Odluka o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove i instrumente Europske unije u Republici Hrvatskoj

NN 15/2017 (17.2.2017.), Odluka o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove i instrumente Europske unije u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

353

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 2017. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG ODBORA ZA EUROPSKE STRUKTURNE I INVESTICIJSKE FONDOVE I INSTRUMENTE EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

Osniva se Nacionalni koordinacijski odbor za europske strukturne i investicijske fondove i instrumente Europske unije u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Nacionalni koordinacijski odbor) kao tijelo nadležno za osiguravanje sveukupne koordinacije korištenja i praćenje provedbe europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi), instrumenata i programa Europske unije u Republici Hrvatskoj te osiguravanje usklađenosti između različitih izvora financiranja i ulaganja koja se financiraju iz ESI fondova, nacionalnih izvora i drugih instrumenata i programa Europske unije, osobito u okviru Plana ulaganja za Europu i Europskog fonda za strateška ulaganja, Instrumenta za povezivanje Europe, Obzor 2020. i ostalih programa Unije, te međunarodnih financijskih institucija.

II.

Nacionalni koordinacijski odbor čine:

– ministar nadležan za regionalni razvoj i fondove Europske unije, u svojstvu predsjednika Nacionalnog koordinacijskog odbora

te članovi Nacionalnog koordinacijskog odbora:

– ministar nadležan za vanjske i europske poslove

– ministar nadležan za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt

– ministar nadležan za upravu

– ministar nadležan za rad i mirovinski sustav

– ministar nadležan za poljoprivredu

– ministar nadležan za financije

– ministar nadležan za more, promet i infrastrukturu

– ministar nadležan za zaštitu okoliša i energetiku

– ministar nadležan za znanost i obrazovanje i

– predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Članovi Nacionalnog koordinacijskog odbora iz stavka 1. ove točke imaju svoje zamjenike, koji se imenuju iz redova državnih tajnika. Za zamjenika člana predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske imenuje se zamjenik predstojnika Ureda.

Predsjednik Nacionalnog koordinacijskog odbora na sjednice može po potrebi pozivati i predstavnike drugih nadležnih tijela i institucija, pored tijela navedenih u ovoj točki Odluke.

III.

Zadaće Nacionalnog koordinacijskog odbora su:

– sveukupna koordinacija provedbe ESI fondova u Republici Hrvatskoj

– koordinacija provedbe i praćenja korištenja Plana ulaganja za Europu i Europskog fonda za strateška ulaganja te drugih centraliziranih instrumenata Europske unije koji su na raspolaganju Republici Hrvatskoj, poput Instrumenta za povezivanje Europe te različitih programa Unije

– usmjeravanje ulaganja na temelju strateškog okvira Republike Hrvatske i Europske unije

– usmjeravanje ulaganja na prioritete u okviru europskog okvira za gospodarsko upravljanje i Europskog semestra

– praćenje provedbe ESI fondova, uključujući praćenje provedbe Sporazuma o partnerstvu i pojedinačnih programa koji proizlaze iz njega

– osiguravanje usklađenosti različitih izvora financiranja ulaganja u Republici Hrvatskoj, osobito za strateške projekte velike vrijednosti i u sektorima s brzim rastom produktivnosti

– usvajanje komunikacijske strategije za ESI fondove i praćenje njezine provedbe

– praćenje razine rashoda koji se odnose na provedbu ESI fondova u Republici Hrvatskoj

– davanje mišljenja i preporuka o mjerama koje se odnose na poboljšanje provedbe programa povezanih s ESI fondovima te donošenje prijedloga mjera koje se odnose na poboljšanje korištenja ostalih dostupnih izvora sufinanciranja projekata na razini Europske unije

– davanje mišljenja i preporuka vezano uz prijedloge izmjena programa kojima se regulira korištenje ESI fondova u Republici Hrvatskoj u pogledu raspodjele dostupnih sredstava

– praćenje ostvarivanja ciljanih vrijednosti pokazatelja u okviru programa za ESI fondove nužnih za dodjelu Pričuve za ostvarenje postignuća te davanje mišljenja i preporuka vezano uz poboljšanje ostvarivanja ciljeva, te moguće izmjene raspodjele sredstava iz Pričuve za ostvarenje postignuća

– nadziranje odgovarajućeg funkcioniranja sustava upravljanja i kontrole pojedinih programa koji se financiraju iz ESI fondova

– nadziranje odgovarajućeg funkcioniranja provedbe centraliziranih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj i

– praćenje poštivanja horizontalnih načela ravnopravnosti, jednakih mogućnosti, nediskriminacije i održivog razvoja u kontekstu ESI fondova.

