Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja

NN 16/2017 (22.2.2017.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja

HRVATSKI SABOR

364

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. veljače 2017. godine.

Klasa: 011-01/17-01/05

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 21. veljače 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA

Članak 1.

U Zakonu o poticanju zapošljavanja (»Narodne novine«, br. 57/12. i 120/12.) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom, s ciljem povećanja socijalne sigurnosti i sigurnosti zaposlenja sezonskih radnika, korištenjem mjera aktivne politike u zapošljavanju prema posebnom propisu, uređuju uvjeti ostvarivanja prava na novčanu pomoć osiguranika produženog mirovinskog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove.«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. podstavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1) nezaposlena osoba bez odgovarajućeg radnog iskustva u stečenoj kvalifikaciji na srednjoškolskoj razini i razini visokog obrazovanja, osoba do navršenih 30 godina života koja se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) kao nezaposlena osoba vodi najmanje 30 dana i koja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja te se korištenjem mjera aktivne politike u zapošljavanju stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

2) osoba osigurana na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, osoba koja je provela na radu najmanje šest mjeseci kod istog poslodavca u kontinuitetu i koja će kod tog poslodavca raditi najmanje jednu sezonu (u daljnjem tekstu: stalni sezonac),«.

Podstavak 6. mijenja se i glasi:

»6) poslodavac, fizička ili pravna osoba koja nezaposlenu osobu zapošljava na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, odnosno stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa, korištenjem mjera aktivne politike u zapošljavanju prema posebnom propisu,«.

Članak 3.

Naziv glave II. mijenja se i glasi: »STALNI SEZONAC«.

Članak 4.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Stalni sezonac iz članka 2. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona ima pravo na novčanu pomoć najduže za razdoblje od šest mjeseci produženog mirovinskog osiguranja.

(2) Pravo na novčanu pomoć ima stalni sezonac kojem Zavod odobri i sufinancira troškove produženog mirovinskog osiguranja sukladno uvjetima i načinu korištenja mjera aktivne politike u zapošljavanju.

(3) Zahtjev za novčanu pomoć iz stavka 1. ovoga članka stalni sezonac može podnijeti Zavodu u roku od 30 dana od dana stjecanja statusa osiguranika produženog mirovinskog osiguranja.

(4) O zahtjevu za novčanu pomoć iz stavka 3. ovoga članka odlučuje u prvom stupnju regionalna, odnosno područna ustrojstvena jedinica Zavoda rješenjem.

(5) O žalbi protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka odlučuje središnja ustrojstvena jedinica Zavoda.

(6) Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

(7) Pravo na novčanu pomoć iz stavka 1. ovoga članka stalnom sezoncu pripada od prvoga dana stjecanja statusa osiguranika produženog mirovinskog osiguranja.

(8) Vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove ne uračunava se u vrijeme provedeno na radu za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti prema posebnom propisu.«.

Članak 5.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Osnovicu za utvrđivanje visine novčane pomoći iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona čini prosjek brutoplaće ostvaren u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa.

(2) Novčana pomoć za prvih 90 dana korištenja iznosi 60 %, a za preostalo vrijeme korištenja 30 % od osnovice utvrđene stavkom 1. ovoga članka.

(3) Najviši iznos novčane pomoći iz stavka 1. ovoga članka za prvih 90 dana korištenja ne može biti viši od 70 %, a za preostalo vrijeme korištenja ne može biti viši od 35 % iznosa prosječne netoplaće isplaćene po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u prethodnoj godini prema posljednjem službeno objavljenom podatku.

(4) Najniži iznos novčane pomoći iz stavka 1. ovoga članka ne može biti niži od 50 % iznosa minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom.«.

Članak 6.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Pravo na novčanu pomoć iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona prestaje ako korisnik:

1) ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ostvari mjesečni primitak, odnosno dohodak od druge samostalne djelatnosti prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobiven od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,

2) nastupi na dragovoljno služenje vojnog roka,

3) nastupi na izdržavanje kazne zatvora,

4) bude pritvoren ili mu bude određen istražni zatvor,

5) ostvari pravo na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada, odnosno rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku brigu o novorođenom djetetu po posebnom propisu,

6) zasnuje radni odnos,

7) obavlja posao bez potvrde, ugovora, odnosno rješenja na temelju kojeg radi,

8) registrira trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu ili stekne više od 25 % udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,

9) postane član zadruge,

10) postane predsjednik, član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge,

11) registrira obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,

12) započne obavljati domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu,

13) postane poljoprivredni osiguranik po propisima o mirovinskom osiguranju,

14) zaposli se prema posebnim propisima,

15) ispuni uvjete za starosnu mirovinu, ostvari prijevremenu starosnu mirovinu, ostvari obiteljsku mirovinu koja mu se isplaćuje, ostvari invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad, odnosno invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ili ostvari invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad u iznosu višem od utvrđene novčane pomoći, odnosno invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti u iznosu višem od utvrđene novčane pomoći,

16) ima utvrđenu opću nesposobnost za rad, odnosno potpuni gubitak radne sposobnosti od nadležnog jedinstvenog tijela vještačenja,

17) ostvari naknadu po posebnim propisima u iznosu višem od utvrđene novčane pomoći,

18) navrši 65 godina života.«.

