Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina

NN 16/2017 (22.2.2017.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina

HRVATSKI SABOR

367

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. veljače 2017. godine.

Klasa: 111-01/17-01/08

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 21. veljače 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA

Članak 1.

U Zakonu o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 28/13. i 14/14.) u članku 1. stavku 2. riječi: »gradski plin« zamjenjuju se riječima: »miješani plin«.

Članak 2.

U članku 2. ispred riječi: »Ovim« dodaje se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ovim Zakonom osigurava se provedba sljedećih uredbi Europske unije:

– Uredbe Komisije (EU) br. 312/2014 od 26. ožujka 2014. o uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih mreža (SL L 91, 27. 3. 2014.), (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 312/2014),

– Uredbe (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (tekst značajan za EGP) (SL L 326, 8. 12. 2011.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1227/2011) i

– Uredbe Komisije (EU) br. 2015/703 od 30. travnja 2015. o uspostavi mrežnih pravila interoperabilnosti i razmjene podataka (tekst značajan za EGP) (SL L 113, 1. 5. 2015.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2015/703).«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 2. iza točke 3. dodaje se točka 3.a koja glasi:

»3.a derivat za trgovanje plinom – financijski instrument naveden sukladno zakonu kojim se uređuje tržište kapitala, kada se ta izvedenica odnosi na prirodni plin,«.

U točki 28. iza riječi: »plina« briše se zarez i dodaju riječi: »i odgovoran je za upravljanje trgovinskom platformom,«.

U točki 32. iza riječi: »usluge,« dodaju se riječi: »a koji plin za potrebe svojih kupaca koji imaju pravo na javnu uslugu opskrbe nabavlja po reguliranim uvjetima od opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina ili na tržištu,«.

Točka 33. mijenja se i glasi:

»33. opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina – opskrbljivač plinom koji obavlja opskrbu plinom opskrbljivača u obvezi javne usluge, kao javnu uslugu prema reguliranim uvjetima,«.

Točka 37. mijenja se i glasi:

»37. pomoćne usluge – sve usluge potrebne za pristup i rad transportnog sustava, distribucijskog sustava, sustava skladišta plina i terminala za UPP, uključujući uravnoteživanje transportnog sustava, umješavanje inertnih plinova, umješavanje i utiskivanje inertnih plinova, osim objekata rezerviranih isključivo za obavljanje osnovne djelatnosti operatora transportnog sustava,«.

Iza točke 53. dodaje se točka 53.a koja glasi:

»53.a trgovinska platforma – mjesto organizirane trgovine kratkotrajnim standardiziranim proizvodima sukladno Uredbi (EU) br. 312/2014,«.

Iza točke 55. dodaje se točka 55.a koja glasi:

»55.a usluga uravnoteženja – usluga kojom se osigurava dugoročna ponuda energije uravnoteženja koju koristi operator transportnog sustava za uravnoteženje transportnog sustava, sukladno Uredbi (EU) br. 312/2014,«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 8. riječi: »na način da prvenstveno kupuju plin od proizvođača prirodnog plina, a nedostatne količine plina od trgovaca te od drugih opskrbljivača, na organiziranom tržištu plina ili iz uvoza« brišu se.

Stavci 9. i 10. brišu se.

Dosadašnji stavci 11. i 12. postaju stavci 9. i 10.

U dosadašnjem stavku 13., koji postaje stavak 11., rečenica: »Planovi i programi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju biti usklađeni s planom razvoja plinskog distribucijskog sustava koji je sastavni dio ugovora o koncesiji iz članka 40. ovoga Zakona.« briše se.

Dosadašnji stavak 14. postaje stavak 12.

Članak 5.

Članak 5.a mijenja se i glasi:

»(1) Na temelju istraživanja Agencije iz članka 51. ovoga Zakona Ministarstvo će, u suradnji s Agencijom i operatorom tržišta plina, raspisati i provesti natječaj za određivanje opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina.

