagreb, gradovi i općine obvezni su o tome izvijestiti krajnje korisnike mjesec dana prije izmjena odluka.

Članak 8.

Ako županije, Grad Zagreb, gradovi i općine koji financiraju decentralizirane funkcije, na godišnjoj razini, od dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja ostvare više sredstava nego što je to utvrđeno minimalnim standardom, odnosno ostvare više sredstava nego što je stvoreno obveza po rashodima koji se financiraju na temelju odluka o minimalnim standardima za 2017. godinu, višak sredstava dužni su najkasnije do 15. veljače 2018. godine doznačiti na račun državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 9.

(1) Iznos pomoći izravnanja za pojedinu decentraliziranu funkciju u 2017. godini utvrđuju tijela državne uprave nadležna za pojedinu decentraliziranu funkciju u suradnji s Ministarstvom financija po korisnicima pomoći izravnanja, sukladno članku 3. stavku 3. ove Uredbe.

(2) Od mjesečnog iznosa bilančnih prava odbija se iznos ostvarenog poreza na dohodak iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentraliziranu funkciju za prethodni mjesec, a nedostajući iznos sredstava do mjesečne obveze podmiruje se iz pomoći izravnanja.

(3) Pomoći izravnanja za pojedinu decentraliziranu funkciju doznačivat će se mjesečno iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Članak 10.

(1) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su tijelo državne uprave nadležno za pojedinu decentraliziranu funkciju izvještavati o utrošenim sredstvima krajnjih korisnika (ustanova) u roku i na način propisan u odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za pojedinu decentraliziranu funkciju dužno je pratiti izvršenje odluka iz članka 4. ove Uredbe i po potrebi, a najkasnije do 30. rujna 2017. godine, Vladi Republike Hrvatske predložiti njihove izmjene i dopune koje je prethodno, a najkasnije do 31. kolovoza 2017. godine, dužno dostaviti na mišljenje Ministarstvu financija.

(3) Ako korisnik pomoći izravnanja iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi izvještaj o utrošenim sredstvima tijelu državne uprave nadležnom za pojedinu decentraliziranu funkciju na propisani način i u roku iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo će privremeno obustaviti doznaku pomoći izravnanja.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/13
Urbroj: 50301-25/12-17-2
Zagreb, 9. veljače 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

ZBIRNI PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE U 2017. GODINI PO ŽUPANIJAMA

Tablica 1.

