Odluka o prestanku važenja Odluke o prirezu porezu na dohodak Općine Đurmanec

NN 16/2017 (22.2.2017.), Odluka o prestanku važenja Odluke o prirezu porezu na dohodak Općine Đurmanec

Općina Đurmanec

393

Na temelju članka 21. i članka 42., stavka 3. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16) te članka 15. Statuta Općine Đurmanec (»Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije« broj 8/13 i 6/14.), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 20. sjednici održanoj 15. veljače 2017. godine donijelo je

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O PRIREZU POREZU NA DOHODAK OPĆINE ĐURMANEC

Članak 1.

Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Đurmanec (»Narodne novine« broj 153/14) prestaje važiti.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Članak 3.

Ova Odluka će se objaviti i u »Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije«.

Klasa: 410-01/17-01/03

Urbroj: 2140/02-01-17-2

Đurmanec, 15. veljače 2017.

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Đurmanec
Ivica Pelin, v. r.