Članak 7.

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka može se sklopiti u trajanju do:

1) 12 mjeseci za osobe koje su završile trogodišnje i četverogodišnje srednje obrazovanje, preddiplomski, diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno preddiplomski ili specijalistički diplomski stručni studij,

2) 24 mjeseca za osobe koje su završile trogodišnje srednje obrazovanje u programima obrazovanja za vezane obrte, odnosno za osobe sa stručnim kvalifikacijama za koje je obavljanje poslova uvjetovano članstvom u strukovnim udrugama osnovanim sukladno posebnom propisu.«.

U stavku 3. iza riječi: »zdravstveno osiguranje« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, a riječi: »te posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, ako je poslodavac obveznik uplate toga posebnog doprinosa« brišu se.

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 8.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Poslodavac može sklopiti ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa ako mu Zavod odobri korištenje mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.«.

U stavku 2. riječi: »nadležna služba za zapošljavanje« zamjenjuju se riječju: »Zavod«.

Članak 9.

U članku 8. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Osoba koja se stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa ne može obavljati poslove u razdoblju između 22 sata uvečer i 6 sati ujutro te nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.«.

Članak 10.

Iza članka 8. dodaju se članci 8.a i 8.b koji glase:

»Članak 8.a

(1) Nezaposlena osoba koju je Zavod uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na:

1) novčanu pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, za dane provedene na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

2) naknadu troška polaganja stručnog ili majstorskog ispita.

(2) Zahtjev za novčanu pomoć i naknadu troška polaganja stručnog ili majstorskog ispita iz stavka 1. ovoga članka nezaposlena osoba može podnijeti Zavodu u roku od 30 dana od dana stjecanja statusa osiguranika mirovinskog osiguranja s osnove stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

(3) O zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka odlučuje u prvom stupnju regionalna, odnosno područna ustrojstvena jedinica Zavoda rješenjem.

(4) O žalbi protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka odlučuje središnja ustrojstvena jedinica Zavoda.

(5) Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 8.b

Pravo na novčanu pomoć i naknadu troška polaganja stručnog ili majstorskog ispita iz članka 8.a stavka 1. ovoga Zakona prestaje nezaposlenoj osobi ako:

1) zasnuje radni odnos,

2) prekine stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

3) obavlja posao bez potvrde, ugovora, odnosno rješenja na temelju kojeg radi,

4) registrira trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu ili stekne više od 25 % udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,

5) postane član zadruge,

6) postane predsjednik, član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge,

7) registrira obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,

8) započne obavljati domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu,

9) postane poljoprivredni osiguranik po propisima o mirovinskom osiguranju,

10) se zaposli prema posebnim propisima,

11) ima utvrđenu opću nesposobnost za rad, odnosno potpuni gubitak radne sposobnosti od nadležnog jedinstvenog tijela vještačenja,

12) ostvari pravo na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada, odnosno rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku brigu o novorođenom djetetu po posebnim propisima,

13) nastupi na izdržavanje kazne zatvora duže od tri mjeseca.«.

Članak 11.

U članku 9. stavku 3. brojka: »0,35« zamjenjuje se brojkom: »0,4«.

Članak 12.

U članku 14. stavku 2. iza riječi: »inspekciju rada« briše se zarez i stavlja točka, a riječi: »a u dijelu obračuna i naplate doprinosa za financiranje obveznih osiguranja te obračuna i plaćanja poreznih obveza tijelo državne uprave nadležno za financije.« brišu se.

Članak 13.

U članku 15. stavku 1. podstavci 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji podstavak 4., koji postaje podstavak 2., mijenja se i glasi:

»2) ako sklopi ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a Zavod mu nije odobrio korištenje mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (članak 7. stavak 1.),«.

Dosadašnji podstavak 5. postaje podstavak 3.

Iza dosadašnjeg podstavka 6., koji postaje podstavak 4., dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:

»5) ako osobi koja se stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa naloži obavljanje poslova u razdoblju između 22 sata uvečer i 6 sati ujutro te nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi (članak 8. stavak 3.),«.

Dosadašnji podstavci 7., 8. i 9. postaju podstavci 6., 7. i 8.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Korisnici prava na novčanu pomoć za vrijeme produženog mirovinskog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ta prava ostvarili prema propisima o zapošljavanju koji su se primjenjivali do toga dana, ta prava ostvaruju u istom opsegu i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, sve do njihova prestanka.

(2) Korisnicima prava na novčanu pomoć za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona pravo na novčanu pomoć ostvarili u visini prema propisima o zapošljavanju koji su se primjenjivali do toga dana, od dana stupanja na snagu ovoga Zakona utvrdit će se pravo na novčanu pomoć u visini utvrđenoj ovim Zakonom.

Članak 15.

(1) Zahtjevi za priznavanje prava na novčanu pomoć za vrijeme produženog mirovinskog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, koji su podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima o zapošljavanju koji su bili na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.

(2) Zahtjevi za priznavanje prava na novčanu pomoć za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa koji su podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema ovom Zakonu.

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 11. koji stupa na snagu 1. siječnja 2018.

Klasa: 022-03/17-01/17

Zagreb, 17. veljače 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.