Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu

NN 17/2017 (24.2.2017.), Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu

Ministarstvo financija

399

Na temelju članka 115. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/2013, 32/2013, 81/2013, 110/15, 120/15 i 115/16) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA TROŠARINE NA ENERGENTE KOJI SE KORISTE KAO POGONSKO GORIVO U ZRAČNOM PROMETU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti i način oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu, osim uporabe za privatne letove sukladno članku 101. stavku 1. točki 1. Zakona o trošarinama (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

(1) Oslobođenje od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu ostvaruje se:

1. izravnim oslobođenjem ili

2. iznimno, povratom plaćene trošarine.

(2) Pravo na povrat plaćene trošarine se ostvaruje isključivo na energente kojima se zrakoplovi koji obavljaju komercijalne operacije u zračnom prometu opskrbljuju na aerodromima s odobrenjem za uporabu ili na drugim prostorima izvan područja aerodroma sa svjedodžbom (zračnih luka).

II. IZRAVNO OSLOBOĐENJE

Članak 3.

Pravo na izravno oslobođenje od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu ostvaruje se neposrednom otpremom energenta iz trošarinskog skladišta ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta u zrakoplov kojim se obavlja komercijalna operacija u zračnom prometu.

Članak 4.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može otpremati energente uz oslobođenje od plaćanja trošarine iz trošarinskog skladišta izravno u zrakoplov pod sljedećim uvjetima:

1. da osobe koje obavljaju komercijalne operacije u zračnom prometu prilože dokumentaciju iz koje se vidi predmet poslovanja, odnosno broj i datum registracije djelatnosti i ime tijela koje je registriralo djelatnost. Dokumentacija mora sadržavati tip zrakoplova za koji se pogonsko gorivo nabavlja, uključivo s njegovim brojem upisa u odgovarajući registar prema posebnim propisima, iz kojeg je vidljivo da se radi o obavljanju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti, odnosno za potrebe javnih tijela te prijevozne dokumente,

2. da za svaku otpremu energenta iz trošarinskog skladišta ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ispostavi račun ili drugi komercijalni dokument koji, uz ostalo, sadrži i napomenu da su energenti otpremljeni uz oslobođenje od plaćanja trošarine temeljem članka 101. stavka 1. točke 1. Zakona.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta obvezan je voditi evidenciju kupaca i prodanih količina energenata koji su oslobođeni od plaćanja trošarine po vrstama energenata te iste na traženje dostaviti nadležnom carinskom uredu.

III. POVRAT PLAĆENE TROŠARINE

Članak 5.

(1) Pravo na povrat plaćene trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za obavljanje komercijalnih operacija u zračnom prometu (u daljnjem tekstu: pravo na povrat trošarine) ostvaruje se temeljem zahtjeva koji se podnosi carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu operatora zrakoplova (u daljnjem tekstu: korisnik prava) na Obrascu ZPZ iz Priloga 1 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(2) Pravo na povrat plaćene trošarine imaju isključivo operatori zrakoplova koji su upisani u registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine na energente u komercijalnom zračnom prometu (u daljnjem tekstu: registar korisnika povrata), i to za razdoblje počevši od dana upisa u registar korisnika povrata.

Članak 6.

Zahtjev za povrat trošarine podnosi se odvojeno za svako četveromjesečno razdoblje u kalendarskoj godini. Zahtjev se podnosi najkasnije do:

1. zadnjeg dana mjeseca svibnja za četveromjesečno razdoblje siječanj – travanj tekuće kalendarske godine,

2. zadnjeg dana mjeseca rujna za četveromjesečno razdoblje svibanj – kolovoz tekuće kalendarske godine, te

3. zadnjeg dana mjeseca siječnja sljedeće kalendarske godine za četveromjesečno razdoblje rujan – prosinac prethodne kalendarske godine.

Članak 7.