ŽUPANIJAŠKOLSTVOSOCIJALNA SKRBZDRAVSTVOVATROGASTVOSVEUKUPNE OBVEZE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
OSNOVNO ŠKOLSTVO (OBVEZA GRADOVA I ŽUPANIJA)SREDNJE ŠKOLSTVOCENTRI ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEVDOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBEZDRAVSTVENE USTANOVEJAVNE VATROGASNE POSTROJBE (OBVEZA OPĆINA I GRADOVA)
12345678 (2+3+4+5+6+7)
ZAGREBAČKA68.990.99314.275.7985.459.750016.644.67714.501.851119.873.069
KRAPINSKO-ZAGORSKA28.087.09812.372.7962.962.000017.366.3049.216.98170.005.179
SISAČKO-MOSLAVAČKA41.651.08413.745.9436.809.8007.726.00018.795.34812.588.640101.316.815
KARLOVAČKA29.751.80415.107.9304.351.4502.891.10013.903.4069.962.29375.967.983
VARAŽDINSKA43.198.19722.925.4593.536.2504.009.40018.172.1506.201.07498.042.530
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA26.212.80310.802.1042.867.4505.535.00013.488.94910.826.29669.732.602
BJELOVARSKO-BILOGORSKA27.199.13014.071.3733.926.5003.867.00013.331.45712.118.77574.514.235
PRIMORSKO-GORANSKA46.597.14430.043.8834.911.10010.643.00022.145.54228.854.769143.195.438
LIČKO-SENJSKA16.037.0385.061.2091.715.0005.414.0009.190.1436.605.62144.023.011
VIROVITIČKO-PODRAVSKA20.332.6428.682.0562.770.000015.313.6165.275.98552.374.299
POŽEŠKO-SLAVONSKA20.905.0479.485.2912.590.9007.010.0009.276.3344.678.22953.945.801
BRODSKO-POSAVSKA36.141.45914.288.8794.135.5006.400.00015.333.3588.626.22184.925.417
ZADARSKA35.281.93319.154.2233.391.4006.195.80013.916.43822.366.788100.306.582
OSJEČKO-BARANJSKA61.431.43031.847.0879.655.80015.055.00021.075.57115.716.877154.781.765
ŠIBENSKO-KNINSKA22.258.2529.207.3974.850.1007.426.50014.150.00014.472.64572.364.894
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA37.332.20315.883.1224.739.6008.330.00022.203.33210.255.12398.743.380
SPLITSKO-DALMATINSKA81.531.92244.605.6439.063.00017.911.00028.678.36118.838.789200.628.715
ISTARSKA44.885.61820.456.3043.656.85016.452.00020.376.08129.066.043134.892.896
DUBROVAČKO-NERETVANSKA25.793.61514.382.6382.105.7009.844.00015.046.91018.026.17285.199.035
MEĐIMURSKA23.134.9008.635.0392.691.1504.838.00014.254.7944.765.13258.319.015
GRAD ZAGREB114.169.49784.901.8418.975.60013.630.59140.337.57539.851.304301.866.408
UKUPNO KUNA850.923.809419.936.01595.164.900153.178.391373.000.346302.815.6082.195.019.069

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA PO ŽUPANIJAMA U 2017. GODINI

Tablica 2. županije

Žup. brojNositelj financiranja – županijeSveukupno kuna
123
1.ZAGREBAČKA41.289.960
2.KRAPINSKO-ZAGORSKA26.037.758
3.SISAČKO-MOSLAVAČKA28.404.312
4.KARLOVAČKA19.676.078
5.VARAŽDINSKA35.678.098
6.KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA13.145.110
7.BJELOVARSKO-BILOGORSKA20.858.426
8.PRIMORSKO-GORANSKA26.905.173
9.LIČKO-SENJSKA12.420.367
10.VIROVITIČKO-PODRAVSKA15.612.609
11.POŽEŠKO-SLAVONSKA16.104.591
12.BRODSKO-POSAVSKA23.977.371
13.ZADARSKA25.339.090
14.OSJEČKO-BARANJSKA46.115.198
15.ŠIBENSKO-KNINSKA14.643.536
16.VUKOVARSKO-SRIJEMSKA31.055.305
17.SPLITSKO-DALMATINSKA59.089.715
18.ISTARSKA17.995.867
19.DUBROVAČKO-NERETVANSKA18.894.544
20.MEĐIMURSKA18.153.047
21.GRAD ZAGREB114.169.497
 
UKUPNO ŽUPANIJE625.565.652

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA PO GRADOVIMA U 2017. GODINI

Tablica 2. gradovi

Red. brojNositelj financiranja – gradoviSveukupno kuna
123
1.VELIKA GORICA12.555.097
2.SAMOBOR8.036.593
3.VRBOVEC4.017.645
4.ZAPREŠIĆ3.091.698
5.KRAPINA2.049.340
6.SISAK8.247.075
7.KUTINA4.999.697
8.KARLOVAC10.075.726
9.VARAŽDIN7.520.099
10.KOPRIVNICA6.435.428
11.KRIŽEVCI4.885.127
12.ĐURĐEVAC1.747.138
13.BJELOVAR6.340.704
14.RIJEKA16.964.498
15.CRIKVENICA1.563.097
16.OPATIJA1.164.376
17.GOSPIĆ3.616.671
18.VIROVITICA4.720.033
19.POŽEGA4.800.456
20.SLAVONSKI BROD12.164.088
21.ZADAR9.942.843
22.OSIJEK15.316.232
23.ŠIBENIK7.614.716
24.VINKOVCI6.276.898
25.MAKARSKA2.274.003
26.SPLIT20.168.204
27.PULA – POLA9.583.362
28.LABIN2.605.666
29.PAZIN5.910.283
30.POREČ – PARENZO3.467.543
31.ROVINJ – ROVIGNO2.313.954
32.UMAG – UMAGO3.008.943
33.DUBROVNIK6.899.071
34.ČAKOVEC4.981.853
 
