Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja velike plave ribe (tune) u akvatoriju Vela Grška, u Općini Nerežišća, na otoku Braču

NN 17/2017 (24.2.2017.), Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja velike plave ribe (tune) u akvatoriju Vela Grška, u Općini Nerežišća, na otoku Braču

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

398

Na temelju članka 17. stavka 1. i članka 20. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), te članka 26. stavka 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/12), a u vezi sa člankom 6. Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (»Narodne novine«, br. 37/14 i 154/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. veljače 2017. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KONCESIJI U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA VELIKE PLAVE RIBE (TUNE) U AKVATORIJU VELA GRŠKA, U OPĆINI NEREŽIŠĆA, NA OTOKU BRAČU

I.

U Odluci o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja velike plave ribe (tune) u akvatoriju Vela Grška, u Općini Nerežišća, na otoku Braču (»Narodne novine«, broj 141/15), u točki V. stavku 2. broj: »900« zamjenjuje se brojem: »1400«.

U stavku 3. iza riječi: »godine« dodaju se riječi: »i Izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole, klase: UP/I-350-05/16-01/000016, urbroja: 2181/1-11-00-07/04-16-0006, od 2. studenoga 2016. godine«.

II.

Izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole iz točke I. ove Odluke čini dopunu Priloga 2. Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

III.

Ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da sklopi dodatak br. 1. Ugovoru o koncesiji u roku 60 dana od dana donošenja ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/48

Urbroj: 50301-25/18-17-2

Zagreb, 23. veljače 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.