(1) Zahtjevu za povrat trošarine obvezno se prilaže:

1. dokumentacija iz koje se vidi predmet poslovanja, odnosno broj i datum registracije djelatnosti i ime tijela koje je registriralo djelatnost kao i odobrenje prema posebnim propisima;

2. evidencija potrošnje energenta prema vrsti energenta (npr. motorni benzin – olovni, motorni benzin – bezolovni, plinsko ulje za pogon, kerozin, odnosno drugi energent prema klasifikaciji iz članka 84. Zakona) pri obavljanju komercijalnih operacija u zračnom prometu s pripadajućim računima o nabavljenom energentu (izdanim prema propisima o porezu na dodanu vrijednost i drugim poreznim propisima) i računima za isporučena dobra ili obavljene usluge u okviru obavljanja komercijalnih operacija u zračnom prometu koji čine sastavni dio te evidencije (u daljnjem tekstu: evidencija potrošnje). Evidencija potrošnje se vodi na Obrascu EPZ iz Priloga 2 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio;

3. potvrda Porezne uprave da korisnik prava nema nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja, ne starija od 30 dana;

4. preslika ugovora ili druge isprave kojom se dokazuje svojstvo člana posade zrakoplova (ugovor o radu, ugovor o djelu, ugovor o školovanju, odobrenje za let, potvrda i dr.);

5. izjava operatora zrakoplova o korištenju energenta za koje se podnosi zahtjev za povrat trošarine za obavljanje komercijalnog zračnog prometa, odnosno:

– izjavu da je energent za pogon zrakoplova korišten isključivo i izravno za obavljanje komercijalnog zračnog prometa uz plaćanje naknade, pod čime se podrazumijeva obavljanje komercijalnih operacija u zračnom prometu ili bilo koja druga komercijalna operacija zrakoplova (prijevoz putnika, tereta ili pošte, radovi u poljoprivredi, šumarstvu ili građevinarstvu, protupožarnoj zaštiti, protugradnoj obrani, potrazi i spašavanju, promidžbi, snimanju iz zraka, školovanju i održavanju letačkih vještina ili slično) koja je dostupna javnosti ili koja se, ako nije dostupna javnosti, obavlja u skladu s ugovorom između operatora zrakoplova i korisnika usluge, pri čemu korisnik usluge nema nikakvu kontrolu nad operatorom zrakoplova sukladno posebnim propisima, a što isključuje bilo kakvu privatnu uporabu, pri čemu se privatnom uporabom, između ostaloga, smatra i svako korištenje zrakoplova od njihovih vlasnika ili korisnika financijskog leasinga i članova njihovih obitelji, uključujući i članove upravnog i nadzornog odbora te zaposlenike tvrtke koja je vlasnik ili primatelj financijskog leasinga ili korištenje zrakoplova na temelju ugovora o najmu ili zakupu s posadom zrakoplova ili bez posade, odnosno drugih osnova koje se ne mogu klasificirati kao komercijalne.

(2) Carinska uprava po službenoj dužnosti utvrđuje da li korisnik prava ima nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja čije je utvrđivanje, naplata i nadzor u nadležnosti Carinske uprave, uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju iz nadležnosti Carinske uprave.

(3) Korisnik prava je dužan čuvati evidenciju potrošnje (sa svim pripadajućim računima u originalu ili preslici) iz stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika te ju u svakom trenutku predočiti na zahtjev carinskih službenika ili drugih nadležnih tijela.

Članak 8.

(1) Zahtjev za upis u registar korisnika povrata podnosi se carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu korisnika povrata. Zahtjev za upis u registar korisnika povrata se podnosi u tri primjerka na Obrascu PUR-Z iz Priloga 3 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(2) Zahtjev za upis u registar korisnika povrata podnosi se za svaku kalendarsku godinu.

(3) Uz zahtjev za upis u registar korisnika povrata se prilaže:

1. preslika potvrde o registraciji zrakoplova,

2. preslika svjedodžbe/certifikata/odobrenja nadležnog tijela (agencije) ili drugi jednakovrijedni dokument (ovlaštenje tandem pilota i dr.),

3. potvrda Porezne uprave da korisnik prava nema nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja, ne starija od 30 dana.