UKUPNO GRADOVI225.358.157

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA PO OPĆINAMA/GRADOVIMA U 2017. GODINI

Tablica 3. općine/gradovi

Red.
broj
Osnivači i suosnivači
javnih vatrogasnih postrojbi
gradovi/općine
Naziv javne vatrogasne postrojbeUkupno
kuna
1234
1.Grad ZagrebJVP ZAGREB39.851.304
2.Grad ZaprešićJVP ZAPREŠIĆ3.725.802
3.Grad SamoborJVP SAMOBOR2.752.398
4.Grad Velika GoricaJVP VELIKA GORICA4.514.264
5.Grad Ivanić-GradJVP IVANIĆ GRAD3.509.387
6.Suosnivači:ZAGORSKA JVP7.052.438
 
Grad Zabok (8,96%) 
631.899
 
Grad Klanjec (3,09%) 
217.920
 
Grad Oroslavje (5,98%) 
421.736
 
Grad Pregrada (6,85%) 
483.092
 
Grad Zlatar (6,22%) 
438.662
 
Grad Donja Stubica (5,67%) 
399.873
 
Općina Bedekovčina (8,11%) 
571.953
 
Općina Budinščina (2,67%) 
188.300
 
Općina Desinić (3,33%) 
234.846
 
Općina Gornja Stubica (5,48%) 
386.474
 
Općina Hrašćina (1,75%) 
123.417
 
Općina Konjšćina (3,90%) 
275.045
 
Općina Kraljevec na Sutli (1,74%) 
122.712
 
Općina Krapinske Toplice (5,49%) 
387.179
 
Općina Kumrovec (1,77%) 
124.828
 
Općina Marija Bistrica (6,32%) 
445.714
 
Općina Stubičke Toplice (2,63%) 
185.479
 
Općina Sveti Križ Začretje (6,33%) 
446.420
 
Općina Tuhelj (2,09%) 
147.396
 
Općina Veliko Trgovišće (4,99%) 
351.917
 
Općina Zagorska Sela (1,14%) 
80.397
 
Općina Zlatar Bistrica (2,71%) 
191.121
 
Općina Mače (2,78%) 
196.058
7.Grad KrapinaJVP KRAPINA2.164.543
8.Grad SisakJVP SISAK5.756.543
9.Grad PetrinjaJVP PETRINJA3.447.241
10.Grad KutinaJVP KUTINA3.384.856
11.Grad KarlovacJVP KARLOVAČKA6.967.247
12.Grad OgulinJVP OGULIN2.995.046
13.Grad VaraždinJVP VARAŽDIN6.201.074
14.Grad KoprivnicaJVP KOPRIVNICA4.646.856
15.Suosnivači:JVP ĐURĐEVAC3.453.405
 
Grad Đurđevac (69,40%) 
2.396.671
 
Općina Virje (10,70%) 
369.514
 
Općina Kloštar Podravski (5,08%) 
175.432
 
Općina Kalinovac (4,88%) 
168.525
 
Općina Molve (4,05%) 
139.862
 
Općina Ferdinandovac (2,97%) 
102.565
 
Općina Podravske Sesvete (1,84%) 
63.541
 
Općina Novo Virje (1,08%) 
37.295
16.Grad KriževciJVP KRIŽEVCI2.726.035
17.Grad BjelovarJVP BJELOVAR5.237.109
18.Suosnivači:JVP DARUVAR2.906.519
 
