Pravilnik o stranim vrstama koje se mogu stavljati na tržište te invazivnim stranim vrstama

NN 17/2017 (24.2.2017.), Pravilnik o stranim vrstama koje se mogu stavljati na tržište te invazivnim stranim vrstama

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

404

Na temelju članka 68. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/13), ministar zaštite okoliša i energetike, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu, ribarstvo, šumarstvo i lovstvo, donosi

PRAVILNIK

O STRANIM VRSTAMA KOJE SE MOGU STAVLJATI NA TRŽIŠTE TE INVAZIVNIM STRANIM VRSTAMA

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom propisuju se strane vrste koje se mogu stavljati na tržište Republike Hrvatske bez dopuštenja Ministarstva.

(2) Stranim vrstama koje nije dopušteno unositi i stavljati na tržište Republike Hrvatske smatraju se vrste navedene u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/1141 оd 13. srpnja 2016. o donošenju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 189, 14. 7. 2016.).

Članak 2.

(1) Ovaj Pravilnik se primjenjuje ne dovodeći u pitanje obveze prema odredbama posebnih propisa, uključujući i odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 61, 3. 3. 1997.) i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/736 оd 7. svibnja 2015. o zabrani unošenja primjeraka određenih vrsta divlje faune i flore u Uniju (SL L 117, 8. 5. 2015).

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na genetski modificirane organizme kako su definirani posebnim propisom kojim se uređuje postupanje s genetski modificiranim organizmima.

Članak 3.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. dopuštenje je dopuštenje iz članka 69. stavka 1. Zakona

2. kontrolirani uvjeti su uvjeti uzgoja ili držanja strane vrste u zatvorenim i/ili ograđenim i/ili na drugi način izoliranim sustavima, iz kojih ne mogu pobjeći, širiti se i/ili biti uklonjene od strane neovlaštene osobe. Svaka manipulacija, uključujući i protokole čišćenja, dezinfekcije i održavanja sustava, te zbrinjavanja ili uništavanja otpadnog materijala, kao i svaki transport i prijenos strane vrste, neovisno o razvojnom obliku, provodi se na način kojim se onemogućava njezin bijeg u prirodu, prijenos patogena i bolesti, širenje i/ili uklanjanje od strane neovlaštene osobe

3. Ministarstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode

4. razvojni oblik je svaki oblik u kojem se životinje, biljke, alge, gljive i lišajevi pojavljuju tijekom svog životnog ciklusa

5. stavljanje na tržište strane vrste znači držanje strane vrste u kontroliranim uvjetima u komercijalne svrhe, a posebno s ciljem prodaje, uključujući ponudu za prodaju ili svaki drugi oblik prijenosa, bez obzira na to je li besplatan ili nije, te prodaju, distribuciju i druge oblike prijenosa kao takve

6. uvođenje strane vrste u prirodu je ljudska aktivnost kojom se neka vrsta unosi u područje izvan njenog prirodnog područja rasprostranjenosti. Uvođenjem u prirodu ne smatra se sadnja stranih biljnih vrsta u izgrađenim dijelovima građevinskog zemljišta, niti sadnja u plastenicima i staklenicima izvan izgrađenih dijelova građevinskog zemljišta, kao niti držanje stranih životinjskih vrsta u kontroliranim uvjetima. Uvođenjem strane vrste u prirodu smatra se i prenošenje zavičajnih vrsta ljudskom intervencijom u ekosustave Republike Hrvatske u kojima prirodno ne obitavaju

7. Zakon je Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/13).

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi definirani Zakonom.

(3) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

(1) Strane vrste koje se mogu stavljati na tržište Republike Hrvatske bez dopuštenja Ministarstva navedene su u Prilogu ovoga Pravilnika.

(2) Bez dopuštenja Ministarstva mogu se stavljati na tržište Republike Hrvatske i strane vrste koje su navedene u Popisu šumskih svojti (»Narodne novine«, broj 4/11) za korištenje u šumarstvu i znanstveno istraživačkom radu u šumarstvu sukladno odredbama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14).

(3) Bez dopuštenja Ministarstva mogu se stavljati na tržište Republike Hrvatske i strane vrste koje su navedene u popisu divljači za korištenje u lovstvu sukladno odredbama Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 140/05, 75/09, 14/14, 21/16, 41/16 i 67/16).

(4) Strane vrste, odnosno hibridi, navedeni u Prilogu ovoga Pravilnika navode se znanstvenim nazivom reda, porodice i vrste.

(5) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na žive jedinke stranih vrsta navedenih u Prilogu ovoga Pravilnika i sve njihove razvojne oblike, uključujući i podvrste navedenih vrsta, sve ostale niže kategorije, te međusobne hibride navedenih vrsta.

(6) Fizička ili pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja u Republici Hrvatskoj uzgaja ili drži strane vrste navedene u Prilogu ovoga Pravilnika dužna je isto provoditi u kontroliranim uvjetima.

(7) Fizička ili pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja stavlja na tržište jedinke strane vrste navedene u Prilogu ovoga Pravilnika mora na vidljivom mjestu istaknuti obavijest sljedećeg sadržaja: »Sukladno propisima iz područja zaštite prirode Republike Hrvatske, strogo je zabranjeno uvođenje stranih vrsta u prirodu te u ekosustave u kojima one prirodno ne obitavaju. Strane vrste su potencijalno invazivne te mogu imati višestruko negativan utjecaj na bioraznolikost, gospodarstvo ili zdravlje ljudi«.

Članak 5.

Prilog iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/14-06/06

Urbroj: 517-07-1-1-1-17-29

Zagreb, 15. veljače 2017.

Ministar
dr. sc. Slaven Dobrović, v. r.

PRILOG

STRANE VRSTE KOJE SE MOGU STAVLJATI NA TRŽIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE BEZ DOPUŠTENJA MINISTARSTVA

ANIMALIA – ŽIVOTINJE
CHORDATA – SVITKOVCI
AVES – PTICE
REDPORODICAVRSTA-znanstveni nazivVRSTA – hrvatski nazivNAPOMENA
ColumbiformesColumbidaeChalcophaps indica (Linnaeus, 1758)smeđoleđi golub 
Claravis pretiosa (Ferrari-Pérez, 1886)sinji golub 
Columba arquatrix Temminck, 1809golub maslinar 
Columba guinea Linnaeus, 1758crvenolici golub 
Columba larvata (Temminck, 1809)bjeločeli golub 
Columbina minuta (Linnaeus, 1766)mali golub 
Columbina passerina (Linnaeus, 1758)pjegavi golub 
Columbina talpacoti (Temminck, 1809)kestenjasti golub 
Gallicolumba luzonica (Scopoli, 1786)luzonski golub 
Geopelia cuneata (Latham, 1801)dijamantni golubić 
Geopelia humeralis (Temminck, 1821)prugastoleđi golub 
Geopelia striata (Linnaeus, 1766)prugasti golubić 
Ocyphaps lophotes (Temminck, 1822)kukmasti golub 
Oena capensis (Linnaeus, 1766)dugorepa grlica 
Phaps chalcoptera (Latham, 1790)australski golub 
Streptopelia senegalensis (Linnaeus, 1766)plavokrila grlica 
Turtur chalcospilos (Wagler, 1827)zelenopjegava grlica 
Turtur tympanistria (Temminck, 1809)bjeločela grlica 
PasseriformesEstrildidaeAmadina erythrocephala (Linnaeus, 1758)crvenoglava estrilda 
Amadina fasciata (Gmelin, 1789)ogrličasta estrilda 
Amandava subflava (Vieillot, 1819)zebrasta estrilda 
Erythrura gouldiae (Gould, 1844)gouldova amandina 
Erythrura psittacea (Gmeliin, 1789)crvenogrla amadina 
Erythrura tricolor (Vieillot, 1817)plavotrba amadina 
Estrilda caerulescens (Vieillot, 1817)crvenorepa estrilda 
Euschistospiza dybowskii (Oustalet, 1892)olovastoglava estrilda 
Estrilda melpoda (Vieillot, 1817)narančastolica estrilda 
Granatina granatina (Linnaeus, 1766)ljubičastolica estrilda 
Hypargos niveoguttatus (Peters, 1868)smeđoleđa estrilda 
Lagonosticta senegala (Linnaeus, 1766)crvenokljuna estrilda 
Lonchura castaneothorax (Gould, 1837)riđoprsa amadina  
Neochmia ruficauda (Gould, 1837)pjegava amadina 
Poephila acuticauda (Gould, 1840)dugorepa amadina 
Poephila cincta (Gould, 1837)crnogrla amadina 
Pytilia melba (Linnaeus, 1758)prugastotrba estrilda 
Stagonopleura guttata (Shaw, 1796)srebrnasta amadina 
Taeniopygia bichenovii (Vigors & Horsfield, 1827)bjelolica amadina 
Taeniopygia guttata (Vieillot, 1817)sivogrla zebrica 
Uraeginthus angolensis (Linnaeus, 1758)plava estrilda 
Uraeginthus bengalus (Linnaeus, 1766)smeđokapa estrilda 
Uraeginthus cyanocephalus (Richmond, 1897)plavoglava estrilda 
Uraeginthus ianthinogaster Reichenow, 1879 
 
FringillidaeCarduelis atrata Lafresnaye & d’Orbigny, 1837crni čižak 
Carduelis cucullata Swainson, 1820venecuelski žižak 
Carduelis magellanica (Vieillot, 1805)crnoglavi čižak 
Eophona migratoria Hartert, 1903žutokljuni batokljun 
Serinus canaria (Linnaeus, 1758)kanarinac 
Serinus mozambicus (Muller, 1776)žutočela žutarica 
ThraupidaeParoaria dominicana (Linnaeus, 1758)grimiznoglava strnadica 
Phonipara canora (Gmelin, JF, 1789) 
 
PsittacifomesCacatuidaeCacatua alba (Muller, 1776)bijeli kakadu 
Cacatua ducorpsii Pucheran, 1853solomonski kakadu 
Cacatua goffiniana (Finsch, 1863)tanimbarski kakadu 
Cacatua moluccensis (Gmelin, 1788)molučki kakadu 
Cacatua ophthalmica Sclater, 1864plavooki kakadu 
Cacatua sanguinea Gould, 1843kratkokljuni golub 
Cacatua sulphurea (Gmelin, 1788)žutouhi kakadu 
Nymphicus hollandicus (Kerr, 1792)nimfa 
Eolophus roseicapilla (Vieillot, 1817)ružičasti kakadu 
Psittacidae  Agapornis fischeri Reichenow, 1887fischerova papiga 
Agapornis personatus Reichenow, 1887crnoglava papigica 
Agapornis roseicollis (Vieillot, 1818)ružogrla papigica 
Agapornis taranta (Stanley, 1814)etiopska papigica 
Alisterus amboinensis (Linnaeus, 1766)plavoleđa papiga 
Alisterus chloropterus (Ramsay, 1879)zelenokrila papiga 
Alisterus scapularis (Lichtenstein, 1818)kraljevska papiga 
Amazona aestiva (Linnaeus, 1758)modročela amazonka 
Amazona amazonica (Linnaeus, 1766)žutočela amazonka 
Amazona autumnalis (Linnaeus, 1758)crvenočela amazonka 
Amazona finschi (Sclater, 1864)meksička amazonka 
Amazona leucocephala (Linnaeus, 1758)kubanska amazona 
Amazona ochrocephala (Gmelin, 1788)žutoglava amazonka 
Amazona vinacea (Kuhl, 1820)ljubičastoprsa amazonka 
Aprosmictus erythropterus (Gmelin, 1788)crvenokrila papiga 
Ara ararauna (Linnaeus, 1758)modro-žuta ara 
Ara chloropterus (Gray, 1859)zelenokrila ara 
Ara macao (Linnaeus, 1758)crveno-modra ara 
Aratinga solstitialis (Linnaeus, 1758)sunčana jandaja 
Barnardius barnardi (Vigors & Horsfield, 1827)mali barnard 
Bolborhynchus lineola (Cassin, 1853)prugasta ajmara 
Chalcopsitta cardinalis (Gray, 1849)kardinalski lori 
Cyanoliseus patagonus (Vieillot, 1818)patagonska papiga 
Cyanoramphus novaezelandiae (Sparrman, 1787)kozica 
Eclectus roratus(Muller, 1776)plemenita papiga 
Eos bornea (Linnaeus, 1758)crveni lori 
Eos cyanogenia Bonaparte, 1850crnokrili lori 
Eos histrio (Muller, 1776)plavoprsi lori 
Eos reticulata (Müller, 1841)plavoprugasti lori 
Eos squamata (Boddaert, 1783)ljubičastovrati lori 
Forpus coelestis (Lesson, 1847)maslinastokrila papigica 
Lorius chlorocercus Gould, 1856solomonski lori 
Lorius garrulus (Linnaeus, 1758)grimizni lori 
Lorius lory (Linnaeus, 1758)crnokapi lori 
Melopsittacus undulatus (Shaw, 1805)tigrica 
Neophema chrysogaster (Latham, 1790)narančastotrba papiga 
Neophema chrysostoma (Kuhl, 1820)plavokrila papiga 
Neophema pulchella (Shaw, 1792)tirkizna papiga 
Neophema splendida (Gould, 1841)modrolica papiga 
Neopsephotus bourkii (Gould, 1841)bourkeova papiga 
Pionites leucogaster (Kuhl, 1820)bjelotrba papiga 
Pionites melanocephalus (Linnaeus, 1758)zlatnovrata papiga 
Pionus maximiliani (Kuhl, 1820)plavogrla papiga 
Platycercus adscitus (Latham, 1790)plava rozela 
Platycercus caledonicus (Gmelin, 1788)tasmanska rozela 
Platycercus elegans (Gmelin, 1788)pennantova rozela 
Platycercus eximius (Shaw, 1792)crvena rozela 
Platycercus icterotis (Kuhl, 1820)stanleyeva rozela 
Poicephalus senegalus (Linnaeus, 1766)senegalska papiga 
Polytelis anthopeplus (Lear, 1831)bergova papiga 
Polytelis swainsonii (Desmarest, 1826)baraband 
Psephotus haematonotus (Gould, 1838)pjevajuća papiga 
Psittacus erithacus Linnaeus, 1758žako 
Pyrrhura molinae (Massena & Souancé, 1854)zelenolica papiga 
Trichoglossus haematodus (Linnaeus, 1771)zelenoleđi lori 
RIBE – slatkovodne
ACTINOPTERI
AtheriniformesAtherinidaeCraterocephalus stramineus  
 
