Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

NN 15/2017 (17.2.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

357

Na temelju članka 9. stavka 1. točaka 1., 2., 5., 8. i 10. te članaka 31., 46. i 48., a u skladu s člankom 19. stavkom 3., te člancima 26. i 30. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ULOVU, UZGOJU I PROMETU PLAVOPERAJNE TUNE (THUNNUS THYNNUS)

Članak 1.

U Pravilniku o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br. 4/17) u članku 4. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Vlasnici plovila iz stavaka 3. i 4. ovoga članka imaju rok od 7 radnih dana od dana objave Odluke iz stavka 1. ovoga članka u Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva (Planinska 2a, 10000 Zagreb) dostaviti Izjavu o prihvaćanju dijela državne kvote za ulov tune (Prilog 16. ovoga Pravilnika). Izjava o prihvaćanju dijela Državne kvote mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, a podaci u njoj istiniti. Ukoliko se provjerom Izjave utvrdi neistinitost podataka navedenih u Izjavi, vlasnicima plovila iz stavaka 3 i 4. ovoga članka će se trajno oduzeti pravo na dodijeljenu Državnu kvotu. Rok za uplatu godišnje naknade iz članka 3. stavka 3. u državni proračun Republike Hrvatske je:

– 30 dana od dana potpisivanja Izjave o prihvaćanju dijela Državne kvote, za vlasnike plovila iz stavka 3. ovoga članka.

– do 30. travnja tekuće godine, za vlasnike plovila iz stavka 4. ovoga članka.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Vlasnik plovila iz stavka 3. ovoga članka dodijeljenu Državnu i/ili Trajnu individualnu kvotu može ustupiti drugom vlasniku plovila za tekuću godinu ili za višegodišnji period, vodeći računa o odredbama članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, uz dostavu Izjave o ustupanju kvote (Prilog 1. ovoga Pravilnika) ministarstvu u roku od 30 dana od dana potpisivanja Izjave o prihvaćanju dijela Državne kvote. Vlasnik plovila iz stavka 4. ovoga članka dodijeljenu Državnu i/ili Trajnu individualnu kvotu može ustupiti drugom vlasniku plovila za tekuću godinu ili za višegodišnji period, vodeći računa o odredbama članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, uz dostavu Izjave o ustupanju kvote (Prilog 1. ovoga Pravilnika) ministarstvu u roku od 7 dana od dana potpisivanja Izjave o prihvaćanju dijela Državne kvote.«.

Iza stavka 13. dodaje se stavak 14. koji glasi:

»(14) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, u slučaju više sile ili legitimnog operativnog razloga, ukupna dodijeljena izlovna kvota može se u cijelosti ustupiti drugom plovilu i izvan propisanog roka.«.

Članak 2.

U članku 21. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, u uvjetima smanjene vidljivosti, kad nije moguće obaviti snimanje kaveza neposredno nakon izlova posljednje tune iz kaveza, ovlaštenik povlastice dužan je, u prethodnom dogovoru s ribarskim inspektorom, snimiti kavez prvog sljedećeg dana, ali ne kasnije od 24 sata od izlova posljednje tune iz pojedinog uzgojnog kaveza. Na snimci moraju biti vidljivi podaci: datum, vrijeme i broj kaveza.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/01

Urbroj: 525-13/1282-17-3

Zagreb, 1. veljače 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.