Odluka o dopuni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

NN 17/2017 (24.2.2017.), Odluka o dopuni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

397

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 6. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 73/97, 128/99 i 66/01), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. veljače 2017. godine donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O ISPRAVAMA I SLUŽBENIM OBRASCIMA ČIJI SU SADRŽAJ, OBLIK, NAČIN ZAŠTITE I OBVEZNA PRIMJENA PROPISANI ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA

I.

U Odluci o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima (»Narodne novine«, br. 50/11, 119/11, 28/13, 96/13, 47/14, 61/15 i 34/16), u točki VII. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4., i 5. koji glase:

»Prihod koji se ostvaruje uplatom fizičkih i pravnih osoba za izdane zaštićene isprave i službene obrasce iz Popisa zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca, a koji se izdaju sukladno propisima iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, uplaćuju se u državni proračun, i to kako slijedi na vrstu prihoda propisanu Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba. Naplaćeni prihod dijelit će se na sljedeći način:

– 80% kao namjenski prihod Ministarstva unutarnjih poslova, koji se koristi za podmirivanje rashoda prema pravnoj osobi u državnom vlasništvu Agenciji za komercijalnu djelatnost d.o.o. za izradu izdanih zaštićenih isprava i službenih obrazaca, i to u visini sukladno cijeni koju je odobrilo Ministarstvo posebnim aktom

– 20% u korist izvora financiranja – opći prihodi i primici.

Ako Ministarstvo unutarnjih poslova ostvari više prihoda nego što je potrebno za podmirenje rashoda iz stavka 3. podstavka 1. ove točke, taj iznos će se na kraju godine preknjižiti u korist izvora financiranja – opći prihodi i primitci.

Stavci 3. i 4. prestaju važiti 31. prosinca 2017. godine.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03717-04/49

Urbroj: 50301-25/18-17-2

Zagreb, 23. veljače 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.