BedotiidaeBedotia geayi 
 
MelanotaeniidaeChilatherina campsi 
 
Glossolepis incisus 
 
Glossolepis maculosus 
 
Glossolepis wanamensis 
 
Iriatherina werneri 
 
Melanotaenia affinis 
 
Melanotaenia australis 
 
Melanotaenia boesemani 
 
Melanotaenia goldiei 
 
Melanotaenia kamaka 
 
Melanotaenia lacustris 
 
Melanotaenia misoolensis 
 
Melanotaenia papuae 
 
Melanotaenia parkinsoni 
 
Melanotaenia parva 
 
Melanotaenia praecox 
 
Melanotaenia pygmaea 
 
Melanotaenia rubrostriata 
 
Melanotaenia sexlineata 
 
Melanotaenia splendida 
 
Rhadinocentrus ornatus 
 
PhallostethidaeNeostethus bicornis 
brakično/slatkovodno
PseudomugilidaePopondichthys furcatus 
 
Pseudomugil connieae 
 
Pseudomugil cyanodorsalis 
 
Pseudomugil mellis 
 
Pseudomugil pellucidus 
 
Pseudomugil tenellus 
 
TelmatherinidaeMarosatherina ladigesi  
 
Telmatherina bonti 
 
BatrachoidiformesBatrachoididaePotamobatrachus trispinosus 
 
Thalassophryne amazonica 
 
BeloniformesAdrianichthyidaeOryzias celebensis 
 
Oryzias javanicus 
 
Oryzias mekongensis 
 
Oryzias melastigma 
 
Oryzias minutillus 
 
Oryzias nigrimas 
 
BelonidaePotamorrhaphis guianensis 
 
ZenarchopteridaeDermogenys sumatrana 
 
Dermogenys orientalis 
 
Dermogenys pusilla 
brakično/slatkovodno
Dermogenys siamensis 
 
Hemirhamphodon kuekenthali 
 
Hemirhamphodon pogonognathus 
 
Hemirhamphodon tengah 
 
Nomorhamphus rex 
 
Zenarchopterus dispar 
 
Zenarchopterus dunckeri 
 
CharaciformesAcestrorhynchidaeAcestrorhynchus falcatus 
 
Acestrorhynchus microlepis 
 
Gilbertolus alatus 
 
Heterocharax macrolepis 
 
Heterocharax virgulatus 
 
Roestes ogilviei 
 
AlestidaeBathyaethiops breuseghemi 
 
Bathyaethiops caudomaculatus 
 
Brachyalestes nurse 
 
Brachypetersius altus 
 
Brycinus brevis  
 
Brycinus imberi 
 
Brycinus lateralis 
 
Brycinus macrolepidotus 
 
Bryconaethiops boulengeri 
 
Bryconaethiops microstoma 
 
Clupeocharax schoutedeni  
 
Ladigesia roloffi 
 
Lepidarchus adonis 
 
Micralestes acutidens 
 
Micralestes congicus 
 
Micralestes elongatus 
 
Micralestes occidentalis 
 
Phenacogrammus aurantiacus 
 
Phenacogrammus interruptus 
 
Phenacogrammus major 
 
AnostomidaeAbramites hypselonotus 
 
Anostomus anostomus 
 
Anostomus ternetzi 
 
Laemolyta taeniata 
 
Leporellus vittatus 
 
Leporinus affinis 
 
Leporinus brunneus 
 
Leporinus copelandi 
 
Leporinus desmotes 
 
Leporinus maculatus 
 
Leporinus muyscorum 
 
Leporinus reticulatus 
 
Leporinus steyermarki 
 
Leporinus striatus 
 
Synaptolaemus latofasciatus 
 
BryconidaeBrycon melanopterus 
 
ChalceidaeChalceus erythrurus 
 
Chalceus macrolepidotus 
 
CharacidaeAcanthocharax microlepis 
 
Acrobrycon ipanquianus 
 
Aphyocharax alburnus 
 
Aphyocharax erythrurus  
 
Aphyocharax paraguayensis  
 
Aphyocharax rathbuni 
 
Astyanax abramis 
 
Astyanax fasciatus 
 
Bario steindachneri 
 
Boehlkea fredcochui 
 
Brittanichthys axelrodi 
 
Brittanichthys myersi 
 
Bryconacidnus ellisae 
 
Bryconamericus lambari 
 
Bryconella pallidifrons 
 
Ceratobranchia obtusirostris 
 
Charax apurensis 
 
Charax condei 
 
Charax gibbosus 
 
Charax stenopterus 
 
Chrysobrycon hesperus 
 
Ctenobrycon alleni 
 
Ctenobrycon hauxwellianus 
 
Dectobrycon armeniacus 
 
Exodon paradoxus  
 
Glandulocauda caerulea 
 
Gymnocorymbus ternetzi 
 
Gymnocorymbus bondi 
 
Gymnocorymbus thayeri  
 
Hasemania nana 
 
Hemigrammus bellottii  
 
Hemigrammus bleheri 
 
Hemigrammus boesemani 
 
Hemigrammus coeruleus  
 
Hemigrammus cupreus  
 
Hemigrammus elegans 
 
Hemigrammus erythrozonus 
 
Hemigrammus filamentosus  
 
Hemigrammus gracilis 
 
Hemigrammus levis 
 
Hemigrammus lunatus 
 
Hemigrammus marginatus 
 
Hemigrammus microstomus 
 
Hemigrammus ocellifer 
 
Hemigrammus orthus 
 
Hemigrammus pulcher 
 
Hemigrammus rhodostomus 
 
Hemigrammus ulreyi  
 
Hemigrammus unilineatus 
 
Hyphessobrycon agulha 
 
Hyphessobrycon amandae 
 
Hyphessobrycon amapaensis 
 
Hyphessobrycon anisitsi 
 
Hyphessobrycon axelrodi 
 
Hyphessobrycon bentosi  
 
Hyphessobrycon columbianus 
 
Hyphessobrycon compressus 
 
Hyphessobrycon copelandi 
 
Hyphessobrycon cyanotaenia 
 
Hyphessobrycon ecuadoriensis 
 
Hyphessobrycon elachys 
 
Hyphessobrycon eos 
 
Hyphessobrycon epicharis 
 
Hyphessobrycon eques 
 
Hyphessobrycon erythrostigma 
 
Hyphessobrycon flammeus 
 
Hyphessobrycon griemi 
 
Hyphessobrycon haraldschultzi 
 
Hyphessobrycon herbertaxelrodi 
 
Hyphessobrycon itaparicensis 
 
Hyphessobrycon loweae 
 
Hyphessobrycon luetkeni 
 
Hyphessobrycon megalopterus 
 
Hyphessobrycon metae 
 
Hyphessobrycon pando 
 
Hyphessobrycon peruvianus 
 
Hyphessobrycon reticulatus 
 
Hyphessobrycon rosaceus 
 
Hyphessobrycon roseus 
 
Hyphessobrycon saizi 
 
Hyphessobrycon serpae 
 
Hyphessobrycon stegemanni 
 
Hyphessobrycon sweglesi 
 
Hyphessobrycon takasei 
 
Hyphessobrycon tukunai 
 
Hyphessobrycon vilmae 
 
Hyphessobrycon bifasciatus 
 
Hyphessobrycon cachimbensis   
 
Hyphessobrycon pulchripinnis  
 
Inpaichthys kerri 
 
Knodus delta 
 
Markiana nigripinnis 
 
Microschemobrycon elongatus 
 
Moenkhausia agnesae 
 
Moenkhausia ceros 
 
Moenkhausia colletti 
 
Moenkhausia copei 
 
Moenkhausia costae 
 
Moenkhausia dichroura 
 
Moenkhausia eigenmanni 
 
Moenkhausia gracilima 
 
Moenkhausia hemigrammoides 
 
Moenkhausia intermedia 
 
Moenkhausia lepidura 
 
Moenkhausia oligolepis 
 
Moenkhausia pittieri 
 
Moenkhausia sanctaefilomenae 
 
Moenkhausia simulata 
 
Moenkhausia phaeonota 
 
Nanocheirodon insignis 
 
Nematobrycon palmeri 
 
Nematocharax venustus 
 
Odontostilbe pequira 
 
Paracheirodon axelrodi 
 
Paracheirodon innesi 
 
Paracheirodon simulans 
 
Petitella georgiae 
 
Phenacogaster tegatus 
 
Piabarchus analis 
 
Piabina argentea 
 
Poptella brevispina 
 
Poptella longipinnis 
 
Poptella paraguayensis 
 
Prionobrama filigera 
 
Pristella maxillaris 
 
Protocheirodon pi 
 
Psellogrammus kennedyi 
 
Pseudocorynopoma doriae 
 
Pterobrycon myrnae 
 
Rachoviscus crassiceps 
 
Rhoadsia altipinna 
 
Roeboides araguaito 
 
Roeboides dayi 
 
Roeboides descalvadensis  
 
Serrapinnus notomelas 
 
Serrapinnus sterbai 
 
Stethaprion erythrops 
 
Tetragonopterus argenteus 
 
Tetragonopterus chalceus 
 
Thayeria boehlkei 
 
Thayeria obliqua 
 
Tyttocharax cochui 
 
Tyttocharax madeirae 
 
Tyttocharax tambopatensis 
 
ChilodontidaeCaenotropus labyrinthicus 
 
Chilodus gracilis  
 
Chilodus punctatus  
 
CrenuchidaeAmmocryptocharax elegans 
 
Characidium brevirostre 
 
Characidium grajahuensis 
 
Characidium rachovii 
 
Characidium steindachneri 
 
Characidium timbuiense 
 
Crenuchus spilurus 
 
Odontocharacidium aphanes 
 
Poecilocharax weitzmani 
 
CurimatidaeCurimata vittata 
 
Curimatella dorsalis 
 
Curimatopsis evelynae 
 
Curimatopsis macrolepis 
 
Cyphocharax multilineatus 
 
Steindachnerina elegans 
 
Steindachnerina guentheri  
 
DistichodontidaeBelonophago tinanti 
 
Distichodus affinis  
 
Distichodus noboli 
 
Distichodus notospilus 
 
Eugnathichthys macroterolepis 
 
Ichthyborus ornatus 
 
Nannaethiops gracilis  
 
Nannaethiops unitaeniatus 
 
Nannocharax brevis 
 
Nannocharax fasciatus 
 
Nannocharax intermedius 
 
Nannocharax latifasciatus 
 
Nannocharax macropterus 
 
Nannocharax monardi  
 
Nannocharax rubrolabiatus 
 
Neolebias ansorgii 
 
Neolebias axelrodi 
 
Neolebias philippei 
 
Neolebias powelli  
 
Neolebias trewavasae  
 
Neolebias trilineatus 
 
Neolebias unifasciatus 
 
Paradistichodus dimidiatus 
 
Paraphago rostratus 
 
Phago boulengeri 
 
Phago loricatus 
 
ErythrinidaeHoplerythrinus unitaeniatus 
 
Hoplias curupira 
 
GasteropelecidaeCarnegiella marthae 
 
Carnegiella schereri 
 
Carnegiella strigata 
 
Gasteropelecus levis 
 
Thoracocharax securis 
 
HemiodontidaeBivibranchia fowleri 
 
Hemiodopsis argenteus 
 
Hemiodus gracilis 
 
Hemiodus immaculatus 
 
Hemiodus microlepis  
 
Hemiodus semitaeniatus  
 
IguanodectidaePiabucus caudomaculatus 
 
Bryconops affinis 
 
Bryconops melanurus 
 
Iguanodectes adujai 
 
Iguanodectes geisleri 
 
Iguanodectes spilurus 
 
LebiasinidaeCopeina guttata 
 
Copella arnoldi 
 
Copella nattereri 
 
Copella nigrofasciata 
 
Copella vilmae 
 
Lebiasina astrigata 
 
Lebiasina bimaculata 
 
Nannostomus anduzei 
 
Nannostomus beckfordi 
 
Nannostomus digrammus 
 
Nannostomus eques 
 
Nannostomus espei 
 
Nannostomus harrisoni 
 
Nannostomus limatus 
 
Nannostomus marginatus 
 
Nannostomus marilynae 
 
Nannostomus minimus 
 
Nannostomus mortenthaleri 
 
Nannostomus nitidus 
 
Pyrrhulina australis  
 
Pyrrhulina brevis 
 
Pyrrhulina eleanorae 
 
Pyrrhulina filamentosa 
 
Pyrrhulina laeta 
 
Pyrrhulina lugubris 
 
Pyrrhulina spilota 
 
Pyrrhulina vittata 
 
Pyrrhulina zigzag 
 
SerrasalmidaeCatoprion mento 
 
Metynnis altidorsalis 
 
Metynnis argenteus 
 
Metynnis hypsauchen 
 
Metynnis lippincottianus 
 
Metynnis luna 
 
Metynnis maculatus 
 
Metynnis mola  
 
Myleus micans 
 
Myleus pacu 
 
Myleus setiger 
 
Myloplus arnoldi 
 
Myloplus asterias 
 
Myloplus tiete 
 
Mylossoma aureum 
 
Mylossoma duriventre 
 
Ossubtus xinguense 
 
Pristobrycon maculipinnis 
 
TriportheidaeTriportheus albus 
 
Triportheus angulatus 
 
Triportheus guentheri 
 
Triportheus nematurus 
 
Triportheus rotundatus 
 
ClupeiformesDenticipitidaeDenticeps clupeoides 
 
EngraulidaeAnchoviella alleni 
 
CypriniformesBalitoridaeAnnamia normani  
 
Balitora brucei 
 
