Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2016. godinu

NN 14/2017 (15.2.2017.), Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2016. godinu

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

340

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05 i 12/12) te primjenom odredbi članka 112. stavka 2. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14 i 93/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. veljače 2017. donijela je

ODLUKU

O USKLAĐENJU SREDSTAVA JAMSTVENOG POLOGA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

(1) Mirovinsko društvo dužno je za svakih deset tisuća članova iznad pedeset tisuća članova svih kategorija mirovinskih fondova kojima upravlja održavati jamstveni polog najmanje u vrijednosti osnovice koju čini iznos od milijun kuna usklađen prema indeksu potrošačkih cijena na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku, pri čemu je baza za izračun 2002. godina.

(2) Državni zavod za statistiku objavio je indeks potrošačkih cijena, koji za 2016. godinu iznosi 100,2.

(3) Osnovica iz stavka 1. ovog članka za 2016. godinu iznosi 1.357.536,93 kn.

(4) Usklađenje sredstava jamstvenog pologa prema utvrđenoj osnovici za 2016. godinu iz stavka 3. ovog članka mirovinsko društvo dužno je izvršiti u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

(5) Mirovinsko društvo dužno je Agenciji dostaviti dokaze o stanju jamstvenog pologa na dan 31. prosinca 2016. i usklađenju izvršenom u skladu s ovom Odlukom.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 972-04/17-02/41

Ubroj: 326-01-440-442-17-1

Zagreb, 10. veljače 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.