(2) Vlada Republike Hrvatske će nakon provedenog natječaja iz stavka 1. ovoga članka, odlukom, na određeno razdoblje, odrediti opskrbljivača na veleprodajnom tržištu koji je dužan, po reguliranim uvjetima, prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe s kojim je sklopio ugovor o opskrbi plinom do 1. ožujka za razdoblje od 1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće godine, i to za potrebe kupaca iz kategorije kućanstvo, te osigurati pouzdanu i sigurnu opskrbu.

(3) Vlada Republike Hrvatske će, uz suglasnost Agencije, za opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina iz stavka 2. ovoga članka, a koji prodaje plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe za potrebe iz kategorije kućanstvo, odlukom za petogodišnje razdoblje odrediti prioritet prilikom provođenja postupka za rezervaciju i raspodjelu kapaciteta sustava skladišta plina.

(4) Vlada Republike Hrvatske će odlukom, na prijedlog Ministarstva, a uz suglasnost Agencije, odrediti cijenu plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi za potrebe kupaca iz kategorije kućanstvo.

(5) Ako opskrbljivač u obvezi javne usluge sklapa ugovor iz stavka 2. ovoga članka, dužan je ugovoriti cjelokupnu količinu plina za potrebe kupaca iz kategorije kućanstvo.

(6) Ako opskrbljivač u obvezi javne usluge nabavlja plin za potrebe javne usluge na tržištu, dužan je do 15. ožujka dostaviti Ministarstvu bankarsku garanciju u iznosu dvostruke vršne mjesečne potrošnje plina njegovih kupaca iz kategorije kućanstvo, po cijeni iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan je količine prirodnog plina kupljene od opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina prodavati isključivo krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo.

(8) Cijena plina iz stavka 4. ovoga članka uključuje obračunane troškove sukladno odredbama mrežnih pravila transportnog sustava, trošak naknade za korištenje sustava skladišta plina i korištenje ostalih usluga sukladno odredbama pravila korištenja sustava skladišta plina, trošak naknade za organiziranje tržišta plina i obračunane troškove temeljem obračuna propisanih odredbama pravila kojima se uređuje organizacija tržišta plina.

(9) Cijena plina iz stavka 4. ovoga članka ne uključuje naknadu za više ili manje preuzete količine plina od ugovorene količine plina iz ugovora o prodaji plina opskrbljivaču u obvezi javne usluge, kao ni porez na dodanu vrijednost.«.

Članak 6.

U članku 13. stavku 1. točka 3. briše se.

Dosadašnje točke 4. do 10. postaju točke 3. do 9.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4. do 6. postaju stavci 3. do 5.

Članak 7.

U članku 23. stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Nakon okončanja postupka certifikacije Agencija rješenjem određuje operatora transportnog sustava sukladno stavku 1. ovoga članka te o tome bez odgađanja obavještava Europsku komisiju.«.

Iza stavka 9. dodaju se stavci 10. do 12. koji glase:

»(10) Na određivanje neovisnog operatora sustava, sukladno odredbi stavka 1. točke 2. ovoga članka, prethodnu suglasnost daje Europska komisija.

(11) Ako Agencija u provođenju nadzora utvrdi da su zbog povrede odredbi o razdvajanju prestali postojati uvjeti temeljem kojih je izdan certifikat, donijet će rješenje kojim se oduzima izdani certifikat.

(12) Rješenje kojim se izdaje, odnosno oduzima certifikat operatoru transportnog sustava objavljuje se na internetskoj stranici Agencije, u »Narodnim novinama« te u Službenom listu Europske unije.«.

Članak 8.

U članku 26. točka 8. briše se.

Dosadašnje točke 9. do 11. postaju točke 8. do 10.

U dosadašnjoj točki 12., koja postaje točka 11., iza riječi: »Zakona« briše se zarez i dodaju riječi: »i Uredbom (EU) br. 312/2014,«.

Dosadašnje točke 13. do 27. postaju točke 12. do 26.

Dosadašnja točka 28., koja postaje točka 27., mijenja se i glasi:

»27. primijeniti cijene nestandardnih usluga operatora transportnog sustava na temelju metodologije i odluke koju donosi Agencija, u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje energetski sektor, te ih na primjeren način javno objaviti, i to najmanje 15 dana prije početka primjene,«.