Balitoropsis zollingeri 
 
Beaufortia leveretti 
 
Formosania lacustris 
 
Formosania stigmata 
 
Formosania tinkhami 
 
Gastromyzon borneensis 
 
Gastromyzon punctulatus 
 
Homaloptera bilineata 
 
Homaloptera confuzona 
 
Homaloptera gymnogaster 
 
Homaloptera orthogoniata 
 
Homalopteroides tweediei 
 
Liniparhomaloptera disparis 
 
Sewellia breviventralis 
 
Sewellia lineolata 
 
Sewellia speciosa 
 
Sinogastromyzon tonkinensis 
 
Sinogastromyzon wui 
 
Yaoshania pachychilus 
 
BotiidaeAmbastaia sidthimunki 
 
Botia lohachata 
 
Botia histrionica 
 
Botia kubotai 
 
Botia striata 
 
Chromobotia macracanthus 
 
Leptobotia guilinensis 
 
Sinibotia pulchra 
 
Sinibotia robusta 
 
Syncrossus beauforti 
 
Syncrossus berdmorei 
 
Syncrossus hymenophysa 
 
Yasuhikotakia lecontei 
 
Yasuhikotakia modesta 
 
Yasuhikotakia morleti 
 
CobitidaeAcantopsis choirorhynchus 
 
Lepidocephalichthys berdmorei 
 
Lepidocephalichthys hasselti 
 
Pangio kuhlii 
 
Pangio muraeniformis 
 
Pangio myersi 
 
Pangio oblonga 
 
Pangio semicincta 
 
CyprinidaeBarbodes lateristriga 
 
Barbodes sealei 
 
Barbonymus schwanefeldii 
 
Barbus afrovernayi  
 
Barbus binotatus 
 
Barbus callipterus 
 
Barilius bakeri 
 
Barilius barna 
 
Boraras urophthalmoides 
 
Candidia barbata 
 
Carassius auratus 
 
Chela cachius 
 
Clypeobarbus congicus 
 
Crossocheilus langei 
 
Crossocheilus oblongus 
 
Crossocheilus reticulatus 
 
Danio aesculapii 
 
Danio albolineatus 
 
Danio choprae 
 
Danio erythromicron 
 
Danio feegradei 
 
Danio kyathit 
 
Danio margaritatus 
 
Danio meghalayensis 
 
Danio nigrofasciatus 
 
Danio rerio 
 
Danionella dracula 
 
Dawkinsia singhala 
brakično/slatkovodno
Desmopuntius hexazona 
 
Desmopuntius pentazona 
 
Desmopuntius rhomboocellatus 
 
Devario aequipinnatus 
 
Devario assamensis 
 
Devario chrysotaeniatus  
 
Devario pathirana 
 
Devario shanensis  
 
Devario sondhii 
 
Enteromius camptacanthus 
 
Enteromius candens 
 
Enteromius eburneensis 
 
Enteromius fasciolatus  
 
Enteromius guirali 
 
Enteromius holotaenia 
 
Enteromius hulstaerti 
 
Enteromius janssensi 
 
Enteromius lineomaculatus 
 
Enteromius macrops 
 
Enteromius miolepis 
 
Enteromius multilineatus 
 
Enteromius radiatus 
 
Enteromius rohani 
 
Enteromius sylvaticus  
 
Enteromius trispilos 
 
Enteromius walkeri 
 
Epalzeorhynchos bicolor 
 
Epalzeorhynchos frenatum 
 
Epalzeorhynchos kalopterus 
 
Epalzeorhynchos munense 
 
Esomus malayensis 
 
Garra annandalei 
 
Garra ceylonensis 
 
Garra congoensis 
 
Garra fasciacauda 
 
Garra mullya  
 
Garra nasuta 
 
Garra ornata 
 
Garra spilota 
 
Gonorhynchus latius 
 
Haludaria melanampyx 
 
Hampala dispar 
 
Kottelatia brittani  
 
Labeo boga 
 
Labeo cyclorhynchus 
 
Labeo cylindricus 
 
Labeo longipinnis 
 
Labeo senegalensis 
 
Labeobarbus lagensis 
 
Labiobarbus lineatus 
 
Laubuka lankensis 
 
Leptocypris niloticus 
 
Luciosoma setigerum 
 
Microdevario nanus 
 
Microrasbora gatesi 
 
Microrasbora kubotai 
 
Opsaridium zambezensis 
 
Oreichthys parvus 
 
Pethia cumingii 
 
Pethia erythromycter 
 
Pethia narayani 
 
Pethia nigrofasciata 
 
Pethia padamya  
 
Pethia phutunio 
 
Puntigrus partipentazona 
 
Puntigrus tetrazona 
 
Puntius sophore 
 
Puntius titteya 
 
Raiamas batesii 
 
Raiamas senegalensis 
 
Rasbora bankanensis 
 
Rasbora caudimaculata 
 
Rasbora caverii 
 
Rasbora daniconius 
 
Rasbora dusonensis 
 
Rasbora einthovenii 
 
Rasbora lacrimula 
 
Rasbora patrickyapi 
 
Rasbora paucisqualis  
 
Rasbora paviana 
 
Rasbora reticulata 
 
Rasbora spilocerca 
 
Rasbora vaterifloris 
 
Rasbora vulcanus 
 
Sawbwa resplendens 
 
Trigonopoma gracile 
 
Trigonopoma pauciperforatum  
 
Trigonostigma heteromorpha 
 
Zacco acutipinnis 
 
GyrinocheilidaeGyrinocheilus aymonieri 
 
NemacheilidaeAcanthocobitis urophthalmus 
 
Mesonoemacheilus triangularis 
 
Micronemacheilus cruciatus  
 
Nemacheilus binotatus 
 
Nemacheilus corica 
 
Nemacheilus masyae 
 
Nemacheilus platiceps 
 
Schistura alticrista 
 
Schistura beavani  
 
Schistura jarutanini 
 
Schistura mahnerti 
 
Schistura nicholsi 
 
Schistura notostigma 
 
Schistura obeini 
 
Schistura pridii 
 
Schistura savona 
 
Schistura sijuensis 
 
Schistura susannae 
 
Traccatichthys pulcher 
 
PsilorhynchidaePsilorhynchus balitora 
 
VaillantellidaeVaillantella euepiptera 
 
Vaillantella maassi 
 
CyprinodontiformesAnablepidaeAnableps anableps 
 
Jenynsia lineata 
 
AplocheilidaeAplocheilus blockii 
 
Aplocheilus dayi  
 
Aplocheilus lineatus 
 
Aplocheilus panchax 
 
Aplocheilus parvus  
 
Pachypanchax omalonota  
 
Pachypanchax playfairii 
brakično/slatkovodno
CynolebiidaeAnablepsoides atratus  
 
Anablepsoides bondi  
brakično/slatkovodno
Anablepsoides holmiae 
 
Anablepsoides ornatus 
 
Anablepsoides rubrolineatus 
 
Austrofundulus transilis 
 
Austrolebias adloffi  
 
Austrolebias alexandri  
 
Austrolebias gymnoventris  
 
Austrolebias luteoflammulatus 
 
Austrolebias patriciae 
 
Austrolebias periodicus 
 
Austrolebias wolterstorffi 
 
Cynodonichthys magdalenae  
 
Hypsolebias flammeus 
 
Hypsolebias flavicaudatus  
 
Hypsolebias fulminantis 
 
Hypsolebias ghisolfii  
 
Hypsolebias hellneri 
 
Hypsolebias picturatus 
 
Laimosemion dibaphus  
 
Laimosemion rectocaudatus 
 
Laimosemion strigatus  
 
Leptolebias citrinipinnis  
 
Leptolebias opalescens 
 
Melanorivulus pictus  
 
Melanorivulus punctatus 
 
Melanorivulus violaceus 
 
Moema piriana  
 
Notholebias minimus  
 
Papiliolebias bitteri 
 
Pituna compacta  
 
Pituna poranga 
 
Plesiolebias glaucopterus 
 
Pterolebias phasianus 
 
Rachovia brevis 
 
Rachovia hummelincki 
 
Rachovia maculipinnis 
 
Rachovia pyropunctata 
 
Rivulus cylindraceus 
 
Simpsonichthys bokermanni 
 
Simpsonichthys constanciae 
 
Terranatos dolichopterus 
 
Trigonectes balzanii 
 
Trigonectes strigabundus 
 
Xenurolebias myersi 
 
CyprinodontidaeCyprinodon macularius 
 
GoodeidaeAllotoca dugesii 
 
Ameca splendens  
 
Girardinichthys viviparus 
 
Ilyodon furcidens 
 
Ilyodon whitei 
 
Skiffia bilineata 
 
Skiffia francesae 
 
Skiffia multipunctata 
 
Xenotoca melanosoma 
 
Xenotoca variata 
 
NothobranchiidaeAphyosemion ahli  
 
Aphyosemion bivittatum 
 
Aphyosemion callipteron 
 
Aphyosemion calliurum  
 
Aphyosemion campomaanense 
 
Aphyosemion celiae 
 
Aphyosemion christyi 
 
Aphyosemion cognatum 
 
Aphyosemion dargei 
 
Aphyosemion exigoideum 
 
Aphyosemion gabunense 
 
Aphyosemion loennbergii  
 
Aphyosemion riggenbachi 
 
Aphyosemion splendopleure 
 
Aphyosemion volcanum 
 
Callopanchax occidentalis 
 
Callopanchax toddi 
 
Carinotetraodon guentheri  
 
Epiplatys annulatus 
 
Epiplatys bifasciatus 
 
Epiplatys chevalieri 
 
Epiplatys dageti 
 
Epiplatys duboisi 
 
Epiplatys fasciolatus 
 
Epiplatys grahami 
 
Epiplatys guineensis 
 
Epiplatys hildegardae 
 
Epiplatys longiventralis 
 
Epiplatys roloffi 
 
Epiplatys sexfasciatus 
 
Foerschichthys flavipinnis 
 
Fundulopanchax cinnamomeus 
 
Fundulopanchax fallax 
 
Fundulopanchax filamentosus 
 
Fundulopanchax gardneri 
 
Fundulopanchax gularis 
 
Fundulopanchax marmoratus 
 
Fundulopanchax mirabilis 
 
Fundulopanchax ndianus 
 
Fundulopanchax puerzli 
 
Fundulopanchax scheeli 
 
Fundulopanchax sjostedti 
 
Fundulopanchax spoorenbergi 
 
Fundulopanchax walkeri 
 
Kathetys exiguum 
 
Nothobranchius albimarginatus 
 
Nothobranchius bojiensis 
 
Nothobranchius eggersi 
 
Nothobranchius elongatus 
 
Nothobranchius foerschi 
 
Nothobranchius fuscotaeniatus 
 
Nothobranchius hassoni 
 
Nothobranchius jubbi 
 
Nothobranchius kafuensis 
 
Nothobranchius kilomberoensis 
 
Nothobranchius kirki 
 
Nothobranchius korthausae 
 
Nothobranchius lucius 
 
Nothobranchius malaissei 
 
Nothobranchius patrizii 
 
Raddaella batesii 
 
Scriptaphyosemion chaytori 
 
Scriptaphyosemion roloffi 
 
Epiplatys barmoiensis 
 
PoeciliidaeAplocheilichthys kabae  
 
Aplocheilichthys lamberti  
 
Aplocheilichthys spilauchen 
 
Brachyrhaphis hessfeldi 
 
Fluviphylax obscurus 
 
Girardinus metallicus 
 
Lacustricola pumilus 
 
Lamprichthys tanganicanus 
 
Micropanchax hutereaui 
 
Micropanchax katangae 
 
Micropanchax scheeli 
 
Neoheterandria cana 
 
Neoheterandria elegans 
 
Pamphorichthys araguaiensis 
 
Phallichthys amates 
 
Phallichthys quadripunctatus 
 
Phallichthys tico 
 
Phalloceros caudomaculatus 
 
Plataplochilus chalcopyrus 
 
Poecilia branneri 
 
Poecilia gillii 
 
Poecilia nigrofasciata 
 
Poecilia orri 
 
Poecilia parae  
 
Poecilia picta 
 
Poecilia velifera 
 
Poecilia vivipara 
 
Poecilia wingei 
 
Poeciliopsis gracilis 
 
Poeciliopsis prolifica 
 
Poropanchax myersi 
 
Poropanchax normani 
 
Priapella chamulae 
 
Priapella intermedia 
 
Priapella olmecae 
 
Procatopus aberrans 
 
Procatopus nototaenia 
 
Procatopus similis 
 
Rhexipanchax nimbaensis 
 
Xiphophorus mayae 
 
Xiphophorus milleri 
 
Xiphophorus multilineatus 
 
Xiphophorus pygmaeus 
 
GasterosteiformesIndostomidaeIndostomus crocodilus 
 
Indostomus paradoxus 
 
GonorynchiformesPhractolaemidaePhractolaemus ansorgii 
 
GymnotiformesApteronotidaeAdontosternarchus clarkae 
 
Apteronotus apurensis 
 
Sternarchogiton porcinum 
 
Sternarchogiton nattereri 
 
GymnotidaeGymnotus anguillaris 
 
Gymnotus chaviro 
 
Gymnotus coropinae 
 
Gymnotus curupira 
 
Gymnotus jonasi 
 
Gymnotus mamiraua 
 
Gymnotus pedanopterus 
 
Gymnotus stenoleucus 
 
