Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu

NN 17/2017 (24.2.2017.), Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

395

Na temelju članka 8. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/09, 35/13, 41/14 i 143/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. veljače 2017. godine donijela

UREDBU

O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se kriteriji za utvrđivanje korisnika i način raspodjele dijela prihoda od igara na sreću u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu za financiranje programa organizacija koje djeluju u područjima propisanima člankom 8. stavkom 1. Zakona o igrama na sreću (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

(1) Kriteriji za raspodjelu utvrđeni su sukladno nacionalnim strategijama i programima zadovoljavanja javnih potreba u odgovarajućim djelatnostima, te sukladno programima za poticanje razvoja civilnoga društva, a iskazuju se udjelom pojedinih programskih aktivnosti u ukupnom dijelu prihoda od igara na sreću, određenih člankom 8. stavkom 2. Zakona.

(2) Raspodjelom dijela prihoda od igara na sreću utvrđuje se izdvajanje za organizacije, i to:

1. 35,00% onima koje promiču razvoj sporta

2. 4,00% onima koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti

3. 11,00% onima koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću

4. 19,31% onima koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom

5. 4,01% onima koje se bave tehničkom kulturom

6. 14,00% onima koje se bave kulturom

7. 1,50% onima koje se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih

8. 11,18% onima koje pridonose razvoju civilnoga društva.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. stavka 2. ove Uredbe raspoređuju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu na sljedeći način:

1. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 1., u razdjelu 036 Središnji državni ured za šport, Glavi 03605 Središnji državni ured za šport, za aktivnost A916002 – Programi javnih potreba u sportu na državnoj razini – 98,00% te u razdjelu 096 Ministarstvo zdravstva, Glavi 09605 Ministarstvo zdravstva, za aktivnost A734201 – Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping – 2,00%.

2. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 2., u razdjelu 096 Ministarstvo zdravstva, Glavi 09605 Ministarstvo zdravstva, za aktivnost A795004 – Prevencija, rano otkrivanje, liječenje, rehabilitacija ovisnika i smanjenje šteta – 60,64%, Glavi 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva, RKP-u 26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo, za aktivnost A884001 – Hrvatski zavod za javno zdravstvo – 12,28%, u razdjelu 102 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Glavi 10205 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, za aktivnost A558053 – Potpora za programe usmjerene djeci i mladima – 18,08%, te u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glavi 02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga, za aktivnost A530026 – Inovativni programi u području prevencije i resocijalizacije ovisnika – 9,00%.

3. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 3., u razdjelu 041 Ministarstvo hrvatskih branitelja, Glavi 04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja, za aktivnost A753015 – Udruge branitelja – 11,00%, u razdjelu 048 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Glavi 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, za aktivnost A777058 – Pomoći organizacijama koje se bave humanitarnom djelatnošću u inozemstvu – 5,00%, u razdjelu 096 Ministarstvo zdravstva, Glavi 09605 Ministarstvo zdravstva, za aktivnost A618007 – Hrvatski crveni križ – 5,20%, za aktivnost A803005 – Suradnja s udrugama građana – 7,39%, Glavi 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva, RKP-u 26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo, za aktivnost A884001 – Hrvatski zavod za javno zdravstvo – 1,22%, u razdjelu 102 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Glavi 10205 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, za aktivnost A558047 – Politika za mlade – 9,36%, za aktivnost A558049 – Provedba mjera obiteljske i populacijske politike – 15,25%, za aktivnost A734189 – Udruge u socijalnoj skrbi – 7,85%, za aktivnost A754006 – Razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj – 3,75%, za aktivnost A754015 – Zaklada »Hrvatska za djecu« – 18,40% i za aktivnost A792009 – Prevencija nasilja nad i među djecom i mladima – 7,28%, te u razdjelu 110 Ministarstvo pravosuđa, Glavi 11005 Ministarstvo pravosuđa, za aktivnost A576241 – Podrška svjedocima i žrtvama kaznenih djela – 2,44% i u Glavi 11010 Zatvori i kaznionice, za aktivnost A630000 – Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere – 5,86%.

4. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 4., u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glavi 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, za aktivnost A578041 – Pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju – 14,80% i za aktivnost A733051 – Programi izrade udžbenika za slijepe i slabovidne učenike i studente – 2,22%, te u razdjelu 102 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Glavi 10205 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, za aktivnost A734189 – Udruge u socijalnoj skrbi – 44,78% i za aktivnost A754019 – Odobravanje financijske potpore za programe i projekte usmjerene djeci s teškoćama i odraslim osobama s invaliditetom – 38,20%.

5. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 5., u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glavi 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, za aktivnost A577028 – Poticaji Hrvatskoj zajednici tehničke kulture – 100%.

6. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 6., u razdjelu 032 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Glavi 03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, za aktivnost A862006 – Programi Hrvata izvan Republike Hrvatske – 3,80% i za aktivnost A862021 – Programi Hrvata izvan Republike Hrvatske – Međunarodna razvojna suradnja – 8,80%, u razdjelu 048 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Glavi 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, za aktivnost A776056 – Programi društva prijateljstva Republike Hrvatske – 1,23%, za aktivnost A777045 – Informiranje o EU – 1,22%, za aktivnost T777036 – Javna diplomacija – 2,45%, te u razdjelu 055 Ministarstvo kulture, Glavi 05505 Ministarstvo kulture, za aktivnost A565027 – Programi muzejsko galerijske djelatnosti – 5,19%, za aktivnost A565030 – Programi kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti – 25,98%, za aktivnost A565033 – Inovativne umjetničke i kulturne prakse – 12,34%, za aktivnost A565034 – Međunarodna kulturna suradnja – 12,89%, za aktivnost A781006 – Zaklada Kultura nova – 18,53%, i za aktivnost A781002 – Književno izdavaštvo – 7,57%.

7. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 7., u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glavi 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, za aktivnost A577130 – Poticaji udrugama za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih – 100,00%.

8. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 8., u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glavi 02010 Ured za udruge, za aktivnost A509014 – Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva – Udruge za razvoj zajednice – 92,00% i za aktivnost A509051 – Sufinanciranje EU projekata organizacijama civilnog društva – 6,97% te u razdjelu 049 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Glavi 04905 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, za aktivnost A560054 – Nacionalni program za zaštitu potrošača – 1,03%.

Članak 4.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo kulture, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za šport, Ured za udruge i Ured za suzbijanje zlouporabe droga izvještaj o utrošku sredstava raspoređenih prema članku 3. ove Uredbe, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, dostavljaju Ministarstvu financija do 31. siječnja 2018. godine.

Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se na obrascu koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ove Uredbe.

Članak 5.

Evidenciju o vrstama prihoda od igara na sreću iz kojih se izdvaja dio prihoda za financiranje programa organizacija vodi Financijska agencija, i to za:

– naknadu za priređivanja lutrijskih igara

– naknadu za priređivanja igara na sreću u casinima

– naknadu za priređivanje klađenja

– naknadu za priređivanja igara na sreću na automatima

– prihode iz dobiti Hrvatske lutrije.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/16
Urbroj: 50301-25/14-17-3
Zagreb, 23. veljače 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.