Dosadašnje točke 29. do 31. postaju točke 28. do 30.

U dosadašnjoj točki 32., koja postaje točka 31., iza broja: »2009« briše se točka, stavlja zarez i dodaju riječi: »Uredbom (EU) br. 312/2014 i Uredbom (EU) 2015/703«.

Iza dosadašnje točke 32., koja je postala točka 31., dodaje se nova točka 32. i točka 33. koje glase:

»32. primijeniti standardizirani mehanizam raspodjele kapaciteta transportnog sustava u skladu s aktom iz članka 84. ovoga Zakona i Uredbom (EU) br. 312/2014 i

33. primijeniti pravila interoperabilnosti i razmjene podataka, kao i usklađena pravila rada transportnih sustava za plin, sukladno Uredbi (EU) br. 2015/703«.

Članak 9.

U članku 27. stavku 3. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– studiju opravdanosti planiranih investicija i izvore financiranja, uključujući projekciju potražnje i opskrbe plinom u Republici Hrvatskoj, kao i planove o razvoju plinskog proizvodnog sustava, sustava skladišta plina, plinskih distribucijskih sustava i terminala UPP,«.

Članak 10.

U članku 28. iza točke 5. briše se točka, stavlja zarez i dodaje točka 6. koja glasi:

»6. provoditi postupak odabira pružatelja usluge uravnoteženja u skladu s aktom iz članka 84. ovoga Zakona i Uredbom (EU) br. 312/2014.«.

Članak 11.

U članku 29. točka 15. mijenja se i glasi:

»15. primijeniti cijene nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina na temelju metodologije i odluke koju donosi Agencija, u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje energetski sektor, te ih na primjeren način javno objaviti, i to najmanje 15 dana prije početka primjene,«.

Članak 12.

U članku 31. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. pristupa transportnom sustavu prema reguliranim uvjetima u skladu s odredbama ovoga Zakona,«.

Dosadašnje točke 2. do 5. postaju točke 3. do 6.

Članak 13.

U članku 32. točka 15. mijenja se i glasi:

»15. primijeniti cijene nestandardnih usluga operatora terminala za UPP na temelju metodologije i odluke koju donosi Agencija, u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje energetski sektor, te ih na primjeren način javno objaviti, i to najmanje 15 dana prije početka primjene,«.

Članak 14.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»(1) Koncesija za distribuciju plina i koncesija za izgradnju distribucijskog sustava daje se za razdoblje od najmanje 20 godina, a najduže na rok do 50 godina.

(2) Razdoblje na koje je koncesija dana ugovorima o koncesiji može se produljiti uz suglasnost Agencije.

(3) Pri davanju suglasnosti iz stavka 2. ovoga članka Agencija je dužna utvrditi je li produljenje razdoblja nužno kako bi se koncesionaru omogućio razuman povrat uloženih sredstava, uzimajući u obzir troškove i rizik koje koncesionar preuzima za vrijeme trajanja koncesije.«.

Članak 15.

U članku 44. točka 23. mijenja se i glasi:

»23. primijeniti cijene nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava na temelju metodologije i odluke koju donosi Agencija, u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje energetski sektor, te ih na primjeren način javno objaviti, i to najmanje 15 dana prije početka primjene,«.

Članak 16.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»Operator tržišta plina dužan je:

1. organizirati tržište plina u skladu s aktom iz članka 83. ovoga Zakona,

2. uspostaviti i osigurati razmjenu informacija sa sudionicima na tržištu plina, u skladu s aktima iz članaka 83., 84. i 89. ovoga Zakona,

3. obavljati svoju djelatnost uz poštivanje načela transparentnosti, nediskriminacije, objektivnosti i neovisnosti, pod nadzorom Agencije,

4. sklopiti ugovore s voditeljima bilančnih skupina i voditi registar voditelja bilančnih skupina,

