Pravilnik o dopunama Pravilnika o malom obalnom ribolovu

NN 15/2017 (17.2.2017.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o malom obalnom ribolovu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

356

Na temelju članka 20. stavka 7. i članka 21. stavaka 5., 6., 7. i 9. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/13, 14/14 i 152/14), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MALOM OBALNOM RIBOLOVU

Članak 1.

U Pravilniku o malom obalnom ribolovu (»Narodne novine« br. 8/15, 15/15, 19/15, 78/15 i 107/15) u članku 12. stavku 1. iza podstavka 5. dodaje se podstavak 6. koji glasi:

»– ovlaštenici povlastice za mali obalni ribolov kojima je povlastica prestala važiti na njihov zahtjev.«.

Članak 2.

U članku 16. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za sva plovila iz Registra flote RH koja imaju veličinu u GT između 0,0 i 1,0 smatra se da im je veličina u GT jednaka 1.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/74

Urbroj: 525-13/1282-16-13

Zagreb, 30. siječnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.