RhamphichthyidaeSteatogenys duidae 
 
Steatogenys elegans 
 
SternopygidaeEigenmannia trilineata 
 
OsteoglossiformesMormyridaeBrevimyrus niger 
 
Brienomyrus brachyistius 
 
Brienomyrus longianalis 
 
Campylomormyrus numenius 
 
Hippopotamyrus ansorgii 
 
Hippopotamyrus paugyi 
 
Hippopotamyrus pictus 
 
Isichthys henryi 
 
Marcusenius angolensis 
 
Marcusenius mento 
 
Marcusenius moorii 
 
Marcusenius schilthuisiae 
 
Marcusenius stanleyanus 
 
Mormyrops engystoma 
 
Oxymormyrus boulengeri 
 
Petrocephalus bovei 
 
Petrocephalus levequei 
 
Petrocephalus pallidomaculatus 
 
Petrocephalus simus 
 
Petrocephalus soudanensis 
 
Pollimyrus adspersus 
 
Pollimyrus castelnaui 
 
Pollimyrus isidori 
 
Pollimyrus nigripinnis 
 
Pollimyrus petherici 
 
PantodontidaePantodon buchholzi 
 
ParodontidaeParodon caliensis 
 
Parodon pongoense 
 
Saccodon dariensis 
 
PerciformesAnabantidaeAnabas cobojius 
 
Ctenopoma acutirostre 
 
Ctenopoma kingsleyae 
 
Ctenopoma maculatum 
 
Ctenopoma nebulosum  
 
Ctenopoma nigropannosum 
 
Ctenopoma ocellatum 
 
Ctenopoma pellegrini 
 
Ctenopoma petherici 
 
Ctenopoma weeksii 
 
Microctenopoma congicum 
 
Microctenopoma damasi  
 
Microctenopoma fasciolatum 
 
AmbassidaeChanda nama 
 
Gymnochanda filamentosa 
 
Gymnochanda flamea 
 
Parambassis pulcinella  
 
Parambassis ranga 
brakično/slatkovodno
Parambassis siamensis 
 
Parambassis wolffii 
 
BadidaeBadis blosyrus 
 
Badis corycaeus 
 
Badis ferrarisi 
 
Badis juergenschmidti 
 
Badis pyema 
 
Badis ruber 
 
Badis tuivaiei 
 
Dario dario 
 
Dario dayingensis 
 
ChannidaeChanna asiatica 
 
Channa bankanensis 
 
Channa bleheri 
 
Channa harcourtbutleri 
 
Channa marulioides 
 
Channa melanosoma 
 
Channa ornatipinnis 
 
Channa panaw 
 
Channa stewartii 
 
Parachanna africana 
 
CichlidaeAbactochromis labrosus 
 
Aequidens tetramerus 
 
Altolamprologus calvus 
 
Altolamprologus compressiceps 
 
Amatitlania nigrofasciata 
 
Amatitlania sajica 
 
Andinoacara pulcher 
 
Andinoacara rivulatus 
 
Anomalochromis thomasi 
 
Apistogramma agassizii 
 
Apistogramma baenschi 
 
Apistogramma barlowi 
 
Apistogramma bitaeniata 
 
Apistogramma borellii 
 
Apistogramma cacatuoides 
 
Apistogramma caetei 
 
Apistogramma commbrae 
 
Apistogramma elizabethae 
 
Apistogramma eunotus 
 
Apistogramma gephyra 
 
Apistogramma hoignei 
 
Apistogramma hongsloi 
 
Apistogramma iniridae 
 
Apistogramma juruensis 
 
Apistogramma macmasteri 
 
Apistogramma meinkeni 
 
Apistogramma nijsseni 
 
Apistogramma norberti 
 
Apistogramma panduro 
 
Apistogramma paucisquamis 
 
Apistogramma pertensis 
 
Apistogramma piauiensis 
 
Apistogramma rubrolineata 
 
Apistogramma steindachneri 
 
Apistogramma trifasciata 
 
Apistogramma tucurui 
 
Apistogramma uaupesi 
 
Apistogramma urteagai 
 
Apistogramma viejita 
 
Apistrogramma trifasciata 
 
Astatotilapia burtoni 
 
Aulonocara ethelwynnae 
 
Aulonocara jacobfreibergi 
 
Aulonocara kandeensis 
 
Aulonocara korneliae 
 
Aulonocara maylandi 
 
Aulonocara nyassae 
 
Aulonocara saulosi 
 
Aulonocara stuartgranti 
 
Aulonocranus dewindti 
 
Callochromis pleurospilus 
 
Cleithracara maronii 
 
Congochromis sabinae 
 
Copadichromis azureus 
 
Copadichromis borleyi  
 
Copadichromis jacksoni  
 
Copadichromis verduyni 
 
Crenicichla compressiceps 
 
Crenicichla lenticulata 
 
Crenicichla lepidota 
 
Cyathopharynx furcifer 
 
Cynotilapia afra 
 
Cyrtocara moorii 
 
Dimidiochromis compressiceps 
 
Eretmodus cyanostictus 
 
Etroplus canarensis 
 
Geophagus abalios 
 
Geophagus balzanii 
 
Geophagus brachybranchus 
 
Geophagus megasema 
 
Gymnogeophagus australis 
 
Haplochromis obliquidens 
 
Hemichromis elongatus 
 
Hemichromis lifalili 
 
Herichthys carpintis 
 
Heros efasciatus 
 
Heros notatus 
 
Herotilapia multispinosa 
 
Hypsophrys nicaraguensis 
 
Iodotropheus sprengerae 
 
Julidochromis ornatus 
 
Krobia guianensis 
 
Krobia itanyi  
 
Labeotropheus fuelleborni 
 
Labidochromis caeruleus 
 
Labidochromis chisumulae 
 
Labidochromis joanjohnsonae 
 
Laetacara curviceps 
 
Laetacara dorsigera 
 
Laetacara thayeri 
 
Lamprologus kungweensis 
 
Lamprologus lemairii 
 
Maylandia greshakei 
 
Maylandia lombardoi  
 
Maylandia zebra  
 
Melanochromis auratus 
 
Melanochromis chipokae 
 
Mesoheros festae 
 
Mikrogeophagus altispinosus 
 
Mikrogeophagus ramirezi 
 
Nandopsis tetracanthus  
brakično/slatkovodno
Nannacara anomala 
 
Nannacara taenia 
 
Nanochromis nudiceps 
 
Nanochromis parilus 
 
Nanochromis transvestitus 
 
Neolamprologus boulengeri 
 
Neolamprologus brevis 
 
Neolamprologus brichardi  
 
Neolamprologus buescheri 
 
Neolamprologus caudopunctatus 
 
Neolamprologus cylindricus 
 
Neolamprologus fasciatus 
 
Neolamprologus helianthus 
 
Neolamprologus leleupi 
 
Neolamprologus meeli 
 
Neolamprologus pulcher 
 
Neolamprologus tetracanthus 
 
Nimbochromis linni 
 
Nimbochromis livingstonii 
 
Nimbochromis polystigma 
 
Nimbochromis venustus 
 
Nyassachromis boadzulu 
 
Ophthalmotilapia nasuta 
 
Parachromis friedrichsthalii  
 
Paretroplus maculatus 
 
Pelvicachromis pulcher 
 
Pelvicachromis subocellatus 
brakično/slatkovodno
Pelvicachromis taeniatus 
 
Protomelas fenestratus 
 
Pseudocrenilabrus philander 
 
Pseudotropheus brevis 
 
Pseudotropheus crabro 
 
Pseudotropheus cyaneorhabdos 
 
Pseudotropheus demasoni 
 
Pseudotropheus elongatus 
 
Pseudotropheus greshakei 
 
Pseudotropheus interruptus 
 
Pseudotropheus joanjohnsonae 
 
Pseudotropheus johannii 
 
Pseudotropheus lanisticola 
 
Pseudotropheus saulosi 
 
Pseudotropheus socolofi 
 
Pterophyllum altum 
 
Pterophyllum scalare 
 
Pundamilia nyererei 
 
Sciaenochromis ahli 
 
Spathodus erythrodon 
 
Spathodus marlieri 
 
Steatocranus casuarius 
 
Symphysodon aequifasciatus 
 
Symphysodon discus 
 
Symphysodon haraldi 
 
Telmatochromis vittatus 
 
Tropheops gracilior 
 
Tropheus brichardi  
 
Tropheus duboisi 
 
Tropheus moorii 
 
Uaru amphiacanthoides 
 
Variabilichromis moorii 
 
Vieja melanura  
 
Xenotilapia ochrogenys 
 
Xenotilapia spiloptera 
 
Xenotilapia ornatipinnis  
 
EleotridaeButis butis 
 
Dormitator lebretonis 
brakično/slatkovodno/morsko
Eleotris melanosoma 
 
Eleotris pisonis 
 
Kribia kribensis 
 
Kribia nana 
 
Mogurnda mogurnda 
 
GobiidaeApocryptes bato 
 
Bathygobius andrei 
 
Boleophthalmus boddarti 
 
Brachygobius aggregatus 
brakično/slatkovodno
Brachygobius doriae 
 
Brachygobius sabanus 
 
Chlamydogobius eremius 
 
Evorthodus lyricus 
 
Glossogobius koragensis 
 
Gobioides grahamae 
 
Gobiopterus chuno 
 
Lentipes multiradiatus 
brakično/slatkovodno/morsko
Mugilogobius chulae 
brakično/slatkovodno/morsko
Mugilogobius rexi 
 
Nematogobius maindroni 
 
Odontamblyopus rubicundus 
brakično/slatkovodno/morsko
Oligolepis acutipennis 
 
Parasicydium bandama 
brakično/slatkovodno/morsko
Periophthalmodon septemradiatus 
brakično/slatkovodno/morsko
Periophthalmus argentilineatus 
brakično/slatkovodno/morsko
Periophthalmus chrysospilos 
brakično/slatkovodno
Psammogobius biocellatus 
brakično/slatkovodno/morsko
Pseudapocryptes elongatus 
 
Redigobius balteatus 
 
Rhinogobius candidianus 
 
Rhinogobius rubromaculatus 
 
Sicydium punctatum 
 
Sicyopterus fasciatus 
 
Sicyopterus macrostetholepis 
 
Sicyopus jonklaasi 
 
Stiphodon rutilaureus 
 
HelostomatidaeHelostoma temminckii 
 
NandidaeNandus nebulosus 
 
OsphronemidaeBelontia hasselti 
 
Belontia signata 
 
Betta akarensis 
 
Betta albimarginata 
 
Betta antoni 
 
Betta bellica 
 
Betta breviobesa 
 
Betta brownorum 
 
Betta burdigala 
 
Betta channoides 
 
Betta chloropharynx 
 
Betta coccina 
 
Betta cracens 
 
Betta dimidiata 
 
Betta edithae 
 
Betta enisae 
 
Betta ferox 
 
Betta foerschi 
 
Betta fusca 
 
Betta imbellis 
 
Betta kuehnei 
 
Betta livida 
 
Betta macrostoma 
 
Betta ocellata 
 
Betta pallida 
 
Betta pallifina  
 
Betta persephone 
 
Betta pi 
 
Betta picta 
 
Betta pugnax 
 
Betta pulchra 
 
Betta raja 
 
Betta rubra 
 
Betta rutilans 
 
Betta schalleri 
 
Betta simorum 
 
Betta simplex 
 
Betta smaragdina 
 
Betta splendens 
 
Betta stiktos 
 
Betta taeniata 
 
Betta tomi 
 
Betta tussyae 
 
Betta unimaculata 
 
Betta waseri 
 
Ctenops nobilis 
 
Luciocephalus pulcher 
 
Macropodus spechti 
 
Malpulutta kretseri 
 
Parosphromenus allani 
 
Parosphromenus anjunganensis 
 
Parosphromenus deissneri 
 
Parosphromenus filamentosus 
 
Parosphromenus harveyi 
 
Parosphromenus linkei 
 
Parosphromenus nagyi 
 
Parosphromenus opallios 
 
Parosphromenus ornaticauda 
 
Parosphromenus quindecim 
 
Parosphromenus sumatranus 
 
Parosphromenus tweediei 
 
Pseudosphromenus cupanus  
 
Pseudosphromenus dayi 
 
Sphaerichthys acrostoma 
 
Sphaerichthys selatanensis 
 
Sphaerichthys vaillanti 
 
Trichogaster chuna 
 
Trichogaster labiosa 
 
Trichogaster lalius 
 
Trichopodus leerii 
 
Trichopodus pectoralis 
 
Trichopsis pumila 
 
Trichopsis vittata 
 
PolycentridaeMonocirrhus polyacanthus 
 
Polycentropsis abbreviata 
 
PolynemidaePolynemus paradiseus 
 
PristolepididaePristolepis fasciata  
 
Pristolepis marginata 
 
PseudocrenilabrinaeChalinochromis brichardi 
 
Sciaenochromis fryeri 
 
ToxotidaeToxotes jaculatrix 
brakično/slatkovodno
Toxotes lorentzi 
brakično/slatkovodno
ZanclidaeZanclus cornutus 
 
PleuronectiformesAchiridaeAchirus mazatlanus 
brakično/slatkovodno/morsko
Catathyridium jenynsii 
 
