Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima

NN 17/2017 (24.2.2017.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima

Ministarstvo zdravstva

405

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/2012, 82/2013, 22/2014 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 70/2016) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE RADI SPRJEČAVANJA NASTANKA OZLJEDA OŠTRIM PREDMETIMA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima (»Narodne novine«, broj 84/2013) u članku 4. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Poslodavac je fizička ili pravna osoba kod koje su radnici u radnom odnosu, odgovorna za upravljanje, organiziranje i pružanje zdravstvene skrbi te usluga i postupaka radnika koji su s njom izravno povezani.«.

Iza točke 1. dodaju se nove točke 2., 3., 4., 5. i 6. koje glase:

»2. Radnik je fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja poslove za poslodavca.

3. Osoba na radu je fizička osoba koja nije u radnom odnosu kod tog poslodavca, ali za njega obavlja određene aktivnosti, odnosno poslove (osoba na stručnom osposobljavanju za rad, osoba koja radi na određenim poslovima u skladu s posebnim propisom, redoviti student i redoviti učenik srednjoškolske ustanove na radu u skladu s posebnim propisom, osoba koja radi kao volonter, naučnik, student i učenik na praksi, osoba koja radi u vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili odgojne mjere i slično).

4. Druga osoba je osoba koja se po bilo kojoj osnovi rada nalazi na mjestu rada (poslovni suradnik, davatelj usluga i dr.).

5. Mjesto rada je svako mjesto na kojemu radnici i osobe na radu moraju biti, ili na koje moraju ići, ili kojemu imaju pristup tijekom rada zbog poslova koje obavljaju za poslodavca, kao i svaki prostor, odnosno prostorija koju poslodavac koristi za obavljanje poslova i koja je pod njegovim izravnim ili neizravnim nadzorom.

6. Obuhvaćena radna mjesta su zdravstvene ustanove i službe u javnom i privatnom sektoru i sva ostala mjesta gdje se pružaju usluge odnosno obavlja zdravstvena djelatnost pod upravom i nadzorom poslodavca.«.

Dosadašnje točke 2. do 9. postaju točke 7. do 14.

Iza dosadašnje točke 9. koja postaje točka 14. dodaje se točka 15. koja glasi:

»15. Hijerarhija mjera određena je redoslijedom učinkovitosti u smislu izbjegavanja, otklanjanja i umanjivanja rizika, kako je utvrđeno odredbom članka 11. Zakona o zaštiti na radu i odredbama Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu.«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. podstavku 8. točki a) iza točke dodaje se rečenica:

»Cijepljenje je besplatno za sve radnike i osobe na radu koje pružaju zdravstvenu skrb i provode aktivnosti vezane za zdravstvenu skrb na radnom mjestu.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Sve mjere navedene u stavku 1. i 2. ovoga članka obvezno je redovito preispitivati.«.

Članak 3.

Prilog I. Pravilnika o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima (»Narodne novine«, broj 84/2013) zamjenjuje se novim Prilogom I. koji se nalazi u Dodatku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Iza Priloga I. iz stavka 1. ovoga članka dodaje se Prilog II. koji se nalazi u Dodatku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-04/37

Urbroj: 534-02-1-1/2-17-01

Zagreb, 10. veljače 2017.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.

PRILOG I

PRILOG II