Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 15/2017 (17.2.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede

355

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« br. 71/16) u članku 17. stavak 12. mijenja se i glasi:

»(12) Korisnik može podnijeti najviše jedan Zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja za tip operacije 7.4.1.«

Iza stavka 16. dodaje se stavak 17. koji glasi:

»(17) Tijekom jednog natječaja za tip operacije 7.4.1. potpora se može dodijeliti za najviše dva Zahtjeva za potporu za projekte/operacije s područja jedne jedinice lokalne samouprave, a ukoliko se podnese više od dva Zahtjeva za potporu za projekte/operacije s područja jedne jedinice lokalne samouprave tijekom jednog natječaja za tip operacije 7.4.1., u obzir će se uzeti dva Zahtjeva za potporu s ranijim vremenom podnošenja Zahtjeva za potporu, dok će se za ostale Zahtjeve za potporu izdati Odluka o odbijanju.«

Članak 2.

U članku 20. stavak 4. mijenja se i glasi:

» (4) Unutar jednog Zahtjeva za potporu prihvatljivo je građenje i/ili opremanje jednog od projekata/operacija iz članka 19. ovoga Pravilnika, osim u slučajevima kada je građenje i/ili opremanje projekata/operacija iz članka 19. točaka 1., 2., 4. i 11. ovoga Pravilnika unutar jedne građevine odnosno jednog glavnog projekta i kada je građenje i/ili opremanje projekata/operacija iz članka 19. točaka 9., 10., 12. i 13. ovoga Pravilnika unutar jedne građevine odnosno jednog glavnog projekta.«

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Pravomoćna građevinska dozvola ili drugi važeći akt kojim se odobrava građenje sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje mora glasiti na korisnika.«

Stavak 11. mijenja se i glasi:

»(11) Korisnik iz članka 18. točke a) nakon podnošenja Zahtjeva za potporu upravljanje i održavanje može prenijeti samo na:

– trgovačko društvo koje osniva korisnik ili

– javnu ustanovu koju osniva korisnik ili na javnu ustanovu koju osniva druga jedinica lokalne samouprave u skladu s važećim propisima i aktima koji reguliraju poslovanje te javne ustanove ili

– službu/vlastiti pogon koju osniva korisnik.«

Članak 3.

U članku 26. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr), Ministarstva (www.mps.hr) i Programa (www.ruralnirazvoj.hr).«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Natječajem iz stavka 1. ovoga članka, mogu se ograničiti prihvatljivi projekti/operacije iz članka 19. ovog Pravilnika za sufinanciranje u pojedinom natječaju, uz prethodno odobrenje Upravljačkog tijela.«

Dosadašnji stavci od 4. do 11. postaju stavci od 5. do 12.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/64

Urbroj: 525-08/0473-17-32

Zagreb, 17. veljače 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.