Hypoclinemus mentalis 
 
Trinectes fluviatilis 
 
Trinectes paulistanus 
 

Soleidae
Brachirus harmandi 
 
Brachirus orientalis 
 
Brachirus salinarum 
 
Brachirus siamensis 
 
SiluriformesLoricariidaeCrossoloricaria cephalaspis 
 
Parotocinclus aripuanensis 
 
SisoridaePseudolaguvia shawi 
 
AkysidaeAkysis maculipinnis 
 
Akysis prashadi  
 
Parakysis verrucosa 
 
AmblycipitidaeAmblyceps mangois 
 
AmphiliidaeBelonoglanis tenuis 
 
Zaireichthys rotundiceps 
 
AriidaeNemapteryx nenga 
 
AspredinidaeAmaralia hypsiura 
 
Bunocephalichthys verrucosus 
 
Ernstichthys megistus 
 
Hoplomyzon atrizona 
 
Pseudobunocephalus bifidus 
 
Pseudobunocephalus iheringii 
 
Pseudobunocephalus quadriradiatus  
 
Pterobunocephalus depressus 
 
Xyliphius melanopterus 
 
AuchenipteridaeAgeneiosus magoi 
 
Ageneiosus marmoratus 
 
Ageneiosus ucayalensis 
 
Auchenipterichthys thoracatus 
 
Auchenipterus demerarae 
 
Auchenipterus longimanus 
 
Auchenipterus nigripinnis 
 
Auchenipterus nuchalis 
 
Centromochlus altae 
 
Centromochlus heckelii 
 
Centromochlus perugiae  
 
Centromochlus reticulatus  
 
Centromochlus schultzi 
 
Entomocorus benjamini 
 
Entomocorus gameroi 
 
Epapterus dispilurus 
 
Glanidium melanopterum 
 
Pseudauchenipterus nodosus 
 
Tatia aulopygia 
 
Tatia brunnea 
 
Tatia dunni 
 
Tatia galaxias 
 
Tatia gyrina 
 
Tatia strigata 
 
Tetranematichthys quadrifilis 
 
Tetranematichthys wallacei 
 
Trachelyichthys decaradiatus 
 
Trachelyichthys exilis 
 
Trachelyopterus galeatus 
 
Trachelyopterus striatulus 
 
Tympanopleura brevis 
 
BagridaeBagrichthys majusculus 
 
Bagrichthys obscurus 
 
Bagroides macracanthus 
 
Batasio affinis 
 
Batasio batasio 
 
Batasio fluviatilis 
 
Mystus bocourti 
 
Mystus nigriceps 
 
Pseudomystus siamensis 
 
CallichthyidaeAspidoras albater 
 
Aspidoras depinnai 
 
Aspidoras fuscoguttatus 
 
Aspidoras lakoi 
 
Aspidoras maculosus 
 
Aspidoras menezesi 
 
Aspidoras microgalaeus 
 
Aspidoras raimundi 
 
Aspidoras spilotus 
 
Aspidoras taurus 
 
Astrodoras asterifrons 
 
Corydoras acrensis 
 
Corydoras adolfoi 
 
Corydoras aeneus 
 
Corydoras agassizii 
 
Corydoras albolineatus 
 
Corydoras amandajanea 
 
Corydoras amapaensis 
 
Corydoras ambiacus 
 
Corydoras araguaiaensis 
 
Corydoras arcuatus 
 
Corydoras areio 
 
Corydoras blochi 
 
Corydoras bondi 
 
Corydoras breei 
 
Corydoras brevirostris 
 
Corydoras britskii 
 
Corydoras burgessi 
 
Corydoras caudimaculatus 
 
Corydoras cervinus 
 
Corydoras cochui 
 
Corydoras condiscipulus 
 
Corydoras copei 
 
Corydoras coppenamensis 
 
Corydoras cortesi 
 
Corydoras crypticus 
 
Corydoras delphax 
 
Corydoras duplicareus 
 
Corydoras ehrhardti  
 
Corydoras elegans 
 
Corydoras ellisae 
 
Corydoras eques 
 
Corydoras evelynae 
 
Corydoras fowleri 
 
Corydoras garbei 
 
Corydoras geryi 
 
Corydoras gomezi 
 
Corydoras gossei 
 
Corydoras gracilis 
 
Corydoras guapore 
 
Corydoras habrosus 
 
Corydoras haraldschultzi 
 
Corydoras hastatus 
 
Corydoras heteromorphus 
 
Corydoras imitator 
 
Corydoras incolicana 
 
Corydoras julii 
 
Corydoras kanei 
 
Corydoras lacerdai 
 
Corydoras latus 
 
Corydoras longipinnis 
 
Corydoras maculifer 
 
Corydoras melanistius 
 
Corydoras melini 
 
Corydoras metae 
 
Corydoras multimaculatus 
 
Corydoras multiradiatus 
 
Corydoras nanus 
 
Corydoras napoensis 
 
Corydoras nattereri 
 
Corydoras nijsseni 
 
Corydoras oiapoquensis 
 
Corydoras ornatus 
 
Corydoras orphnopterus 
 
Corydoras ortegai 
 
Corydoras osteocarus 
 
Corydoras ourastigma 
 
Corydoras panda 
 
Corydoras pinheiroi 
 
Corydoras polystictus 
 
Corydoras potaroensis 
 
Corydoras pygmaeus 
 
Corydoras rabauti  
 
Corydoras reynoldsi 
 
Corydoras robineae 
 
Corydoras saramaccensis 
 
Corydoras sarareensis 
 
Corydoras schwartzi 
 
Corydoras semiaquilus 
 
Corydoras septentrionalis 
 
Corydoras similis 
 
Corydoras sipaliwini 
 
Corydoras sodalis 
 
Corydoras solox 
 
Corydoras spectabilis 
 
Corydoras spilurus 
 
Corydoras splendens 
 
Corydoras steindachneri 
 
Corydoras sterbai 
 
Corydoras surinamensis 
 
Corydoras treitlii 
 
Corydoras trilineatus 
 
Corydoras undulatus  
 
Corydoras virginiae 
 
Corydoras weitzmani 
 
Corydoras xinguensis 
 
Corydoras zygatus 
 
Corydoras melanotaenia 
 
Hoplosternum magdalenae 
 
Hoplosternum punctatum 
 
Jupiaba zonata 
 
Lepthoplosternum pectorale  
 
Megalechis thoracata 
 
Scleromystax barbatus  
 
Scleromystax prionotos 
 
CetopsidaeCetopsis coecutiens 
 
Cetopsis gobioides 
 
Cetopsis orinoco 
 
Cetopsis parma 
 
Cetopsis plumbea  
 
Helogenes marmoratus 
 
ChacidaeChaca bankanensis 
 
Chaca chaca 
 
ClariidaeGymnallabes typus 
 
ClaroteidaeChrysichthys ornatus 
 
Lophiobagrus cyclurus  
 
Notoglanidium macrostoma  
 
Parauchenoglanis monkei  
 
DoradidaeAcanthodoras cataphractus 
 
Acanthodoras spinosissimus 
 
Agamyxis albomaculatus 
 
Anadoras grypus 
 
Doras carinatus 
 
Hassar orestis 
 
Hassar wilderi  
 
Leptodoras acipenserinus 
 
Leptodoras cataniai 
 
Leptodoras juruensis 
 
Nemadoras humeralis 
 
Orinocodoras eigenmanni 
 
Ossancora punctata  
 
Platydoras costatus 
 
Rhynchodoras xingui 
 
Scorpiodoras heckelii 
 
Tenellus leporhinus 
 
Trachydoras paraguayensis 
 
HeptapteridaeBrachyrhamdia imitator 
 
Brachyrhamdia meesi 
 
Imparfinis minutus 
 
Pariolius armillatus 
 
Pimelodella megalops 
 
HorabagridaeHorabagrus nigricollaris 
 
Pseudeutropius brachypopterus 
 
LoricariidaeAcanthicus adonis 
 
Acestridium dichromum 
 
Acestridium discus 
 
Acestridium martini 
 
Ancistomus snethlageae  
 
Ancistomus spilomma 
 
Ancistrus aguaboensis 
 
Ancistrus albocinctus 
 
Ancistrus dolichopterus  
 
Ancistrus hoplogenys  
 
Ancistrus lineolatus 
 
Ancistrus tamboensis 
 
Ancistrus temminckii  
 
Ancistrus triradiatus  
 
Baryancistrus beggini 
 
Baryancistrus chrysolomus 
 
Baryancistrus demantoides 
 
Baryancistrus longipinnis 
 
Baryancistrus niveatus 
 
Baryancistrus xanthellus 
 
Chaetostoma milesi 
 
Chaetostoma platyrhynchus  
 
Chaetostoma sovichthys 
 
Chaetostoma thomsoni 
 
Cordylancistrus torbesensis 
 
Cteniloricaria platystoma 
 
Dasyloricaria filamentosa 
 
Dekeyseria brachyura 
 
Dekeyseria scaphirhyncha 
 
Dolichancistrus carnegiei 
 
Farlowella gracilis 
 
Farlowella henriquei 
 
Farlowella knerii 
 
Farlowella nattereri 
 
Farlowella oxyrrhyncha 
 
Farlowella paraguayensis 
 
Farlowella smithi 
 
Farlowella vittata 
 
Farlowella amazonum   
 
Hemipsilichthys nimius 
 
Hisonotus laevior 
 
Hisonotus leucofrenatus 
 
Hisonotus nigricauda 
 
Hisonotus notatus 
 
Hisonotus paulinus 
 
Hypancistrus zebra 
 
Hypoptopoma gulare 
 
Hypoptopoma inexspectatum  
 
Hypoptopoma spectabile 
 
Hypoptopoma sternoptychum 
 
Hypopygus lepturus 
 
Hypostomus alatus 
 
Hypostomus albopunctatus 
 
Hypostomus ancistroides 
 
Hypostomus jaguribensis 
 
Hypostomus micromaculatus 
 
Hypostomus niceforoi 
 
Hypostomus punctatus  
 
Hypostomus soniae 
 
Kronichthys lacerta 
 
Lamontichthys llanero 
 
Lamontichthys maracaibero 
 
Lampiella gibbosa 
 
Lasiancistrus schomburgkii 
 
Leporacanthicus galaxias 
 
Leporacanthicus heterodon 
 
Leporacanthicus joselimai 
 
Leporacanthicus triactis 
 
Leporacanthicus galaxias  
 
Limatulichthys griseus  
 
Loricaria clavipinna 
 
Loricaria nickeriensis 
 
Loricaria simillima 
 
Loricariichthys platymetopon 
 
Macrotocinclus affinis 
 
Neoplecostomus franciscoensis 
 
Neoplecostomus granosus 
 
Neoplecostomus microps 
 
Otocinclus arnoldi 
 
Otocinclus cocama 
 
Otocinclus flexilis 
 
Otocinclus hoppei 
 
Otocinclus huaorani 
 
Otocinclus macrospilus 
 
Otocinclus mariae 
 
Otocinclus mimulus 
 
Otocinclus vestitus 
 
Otothyris lophophanes 
 
Otothyris travassosi  
 
Oxyropsis carinata 
 
Panaqolus albivermis 
 
Panaqolus albomaculatus 
 
Panaqolus changae 
 
Panaque bathyphilus 
 
Panaque suttonorum  
 
Parancistrus aurantiacus 
 
Pareiorhaphis stephanus 
 
Parotocinclus cristatus 
 
Parotocinclus eppleyi 
 
Parotocinclus jimi 
 
Parotocinclus longirostris 
 
Parotocinclus maculicauda 
 
Parotocinclus minutus 
 
Parotocinclus spilosoma 
 
Peckoltia brevis 
 
Peckoltia compta 
 
Peckoltia multispinis 
 
Peckoltia sabaji  
 
Peckoltia vittata 
 
Planiloricaria cryptodon 
 
Pogonopomoides parahybae 
 
Pseudacanthicus leopardus 
 
Pseudacanthicus spinosus 
 
Pseudancistrus barbatus 
 
Pseudohemiodon lamina 
 
Pseudohemiodon laticeps 
 
Pseudohemiodon thorectes 
 
Pseudolithoxus anthrax 
 
Pseudolithoxus dumus 
 
Pseudolithoxus nicoi 
 
Pseudotothyris janeirensis 
 
Pseudotothyris obtusa 
 
Pterosturisoma microps 
 
Rhadinoloricaria condei 
 
Rineloricaria beni  
 
Rineloricaria eigenmanni  
 
Rineloricaria formosa 
 
Rineloricaria hasemani 
 
Rineloricaria heteroptera 
 
Rineloricaria lanceolata 
 
Rineloricaria magdalenae 
 
Rineloricaria melini 
 
Rineloricaria microlepidogaster 
 
Rineloricaria misionera 
 
Rineloricaria morrowi 
 
Rineloricaria nigricauda 
 
Rineloricaria pareiacantha 
 
Rineloricaria parva 
 
Rineloricaria stewarti 
 
Rineloricaria teffeana 
 
Rineloricaria wolfei 
 
Schizolecis guntheri 
 
Scobinancistrus aureatus 
 
Spatuloricaria evansii 
 
Spatuloricaria puganensis 
 
Spectracanthicus murinus 
 
Sturisoma nigrirostrum 
 
Sturisoma robustum 
 
Sturisomatichthys leightoni 
 
Sturisomatichthys panamensis  
 
Zonancistrus pulcher 
 
MochokidaeBrachysynodontis batensoda 
 
Chiloglanis cameronensis 
 
Chiloglanis neumanni 
 
Chiloglanis paratus 
 
Microsynodontis batesii 
 
Microsynodontis lamberti 
 
Mochokiella paynei 
 
Synodontis afrofischeri 
 
Synodontis alberti 
 
Synodontis albolineatus 
 
Synodontis ansorgii 
 
Synodontis bastiani 
 
Synodontis batesii  
 
Synodontis brichardi 
 
Synodontis camelopardalis 
 
Synodontis caudalis 
 
Synodontis caudovittatus 
 
Synodontis centralis 
 
Synodontis congicus 
 
Synodontis contractus 
 
Synodontis decorus 
 
Synodontis eupterus 
 
Synodontis filamentosus 
 
Synodontis granulosus 
 
Synodontis greshoffi 
 
Synodontis haugi 
 
Synodontis marmoratus  
 
Synodontis multimaculatus 
 
Synodontis multipunctatus 
 
Synodontis nigriventris 
 
Synodontis njassae 
 
Synodontis obesus 
 
Synodontis ocellifer 
 
Synodontis petricola  
 
Synodontis polli  
 
Synodontis polystigma 
 
Synodontis pulcher 
 
Synodontis robbianus 
 
Synodontis robertsi 
 
Synodontis schall 
 
Synodontis soloni 
 
Synodontis steindachneri 
 
Synodontis tourei 
 
Synodontis velifer 
 
Synodontis waterloti 
 
PimelodidaeBergiaria westermanni 
 
Duopalatinus puruanus 
 
Pimelodus albofasciatus 
 
Pimelodus pictus 
 
Pimelodus tetramerus 
 
Platysilurus mucosus  
 
PseudopimelodidaeCephalosilurus albomarginatus  
 
Cephalosilurus apurensis 
 
Microglanis carlae 
 
Microglanis cottoides 
 
Microglanis iheringi 
 
Microglanis parahybae 
 
Microglanis poecilus 
 
Pseudopimelodus bufonius 
 
SchilbeidaeParailia congica 
 
Pareutropius buffei 
 
Schilbe marmoratus 
 
SiluridaeKryptopterus bicirrhis 
 
Kryptopterus cryptopterus 
 
Kryptopterus macrocephalus 
 
Krytopterus bicirrhis 
 
SisoridaeCaelatoglanis zonatus 
 
Erethistes filamentosus 
 
Erethistes horai 
 
Erethistes pusillus 
 
Gagata itchkeea 
 
Glyptothorax housei 
 
Glyptothorax lampris 
 
Glyptothorax laosensis 
 
Glyptothorax platypogonoides 
 
Gogangra viridescens  
 
Oreoglanis siamensis 
 
TrichomycteridaeItuglanis metae 
 
Pseudostegophilus nemurus 
 
Trichomycterus zonatus 
 
Vandellia cirrhosa  
 
SynbranchiformesChaudhuriidaePillaia indica 
 
MastacembelidaeMacrognathus caudiocellatus  
 
Macrognathus circumcinctus 
 
Macrognathus dorsiocellatus 
 
Macrognathus guentheri 
 
Macrognathus meklongensis 
 
Macrognathus pancalus 
 
Macrognathus semiocellatus 
 
Mastacembelus brichardi 
 
Mastacembelus loennbergii 
 
SyngnathiformesSyngnathidaeCoelonotus leiaspis  
brakično/slatkovodno/morsko
Enneacampus ansorgii 
brakično/slatkovodno
Ichthyocampus carce 
brakično/slatkovodno/morsko
Microphis aculeatus 
brakično/slatkovodno
Microphis cuncalus 
brakično/slatkovodno
Microphis deocata 
 
Oostethus brachyurus 
 
TetraodontiformesTetraodontidaeAuriglobus nefastus 
 
Carinotetraodon borneensis 
 
Carinotetraodon irrubesco 
 
Carinotetraodon lorteti 
 
Carinotetraodon melanospilus 
 
Carinotetraodon salivator 
 
Carinotetraodon travancoricus 
 
Colomesus psittacus 
brakično/slatkovodno/morsko
Dichotomyctere erythrotaenia 
 
Dichotomyctere fluviatilis 
brakično/slatkovodno
Dichotomyctere nigroviridis  
brakično/slatkovodno
Dichotomyctere ocellatus 
brakično/slatkovodno
Leiodon cutcutia 
 