(4) Korisnik prava može biti upisan u registar korisnika povrata ako nema nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja čije je utvrđivanje, naplata i nadzor u nadležnosti Carinske uprave, uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju iz nadležnosti Carinske uprave.

(5) Podnositelj zahtjeva za upis u registar korisnika povrata mora biti upisan u sudski, obrtni ili drugi registar iz kojega je razvidna registrirana djelatnost obavljanja komercijalnih operacija u zračnom prometu. Prije provedbe upisa u registar korisnika povrata nadležni carinski ured po službenoj dužnosti provjerava da li je podnositelj zahtjeva za upis u registar korisnika povrata upisan u sudski, obrtni ili drugi registar iz kojega je razvidna registrirana djelatnost obavljanja komercijalnih operacija u zračnom prometu (uvidom u javno dostupne registre).

(6) Ako korisnik prava udovoljava uvjetima za upis u registar korisnika povrata nadležni carinski ured odlučuje o registraciji u skraćenom postupku stavljanjem bilješke na obrascu zahtjeva za upis u registar korisnika povrata, a u protivnom o zahtjevu odlučuje donošenjem rješenja.

(7) Korisnik prava je obvezan nadležnom carinskom uredu prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom podnošenja zahtjeva za upis u registar korisnika povrata, kao i prestanak djelatnosti zbog koje je upisan u registar korisnika povrata u roku od 8 dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(8) Nadležni carinski ured briše korisnika prava iz registra korisnika povrata na zahtjev korisnika prava ili po službenoj dužnosti ako korisnik prava više ne udovoljava propisanim uvjetima za upis u registar korisnika povrata.

Članak 9.

(1) O zahtjevu za povrat trošarine nadležni carinski ured odlučuje rješenjem.

(2) Korisnici prava mogu ostvariti pravo na povrat plaćene trošarine za potrošene količine energenta. Pravo na povrat plaćene trošarine može se ostvariti samo za potrošene količine energenta u razdoblju u kojemu je korisnik prava bio upisan u registar korisnika povrata.

(3) Ako se u tijeku četveromjesečnog razdoblja za koje se traži povrat plaćene trošarine promijeni propisana visina trošarine na energent, povrat trošarine se za mjesec u kojem je promijenjena propisana visina trošarine za sve količine energenta na koje se odnose računi iz evidencije potrošnje iz tog mjeseca odobrava prema visini trošarine koja je važila prvog dana u tom mjesecu. Za naredne mjesece povrat plaćene trošarine se odobrava prema važećoj propisanoj visini trošarine.

(4) Osim u drugim slučajevima sukladno ovome Pravilniku, povrat plaćene trošarine neće se odobriti i ako:

1. korisnik prava ima nepodmirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja čije je utvrđivanje, naplata i nadzor u nadležnosti Carinske uprave, uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju iz nadležnosti Carinske uprave,

2. se utvrdi da korisnik prava nije vodio ili nije uredno, potpuno ili pravilno vodio evidenciju potrošnje (sa svim pripadajućim računima) iz članka 7. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika ili ako ju je odbio predočiti na zahtjev carinskih službenika ili drugih nadležnih tijela,

3. svi računi o nabavljenom energentu i računi za isporučena dobra ili obavljene usluge u okviru obavljanja komercijalnih operacija u zračnom prometu iz članka 7. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika nisu izdani u skladu s propisima o porezu na dodanu vrijednost i fiskalizaciji u prometu gotovinom,

4. se utvrdi da je korisnik prava postupao protivno trošarinskim i poreznim propisima.

IV. POVRAT PLAĆENE TROŠARINE ZA ENERGENTE KOJE KORISTE JAVNA TIJELA KAO POGONSKO GORIVO U ZRAČNOM PROMETU

Članak 10.

(1) Pravo na povrat plaćene trošarine za energente koje koriste javna tijela kao pogonsko gorivo u zračnom prometu korisnici prava ostvaruju temeljem zahtjeva koji se podnosi carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu korisnika prava na Obrascu ZPJT-Z iz Priloga 4 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(2) Zahtjev za povrat trošarine iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na način i u rokovima iz članka 6. ovoga Pravilnika.