Nacionalni koordinacijski odbor također može obavljati i druge poslove koji su nužni za uspješnu provedbu Sporazuma o partnerstvu i programa iz financijske perspektive 2014. – 2020. te programa i projekata koji mogu koristiti odgovarajuće instrumente i programe Europske unije.

IV.

Ovom Odlukom uspostavlja se Pododbor za koordinaciju i praćenje provedbe ESI fondova, kao tematski pododbor Nacionalnoga koordinacijskog odbora.

V.

Članovi Pododbora za koordinaciju i praćenje provedbe ESI fondova su predstavnici:

– ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i fondove Europske unije, predsjedatelj Pododbora

– ministarstva nadležnog za vanjske i europske poslove

– ministarstva nadležnog za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt

– ministarstva nadležnog za upravu

– ministarstva nadležnog za rad i mirovinski sustav

– ministarstva nadležnog za poljoprivredu

– ministarstva nadležnog za financije

– ministarstva nadležnog za more, promet i infrastrukturu

– ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i energetiku

– ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje

– ministarstva nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje

– ministarstva nadležnog za kulturu

– ministarstva nadležnog za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

– ministarstva nadležnog za turizam

– ministarstva nadležnog za zdravstvo

– Ureda za udruge

– Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

– Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

– Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

– Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske

– Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG – BICRO)

– Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

– Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

– Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

– društva HŽ Infrastruktura d.o.o. i

– društva Hrvatske vode.

Članovi Pododbora za koordinaciju i praćenje provedbe ESI fondova mogu se imenovati isključivo iz redova državnih dužnosnika, ravnatelja, članova uprave ili direktora. Predsjedatelj i članovi Pododbora iz stavka 1. ove točke imaju svoje zamjenike. Zamjenike članova Pododbora ministarstva imenuju iz redova državnih dužnosnika i rukovodećih službenika najviše razine, a ostale institucije iz redova zamjenika ravnatelja, članova uprave, zamjenika direktora i rukovodećih službenika najviše razine.

Predsjedatelj Pododbora iz stavka 1. ove točke na sjednice može po potrebi pozivati i predstavnike drugih nadležnih tijela i institucija te partnera, pored tijela navedenih u ovoj točki Odluke.

VI.

Zadaće Pododbora za koordinaciju i praćenje provedbe ESI fondova su:

– redovito obavljati poslove nužne za ispunjenje zadaća Nacionalnog koordinacijskog odbora navedenih u točki III. ove Odluke

– kontinuirano pratiti i ocjenjivati pripremu i provedbu projekata financiranih iz ESI fondova, s naglaskom na velike investicijske projekte

– kontinuirano pratiti izvršenje EU stavki u državnom proračunu Republike Hrvatske

– kontinuirano pratiti i ocjenjivati djelovanje sustava upravljanja i korištenja ESI fondova

– donositi prijedloge s ciljem otklanjanja administrativnih i drugih poteškoća za učinkovitu provedbu projekata financiranih iz ESI fondova, postizanja što većeg stupnja iskorištenosti ESI fondova i učinkovitog, kvalitetnog i održivog ostvarenja zadanih ciljeva i

– predlagati Nacionalnom koordinacijskom odboru i Vladi Republike Hrvatske zakonska i druga rješenja kojima će se omogućiti učinkovito korištenje ESI fondova.

VII.

Predsjedatelj Pododbora za koordinaciju i praćenje provedbe ESI fondova radi učinkovitijeg rada Pododbora može po potrebi imenovati radne skupine za različita tematska područja iz djelokruga rada Pododbora.

Za članove radnih skupina mogu biti imenovani predstavnici i drugih državnih i javnopravnih tijela te partnera pored tijela navedenih u točki V. ove Odluke.

VIII.

Ovom Odlukom uspostavlja se Pododbor za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije, kao tematski pododbor Nacionalnog koordinacijskog odbora.

IX.

Članovi Pododbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije su:

– predstavnik ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i fondove Europske unije, predsjedatelj Pododbora

– predstavnik ministarstva nadležnog za vanjske i europske poslove, supredsjedatelj Pododbora

– predstavnik ministarstva nadležnog za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt

– predstavnik ministarstva nadležnog za upravu

– predstavnik ministarstva nadležnog za rad i mirovinski sustav

– predstavnik ministarstva nadležnog za poljoprivredu

– predstavnik ministarstva nadležnog za more, promet i infrastrukturu

– predstavnik ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i energetiku

– predstavnik ministarstva nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje

– predstavnik ministarstva nadležnog za kulturu

– predstavnik ministarstva nadležnog za turizam

– predstavnik Ureda za udruge

– predstavnik Savjeta za nacionalne manjine

– predstavnik Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

– predstavnik Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske

– predstavnik organizacija civilnog društva na prijedlog Savjeta za razvoj civilnoga društva

– dva predstavnika s područja NUTS 2 Jadranske Hrvatske

– četiri predstavnika s područja NUTS 2 Kontinentalne Hrvatske

– predstavnik Udruge gradova u Republici Hrvatskoj

– predstavnik Udruge općina u Republici Hrvatskoj

– predstavnik Hrvatske gospodarske komore

– predstavnik Hrvatske obrtničke komore i

– predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca.