Grad Daruvar (78,00%) 
2.267.085
 
Općina Sirač (7,00%) 
203.456
 
Općina Končanica (5,00%) 
145.326
 
Općina Đulovac (5,00%) 
145.326
 
Općina Dežanovac (5,00%) 
145.326
19.Suosnivači:JVP GAREŠNICA2.000.690
 
Grad Garešnica (88,00 %) 
1.760.610
 
Općina Hercegovac (7,00 %) 
140.047
 
Općina Velika Trnovitica (5,00 %) 
100.033
20.Grad ČazmaJVP ČAZMA1.974.457
21.Grad RijekaJVP RIJEKA15.373.280
22.Grad Mali LošinjJVP LOŠINJ2.842.695
23.Grad CrikvenicaJVP CRIKVENICA2.002.877
24.Grad KrkJVP KRK2.763.521
25.Suosnivači:JVP OPATIJA4.024.084
 
Grad Opatija (57,00%) 
2.293.728
 
Općina Matulji (23,00%) 
925.539
 
Općina Lovran (14,00%) 
563.372
 
Općina Mošćenička Draga (6%) 
241.445
26.Grad DelniceJVP DELNICE1.848.312
27.Grad GospićJVP GOSPIĆ2.835.972
28.Općina Plitvička JezeraJVP PLITVIČKA JEZERA1.929.949
29.Grad SenjJVP SENJ1.839.700
30.Grad ViroviticaJVP VIROVITICA2.810.729
31.Grad SlatinaJVP SLATINA2.465.256
32.Grad PožegaJVP POŽEGA2.366.481
33.Suosnivači:JVP POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA2.311.748
 
Grad Pleternica (30,00%) 
693.525
 
Grad Kutjevo (10,00%) 
231.175
 
Grad Pakrac (15,00%) 
346.762
 
Grad Lipik (10,00%) 
231.175
 
Općina Velika (10,00%) 
231.175
 
Općina Brestovac (10,00%) 
231.175
 
Općina Kaptol (5,00%) 
115.587
 
Općina Čaglin (5,00%) 
115.587
 
Općina Jakšić (5,00%) 
115.587
34.Grad Slavonski BrodJVP SLAVONSKI BROD7.024.698
35.Grad Nova GradiškaJVP NOVA GRADIŠKA1.601.523
36.Suosnivači:JVP ZADAR13.429.553
 
Grad Zadar (87,70%) 
11.777.718
 
Općina Poličnik (5,20%) 
698.337
 
Općina Zemunik Donji (2,40%) 
322.309
 
Općina Bibinje (4,70%) 
631.189
37.Grad Biograd na MoruJVP BIOGRAD2.848.761
38.Grad BenkovacJVP BENKOVAC2.742.884
39.Općina GračacJVP GRAČAC3.345.590
40.Grad OsijekJVP OSIJEK11.446.080
41.Grad Beli ManastirJVP BELI MANASTIR2.465.185
42.Grad NašiceJVP NAŠICE1.805.612
43.Grad ŠibenikJVP ŠIBENIK7.487.063
44.Grad DrnišJVP DRNIŠ2.289.069
45.Grad KninJVP KNIN2.938.961
46.Grad VodiceJVP VODICE1.757.552
47.Grad VinkovciJVP VINKOVCI3.165.255
48.Grad VukovarJVP VUKOVAR5.281.466
49.Grad IlokJVP ILOK1.808.402
50.Grad SplitJVP SPLIT14.148.409
51.Grad ImotskiJVP IMOTSKI2.470.491
52.Grad SinjJVP SINJ2.219.889
53.Suosnivači:JVP PULA9.007.777
 