Pao abei 
 
Pao baileyi  
 
Pao brevirostris  
 
Pao cochinchinensis 
 
Pao leiurus 
 
Pao palembangensis 
 
Pao suvattii 
 
Pao turgidus 
 
Takifugu ocellatus 
brakično/slatkovodno
Tetraodon duboisi 
 
Tetraodon miurus 
 
Tetraodon schoutedeni 
 
RIBE – morske
ACTINOPTERI
PerciformesAcanthuridaeAcanthurus achilles 
 
Acanthurus glaucopareius 
 
Acanthurus japonicus 
 
Acanthurus nigricans 
 
Acanthurus pyroferus 
 
Acanthurus thompsoni 
 
Acanthurus triostegus 
 
Ctenochaetus strigosus 
 
Ctenochaetus tominiensis 
 
Zebrasoma flavescens 
 
Zebrasoma rostratum 
 
ApogonidaeSphaeramia nematoptera 
 
Zoramia leptacantha 
 
BlenniidaeEcsenius minutus 
 
Ecsenius namiyei 
 
Exallias brevis 
 
Meiacanthus grammistes 
 
Meiacanthus nigrolineatus 
 
Omobranchus zebra  
brakično/morsko
Salarias fasciatus 
 
Salarias ramosus 
 
CallionymidaeSynchiropus marmoratus 
brakično/morsko
Synchiropus ocellatus 
 
Synchiropus picturatus 
 
Synchiropus splendidus  
 
Synchiropus stellatus 
 
ChaetodontidaeChaetodon adiergastos 
 
Chaetodon argentatus 
 
Chaetodon auriga 
 
Chaetodon baronessa 
 
Chaetodon bennetti 
 
Chaetodon blackburnii 
 
Chaetodon burgessi 
 
Chaetodon capistratus 
 
Chaetodon citrinellus 
 
Chaetodon collare 
 
Chaetodon decussatus 
 
Chaetodon ephippium 
 
Chaetodon falcula 
 
Chaetodon flavirostris 
 
Chaetodon guentheri 
 
Chaetodon guttatissimus 
 
Chaetodon interruptus 
 
Chaetodon kleinii 
 
Chaetodon lineolatus 
 
Chaetodon lunula 
 
Chaetodon madagaskariensis 
 
Chaetodon mertensii 
 
Chaetodon meyeri 
 
Chaetodon ocellatus 
 
Chaetodon octofasciatus 
 
Chaetodon ornatissimus 
 
Chaetodon plebeius 
 
Chaetodon punctatofasciatus 
 
Chaetodon quadrimaculatus 
 
Chaetodon rafflesi 
 
Chaetodon rainfordi 
 
Chaetodon reticulatus 
 
Chaetodon sedentarius 
 
Chaetodon selene 
 
Chaetodon semeion 
 
Chaetodon speculum 
 
Chaetodon triangulum 
 
Chaetodon trifascialis 
 
Chaetodon ulietensis 
 
Chaetodon unimaculatus 
 
Chaetodon unimaculatus 
 
Chaetodon vagabundus 
 
Chaetodon xanthocephalus 
 
Chaetodon xanthurus 
 
Chelmon rostratus 
 
Forcipiger flavissimus 
 
Heniochus acuminatus 
 
Heniochus chrysostomus 
 
Heniochus diphreutes 
 
Heniochus singularius 
 
Heniochus varius 
 
Parachaetodon ocellatus 
 
CirrhitidaeCirrhitichthys falco 
 
Cirrhitichthys oxycephalus 
 
Neocirrhitus armatus 
 
Paracirrhites arcatus 
 
GobiidaeAmblyeleotris aurora 
 
Amblyeleotris guttata 
 
Amblyeleotris steinitzi 
 
Amblyeleotris randalli 
 
Amblygobius phalaena 
 
Amblygobius stethophtalmus 
 
Cryptocentrus cinctus 
 
Cryptocentrus leptocephalus 
 
Ctenogobiops tangaroai 
 
Elacatinus evelynae 
 
Elacatinus figaro 
 
Elacatinus oceanops 
 
Fusigobius inframaculatus 
 
Gobiodion atrangulatus 
 
Gobiodon citrinus 
 
Gobiodon histrio 
 
Gobiodon oculolineatus 
 
Gobiodon okinawae 
 
Gobiodon quinquestrigatus 
 
Istigobius ornatus 
 
Koumansetta rainfordi  
 
Lotilia graciliosa 
 
Parapocryptes serperaster 
brakično/morsko
Signigobius biocellatus 
 
Stonogobiops nematodes 
 
Stonogobiops xanthorhinica 
 
Valenciennea helsdingenii 
 
Valenciennea longipinnis 
 
Valenciennea puellaris 
 
Valenciennea randalii 
 
Valenciennea sexguttata 
 
Valenciennea strigata 
brakično/morsko
Valenciennea wardii 
 
GrammatidaeAnampses chrysocephalus 
 
LabridaeAnampses melanurus 
 
Anampses meleagrides 
 
Anampses neoguinaicus 
 
Anampses twistii 
 
Bodianus diana 
 
Bodianus mesothorax 
 
Bodianus sepiacaudus 
 
Cheilinus oxycephalus 
 
Cirrhilabrus adornatus 
 
Cirrhilabrus cyanopleura 
 
Cirrhilabrus filamentosus 
 
Cirrhilabrus jordani 
 
Cirrhilabrus katherinae 
 
Cirrhilabrus lubbocki 
 
Cirrhilabrus rhomboidalis 
 
Cirrhilabrus rubrimarginatus 
 
Cirrhilabrus rubripinnis 
 
Cirrhilabrus rubrisquamis 
 
Cirrhilabrus solorensis 
 
Coris caudimacula 
 
Gomphosus varius 
 
Gramma loreto 
 
Halichoeres chloropterus 
 
Halichoeres chrysus 
 
Halichoeres iridis 
 
Halichoeres marginatus 
 
Halichoeres melanurus 
 
Halichoeres richmondi 
 
Halichoeres trispilus 
 
Labroides bicolor 
 
Labroides dimidiatus 
 
Macropharyngodon bipartitus 
 
Macropharyngodon cyanoguttatus 
 
Macropharyngodon meleagris 
 
Macropharyngodon negrosensis 
 
Macropharyngodon ornatus 
 
Oxycheilinus bimaculatus 
 
Paracheilinus carpenteri 
 
Paracheilinus filamentosus 
 
Paracheilinus lineopunctatus 
 
Pseudocheilinus hexataenia 
 
Pseudocheilinus ocellatus 
 
Pseudojuloides cerasinus 
 
Pseudojuloides severnsi 
 
Pseudojuloides xanthomos 
 
Thalassoma amblycephalum 
 
Thalassoma genivittatum 
 
Wetmorella nigropinnata 
 
MicrodesmidaeNemateleotris decora 
 
Nemateleotris magnifica 
 
Ptereleotris evides 
 
Ptereleotris heteroptera 
 
Ptereleotris microlepis 
 
Ptereleotris zebra 
 
OpistognathidaeOpistognathus aurifrons 
 
PlesiopidaeApolemichthys trimaculatus 
 
PomacanthidaeApolemichthys xanthopunctatus 
 
Apolemichthys xanthurus 
 
Calloplesiops altivelis 
 
Centropyge aurantia  
 
Centropyge aurantonotus 
 
Centropyge bicolor 
 
Centropyge colini 
 
Centropyge eibli 
 
Centropyge ferrugata 
 
Centropyge fisheri 
 
Centropyge flavipectoralis 
 
Centropyge flavissima 
 
Centropyge heraldi 
 
Centropyge loriculus 
 
Centropyge multicolor 
 
Centropyge multispinis 
 
Centropyge nox 
 
Centropyge potteri 
 
Centropyge tibicen 
 
Centropyge vrolikii  
 
Centropyge acanthops 
 
Centropyge bispinosa 
 
Chaetodontoplus melanosoma 
 
Chaetodontoplus mesoleucus 
 
Chaetodontoplus septentrionalis 
 
Genicanthus bellus 
 
Genicanthus lamarck 
 
Genicanthus melanospilos 
 
Genicanthus semifasciatus 
 
Genicanthus watanabei 
 
Paracentropyge multifasciata 
 
Pomacanthus navarchus   
 
Pygoplites diacanthus 
 
PomacentridaeAcanthochromis polyacanthus 
 
Amphiprion akallopisos 
 
Amphiprion akindynos 
 
Amphiprion allardi 
 
Amphiprion bicinctus 
 
Amphiprion chrysogaster 
 
Amphiprion clarkii 
 
Amphiprion ephippium 
 
Amphiprion frenatus 
 
Amphiprion melanopus 
 
Amphiprion ocellaris 
 
Amphiprion percula 
 
Amphiprion perideraion 
 
Amphiprion polymnus 
 
Amphiprion rubrocinctus 
 
Amphiprion sandaracinos 
 
Amphiprion sebae 
 
Amphiprion polymnus   
 
Chromis dimidiata 
 
Chromis iomelas 
 
Chromis margaritifer 
 
Chromis opercularis 
 
Chromis retrofasciata 
 
Chromis viridis 
 
Chrysiptera cyanea 
 
Chrysiptera hemicyanea 
 
Chrysiptera parasema 
 
Chrysiptera talboti 
 
Dascyllus trimaculatus 
 
Dascyllus carneus 
 
Dascyllus melanurus 
 
Dascyllus reticulatus 
 
Pomacentrus alleni  
 
Pomacentrus moluccensis 
 
Premnas biaculeatus 
 
PseudochromidaeManonichthys polynemus 
 
Pictichromis diadema  
 
Pictichromis paccagnellae 
 
Pictichromis porphyreus 
 
Pseudochromis aldabraensis 
 
Pseudochromis bitaeniatus 
 
Pseudochromis cyanotaenia 
 
Pseudochromis flavivertex 
 
Pseudochromis fridmani 
 
Pseudochromis fuscus 
 
Pseudoplesiops rosae 
 
SciaenidaeEquetus lanceolatus 
 
Pareques acuminatus  
 
ZanclidaeZanclus cornutus 
 
PleuronectiformesCynoglossidaeCynoglossus cynoglossus 
brakično/morsko
Cynoglossus feldmanni 
 
Cynoglossus semifasciatus 
 
ScorpaeniformesScorpaenidaeRhinopias frondosa 
 
Taenianotus triacanthus 
 
SerranidaeDiploprion bifasciatum 
 
Liopropoma susumi 
 
Luzonichthys waitei  
 
Pseudanthias bimaculatus 
 
Pseudanthias cooperi 
 
Pseudanthias dispar 
 
Pseudanthias lori 
 
Pseudanthias parvirostris 
 
Pseudanthias pleurotaenia 
 
Pseudanthias pulcherrimus 
 
Pseudanthias smithvanizi 
 
Pseudanthias squamipinnis 
 
Pseudanthias tuka 
 
TetrarogidaeNeovespicula depressifrons 
brakično/morsko
SyngnathiformesSyngnathidaeCorythoichthys flavofasciatus 
 
Doryrhamphus janssi 
 
Dunckerocampus dactyliophorus 
 
Dunckerocampus multiannulatus 
 
Hippichthys spicifer 
brakično/morsko
Hippocampus reidi 
 
Syngnathoides biaculeatus 
 
TetraodontiformesBalistidaeBalistapus undulatus 
 
Rhinecanthus aculeatus 
 
Xanthichthys auromarginatus 
 
Xanthichthys ringens 
 
MonacanthidaeAcreichthys tomentosus 
 
Oxymonacanthus halli 
 
Oxymonacanthus longirostris 
 
OstraciidaeOstracion meleagris 
 
TetraodontidaeCanthigaster jactator 
 
Canthigaster solandri 
 
Canthigaster valentini 
 
CNIDARIA – ŽARNJACI
ANTHOZOA – KORALJI
ActiniariaActiniidaeBunodactis mexicana Carlgren, 1951  
 
Entacmaea quadricolor (Leuckart in Rüppell & Leuckart, 1828)  
 
Macrodactyla doreensis (Quoy & Gaimard, 1833)  
 
ActinodendridaeActinodendron plumosum Haddon, 1898  
 
AiptasiidaeBartholomea annulata (Le Sueur, 1817)  
 
PhymanthidaeEpicystis crucifer (Le Sueur, 1817)  
 
Stichodactylidae Heteractis malu (Haddon & Shackleton, 1893)  
 
Heteractis aurora (Quoy & Gaimard, 1833)  
 
Heteractis crispa (Hemprich & Ehrenberg in Ehrenberg, 1834)  
 
Heteractis magnifica (Quoy & Gaimard, 1833)  
 
Radianthus malu (Haddon & Shackleton, 1893)  
 
Radianthus ritteri (Kwietniewski, 1897)  
 
Stichodactyla gigantea (Forsskål, 1775)  
 
Stichodactyla haddoni (Saville-Kent, 1893)  
 
Thalassianthidae Cryptodendrum adhaesivum (Klunzinger, 1877)  
 
AlcyonaceaAlcyoniidaeCladiella arborea (Utinomi, 1954)  
 
Cladiella arbusculoides Verseveldt & Benayahu, 1978  
 
Cladiella aspera Tixier-Durivault, 1970 
 
Cladiella australis (Macfadyen, 1936)  
 
Cladiella bottai (Tixier-Durivault, 1943)  
 
Cladiella brachyclados Ehrenberg, 1834  
 
Cladiella ceylonica (Pratt, 1905)  
 
Cladiella conifera (Tixier-Durivault, 1943)  
 
Cladiella crassa (Tixier-Durivault, 1943)  
 
Cladiella daphnae van Ofwegen & Benayahu, 1992  
 
Cladiella densa Tixier-Durivault, 1970  
 
Cladiella devaneyi Verseveldt, 1977  
 
Cladiella digitulatum (Klunzinger, 1877)  
 
Cladiella dollfusi (Tixier-Durivault, 1943)  
 
Cladiella echinata (Tixier-Durivault, 1943)  
 
Cladiella elegantissima (May, 1899)  
 
Cladiella elongata (Tixier-Durivault, 1944) 
 
Cladiella exigua (Tixier-Durivault, 1944)  
 
Cladiella foliacea (Tixier-Durivault, 1944)  
 
Cladiella germaini (Tixier-Durivault, 1942) 
 
Cladiella globulifera (Klunzinger, 1877)  
 
Cladiella globuliferoides (Thomson & Dean, 1931)  
 
Cladiella gracilis (Tixier-Durivault, 1944)  
 
Cladiella hicksoni (Tixier-Durivault, 1944)  
 
Cladiella hirsuta Tixier-Durivault, 1970  
 
Cladiella humesi Verseveldt, 1974  
 
Cladiella irregularis (Tixier-Durivault, 1944)  
 
Cladiella kashmani Benayahu & Schleyer, 1996  
 
Cladiella klunzingeri Thomson & Simpson, 1909  
 
Cladiella krempfi (Hickson, 1919)  
 
Cladiella kukenthali (Tixier-Durivault, 1942)  
 