U Pododbor za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije, ministarstva mogu imenovati članove isključivo iz redova državnih dužnosnika. Ostala tijela članove imenuju na razini koja može zastupati i donositi odluke u ime tijela koje predstavlja. Svaki član Pododbora iz stavka 1. ove točke ima svog zamjenika koji na isti način kao i član djeluje i zastupa tijelo koje predstavlja u slučajevima odsutnosti imenovanoga člana.

O predstavnicima NUTS 2 razine, zajednički, konsenzusom odlučuju jedinice područne (regionalne) samouprave s područja pojedine NUTS 2 regije.

Predsjedatelj Pododbora iz stavka 1. ove točke na sjednice može po potrebi pozivati i predstavnike drugih nadležnih tijela i institucija, pored tijela navedenih u ovoj točki Odluke.

X.

Zadaće Pododbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije, odnose se na:

– utvrđivanje načina suradnje i koordinacije partnera u programima europske teritorijalne suradnje

– utvrđivanje ciljeva i prioriteta te ostalih strateških pitanja od nacionalnog/subnacionalnog značenja za pojedine programe europske teritorijalne suradnje za Republiku Hrvatsku, a koje tijekom izrade, odnosno provedbe pojedinih programa, zastupaju hrvatski predstavnici u zajedničkim programskim tijelima, uspostavljenima za potrebe njihove izrade i provedbe

– aktivnosti za provedbu programa na nacionalnoj/subnacionalnoj razini

– provedbu i rezultate praćenja i vrednovanja programa europske teritorijalne suradnje

– koordinaciju pripreme, revizije i provedbe makroregionalnih strategija Europske unije u kojima sudjeluje Republika Hrvatska

– sudjelovanje hrvatskih regionalnih predstavnika u organiziranim programskim odborima te drugim radnim tijelima programa i/ili makroregionalnih strategija Europske unije, gdje je potrebno i

– sva druga pitanja tijekom izrade i/ili provedbe programa europske teritorijalne suradnje i makroregionalnih strategija Europske unije u kojima sudjeluje Republika Hrvatska, a za koja se pokaže opravdanim raspravljati u okviru Pododbora.

Komunikacija s inozemnim partnerima vezano uz makroregionalne strategije Europske unije obavlja se putem nacionalnog koordinatora za Dunavsku i Jadransko-jonsku strategiju.

XI.

Ovom Odlukom uspostavlja se Pododbor za koordinaciju investicija i praćenje provedbe centraliziranih EU instrumenata i programa u Republici Hrvatskoj, kao tematski pododbor Nacionalnog koordinacijskog odbora.

XII.

Članovi Pododbora za koordinaciju investicija i praćenje provedbe centraliziranih EU instrumenata i programa u Republici Hrvatskoj su:

– predstavnik ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i fondove Europske unije, predsjedatelj Pododbora

– predstavnik ministarstva nadležnog za financije, supredsjedatelj Pododbora

– predstavnik ministarstva nadležnog za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt

– predstavnik ministarstva nadležnog za more, promet i infrastrukturu

– predstavnik ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i energetiku

– predstavnik ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje

– predstavnik ministarstva nadležnog za poljoprivredu

– predstavnik Agencije za investicije i konkurentnost

– predstavnik Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG – BICRO)

– predstavnik Hrvatske banke za obnovu i razvitak i

– predstavnik Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija.

Članovi Pododbora za koordinaciju investicija i praćenje provedbe centraliziranih EU instrumenata i programa u Republici Hrvatskoj, mogu se imenovati isključivo iz redova državnih dužnosnika, ravnatelja, članova uprave ili direktora. Predsjedatelj i članovi Pododbora iz stavka 1. ove točke imaju svoje zamjenike. Zamjenike članova Pododbora ministarstva imenuju iz redova državnih dužnosnika i rukovodećih službenika najviše razine, a ostale institucije iz redova zamjenika ravnatelja, članova uprave, zamjenika direktora i rukovodećih službenika najviše razine.

