Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja

NN 17/2017 (24.2.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja

Ministarstvo pravosuđa

401

Na temelju članka 82. stavka 2. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 71/15.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA, OBUCI I USAVRŠAVANJU STEČAJNIH UPRAVITELJA

Članak 1.

U Pravilniku o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja (»Narodne novine«, broj 104/15.) članak 20. mijenja se i glasi:

»Pravne izvore za polaganje stručnog ispita utvrđuje Ispitno povjerenstvo.«.

Članak 2.

Članci 21., 22. i 23. brišu se.

Članak 3.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»(1) Stečajni upravitelj dužan je svake dvije godine od dana upisa na listu stečajnih upravitelja sudjelovati u najmanje tri stručne radionice.

(2) Stručne radionice organizira i provodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa prema programu koji se objavljuje na njegovim mrežnim stranicama.

(3) Za voditelje stručnih radionica mogu se odrediti suci, stečajni upravitelji upisani na listu A stečajnih upravitelja, članovi Ispitnog povjerenstva, nastavnici pravnih i ekonomskih fakulteta koji predaju predmete iz članka 10. stavka 1. ovog Pravilnika i drugi istaknuti stručnjaci u određenim područjima.«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/123
Urbroj: 514-03-02-02-17-12
Zagreb, 31. siječnja 2017.

Ministar
Ante Šprlje, v. r.