Cladiella laciniosa (Tixier-Durivault, 1944)  
 
Cladiella letourneuxi (Tixier-Durivault, 1944)  
 
Cladiella lineata (Tixier-Durivault, 1944)  
 
Cladiella madagascarensis (Tixier-Durivault, 1944)  
 
Cladiella michelini (Tixier-Durivault, 1944)  
 
Cladiella minuta (Tixier-Durivault, 1944)  
 
Cladiella multiloba Tixier-Durivault, 1970  
 
Cladiella pachyclados (Klunzinger, 1877)  
 
Cladiella papillosa Tixier-Durivault, 1942  
 
Cladiella pauciflora Ehrenberg, 1834  
 
Cladiella prattae (Tixier-Durivault, 1944)  
 
Cladiella pulchra (Tixier-Durivault, 1944)  
 
Cladiella ramosa Tixier-Durivault, 1970  
 
Cladiella rotundata Tixier-Durivault, 1970  
 
Cladiella scabra Tixier-Durivault, 1970  
 
Cladiella similis (Tixier-Durivault, 1944)  
 
Cladiella sphaerophora (Ehrenberg, 1834)  
 
Sarcophyton ehrenbergi (v. Marenzeller, 1886)  
 
Sarcophyton glaucum (Quoy & Gaimard, 1833)  
 
Sinularia brassica May, 1898  
 
Sinularia dura (Pratt, 1903)  
 
Sinularia flexibilis (Quoy & Gaimard, 1833)  
 
Sinularia polydactyla (Eherenberg, 1834)  
 
BriareidaeBriareum asbestinum (Pallas, 1766)  
 
ClavulariidaeClavularia viridis (Quoy & Gaimard, 1833)  
 
Gorgoniidae Rumphella aggregata (Nutting, 1910)  
 
NephtheidaeDendronephthya divaricata Gray, 1862  
 
Capnella imbricata (Quoy & Gaimard, 1833)  
 
Discosoma dawydoffi Carlgren, 1943 
 
Discosoma fungiforme (Verrill, 1869)  
 
Discosoma neglecta (Duchassaing & Michelotti, 1860)  
 
Discosoma nummiforme Rüppell & Leuckart, 1828  
 
Lemnalia digitata (May, 1898)  
 
Lemnalia rhabdota Bourne, 1900  
 
Litophyton arboreum Forskål, 1775  
 
Nephthea albida (Holm, 1894)  
 
TubiporidaeTubipora musica Linnaeus, 1758  
 
Viguieriotidae Studeriotes longiramosa Kükenthal, 1910  
 
Xeniidae Anthelia glauca Lamarck, 1816  
 
Xeniidae Heteroxenia fuscescens (Ehrenberg, 1834)  
 
Sympodium caeruleum Ehrenberg, 1834  
 
Xenia crassa Schenk, 1896  
 
Xenia crista Reinicke, 1997  
 
Xenia dayi Tixier-Durivault, 1959 
 
Xenia plicata Schenk, 1896  
 
Xenia umbellata Lamarck, 1816  
 
Xenia viridis Schenk, 1896  
 
Corallimorpharia DiscosomidaeAmplexidiscus fenestrafer Dunn & Hamner, 1980 
 
Metarhodactis boninensis Carlgren, 1943  
 
Paradiscosoma neglecta (Duchassaing & Michelotti, 1860)  
 
Rhodactis mussoides (Saville-Kent, 1893)  
 
Rhodactis howesii Saville-Kent, 1893  
 
Rhodactis inchoata Carlgren, 1943 
 
Ricordeidae Ricordea florida Duchassaing & Michelotti, 1860  
 
Ricordea yuma (Carlgren, 1900)  
 
PennatulaceaVeretillidaeCavernularia obesa Valenciennes in Milne Edwards & Haime, 1850  
 
Scleractinia AcroporidaeAcropora abrolhosensis Veron, 1985  
 
Acropora desalwii Wallace, 1994  
 
Acropora humilis (Dana, 1846)  
 
Acropora prostrata (Dana, 1846)  
 
Acropora abrolhosensis Veron, 1985  
 
Acropora bifurcata Nemenzo, 1971  
 
Acropora carduus (Dana, 1846)  
 
Acropora desalwii Wallace, 1994  
 
Acropora digitifera (Dana, 1846)  
 
Acropora echinata (Dana, 1846)  
 
Acropora florida (Dana, 1846)  
 
Acropora formosa (Dana, 1846)  
 
Acropora gemmifera (Brook, 1892)  
 
Acropora gomezi Veron, 2000  
 
Acropora granulosa (Milne Edwards, 1860) 
 
Acropora horrida (Dana, 1846)  
 
Acropora humilis (Dana, 1846)  
 
Acropora loripes (Brook, 1892)  
 
Acropora kimbeensis Wallace, 1999  
 
Acropora lokani Wallace, 1994  
 
Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)  
 
Acropora nobilis (Dana, 1846) 
 
Acropora parilis (Quelch, 1886)  
 
Acropora plana Nemenzo, 1967  
 
Acropora prostrata (Dana, 1846)  
 
Acropora robusta (Dana, 1846)  
 
Acropora selago (Studer, 1878)  
 
Acropora suharsonoi Wallace, 1994 
 
Acropora tenuis (Dana, 1846)  
 
Acropora tortuosa (Dana, 1846)  
 
Alveopora japonica Eguchi, 1968  
 
Alveopora spongiosa Dana, 1846  
 
Montipora confusa Nemenzo, 1967  
 
Montipora danae Milne Edwards & Haime, 1851  
 
Montipora aequituberculata Bernard, 1897 
 
Montipora capitata (Dana, 1846)  
 
Montipora capricornis Veron, 1985  
 
Montipora circumvallata (Ehrenberg, 1834)  
 
Montipora confusa Nemenzo, 1967  
 
Montipora danae Milne Edwards & Haime, 1851  
 
Montipora digitata (Dana, 1846)  
 
Montipora dilatata Studer, 1901  
 
Montipora flabellata Studer, 1901  
 
Montipora foliosa (Pallas, 1766)  
 
Montipora monasteriata (Forskål, 1775)  
 
Montipora nodosa (Dana, 1846)  
 
Montipora patula Verrill, 1870 
 
Montipora setosa Nemenzo, 1976  
 
Montipora spongodes Bernard, 1897 
 
Montipora spumosa (Lamarck, 1816)  
 
Montipora undata Bernard, 1897  
 
AgariciidaePavona cactus (Forskål, 1775) 
 
Pavona explanulata (Lamarck, 1816)  
 
CaryophylliidaePlerogyra sinuosa (Dana, 1846) 
 
DendrophylliidaeTubastraea aurea (Quoy & Gaimard, 1833)  
 
Tubastraea coccinea Lesson, 1829 
 
Tubastraea faulkneri Wells, 1982  
 
Tubastraea micranthus (Ehrenberg, 1834)  
 
Tubastraea tagusensis Wells, 1982  
 
Tubastraea tenuilamellosa (Milne Edwards & Haime, 1848)  
 
Turbinaria mesenterina (Lamarck, 1816)  
 
Turbinaria peltata (Esper, 1794)  
 
Turbinaria reniformis Bernard, 1896  
 
EuphylliidaeCatalaphyllia jardinei (Saville-Kent, 1893)  
 
Euphyllia divisa Veron & Pichon, 1980  
 
Euphyllia fimbriata (Spengler, 1799)  
 
Euphyllia glabrescens (Chamisso & Eysenhardt, 1821)  
 
Euphyllia paraancora Veron, 1990  
 
Euphyllia paradivisa Veron, 1990  
 
Euphyllia paraglabrescens Veron, 1990  
 
Euphyllia yaeyamaensis (Shirai, 1980)  
 
Plerogyra simplex Rehberg, 1892 
 
Physogyra lichtensteini (Milne Edwards & Haime, 1851)  
 
Galaxea fascicularis (Linnaeus, 1767)  
 


Faviidae
Montastrea cavernosa (Linnaeus, 1767) 
 
Platygyra sinensis (Milne Edwards & Haime, 1849)  
 
Plesiastrea devantieri Veron, 2000  
 
Plesiastrea versipora (Lamarck, 1816)  
 
FungiidaeCycloseris vaughani (Boschma, 1923)  
 
Fungia actiniformis Quoy & Gaimard, 1833  
 
Fungia adrianae Van Der Horst, 1921  
 
Fungia colini (Veron, 2000) 
 
Fungia concinna Verrill, 1864  
 
Fungia corona Döderlein, 1901  
 
Fungia costulata Ortmann, 1889  
 
Fungia curvata Hoeksema, 1989 
 
Fungia cyclolites Lamarck, 1815 
 
Fungia distorta Michelin, 1842  
 
Fungia echinata (Pallas, 1766)  
 
Fungia elegans Verrill, 1870  
 
Fungia fieldi Gardiner, 1909  
 
Fungia fragilis (Alcock, 1893)  
 
Fungia fralinae Nemenzo, 1955 
 
Fungia fungites (Linnaeus, 1758)  
 
Fungia granulosa Klunzinger, 1879  
 
Fungia gravis Nemenzo, 1955 
 
Fungia hexagonalis Milne Edwards & Haime, 1848 
 
Fungia horrida Dana, 1846  
 
Fungia klunzingeri Döderlein, 1901  
 
Fungia madagascarensis Vaughan, 1906  
 
Fungia moluccensis Horst, 1919  
 
Fungia papillosa Verrill, 1866  
 
Fungia paumotensis Stuchbury, 1833  
 
Fungia puishani Veron & DeVantier, 2000  
 
Fungia repanda Dana, 1846  
 
Fungia samboangensis Vaughan, 1906  
 
Fungia scabra Döderlein, 1901  
 
Fungia scruposa Klunzinger, 1879  
 
Fungia scutaria Lamarck, 1801  
 
Fungia seychellensis Hoeksema, 1993  
 
Fungia sibogae Van Der Horst, 1921  
 
Fungia simplex (Gardiner, 1905)  
 
Fungia sinensis (Milne Edwards & Haime, 1851)  
 
Fungia somervillei Gardiner, 1909  
 
Fungia spinifer Claereboudt & Hoeksema, 1987 
 
Fungia taiwanensis Hoeksema & Dai, 1991  
 
Fungia tenuis Dana, 1846  
 
Fungia valida Verrill, 1864  
 
Fungia vaughani Boschma, 1923  
 
Herpolitha limax (Esper, 1797)  
 
Herpolitha limax (Esper, 1797) 
 
Polyphyllia talpina (Lamarck, 1801) 
 
LobophylliidaeCynarina lacrymalis (Milne Edwards & Haime, 1848)  
 
Echinophyllia aspera (Ellis & Solander, 1786) 
 
Echinophyllia echinata (Saville-Kent, 1871)  
 
Lobophyllia hemprichii (Ehrenberg, 1834)  
 
Lobophytum altum Tixier-Durivault, 1956  
 
Lobophytum batarum Moser, 1919  
 
Lobophytum crassum von Marenzeller, 1886  
 
Lobophytum cristatum Tixier-Durivault, 1970 
 
Lobophytum densum Tixier-Durivault, 1970  
 
Lobophytum pauciflorum (Ehrenberg, 1834)  
 
Symphyllia wilsoni Veron, 1985  
 
Oxypora lacera (Verrill, 1864) 
 
MerulinidaeCaulastraea curvata Wijsman-Best, 1972  
 
Caulastraea echinulata (Milne Edwards & Haime, 1849)  
 
Caulastraea furcata Dana, 1846  
 
Caulastraea curvata Wijsman-Best, 1972  
 
Favites pentagona (Esper, 1795) 
 
Cyphastrea ocellina (Dana, 1846)  
 
Goniastrea aspera Verrill, 1866  
 
Hydnophora bonsai Veron, 1990  
 
Hydnophora exesa (Pallas, 1766)  
 
Hydnophora grandis Gardiner, 1904  
 
Hydnophora microconos (Lamarck, 1816)  
 
Hydnophora rigida (Dana, 1846) 
 
Mycedium elephantotus (Pallas, 1766) 
 
Merulina ampliata (Ellis & Solander, 1786)  
 
Platygyra daedalea (Ellis & Solander, 1786)  
 
Trachyphyllia geoffroyi (Audouin, 1826)  
 
MussidaeAcanthophyllia deshayesiana (Michelin, 1850)  
 
Favia amicorum (Milne Edwards & Haime, 1849) 
 
Favia denticulata (Ellis & Solander, 1786)  
 
Favia favus (Forskål, 1775) 
 
Favia fragum (Esper, 1795)  
 
Favia gravida Verrill, 1868 
 
Favia helianthoides Wells, 1954  
 
Favia lacuna Veron, Turak & DeVantier, 2000 
 
Favia laxa (Klunzinger, 1879)  
 
Favia leptophylla Verrill, 1868  
 
Favia lizardensis Veron, Pichon & Wijsman-Best, 1977  
 
Favia maritima Nemezo, 1971  
 
Favia marshae Veron, 2000  
 
Favia matthaii Vaughan, 1918  
 
Favia maxima Veron, Pichon & Wijsman-Best, 1977  
 
Favia pallida (Dana, 1846)  
 
Favia rosaria Veron, 2000  
 
Favia rotumana (Gardiner, 1899) 
 
Favia rotundata (Veron, Pichon & Wijsman Best, 1977) 
 
Favia speciosa (Dana, 1846)  
 
Favia stelligera (Dana, 1846)  
 
Favia truncatus Veron, 2000 
 
Favia veroni Moll & Best, 1984  
 
Favia vietnamensis Veron, 2000 
 
Favia wisseli Scheer & Pillai, 1983  
 
Scolymia australis (Milne Edwards & Haime, 1848)  
 
Pocilloporidae Pocillopora danae Verrill, 1864  
 
Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758)  
 
Pocillopora danae Verrill, 1864  
 
Pocillopora verrucosa (Ellis & Solander, 1786)  
 
Seriatopora caliendrum Ehrenberg, 1834  
 
Seriatopora hystrix Dana, 1846  
 
Stylophora pistillata Esper, 1797  
 
Stylophora subseriata (Ehrenberg, 1834)  
 
PoritidaeGoniopora albiconus Veron, 2000 
 
Goniopora burgosi Nemenzo, 1955  
 
Goniopora cellulosa Veron, 1990  
 
Goniopora ceylon Barnard  
 
Goniopora ciliatus Veron, 2000  
 
Goniopora columna Dana, 1846  
 
Goniopora djiboutiensis Vaughan, 1907  
 
Goniopora eclipsensis Veron & Pichon, 1982  
 
Goniopora fruticosa Saville-Kent, 1891  
 
Goniopora gracilis (Milne Edwards & Haime, 1849)  
 