Predsjedatelj i supredsjedatelj Pododbora iz stavka 1. ove točke na sjednice može po potrebi pozivati i predstavnike drugih nadležnih tijela i institucija, pored tijela navedenih u ovoj točki Odluke.

XIII.

Predsjedatelj Pododbora za koordinaciju investicija i praćenje provedbe centraliziranih EU instrumenata i programa u Republici Hrvatskoj radi učinkovitijeg rada Pododbora može po potrebi imenovati radne skupine za različita tematska područja iz djelokruga rada Pododbora.

Za članove radnih skupina mogu biti imenovani predstavnici i drugih državnih i javnopravnih tijela te partnera pored tijela navedenih u točki XII. ove Odluke.

XIV.

Zadaće Pododbora za koordinaciju investicija i praćenje provedbe centraliziranih EU instrumenata i programa u Republici Hrvatskoj su:

– redovito obavljanje poslova nužnih za ispunjenje zadaća Nacionalnog koordinacijskog odbora navedenih u točki III. ove Odluke

– utvrđivanje načina suradnje i međusobne koordinacije nacionalnih partnera u različitim centraliziranim EU instrumentima i programima Unije

– predlaganje ciljeva i prioriteta te razvoj nacionalnog strateškog pristupa korištenju pojedinih EU instrumenata i programa Unije za Republiku Hrvatsku

– koordinacija svih aktivnosti povezanih s investicijama iz EU instrumenata

– koordinacija i kontinuirano praćenje rezultata korištenja Europskog fonda za strateška ulaganja, Instrumenta za povezivanje Europe, programa Obzor 2020. i ostalih programa Unije

– kontinuirano praćenje pripreme i provedbe projekata, osobito velikih investicijskih projekata u području energetike, prometa i mrežne infrastrukture te u sektorima s brzim rastom produktivnosti, a koji imaju potencijal biti podržani iz različitih EU instrumenata i programa Unije

– poticanje kvalitetnije i učinkovitije suradnje između institucija uključenih u pripremu i provedbu projekata

– rješavanje problematike povezane s korištenjem EU instrumenata i programa Unije u područjima djelovanja Pododbora

– pomoć u vođenju, provedbi i realizaciji projekata iz djelokruga Pododbora

– donošenje prijedloga s ciljem lakšeg ostvarivanja kombiniranog financiranja ESI fondova i ostalih EU instrumenata i programa Unije te drugih izvora, uključujući međunarodne financijske institucije

– donošenje prijedloga s ciljem otklanjanja administrativnih i drugih poteškoća za učinkovitu provedbu projekata financiranih iz EU instrumenata i programa Unije, postizanja što većeg stupnja iskorištenosti EU instrumenata i programa Unije, učinkovitog, kvalitetnog i održivog ostvarenja zadanih ciljeva i

– predlaganje Nacionalnom koordinacijskom odboru i Vladi Republike Hrvatske zakonskih i drugih rješenja kojima će se omogućiti učinkovito korištenje različitih EU instrumenata i programa Unije.

XV.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Nacionalnog koordinacijskog odbora obavlja Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Pododbora za koordinaciju i praćenje provedbe ESI fondova obavlja Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Pododbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije obavlja Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Pododbora za koordinaciju investicija i praćenje provedbe centraliziranih EU instrumenata i programa u Republici Hrvatskoj obavlja Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

XVI.

Nacionalni koordinacijski odbor, Pododbor za koordinaciju i praćenje provedbe ESI fondova, Pododbor za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije, te Pododbor za koordinaciju investicija i praćenje provedbe centraliziranih EU instrumenata i programa u Republici Hrvatskoj donijet će poslovnike o radu na prvim sjednicama. Poslovnici o radu definiraju način rada te prava i obaveze članova Nacionalnog koordinacijskog odbora i pododbora.

XVII.

Nacionalni koordinacijski odbor prema potrebi osniva i druge tematske pododbore s ciljem učinkovitog obavljanja zadaća Nacionalnoga koordinacijskog odbora, definira njihov opseg poslova te imenuje predsjedatelje, članove i tijela koja će obavljati administrativno-tehničke poslove.

XVIII.

Nadležna državna tijela i pravne osobe iz točaka II., V., IX. i XII. ove Odluke, u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, pisano izvješćuju Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije o imenovanim članovima i zamjenicima članova Nacionalnog koordinacijskog odbora, Pododbora za koordinaciju i praćenje provedbe ESI fondova, Pododbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije, te Pododbora za koordinaciju investicija i praćenje provedbe centraliziranih EU instrumenata i programa u Republici Hrvatskoj.

XIX.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 83/15).

XX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/35
Urbroj: 50301-25/25-17-2
Zagreb, 16. veljače 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.