Grad Pula – Pola (68,92%) 
6.208.164
 
Općina Barban (3,27%) 
294.554
 
Općina Fažana – Fasana (3,78%) 
340.493
 
Općina Ližnjan – Lisignano (3,45%) 
310.768
 
Općina Marčana (4,59%) 
413.456
 
Općina Medulin (6,88%) 
619.735
 
Općina Svetvinčenat (2,61%) 
235.102
 
Grad Vodnjan – Dignano (6,50%) 
585.505
54.Suosnivači:JVP PAZIN3.398.588
 
Grad Pazin (49,29%) 
1.675.165
 
Općina Cerovlje (9,55%) 
324.565
 
Općina Gračišće (7,66%) 
260.332
 
Općina Lupoglav (5,15%) 
175.027
 
Općina Karojba (7,73%) 
262.711
 
Općina Motovun – Montona (5,78%) 
196.438
 
Općina Tinjan (9,58%) 
325.585
 
Općina Sveti Petar u Šumi (5,26%) 
178.765
55.Suosnivači:JVP POREČ3.589.756
 
Grad Poreč – Parenzo (67,18%) 
2.411.594
 
Općina Sveti Lovreč (1,49%) 
53.488
 
Općina Višnjan – Visignano (2,61%) 
93.693
 
Općina Kaštelir – Labinci – Castelliere – S. Domenica (1,36%) 
48.822
 
Općina Vižinada – Visinada (1,44%) 
51.693
 
Općina Vrsar – Orsera (13,50%) 
484.617
 
Općina Funtana – Fontane (5,70%) 
204.617
 
Općina Tar – Vabriga – Torre – Abrega (6,72%) 
241.232
56.Suosnivači:JVP ROVINJ3.328.157
 
Grad Rovinj – Rovigno (88,17%) 
2.934.434
 
Općina Bale – Valle (2,10%) 
69.892
 
Općina Kanfanar (3,20%) 
106.502
 
Općina Žminj (6,53%) 
217.329
57.Suosnivači:JVP LABIN3.104.122
 
Grad Labin (49,90%) 
1.548.957
 
Općina Pićan (8,20%) 
254.538
 
Općina Raša (15,90%) 
493.555
 
Općina Kršan (13,20%) 
409.744
 
Općina Sveta Nedelja (12,80%) 
397.328
58.Suosnivači:JVP BUZET2.468.289
 
Grad Buzet (80%) 
1.974.631
 
Općina Lanišće (20%) 
493.658
59.Suosnivači:JVP UMAG4.169.354
 
Grad Umag – Umago (51,40%) 
2.143.048
 
Grad Novigrad – Cittanova (16,58%) 
691.279
 
Grad Buje – Buie (19,77%) 
824.281
 
Općina Grožnjan – Grisignana (2,81%) 
117.159
 
Općina Brtonigla – Verteneglio (6,20%) 
258.500
 
Općina Oprtalj – Portole (3,24%) 
135.087
60.Grad DubrovnikJVP DUBROVAČKI
VATROGASCI
8.242.246
61.Općina KonavleJVP KONAVLE1.998.667
62.Općina Dubrovačko primorjeJVP DUBROVAČKO PRIMORJE1.866.893
63.Grad PločeJVP PLOČE2.106.982
64.Grad MetkovićJVP METKOVIĆ1.999.328
65.Općina MljetJVP MLJET1.812.056
66.Suosnivači:JVP ČAKOVEC4.765.132
 
Grad Čakovec (56,64%) 
2.698.971
 
Općina Belica (2,28%) 
108.645
 
Općina Dekanovec (0,97%) 
46.222
 
Općina Domašinec (1,20%) 
57.182
 
Općina Gornji Mihaljevec (0,98%) 
46.698
 
Općina Mala Subotica (3,22%) 
153.437
 
Općina Nedelišće (13,08%) 
623.279
 
Općina Orehovica (0,91%) 
43.363
 
Općina Podturen (3,96%) 
188.699
 
Općina Pribislavec (2,36%) 
112.457
 
Općina Selnica (1,43%) 
68.141
 
Općina Strahoninec (3,10%) 
147.719
 
Općina Sveti Juraj na bregu (3,94%) 
187.746
 
Općina Šenkovec (4,65%) 
221.579
 
Općina Vratišinec (1,28%) 
60.994
 
SVEUKUPNO302.815.608