Goniopora klunzingeri von Marenzeller, 1907  
 
Goniopora lobata Milne Edwards, 1860  
 
Goniopora mauritiensis Bernard, 1908  
 
Goniopora minor Crossland, 1952 
 
Goniopora norfolkensis Veron & Pichon, 1982  
 
Goniopora palmensis Veron & Pichon, 1982  
 
Goniopora pandoraensis Veron & Pichon, 1982 
 
Goniopora parvistella Ortmann, 1888  
 
Goniopora pearsoni Veron, 2000 
 
Goniopora pendulus Veron, 1985  
 
Goniopora planulata (Ehrenberg, 1834) 
 
Goniopora polyformis Zou, 1980  
 
Goniopora reptans Bernard, 1908  
 
Goniopora savignyi (Dana, 1846)  
 
Goniopora somaliensis Vaughan, 1907  
 
Goniopora stokesi Milne Edwards & Haime, 1851  
 
Goniopora stutchburyi Wells, 1955 
 
Goniopora sultani Veron, DeVantier & Turak, 2000  
 
Goniopora tenella (Quelch, 1886)  
 
Goniopora tenuidens (Quelch, 1886)  
 
Goniopora viridis (Quoy & Gaimard, 1833)  
 
Porites cylindrica Dana, 1846  
 
SpirulariaCerianthidaeCerianthus orientalis Verrill, 1866  
 
Trachycladida TrachycladidaeTrachycladus spinispirulifer (Carter, 1879)  
 
ZoanthariaEpizoanthidae Epizoanthus scotinus Wood, 1957  
 
ParazoanthidaeParazoanthus swiftii (Duchassaing de Fonbressin & Michelotti, 1860)  
 
Sphenopidae Palythoa caribaeorum (Duchassaing & Michelotti, 1860)  
 
Protopalythoa grandis Verrill, 1900  
 
Zoanthidae Zoanthus gigantus Reimer & Tsukahara in Reimer, Ono, Iwama, Takishita, Tsukahara & Maruyama, 2006  
 
Zoanthus pulchellus (Duchassaing & Michelotti, 1860)  
 
Zoanthus sansibaricus Carlgren, 1900  
 
Zoanthus sociatus (Ellis, 1768)  
 
PLANTAE – BILJKE
SPERMATOPHYTA – SJEMENJAČE
AlismatalesAraceaeAglaonema spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Alocasia × amazonica hort. 
 
Alocasia wentii Engl. & K.Krause 
 
Anthurium andraeanum Linden ex André 
 
Anthurium clarinervium Matuda 
 
Dieffenbachia spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Epipremnum spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Monstera deliciosa Liebm. 
 
Philodendron scandens K.Koch & Sello 
 
Spathiphyllum wallisii Regel 
 
Syngonium podophyllum Schott 
 
Zamioculcas zamiifolia (Lodd.) Engl. 
 
ApialesAraliaceaePolyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg 
 
Schefflera arboricola (Hayata) Merr. 
 
Schefflera elegantissima (Veitch ex Mast.) Lowry & Frodin 
 
AquifolialesAquifoliaceaeIlex crenata Thunb. 
 
ArecalesArecaceaeCaryota mitis Lour. 
 
Chamaedorea elegans C. Martius 
 
Howea forsteriana Becc. 
 
Livistona rotundifolia Mart. 
 
Mascarena verschaffeltii (H.Wendl.) L.H.Bailey 
 
AsparagalesAmaryllidaceaeAgapanthus africanus (L.) Hoffmanns. 
 
Amaryllis spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Clivia miniata (Lindl.) Bosse 
 
Hippeastrum spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
AsparagaceaeAspidistra elatior Blume 
 
Beaucarnea recurvata Lem. 
 
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques 
 
Cordyline spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Dracaena spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Hyacinthus orientalis L. 
 
Ornithogalum dubium Houtt. 
 
Sansevieria cylindrica Bojer 
 
Sansevieria trifasciata Prain 
 
Sansevieria zeylanica (L.) Willd. 
 
Yucca gigantea Lem. 
 
IridaceaeIris spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
OrchidaceaeCambria spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Cattleya spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Cymbidium spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Dendrobium spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Miltonia spectabilis Lindl. 
 
Oncidium spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Paphiopedilum sanderianum (Rchb.f.) Stein 
 
Phalaenopsis spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
x Vuylstekeara hort. 
 
XanthorrhoeaceaeAloe arborescens Mill. 
 
Aloe aristata Haw. 
 
Aloe perfoliata L. 
 
Aloe peglerae Schönland 
 
Aloe reitzii Reynolds 
 
Aloe squarrosa Baker ex Balf.f. 
 
Aloe vera (L.) Burm.f. 
 
Astroloba spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Haworthia spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
AsteralesGoodeniaceaeScaevola aemula R.Br. 
 
AsteraceaeAjania pacifica (Nakai) K.Bremer & Humphries 
 
Calendula officinalis L. 
 
Callistephus chinensis (L.) Nees 
 
Coreopsis verticillata L. 
 
Dahlia spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Gerbera spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Helianthus annuus L. 
 
Osteospermum fruticosum (L.) Norl. 
 
Senecio archeri (Compton) H. Jacobsen 
 
Senecio haworthii Sch.Bip. 
 
Senecio herreianus Dinter 
 
Senecio macroglossus DC. 
 
Senecio rowleyanus H. Jacobsen 
 
BuxalesBuxaceaeBuxus sempervirens L. 
 
CaryophyllalesAizoaceaeFrithia pulchra N.E.Br. 
 
AmaranthaceaeCelosia argentea L. 
 
CactaceaeAustrocylindropuntia vestita (Salm-Dyck) Backeb. 
 
Aztekium spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Blossfeldia liliputana Werderm. 
 
Cephalocereus senilis (Haw.) Pfeiff. 
 
Cereus forbesii C.F.Först. 
 
Cereus repandus (L.) Mill. 
 
Cleistocactus spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Echinocactus spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Espostoa spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Espostoopsis dybowskii (Rol.-Goss.) Buxb. 
 
Ferocactus spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Grusonia pulchella (Engelm.) H.Rob. 
 
Gymnocalycium spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Haageocereus versicolor (Werderm. & Backeb.) Backeb. 
 
Hatiora gaertneri (Regel) Barthlott 
 
Isolatocereus dumortieri (Scheidw.) Backeb. 
 
Mammillaria spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Mammilloydia candida (Scheidw.) Buxb. 
 
Neoraimondia herzogiana (Backeb.) Buxb. 
 
Oreocereus celsianus (Lem. ex Salm-Dyck) Riccob. 
 
Pachycereus pringlei Britton & Rose 
 
Parodia leninghausii (F.Haage) F.H.Brandt 
 
Parodia magnifica (Ritter) Brandt 
 
Parodia mammulosa (Lemaire) Taylor 
 
Parodia schumanniana (Nicolai) F.H. Brandt 
 
Parodia scopa (Spreng.) N.P. Taylor 
 
Parodia warasii (F. Ritter) F.H. Brandt 
 
Pilosocereus azureus F.Ritter 
 
Pilosocereus chrysostele (Vaupel) Byles & G.D.Rowley 
 
Pilosocereus leucocephalus (Poselger) Byles & G.D. Rowley 
 
Pilosocereus pachycladus F.Ritter 
 
Polaskia chichipe (Rol.-Goss.) Backeb. 
 
Rebutia fiebrigii (Gürke) Britton & Rose 
 
Rhipsalis baccifera (J.S.Muell.) Stearn 
 
Schlumbergera truncata (Haw.) Moran 
 
Schlumbergera x buckleyi (T.Moore) Tjaden 
 
Schlumbergera x eprica Süpplie 
 
Schlumbergera x exotica Barthlott & Rauh 
 
Schlumbergera x reginae McMillan 
 
Stenocactus multicostatus (Hildm.) A. Berger ex A.W. Hill 
 
Weberbauerocereus rauhii Backeb. 
 
CaryophyllaceaeDianthus caryophyllus L. 
 
DroseraceaeDionaea muscipula J.Ellis 
 
NepenthaceaeNepenthes spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
NyctaginaceaeBougainvillea glabra Choisy 
 
Bougainvillea spectabilis Willd. 
 
PlumbaginaceaeLimonium sinuatum (L.) Mill. 
 
PortulacaceaeLewisia cotyledon (S.Watson) B.L.Rob. 
 
CornalesHydrangeaceaeHydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. 
 
Deutzia gracilis Siebold & Zucc. 
 
CucurbitalesBegoniaceaeBegonia spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
CycadalesCycadaceaeCycas spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
DioscorealesDioscoreaceaeTacca chantrieri André 
 
EricalesEricaceaeErica gracilis J.C.Wendl. 
 
Rhododendron simsii Planch. 
 
PrimulaceaeCyclamen persicum Mill. 
 
Primula obconica Hance 
 
SarraceniaceaeSarracenia flava L. 
 
TheaceaeCamellia japonica L. 
 
GarryalesGarryaceaeAucuba japonica Thunb. 
 
GentianalesApocynaceaeCatharanthus roseus (L.) G.Don 
 
Hoya carnosa (L.f.) R.Br. 
 
Hoya kerrii Craib 
 
Hoya lanceolata Wall. ex D.Don subsp. bella (Hook.) D.H.Kent 
 
Mandevilla spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Pachypodium lamerei Drake 
 
Stephanotis floribunda Brongn. 
 
GentianaceaeEustoma grandiflorum (Raf.) Shinners 
 
RubiaceaeCoffea arabica L. 
 
Gardenia jasminoides J.Ellis 
 
Nertera granadensis Druce 
 
GeranialesGeraniaceaePelargonium peltatum (L.) Ľ Hér. 
 
Pelargonium zonale (L.) Aiton 
 
LamialesAcanthaceaeAphelandra squarrosa Nees 
 
Crossandra infundibuliformis (L.) Nees 
 
Fittonia albivenis (Lindl. ex Veitch) Brummitt 
 
Hypoestes phyllostachya Baker 
 
BignoniaceaeCampsis radicans (L.) Seem. 
 
Radermachera sinica Hemsl. 
 
CalceolariaceaeCalceolaria spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
GesneriaceaeAeschynanthus spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Saintpaulia ionantha H.Wendl. 
 
Sinningia speciosa Baill. 
 
Streptocarpus saxorum Engl. 
 
OleaceaeJasminum polyanthum Franch. 
 
Syringa vulgaris L. 
 
PlantaginaceaeNemesia spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
ScrophulariaceaeAntirrhinum majus L. 
 
Chaenostoma cordatum (Thunb.) Benth. 
 
VerbenaceaeClerodendrum bungei Steud. 
 
LilialesColchicaceaeGloriosa spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
LiliaceaeLilium spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
MagnolialesMagnoliaceaeMagnolia spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
MalpighialesEuphorbiaceaeCodiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss. 
 
Euphorbia lactea Haw. 
 
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 
 
MalvalesMalvaceaeHibiscus rosa-sinensis L. 
 
Pachira aquatica Aubl. 
 
MyrtalesMelastomataceaeMedinilla magnifica Lindl. 
 
MyrtaceaeCallistemon citrinus (Curtis) Skeels 
 
OnagraceaeFuchsia hybrida hort. ex Siebert & Voss 
 
PinalesAraucariaceaeAraucaria heterophylla (Salisb.) Franco 
 
CupressaceaeChamaecyparis spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Cupressus x leylandii A.B.Jacks. & Dallim. 
 
Juniperus chinensis L. 
 
Juniperus squamata Buch.-Ham. ex D.Don 
 
Thuja occidentalis L. 
 
PinaceaeCedrus spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
PiperalesPiperaceaePeperomia caperata Yunck. 
 
Peperomia obtusifolia (L.) A.Dietr. 
 
Peperomia verticillata Sessé & Moc. 
 
PoalesBromeliaceaeAechmea fasciata (Lindl.) Baker 
 
Ananas comosus (L.) Merr. 
 
Bromelia spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Cryptanthus spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Guzmania spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Neoregelia carolinae (Beer) L.B.Sm. 
 
Tillandsia cyanea Linden ex K.Koch 
 
Vriesea splendens (Brongn.) Lem. 
 
EriocaulaceaeSyngonanthus chrysanthus Ruhland 
 
CyperaceaeCarex brunnea Thunb 
 
PoaceaeFestuca glauca Vill. 
 
RanunculalesRanunculaceaeClematis montana Buch.-Ham. ex DC. 
 
RosalesMoraceaeFicus spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
RosaceaeRosa chinensis Jacq. 
 
Spiraea x bumalda Burv. 
 
SapindalesAceraceaeAcer palmatum Thunb. 
 
RutaceaeMurraya paniculata (L.) Jack 
 
Skimmia japonica Thunb. 
 
SaxifragalesCrassulaceaeCrassula arborescens (Mill.) Willd. 
 
Crassula ericoides Haw. 
 
Crassula ovata (Mill.) Druce 
 
Crassula pellucida L. 
 
Crassula perforata Thunb. 
 
Crassula rupestris L.f. 
 
Echeveria spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Kalanchoe blossfeldiana Poelln. 
 
Sedum morganianum E. Walther 
 
Sedum sieboldii hort. ex G.Don 
 
Sinocrassula yunnanensis A.Berger 
 
ZingiberalesCannaceaeCanna indica L. 
 
MarantaceaeCalathea spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Ctenanthe spp. 
uključuje sve vrste unutar roda
Maranta leuconeura E.Morren 
 
Stromanthe sanguinea Sond. 
 
MusaceaeMusa cavendishii Lambert ex Paxton 
 
StrelitziaceaeStrelitzia reginae Banks 
 
ZingiberaceaeCurcuma alismatifolia Gagnep. 
 
PTERIDOPHYTA – PAPRATNJAČE
PolypodialesAdiantaceaeAdiantum raddianum C. Presl 
 
AspleniaceaeAsplenium antiquum Makino 
 
Asplenium nidus L. 
 
LomariopsidaceaeNephrolepis exaltata (L.) Schott 
 
PolypodiaceaeMicrosorum diversifolium (Willd.) Copel. 
 
Platycerium bifurcatum (Cav.) C.Chr. 
 
PteridaceaePellaea rotundifolia (Forst.) Hook. 
 
SelaginellalesSelaginellaceaeSelaginella martensii Spring 
 

Oznaka »spp.« označava da naziv roda uključuje sve vrste i niže kategorije unutar roda