5. organizirati i voditi trgovinsku platformu, odnosno ispunjavati ulogu operatora trgovinske platforme te omogućiti voditelju bilančne skupine pristup trgovinskoj platformi u skladu s aktom iz članka 83. ovoga Zakona i Uredbom (EU) br. 312/2014,

6. obračunavati provedene transakcije na trgovinskoj platformi,

7. obračunavati naknadu za dnevna odstupanja zasebno za svaku bilančnu skupinu na temelju podataka koje mu dostavlja operator transportnog sustava, a u skladu s odredbama akta iz članka 83. ovoga Zakona,

8. provoditi načela financijske neutralnosti te objavljivati relevantne podatke vezane uz obračune i naknade u skladu s odredbama akta iz članka 83. ovoga Zakona,

9. voditi središnje mjesto evidencije razmjene podataka za potrebe praćenja provedbe promjene opskrbljivača te uspostaviti jedinstveni registar obračunskih mjernih mjesta u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama akta iz članka 89. ovoga Zakona,

10. osigurati zaštitu povjerljivosti podataka koje je saznao u obavljanju djelatnosti,

11. izraditi i do 1. ožujka tekuće godine dostaviti Agenciji godišnje izvješće operatora tržišta plina o rezultatima analize tržišta plina i mjerama za njegovo unaprjeđenje,

12. obavijestiti Agenciju da sudionik na tržištu plina u razdoblju od tri uzastopna mjeseca nije pravodobno ispunio obveze prema operatoru tržišta plina,

13. dostaviti pisanu obavijest Ministarstvu, Agenciji, svim operatorima transportnog i distribucijskog sustava, zajamčenom opskrbljivaču, opskrbljivaču u okviru javne usluge o zaprimljenoj obavijesti iz članka 26. točke 7., članka 29. točke 6., članka 32. točke 6., članka 44. točke 7., članka 52. točke 3., članka 57. točke 8. ovoga Zakona, u roku ne dužem od 24 sata od zaprimanja obavijesti,

14. objavljivati podatke povezane s uravnoteženjem sustava i trgovinskom platformom na internetskim stranicama operatora tržišta.«.

Članak 17.

Iza članka 48. dodaje se članak 48.a koji glasi:

»Članak 48.a

(1) Za potrebe obavljanja poslova iz članka 48. ovoga Zakona operator tržišta plina dužan je uspostaviti poseban poslovni račun.

(2) Novčana sredstva na računu iz stavka 1. ovoga članka ne smatraju se prihodom operatora tržišta plina te ne ulaze u likvidacijsku, predstečajnu ili stečajnu masu operatora tržišta plina niti mogu biti predmetom ovrhe.«.

Članak 18.

U članku 58. iza točke 5. briše se točka, stavlja zarez i dodaje točka 6. koja glasi:

»6. dostaviti Ministarstvu bankarsku garanciju ako se odluči za nabavu plina za kupce koji koriste javnu uslugu opskrbe na tržištu sukladno odredbama iz članka 5.a kojim se mijenja članak 5. stavak 7. ovoga Zakona.«.

Članak 19.

U članku 67. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. plaćati obračunane troškove iz članka 48. točki 6., 7. i 8. ovoga Zakona operatoru tržišta plina na temelju sklopljenog ugovora.«.

Članak 20.

U članku 68. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. raspodjeljivati obračunane troškove iz članka 48. točki 6., 7. i 8. ovoga Zakona na članove bilančne skupine,«.

Članak 21.

U članku 74. stavku 2. točki 3. riječi: »u postrojenju instalirane snage« zamjenjuju se riječima: »uz priključni kapacitet obračunskog mjernog mjesta«.

Članak 22.

