Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora«

NN 16/2017 (22.2.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora«

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

388

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE III.1. »PRIPREMNA POTPORA«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora« (»Narodne novine«, broj 96/2015, 83/2016 i 102/2016), u članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Prihvatljivi su troškovi nastali u razdoblju od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do dana podnošenja LRSR Upravljačkom tijelu na odobrenje.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, troškovi navedeni pod rednim brojevima 1., 2. i 3. u okviru aktivnosti D »Administrativni troškovi (troškovi rada i osoblja) u Prilogu I. ovoga Pravilnika, mogu biti prihvatljivi i u razdoblju od podnošenja do odobrenja LRSR od strane Upravljačkog tijela.«

Članak 2.

U članku 10. stavak 8. se briše i dodaju se novi stavci 8., 9., 10., 11., 12. i 13. koji glase:

»(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, najviši iznos potpore može biti i veći u slučaju iz stavka 9. ovoga članka.

(9) Ukoliko se nakon završetka administrativne kontrole svih Zahtjeva za potporu i dodjele potpore na temelju ovoga Pravilnika utvrdi da postoje raspoloživa sredstava, Upravljačko tijelo može iznos potpore iz stavka 7. ovoga članka proporcionalno uvećati za sve lokalne inicijative kojima je donijeta Odluka o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika za troškove sukladno članku 7. stavku 4. ovoga Pravilnika.

(10) Postotak proporcionalnog uvećanja iznosa iz stavka 9. ovoga članka može iznositi najviše deset posto iznosa iz Odluke o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(11) Informaciju o raspoloživosti sredstava u slučaju iz stavka 9. ovoga članka Upravljačko tijelo dostavlja svim lokalnim inicijativama kojima je izdana Odluka o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(12) Nakon zaprimanja informacije iz stavka 11. ovoga članka, lokalna inicijativa podnosi Upravljačkom tijelu Zahtjev za dodjelu potpore za troškove iz članka 7. stavka 4. ovoga Pravilnika u roku i na način definiran u članku 15.b ovoga Pravilnika.

(13) U slučaju odobrenja potpore iz stavka 12. ovoga članka, Upravljačko tijelo će donijeti Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava iz članka 15.b stavka 2. točke a) ovoga Pravilnika.«

Članak 3.

U članku 15. stavku 6. iza riječi: »točke a)« dodaju se riječi: »odnosno Odlukom o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava iz članka 15.b stavka 2. točke a).«

Članak 4.

Iza članka 15.a dodaju se naslov i novi članak 15.b koji glase:

»Izmjena Odluke o dodjeli sredstava

Članak 15.b

(1) U slučaju iz članka 10. stavka 12. ovoga Pravilnika, lokalna inicijativa podnosi Zahtjev za dodjelu potpore za troškove iz članka 7. stavka 4. ovoga Pravilnika na obrascu koji je dostupan na internetskim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo), u roku od 10 radnih dana od dana zaprimanja informacije iz članka 10. stavka 11. ovoga Pravilnika.

(2) Upravljačko tijelo će izvršiti administrativnu kontrolu Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka te donijeti:

a) Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava u slučaju udovoljavanja uvjetima ovoga Pravilnika i Natječaja ili

b) Odluku o odbijanju u slučaju neispunjavanja uvjeta ovoga Pravilnika i Natječaja.

(3) Odlukom iz stavka 2. točke a) ovoga članka utvrđuju se prihvatljivi troškovi iz članka 7. stavka 4., iznos uvećanja iz članka 10. stavka 9. ovoga Pravilnika te ukupni iznos potpore koja se dodjeljuje lokalnoj inicijativi na temelju ovoga Pravilnika i Natječaja.

(4) Upravljačko tijelo će s lokalnim inicijativama kojima je donesena Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava iz stavka 2. točke a) ovoga članka sklopiti Aneks ugovora iz članka 14. ovoga Pravilnika.«

Članak 5.

U članku 16. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od roka navedenog u stavku 2. ovoga članka, za troškove odobrene Odlukom o izmjenama Odluke o dodjeli sredstava iz članka 15.b stavka 2. točke a) ovoga Pravilnika, Zahtjev za isplatu se podnosi u roku od 30 dana od dana nastanka troška na teret korisnika, tj. od dana plaćanja troška od strane lokalne inicijative, osim za troškove nastale prije donošenja Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava iz članka 15.b stavka 2. točke a) ovoga Pravilnika za koje se Zahtjev za isplatu podnosi u roku od 15 dana od dana zaprimanja te Odluke.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 6.

U članku 17. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Odluci o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 1. točke a) odnosno Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava iz članka 15.b stavka 2. točke a) ovoga Pravilnika.«

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 402-06/15-01/86

Urbroj: 525-13/1539-17-16

Zagreb, 16. veljače 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.