Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Vela Luka za luke županijskog i lokalnog značaja

NN 15/2017 (17.2.2017.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Vela Luka za luke županijskog i lokalnog značaja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

352

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 2017. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI
NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE VELA LUKA ZA LUKE ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Vela Luka za luke županijskog i lokalnog značaja, klase: 934-01/13-01/101, urbroja: 2117/1-04-15-10, koju je donijela Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine, a koja se odnosi na izmjenu obuhvata lučkog područja luke Vela Luka.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/59

Urbroj: 50301-25/18-17-7

Zagreb, 16. veljače 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.