(3) Korisnici prava iz stavka 1. ovoga članka ne upisuju se u registar korisnika povrata.

(4) Uz zahtjev za povrat trošarine iz stavka 1. ovoga članka korisnici prava obvezno prilažu:

1. evidenciju potrošnje energenta prema vrsti energenta (npr. motorni benzin – olovni, motorni benzin – bezolovni, plinsko ulje za pogon, kerozin, odnosno drugi energent prema klasifikaciji iz članka 84. Zakona) koje koriste javna tijela kao pogonsko gorivo u zračnom prometu (u daljnjem tekstu: evidencija potrošnje za javna tijela). Evidencija potrošnje za javna tijela se vodi na Obrascu EPJT-Z iz Priloga 5 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio;

2. presliku izvoda iz odgovarajućeg upisnika, odnosno očevidnika;

3. presliku potvrde o registraciji zrakoplova;

4. presliku svjedodžbe/certifikata/odobrenja nadležnog tijela (agencije) ili drugi jednakovrijedni dokument (ovlaštenje tandem pilota i dr.).

(5) O zahtjevu za povrat trošarine iz stavka 1. ovoga članka nadležni carinski ured odlučuje rješenjem.

V. NADZORNE MJERE

Članak 11.

(1) Nadzor nad provedbom odredaba ovoga Pravilnika obavlja Carinska uprava, ministarstvo nadležno za zračni promet u okviru propisa iz svoje nadležnosti te druga tijela ovlaštena za obavljanje nadzora sukladno posebnim propisima (u daljnjem tekstu: tijela nadzora).

(2) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi se primjenom odredbi Zakona o trošarinama, Općeg poreznog zakona te primjenom odredbi o nadzoru sukladno propisima kojima se uređuju poslovi i ovlasti carinske službe te ministarstva nadležnog za zračni promet kao i nadležna druga tijela za zračni promet po posebnim propisima.

(3) Korisnici prava i s njima povezane osobe su dužni u svakom trenutku tijelima nadzora predočiti, omogućiti uvid i dostaviti sve evidencije, isprave i podatke te osigurati nesmetano obavljanje nadzora. Tijela nadzora mogu provjeravati trgovačke, knjigovodstvene, tehnološke i druge evidencije, isprave i podatke koji se odnose na poslovanje korisnika prava i svake druge osobe koja je izravno ili neizravno poslovno i na drugi način uključena u radnje s energentima koji se koriste ili se mogu koristiti kao pogonsko gorivo za obavljanje komercijalnih operacija u zračnom prometu sukladno članku 101. stavku 1. točki 1. Zakona.

(4) Tijela nadzora mogu pregledati zrakoplove, sve spremnike energenata korisnika prava, kao i energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za obavljanje komercijalnih operacija u zračnom prometu, te od korisnika prava i drugih osoba tražiti dostavu računa, otpremnica, izdatnica, popratnica, komercijalnih, trgovačkih, službenih i drugih isprava te drugih dokaza potrebnih za pravilno i potpuno utvrđivanje činjenica u postupku nadzora.

Članak 12.

Nadležni carinski ured za svaku kalendarsku godinu vodi posebnu evidenciju korisnika prava upisanih u registar korisnika povrata, podnesenim zahtjevima za povratom trošarine, donesenim rješenjima u povodu tih zahtjeva s naznakom količina i vrste energenta na koje se zahtjevi i rješenja odnose i iznosima traženog i odobrenog povrata trošarine.

VI. PRAĆENJE PRIMJENE PRAVILNIKA

Članak 13.

Carinska uprava kontinuirano prati i analizira primjenu ovoga Pravilnika i zakonitost ostvarivanja oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu te predlaže i provodi mjere radi onemogućavanja te sprječavanja i suzbijanja zlouporaba.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nepridržavanje odredaba ovoga Pravilnika podliježe prekršajnim odredbama Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/2013, 32/2013, 81/2013, 110/15, 120/15 i 115/16).

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 83/15).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Klasa: 011-02/17-01/16

Urbroj: 513-02-1710/1-17-1

Zagreb, 14. veljače 2017.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.