U članku 83. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pravilima o organizaciji tržišta plina, na temelju modela tržišta plina, posebno se uređuje sljedeće:

– postupci, načela i standardi za organiziranje i djelovanje tržišta plina u skladu s primijenjenim modelom tržišta plina,

– pravila o organiziranju bilančnih skupina te vođenje registra voditelja bilančnih skupina i članova bilančne skupine,

– pravila na virtualnoj točki trgovanja,

– pravila na trgovinskoj platformi,

– ugovorni odnosi operatora tržišta plina s voditeljem bilančne skupine i s operatorom transportnog sustava,

– odgovornost sudionika na tržištu plina za njihova odstupanja,

– pravila obračuna iz članka 48. točki 6., 7. i 8. ovoga Zakona,

– ostala pravila nužna za organiziranje i rad tržišta plina.«.

Članak 23.

U članku 84. stavku 2. podstavku 11. iza riječi: »sustava,« dodaju se riječi: »u dijelu pravila aktivnosti uravnoteženja operatora transportnog sustava, pravila za pružanje povezanih informacija te uvjeta i načina odabira pružatelja usluge uravnoteženja,«.

U podstavku 17. iza riječi: »plina« stavlja se zarez a riječ: »i« briše se.

Na kraju podstavka 18. briše se točka, stavlja zarez i dodaju podstavci 19. i 20. koji glase:

»– primjena standardiziranih mehanizama raspodjele kapaciteta transportnog sustava u skladu s Uredbom (EU) br. 312/2014,

– primjena pravila interoperabilnosti i razmjene podataka, kao i usklađena pravila rada transportnih sustava za plin u skladu s Uredbom (EU) br. 2015/703«.

Članak 24.

U članku 88. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Metodologijom utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava koju donosi Agencija, a koja se temelji na tržišnim osnovama, utvrđuje se jednadžba za utvrđivanje cijene energije uravnoteženja plinskog sustava i referentna cijena plina.«.

Članak 25.

U članku 91. stavku 1. podstavak 3. briše se.

Dosadašnji podstavci 4. do 12. postaju podstavci 3. do 11.

Članak 26.

U članku 92. stavku 1. podstavak 6. briše se.

Dosadašnji podstavci 7. do 17. postaju podstavci 6. do 16.

Iza dosadašnjeg podstavka 18., koji postaje podstavak 17., dodaju se novi podstavci 18.,19. i 20. koji glase:

»– ne izvršava zahtjeve za transparentnošću u okviru obavljanja svoje energetske djelatnosti sukladno članku 26. točki 31. ovoga Zakona,

– ne primijeni standardizirani mehanizam raspodjele kapaciteta transportnog sustava, sukladno članku 26. točki 32. ovoga Zakona,

– ne primijeni pravila interoperabilnosti i razmjene podataka, kao ni usklađena pravila rada transportnih sustava sukladno članku 26. točki 33. ovoga Zakona,«.

Dosadašnji podstavci 19. do 26. postaju podstavci 21. do 28.

Članak 27.

U članku 96. stavku 1. podstavci 5., 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»– ne organizira i ne vodi trgovinsku platformu, odnosno ne ispunjava ulogu operatora trgovinske platforme, sukladno članku 48. točki 5. ovoga Zakona,

– ne omogući voditelju bilančne skupine pristup trgovinskoj platformi, sukladno članku 48. točki 5. ovoga Zakona,

– ne obračunava naknade za uravnoteženje transportnog sustava, sukladno članku 48. točki 6. ovoga Zakona,«.

Na kraju podstavka 17. briše se točka, stavlja zarez i dodaje podstavak 18. koji glasi:

»– ne objavljuje podatke povezane s uravnoteženjem sustava i trgovinskom platformom, sukladno članku 48. točki 14. ovoga Zakona.«.

Članak 28.

U članku 100. stavku 1. podstavku 4. riječi: »trošak energije uravnoteženja« zamjenjuju se riječima: »obračunane troškove«.

Članak 29.

Iza članka 102. dodaje se članak 102.a koji glasi:

»Članak 102.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj sudionik na tržištu plina ako:

– Agenciji za suradnju energetskih regulatora ne dostavi evidenciju transakcija na veleprodajnom tržištu u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1227/2011,

– prije provođenja transakcija na veleprodajnom tržištu energije, uključujući naloge za trgovanje, ne dostavi evidencije transakcija, o kojima treba izvijestiti Agenciju za suradnju energetskih regulatora u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1227/2011,

– se ne prijavi Agenciji u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 1227/2011 ili bez odgađanja ne obavijesti Agenciju o izmjenama do kojih je došlo u pogledu informacija dostavljenih za prijavu (članak 9. Uredbe (EU) br. 1227/2011).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba sudionika na tržištu plina.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 8.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba.

(4) Osobi koja je počinila dva ili više prekršaja ili u roku od godine dana dva ili više puta ponovila prekršaj iz stavka 1. ovoga članka može se, uz novčanu kaznu za prekršaj, izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do godinu dana.«.

Članak 30.

Naslov iznad članka 103. mijenja se i glasi: »Optužni prijedlog Agencije«.

U članku 103. stavku 2. riječi: »od 91. do 102.« zamjenjuju se riječima: »od 91. do 102.a«.

Članak 31.

(1) Do određivanja opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina, sukladno članku 5. ovoga Zakona kojim se mijenja članak 5.a stavak 2. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 28/13. i 14/14.), za opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina od 1. travnja 2017. određuje se Hrvatska elektroprivreda – dioničko društvo.

(2) Od 1. travnja 2017. do donošenja odluke iz članka 5. ovoga Zakona kojim se mijenja članak 5.a stavak 3. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 28/13. i 14/14.), operator sustava skladišta plina dužan je raspodijeliti 60% ukupno raspoloživog broja standardnih paketa skladišnog kapaciteta opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Vlada Republike Hrvatske odlukom će odrediti obvezu opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina iz stavka 1. ovoga članka ustupanja skladišnih kapaciteta iz stavka 2. ovoga članka opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina određenog sukladno članku 5. ovoga Zakona kojim se mijenja članak 5.a stavak 2. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 28/13. i 14/14.).

(4) Vlada Republike Hrvatske će, na prijedlog Ministarstva, a uz mišljenje Agencije, do 1. travnja 2017. donijeti odluku o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati opskrbljivačima u obvezi javne usluge za kupce iz kategorije kućanstvo uključujući i onim energetskim subjektima, pravnim i fizičkim osobama koji toplinskom energijom proizvedenom iz plina opskrbljuju kućanstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje toplinska energija.

(5) Cijena plina iz stavka 4. ovoga članka uključuje obračunane troškove sukladno odredbama mrežnih pravila transportnog sustava, trošak naknade za korištenje sustava skladišta plina i korištenje ostalih usluga sukladno odredbama pravila korištenja sustava skladišta plina, trošak naknade za organiziranje tržišta plina i obračunane troškove temeljem obračuna propisanih odredbama pravila kojima se uređuje organizacija tržišta plina.

(6) Cijena plina iz stavka 4. ovoga članka ne uključuje naknadu za više ili manje preuzete količine plina od ugovorene količine plina iz ugovora o prodaji plina opskrbljivaču u obvezi javne usluge, kao ni porez na dodanu vrijednost.

(7) Odluka iz stavka 4. ovoga članka donosi se do određivanja opskrbljivača na veleprodajnom tržištu sukladno članku 5. ovoga Zakona kojim se mijenja članak 5.a stavak 2. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 28/13. i 14/14.).

(8) Vlada Republike Hrvatske može odlukom, na prijedlog Ministarstva, a uz suglasnost Agencije, odrediti ustupanje dodijeljenih skladišnih kapaciteta iz stavka 2. ovoga članka opskrbljivaču u obvezi javne usluge koji se odlučio za tržišnu nabavu plina za kupce koji imaju pravo na opskrbu u obvezi javne usluge.

Članak 32.

Razdoblje na koje je koncesija dana postojećim se ugovorima može produljiti uz suglasnost Agencije sukladno članku 14. ovoga Zakona.

Članak 33.

Odluka o određivanju obveze proizvođaču prirodnog plina prodaje prirodnog plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina (»Narodne novine«, br. 29/14.) prestaje važiti 31. ožujka 2017.

Članak 34.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 35.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/24

Zagreb, 17. veljače 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.